EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1175

A Bizottság 1175/2008/EK rendelete ( 2008. november 27. ) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

OJ L 318, 28.11.2008, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 234 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; közvetve hatályon kívül helyezte: 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1175/oj

28.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/6


A BIZOTTSÁG 1175/2008/EK RENDELETE

(2008. november 27.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 91. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1698/2005/EK rendelet egységes jogi keretet hozott létre az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra a Közösség egészében. A jogi keretet az 1974/2006/EK bizottsági rendelet (2) részletes végrehajtási szabályok bevezetésével egészítette ki.

(2)

Az 1974/2006/EK rendelet 57. cikkének (2) bekezdése részletezi az 1698/2005/EK rendelet 88. cikkének alkalmazását az állami támogatásnak a tagállamok által a közösségi támogatás ellenpárjaként nyújtott pénzügyi hozzájárulások esetén alkalmazandó szabályai vonatkozásában, illetve az 1698/2005/EK rendelet 89. cikkének alkalmazását azon kiegészítő nemzeti finanszírozás tekintetében, amely nem tartozik a Szerződés 36. cikkének hatálya alá. Az erdészettel kapcsolatos bizonyos intézkedéseket helyénvaló ebbe a cikkbe belefoglalni. Továbbá az 1974/2006/EK rendelet II. mellékletének 9.B pontját megfelelően módosítani kell.

(3)

Az 1974/2006/EK rendelet 63. cikkének (8) bekezdése részletekkel szolgál a tagállamok és a Bizottság közötti adatcseréről vis maior vagy kivételes körülmények esetében, és különösen a rendszer nem megfelelő működése vagy a tartós kapcsolat hiánya esetén. A rendelkezésre álló technikai eszközök teljes körű alkalmazásának érdekében hasznos engedélyezni, hogy a papíralapú adathordozók benyújtásán túl a dokumentumokat más, megfelelő elektronikus módon is benyújthassák

(4)

Az 1974/2006/EK rendelet V. melléklete rögzíti az élő állatok állategységre való átváltásának arányszámait, amint arra az 1974/2006/EK rendelet 27. cikkének (13) bekezdése utal. Az „egyéb baromfi” átváltási aránya tekintetében gépelési hiba történt. Figyelembe véve egyes baromfifajták sajátosságait, lehetővé kell tenni az átváltási arány növelését. Ezért szükséges az V. melléklet kiigazítása.

(5)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 44a. cikke (3) kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) kedvezményezettjeinek és az ezen alapok keretében kedvezményezettenként kapott összegeknek az évenkénti, utólagos közzétételét. Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008. március 18-i 259/2008/EK bizottsági rendelet (4) szabályozza a kedvezményezettekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tartalmi, formai és időbeli követelményeit. Az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklete 2.1. pontjának második albekezdése az irányító hatóságra ruház bizonyos felelősségi köröket a vidékfejlesztési programokból támogatásban részesülő kedvezményezettekre vonatkozó információ nyilvánosságra hozatalát illetően. Azonos tárgyú, átfedő rendelkezések elkerülése érdekében indokolt törölni az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklete 2.1. pontjának második albekezdését.

(6)

Az 1974/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági vidékfejlesztési bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1974/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 57. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A vidékfejlesztési programok csak akkor terjedhetnek ki a tagállamok által a közösségi támogatás ellenpárjaként az 1698/2005/EK rendelet 88. cikkével összhangban a szóban forgó rendelet 25., 43–49. és 52. cikke szerinti intézkedésekre és az említett rendelet 21., 24., 28., 29. és 30. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletekre nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra szánt állami támogatásra, illetőleg a rendelet 89. cikkével összhangban a szóban forgó rendelet 25., 27., 43–49. és 52. cikke szerinti intézkedésekre és az említett rendelet 21., 24, 28., 29. és 30. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletekre nyújtott kiegészítő nemzeti finanszírozásra, amelyek nem tartoznak a Szerződés 36. cikkének hatálya alá, ha az állami támogatást e rendelet II. mellékletének 9.B. pontjával összhangban határozzák meg.”

2.

A 63. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   Vis maior vagy kivételes körülmények esetében, és különösen a rendszer nem megfelelő működése vagy a tartós kapcsolat hiánya esetében a tagállam a dokumentumokat a Bizottságnak papíralapú adathordozón vagy más, megfelelő elektronikus módon is benyújthatja. Ilyen jellegű adattovábbítás csak a Bizottság előzetes és hivatalos beleegyezésével lehetséges.

Amint a rendszer használatát megakadályozó, a vis maiort vagy a kivételes körülményt előidéző ok megszűnt, a tagállam a megfelelő dokumentumokat beviszi a rendszerbe. Ebben az esetben a dokumentumok papíralapú adathordozón vagy más, megfelelő elektronikus módon történő benyújtásának napja tekintendő a beküldés napjának.”

3.

A II., az V. és a VI. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2)  HL L 368., 2006.12.23., 15. o.

(3)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(4)  HL L 76., 2008.3.19., 28. o.


MELLÉKLET

Az 1974/2006/EK rendelet II., V. és VI. mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

A II. melléklet 9.B. pontja első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1698/2005/EK rendelet 25. és 27. cikke (ez utóbbi vonatkozásában csak az 1698/2005/EK rendelet 89. cikkében említett kiegészítő nemzeti finanszírozás esetében), valamint 43–49. és 52. cikke szerinti intézkedések esetében, valamint a szóban forgó rendelet 21., 24., 28., 29. és 30. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletek esetében, amelyek nem tartoznak a Szerződés 36. cikkének hatálya alá, vagy:

jelezze, hogy a támogatást az 1998/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozásában nyújtják-e (1), vagy

tüntesse fel a nyilvántartási számot és a 994/98/EK tanácsi rendelet alapján elfogadott, az intézkedés bevezetésének alapját képező bizottsági mentesítési rendeletre való hivatkozást, vagy

tüntesse fel az esetszámot és azt a hivatkozási számot, amely alapján az Európai Bizottság az intézkedést az EK-Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánította, vagy

jelezze, hogy milyen más okok miatt minősülhet a kérdéses támogatási rendszer a 659/1999/EK rendelet 1. cikkének b) pontja szerinti létező támogatásnak, beleértve a csatlakozási szerződések szerinti meglévő támogatási intézkedéseket is.

2.

Az V. mellékletben az „egyéb baromfi” utalást tartalmazó sor helyébe a következő szöveg lép:

„Egyéb baromfi (2)

0,03 ÁE

3.

A VI. melléklet 2.1. pontjának második albekezdését el kell hagyni.


(1)  HL L 379., 2006.12.28., 5. o.”

(2)  Ez az átváltási arány esetlegesen növelhető, figyelemmel a vidékfejlesztési program keretében közzétett és megfelelően alátámasztott tudományos bizonyítékokra.”


Top