EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0068

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve ( 2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 260, 30.9.2008, p. 13–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 136 - 182

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj

30.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 260/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/68/EK IRÁNYELVE

(2008. szeptember 24.)

a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítása jelentős baleseti kockázattal jár. Ezért intézkedni kell annak érdekében, hogy az ilyen szállítás a lehető legjobb biztonsági feltételek mellett történjék.

(2)

A veszélyes áruk közúti, illetve vasúti szállításának egységes szabályait a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelv (3), illetve a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1996. július 23-i 96/49/EK tanácsi irányelv (4) határozta meg.

(3)

A veszélyes anyagok szárazföldi szállításának valamennyi vonatkozását szabályozó, egységes rendszer létrehozása érdekében a 94/55/EK és a 96/49/EK irányelv helyett egyetlen, a belvízi szállításra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazó irányelvet kell elfogadni.

(4)

A tagállamok többsége szerződő fele a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodásnak (a továbbiakban: ADR), többségükre alkalmazandó a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat (a továbbiakban: RID), illetőleg – érintettségük függvényében – a tagállamok többsége szerződő fele a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodásnak (a továbbiakban: ADN).

(5)

Az ADR, a RID és az ADN egységes szabályokat állapít meg a veszélyes anyagok biztonságos nemzetközi szállítására. Annak érdekében, hogy a Közösségen belül a veszélyes áruk szállítása összehangolt feltételek mellett történhessen, továbbá a közös szállítási piac megfelelő működésének biztosítása céljából, ezeket a szabályokat ki kell terjeszteni az országhatárokon belüli szállításra is.

(6)

Ezt az irányelvet a veszélyes áruk szállítása körében bizonyos kivételes, a szállításban részt vevő járművek vagy hajók jellegével, illetőleg a szállítás korlátozott voltával összefüggő körülmények között nem célszerű alkalmazni.

(7)

Ezen irányelv rendelkezései nem vonatkoznak a veszélyes anyagoknak a fegyveres erők közvetlen és tényleges felelősségére történő vagy felügyelete alatti szállítására. A veszélyes anyagoknak a fegyveres erőknek dolgozó, fuvarozási szerződéssel megbízott fuvarozók általi szállítása azonban az irányelv hatálya alá tartozik, kivéve, ha szerződéses kötelezettségeiknek a fegyveres erők közvetlen és tényleges felelőssége vagy felügyelete alatt tesznek eleget.

(8)

Azon tagállamokra, amelyek nem rendelkeznek vasúthálózattal és a közeljövőben nincs is erre kilátásuk, aránytalan és értelmetlen kötelezettséget róna az irányelv vasúti vonatkozású rendelkezéseinek átültetése és végrehajtása. Ezért e tagállamok, mindaddig, amíg nem rendelkeznek vasúthálózattal, mentesülnek az irányelv vasúti rendelkezéseinek átültetése és végrehajtása alól.

(9)

A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a belvízi veszélyesáru-szállítás tekintetében mentesüljenek az irányelv alkalmazása alól, ha a területükön található belvízi utak más belvízi utak révén nem kapcsolódnak másik tagállam vízi útjaihoz, illetőleg ha ezeken a vízi utakon nem folyik veszélyesáru-szállítás.

(10)

A közösségi jog, valamint az I. melléklet I.1. szakasza (1.9.), a II. melléklet II.1. szakasza (1.9.) és a III. melléklet III.1. szakasza (1.9.) rendelkezéseinek sérelme nélkül, közlekedésbiztonsági okokból meg kell hagyni a tagállamoknak azt a jogát, hogy az irányelv hatálya alá nem tartozó területeken rendelkezéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el. Ezeknek a rendelkezéseknek világosaknak és specifikusnak kell lenniük.

(11)

Meg kell hagyni az egyes tagállamok jogát arra, hogy a veszélyes áruk területükön való szállítását a biztonsági okokon kívüli – például nemzetbiztonsági vagy környezetvédelmi – okokból is szabályozzák vagy tiltsák.

(12)

Lehetővé kell tenni, hogy a harmadik országokban nyilvántartásba vett közlekedési eszközök a tagállamok területén az ADR, a RID, illetőleg az ADN és ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően nemzetközi veszélyesáru-szállítást végezzenek.

(13)

Meg kell hagyni a tagállamok jogát arra, hogy a területükön nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett közlekedési eszközökkel végzett veszélyesáru-szállítási műveletekre szigorúbb szabályokat állapítsanak meg.

(14)

A veszélyes áruk országhatárokon belüli szállítására alkalmazandó feltételek összehangolása nem akadályozhatja a nemzeti sajátosságok figyelembevételét. Ezért ennek az irányelvnek lehetőséget kell adnia arra, hogy a tagállamok bizonyos különös feltételekkel bizonyos típusú eltérésekkel éljenek. Ezeket az eltérési lehetőségeket az irányelvben a „nemzeti eltérések” között fel kell sorolni.

(15)

A szokatlan és kivételes helyzetek megoldása érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni egyedi engedélyek kibocsátását az országhatáraikon belüli veszélyesanyag-szállításra vonatkozóan, amelyet egyébként az irányelv tiltana.

(16)

Tekintettel az ágazat beruházásigényes voltára, a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy ideiglenesen nemzeti rendelkezéseket tartsanak fenn a közlekedési eszközök és berendezések kialakítására vonatkozó követelmények és a Csatorna-alagúton folytatott szállítási műveletek tekintetében. A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk továbbá arra, hogy rendelkezéseket tartsanak fenn és fogadjanak el a tagállamok és a Vasutak Együttműködési Szervezetének (OSZZSD) részes államai közötti vasúti veszélyesanyag-szállítás tekintetében mindaddig, amíg a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) II. mellékletében foglalt szabályokat és ezen irányelv II. 1. mellékletében szereplő rendelkezéseket, és ezáltal a RID-et, nem harmonizálják. Az irányelv hatálybalépésétől számított tíz éven belül a Bizottságnak értékelnie kell e rendelkezések következményeit, és ha szükséges, megfelelő javaslatokat kell előterjesztenie. Ezeket a rendelkezéseket az irányelvben a „kiegészítő átmeneti rendelkezések” között fel kell sorolni.

(17)

Különösen az ADR-be, a RID-be és az ADN-be később bekerülő új rendelkezések figyelembevétele érdekében szükséges, hogy az irányelv mellékletei gyorsan hozzáigazíthatók legyenek a tudomány és a technika fejlődéséhez, ideértve a helymeghatározási és nyomon követési technológiák terén bekövetkező fejlődést is. Az ADR, a RID és az ADN módosításának, valamint a mellékletek ennek megfelelő kiigazításának egyszerre kell hatályba lépnie. A Bizottságnak ezért szükség szerint pénzügyi támogatást kell nyújtania a tagállamok számára az ADR, a RID, az ADN és módosításaik hivatalos nyelveikre történő lefordításához.

(18)

Az irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(19)

A Bizottságnak felhatalmazással kell rendelkeznie különösen arra, hogy az ezen irányelv mellékleteit a tudomány és a technika fejlődéséhez igazítsa. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, valamint az irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására – többek között annak kiegészítésére – irányulnak, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(20)

Kívánatos, hogy a Bizottságnak módja legyen felülvizsgálni a nemzeti eltérések jegyzékét, valamint dönteni a balesetekre és a rendkívüli eseményekre vonatkozó sürgősségi intézkedések alkalmazásáról és végrehajtásáról.

(21)

Hatékonysági megfontolások miatt a mellékleteknek a tudomány és a technika fejlődéséhez történő hozzáigazítása céljára az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz rendesen kapcsolódó határidőknél rövidebb határidőket kell előírni.

(22)

Mivel az irányelv céljait, nevezetesen a teljes Közösségre kiterjedően összehangolt biztonsági szabályok egységes alkalmazását és az országhatárokon belüli és a nemzetközi szállítási műveletek nagyfokú biztonságát a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az az irányelv léptéke és hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ezen irányelv nem lépi túl az e célok megvalósításához szükséges mértéket.

(23)

Az irányelv rendelkezései nem érintik az 1992. júniusi Rio de Janeiro-i „UNCED” konferencián kitűzött célok alapján a Közösség és tagállamai által a veszélyes anyagok osztályozási rendszereinek összehangolása érdekében vállalt kötelezettség teljesítését.

(24)

Az irányelv rendelkezései nem érintik a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról szóló, az 1990. április 23-i 90/219/EGK tanácsi irányelvben (6), a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7), valamint a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (8) szabályozott biológiai anyagok és géntechnológiával módosított szervezetek szállítására vonatkozó biztonsági követelmények szempontjából irányadó közösségi jogszabályok alkalmazását.

(25)

Az irányelv rendelkezései nem érintik a munkavállalók biztonságára és egészségvédelmére, valamint a környezetvédelemre irányadó egyéb közösségi rendelkezések alkalmazását sem. Nem érintik különösen a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi keretirányelvet (9) és származékos irányelveit.

(26)

A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) értelmében azok a hajók, amelyek a veszélyes anyagok rajnai szállításáról szóló szabályzat (ADNR) alapján bizonyítványt kaptak, a bizonyítványban meghatározott feltételekkel a Közösség teljes területén szállíthatnak veszélyes árukat. Az ezen irányelv elfogadása következtében a 2006/87/EK irányelvből ezt a rendelkezést el kell hagyni.

(27)

A tagállamok számára két évig terjedő átmeneti időszakot kell biztosítani az irányelvnek a belvízi utakon történő veszélyesanyag-szállításra vonatkozó rendelkezései alkalmazását illetően annak érdekében, hogy elegendő idejük legyen a nemzeti rendelkezések kiigazítására, a jogi keretek létrehozására és a személyzet kiképzésére. Ötéves általános átmeneti időszakot kell biztosítani ennek az irányelvnek a belvízi utakon történő veszélyesanyag-szállításra vonatkozó rendelkezései alkalmazására meghatározott átmeneti időszak előtt vagy alatt kibocsátott hajó- és személyzeti bizonyítványok számára, kivéve, ha a bizonyítvány rövidebb ideig érvényes.

(28)

A 94/55/EK és a 96/49/EK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni. Áttekinthetőségi megfontolásokból és a koherencia érdekében hatályon kívül kell továbbá helyezni a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről szóló, 1996. június 3-i 96/35/EK tanácsi irányelvet (11), a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók vizsgájának minimumkövetelményeiről szóló, 2000. április 17-i 2000/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (12), a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK irányelv alapján történő engedélyezéséről szóló, 2005. március 4-i 2005/263/EK bizottsági határozatot (13), valamint a tagállamok számára a veszélyes áruk vasúti fuvarozásával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 96/49/EK tanácsi irányelv alapján történő engedélyezéséről szóló, 2005. március 4-i 2005/180/EK bizottsági határozatot (14).

(29)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (15) 34. pontjával összhangban a tagállamokat arra ösztönzik, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Hatály

(1)   Ezt az irányelvet a veszélyes áruk tagállamon belüli vagy tagállamok közötti, közúton, vasúton, illetőleg belvízi úton történő szállítására kell alkalmazni, ideértve a be- és kirakodást, a más szállítóeszközről és a más szállítóeszközre való átrakást, valamint a szállítás körülményei miatt szükségessé váló egy helyben tartózkodást is.

Az irányelvet nem kell alkalmazni, ha a veszélyes áru szállítását:

a)

a fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó járművön, vasúti kocsin vagy hajón végzik;

b)

egyben belvízi útnak is minősülő tengeri vízi úton közlekedő tengerjáró hajón végzik;

c)

a belvízi úton, illetve a kikötő területén csupán átkelő kompon végzik; vagy

d)

teljes egészében egy körülzárt terület határain belül végzik.

(2)   A II. melléklet II.1. szakasza egészen addig nem vonatkozik a vasúthálózattal nem rendelkező tagállamokra, amíg ilyen hálózatot ki nem építenek területükön.

(3)   Ezen irányelv hatálybalépésétől számítva egy éven belül bármely tagállam határozhat úgy, hogy az alábbi okok valamelyike miatt nem alkalmazza a III. melléklet III.1. szakaszát:

a)

nem rendelkezik belvízi utakkal;

b)

belvízi útjai belvízi utak révén nincsenek összeköttetésben más tagállamok vízi útjaival; vagy pedig

c)

belvízi útjain nem folyik veszélyesáru-szállítás.

Ha egy tagállam úgy határoz, hogy nem alkalmazza a III. melléklet III.1. szakaszának rendelkezéseit, erről köteles értesíteni a Bizottságot, a Bizottság pedig erről tájékoztatja a többi tagállamot.

(4)   A tagállamok jogosultak arra, hogy saját területükre vonatkozóan különös biztonsági követelményeket írjanak elő a veszélyes áruk országhatáron belüli és nemzetközi szállítására az alábbiak tekintetében:

a)

az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó járművekkel, vasúti kocsikkal és belvízi hajókkal történő veszélyesáru-szállítás;

b)

indokolt esetben az előírt útvonalak, beleértve az előírt közlekedési eszközök használata;

c)

a személyvonatokon történő veszélyesáru-szállításra vonatkozó különös szabályok.

A Bizottságot tájékoztatni kell az ilyen rendelkezésekről és azok indokolásáról.

A Bizottság erről megfelelően tájékoztatja a többi tagállamot.

(5)   A tagállamok, szigorúan a szállítás alatti biztonságon kívüli okokból, szabályozhatják vagy megtilthatják a veszélyes áruk területükön történő szállítását.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az irányelv alkalmazásában:

1.

„ADR”: az 1957. szeptember 30-án Genfben megkötött, módosított, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás;

2.

„RID”: az 1999. június 3-án Vilniusban megkötött nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) C. függelékében foglalt, módosított, a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat;

3.

„ADN”: a 2000. május 26-án Genfben megkötött, módosított, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás;

4.

„jármű”: a közúti forgalomban való használatra szánt, legalább négy kerékkel rendelkező, 25 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű gépjármű, valamint pótkocsija, kivéve a síneken futó járművet, a mozgó munkagépet, valamint a veszélyes áru szállításakor legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedő mezőgazdasági és erdészeti vontatót;

5.

„vasúti kocsi”: saját hajtással nem rendelkező, saját kerekei révén vasúti vágányokon futó, áruszállításra használt vasúti jármű;

6.

„hajó”: belvízi utakon közlekedő hajó vagy tengerjáró hajó.

3. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A 6. cikkben foglalt rendelkezések sérelme nélkül nem szabad veszélyes árut szállítani, ha ezt az I. melléklet I.1. szakasza, a II. melléklet II.1. szakasza vagy a III. melléklet III.1. szakasza tiltja.

(2)   A piacra jutásra irányadó általános szabályok és az áruszállításra általában alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a veszélyes áru szállítását csak az I. melléklet I.1. szakaszában, a II. melléklet II.1. szakaszában és a III. melléklet III.1. szakaszában meghatározott feltételek teljesítése esetén szabad engedélyezni.

4. cikk

Harmadik országok

A tagállamok és harmadik országok területe között megvalósuló veszélyesáru-szállítást csak az ADR-nek, a RID-nek vagy az ADN-nek való megfelelés esetén szabad engedélyezni, hacsak a mellékletek máshogy nem rendelkeznek.

5. cikk

A szállítás biztonságával összefüggő korlátozások

(1)   A tagállamok a szállítás biztonsága okán a területükön nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművekkel, vasúti kocsikkal és belvízi hajókkal országhatáraikon belül végzett veszélyesáru-szállításra vonatkozóan – a járművek kialakításával kapcsolatos követelmények körén kívül – szigorúbb rendelkezéseket is alkalmazhatnak.

(2)   Ha a területén bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy az alkalmazandó biztonsági rendelkezések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, akkor a tagállam a tervezés szakaszában köteles értesíteni a Bizottságot az általa megtenni javasolt intézkedésről.

A Bizottság a 9. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással határoz a kérdéses intézkedések végrehajtásának engedélyezéséről és ezen engedélyezés időbeli hatályáról.

6. cikk

Eltérések

(1)   Az egyes tagállamok a területeiken belüli szállítási műveletekre vonatkozóan engedélyezhetik a mellékletekben előírtaktól eltérő nyelvek használatát.

(2)

a)

Ha a biztonság nem sérül, a tagállamok a területeiken belül végzett, kis mennyiségű veszélyes árut érintő veszélyesáru-szállítási műveletekre vonatkozóan – a közepes és a nagy aktivitású radioaktív anyagok körén kívül – kérhetik az I. melléklet I.1. szakaszától, a II. melléklet II.1. szakaszától vagy a III. melléklet III.1. szakaszától való eltérés lehetőségét, feltéve, hogy a kérdéses szállításra alkalmazandó feltételek nem szigorúbbak az említett mellékletekben előírt feltételeknél.

b)

Ha a biztonság nem sérül, a tagállamok a következő esetekre is kérhetik az I. melléklet I.1. szakaszától, a II. melléklet II.1. szakaszától vagy a III. melléklet III.1. szakaszától való eltérés lehetőségét a területükön belül végzett veszélyesáru-szállításra vonatkozóan:

i.

a rövid távolságú helyi szállításra; vagy

ii.

az egyes kijelölt útvonalakon végzett helyi vasúti szállításra, ha ez meghatározott ipari folyamat részeként, egyértelműen megfogalmazott feltételekkel, szigorúan ellenőrzött körülmények között történik.

A Bizottság minden esetben megvizsgálja, hogy teljesülnek-e az a) és b) albekezdésben előírt feltételek, és a 9. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással dönt arról, hogy engedélyezi-e az eltérést, és felveszi-e azt a nemzeti eltérések I. melléklet I.3. szakaszában, II. melléklet II.3. szakaszában, illetőleg a III. melléklet III.3. szakaszában található jegyzékébe.

(3)   A (2) bekezdésében foglalt eltérési jog az engedélyezés keltétől számított legfeljebb 6 évig terjedő, az engedélyben meghatározott időtartamra szól. Az I. melléklet I.3. szakaszában, II. melléklet II.3. szakaszában, illetőleg a III. melléklet III.3. szakaszában szereplő eltérések tekintetében 2009. június 30-át kell az ilyen eltérések engedélyezési dátumnak tekinteni. Ha az eltérés máshogy nem rendelkezik, érvényessége hat év.

Az eltérési jogot megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazni.

(4)   Ha valamely tagállam eltérési engedély meghosszabbítását kéri, akkor a Bizottság megvizsgálja az adott eltérést.

Ha az eltérés tárgyát illetően nem fogadtak el módosítást az I. melléklet I.1. szakaszában, II. melléklet II.1. szakaszában, illetőleg a III. melléklet III.1. szakaszában előírt rendelkezéseken, akkor a Bizottság a 9. cikk (2) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően az engedélyezés keltétől számított legfeljebb 6 évig terjedő, az engedélyben meghatározott időtartamra megújítja az engedélyt.

Ha az eltérés tárgyát illetően elfogadtak módosítást az I. melléklet I.1. szakaszában, a II. melléklet II.1. szakaszában vagy a III. melléklet III.1. szakaszában előírt rendelkezéseken, akkor a Bizottság a 9. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással:

a)

elavultnak nyilváníthatja az eltérést, és törölheti a megfelelő mellékletből;

b)

szűkítheti az engedély alkalmazási körét, és ennek megfelelően módosíthatja a megfelelő mellékletet;

c)

az engedélyezés keltétől számított legfeljebb hat évig terjedő, az engedélyben meghatározandó időtartamra megújíthatja az engedélyt.

(5)   Kivételesen és csak akkor, ha a biztonság nem sérül, bármely tagállam adhat ki egyedi engedélyeket olyan, saját területén belüli veszélyesáru-szállítási műveletek elvégzésére, amelyeket ez az irányelv megtilt, vagy veszélyesáru-szállítási műveleteknek az ezen irányelvben előírt feltételektől eltérő feltételekkel történő elvégzésére, ha jól meghatározott, időben behatárolt szállítási műveletekről van szó.

7. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Területükön belül a tagállamok hatályban tarthatják az I. melléklet I.2. szakaszában, a II. melléklet II.2. szakaszában és a III. melléklet III.2. szakaszában felsorolt rendelkezéseket.

Ha egy tagállam hatályban tart ilyen rendelkezéseket, köteles tájékoztatni erről a Bizottságot. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot.

(2)   Az 1. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy legkésőbb 2011. június 30-ig nem alkalmazzák a III. melléklet III.1. szakaszának rendelkezéseit. Ebben az esetben az érintett tagállam köteles a belvízi szállítás tekintetében továbbra is alkalmazni a 96/35/EK és a 2000/18/EK irányelveknek a 2009. június 30-án hatályos rendelkezéseit.

8. cikk

Módosítás

(1)   Az irányelv tárgyi hatályának megfelelő területen a mellékleteknek a tudomány és a technika fejlődéséhez történő hozzáigazításához (ideértve a helymeghatározási és a nyomon követési technikák fejlődését is) szükséges módosításokat, különösen pedig azokat, amelyek az ADR, a RID és az ADN módosításainak figyelembevételét célozzák, a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(2)   A Bizottság, szükség szerint, pénzügyi segítséget nyújt a tagállamoknak az ADR, a RID és az ADN, illetve azok módosításainak a tagállamok hivatalos nyelvére történő fordításához.

9. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottság munkáját a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság segíti.

(2)   Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3)   Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, valamint (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidők: egy hónap, egy hónap, illetve két hónap.

10. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2009. június 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

11. cikk

Módosítás

A 2006/87/EK irányelv 6. cikkét el kell hagyni.

12. cikk

Hatályukat vesztő jogszabályok

(1)   2009. június 30-án a 94/55/EK, a 96/49/EK, a 96/35/EK és a 2000/18/EK irányelv hatályát veszti.

A hatályukat vesztő irányelvek alapján kiadott bizonyítványok érvényességi idejük végéig érvényesek.

(2)   A 2005/263/EK és a 2005/180/EK határozat hatályát veszti.

13. cikk

Hatálybalépés

Az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

14. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. szeptember 24-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET


(1)  HL C 256., 2007.10.27., 44. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. szeptember 5-i véleménye (HL C 187. E, 2008.7.24., 148. o.), a Tanács 2008. április 7-i közös álláspontja (HL C 117. E, 2008.5.14., 1. o.) és az Európai Parlament 2008. június 19-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 319., 1994.12.12., 7. o.

(4)  HL L 235., 1996.9.17., 25. o.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(6)  HL L 117., 1990.5.8., 1. o.

(7)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

(8)  HL L 262., 2000.10.17., 21. o.

(9)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

(10)  HL L 389., 2006.12.30., 1. o.

(11)  HL L 145., 1996.6.19., 10. o.

(12)  HL L 118., 2000.5.19., 41. o.

(13)  HL L 85., 2005.4.2., 58. o.

(14)  HL L 61., 2005.3.8., 41. o.

(15)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.


I. MELLÉKLET

KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS

I.1.   ADR

Az ADR 2009. január 1-jétől hatályos A. és B. melléklete azzal az eltéréssel, hogy a „szerződő fél” kifejezés helyett mindenütt „tagállam” értendő.

I.2.   Kiegészítő átmeneti rendelkezések

1.

A tagállamok fenntarthatják a 94/55/EK irányelv 4. cikke alapján elfogadott eltéréseket 2010. december 31-ig vagy – ha arra korábban sor kerül – az I. melléklet I.1. szakaszának az ENSZ fenti cikkben említett, veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlásának (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) figyelembevételével történő módosításáig.

2.

A tagállamok engedélyezhetik a területükön az 1997. január 1-je előtt gyártott olyan tartányok és járművek használatát, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek, de amelyeket az 1996. december 31-én hatályos nemzeti követelményekkel összhangban gyártottak, feltéve, hogy e tartányokat és járműveket az előírt biztonsági szinten tartják.

Országhatárokon belüli szállítás céljára továbbra is engedélyezhetik az 1997. január 1-jén vagy azt követően gyártott olyan tartányok és járművek használatát, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek, de amelyeket a 94/55/EK irányelvnek a gyártás napján hatályos követelményeivel összhangban gyártottak.

3.

Azon tagállamok, amelyekben a környezeti hőmérséklet rendszeresen alacsonyabb – 20 °C-nál, a területükön szigorúbb előírásokat alkalmazhatnak a műanyag csomagoláshoz használt anyagok, a veszélyes áruk országhatárokon belüli közúti szállításában használandó tartányok és felszerelésük üzemi hőmérsékletét illetően mindaddig, amíg ezen irányelv I. mellékletének I.1. szakasza nem rendelkezik az adott éghajlati övezetekre vonatkozó megfelelő referencia-hőmérsékletről.

4.

A tagállamok hatályban tarthatnak a területükön a cseppfolyósított gázok és cseppfolyósított gázok keverékeinek szállítására vonatkozó referencia-hőmérséklet tekintetében a melléklettől eltérő nemzeti rendelkezéseket mindaddig, amíg az európai szabványok és ezen irányelv I. mellékletének I.1. szakasza nem rendelkeznek az adott éghajlati övezetekre vonatkozó megfelelő referencia-hőmérsékletről.

5.

A tagállamok a területükön nyilvántartásba vett járművek által végzett veszélyesáru-szállítási műveletekre vonatkozóan hatályban tarthatják az 1996. december 31-én hatályos nemzeti jogszabályaiknak az ezen irányelv I. mellékletének I.1. szakaszában előírt veszélyazonosító számok helyett vészhelyzeti akciókódok vagy vészjelző tábla feltüntetéséről vagy kihelyezéséről szóló rendelkezéseit.

6.

A tagállamok hatályban tarthatják a dioxinokat és furánokat tartalmazó anyagok szállítására vonatkozó, 1996. december 31-én hatályos nemzeti korlátozásokat.

I.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, az ezen irányelv 6. cikke (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = Road (közút)

a/bi/bii = a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontja i. alpontja/b) pontja ii. alpontja

MS = tagállam nevének rövidítése

nn = sorszám

Az ezen irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

BE Belgium

RO–a–BE–1

Tárgy: 1. osztály – Kis mennyiség.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1.1.3.6.20 kg-ra korlátozza azon bányászati robbanóanyagok mennyiségét, amelyek közönséges járművekkel szállíthatók.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ellátóhelyektől távol eső telephelyek üzemeltetői engedélyt kaphatnak 25 kg dinamit vagy más, nagy hatóerejű robbanóanyag és legfeljebb 300 detonátor szállítására közönséges járműveken, feltéve, hogy betartják a robbanóanyag-szolgálat által előírt feltételeket.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Article 111 de l’arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE–2

Tárgy: Üres, tisztítatlan konténerek szállítása, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6.

A nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban feltüntetett bejegyzés: „üres, tisztítatlan küldeménydarabok, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak”.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Dérogation 6-97.

Megjegyzések: A Bizottság az eltérést a 21. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE–3

Tárgy: A RO–a–UK–4 átvétele.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DE Németország

RO–a–DE–1

Tárgy: 1.4G besorolású gépjárműalkatrészek egybecsomagolása és együvé rakása bizonyos veszélyes árukkal (n4).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10. és 7.5.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra és együvé rakásra vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0431 és 0503 azonosítószámú árukat együvé lehet rakni bizonyos típusú és mennyiségű, a mentességi listán feltüntetett veszélyes árukkal (gépjárműgyártáshoz kapcsolódó termékekkel). Az 1 000-es értéket (úgy, mint az 1.1.3.6.4. pontban) nem szabad túllépni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Megjegyzések: A mentességre a gépjármű-biztonsági alkatrészeknek a helyi igények szerinti gyors eljuttatása érdekében van szükség. A termékek sokfélesége miatt nem jellemző, hogy e termékeket helyi műhelyekben tárolják.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–2

Tárgy: Mentesség bizonyos mennyiségű, az 1.1.3.6. bekezdésben meghatározott veszélyes áru szállítása esetén a fuvarokmány és a feladói nyilatkozat szükségessége alól (n1).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1. és 5.4.1.1.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: a fuvarokmány tartalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 7. osztály kivételével egyik osztálynál sincs szükség fuvarokmányra, ha a szállított áruk mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiséget.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Országhatárokon belüli szállítás esetén a küldeménydarabok jelölése és bárcái által nyújtott információk elegendőnek tekinthetők, mivel helyi áruelosztás esetén fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

A Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–3

Tárgy: Mérőeszközök és üzemanyag-szivattyúk szállítása (üres, tisztítatlan állapotban).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosítószámra vonatkozó rendelkezések.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasítások a csomagolásra, a jelölésre, az okmányokra, a szállításra és a kezelésre vonatkozóan, valamint a jármű személyzete számára.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az alkalmazandó rendelkezések és az eltérések alkalmazásával kapcsolatos kiegészítő előírások; 1 000 l-ig: úgy, mint az üres, tisztítatlan csomagolásoknál; 1 000 l felett: a tartányokra vonatkozó egyes rendelkezéseknek megfelelően; szállítás csak üres, tisztítatlan állapotban.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Megjegyzések: 7., 38., 38a. sz. lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–5

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1.4S., 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S. osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése, kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30*., 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30 g. számú listák.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DK Dánia

RO–a–DK–1

Tárgy: Háztartásokból vagy bizonyos cégektől ártalmatlanítás céljából begyűjtött, veszélyes anyagok hulladékait vagy maradékait tartalmazó csomagolóeszközök közúti szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2., 4.1.4., 4.1.10., 5.2., 5.4. és 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma:

Osztályba sorolási alapelvek. Egybecsomagolásra vonatkozó rendelkezések. Jelölésre és bárcázásra vonatkozó rendelkezések. Fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály tartalma: A háztartásokból vagy bizonyos cégektől begyűjtött, vegyi anyagok hulladékát vagy maradékát tartalmazó belső csomagolások egyberakhatók egyes, ENSZ-jóváhagyással rendelkező külső csomagolásokban. Az egyes belső csomagolások tartalma legfeljebb 5 kg vagy 5 liter lehet. Eltérések az osztályba sorolásra, a jelölésre és a bárcázásra, az okmányokra és a képzésre vonatkozó jogszabályoktól.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Megjegyzések: Veszélyes anyagok hulladékainak és maradékainak háztartásokból vagy bizonyos cégektől ártalmatlanítás céljából történő begyűjtése esetén nem lehetséges a pontos osztályba sorolás és az ADR valamennyi rendelkezésének alkalmazása. A hulladék rendszerint a kiskereskedelemben árusított csomagolásban található.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DK–2

Tárgy: Robbanóanyagok és detonátorok csomagolásainak egyazon járművel történő közúti szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk közúti szállítása során be kell tartani az ADR szabályait.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Megjegyzések: Gyakorlati igény mutatkozik arra, hogy a robbanóanyagokat a detonátorokkal egyazon járműbe rakodva lehessen szállítani az ilyen áruk tárolási helyéről a munkaterületre és vissza.

Amikor a veszélyes áruk szállítására vonatkozó dán jogszabályokat módosítják, a dán hatóságok az ilyen szállításokat a következő feltételekkel engedélyezik:

1.

Legfeljebb 25 kg, D összeférhetőségi csoportba tartozó robbanóanyag szállítható.

2.

Legfeljebb 200 darab, B összeférhetőségi csoportba tartozó detonátor szállítható.

3.

A detonátorokat és a robbanóanyagokat külön-külön, ENSZ-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolóeszközökbe kell csomagolni a 94/55/EK irányelvet módosító 2000/61/EK irányelvvel összhangban.

4.

A detonátorokat és a robbanóanyagokat tartalmazó küldeménydarabok közötti távolságnak legalább egy méternek kell lennie. Ennek a távolságnak hirtelen fékezést követően is meg kell maradnia. A robbanóanyagokat és a detonátorokat tartalmazó küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni, hogy a járműből a lehető leggyorsabban eltávolíthatók legyenek.

5.

Minden egyéb, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályt be kell tartani.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FI Finnország

RO–a–FI–1

Tárgy: Bizonyos mennyiségű veszélyes anyagok szállítása autóbuszokban és kis mennyiségű, kis radioaktivitású radioaktív anyagok szállítása egészségügyi ellátás és kutatás céljából.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1., 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Csomagolási rendelkezések, okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1.1.3.6. pontban megállapított legfeljebb 200 kg-os nettó tömeget el nem érő veszélyes anyag autóbuszokon történő szállítása megengedett fuvarokmány használata és a csomagolási követelmények betartása nélkül. Kis mennyiségű, legfeljebb 50 kg tömegű kis radioaktivitású radioaktív anyagok egészségügyi ellátás és kutatás céljából való szállítása esetén a járművet nem kell az ADR szerinti jelöléssel és felszereléssel ellátni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FI–2

Tárgy: Az üres tartány adatainak feltüntetése a fuvarokmányban.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: Külön rendelkezések üres, tisztítatlan csomagolásokra, járművekre, tartályokra, tartányokra, battériás járművekre és többelemes gázkonténerekre (MEG-konténerekre).

A nemzeti jogszabály tartalma: Az olyan üres, tisztítatlan tartányjárművek esetén, amelyekben az UN 1202, 1203 és 1223 azonosítószámú anyagok közül többet is szállítottak, a fuvarokmányra feljegyezhető az „utolsó rakomány” szöveg, valamint a legalacsonyabb lobbanásponttal rendelkező termék neve; „Üres tartányjármű, 3., utolsó rakomány: UN 1203 motorbenzin, II.”

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FI–3

Tárgy: Robbanóanyagok szállítóegységeinek bárcázása és jelölése.

Hivatkozás az irányelv I. melléklet I.1. szakaszára: 5.3.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A narancssárga tábla jelölésére vonatkozó általános rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A kis mennyiségű robbanóanyagot (legfeljebb [nettó] 1 000 kg) kőbányákba és munkatelepekre szállító szállítóegységet (általában kisteherautó) az elején és a hátulján az 1. sz. mintán látható táblával lehet jelölni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FR Franciaország

RO–a–FR–1

Tárgy: Hordozható és mobil gamma-radiográfiai berendezések szállítása (18).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma:

A nemzeti jogszabály tartalma: A gamma-radiográfiai berendezések kezelői által speciális járműveken végzett szállítás mentességet élvez, de különleges szabályokhoz kell igazodni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 28.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FR–2

Tárgy: Klinikai tevékenységből származó, anatómiai egységekként kezelt, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosítószámú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR követelményei alól a klinikai tevékenységből származó, anatómiai egységekként kezelt, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosítószámú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása esetében.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FR–3

Tárgy: Veszélyes anyagok szállítása tömegközlekedési eszközökön (18).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasok és veszélyes anyagok szállítása.

A nemzeti jogszabály tartalma: Veszélyes anyagok tömegközlekedési járműveken, kézipoggyászként történő szállításának szabályai: csak a 4.1., 5.2. és 3.4. pontban a csomagok csomagolására, jelölésére és bárcázására előírt rendelkezéseket kell betartani.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 21.

Megjegyzések: Kézipoggyászban csak személyes vagy saját munkaköri célú felhasználás céljából szabad veszélyes árut szállítani. Légzőszervi betegségben szenvedők az utazás időtartamára szükséges mennyiségben szállíthatnak hordozható gázpalackokat.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FR–4

Tárgy: Kis mennyiségű veszélyes anyag saját célra történő szállítása (18).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 5.4.1. szakaszban előírt fuvarokmány nem kötelező kis mennyiségű veszélyes anyag saját célra történő szállításakor, ha annak mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. bekezdésben meghatározott mértéket.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

IE Írország

RO–a–IE–1

Tárgy: Mentesség az ADR 5.4.0. szakaszának a fuvarokmány meglétére vonatkozó követelménye alól a 2.2.3.3. pontban FT2 (23 °C-nál kisebb lobbanáspontú) növényvédő szerként meghatározott, az ADR szerinti 3. osztályba tartozó növényvédő szerek és a 2.2.61.3. pontban folyékony T6 (legalább 23 °C lobbanáspontú) növényvédő szerként meghatározott, az ADR szerinti 6.1. osztályba tartozó növényvédő szerek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott mennyiségeket.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: Nincs szükség fuvarokmányra az ADR szerinti 3. és 6.1. osztályba tartozó növényvédő szerek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott mennyiségeket.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Megjegyzések: Az említett növényvédő szerek helyi szállítására és továbbítására vonatkozó követelmény túlzott és szükségtelen.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–2

Tárgy: Mentesség az ADR azon egyes rendelkezései alól, amelyek a csomagolására, a jelölésére és a bárcázására vonatkoznak az ADR 1. osztályba tartozó, 1.3G, 1.4G és 1.4S besorolású, UN 0092, UN 0093, UN 0403 vagy UN 0404 azonosítószámú, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkeknek kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértéket el nem érő) mennyiségben a legközelebbi katonai létesítménybe ártalmatlanítás céljából történő szállítása esetén.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6., 4.1., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai eszközök ártalmatlanítása.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0092, UN 0093, UN 0403 vagy UN 0404 azonosítószámú, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkeknek kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértéket el nem érő) mennyiségben a legközelebbi katonai létesítménybe ártalmatlanítás céljából történő szállítása esetén nem alkalmazandók az ADR-ben a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra előírt rendelkezések, ha a fuvarokmány megfelel az ADR általános csomagolási rendelkezéseinek, és tartalmaz bizonyos kiegészítő adatokat. Az eltérés kizárólag a lejárt eltarthatósági idejű elavult pirotechnikai cikkek kis mennyiségben, a legközelebbi katonai létesítménybe, ártalmatlanítás céljából történő helyi szállítására alkalmazható.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Megjegyzések: A kis mennyiségű, lejárt eltarthatósági idejű tengerészeti jelzőrakétáknak a biztonságos ártalmatlanítás céljából katonai létesítményekbe történő szállítása (elsősorban a kedvtelési célú vízi járművek tulajdonosaitól és a hajófelszerelés-kereskedőktől) korábban nehézséget okozott, különösen a csomagolási követelményeket illetően. Az eltérés az 1.1.3.6. pontban meghatározottnál kisebb mennyiségek helyi szállítására vonatkozik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–3

Tárgy: Mentesség a 6.7. és 6.8. pont követelményei alól a névlegesen üres, tisztítatlan (egy helyben tárolásra szolgáló) tárolótartányok tisztítási, javítási, vizsgálati vagy selejtezési céllal történő közúti szállítása tekintetében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.7. és 6.8.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok tervezésére, kialakítására, ellenőrzésére és vizsgálataira vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR 6.7. és 6.8. pontjainak követelményei alól a névlegesen üres, tisztítatlan (egy helyben tárolásra szolgáló) tárolótartányok tisztítási, javítási, vizsgálati vagy selejtezési céllal történő közúti szállítására vonatkozóan, amennyiben a) a tartányhoz csatlakoztatott csőrendszert ésszerű mértékig eltávolítják; b) a tartány megfelelő nyomáscsökkentő szeleppel van ellátva, amely szállítás közben is működőképes marad; valamint c) figyelemmel a b)-re, a tartány és a csőrendszer valamennyi ésszerűen lezárható nyílását lezárták, megelőzve ezzel a veszélyes anyagok kiszivárgását.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Megjegyzések: Ezek a tartányok nem áruszállítására, hanem anyagok egy helyben tárolására szolgálnak, és a tisztítás, javítás stb. céljából való szállítás során csak nagyon kis mennyiségű veszélyes anyagot tartalmaznak. Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–4

Tárgy: Mentesség az ADR 5.3., 5.4., 7. pontjai és B. melléklete követelményei alól italadagolókhoz használt gázpalackok szállítására vonatkozóan olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3., 5.4., 7. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművek jelölése, a szállítmányt kísérő okmányok, rendelkezések a szállítóeszköz felszerelésére és a szállítási műveletekre vonatkozóan.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR 5.3.,5.4., 7. pontjainak és B. mellékletének követelményei alól az italadagolókhoz használt gázpalackok vonatkozásában olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Megjegyzések: Az elsődleges tevékenység az ADR hatálya alá nem tartozó italok szállítása a hozzájuk tartozó kis mennyiségű, kisméretű gázos adagolópalackokkal együtt.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–5

Tárgy: Mentesség írországi belföldi szállítás esetén az ADR 6.2. és 4.1. pontja szerinti, a tartályok kialakítására és vizsgálataira vonatkozó követelmények, valamint a használattal kapcsolatos előírások alól az ADR szerinti 2. osztályba tartozó olyan palackok és gázhordók tekintetében, melyek korábban multimodális szállítási műveletben vettek részt, ideértve a tengeri szállítást is, amennyiben ezeket a palackokat és gázhordókat i. az IMDG-szabályzatnak megfelelően alakítják ki, vizsgálják és használják, ii. nem töltik fel újra Írországban, hanem névlegesen üres állapotban visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt, valamint iii. helyileg és kis tételekben szállítják.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.4.2., 4.1. és 6.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A multimodális szállításra, ideértve a tengeri szállítást is, az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók használatára és az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók kialakítására és vizsgálataira vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 4.1. és 6.2. pont rendelkezései nem alkalmazandók az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackokra és gázhordókra, amennyiben i. e palackok és gázhordók kialakítása és vizsgálatai megfelelnek az IMDG-szabályzatnak, ii. ezeket a palackokat és gázhordókat az IMDG-szabályzatnak megfelelően használják, iii. ezeket a palackokat és gázhordókat multimodális szállítás művelet keretében juttatták el a feladóhoz, ideértve a tengeri szállítást is, iv. ezeknek a palackoknak és gázhordóknak a multimodális szállítás címzettjétől (lásd a iii. alpontban) a végfelhasználóhoz való szállítása csak egyetlen, ugyanazon a napon teljesített szállítási műveletből áll, v. ezeket a palackokat és gázhordókat nem töltik fel újra az országban, hanem névlegesen üresen visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt (lásd a iii. alpontban), valamint vi. ezeket a palackokat és gázhordókat az országon belül helyileg, kis tételekben szállítják.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Megjegyzések: A palackokban és gázhordókban tárolt gázok általában a végfelhasználók által meghatározott összetételűek, ezért célszerű őket az ADR hatályán kívül eső területről behozni. A használatot követően a névlegesen üres palackokat és gázhordókat vissza kell juttatni a származási országba, ahol újra feltöltik őket a kérdéses gázzal – azaz nem tölthetők fel Írországban vagy az ADR hatálya eső egyéb területen. Az ADR előírásaival nem, az IMDG-szabályzattal azonban, amely alkalmazásában elfogadottnak tekinti őket, összhangban vannak. Az ADR hatályán kívül eső területről induló multimodális szállítási művelet tervezett végcélja az importőr telephelye, ahonnan ezeket a palackokat és gázhordókat Írországon belül kis tételekben a végfelhasználókhoz szállítják. Az Írország határain belüli szállítás a 94/55/EK irányelv módosított 6. cikkének (9) bekezdésével összhangban történik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

LT Litvánia

RO–a–LT–1

Tárgy: Az RO–a–UK–6 átvétele.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RO–a–UK–1

Tárgy: Egyes kevésbé veszélyes radioaktív áruk, pl. órák, karórák, füstérzékelők, iránytűk szállítása (E1).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az ADR legtöbb követelménye.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az ADR szerinti 7. osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Teljes körű mentesség a nemzeti jogi rendelkezések alól egyes, korlátozott mennyiségű radioaktív anyagot tartalmazó kereskedelmi termékek esetében. (Személyek által viselendő világító berendezés; bármilyen közúti vagy vasúti járműben 500 darabnál nem több, háztartási használatra szánt füstérzékelő, egyenként 40 kBq-t meg nem haladó radioaktivitással; vagy bármilyen közúti vagy vasúti járműben öt darabnál nem több, tríciumgázzal töltött világítótest, egyenként 10 GBq-t meg nem haladó radioaktivitással).

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Megjegyzések: Ez az eltérés csak rövid távú intézkedés: feleslegessé válik, amint az ADR-be beépítik a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) előírásainak hasonló módosításait.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–2

Tárgy: Mentesség a bizonyos mennyiségű, az ADR szerinti 7. osztályba tartozóktól eltérő veszélyes áruk szállítására vonatkozó fuvarokmány járművön tartásának az 1.1.3.6. pont szerinti kötelezettsége alól (E2).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.2. és 1.1.3.6.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Mentességek a szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó bizonyos követelmények alól.

A nemzeti jogszabály tartalma: Kisebb mennyiség esetében nem követelmény a fuvarokmány, kivéve, ha a kisebb mennyiség nagyobb szállítmány részét képezi.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Megjegyzések: Ez a mentesség országhatárokon belüli szállításra vonatkozik, amikor fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–3

Tárgy: Mentesség tűzoltó készülék járművön tartása alól kis radioaktivitású anyagokat szállító járművek esetében (E4).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tűzoltó készülék járművön tartására vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: A tűzoltó készülék járművön tartására vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni kizárólag mentességet élvező küldemények (UN 2908, 2909, 2910 és 2911) szállítása esetén.

Kis számú küldeménydarab szállítása esetén enyhébb követelményekhez kell igazodni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Megjegyzések: A tűzoltó készülék járművön tartását gyakorlati szempontból nem érdemes megkövetelni az UN 2908, 2909, 2910 és 2911 azonosítószámú anyagok szállításakor; az ilyen műveletekhez gyakran kisebb járműveket használnak.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–4

Tárgy: Korlátozott mennyiségű áru (kivéve az ADR szerinti 1., 4.2., 6.2. és 7. osztályba tartozó árukat) belső csomagolásban történő szállítása kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz: a helyi elosztóraktáraktól a kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókhoz (N1).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközökre és vizsgálataikra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Csomagolás esetében nem követelmény a RID/ADR-ben, az ENSZ által vagy másutt előírt jelölés alkalmazása, amennyiben a csomagolás a 3. listában felsorolt árukat tartalmazza.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Megjegyzések: Az ADR követelményei nem megfelelőek az elosztóraktártól a kiskereskedőkig vagy felhasználókig, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókig tartó végső szállítási szakasz szabályozására. Az eltérés célja, hogy lehetővé tegye a kiskereskedelmi forgalmazásra szánt áruk belső csomagolásának külső csomagolás nélküli szállítását a helyi áruelosztás végső szakaszában.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–5

Tárgy: Az 1.1.3.6.3. pont táblázatában az 1. és 2. kategóriába tartozó, 1. osztályba sorolt áruknál eltérő „szállítóegységenkénti legnagyobb összmennyiség” lehetővé tétele (N10).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.3. és 1.1.3.6.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó mentességek.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok mennyiségi határértékeire és együvé rakására vonatkozó mentességet érintő szabályok.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Megjegyzések: Eltérő mennyiségi határértékek alkalmazása az 1. osztályba tartozó árukra vonatkozóan: az 1. kategóriánál 50, a 2. kategóriánál 500. A vegyes rakományokkal kapcsolatos számítások alkalmazásában a szorzótényező az 1. szállítási kategóriánál 20, a 2. szállítási kategóriánál 2.

Korábbi mentesség a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–6

Tárgy: Az EX/II járműveken szállított robbanóeszközök legnagyobb megengedett nettó tömegének növelése (N13).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.5.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagok és -eszközök szállítható mennyiségeinek meghatározása.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok és -eszközök szállítható mennyiségeinek meghatározása.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Megjegyzések: Az Egyesült Királyságban hatályos jogszabályi rendelkezések az 1.1C, 1.1D, 1.1E és 1.1J összeférhetőségi csoportok esetében maximálisan nettó 5 000 kg áru szállítását teszik lehetővé II. típusú járművekkel.

Számos, Európában szállított, az 1.1C, 1.1D, 1.1E és 1.1J osztályba tartozó áru nagy terjedelmű, hosszuk meghaladja a 2,5 métert. Ezek elsősorban katonai célú robbanóeszközök. Az EX/III járművek szerkezeti felépítésére vonatkozó korlátozás (zárt járműveknek kell lenniük) igen nehézzé teszi az említett robbanóeszközöknek az ilyen járművekbe való be- és azokból való kirakodását. Egyes robbanóeszközökhöz speciális be- és kirakodó berendezésekre lenne szükség a szállítás mindkét végpontján. Gyakorlatilag alig áll rendelkezésre ilyen berendezés. Az Egyesült Királyságban igen csekély számú EX/III jármű van használatban, és rendkívül megterhelő lenne az iparágra nézve, ha további speciális EX/III járműveket gyártanának az ilyen típusú robbanótárgyak szállítására.

Az Egyesült Királyságban a katonai célú robbanóanyagokat általában független fuvarozók szállítják, így nincs lehetőség a keretirányelvben a katonai járművekre vonatkozóan megállapított mentesség alkalmazására. A probléma megoldása érdekében az Egyesült Királyság korábban is lehetővé tette a legfeljebb 5 000 kg tömegű robbanótárgyak EX/II típusú járműveken történő szállítását. A jelenlegi határérték nem mindig megfelelő, mert egy-egy robbanóeszköz 1 000 kg-nál több robbanóanyagot is tartalmazhat.

1950 óta csupán két olyan baleset fordult elő (mindkettő az 50-es években), amelyek során a 5 000 kg-nál nagyobb tömegű robbantóanyag felrobbant. A baleseteket az okozta, hogy abroncstűz, illetve a kipufogórendszer felhevülése miatt kigyulladt a ponyva. A tűzesetek kisebb rakománnyal is előfordulhattak volna. Haláleset vagy sérülés nem történt.

Tapasztalatilag belátható, hogy a megfelelően csomagolt robbanóeszközök aktiválódása nem valószínű ütközés – pl. járművek összeütközése – következtében. A katonai jelentések és a rakéták becsapódásvizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a töltetek aktiválódásához a 12 méterről végzett ejtési próba által előidézett becsapódási sebességnél nagyobb becsapódási sebesség szükséges.

Mindez nem érinti a jelenlegi biztonsági előírásokat.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–7

Tárgy: Felügyeleti követelmények alóli mentesség bizonyos, az 1. osztályba tartozó áruk kis mennyisége esetén (N12).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.4 és 8.5. S1(6)

Az irányelv mellékletének tartalma: Meghatározott mennyiségű veszélyes árut szállító járművek felügyeleti követelményei.

A nemzeti jogszabály tartalma: Rendelkezik a biztonságos várakozásról és felügyeletről, de nem követeli meg, hogy bizonyos, az 1. osztályba tartozó rakományok mindenkor felügyelet alatt legyenek, ahogyan azt az ADR 8.5. S1. kiegészítő követelményének 6. pontja előírja.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Megjegyzések: Az ADR által előírt felügyeleti követelmények nemzeti szinten nem mindig teljesíthetők.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–8

Tárgy: A különböző robbanóanyagok, valamint robbanóanyagok és más veszélyes áruk vasúti kocsikban, járműveken és konténerekben történő együvé rakására vonatkozó korlátozások enyhítése (N4/5/6).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.1. és 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az együvé rakás meghatározott típusaira vonatkozó korlátozások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti jogszabályok a robbanóanyagok együvé rakása tekintetében kevésbé korlátozóak, feltéve, hogy a szállítás kockázatmentesen végrehajtható.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Megjegyzések: Az Egyesült Királyság eltéréseket kíván engedélyezni a robbanóanyagok más robbanóanyagokkal, illetve a robbanóanyagok más veszélyes árukkal történő együvé rakására vonatkozó szabályoktól. Minden eltérés a rakomány egy vagy több elemét érintő mennyiségi korlátozással jár majd, és csak akkor engedhető meg, ha „minden ésszerű intézkedést megtettek annak megakadályozására, hogy a robbanóanyagok bármilyen módon érintkezésbe kerülhessenek az ilyen árukkal, vagy más módon veszélyeztessék azokat, és viszont”.

Példák az Egyesült Királyság által engedélyezni kívánt eltérésekre:

1.

Az UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 és 0361 azonosítószámú robbanóanyagokat egy járművön lehet szállítani az 1942 UN-szám alá sorolt veszélyes árukkal. Az UN 1942 azonosítószámú áru szállítható mennyiségét úgy kell korlátozni, mintha 1.1D. besorolású robbanóanyag lenne.

2.

Az UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 és 0453 azonosítószámú robbanóanyagokat ugyanazon járműben lehet szállítani a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukkal (kivéve a gyúlékony gázokat, a fertőző anyagokat és a mérgező anyagokat), illetve a 3. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagokkal, vagy ezek bármely kombinációjával, feltéve, hogy a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagok össztömege vagy össztérfogata nem haladja meg az 500 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg az 500 kg-ot.

3.

Az 1.4G besorolású robbanóanyagokat ugyanazon járműben lehet szállítani a 2. szállítási kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokkal vagy gázokkal, vagy a 3. szállítási kategóriába tartozó nem gyúlékony, nem mérgező gázokkal, vagy azok bármely kombinációjával, feltéve, hogy a veszélyes áruk együttes tömege vagy térfogata nem haladja meg a 200 kg-ot vagy litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg a 20 kg-ot.

4.

Az UN 0106, 0107 és 0257 azonosítószámú robbanóeszközöket a D, E vagy F összeférhetőségi csoportba tartozó robbanóeszközökkel – amelyeknek alkotóelemeit képezik – együtt lehet szállítani. Az UN 0106, 0107 vagy 0257 azonosítószámú robbanóeszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–9

Tárgy: Radioaktív anyagok kis mennyiségben, kisméretű járműveken történő szállítása esetén a narancssárga táblák helyett alternatív jelölés alkalmazása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A radioaktív anyagokat szállító kisméretű járműveken narancssárga tábla elhelyezésének követelménye.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eljárásban jóváhagyott minden eltérés megengedett. A kért eltérés a következő:

1.

A járműveket vagy

a)

az ADR 5.3.2. pontjának vonatkozó rendelkezései szerint kell megjelölni; vagy

b)

alternatívaként a 2. pont szerinti figyelemfelhívó felirattal is meg lehet jelölni azon 3 500 kg-nál kisebb tömegű járművek esetében, amelyek legfeljebb tíz, nem hasadó vagy hasadó engedményes radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabot szállítanak, és a küldeménydarabok szállítási mutatószámainak összege nem haladja meg a 3-at.

2.

Az 1. pont alkalmazásában a radioaktív anyagot szállító járművön elhelyezendő feliratnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a)

A felirat legalább 12 cm oldalhosszúságú négyzetben helyezkedik el. A felirat minden betűje fekete, félkövér és jól olvasható. Domborított vagy nyomott betűket kell használni. A „RADIOACTIVE” szóban a nagybetűk magassága legalább 12 mm, minden más nagybetűé pedig legalább 5 mm.

b)

A felirat tűzálló, mégpedig oly mértékben, hogy a járművet érintő esetleges tűz után is olvasható marad.

c)

A feliratot gondosan a járműre kell rögzíteni olyan helyre, ahol a járművezető jól látja, de a járművezető látóterében az utat nem takarja el; a feliratot csak akkor szabad felhelyezni, ha a jármű valóban radioaktív anyagot szállít.

d)

A felirat formája megegyezés szerinti; a feliratnak tartalmaznia kell a vészhelyzet esetén értesítendő személy nevét, címét és telefonszámát.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Megjegyzések: Az eltérésre radioaktív anyagok kis mennyiségének helyi kórházi létesítmények közötti, korlátozott szállítása érdekében van szükség, elsősorban az egy betegnek szánt dózist tartalmazó küldeménydarabok kisebb járművel történő szállítása esetén, amikor még a kisméretű narancssárga táblák felhelyezése is nehézségbe ütközik. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen járműveken gondot okoz a narancssárga táblák felhelyezése és megtartása rendes szállítási feltételek között. Az ADR 5.3.1.5.2. (és általában 5.3.1.7.4.) pontjával összhangban a járműveket a veszélyes rakományt egyértelműen azonosító jelzéssel látják el. Ezenkívül vészhelyzet esetére egy, a szükséges információkat tartalmazó, tűzálló feliratot kell felhelyezni jól látható helyen. Ily módon a gyakorlatban több biztonsági információ áll majd rendelkezésre, mint amennyit az ADR 5.3.2. pontja előír.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

Az ezen irányelv 6. cikke (2) bekezdésének b) pontja i. alpontja alapján

BE Belgium

RO–bi–BE–1

Tárgy: Szállítás ipartelepek közvetlen közelében, ideértve a közúti szállítást is.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eltérések a küldeménydarabok okmányaira, bárcázására és jelölésére, valamint a járművezetői engedélyre vonatkoznak.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Megjegyzések: A veszélyes árukat telephelyek között szállítják.

2-89. eltérés: átkelés főútvonalakon (vegyi anyagok küldeménydarabokban).

4-97. eltérés: 2 km-es távolság (nyersvasbugák 600 °C hőmérsékleten).

2-2000. eltérés: kb. 500 m-es távolság (IBC-konténerek, PG II., III., 3., 5.1., 6.1., 8. és 9. osztály).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–2

Tárgy: Nem fuvareszközként szolgáló tárolótartányok mozgatása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.2. f)

A nemzeti jogszabály tartalma: A névlegesen üres tárolótartányok tisztítási/javítási céllal történő mozgatása megengedett.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: 6-82, 2-85. kivétel.

Megjegyzések: Az Európai Bizottság az eltérést a 7. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–3

Tárgy: Járművezetők képzése.

Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosítószámú anyagok küldeménydarabokban és tartányban történő helyi szállítása (Belgiumban, a bejegyzés szerinti székhelytől számított 75 km-es sugarú körzetben).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma:

A képzés szerkezete:

1.

Küldeménydarabokra vonatkozó oktatás

2.

Tartányokra vonatkozó oktatás

3.

Cl 1 szakosító képzés

4.

Cl 7 szakosító képzés

A nemzeti jogszabály tartalma: Fogalommeghatározások – vezetői engedély – kiállítás – másodpéldányok – érvényesség és meghosszabbítás – a tanfolyamok és a vizsga megszervezése – eltérések – szankciók – záró rendelkezések.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Jövőbeni rendelkezésben állapítandó meg.

Megjegyzések: A tervek szerint kezdő tanfolyamra, majd vizsgára kerül sor az UN 1202, 1203 és 1223 azonosítószámú anyagok küldeménydarabokban és tartányokban, a bejegyzés szerinti székhelytől számított 75 km-es sugarú körzetben történő szállítására vonatkozóan. A képzés időtartamának meg kell felelnie az ADR követelményeinek (öt év elteltével a járművezetőnek továbbképzésen kell részt vennie és vizsgát kell tennie). A bizonyítványon feltüntetett képesítés: „Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosítószámú anyagok országhatárokon belüli szállítása, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján”.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–4

Tárgy: Veszélyes áruk tartányban való szállítása égetéssel történő ártalmatlanítás céljából.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 3.2.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 3.2. pont táblázatától eltérően bizonyos feltételekkel megengedett vízzel reakcióba lépő, mérgező folyadék, III. csomagolási csoportba tartozó egyéb anyag szállítása L4DH helyett L4BH tartánykódú tartánykonténerben.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Dérogation 01-2002.

Megjegyzések: A rendelkezés csak veszélyes hulladékok kis távolságra történő szállítására alkalmazható.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–5

Tárgy: Hulladék szállítása hulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.2., 5.4., 6.1. (korábban: A5, 2X14, 2X12)

Az irányelv mellékletének tartalma: Besorolás, jelölés és a csomagolásra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR szerinti besorolás helyett a hulladékokat különböző csoportokba sorolják (gyúlékony oldószerek, festékek, savak, akkumulátorok stb.) a csoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében. A csomagolások gyártására vonatkozó követelmények kevésbé szigorúak.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Megjegyzések: Ez a rendelkezés kis mennyiségű hulladék hulladékártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetén alkalmazható.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–b1–BE–6

Tárgy: Az RO–bi–SE-5 átvétele.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–7

Tárgy: Az RO–bi–SE-6 átvétele.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–8

Tárgy: Az RO–bi–UK-2 átvétele.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DE Németország

RO–bi–DE–1

Tárgy: Egyes adatok mellőzése a fuvarokmányban (n2).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmány tartalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Minden osztály, kivéve az 1. (az 1.4S kivételével), az 5.2. és a 7. osztályt.

A fuvarokmányban nem kell feltüntetni:

a)

helyi árukiszállítás esetén a címzettet (kivéve a teljes rakományban történő szállítást, valamint bizonyos útvonalakon történő szállítást);

b)

a csomagolás mennyiségét és típusát, ha az 1.1.3.6 bekezdést nem alkalmazzák, illetve ha a jármű megfelel az A. és B. melléklet valamennyi előírásának;

c)

az üres, tisztítatlan tartányoknál elegendő az utolsó rakományra vonatkozó fuvarokmány.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Az érintett szállítások esetében nem célszerű minden rendelkezés alkalmazása.

Az Európai Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba. (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DE–2

Tárgy: A 9. osztályba tartozó, PCB-vel szennyezett anyagok ömlesztett szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Ömlesztett szállítás.

A nemzeti jogszabály tartalma: Ömlesztett szállítás engedélyezése folyadék-, illetve porálló módon lezárt, cserélhető járműfelépítményekben vagy konténerekben.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Megjegyzések: A 11. eltérés időbeli hatálya 2004. december 31-ig terjed; 2005-től ugyanezen rendelkezéseket írja elő az ADR és a RID.

Lásd még az M137 többoldalú megállapodást.

4*. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DE–3

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

A nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: Veszélyes hulladékok egybecsomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; a háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DK Dánia

RO–bi–DK–1

Tárgy: Az UN 1202, 1203, 1223 azonosítószámú és az ADR szerinti 2. osztályba tartozó anyagok fuvarokmány nélküli szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány szükséges.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosítószámú, a 3. osztályba tartozó ásványolajtermékek és a 2. osztályba tartozó gázok árukiszállítás keretében történő szállításánál (amikor az árukat több felhasználóhoz kell továbbítani vagy a visszaküldött árukat hasonló módon összegyűjteni) nem szükséges fuvarokmány, feltéve, hogy az írásbeli utasítás – az ADR által megkövetelt információkon kívül – tartalmazza az UN-számot, a megnevezést és az osztályt.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Megjegyzések: A fentiek szerinti nemzeti eltérés hátterében olyan elektronikus berendezések kifejlesztése áll, amelyek lehetővé teszik pl. az ilyen elektronikus berendezéseket használó olajtársaságok számára, hogy a fogyasztókról folyamatosan információt szolgáltassanak a járművek felé. Mivel ezek az információk a szállítás megkezdésekor még nem állnak rendelkezésre, hanem csak a szállítási művelet közben jutnak el a járművekre, a művelet megkezdése előtt nem lehetséges a fuvarokmányok kiállítása. Ilyen jellegű szállítás csak meghatározott területeken folytatható.

Dánia számára már engedélyeztek hasonló eltérést a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

EL Görögország

RO–bi–EL–1

Tárgy: A 2001. december 31-e előtt nyilvántartásba vett, rögzített tartányokra (tartányjárművekre) vonatkozó biztonsági előírásoktól való eltérés meghatározott kategóriába tartozó veszélyes anyagok helyi jellegű vagy kis mennyiségben történő szállítása esetén.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fémfalú rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és tartánykonténerek, tartányos cserefelépítmények; battériás járművek és MEG-konténerek kialakítására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, ellenőrzésére, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Átmeneti rendelkezés: A Görögországban 1985. január 1. és 2001. december 31. között első ízben nyilvántartásba vett rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és tartánykonténerek 2010. december 31-ig használhatók. Az átmeneti rendelkezés a következő UN-számok alá tartozó veszélyes anyagok szállítására szolgáló járműveket érinti: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257. A rendelkezés kis mennyiségekre vagy helyi szállításra vonatkozik a fent említett időszakban nyilvántartásba vett járművek esetében. Az átmeneti időszak a következők szerint átalakított tartányjárművekre vonatkozik:

1.

Az ADR felügyelettel és vizsgálattal kapcsolatos előírásai: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., (1999. évi ADR: 211 151., 211 152., 211 153., 211 154.).

2.

A legfeljebb 3 500 liter befogadóképességű rekeszes tartányok lágyacél falának minimális vastagsága 3 mm, a legfeljebb 6 000 liter befogadóképességű rekeszes tartányok esetében a minimális falvastagság 4 mm, függetlenül a válaszfalak típusától és vastagságától.

3.

Alumínium vagy más fém használata esetén a tartányoknak a korábbi nyilvántartásba vétel szerinti ország helyi hatósága által jóváhagyott tervdokumentációban előírt, a vastagságra és egyéb műszaki előírásokra vonatkozó követelményeknek kell megfelelniük. Ha nem áll rendelkezésre tervdokumentáció, a tartányoknak a 6.8.2.1.17. (211 127.) követelményeinek kell megfelelniük.

4.

A tartányoknak meg kell felelniük a 211 128., a 6.8.2.1.28. (211 129.) szélzetszám, a 6.8.2.2. pont és annak 6.8.2.2.1. és 6.8.2.2.2. (211 130., 211 131.) alpontjai szerint meghatározott követelményeknek.

Pontosabban: az első ízben 2002. december 31. előtt nyilvántartásba vett, csupán gázolaj (UN 1202) helyi szállítására használt, 4 tonnánál kisebb tömegű, 3 mm-nél kisebb falvastagságú tartányjárművek csak akkor használhatóak, ha azokat a 211 127. (5) b4 szélzetszám (6.8.2.1.20.) szerint átalakították.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. (Követelmények a forgalomban részt vevő rögzített tartányok [tartányjárművek] és leszerelhető tartányok kialakítására, szerelvényeire, ellenőrzésére és vizsgálataira egyes veszélyesáru-kategóriák tekintetében).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–EL–2

Tárgy: Eltérés az alapjármű szerkezeti követelményeitől az első ízben 2001. december 31. előtt nyilvántartásba vett, veszélyes áruk helyi szállítására szolgáló járművek esetében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2001. évi ADR: 9.2., 9.2.3.2., 9.2.3.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az alapjárművek szerkezetére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eltérés azon, az UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 és 3257 azonosítószámú veszélyes áruk helyi szállítására szolgáló járművekre vonatkozik, amelyeket első ízben 2001. december 31. előtt vettek nyilvántartásba.

A fenti járműveknek a következő kivételektől eltekintve meg kell felelniük a 94/55/EK irányelv B. melléklete 9. pontjának (9.2.1–9.2.6.):

A 9.2.3.2. pont követelményeinek csak akkor kell eleget tenni, ha a jármű rendelkezik gyári blokkolásgátló fékrendszerrel és a 9.2.3.3.1. pontban meghatározott tartósfékkel, de nem szükségszerűen felel meg a 9.2.3.3.2. és 9.2.3.3.3. pontnak.

A menetíró készülék áramellátását közvetlenül az akkumulátortelephez csatlakoztatott biztonsági reteszen keresztül kell biztosítani (220 514. szélzetszám), és az emelhető tengely villamos emelőszerkezetének ott kell lennie, ahová azt a gyártó eredetileg elhelyezte, illetve azt megfelelő zárt házban kell védeni (220 517. szélzetszám).

A dízel fűtőolaj (UN 1202) helyi szállítására szolgáló, 4 tonnánál kisebb legnagyobb tömegű tartányjárműveknek meg kell felelniük a 9.2.2.3., a 9.2.2.6., a 9.2.4.3. és a 9.2.4.5. pont követelményeinek, a többinek azonban nem feltétlenül.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (A már használatban lévő, egyes veszélyesáru-kategóriák helyi szállítására használt járművek műszaki követelményei)

Megjegyzések: A fenti járművek száma a már nyilvántartásba vett összes jármű számához képest csekély, és csak helyi szállításra alkalmazzák őket. A kért tartalmú eltérés a kérdéses járműpark mérete és a szállított áruk jellege miatt nem jelent közlekedésbiztonsági kockázatot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

ES Spanyolország

RO–bi–ES–1

Tárgy: Vízmentes ammónia kiszállítására szolgáló speciális felszerelés.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A külső alkatrészek (csövek, oldalsó csapószelepek) károsodása esetén bekövetkező szivárgás elkerülése érdekében a belső zárószelepet és szelepülését védeni kell az ellen, hogy külső behatásra kiszakadjanak, vagy úgy kell őket megtervezni, hogy ellenálljanak az ilyen behatásnak. A töltő és leeresztő alkatrészeknek (ideértve a karimákat és a menetes csatlakozókat) és a védőfedőknek (ha vannak) alkalmasnak kell lenniük a véletlen felnyílás elleni védelemre.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1992. január 1-jét megelőzően használatba vett, mezőgazdasági célokra, vízmentes ammónia kiszállítására és alkalmazására használt tartányok a belső helyett külső biztonsági alkatrészekkel lehetnek felszerelve, amennyiben azok a tartány fala által nyújtott védelemmel legalább egyenértékű védelmet nyújtanak.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Megjegyzések: 1992. január 1-jét megelőzően kizárólag a mezőgazdaságban a vízmentes ammónia termőföldre való közvetlen kijuttatására használtak külső biztonsági alkatrészekkel felszerelt tartányokat. Ilyen tartányokat még ma is használnak. Közúton ritkán szállítják őket feltöltött állapotban, használatuk a nagy gazdaságok trágyázására korlátozódik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FI Finnország

RO–bi–FI–1

Tárgy: A fuvarokmány adatainak módosítása robbanóanyagok esetében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.2.1. a).

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1. osztályra vonatkozó külön rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban a robbanóanyagok tényleges nettó tömege helyett megadható a detonátorok száma (1 000 detonátor 1 kg robbanóanyagnak felel meg).

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Megjegyzések: Ez az információ elegendőnek tekinthető országhatárokon belüli szállítás esetén. Ezt az eltérést kis mennyiségű helyi szállítás esetén alkalmazzák, elsősorban ipari robbantásokhoz.

Az Európai Bizottság az eltérést a 31. számon vette nyilvántartásba.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FR Franciaország

RO–bi–FR–1

Tárgy: A tengeri szállításhoz előírt okmányok fuvarokmányként való felhasználása a hajók kirakodását követő rövid szállítási műveletek esetében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk fuvarokmányaként használt okmányokban feltüntetendő információk.

A nemzeti jogszabály tartalma: A tengeri szállításhoz előírt okmány 15 km-es sugarú körzeten belül fuvarokmányként felhasználható.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FR–2

Tárgy: Az 1. osztályba tartozó áruk más osztályba tartozó veszélyes anyagokkal együtt történő szállítása (91).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A különböző veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabok együvé rakásának tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Egyszerű vagy összeszerelt detonátorok és az 1. osztályba nem tartozó áruk meghatározott feltételek mellett legfeljebb 200 km távolságra szállíthatók együtt Franciaországon belül.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 26.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FR–3

Tárgy: Telepített LPG-tárolótartányok szállítása (18).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: A telepített LPG-tárolótartányok szállítására külön szabályok vonatkoznak. E szabályok csak rövid távolságon történő szállításra alkalmazhatók.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FR–4

Tárgy: A mezőgazdasági szállításra (rövid távolságokon) alkalmazott járművek jóváhagyására és vezetőinek oktatására vonatkozó különös feltételek.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.8.3.2.; 8.2.1. és 8.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok szerelvényei és a járművezetők képzése.

A nemzeti jogszabály tartalma:

Járművek jóváhagyására vonatkozó különös feltételek.

Járművezetők különleges képzése.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annex D4.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

IE Írország

RO–bi–IE–1

Tárgy: Mentesség az 5.4.1.1.1. pont követelménye alól, amely szerint az UN 1223, UN 1202 és UN 1965 azonosítószámú kerozin, dízelüzemanyag vagy cseppfolyósított szénhidrogéngáz végfelhasználóhoz való szállítása esetén a fuvarokmányon fel kell tüntetni i. a címzett nevét és címét, ii. a csomagok számát és leírását, valamint iii. a veszélyes anyagok összmennyiségét.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR B. mellékletének B.5. függelékében meghatározott UN 1223, UN 1202 és UN 1965 azonosítószámú kerozin, dízelüzemanyag vagy cseppfolyósított szénhidrogéngáz végfelhasználóhoz való szállítása esetén nem szükséges feltüntetni a fuvarokmányban a címzett nevét és címét, a csomagok, az IBC-konténerek vagy tartályok számát és leírását, illetve a szállított összmennyiséget.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Megjegyzések: A háztartási fűtőolaj háztartásokba való szállítása esetén általános gyakorlat, hogy színültig töltik a fogyasztó tárolótartányát, ezért amikor a feltöltött tartálykocsi megkezdi útját, nem ismert sem a fogyasztók (egy-egy menetre jutó) száma, sem a szállítmány tulajdonképpeni mennyisége. Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal töltött palackok háztartásokba való szállítása esetén általános gyakorlat, hogy az üres palackokat teli palackokra cserélik – ezért a szállítási művelet megkezdésekor nem ismert sem a fogyasztók száma, sem az egy háztartásra jutó szállítmány mennyisége.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–2

Tárgy: Mentesség annak engedélyezésére, hogy üres, tisztítatlan tartányok szállítása esetén az 5.4.1.1.1. pontban megkövetelt fuvarokmány az utolsó rakomány fuvarokmánya legyen.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Üres, tisztítatlan tartányok szállítása esetén elegendő az utolsó rakomány fuvarokmánya.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Megjegyzések: Különösen benzinnek és/vagy dízelüzemanyagnak az üzemanyagtöltő állomásra szállítása esetén az utolsó szállítási művelet elvégzését követően a tartányjármű egyenesen az olajtárolóhoz tér vissza (hogy ismét feltöltsék a következő szállításokhoz).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–3

Tárgy: Mentesség annak engedélyezésére, hogy veszélyes anyagok olyan be- és kirakodását, amelyre a 7.5.11. pontban a CV1 vagy a 8.5. pontban az S1 külön rendelkezés vonatkozik, nyilvános helyen az illetékes hatóság külön engedélye nélkül lehessen végezni.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5. és 8.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a rakomány kezelésére vonatkozó kiegészítő előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 7.5.11. és a 8.5. pont követelményeitől eltérve a veszélyes áruk nyilvános helyen való be- és kirakodására az illetékes hatóság külön engedélye nélkül is van mód.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Megjegyzések: Az országhatárokon belüli szállítás tekintetében ez az előírás rendkívül nagy terhet ró az érintett állam illetékes hatóságaira.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–4

Tárgy: Mentesség az UN 3375 azonosítószámú emulziós robbanásveszélyes mátrix tartányban való szállításának engedélyezésére.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Tartányok használata stb.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 3375 azonosítószámú emulziós robbanásveszélyes mátrix tartányban való szállítása engedélyezett.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Megjegyzések: A mátrix, bár szilárd anyagnak minősül, nem porszerű vagy szemcsés állagú.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–5

Tárgy: Mentesség a 7.5.2.1. pont együvé rakásra vonatkozó tilalma alól a B összeférhetőségi csoportba tartozó eszközöknek és a D összeférhetőségi csoportba tartozó anyagoknak és eszközöknek a 3., 5.1. és 8. osztályba tartozó, tartányban tárolt veszélyes anyagokkal egyazon járművön való szállítása esetében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a kezelésre vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, B összeférhetőségi csoportba sorolt eszközöket tartalmazó csomagok és az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, D összeférhetőségi csoportba sorolt anyagokat és eszközöket tartalmazó csomagok egyazon járművön szállíthatók az ADR szerinti 3., 5.1. és 8. osztályba tartozó veszélyes anyagokkal, amennyiben a) az említett, az ADR szerinti 1. osztályába tartozó csomagokat az illetékes hatóságok által jóváhagyott kialakítású külön tartókban/rekeszekben, az illetékes hatóságok által jóváhagyott körülmények között szállítják; és b) az említett, az ADR szerinti 3., 5,1. és 8. osztályba tartozó anyagok szállítása olyan edényekben történik, amelyek tervezésük, kialakításuk, tesztelésük, vizsgálatuk, üzemük és használatuk tekintetében eleget tesznek az illetékes hatóság által támasztott követelményeknek.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Megjegyzések: Az 1. osztály B és D összeférhetőségi csoportjába tartozó eszközöknek és anyagoknak a 3., 5.1. és 8. osztályba tartozó, tartányban elhelyezett veszélyes anyagokkal egyazon járműre – pl. szivattyús kocsira – való együvé rakásának engedélyezése az illetékes hatóságok által jóváhagyott körülmények között.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–6

Tárgy: Mentesség a 4.3.4.2.2. pont követelménye alól, miszerint a töltéshez és leeresztéshez használt, a tartányjármű falához állandó jelleggel nem csatlakozó hajlékony csöveket szállítás közben üresen kell tartani.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Tartányjárművek használata.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1202, UN 1223, UN 1011 és UN 1978 azonosítószámú olajtermékek kiskereskedelmi kiszállítására alkalmazott tartányjárművekhez csatlakoztatott hajlékony tömlőmotolláknak (beleértve a hozzájuk rögzített csöveket) nem kell a közúti szállítás alatt üresnek lenniük, amennyiben az elfolyás megelőzésére megfelelő intézkedéseket hoztak.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Megjegyzések: A házhoz szállításra szolgáló tartányjárművekhez kialakított hajlékony tömlőknek mindig megtöltött állapotban kell maradniuk, még a szállítás alatt is. A leeresztő rendszer „nedves csőrendszerként” működik, ami megkívánja, hogy a tartányjármű mérőműszere és tömlője úgy legyen beállítva, hogy a fogyasztó a megfelelő mennyiséget kapja a termékből.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–7

Tárgy: Menetesség az ADR 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11. pontjának egyes követelményei alól az UN 2067 azonosítószámú ammónium-nitrát műtrágyának a kikötőkből a címzettekhez való, ömlesztett formában történő szállítása vonatkozásában.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11.

Az irányelv mellékletének tartalma: Minden egyes szállítási műveletre külön kiállított, az adott rakomány pontos összmennyiségét feltüntető fuvarokmányra vonatkozó követelmény; a jármű szállítás előtti és utáni kitisztítására vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: A javasolt eltérés a fuvarokmánnyal és a jármű tisztításával kapcsolatban az ADR-ben lefektetett követelmények módosításának engedélyezésére vonatkozik, figyelemmel a kikötőtől a címzettig történő ömlesztett szállítás gyakorlatára.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Megjegyzések: Az ADR rendelkezései értelmében a) az adott rakományt a szállított veszélyes anyag összmennyiségét tartalmazó külön fuvarokmánynak kell kísérnie; és b) teljesíteni kell a CV24 külön rendelkezést, azaz a teherhajó kirakodása során a kikötőtől a címzetthez szállítandó minden egyes rakomány után tisztítást kell végezni. Helyi szállításról van szó, amely érinti a teherhajó kirakodását, ideértve ugyanazon anyagnak a teherhajó és a címzett közötti (ugyanazon a napon vagy egymást követő napokon történő) többszöri szállítását, ezért az egyes rakományok hozzávetőleges össztömegét tartalmazó egyetlen fuvarokmánynak elegendőnek kellene lennie, és nincs szükség a CV24 külön rendelkezés megkövetelésére.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

LT Litvánia

RO–bi–LT–1

Tárgy: Az RO–bi–EL–1 átvétele.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–LT–2

Tárgy: Az RO–bi–EL–2 átvétele.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

NL Hollandia

RO–bi–NL–1

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6., 3.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 5.2.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3., 7.5.4., 7.5.7., 8.1.2.1. a) és b), 8.1.5. c), 8.3.6.

Az irányelv mellékletének tartalma:

1.1.3.6.: A szállítóegységenként szállított mennyiségekre vonatkozó mentesség.

3.3.: Egyes anyagokra vagy tárgyakra vonatkozó különleges előírások.

4.1.4.: Csomagolási utasítások felsorolása; 4.1.6.: Különleges csomagolási előírások a 2. osztályba tartozó árukra.

4.1.8.: Különleges csomagolási előírások a fertőző anyagokra; 4.1.10.: Különleges csomagolási előírások az egybecsomagolásra.

5.2.2.: A küldeménydarabok bárcázása; 5.4.0.: Az ADR hatálya alatt szállított bármely árut az e fejezetben előírt okmányoknak kell kísérniük, kivéve, ha az 1.1.3.1–1.1.3.5. pont alapján mentesség áll fenn; 5.4.1.: Veszélyes áruk fuvarokmánya és az azokkal összefüggő információk; 5.4.3.: Írásbeli utasítás.

7.5.4.: Élelmiszerekre, egyéb fogyasztási cikkekre és takarmányokra vonatkozó óvintézkedések; 7.5.7.: Árukezelés és elhelyezés.

8.1.2.1.: A jogszabályokban előírt okmányokon kívül a következő okmányokat kell a szállítóegység fedélzetén tartani: a) minden szállított veszélyes árura vonatkozóan az 5.4.1. pontban említett fuvarokmányok, és ha szükséges, az 5.4.2. pontban előírt, a konténer berakodási bizonyítványa; b) minden szállított veszélyes árura vonatkozóan az 5.4.3. pontban meghatározott írásbeli utasítás; 8.1.5.: Minden veszélyes árut szállító járművet el kell látni: c) az 5.4.3. pontban előírt írásbeli utasításban jelzett kiegészítő és különleges biztonsági intézkedésekhez szükséges felszereléssel;

8.3.6.: A motor működtetése be- és kirakodás alatt.

Az ADR következő rendelkezéseit nem kell alkalmazni:

a)

1.1.3.6.

b)

3.3.

c)

4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10.

d)

5.2.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3.

e)

7.5.4., 7.5.7.

f)

8.1.2.1. a) és b), 8.1.5. c), 8.3.6.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: A rendszer rendeltetése az, hogy a magánszemélyek „kis mennyiségű vegyi hulladékaikat” egy meghatározott helyre eljuttathassák. Az előírás olyan maradványanyagokra alkalmazandó, mint például a festékmaradékok. A szállítóeszköz és a hozzá tartozó különleges szállítóelemek megfelelő kiválasztása, valamint a mindenki számára jól láthatóan elhelyezett „dohányozni tilos” jelzés alkalmazása miatt a veszély szintje rendkívül alacsony.

Az átadásra kerülő korlátozott mennyiség és a csomagolás sajátos jellege miatt e cikk az ADR több szakaszának alkalmazását nem teszi lehetővé. A rendszerben egyéb kiegészítő szabályok is találhatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–2

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegységenként szállított mennyiségekre vonatkozó mentesség.

A nemzeti jogszabály tartalma:

A járműkísérő szakmai alkalmasságát igazoló bizonyítványnak, valamint a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett okmánynak egyaránt a járművön kell lennie. A járműkísérőnek rendelkeznie kell a CCV (járművezetőket képesítő szervezet) által kibocsátott, „veszélyes hulladék szállítására” képesítő okmánnyal.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijkgevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: Noha a szállítás csekély mennyiségű hulladékot érint, a veszélyes háztartási hulladékok sokfélesége miatt a szállítást végző személynek rendelkeznie kell a szakmai alkalmasságát igazoló bizonyítvánnyal. További követelmény, hogy a szállítást végző személy rendelkezzék a veszélyes hulladék szállítására vonatkozó képesítéssel.

Erre többek között azért van szükség, hogy a szállítást végző személy például ne rakjon együvé savat és lúgot, illetve tudja, mi a teendő rendkívüli események bekövetkezése esetén.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–3

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegységenként szállított mennyiségekre vonatkozó mentesség.

A nemzeti jogszabály tartalma:

A járművön jelen kell lennie: b) az írásbeli utasításnak és a rendszert létrehozó jogszabály mellékletében előírt adatoknak.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: Mivel a rendszer kizárja az ADR 1.1.3.6. pontja alóli mentességet, a kis mennyiségekhez is írásos kísérő utasítást kell adni. Minderre a veszélyes hulladékok sokfélesége miatt van szükség, továbbá azért, mert a hulladékot átadó magánszemélyek nem ismerik a fennálló veszély mértékét.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–4

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma:

1.

A veszélyes háztartási hulladékot légmentesen zárt, az adott anyag szempontjából megfelelő csomagolásban kell elhelyezni, továbbá

a)

a 6.2. osztályba tartozó tárgyak esetében a csomagolás nem okozhat sérülést az átadáskor;

b)

az ipari eredetű veszélyes háztartási hulladék esetében az egyes hulladékanyagokat egy legfeljebb 60 liter űrtartalmú ládában veszélyességi kategóriánként el kell különíteni („kga” láda).

2.

A csomagolás külső felületén nem lehet veszélyes háztartási hulladék.

3.

A csomagoláson fel kell tüntetni az anyag megnevezését.

4.

Az 1. bekezdés b) pontja szerinti ládákból minden begyűjtésnél csak egy darabot szabad átvenni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: E cikk a 3. cikkből ered, amely az ADR egyes rendelkezéseit nem alkalmazandónak nyilvánította. A rendszer keretében nincs szükség az ADR 6.1. pontjában előírt jóváhagyott csomagolóeszközre. Ezt az érintett veszélyes anyagok kis mennyisége indokolja. Ehelyett a 6. cikk több szabályt is előír, ideértve a veszélyes anyagok zárt csomagolásban történő szállítására vonatkozó követelményt, amely kizárja, hogy a csomagolásból a veszélyes anyag kiszivárogjon.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–5

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma:

A járműnek olyan raktérrel kell rendelkeznie, amelyet tömör, vastag fal választ el a vezetőfülkétől, vagy olyan raktérrel, amely nem része a járműnek.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: E rendszer szerint nem szükséges az ADR 6.1. pontjában előírt jóváhagyott csomagolóeszköz alkalmazása. Ezt az érintett veszélyes anyag kis mennyisége indokolja. Ennek megfelelően a cikk egy további követelményt támaszt annak megakadályozására, hogy a mérgező füstök a vezetőfülkébe szivárogjanak.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–6

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma:

A zárt jármű rakterének felül légelszívóval kell rendelkeznie, amelyet folyamatosan működtetni kell; a rakteret alul nyílásokkal kell ellátni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: E rendszer szerint nem szükséges az ADR 6.1. pontjában előírt jóváhagyott csomagolóeszköz alkalmazása. Ezt az érintett veszélyes anyag kis mennyisége indokolja. Ennek megfelelően a cikk egy további követelményt támaszt annak megakadályozására, hogy a raktérben mérgező füstök halmozódjanak fel.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–7

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma:

1.

A járművet olyan egységekkel kell ellátni, amelyek szállítás közben:

a)

maguktól nem mozdulnak el; valamint

b)

fedéllel le vannak zárva, és maguktól nem nyílnak ki.

2.

Az 1. bekezdés b) pontja nem vonatkozik a begyűjtőutakra, valamint arra az esetre, ha a jármű a begyűjtés közben nincs mozgásban.

3.

A jármű belsejében megfelelő szabad területet kell biztosítani a veszélyes háztartási hulladékok rendezésére és a különböző egységekben való elhelyezésükre.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: E rendszer szerint nem szükséges az ADR 6.1. pontjában előírt jóváhagyott csomagolóeszköz alkalmazása. Ezt az érintett veszélyes anyag kis mennyisége indokolja. E cikk célja, hogy a csomagok tárolására alkalmazott egységek használatán keresztül egyedi garanciát nyújtson, megfelelő tárolási módot biztosítva ezáltal minden veszélyesáru-kategóriának.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–8

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma:

1.

A veszélyes háztartási hulladékok kizárólag különálló tárolóeszközökben szállíthatók.

2.

A különféle osztályokba sorolt anyagokat és tárgyakat külön-külön tárolóeszközben kell szállítani.

3.

A 8. osztályba tartozó anyagok és tárgyak tekintetében külön-külön tárolóeszközöket kell biztosítani a savak, a lúgok és az akkumulátorok számára.

4.

A szórófejes palackok zárható kartondobozokba helyezhetők, feltéve, hogy ezeket a dobozokat a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban szállítják.

5.

A 2. osztályba tartozó tűzoltó készülékek begyűjtésük során a kartondobozba nem csomagolt szórófejes palackokkal azonos tárolóeszközbe helyezhetők.

6.

A 9. cikk (1) bekezdésétől eltérően nincs szükség fedélre az akkumulátorok szállításánál, ha azokat a tárolóeszközön belül úgy helyezik el, hogy az akkumulátorok minden nyílása zárva van, és felfelé néz.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: E cikk a 3. cikkből ered, amely az ADR egyes rendelkezéseit nem alkalmazandónak nyilvánította. A rendszer keretében nincs szükség az ADR 6.1. pontjában előírt jóváhagyott csomagolóeszközre. A 14. cikkben előírt követelmények olyan tárolóeszközökre vonatkoznak, amelyeket veszélyes háztartási hulladék ideiglenes tárolására használnak.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–9

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma:

1.

A szórófejes palackok szállítására szolgáló tárolóeszközöket vagy dobozokat a következő, jól látható jelölésekkel kell ellátni:

a)

a 2. osztályba tartozó, kartondobozban begyűjtött szórófejes palackok esetében a „SPUITBUSSEN” (szórófejes palack) felirattal;

b)

a 2. osztályba tartozó tűzoltó készülékek és szórófejes palackok esetében: a 2.2. sz. bárcával;

c)

a 3. osztályba tartozó tűzoltó készülékek és szórófejes palackok esetében: a 3. sz. bárcával;

d)

a 4.1. osztályba tartozó festékmaradékok esetében: a 4.1. sz. bárcával;

e)

a 6.1. osztályba tartozó káros anyagok esetében: a 6.1. sz. bárcával;

f)

a 6.2. osztályba tartozó tárgyak esetében: a 6.2. sz. bárcával;

g)

a 8. osztályba tartozó maró hatású anyagok és tárgyak esetében: a 8. sz. bárcával; továbbá:

h)

lúgos anyagok esetében: a „BASEN” (lúgok) felirattal;

i)

savas anyagok esetében: a „ZUREN” (savak) felirattal;

j)

akkumulátorok esetében: az „ACCU’S” (akkumulátorok) felirattal.

2.

Ugyanezeket a bárcákat és feliratokat jól látható módon ki kell helyezni a járművön belüli, a tárolóeszközök elhelyezésére szolgáló, lezárható terekben is.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: E cikk a 3. cikkből ered, amely az ADR egyes rendelkezéseit nem alkalmazandónak nyilvánította. A rendszer keretében nincs szükség az ADR 6.1. pontjában előírt jóváhagyott csomagolóeszközre. A 15. cikkben előírt követelmények olyan tárolóeszközökre vonatkoznak, amelyeket veszélyes háztartási hulladék ideiglenes tárolására használnak.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–10

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Élelmiszerekkel, egyéb fogyasztási cikkekkel és takarmányokkal kapcsolatos óvintézkedések.

A nemzeti jogszabály tartalma:

1.

Az emberi fogyasztásra szánt élelmiszert és a takarmányt veszélyes háztartási hulladékkal együtt szállítani tilos.

2.

A járműnek a begyűjtés közben nem szabad mozognia.

3.

A mozgó és a begyűjtést végző mozdulatlan járműnek egyaránt villogó borostyánszínű fényjelzést kell alkalmaznia.

4.

Az e célra kijelölt, állandó begyűjtési helyen a motort le kell állítani, és a 3. bekezdéstől eltérve a borostyánszínű villogó jelzés kikapcsolható.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: Az ADR 7.5.4. pontjában előírt tilalom kiterjesztésére itt azért volt szükség, mert a leadott anyagok sokféleségéből következően a 6.1. osztályba tartozó anyagok valamelyike szinte mindig előfordul.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–11

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.9.

Az irányelv mellékletének tartalma: Dohányzási tilalom.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jármű mindkét oldalán és hátulján jól látható helyen „Dohányozni tilos” feliratot kell elhelyezni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: Mivel a rendszer a magánszemélyek által leadott veszélyes anyagokra vonatkozik, a 9. cikk (4) bekezdése a „Dohányozni tilos” felirat jól látható helyen való kihelyezéséről rendelkezik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–NL–12

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállítási rendszere, 2002.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Különböző típusú felszerelések.

A veszélyes árut szállító szállítóegységek mindegyikét fel kell szerelni:

a)

járművenként legalább egy, a jármű tömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű kerékkitámasztó ékkel;

b)

az 5.4.3 pontjában említett írásbeli utasításokban szereplő általános intézkedések végrehajtásához szükséges felszerelésekkel, különösen:

i.

két, önállóan kihelyezhető figyelmeztető jelzéssel (pl. fényvisszaverő kúpok, elakadásjelző háromszögek vagy olyan borostyánszínű villogó lámpák, amelyek a gépjármű villamos berendezésétől függetlenül működnek);

ii.

jó minőségű – pl. az EN 471 európai szabvány szerinti – védőmellénnyel vagy védőruhával a személyzet minden tagja számára;

iii.

kézilámpával a személyzet minden tagja számára (l. a 8.3.4. szakaszt is);

iv.

légzésvédő készülékkel az S7 kiegészítő követelmény szerint (lásd. a 8.5. pontot), ha e kiegészítő követelményt a 3.2 pont A. táblázatának 19. oszlopa szerint alkalmazni kell;

c)

az 5.4.3. szakaszban említett írásbeli utasítások szerinti kiegészítő és különleges intézkedések végrehajtásához szükséges felszerelésekkel.

A nemzeti jogszabály tartalma: A járművön, a személyzet minden tagja számára karnyújtási távolságban olyan biztonsági csomagot kell elhelyezni, amely a következőket tartalmazza:

a)

jól záró védőszemüveg;

b)

légzésvédő maszk;

c)

saválló védőruha vagy kötény;

d)

szintetikus gumiból készült kesztyű;

e)

saválló csizma vagy biztonsági lábbeli; valamint

f)

szemöblítő palack desztillált vízzel.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Megjegyzések: A begyűjtött veszélyes anyagok sokféleségére tekintettel az ADR 8.1.5. pontjának előírásain túlmenően további követelmények vonatkoznak a kötelező biztonsági felszerelésekre.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

SE Svédország

RO–bi–SE–1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, jelölés és bárcázás, valamint a csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály egyszerűsített osztályozási kritériumokat ír elő, kevésbé szigorú követelményeket határoz meg a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozóan, valamint módosított bárcázási és jelölési követelményeket tartalmaz.

A veszélyes hulladékokat az ADR szerinti osztályozás helyett különböző hulladékcsoportokba sorolják. Egy-egy hulladékcsoportba olyan anyagok tartoznak, amelyek az ADR szerint együvé rakhatók (egybecsomagolhatók).

Az UN-szám helyett minden küldeménydarabon a hulladékcsoport kódját kell feltüntetni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Ezek a szabályok csak a veszélyes hulladéknak a kommunális újrahasznosító művekből a veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetére alkalmazhatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–2

Tárgy: A feladó nevének és címének feltüntetése a fuvarokmányban.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányban feltüntetendő általános információk.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti szabályozás szerint a feladó nevét és címét nem kell feltüntetni, ha az üres, tisztítatlan csomagolóeszközt a kiszállítási rendszer keretében szállítják vissza.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A visszaszállított, üres, tisztítatlan, csomagolóeszköz rendszerint tartalmaz még egy kis mennyiségű veszélyes árut.

Ezt az eltérést elsősorban az üres, tisztítatlan gáztartályok tele tartályokra való kicserélésekor alkalmazzák.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–3

Tárgy: Veszélyes áru ipari telephelyek közvetlen közelében vagy a telephelyek egyes részei között, közút igénybevételével történő szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közúton történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Veszélyes áru ipari telephelyek közvetlen közelében vagy a telephelyek egyes részei között, közút igénybevételével történő szállítása. Az eltérés a küldeménydarabok bárcázására és jelölésére, a fuvarokmányokra, a járművezetői engedélyre és a 9. pont szerinti jóváhagyási igazolásra vonatkozik.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Bizonyos helyzetekben a veszélyes áruk szállítását a közút két különböző oldalán elhelyezkedő telephelyek között végzik. Mivel így a veszélyes áru szállítása nem magántulajdonban lévő úton történik, megfelelő követelményeket kell támasztani. Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–4

Tárgy: Hatóságok által lefoglalt veszélyes áruk szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közúton történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az előírástól való eltérés akkor engedhető meg, ha azt a munkavédelemmel, kirakodási kockázattal, bizonyítékok szolgáltatásával stb. összefüggő okok indokolják.

Az előírástól való eltérés csak akkor megengedett, ha a rendes szállítási feltételek mellett biztosítható a kielégítő biztonsági szint.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Az eltérést csak a veszélyes árut lefoglaló hatóság alkalmazhatja.

Ez az eltérés például a rendőrség által lefoglalt javak – robbanóanyagok, lopott dolgok – helyi szállítására vonatkozik. Az ilyen javak esetében gondot jelent, hogy besorolásuk nem egyértelmű. Ezenkívül csomagolásuk, jelölésük és bárcázásuk gyakran nem az ADR szerint történik. A rendőrség évente több száz ilyen szállítást bonyolít le. Szeszcsempészet esetén a szeszes italt a lefoglalás helyszínéről először el kell szállítani a bizonyítékok tárolására szolgáló helyre, majd onnan a megsemmisítés helyére; az utóbbi két helyszín meglehetősen távol eshet egymástól. Megengedett eltérések: a) nem kell bárcázni minden küldeménydarabot; és b) nem kell jóváhagyott csomagolóeszközt alkalmazni. Ugyanakkor minden, ilyen küldeménydarabbal megrakott raklapot megfelelő bárcával kell ellátni. Minden egyéb követelményt be kell tartani. Évente mintegy 20 ilyen szállításra kerül sor.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–5

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása kikötők területén és közvetlen közelében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegység fedélzetén tartandó fuvarokmányok; a veszélyes árut szállító mindegyik szállítóegységet fel kell szerelni a megadott felszerelésekkel; járművek jóváhagyása.

A nemzeti jogszabály tartalma:

A szállítóegységen (a járművezetői engedély kivételével) nem kell okmányokat tartani.

A szállítóegységet nem kell ellátni a 8.1.5. szakaszban előírt felszereléssel.

Vonójárművek esetében nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–6

Tárgy: A járműellenőrök ADR szerinti képzési bizonyítványa.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezetőknek tanfolyamot kell végezniük.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jármű éves műszaki vizsgálatát végző járműellenőröknek nem kell sem a 8.2. fejezetben előírt képzésben részt venniük, sem ADR szerinti képzési bizonyítvánnyal rendelkezniük.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Egyes esetekben a műszaki vizsgálatnak alávetett járművek rakománya veszélyes árukat, pl. üres, tisztítatlan tartányokat tartalmazhat.

Az 1.3. és a 8.2.3. pont követelményeit azonban alkalmazni kell.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–7

Tárgy: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosítószámú anyagok helyi kiszállítása tartányjárművekkel.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartánykonténerek fuvarokmányában szereplő adatoknak összhangban kell lenniük az 5.4.1.1.6. ponttal. Ha több címzett is van, nevüket és címüket más okmányokban is fel lehet tüntetni.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok vagy tartánykonténerek esetében a fuvarokmányban nem kell feltüntetni az 5.4.1.1.6. pont szerinti adatokat, ha a rakodási tervben a megadott anyagmennyiség 0. A címzettek nevét és címét a jármű fedélzetén tartott okmányokban nem szükséges feltüntetni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–9

Tárgy: Mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4., 6.8. és 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmányok; tartányok kialakítása; jóváhagyási igazolás.

A nemzeti jogszabály tartalma: A mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás esetében egyes előírásoknak való megfeleléstől el lehet tekinteni:

a)

a veszélyes árukra vonatkozó nyilatkozat nem kötelező;

b)

a nem a 6.8 pont szerint, hanem a korábbi nemzeti jogszabályoknak megfelelően kialakított személyzeti kocsikra rögzített régebbi tartányok/konténerek továbbra is használhatók;

c)

azok az UN 1268, 1999, 3256 és 3257 azonosítószámú anyagok szállítására szolgáló régebbi tartányjárművek – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs –, amelyek nem felelnek meg a 6.7. vagy 6.8. pontban előírt követelményeknek, helyi szállításra és útépítési munkaterületek közvetlen közelében továbbra is használhatók;

d)

a személyzeti kocsik és tartányjárművek esetében – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs – nincs szükség jóváhagyási igazolásokra.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A személyzeti kocsi olyan lakókocsi jellegű jármű, amely a munkaszemélyzet számára tartózkodási helyet biztosít, és az erdészeti vontatók működtetésére szolgáló dízelüzemanyag számára nem jóváhagyott tartánnyal/konténerrel van felszerelve.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–10

Tárgy: Robbanóanyagok szállítása tartányban.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagokat csak a 4.1.4. szakasznak megfelelően szabad csomagolni.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok tartányban való szállítására szánt járműveket az illetékes nemzeti hatóság engedélyezi. A tartányban való szállítás csak a rendelkezésben felsorolt robbanóanyagokra vagy az illetékes hatóság külön engedélye alapján engedélyezhető.

A robbanóanyagot tartalmazó tartányt szállító járművet az 5.3.2.1.1., az 5.3.1.1.2. és az 5.3.1.4. pontnak megfelelően jelöléssel és bárcával kell ellátni. A szállítóegységen belül csak egy jármű tartalmazhat veszélyes anyagokat.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: S. függelék – A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény és a SÄIFS 1993:4 svéd rendelet alapján kiadott előírás.

Megjegyzések: Az eltérés csak országhatárokon belüli szállításra alkalmazható, és akkor, ha a szállítás helyi jellegű. A szóban forgó előírások már Svédország Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően hatályban voltak.

Csak két vállalat szállít robbanóanyagokat tartányjárműveken. Várható, hogy a közeljövőben ezek is áttérnek az emulzió formájában történő szállításra.

A régi 84. sz. eltérés.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–11

Tárgy: Gépjármű-vezetői engedély.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A jármű személyzetének képzésére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 8.2.1.1. pontban említett járművek egyikére vonatkozóan sem engedélyezett a járművezetők képzése.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: S. függelék – A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján kiadott előírás.

Megjegyzések: Helyi szállítás.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–12

Tárgy: UN 0335 azonosítószámú pirotechnikai eszközök szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: B. melléklet, 7.2.4. pont, V2 (1)

Az irányelv mellékletének tartalma: Az EX/II és EX/III járművek használatára vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0335 azonosítószámú pirotechnikai eszközök szállításakor a 7.2.4. pont alatti V2 (1) külön rendelkezés csak 3 000 kg-nál (vontatóval együtt 4 000 kg-nál) nagyobb nettó robbanóanyag-tartalom esetében alkalmazandó, feltéve, hogy a pirotechnikai eszközöket a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás tizennegyedik, átdolgozott kiadásának 2.1.3.5.5. pontjában szereplő osztályozási alaptáblázatnak megfelelően az UN 0335 azonosítószám alá sorolták.

A besorolást az illetékes hatósággal egyetértésben kell elvégezni. Az erről szóló tanúsítványt a szállítóegység fedélzetén kell tartani.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: S. függelék – A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján kiadott előírás.

Megjegyzések: A szóban forgó pirotechnikai eszközök szállítása évente két rövidebb időszakra korlátozódik: szilveszterre és április végére-május elejére. A megbízóktól a terminálokig történő szállítás az EX-jóváhagyással rendelkező járművekből álló jelenlegi flottával jelentősebb fennakadás nélkül folyhat. Mindazonáltal a pirotechnikai eszközöknek a termináloktól a bevásárlókörzetekig való szállítása, illetve a fel nem használt készletnek a terminálba való visszaszállítása az EX-jóváhagyással rendelkező járművek kis száma miatt korlátozott. A fuvarozók nem érdekeltek az ilyen jóváhagyások megszerzésében, mivel költségeik nem térülnek meg. Ezáltal akár a feladók léte is veszélybe kerülhet, hiszen termékeiket nem tudják forgalomba hozni.

Ezen eltérés alkalmazásában a pirotechnikai eszközök besorolását az ENSZ-ajánlás alaplistája alapján kell elvégezni annak érdekében, hogy az osztályozás minél naprakészebb legyen.

Hasonló típusú eltérés vonatkozik a 2005. évi ADR 3.3.1. pontjának 651. külön rendelkezése szerinti, UN 0336 azonosítószámú pirotechnikai eszközökre is.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RO–bi–UK–1

Tárgy: Közúton átkelő, veszélyes árukat szállító járművek (N8).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a közúttal elválasztott magánterület két része között végrehajtott szállításokra. A radioaktív anyagok közúti szállítására vonatkozó 2002. évi előírás rendelkezései tekintetében ez az eltérés nem alkalmazandó a 7. osztály esetében.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Megjegyzések: Könnyen adódhat olyan helyzet, hogy az áruszállítást valamely közút ellentétes oldalain található magánterületek között kell elvégezni. Ezzel nem valósul meg a veszélyes áruk szokásos értelemben vett közúton történő szállítása, ezért ebben az esetben a veszélyes árukra vonatkozó szabályozás egyik rendelkezését sem kell alkalmazni.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–2

Tárgy: Mentesség annak tilalma alól, hogy a járművezető vagy a kísérő felnyissa a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabot a helyi elosztóhelytől a kiskereskedőkig vagy a végfelhasználókig, illetve a kiskereskedőtől a végfelhasználókig húzódó helyi szállítási láncon belül (kivéve a 7. osztályt) (N11).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezető vagy a kísérő számára a veszélyes árukat tartalmazó küldeménydarab felnyitásának tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: A küldeménydarab felnyitására vonatkozó tilalom a következő rendelkezéssel enyhül: „Kivéve, ha erre a jármű üzemben tartója engedélyt ad”.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Megjegyzések: A mellékletben szereplő tilalom szó szerinti alkalmazása súlyos fennakadással járhat a kiskereskedelemben.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–3

Tárgy: Alternatív szállítási előírások a III. csomagolási osztály UN 3065 azonosítószámú anyagait tartalmazó fahordókat érintően.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.4., 4.1., 5.2 és 5.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Csomagolási és bárcázási követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A több mint 24, de kevesebb mint 70 térfogatszázalékos alkoholtartalmú italok (III. csomagolási osztály) szállításának engedélyezése ENSZ-jóváhagyással nem rendelkező, veszélyességi bárca nélküli fahordókban; az ilyen szállításokra szigorúbb rakodási és járműelőírások vonatkoznak.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Megjegyzések: Kormányzati jövedéki adó hatálya alá eső, nagy értékű termék szállításáról van szó a lepárlóüzem és a vámraktárak között, biztonsági pecséttel ellátott, a vámhatóság által lezárt járműveken. Az enyhébb csomagolási és bárcázási előírásokat a kiegészítő biztonsági követelmények figyelembe veszik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.


II. MELLÉKLET

VASÚTI SZÁLLÍTÁS

II.1.   RID

A COTIF C. függelékét képező RID melléklete, 2009. január 1-jétől hatályos változatában.

II.2.   Kiegészítő átmeneti rendelkezések

1.

A tagállamok fenntarthatják a 96/49/EK irányelv 4. cikke alapján elfogadott eltéréseket 2010. december 31-ig vagy – ha arra korábban sor kerül – a II. melléklet II.1. szakaszának az ENSZ fenti cikkben említett, veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlásának (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) figyelembevételével történő módosításáig.

2.

A tagállamok engedélyezhetik a területükön a 2005. július 1-je előtt gyártott olyan, 1 520/1 524 mm nyomtávú vasúti kocsik és vasúti tartálykocsik használatát, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek, de amelyeket az SZMGSZ II. melléklete vagy az adott tagállam 2005. június 30-án hatályos belföldi előírásai szerint gyártottak, feltéve, hogy e vasúti kocsikat a megkövetelt biztonsági szinten tartják.

3.

A tagállamok engedélyezhetik a területükön az 1997. január 1-je előtt gyártott olyan tartányok és vasúti kocsik használatát, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek, de amelyeket az 1996. december 31-én hatályos nemzeti követelményekkel összhangban gyártottak, feltéve, hogy e tartányokat és kocsikat az előírt biztonsági szinten tartják.

Országhatárokon belüli szállítás céljára továbbra is engedélyezhetik az 1997. január 1-jén vagy azt követően gyártott olyan tartányok és vasúti kocsik használatát, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek, de amelyeket az a 96/49/EK irányelvnek a gyártás napján hatályos követelményeivel összhangban gyártottak.

4.

Azon tagállamok, amelyekben a környezeti hőmérséklet rendszeresen alacsonyabb – 20 °C-nál, a területükön szigorúbb előírásokat alkalmazhatnak a műanyag csomagoláshoz használt anyagok, a veszélyes áruk országhatárokon belüli vasúti szállításában használandó tartányok és felszerelésük üzemi hőmérsékletét illetően mindaddig, amíg ezen irányelv II. mellékletének II.1. szakasza nem rendelkezik az adott éghajlati övezetekre vonatkozó megfelelő referencia-hőmérsékletről.

5.

A tagállamok hatályban tarthatnak a területükön a cseppfolyósított gázok és cseppfolyósított gázok keverékeinek szállítására vonatkozó referencia-hőmérséklet tekintetében az irányelvtől eltérő nemzeti rendelkezéseket mindaddig, amíg az európai szabványok és ezen irányelv II.1. melléklete nem rendelkeznek az adott éghajlati övezetekre vonatkozó megfelelő referencia-hőmérsékletről.

6.

A tagállamok a területükön nyilvántartásba vett vasúti kocsik által végzett veszélyesáru-szállítási műveletekre vonatkozóan hatályban tarthatják az 1996. december 31-én hatályos nemzeti jogszabályaiknak az ezen irányelv II. mellékletének II.1. szakaszában előírt veszélyazonosító számok helyett vészhelyzeti akciókódok vagy vészjelző tábla feltüntetéséről vagy kihelyezéséről szóló rendelkezéseit.

7.

A Csatorna-alagúton keresztül történő szállítással kapcsolatban az Egyesült Királyság és Franciaország az ebben az irányelvben előírtaknál szigorúbb rendelkezéseket hozhat.

8.

Egy tagállam területére vonatkozóan rendelkezéseket tarthat fenn és fogadhat el a veszélyes áruk azon országokból vagy országokba történő vasúti szállítására, melyek az OSZZSD szerződő felei. Az érintett tagállamok a megfelelő intézkedések és kötelezettségek által kötelesek garantálni a II. melléklet II.1. szakaszában előírtakkal egyenértékű biztonsági szint fenntartását.

A Bizottságot értesíteni fogják ezekről a rendelkezésekről, és az ennek megfelelően értesíti a többi tagállamot.

Ezen irányelv hatálybalépésétől számított tíz éven belül a Bizottság értékelni fogja az e bekezdésben megállapított rendelkezések következményeit. A Bizottság szükség esetén jelentéssel kísérve megfelelő javaslatokat terjeszt elő.

9.

A tagállamok hatályban tarthatják a dioxinokat és furánokat tartalmazó anyagok szállítására vonatkozó, 1996. december 31-én hatályos nemzeti korlátozásokat.

II.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, az ezen irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = Rail (vasút)

a/bi/bii = a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontja i. alpontja/b) pontja ii. alpontja

MS = tagállam nevének rövidítése

nn = sorszám

Az ezen irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

DE Németország

RA–a–DE–2

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 4.1.10.4 MP2

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: az 1.4S., 2., 3. és 6.1. osztály; 1.4S. osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése, kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30*., 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30 g. számú listák.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FR Franciaország

RA–a–FR–1

Tárgy: Feladott poggyász szállítása személyszállító vonaton.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.7.

Az irányelv mellékletének tartalma: Útipoggyászként történő szállításból kizárt, a RID hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak.

A nemzeti jogszabály tartalma: A RID hatálya alá tartozó azon anyagok és tárgyak, amelyek expresszáruként feladhatók, személyszállító vonatokon feladott poggyászként is fuvarozhatók.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 18.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–2

Tárgy: Utasok által vonaton szállított, veszélyes anyagokat tartalmazó csomagok.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.7.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kézipoggyászként történő szállításból kizárt, a RID hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak.

A nemzeti jogszabály tartalma: A személyes vagy saját munkaköri felhasználásra szánt veszélyes anyagokat tartalmazó csomagok utasok általi, kézipoggyászként való szállítása meghatározott feltételekhez van kötve: erre az esetre csak a 4.1., 5.2. és 3.4. pontban meghatározott, a csomagok csomagolására, jelölésére és bárcázására vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 19.

Megjegyzések: Légzőszervi betegségben szenvedők az utazás időtartamára szükséges mennyiségben szállíthatnak hordozható gázpalackokat.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–3

Tárgy: Vasúti fuvarozók szükségleteinek kielégítését célzó szállítás.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarlevélben fel kell tüntetni a veszélyes anyagokra vonatkozó információt.

A nemzeti jogszabály tartalma: A vasúti fuvarozók szükségleteit kielégítő, az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiségeket meg nem haladó szállítás nem tartozik a rakományra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség alá.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–4

Tárgy: Mentesség egyes, postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik bárcázása alól.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kocsik oldalán bárca elhelyezésére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: A postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik közül csak azokat kell bárcázni, amelyek 3 tonnánál nagyobb mennyiségű, azonos osztályba tartozó anyagot szállítanak (az 1., 6.2. vagy 7. osztályba tartozók kivételével).

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–5

Tárgy: Mentesség a kisméretű konténereket szállító vasúti kocsik bárcázása alól.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kocsik oldalán bárca elhelyezésére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: Ha a kisméretű konténerek jól látható bárcákkal vannak ellátva, a vasúti kocsikat nem kell bárcázni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–6

Tárgy: Mentesség a csomagokkal megrakott közúti járműveket szállító vasúti kocsik bárcázása alól.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A vasúti kocsik oldalán bárca elhelyezésére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: Ha a közúti járművek el vannak látva a szállított csomagokat jelző bárcákkal, akkor a vasúti kocsikat nem kell megjelölni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.3.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

SE Svédország

RA–a–SE–1

Tárgy: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes árukat szállító vasúti kocsikat bárcával kell ellátni.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A RID-ben az expresszáruként jelölt árukra mennyiségi korlátozás vonatkozik. Ez az eltérés tehát kis mennyiségeket érint.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RA–a–UK–1

Tárgy: Egyes kevésbé veszélyes radioaktív áruk, pl. órák, karórák, füstérzékelők, iránytűk szállítása.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: A RID legtöbb követelménye.

Az irányelv mellékletének tartalma: A 7. osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Teljes körű mentesség a nemzeti jogi rendelkezések alól egyes, korlátozott mennyiségű radioaktív anyagot tartalmazó kereskedelmi termékek esetében.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Megjegyzések: Ez az eltérés csak rövid távú intézkedés, amely feleslegessé válik, amint a RID-be beépítik a NAÜ-előírások hasonló módosításait.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–2

Tárgy: Különböző robbanóanyagok, valamint robbanóanyagok és más veszélyes áruk vasúti kocsikban, járműveken és konténerekben történő együvé rakására vonatkozó korlátozások enyhítése (N4/5/6).

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.2.1. és 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az együvé rakás meghatározott típusaira vonatkozó korlátozások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti jogszabályok a robbanóanyagok együvé rakása tekintetében kevésbé korlátozóak, feltéve, hogy a szállítás kockázatmentesen végrehajtható.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Megjegyzések: Az Egyesült Királyság eltéréseket kíván engedélyezni a robbanóanyagok más robbanóanyagokkal, illetve a robbanóanyagok más veszélyes árukkal történő együvé rakására vonatkozó szabályoktól. Minden eltérés a rakomány egy vagy több elemét érintő mennyiségi korlátozással jár majd, és csak akkor engedhető meg, ha „minden ésszerű intézkedést megtettek annak megakadályozására, hogy a robbanóanyagok bármilyen módon érintkezésbe kerülhessenek az ilyen árukkal, vagy más módon veszélyeztessék azokat, és viszont”.

Példák az Egyesült Királyság által engedélyezni kívánt eltérésekre:

1.

Az UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 és 0361 azonosítószámú robbanóanyagokat egy járművön lehet szállítani az 1942 UN-szám alá sorolt veszélyes árukkal. Az UN 1942 azonosítószámú áru szállítható mennyiségét úgy kell korlátozni, mintha 1.1D. besorolású robbanóanyag lenne.

2.

Az UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 és 0453 azonosítószámú robbanóanyagokat ugyanazon járműben lehet szállítani a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukkal (kivéve a gyúlékony gázokat, a fertőző anyagokat és a mérgező anyagokat), illetve a 3. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagokkal, vagy ezek bármely kombinációjával, feltéve, hogy a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagok össztömege vagy össztérfogata nem haladja meg az 500 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg az 500 kg-ot.

3.

Az 1.4G besorolású robbanóanyagokat ugyanazon járműben lehet szállítani a 2. szállítási kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokkal vagy gázokkal, vagy a 3. szállítási kategóriába tartozó nem gyúlékony, nem mérgező gázokkal, vagy azok bármely kombinációjával, feltéve, hogy a veszélyes áruk együttes tömege vagy térfogata nem haladja meg a 200 kg-ot vagy litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg a 20 kg-ot.

4.

Az UN 0106, 0107 és 0257 UN azonosítószámú robbanóeszközöket a D, E vagy F összeférhetőségi csoportba tartozó robbanóeszközökkel – amelyeknek alkotóelemeit képezik – együtt lehet szállítani. Az UN 0106, 0107 vagy 0257 UN azonosítószámú robbanóeszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–3

Tárgy: Az 1.1.3.1. pont táblázatában az 1. és 2. kategóriába tartozó, 1. osztályba sorolt áruknál eltérő szállítóegységenkénti legnagyobb összmennyiség lehetővé tétele.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1.1.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítási művelet jellegével kapcsolatos mentesség.

A nemzeti jogszabály tartalma: Korlátozott mennyiségű és vegyes robbanóanyag-rakományokra vonatkozó mentességekkel kapcsolatos szabályok megállapítása.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Megjegyzések: Eltérő mennyiségi határértékek és a vegyes rakományra vonatkozó szorzótényezők alkalmazása az 1. osztályba sorolt árukra vonatkozóan: az 1. kategóriánál 50, a 2. kategóriánál 500. A vegyes rakományokkal kapcsolatos számítások alkalmazásában a szorzótényező az 1. szállítási kategóriánál 20, a 2. szállítási kategóriánál 2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–4

Tárgy: Az RA–a–FR–6 átvétele.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A figyelemfelhívásra vonatkozó követelmény enyhítése platókocsin való szállítás esetén.

A nemzeti jogszabály tartalma: A figyelemfelhívásra vonatkozó követelmény nem alkalmazandó, ha a járműveken elhelyezett tábla jól látható.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Megjegyzések: Ez korábban is nemzeti rendelkezés volt az Egyesült Királyságban.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

Az ezen irányelv 6. cikke (2) bekezdésének b) pontja i. alpontja alapján

DE Németország

RA–bi–DE–1

Tárgy: A 9. osztályba tartozó, PCB-vel szennyezett anyagok ömlesztett szállítása.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Ömlesztett szállítás.

A nemzeti jogszabály tartalma: Ömlesztett szállítás engedélyezése folyadék-, illetve porálló módon lezárt, cserélhető járműfelépítményekben vagy konténerekben.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Megjegyzések: A 11. eltérés időbeli hatálya 2004. december 31-ig terjed; 2005-től ugyanezen rendelkezéseket írja elő az ADR és a RID.

Lásd még az M137 többoldalú megállapodást.

4*. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–bi–DE–2

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

A nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: Veszélyes hulladékok egybecsomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

SE Svédország

RA–bi–SE–1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 2., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, jelölés és bárcázás, valamint a csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály egyszerűsített osztályozási kritériumokat ír elő, kevésbé szigorú követelményeket határoz meg a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozóan, valamint módosított bárcázási és jelölési követelményeket tartalmaz. A veszélyes hulladékokat a RID szerinti osztályozás helyett különböző hulladékcsoportokba sorolják. Egy-egy hulladékcsoportba olyan anyagok tartoznak, amelyek a RID szerint együvé rakhatók (egybecsomagolhatók). Az UN-szám helyett minden küldeménydarabon a hulladékcsoport kódját kell feltüntetni.

Eredeti hivatkozás a nemzeti jogszabályra: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Ezek a szabályok csak a veszélyes hulladéknak a kommunális újrahasznosító művekből a veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetére alkalmazhatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.


III. MELLÉKLET

BELVÍZI SZÁLLÍTÁS

III.1.   ADN

Az ADN mellékletében foglalt, 2009. július 1-jétől hatályos előírások, valamint az ADN 3. cikkének f) és h) pontja és 8. cikkének (1) és (3) bekezdése azzal az eltéréssel, hogy „szerződő fél” helyett mindenütt „tagállam” értendő.

III.2.   Kiegészítő átmeneti rendelkezések

1.

A tagállamok hatályban tarthatják a dioxinokat és furánokat tartalmazó anyagok szállítására vonatkozó, 2009. június 30-án hatályos korlátozásokat.

2.

A III. melléklet III.1. szakaszának (8.1.) megfelelően, a 7. cikk (2) bekezdésében előírt átmeneti időszak előtt vagy alatt kiállított bizonyítványok 2016. június 30-ig érvényesek, kivéve, ha magán a bizonyítványon rövidebb érvényességi időszak van feltüntetve.

III.3.   Nemzeti eltérések


Top