EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008H0867

A Bizottság ajánlása ( 2008. október 3. ) a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről (az értesítés a C(2008) 5737. számú dokumentummal történt)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/867/oj

18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/11


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2008. október 3.)

a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről

(az értesítés a C(2008) 5737. számú dokumentummal történt)

(2008/867/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikkére,

mivel:

(1)

Az emberi méltóság tiszteletben tartása egyike volt az Európai Unió megalapításakor megfogalmazott alapgondolatoknak, amely céljául tűzte ki a teljes foglalkoztatottság és a társadalmi előrehaladás elősegítését, a társadalmi kirekesztettség és megkülönböztetés elleni küzdelmet, valamint a társadalmi igazságosság és a szociális védelem előmozdítását. A Szerződés 137. cikke (1) bekezdésének h) pontjával összhangban a Közösség támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységeit a munkaerőpiacról kirekesztett személyek beilleszkedésének lehetővé tétele terén. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 34. cikke elismeri és tiszteletben tartja a tisztes megélhetést célzó szociális támogatásra és lakástámogatásra való jogot mindazok esetében, akik nem rendelkeznek az ehhez elégséges pénzeszközökkel.

(2)

A szociális védelmi rendszereken belüli megfelelő forrásokra és szociális segítségnyújtásra vonatkozó egységes kritériumokról szóló, 1992. június 24-i 92/441/EGK tanácsi ajánlás (1) továbbra is kiindulópontnak tekintendő a szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdéséhez kapcsolódó közösségi politika tekintetében, jelentőségéből mit sem vesztett, ugyanakkor sokat kell még tenni teljes körű végrehajtása érdekében.

(3)

1992 óta új politikai eszközök kerültek bevezetésre. Ezen eszközök közé tartozik a szociális védelemre és a társadalmi befogadásra irányuló nyílt koordinációs módszer, melynek céljai közt szerepel a mindenkire kiterjedő aktív társadalmi befogadás megvalósítása a munkaerőpiacon való részvétel és a perifériára szorult személyek és csoportok szegénysége és kirekesztettsége elleni küzdelem elősegítésével (2). Egy további eszközt jelent az európai foglalkoztatási stratégia, mely többek között a következőkre irányul: a társadalmi befogadás erősítése, a szegénység elleni küzdelem, a munkaerő-piaci kirekesztettség megakadályozása, valamint a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási integrációja (3).

(4)

A tartós szegénység és munkanélküliség, valamint a többszörösen hátrányos helyzetű személyek arányának növekedése megoldásként átfogó és integrált politikát követel (4). A szociális védelmi rendszerek korszerűsítése érdekében egy integrált és aktív befogadási stratégia keretében a megfelelő jövedelemtámogatást a munkaerőpiacokkal való kapcsolat és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés kontextusában kell megvalósítani (5). Ez a stratégia teljes mértékben kiegészítője a rugalmas biztonságon alapuló megközelítésnek (flexicurity-elv), miközben azokra irányul, akik kiszorultak a munkaerőpiacról. A munkavállalói aktivitás és mobilitás elősegítésével hozzájárul a lisszaboni stratégia megvalósításához, másrészt az EU fenntartható fejlődési stratégiája szociális dimenziójának építőelemeként is szolgál (6).

(5)

Az ajánlás végrehajtásának lépéseit a nemzeti prioritások és a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében kell végrehajtani.

(6)

Ez az ajánlás és a benne foglalt közös elvek végrehajtása nem sérti a közösségi jog alkalmazását, beleértve többek között az állami támogatásokra vonatkozó szabályozást, az általános csoportmentességi rendeletet (7), valamint a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi szabályozást.

(7)

A szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok határozzák meg a jövedelemtámogatás szintjét és a megfelelő intézkedéscsomagokat, figyelembe véve a helyi, regionális és nemzeti szintű eltéréseket és szükségleteket,

A BIZOTTSÁG A KÖVETKEZŐKET AJÁNLJA A TAGÁLLAMOKNAK:

1.   A munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadása olyan átfogó stratégia kialakításával és végrehajtásával, amely integrálja a megfelelő jövedelemtámogatást, a befogadó munkaerőpiacokat és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az aktív befogadásra irányuló politika feladata, hogy megkönnyítse a munkaképes személyek fenntartható és minőségi foglalkoztatáshoz való hozzáférését, a nem munkaképesek számára pedig méltó életkörülményeket biztosítson, és támogassa társadalmi szerepvállalásukat.

2.   Az integrált és aktív befogadási stratégia hatékonyságának biztosítása a következő eszközök által:

a)

Átfogó szakpolitikai keret, mely meghatározza az aktív befogadási stratégia három elemének ideális ötvözetét, figyelembe véve e stratégiák együttesének a hátrányos helyzetűek társadalmi és gazdasági integrációjára gyakorolt hatását, valamint lehetséges kölcsönhatásaikat, beleértve a szinergiákat és a lehetséges kompromisszumokat is;

b)

Integrált végrehajtás az aktív befogadási stratégia három eleme tekintetében, mely által hatékonyan lehetne kezelni a szegénységhez és társadalmi kirekesztettséghez vezető sokrétű okokat, és erősíteni lehetne az aktív befogadási politikát elősegítő állami hivatalok és szolgálatok közötti koordinációt;

c)

Politikai koordináció a helyi, regionális, nemzeti és uniós hatóságok között az egyedi szerepeknek, hatásköröknek és prioritásoknak megfelelően;

d)

Aktív közreműködés a stratégiák fejlesztése, végrehajtása és értékelése terén valamennyi releváns szereplő részvételével, beleértve a szegénység és a szociális kirekesztés által érintett személyeket, a szociális partnereket, nem kormányzati szervezeteket és szolgáltatókat.

3.   Biztosítása annak, hogy az aktív befogadási politika:

a)

támogatja az alapvető jogok érvényesítését;

b)

hozzájárul a nemek közötti egyenlőség és az általános esélyegyenlőség előmozdításához;

c)

fokozottan figyelembe veszi a halmozottan hátrányos helyzetűek összetett nehézségeit és a különböző, védelmet igénylő csoportok különleges helyzetét és szükségleteit;

d)

figyelembe veszi a helyi és regionális helyzetet és javítja a területi kohéziót;

e)

összhangban van a szociál- és foglalkoztatáspolitikák életciklus alapú megközelítésével a generációk közötti szolidaritás támogatása és a szegénység generációk közötti továbbadásának megállítása érdekében.

4.   Integrált és aktív befogadási stratégiák megteremtése a stratégia valamennyi elemében, az alábbi közös elvekkel és iránymutatásokkal összhangban, a szubszidiaritás elvének, valamint a különböző helyzetek, szükségletek és prioritások tiszteletben tartása mellett, a közösségi jog – többek között az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás, valamint a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi szabályozás – alkalmazásának sérelme nélkül.

a)   Megfelelő jövedelemtámogatás

A társadalmi kirekesztettség megszüntetésének átfogó és konzisztens részeként az egyének azon alapvető jogának elismerése, miszerint az emberi méltósággal összeegyeztethető életvitelhez elégséges erőforrást és szociális segítségnyújtást kell biztosítani számukra;

i.

A szociális védelmi rendszerek szükség szerinti felülvizsgálata a 92/441/EGK ajánlás B. részében felsorolt közös elvek fényében. Az aktív befogadási stratégia keretében az elégséges erőforráshoz való jog tekintetében az alábbiaknak kell teljesülniük:

azon személyek esetében, akik állapota ezt lehetővé teszi, aktív munkavállalási vagy szakképzési hajlandóságoz kell kötni, illetve más személyek esetében gazdasági és szociális integrációs intézkedésekhez,

nemzeti szinten az érintettek gazdasági és szociális integrációjához szükségesnek ítélt politikákhoz kell társulnia.

ii.

Ezen jog végrehajtásának biztosítása a 92/441/EGK ajánlás C. pontjának (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott gyakorlati iránymutatásokkal összhangban. Az emberi méltósággal összeegyeztethető életvitelhez szükséges erőforrásokat a megfelelő nemzeti mutatók alapján kell meghatározni, figyelembe véve különösen az adott tagállam háztartásaira (azok típusa és mérete szerint) megállapított életszínvonalat és árszintet. Az aktív befogadási politika keretében biztosítani kell a munkaképes személyek számára a munkakeresés ösztönzőit, a támogatásokat pedig az egyedi szükségletekhez mérten kell kiigazítani, illetve kiegészíteni.

b)   Befogadó munkaerőpiacok

A munkaképes személyekre vonatkozó intézkedések elfogadása annak biztosítására, hogy – akár első, akár sokadik alkalommal lépnek a munkaerőpiacra – munkaképességüknek megfelelő foglalkoztatási viszonyba kerüljenek és abban is maradjanak.

i.

Az aktív befogadási stratégiákkal összefüggésben az alábbi közös alapelvek támogatása:

A munkaerőpiacról kiszorultak szükségleteinek figyelembevétele hatékony társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedésük megkönnyítése, valamint foglalkoztathatóságuk előmozdítása érdekében.

A befogadó munkaerőpiacok megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozatala annak érdekében, hogy a munkavállalás lehetősége mindenki számára nyitva álljon.

A minőségi munkahelyek támogatása, többek között a fizetés és a juttatás, a munkakörülmények, az egészségügyi és biztonsági feltételek, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés, karrierlehetőségek, különös tekintettel a kereseti szegénység megszüntetése érdekében.

A munkaerő-piaci szegmentáció megszüntetése a foglalkoztatásban maradás és a munkahelyi előmenetel támogatása által.

ii.

E fent említett elvek végrehajtására vonatkozó gyakorlati iránymutatások:

A humánerőforrásba történő beruházás kibővítése és javítása részvételre ösztönző oktatási és képzési politika segítségével, többek között hatékony, az egész életen át tartó tanuláshoz segítő stratégiák alkalmazásával; az oktatási és képzési rendszerek hozzáigazítása az új szakmai követelményekhez és a digitális jártasság igényéhez.

Aktív és preventív munkaerő-piaci intézkedések, beleértve a személyre szabott, egyéni, az igényeknek megfelelő szolgáltatások és támogatást, mely magában foglalja az igények időben történő felmérését, a munkakereséshez nyújtott támogatást, tanácsadást és az aktív munkakeresésre való ösztönzést.

Az adó- és szociális ellátási rendszerek ösztönző és visszatartó tényezőinek folyamatos felülvizsgálata, ideértve az ellátások adminisztrációját és feltételrendszerét, illetve a magas tényleges adómértékek jelentős csökkentését – elsősorban az alacsony jövedelműek számára –, a szociális védelem megfelelő szintű biztosítása mellett.

A szociális gazdaság és a védett foglalkoztatás támogatása mint a hátrányos helyzetűek munkába állásának jelentős forrása, a pénzügyi integráció és a mikrokölcsönök támogatása, a munkaerő-felvétel elősegítése a munkavállalók számára nyújtott pénzügyi ösztönzők által, új szolgáltatóipari munkahelyforrások megteremtése, különösen helyi szinten, valamint a munkaerő-piaci befogadás fontosságának egyre erőteljesebb tudatosítása.

A munkaerőpiachoz való alkalmazkodás előmozdítása, munkavállalói támogatás biztosítása, támogató környezet megteremtése, melyben hangsúlyt kap az egészség és a jólét biztosítása, a megkülönböztetés tilalma és a munkajognak a társadalmi dialógussal egybekötött alkalmazása.

c)   A minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Valamennyi olyan intézkedés meghozatala, mely a vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel összhangban megfelelő szociális támogatást biztosít az érintettek számára a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés által. Külön hangsúlyt kell fektetni az alábbi intézkedésekre:

Olyan szolgáltatások biztosítása, melyek alapvetőek az aktív társadalmi és gazdasági integrációra irányuló politikában, többek között szociális segítségnyújtási szolgáltatások, foglalkoztatási és képzési szolgáltatások, lakhatási támogatás és szociális lakásprogramok, gyermekgondozási, a tartós gondozást támogató szolgáltatások, valamint egészségügyi szolgáltatások terén az alábbi, a helyi, regionális és nemzeti hatóságok szerepének, a hatályos közösségi szabályozásnak és a tagállamok eltérő helyzetének, szükségleteinek és prioritásainak figyelembevételével kialakított közös alapelvekkel összhangban:

Területi rendelkezésre állás, tényleges fizikai hozzáférhetőség, megfizethetőség.

Szolidaritás, esélyegyenlőség a szolgáltatások felhasználói és a munkavállalók számára, a különböző felhasználókra való tekintettel.

A humánerőforrásba történő beruházás, munkafeltételek, megfelelő fizikai infrastruktúra.

Integrált módon kialakított és megvalósított, átfogó és összehangolt szolgáltatások.

A felhasználók bevonása és egyénre szabott megközelítések a személyek összetett egyedi igényeinek kielégítése érdekében.

Nyomon követés és teljesítményértékelés, valamint a bevált gyakorlatok megosztása.

5.   A megfelelő források és ellátások biztosítása szociális védelmi intézkedések keretében; az aktív befogadás támogatása érdekében a strukturális alapok forrásainak és az alapokra vonatkozó rendelkezéseknek a felhasználása, különös tekintettel az Európai Szociális Alapra.

Részletes rendelkezések meghatározása, azok költségfinanszírozása, a velük kapcsolatos adminisztráció megszervezése, valamint a rendelkezések végrehajtása a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően.

A gazdasági és költségvetési korlátok, a nemzeti hatóságok által kijelölt prioritások és a közpénzügyi helyzet figyelembevétele a munkavállalás ösztönzői, a szegénység leküzdése és a fenntartható költségvetési ráfordítás közti egyensúly kialakítása érdekében.

Azon szükséges intézkedések meghozatala, melyek által biztosítható, hogy mindenki, még a leginkább hátrányos helyzetben lévők is megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket megillető jogokról és támogatásokról, adott esetben információs technológiák segítségével.

A közigazgatási eljárások lehető legnagyobb mértékű leegyszerűsítése, valamint forrás- és helyzet-felülvizsgálati rendelkezések meghozatala.

Lehetőség szerint, valamint a nemzeti rendelkezésekkel összhangban az érintett számára könnyen elérhető illetékes közigazgatósági hatóság – illetve szükség esetén egy független harmadik fél, például bíróság – előtti fellebbezések eljárásmenetének megszervezése.

6.   Alkalmasabb mutatók és tájékoztatási rendszer kifejlesztése, hogy a rendelkezésre álló adatok egyre inkább naprakészek és összehasonlíthatóak legyenek az aktív befogadási stratégia mindhárom pillérében.

A szociális védelemmel foglalkozó bizottsággal és a foglalkoztatási bizottsággal szoros együttműködésében, valamint a Progress program támogatása mellett megvalósuló nyílt koordinációs módszeren alapuló aktív befogadási stratégia figyelemmel kísérése és értékelése.

A lisszaboni stratégia általános programjával való összhang biztosítása a társadalmi kohézióra irányuló céloknak megfelelően.

Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 3-án.

a Bizottság részéről

Vladimír ŠPIDLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 245., 1992.8.26., 46. o.

(2)  A Bizottság COM(2005) 706. közleménye – Közös munka, jobb munka: Új keretprogram az Európai Unió szociális védelmi és integrációs politikájának nyílt koordinációjához.

(3)  A Tanács határozata (2008. július 7.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról; a 10614/2/082008 tanácsi dokumentum (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4)  A Bizottság COM(2007) 620 közleménye – A szociális védelem korszerűsítése a nagyobb társadalmi igazságosság és gazdasági kohézió érdekében: a munkaerő-piacról leginkább kiszorultak aktív integrációjának elősegítése, valamint a Bizottság COM(2005) 33 közleménye a Szociálpolitikai Menetrendről.

(5)  A Bizottság COM(2006) 44 közleménye a munkaerőpiactól legtávolabb élő munkavállalók aktív integrációját támogató közösségi fellépésről folytatott konzultációról.

(6)  A Bizottság COM(2007) 620 közleménye, a 2007. december 14-i Európai Tanács elnökségi következtetései, és a szociális védelemmel foglalkozó bizottság 2008. július 3-i, az aktív befogadásról szóló feljegyzése. Különös tekintettel: A Tanács 2007. december 5-i következtetései (16139/07 dokumentum); a Régiók Bizottságának 2008. június 18-i, az aktív befogadásról szóló véleménye (Doc. CdR 344/2007); az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. október 27-i, a minimális szociális normákról szóló véleménye (Doc. CESE 892/2007).

(7)  A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.)


Top