EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_307_R_0015_01

A Tanács 2008/868/KKBP határozata ( 2008. október 13. ) az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről

OJ L 307, 18.11.2008, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/15


A TANÁCS 2008/868/KKBP HATÁROZATA

(2008. október 13.)

az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. október 15-én elfogadta az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR Tchad/RCA művelet) szóló 2007/677/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

Az együttes fellépés 10. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok a Szerződés 24. cikke szerint megállapodás tárgyát képezik.

(3)

A Tanács 2004. szeptember 13-i felhatalmazását követően az elnökség az Európai Unió Tanácsa főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője támogatásával tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az EUFOR Tchad/RCA műveletben történő részvételéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről.

(4)

A megállapodást az Európai Unió nevében jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről szóló megállapodást az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2008. október 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 279., 2007.10.23., 21. o.


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről

AZ EURÓPAI UNIÓ (EU),

egyrészről, és

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ

másrészről,

a továbbiakban: a felek,

FIGYELEMBE VÉVE

az Európai Uniót a Csádi Köztársaságban és a Közép-afrikai Köztársaságban katonai erő telepítésére felhatalmazó, 2007. szeptember 25-i 1778 (2007) ENSZ BT-határozatot,

az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR Tchad/RCA művelet) szóló, 2007. október 15-i 2007/677/KKBP együttes fellépés Tanács általi elfogadását,

a Politikai és Biztonsági Bizottság 2008. május 14-i CHAD/3/2008 határozatával módosított, a harmadik államoknak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról szóló CHAD/1/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozatot, és az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai művelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló CHAD/2/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozatot,

MIVEL:

(1)

Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője 2007. december 7-i keltezésű levelében felkérte az Orosz Föderációt, hogy fontolja meg lehetséges részvételét az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében.

(2)

Az Orosz Föderáció 2008. április 23-i keltezésű levelében kifejezte a lehetséges részvételének megfontolására irányuló készségét.

(3)

Az Unió Tanácsának főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője, valamint az Orosz Föderáció külügyminisztere 2008. április 29-én a válságkezelési műveletekben való kölcsönös együttműködésről szóló közös nyilatkozatot bocsátott ki,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Részvétel a műveletben

(1)   Az orosz fél részt vesz az Európai Unió által az 1778 (2007) ENSZ BT-határozattal, az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR Tchad/RCA művelet) (a továbbiakban: az EU-művelet) szóló, 2007. október 15-i 2007/677/KKBP együttes fellépéssel, valamint a 2008. január 18-i műveleti tervvel összhangban vezetett műveletben, azáltal, hogy rendelkezésre bocsátja az Orosz Föderáció haderőinek katonai kontingensét (a továbbiakban: az orosz katonai kontingens), amely légi szállítással támogatja az EU-műveletet az e megállapodás 6. cikkében említett, a végrehajtásra vonatkozó rendelkezésekben szereplő végrehajtási feltételekre is figyelemmel. A légi szállítás az orosz katonai kontingens légi járműveivel, az Európai Unió által vezetett erők (EUFOR), valamint a csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági ENSZ-misszió (MINURCAT) személyzete életének és biztonságának garantálása céljából történik, és magában foglalja EUFOR és a MINURCAT személyzetének és rakományának a szállítását, továbbá az EUFOR és a MINURCAT személyzete érdekében végzett keresési és mentési tevékenységet.

(2)   Az Orosz Föderációnak az EU-művelethez való hozzájárulása nem érinti az Európai Unió döntéshozatali autonómiáját.

(3)   Az orosz fél biztosítja, hogy az orosz katonai kontingens a következőkkel összhangban teljesítse misszióját:

az e cikk (1) bekezdésében említett 2007/677/KKBP együttes fellépés,

a mindkét fél által jóváhagyandó végrehajtási rendelkezések.

(4)   Az orosz katonai kontingens állománya az EU-művelet harcérintkezési szabályait alkalmazza mindaddig, amíg azok nem ellentétesek az orosz nemzeti joggal. Az orosz fél által a harcérintkezési szabályok tekintetében tett esetleges kikötéseket/korlátozásokat hivatalosan ismertetik az EU műveleti parancsnokkal.

(5)   Az orosz katonai kontingens feladatait az 1778 (2007) ENSZ BT-határozatban előírt uniós művelet megbízatásával és célkitűzéseivel összhangban végzi, és ennek megfelelő magatartást tanúsít.

(6)   Az orosz fél – akár az EU műveleti parancsnok kérésére, akár az orosz fél saját döntése alapján – a felek egymással folytatott konzultációit követően bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Az orosz fél bármely, a műveletben való részvételében bekövetkezett változásról kellő időben tájékoztatja az EU műveleti parancsnokot.

2. cikk

A haderők jogállása

(1)   Az orosz katonai kontingens jogállására – a műveleti területre történő megérkezéstől – az Európai Unió és a Csádi Köztársaság, a Közép-afrikai Köztársaság és a Kameruni Köztársaság között érvényben lévő, a haderők jogállásáról szóló megállapodásokat kell alkalmazni.

(2)   A haderők jogállásáról szóló, e cikk (1) bekezdésében említett megállapodások sérelme nélkül, az orosz fél hatáskört gyakorol az orosz katonai kontingens felett.

(3)   Az orosz fél képviselője részt vesz az orosz katonai kontingenst érintő követelések rendezésére szolgáló – az e cikk (1) bekezdésében említett, a haderők jogállásáról szóló megállapodásokban előírt – eljárásokban.

(4)   Az orosz fél felel az orosz katonai kontingensnek az EU-műveletben való részvételéhez kapcsolódó, az orosz katonai kontingens katonai személyzete valamely tagjától érkező vagy vele kapcsolatos bármely követelés kielégítéséért. Az orosz fél felel az orosz katonai kontingens katonai állományának bármely tagja ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban.

(5)   Az Európai Unió vállalja annak biztosítását, hogy e megállapodás aláírásakor a tagállamok nyilatkozatot tesznek, melyben lemondanak az Orosz Föderációval szemben támasztott, az Orosz Föderációnak az EU-műveletben való részvételével kapcsolatos igényeikről. Ezen nyilatkozat e megállapodás mellékletét képezi.

(6)   Az orosz fél vállalja, hogy e megállapodás aláírásakor nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy lemond az EU-műveletben részt vevő bármely állammal szembeni követeléseiről. Ezen nyilatkozat e megállapodás mellékletét képezi.

(7)   A franciaországi párizsi műveleti parancsnoksághoz biztosított személyzet jogállására a Francia Köztársaság hatáskörrel rendelkező hatóságai és az Orosz Föderáció közötti megállapodásokat kell alkalmazni.

3. cikk

Minősített információk

(1)   Az orosz fél az Orosz Föderáció jogszabályaiban lefektetett, a minősített információk védelmével kapcsolatos előírásoknak megfelelően véd minden, az EU-val folytatott együttműködés keretében rendelkezésére bocsátott EU minősített információt. E célból a felek biztonsági minősítései az alábbiaknak felelnek meg:

EU

Orosz Föderáció

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Az Orosz Föderáció „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ” titkossági megjelölése megfelel az EU RESTREINT UE biztonsági minősítésének.

(2)   Az orosz fél megteszi valamennyi szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az EU-művelet keretében a részére átadott EU minősített információk az EU minősített információk védelmére vonatkozó, az EU-ban alkalmazott minimumkövetelmények és alapelvek által előírt szintű védelemben részesüljenek, ezért az orosz fél:

nem használja a számára átadott minősített információkat egyéb célra, mint amelyre ezen minősített információkat az EU kiadta,

nem fedi fel ezeket az információkat harmadik feleknek az EU előzetes írásos beleegyezése nélkül,

biztosítja, hogy a számára átadott minősített információkhoz való hozzáférést csak olyan egyének számára engedélyezzék, akiknek hivatalos feladataik végrehajtásához ismerniük kell ezeket az információkat, és akik – amennyiben az információ minősítése CONFIDENTIEL UE vagy annál magasabb – biztonsági átvilágításon estek át,

biztosítja, hogy a minősített információkhoz való hozzáférés engedélyezése előtt valamennyi, ezen információkhoz való hozzáférést kérő egyén tájékoztatást kapjon az információ minősítésének megfelelő védelmet nyújtó biztonsági szabályzat követelményeiről és azokat teljesítse,

biztosítja, hogy megfelelő fizikai biztonsági intézkedésekkel védjék mindazokat a helyiségeket, területeket, épületeket, irodákat, termeket, kommunikációs és információs rendszereket, ahol minősített információkat és dokumentumokat tárolnak és/vagy kezelnek,

biztosítja, hogy a részére kiadott minősített dokumentumokat azok átvételekor különleges nyilvántartásba vegyék,

értesíti az EU-t a számára átadott minősített információk bármilyen tényleges vagy feltételezett megsértéséről vagy veszélyeztetéséről. Ebben az esetben az orosz fél vizsgálatot indít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket a megismétlődés elkerülése érdekében.

(3)   Figyelemmel a minősítés szintjére, a minősített információkat diplomáciai csatornákon, biztonsági postaszolgálat vagy személyes szállítás útján kell továbbítani.

(4)   Amennyiben az EU és az Orosz Föderáció között megállapodás jön létre a minősített információk védelmét illetően, úgy a megállapodás rendelkezéseit az EU-művelettel összefüggésben is alkalmazni kell.

4. cikk

Parancsnoki lánc

(1)   Az orosz katonai kontingens teljes mértékben az orosz fél parancsnoksága alatt áll.

(2)   A hatáskörrel rendelkező orosz hatóságok felhatalmazzák a műveleti parancsnokot arra, hogy az orosz katonai kontingensnek a műveleti területre történő megérkezését követően feladatokat rójon ki az orosz katonai kontingensre az e megállapodás 1. cikkének (1) bekezdésében leírt misszió teljesítése érdekében. Egy légi műveletre vonatkozó megbízás vagy az orosz katonai kontingenst érintő, bármely egyéb határozat megtervezése során biztosítani kell az orosz katonai kontingens katonai főképviselőjével való teljes körű koordinációt. Az Orosz Föderációt a művelet napi irányításának terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint a műveletben részt vevő uniós tagállamokat.

(3)   Az orosz fél az orosz katonai kontingensnek az EUFOR-ban való képviseletére katonai főképviselőket nevez ki mind a franciaországi párizsi műveleti parancsnoksághoz, mind a csádi Abéché-i uniós kötelékparancsnoksághoz. Valamennyi katonai főképviselő alkalmazhat segítőket. A katonai főképviselők az EUFOR-t érintő valamennyi kérdésben konzultálnak az EU-s parancsnoki lánccal. A kontingens napi szintű fegyelméért az orosz katonai kontingens parancsnoka felel.

5. cikk

Pénzügyi szempontok

(1)   Az orosz fél viseli az EU-műveletben való részvételével kapcsolatos valamennyi költséget, azon költségek kivételével, amelyekre az e megállapodás 6. cikkében említett végrehajtási rendelkezések szerint közös finanszírozás vonatkozik.

(2)   Az EUFOR Tchad/RCA az e megállapodás 6. cikkében említett végrehajtási rendelkezésekben szereplő feltételek mellett, költségtérítéses alapon logisztikai támogatást nyújt az orosz katonai kontingensnek.

(3)   Az EU mentesíti az orosz felet a közös költségekhez való pénzügyi hozzájárulás alól.

(4)   Az EU-művelet végrehajtásának helyszínéül szolgáló állam(ok)ból származó természetes vagy jogi személyekkel kapcsolatos halál, sérülés, veszteség vagy kár esetén a kártérítést az e megállapodás 2. cikke (1) bekezdésében említett, a haderők jogállására vonatkozó megállapodások rendelkezései szerint kezelik.

(5)   Az ezen megállapodás 6. cikkében említett végrehajtási rendelkezésekben meghatározott kiadások adminisztratív kezelését arra az uniós mechanizmusra bízzák, amely a művelettel kapcsolatos közös költségeket és a nemzetek által viselt költségeket kezeli.

6. cikk

A megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Az orosz félnek az EU-műveletben való részvétele az Orosz Föderáció Honvédelmi Minisztériuma és az EU műveleti parancsnok által megállapítandó, a jelen megállapodás végrehajtási intézkedéseit tartalmazó rendelkezésekben foglalt technikai és igazgatási szabályoknak megfelelően hajtandó végre.

7. cikk

A szerződéses kötelezettségek nem teljesítése

Amennyiben az egyik fél nem teljesíti az ezen megállapodás 1–6. cikkében meghatározott kötelességeit, úgy a másik fél ezt a megállapodást egy hónappal korábban megküldött előzetes értesítéssel felmondhatja.

8. cikk

A jogviták rendezése

(1)   Az e megállapodás és az annak végrehajtására vonatkozó rendelkezések értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban a felek között felmerülő jogvitákat a felek megfelelő szintű illetékes hatóságai rendezik, vagy a rendezés diplomáciai úton történik.

(2)   Bármilyen pénzügyi követelés vagy jogvita, melyek megoldására ezen cikk (1) bekezdése értelmében nem került sor, a kölcsönös megállapodás alapján választott békéltető vagy közvetítő elé terjeszthető.

A békéltetés vagy közvetítő útján nem rendezett bármilyen követelést vagy jogvitát bármelyik fél választottbíróság elé vihet. Mindkét fél egy-egy választottbírót jelöl ki a választottbíróság tagjává. Az ily módon kijelölt két választottbíró jelöli ki a harmadik, elnökként eljáró választottbírót. Amennyiben az egyik fél a másik fél által küldött, a jogvita választottbíróság elé való terjesztéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül nem jelöl ki választottbírót, vagy amennyiben a két választottbíró a kinevezés után két hónapon belül a nem tud megállapodásra jutni a harmadik választottbíró kinevezéséről, akkor bármelyik fél kérheti a Nemzetközi Bíróság elnökét, hogy jelöljön ki egy választottbírót. Amennyiben a Nemzetközi Bíróság elnöke valamely féllel azonos nemzetiségű, vagy bármilyen oknál fogva nem tudja a fenti feladatot ellátni, a szükséges kinevezést a Nemzetközi Bíróság következő legmagasabb tisztséget viselő azon tagja végzi el, aki egyik féllel sem azonos nemzetiségű. A választottbíróság a méltányosság alapján határoz. A választottbírók nem szabhatnak ki megtorló jellegű kártérítést. A választottbírók megállapodnak a választottbírósági eljárásról. A választottbírósági eljárás helyszíne Brüsszel, nyelve az angol. A választottbírósági határozat tartalmazza az alapját képező indokolást, és a felek a jogvitában született végső ítéletként elfogadják azt. Mindkét fél saját költségeit fedezi, és valamennyi közös költséget egyenlő mértékben kell megosztani a felek között.

9. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, amely során a felek kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(2)   Ez a megállapodás az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazandó.

(3)   Ez a megállapodás az orosz félnek az EU-művelethez való hozzájárulása idejére marad hatályban. E megállapodás megszűnése nem érinti az e megállapodás végrehajtásából a megszűnést megelőzően eredő jogokat és kötelezettségeket.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 5-én, két példányban, angol és orosz nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

az Európai Unió részéről

az Orosz Föderáció részéről

MELLÉKLET

NYILATKOZATOK

A megállapodás 2. cikkének (5) és (6) bekezdésében említett

Az EU-tagállamok nyilatkozata:

„Az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR Tchad/RCA művelet) szóló, 2007. október 15-i 2007/677/KKBP együttes fellépést alkalmazó EU-tagállamok, a belső jogrendjük által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekeznek lemondani az Orosz Föderációval szemben – saját állományuk tagjainak sérülése, halála, vagy a tulajdonukat képező és az EU-művelet által használt bármely vagyontárgyat ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült kártérítési igényről és teljesítik azokat, ha az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

az állománynak az Orosz Föderációból származó tagja az EU-művelettel kapcsolatos hivatali kötelessége teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét, vagy

az Orosz Föderáció tulajdonát képező vagyontárgy használata okozta, amennyiben a vagyontárgyat az EU-művelettel kapcsolatban használták, kivéve az ezen vagyontárgyat használó EU-művelet állománya Orosz Föderációból származó tagjának súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelezettségszegése esetét.”

Az Orosz Föderáció nyilatkozata:

„Az Európai Uniónak a Csádi Köztársaságban és a Közép-afrikai Köztársaságban a 2007. október 15-i 2007/677/KKBP együttes fellépéssel összhangban végzett katonai műveletéhez (EUFOR Tchad/RCA művelet) hozzájáruló Orosz Föderáció, a belső jogrendje által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekszik lemondani az EU-műveletben részt vevő bármely más állammal szemben – saját állománya tagjának sérülése, halála, vagy a saját tulajdonát képező és az EU-művelet által használt bármely vagyontárgyát ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült kártérítési igényről, ha az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

az állomány tagja hivatali kötelessége teljesítése során, az EU-művelettel kapcsolatban okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét, vagy

bármely, az EU-műveletben részt vevő államok tulajdonában lévő vagyontárgy használata okozta, amennyiben a vagyontárgyat a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az ezen vagyontárgyat használó EU-művelet állományának súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelezettségszegése esetét.”


Top