EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0113

A Bizottság 2008/113/EK irányelve ( 2008. december 8. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 330, 9.12.2008, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 14/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/113/oj

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/6


A BIZOTTSÁG 2008/113/EK IRÁNYELVE

(2008. december 8.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1112/2002/EK (2) és a 2229/2004/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. A jegyzék tartalmazza az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagokat is.

(2)

Az 1095/2007/EK bizottsági rendelet (4) a 2229/2004/EK rendeletet új 24b. cikkel egészítette ki, hogy azokat a hatóanyagokat, amelyeknél egyértelmű, hogy várhatóan nincs káros hatásuk az emberek és az állatok egészségére vagy a talajvízre, illetve a környezetre sem gyakorolnak elfogadhatatlan hatást, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, a továbbiakban: EFSA) részletes szakvéleményének kikérése nélkül is fel lehessen venni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(3)

Az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagoknál a Bizottság a 2229/2004/EK rendelet 24a. cikkével összhangban megvizsgálta az emberek és állatok egészségére, a talajvízre és a környezetre gyakorolt hatást egy sor olyan felhasználás esetében, amelyet a bejelentők javasoltak, és arra a következtetésre jutott, hogy ezek a hatóanyagok kielégítik a 2229/2004/EK rendelet 24b. cikkének követelményeit.

(4)

A 2229/2004/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság benyújtotta az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagok felülvizsgálati jelentéstervezeteit az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak megvizsgálásra. Az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban a Bizottság és a tagállamok megvizsgálták a jelentéseket, és 2008. július 11-én bizottsági felülvizsgálati jelentések formájában véglegesítették őket. A 2229/2004/EK rendelet 25a. cikkével összhangban a Bizottság felkéri az EFSA-t, hogy legkésőbb 2010. december 31-ig nyilvánítson véleményt a felülvizsgálati jelentéstervezetekről.

(5)

A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különösen azon felhasználások tekintetében, amelyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. Az irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagokat ezért helyénvaló felvenni ezen irányelv I. mellékletébe annak biztosítására, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban az ilyen hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban engedélyezni lehessen.

(6)

Valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvétele előtt ésszerű határidőt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből eredő új követelmények teljesítésére.

(7)

A 91/414/EGK irányelvben meghatározottak szerint egy adott hatóanyag I. mellékletbe történő felvételéből következő kötelezettségek sérelme nélkül a felvétel után a tagállamoknak hat hónapot kell biztosítani ahhoz, hogy felülvizsgálhassák a mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, ezáltal teljesülhessenek a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve a III. melléklet szerinti teljes dossziénak, amely tartalmazza minden egyes növényvédő szer valamennyi tervezett felhasználását, a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére hosszabb időt kell biztosítani.

(8)

A 3600/92/EGK bizottsági rendelet (5) keretében értékelt és a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe korábban felvett hatóanyagok kapcsán szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy nehézségeket okozhat annak értelmezése, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjait milyen kötelezettségek terhelik az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek látszik tisztázni a tagállamok kötelességeit, elsősorban pedig azon kötelességét, amelynek értelmében meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéhoz. Ez a pontosítás azonban az I. mellékletet módosító eddig elfogadott irányelvekhez képest nem ró új kötelezettséget a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(9)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2009. november 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1)   A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban 2009. október 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják a mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket.

Ugyaneddig az időpontig ellenőrzik különösen azt, hogy teljesülnek-e az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagok tekintetében az I. mellékletben előírt feltételek, kivéve az adott hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében előírt feltételeket, továbbá azt, hogy az irányelv 13. cikkében előírt feltételekkel összhangban az engedélyek jogosultjai rendelkeznek-e az irányelv II. mellékletében előírt követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy hozzáférnek-e ilyen dossziéhoz.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2009. április 30-ig felvett hatóanyagok egyikeként a mellékletben felsorolt valamelyik hatóanyagot tartalmazza, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvekkel összhangban a tagállamok újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, figyelembe véve az említett irányelv I. mellékletében a mellékletben felsorolt hatóanyagokra vonatkozó bejegyzések B. részét. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

a mellékletben felsorolt valamely hatóanyagot kizárólagos hatóanyagként tartalmazó szer esetében szükség esetén legkésőbb 2014. április 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a mellékletben felsorolt valamely hatóanyagot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében szükség esetén 2014. április 30-ig vagy – ha az későbbre esik – addig az időpontig, amelyet a kérdéses anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás vagy visszavonás határidejéül meghatároztak, módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

4. cikk

Ez az irányelv 2009. május 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(3)  HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

(4)  HL L 246., 2007.9.21., 19. o.

(5)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító számok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárata

Különleges rendelkezések

„199

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

TÖRZS: ABTS-1857

Tenyészetgyűjtemény: No SD-1372,

TÖRZS: GC-91

Tenyészetgyűjtemény: No NCTC 11821

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857-ról (SANCO/1539/2008) és GC-91-ről (SANCO/1538/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

200

Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (H-14 szerotípus)

TÖRZS: AM65-52

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC-1276

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52-ről (SANCO/1540/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

201

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

TÖRZS: ABTS 351

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC SD-1275

TÖRZS: PB 54

Tenyészetgyűjtemény: No CECT 7209

TÖRZS: SA 11

Tenyészetgyűjtemény: No NRRL B-30790

TÖRZS: SA 12

Tenyészetgyűjtemény: No NRRL B-30791

TÖRZS: EG 2348

Tenyészetgyűjtemény: No NRRL B-18208

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351-ről (SANCO/1541/2008), PB 54-ről (SANCO/1542/2008), SA 11-ről, SA 12-ről és EG 2348-ről (SANCO/1543/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

202

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

TÖRZS: NB 176 (TM 14 1)

Tenyészetgyűjtemény: No SD-5428

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176-ról (SANCO/1545/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

203

Beauveria bassiana

TÖRZS: ATCC 74040

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 74040

TÖRZS: GHA

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 74250

Nem alkalmazható

A beauvericin maximális szintje: 5 mg/Kg

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Beauveria bassiana ATCC 74040-ről (SANCO/1546/2008) és GHA-ról (SANCO/1547/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

204

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Nem alkalmazható

Fertőző mikroorganizmusok (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Cydia pomonella Granulovirus-ról (CpGV) (SANCO/1548/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

205

Lecanicillium muscarium

(korábban Verticilium lecanii)

TÖRZS: Ve 6

Tenyészetgyűjtemény: No CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Lecanicillium muscarium-ról (korábban Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

206

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(korábban Metarhizium anisopliae)

TÖRZS: BIPESCO 5/F52

Tenyészetgyűjtemény: No M.a. 43; No 275-86 (mozaikszó: V275 vagy KVL 275); No KVL 99-112 (Ma 275 vagy V 275); No DSM 3884; No ATCC 90448; No ARSEF 1095

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó vagy atkaölő szerként használható.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae (korábban Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5-ről és F52-ről (SANCO/1862/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

207

Phlebiopsis gigantea

TÖRZS: VRA 1835

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 90304

TÖRZS: VRA 1984

Tenyészetgyűjtemény: No DSM16201

TÖRZS: VRA 1985

Tenyészetgyűjtemény: No DSM 16202

TÖRZS: VRA 1986

Tenyészetgyűjtemény: No DSM 16203

TÖRZS: FOC PG B20/5

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390096

TÖRZS: FOC PG SP log 6

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390097

TÖRZS: FOC PG SP log 5

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390098

TÖRZS: FOC PG BU 3

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390099

TÖRZS: FOC PG BU 4

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390100

TÖRZS: FOC PG 410.3

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390101

TÖRZS: FOC PG97/1062/116/1.1

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390102

TÖRZS: FOC PG B22/SP1287/3.1

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390103

TÖRZS: FOC PG SH 1

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390104

TÖRZS: FOC PG B22/SP1190/3.2

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390105

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Phlebiopsis gigantea-ról (SANCO/1863/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

208

Pythium oligandrum

TÖRZSEK: M1

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 38472

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Pythium oligandrum M1-ről (SANCO/1864/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

209

Streptomyces (korábban S. griseoviridis)

TÖRZS: K61

Tenyészetgyűjtemény: No DSM 7206

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Streptomyces (korábban Streptomyces griseoviridis) K61-ről (SANCO/1865/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

210

Trichoderma atroviride

(korábban T. harzianum)

TÖRZS: IMI 206040

Tenyészetgyűjtemény: IMI 206040, ATCC 20476;

TÖRZS: T11

Tenyészetgyűjtemény: No

Spanyol típusú tenyészet gyűjteménye: CECT 20498, azonos az IMI 352941-vel

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) IMI 206040-ről (SANCO/1866/2008), illetve T-11-ről (SANCO/1841/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

211

Trichoderma polysporum

TÖRZS: Trichoderma polysporum IMI 206039

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 206039, ATCC 20475

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma polysporum IMI 206039-ről (SANCO/1867/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

212

Trichoderma harzianum Rifai

TÖRZS:

Trichoderma harzianum T-22;

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 20847

TÖRZS: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Tenyészetgyűjtemény: No CBS 118749

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma harzianum T-22-ről (SANCO/1839/2008), illetve az ITEM 908-ról (SANCO/1840/208) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

213

Trichoderma asperellum

(korábban T. harzianum)

TÖRZS: ICC012

Tenyészetgyűjtemény: No CABI CC IMI 392716

TÖRZS: Trichoderma asperellum

(korábban T. viride T25) T11

Tenyészetgyűjtemény: No CECT 20178

TÖRZS: Trichoderma asperellum

(korábban T. viride TV1) TV1

Tenyészetgyűjtemény: No MUCL 43093

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012-ről (SANCO/1842/2008) és a Trichoderma asperellum (korábban T. viride T25 és TV1) T11-ről és TV1-ről (SANCO/1868/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

214

Trichoderma gamsii (korábban T. viride)

TÖRZSEK:

ICC080

Tenyészetgyűjtemény: No IMI CC No 392151 CABI

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma viride-ről (SANCO/1868/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

215

Verticillium albo-atrum

(korábban Verticillium dahliae)

TÖRZS: Verticillium albo-atrum izolátum: WCS850

Tenyészetgyűjtemény: No CBS 276.92

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Verticillium albo-atrum (korábban Verticillium dahliae) WCS850-ről (SANCO/1870/2008), szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.”


(1)  A hatóanyag azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


Top