EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0337

2008/337/EK: A Bizottság határozata ( 2008. áprillis 24.) a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2006/968/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1571. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 229 - 230

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; közvetve hatályon kívül helyezte: 32019R2035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/337/oj

29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. áprillis 24.)

a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2006/968/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1571. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/337/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 21/2004/EK rendelet előírja, hogy a rendelettel összhangban minden tagállamnak juh- és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszert kell létrehoznia. A 21/2004/EK rendelet szerint az említett állatok első azonosító eszköze a füljelző. A második azonosító eszköz a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítása.

(2)

A 2006/968/EK bizottsági határozat (2) megállapítja a juh- és kecskefélék 21/2004/EK rendelet szerinti elektronikus azonosításához szükséges azonosítók és leolvasók jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokat és eljárásokat. Az említett határozat rögzíti az ilyen azonosítók és leolvasók jóváhagyásához szükséges egyes megfelelési és teljesítményvizsgálatokra vonatkozó minimumkövetelményeket. Ezeket a vizsgálatokat bizonyos európai szabványokkal összhangban működő, minősített és akkreditált, kijelölt vizsgálati laboratóriumokban kell elvégezni.

(3)

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 12. cikkének (2) bekezdése hivatkozik azokra az európai szabványokra, amelyekkel összhangban az illetékes hatóságok kijelölik a hatósági laboratóriumokat.

(4)

Célszerű a 2006/968/EK határozatban szereplő, szabványokra vonatkozó hivatkozás módosítása annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a szóban forgó határozatban említett vizsgálati laboratóriumok egyedi jellegét.

(5)

A 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 5-i 2076/2005/EK bizottsági rendelet (4) 18. cikke eltérést biztosít a 882/2004/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdésétől. Az említett eltérés szerint az illetékes hatóság átmenetileg nem akkreditált laboratóriumot is kijelölhet vizsgálati laboratóriumként. Az egyértelműség érdekében az 2006/968/EK határozatban utalni kell erre az eltérésre.

(6)

A 2006/968/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/968/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2008. június 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. áprillis 24-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 5., 2004.1.9., 8. o. A legutóbb az 1560/2007/EK rendelettel (HL L 340., 2007.12.22., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 401., 2006.12.30., 41. o.

(3)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. helyesbített változat: HL L 191., 2004.5.28., 1. o. A legutóbb a 301/2008/EK tanácsi rendelettel (HL L 97., 2008.4.9., 85. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 338., 2005.12.22., 83. o. A legutóbb az 1246/2007/EK rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 21. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2006/968/EK határozat mellékletének VI. fejezete helyébe a következő szöveg lép:

„IV.   FEJEZET

Vizsgálati laboratóriumok

1.

Az illetékes hatóság vizsgálati laboratóriumokat jelöl ki az ebben a határozatban előírt vizsgálatok elvégzésére.

2.

Az illetékes hatóság azonban csak a 882/2004/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban működő, minősített és akkreditált vizsgálati laboratóriumokat jelölhet ki. A 2076/2005/EK rendelet 18. cikke 2009. december 31-ig alkalmazandó.

3.

A tagállamok létrehozzák és frissítik az illetékes hatóságok által kijelölt vizsgálati laboratóriumok jegyzékeit, és az azokban szereplő információkat egy weblapon hozzáférhetővé teszik más tagállamok és a nyilvánosság számára.”


Top