EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0382

A Bizottság 382/2008/EK rendelete ( 2008. április 21. ) a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (átdolgozás)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 238 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; hatályon kívül helyezte: 32020R0760 . Latest consolidated version: 06/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/382/oj

29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/10


A BIZOTTSÁG 382/2008/EK RENDELETE

(2008. április 21.)

a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 29. cikke (2) bekezdésére, 33. cikke (12) bekezdésére és 41. cikkére,

mivel:

(1)

A marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Mivel további módosításokra van szükség, a rendeletet az egyértelműség érdekében át kell dolgozni.

(2)

Az 1254/1999/EK rendelet az említett rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt valamennyi terméknek a Közösségbe irányuló importját behozatali engedély bemutatásához köti. A tapasztalat mutatja, hogy szorosan figyelemmel kell kísérni a marha- és borjúhúságazat valamennyi olyan terméke kereskedelmében mutatkozó alakulást, amely különösen jelentős hatással van ennek a különösen érzékeny piacnak az egyensúlyára. Ennek megfelelően a piacirányítás fejlesztése érdekében a 1602 50 31–1602 50 80 és 1602 90 69 KN-kód alá tartozó termékekre is meg kell követelni a behozatali engedélyeket.

(3)

Figyelemmel kell kísérni a fiatal hímivarú állatoknak, különösen a borjaknak a Közösségbe irányuló importját. Ezekre az állatokra a behozatali engedély kiadását a származási hely szerinti országnak a feltüntetésétől kell függővé tenni.

(4)

Az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei jegyzékének megállapításáról, valamint az állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról szóló, 1976. december 21-i 79/542/EGK tanácsi határozat (4) 6. cikkének (4) bekezdése alapján az állatorvosi bizonyítvány eredeti példányának a határellenőrzési állomásig kísérnie kell a szarvasmarhát.

(5)

Az Európai Közösségek Integrált Vámtarifájában (TARIC) olyan tételszámok találhatók, amelyek lehetővé teszik a behozatali vámkontingenseknek, a kapcsolódó termékeknek és egyes esetekben ezek származásának az azonosítását. A tagállamoknak elő kell írni, hogy ezeket a számokat bevezessék a behozatali engedélyekbe vagy ezekről készített kivonat(ok)ba, és hogy ezeket a Bizottsághoz intézett értesítéseikben használják.

(6)

A behozatali engedélyt kiadó illetékes nemzeti hatóság nem mindig ismeri a több ország számára megnyitott kontingensek alapján behozott mennyiségek vagy a KVT-vámok hatálya alá tartozó mennyiségek származási országát. A kontingensek vagy a nem kedvezményes behozatalok esetében a származási ország beazonosítását elsődleges követelménnyé kell tenni a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (5) értelmében, és ezért elő kell írni a származási ország feltüntetését a kérdéses kontingensekre és a nem kedvezményes behozatalra nézve a behozatali engedély 31. oszlopában vagy az arról készült kivonaton.

(7)

Az 1254/1999/EK rendelet olyan kiviteli engedély bemutatását írja elő, amelyen előzetesen rögzítik a visszatérítés mértékét valamennyi olyan export művelet esetében, amelyre export-visszatérítést igényelnek. E rendelkezés érdekében meg kell határozni az ilyen intézkedések iránti kérelem sajátos szabályait, különösen a kérelem benyújtásával, valamint a kérelemben és az engedélyben feltüntetendő információkkal kapcsolatban. A mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek, valamint előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (6) rendelkezéseit ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(8)

Az 1254/1999/EK rendelet 33. cikkének (11) bekezdése előírja, hogy a kiviteli engedélyek alapján tartsák tiszteletben a Szerződés 300. cikkével összhangban, az export mennyiségére vonatkozó kötelezettségeket. Ezért pontos szabályokat kell megállapítani a kérelmek benyújtására, az engedélyek kibocsátására illetve az ilyen engedélyek érvényességére.

(9)

Továbbá a kiviteli engedély iránti kérelmekről szóló döntésekről az értesítést csak egy mérlegelési időszak után kell elküldeni, amely időszak lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy felmérje a kérelmezett mennyiségeket és a vonatkozó kiadásokat, és adott esetben külön lépéseket tegyen a szóban forgó kérelmekkel kapcsolatosan. A kérelmezők érdekében lehetővé kell tenni számukra a kérelmek visszavonását, ha ezekre vonatkozóan elfogadási százalékot esetlegesen rögzítettek.

(10)

A 25 tonnát meg nem haladó mennyiségekre vonatkozó kérelmek esetében – a piaci szereplő kérésére – engedélyezni kell az engedély azonnali kiadását. Az alapvető rendelkezések kijátszásának megakadályozása érdekében az ilyen engedélyek érvényességének időtartamát korlátozni kell.

(11)

Az exportált mennyiségek nagyon pontos kezelésének lehetővé tétele érdekében az 1291/2000/EK rendeletben rögzített tűréshatárra vonatkozó szabályok alkalmazásától el kell tekinteni.

(12)

E rendeletbe bele kell foglalni a harmadik országokban különleges behozatali bánásmódban részesíthető marha- és borjúhústermékek exporttámogatásának alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. november 7-i 1643/2006/EK bizottsági rendelet (7) és a Kanadában különleges behozatali bánásmódban részesíthető marha- és borjúhús exporttámogatásra vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1445/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1996. október 25-i 2051/96/EK bizottsági rendelet (8) exportra vonatkozó különleges szabályait.

(13)

A kiviteli- és behozatali engedélyekre vonatkozó intézkedések megfelelő működtetése érdekében a Bizottságnak pontos információkra van szüksége a benyújtott engedélykérelmekről és a kiadott engedélyek felhasználásáról. Az ügyviteli hatékonyság érdekében a tagállamoknak a Bizottsághoz küldött értesítéseiket egységes előírt formában kell megtenniük.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

HATÁLY

1. cikk

E rendelet megállapítja a marha- és borjúhúságazatban a kiviteli és behozatali engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokat.

II.   FEJEZET

BEHOZATALI ENGEDÉLY

2. cikk

(1)   Az 1254/1999/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt vagy a 1602 50 31–1602 50 80 és a 1602 90 69 KN-kód alá tartozó termékek valamennyi, a Közösségbe irányuló importja behozatali engedély bemutatásához kötött.

(2)   A 0102 90 05–0102 90 49 KN-kódok alá tartozó termékek importja esetében, az élő szarvasmarhákra vonatkozó, alkalmazási szabályokat tartalmazó megfelelő rendeletek hatálya alá tartozó importkontingensek kivételével, a behozataliengedély-kérelemben és az engedélyben a következőket kell feltüntetni:

a)

a 7. rovatban a származási hely szerinti országot;

b)

a 8. rovatban a származási országot, amely megfelel az exportáló országnak a 79/542/EGK határozat I. mellékletének 2. része („Állatorvosi bizonyítványminták”) alapján. Az engedély az illető országból való import kötelezettségével jár;

c)

a 20. rovatban a következő bejegyzést: „A 8. rovatban megadott származási ország megfelel az állatorvosi bizonyítvány eredeti példányán vagy másolatán feltüntetett exportáló országnak.”

(3)   A (2) bekezdésben említett állatoknak a szabad forgalomba bocsátása az állatorvosi bizonyítvány eredeti példányának vagy a közösségi határellenőrzési állomás által hitelesített másolatának bemutatásától függ, feltéve hogy a kibocsátó ország megegyezik a behozatali engedély 8. rovatában feltüntetettel.

3. cikk

Az engedély az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének megfelelően a kiadási időponttól számított 90 napig érvényes.

4. cikk

A behozatali engedély ellenében leteendő biztosíték:

a)

5 EUR élő állatonként;

b)

más termékek esetében 12 EUR a nettó tömeg 100 kilogrammjaként.

5. cikk

(1)   A részletesebb rendelkezések sérelme nélkül, engedélykérelmet nyújtanak be egyetlen KN-kód alá tartozó vagy az I. melléklet ugyanazon francia bekezdésében felsorolt KN-kódok egyik csoportja alá tartozó termékekre.

(2)   A kérelmen feltüntetett információt átvezetik az engedélyre.

(3)   A behozatali kontingens keretében megvalósuló behozatal esetében a behozatali engedélyt kiadó szerv az engedély 20. rovatában vagy az azokról készített kivonatokon jelzi a kontingensnek az Európai Közösségek Integrált Vámtarifájában (TARIC) szereplő tételszámát.

6. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb minden hónap 10. napja előtt értesítik a Bizottságot azokról a terméktömeg kilogrammban vagy élőállat-számban kifejezett termékmennyiségekről, amelyekre a megelőző hónapban kvótán kívüli behozatalként engedélyt adtak ki.

(2)   A tagállamok minden évben legkésőbb október 31. előtt értesítik a Bizottságot azokról a terméktömeg kilogrammban vagy élőállat-számban kifejezett termékmennyiségekről, amelyekre a megelőző év július 1. és a szóban forgó év június 30. közötti időszakban kiadott behozatali engedélyeket nem használták fel kvótán kívüli behozatalra.

(3)   A tagállamok minden évben legkésőbb október 31. előtt értesítik a Bizottságot azokról a terméktömeg kilogrammban vagy élőállat-számban kifejezett termékmennyiségekről a behozatal hónapja és a származási ország szerinti bontásban, amelyeket a megelőző év július 1. és a szóban forgó év június 30. közötti időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátottak a kvótán kívüli behozatalból.

A 2009. július 1-jével kezdődő időszaktól kezdődően azonban a tagállamok az Bizottság 1301/2006/EK rendelet (9) 4. cikkével összhangban továbbítják a Bizottság számára a 2009. július 1-jétől kezdődően a kvótán kívüli behozatalból szabad forgalomba bocsátott termékmennyiségekkel kapcsolatos részleteket.

7. cikk

A 6. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett értesítéseket a II., a III. és a IV. mellékletben megjelöltek szerint kell elkészíteni, az V. mellékletben említett termékkategóriák használatával.

8. cikk

(1)   Ha a ténylegesen importált mennyiség az engedélynek vagy a kivonatnak tulajdonítható, fel kell tüntetni a származási országot a behozatali engedély 31. oszlopában vagy az arról készített kivonaton az 1291/2000/EK rendelet által már meghatározott információk mellett.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében megállapított követelmény a 2220/85/EGK rendelet 20. cikke értelmében elsődleges követelménynek minősül.

III.   FEJEZET

KIVITELI ENGEDÉLY

9. cikk

Az 1291/2000/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a marha- és borjúhúságazat termékeinek valamennyi olyan exportjához, amelyre vonatkozóan export-visszatérítést igényelnek, e rendelet 10–16. cikke szerinti, előzetesen rögzített mértékű visszatérítésre kiállított kiviteli engedélyt kell bemutatni.

10. cikk

(1)   Az engedély érvényességének időtartama, az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének értelmében vett kiállítás időpontjától számítva, olyan termékek exportjára, amelyekre visszatérítést igényeltek, és amelyek előzetesen rögzített mértékű export-visszatérítésre kiállított engedély kiadásához kötöttek:

a)

öt hónap és a folyó hónap a 0102 10 KN-kód alá tartozó termékek esetében, és 75 nap a 0102 90 és a korábbi 1602 KN-kódok alá tartozó termékek esetében;

b)

60 nap más termékek esetében.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 49. cikkében megállapított eljárás alapján a marha- és borjúhúsra kiadott kiviteli engedélyek érvényessége a következő időpontokban lejár:

a)

az említett rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kibocsátás hónapjától számított ötödik hónap végén a 0102 10 KN-kód alá tartozó termékek esetében;

b)

az említett rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kibocsátás hónapjától számított negyedik hónap végén más termékek esetében.

(3)   Az 1291/2000/EK rendelet 49. cikkének (5) bekezdésétől eltérően a 0102 10 KN-kód alá tartozó termékek esetében a 21 napos határidő helyébe 90 nap lép.

(4)   Az engedélykérelem és az engedély 15. rovatának tartalmaznia kell a termék megnevezését, 16. rovatának a mezőgazdasági termék export-visszatérítési nómenklatúra 12 számjegyű kódját és 7. rovatának a rendeltetési országot.

(5)   Az 1291/2000/EK rendelet 14. cikkének második bekezdésében jelzett termékkategóriákat e rendelet VI. melléklete tartalmazza.

11. cikk

Az előzetesen rögzített mértékű export-visszatérítésre kiállított engedélyekre vonatkozó biztosíték összege:

a)

26 EUR élő állatonként;

b)

15 EUR a nettó tömeg 100 kilogrammjaként a mezőgazdasági termék export-visszatérítési nómenklatúra 0201 30 00 9100 kódja alá tartozó termékek esetében;

c)

9 EUR a nettó tömeg 100 kilogrammjaként más termékek esetében.

12. cikk

(1)   A 10. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett, a visszatérítés előzetes rögzítését tartalmazó kiviteli engedélyek iránti kérelmeket minden héten hétfőtől péntekig lehet benyújtani az illetékes hatóságokhoz.

A kiviteli engedélyeket a kérelem benyújtásának hetét követő szerdán bocsátják ki, feltéve hogy a Bizottság időközben nem hozott egyetlen olyan különleges intézkedést sem, amelyet e cikk (2) vagy (3) bekezdése említ.

Az 1291/2000/EK rendelet 16. cikke alapján kérelmezett engedélyeket azonban haladéktalanul ki kell bocsátani.

E bekezdés második albekezdésétől eltérve a Bizottság az 1254/1999/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás szerint szerda helyett más napot is kijelölhet a kiviteli engedélyek kibocsátására, amennyiben a szerdai nap nem tartható.

(2)   Amennyiben a kiviteli engedélyek kibocsátása a rendelkezésre álló költségvetési összegek túllépését vagy az 1254/1999/EK rendelet 33. cikkének (11) bekezdésében említett mennyiségi határértékeket tekintetbe véve a visszatérítés mellett exportálható maximális mennyiségek érintett időszak folyamán történő kimerítését eredményezi, illetve eredményezheti, vagy nem teszi lehetővé a kivitel folytatását az időszak fennmaradó részében, a Bizottság:

a)

elfogadási százalékot állapíthat meg a kérelmezett mennyiségekre;

b)

elutasíthatja azokat a kérelmeket, amelyekre még nem adtak engedélyt;

c)

az engedélykérelem benyújtását legfeljebb öt munkanapos időtartamra felfüggesztheti, amely időszak az 1254/1999/EK rendelet 43. cikke (2) bekezdésében említett eljárás útján meghosszabbítható.

Az első albekezdés c) pontjában említett körülmények között a felfüggesztési időtartam alatt benyújtott engedélykérelmek érvénytelenek.

Az első albekezdésben meghatározott intézkedések termékkategóriák és rendeltetési hely, illetve rendeltetési helyek csoportja szerint hajthatók végre vagy módosíthatók.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések abban az esetben is elfogadhatók, ha a kiviteliengedély-kérelmek olyan mennyiségekre vonatkoznak, amelyek meghaladják, illetve meghaladhatják az egy rendeltetési hely, illetve rendeltetési helyek csoportja esetében rendelkezésre álló szokásos mennyiségeket, valamint ha a kérelmezett engedélyek kibocsátása a spekuláció kockázatát, a piaci szereplők közötti verseny torzulását vagy az érintett kereskedelmi ágazat, illetve a Közösség piacának megzavarását vonja maga után.

(4)   Ha a kérelmezett mennyiségeket elutasítják vagy csökkentik, a biztosítékot haladéktalanul fel kell szabadítani mindazon mennyiségekre, amelyekre a kérelmet nem fogadták el.

(5)   Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az elfogadási százalékot 90 %-nál kisebb mértékben állapítják meg, az engedélyt legkésőbb 11 munkanappal az illető százaléknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően kell kiadni. A kérelmező a kihirdetést követően 10 munkanapon belül:

a)

visszavonja a kérelmet, amely esetben a biztosítékot haladéktalanul fel kell szabadítani;

b)

vagy a kérelem azonnali kiadását kérheti, amely esetben az illetékes hatóság azt haladéktalanul, de legkorábban a kérelem benyújtásának napját követő ötödik munkanapon kiadja.

(6)   Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérve a 0201 és a 0202 KN-kód alá tartozó, 25 tonnát meg nem haladó mennyiségű termékre vonatkozó kérelmek esetében haladéktalanul ki kell bocsátani az engedélyt. Ezekben az esetekben az e rendelet 10. cikkében foglaltaktól eltérve az engedélyek érvényességi időtartamát az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése szerinti tényleges kibocsátási naptól számított 5 munkanapos időtartamra kell korlátozni, továbbá az engedély iránti kérelmek és az engedélyek 20. rovatában az e rendelet VII. mellékletének A. részében szereplő bejegyzések közül legalább egyet fel kell tüntetni.

13. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említett tűréssel exportált mennyiségek nem lehetnek export-visszatérítésre jogosultak, amennyiben az exportra az e rendelet 10. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében említett engedély alapján kerül sor, és az engedély 22. rovata tartalmazza a következő bejegyzést:

„… tonnára érvényes visszatérítés (a mennyiség, amelyre az engedélyt kiállították)”.

(2)   A bizottsági 800/1999/EK rendelet (10) 18. cikke (3) bekezdése b) pontjának második francia bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazandóak a mezőgazdasági termékekre nyújtott export-visszatérítések tekintetében a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (11) által létrehozott nómenklatúra 0201 30 00 9100 és 0201 30 00 9120 kódja alá tartozó termékeket érintő különleges export-visszatérítésekre abban az esetben, ha a szóban forgó termékeket az 1741/2006/EK bizottsági rendelet (12) 4. cikkével összhangban vámraktározási eljárás alá vonták.

14. cikk

(1)   Ezt a cikket a 1643/2006/EK rendelet alapján végzett exportra kell alkalmazni.

(2)   Az 1643/2006/EK rendelet 1. cikkében megadott termékekre engedélykérelmet csak olyan tagállamban lehet benyújtani, amely eleget tesz az importőr ország által előírt egészségügyi feltételeknek.

(3)   Az engedélykérelem és az engedély 7. rovatának tartalmaznia kell az „USA” bejegyzést. Az engedély a kibocsátó tagállamból a rendeltetési hely szerinti tagállamba irányuló export kötelezettségével jár.

(4)   A 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésétől eltérően az export mennyisége nem haladhatja meg az engedélyben feltüntetett mennyiséget. Az engedély 19. rovatának tartalmaznia kell egy „0” bejegyzést.

(5)   Az engedély 22. rovatának a VII. B. mellékletben felsorolt bejegyzések egyikét kell tartalmaznia.

(6)   A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

minden munkanapon legkésőbb 18 óráig (brüsszeli idő szerint) a kérelmek tárgyát képező termékek teljes mennyiségéről;

b)

legkésőbb azon hónap végéig, amelyben a kérelmeket benyújtották, a kérelmezők jegyzékéről.

(7)   Ha az engedélykérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket, a Bizottság egységes elfogadási százalékot állapít meg a kért mennyiségekre.

(8)   Az engedélyt a kérelem benyújtásának időpontját követő tizedik munkanapon adják ki. Nem adható ki engedély olyan kérelmekre, amelyeket nem továbbítottak a Bizottsághoz.

(9)   E rendelet 10. cikke (1), (2) és (3) bekezdésétől eltérve az engedély az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének értelmében vett tényleges kiállítás napjától számított 90 napig érvényes, de semmiképpen nem tovább, mint a kibocsátás évének december 31. napja.

(10)   Amennyiben a kérelmezett mennyiségeket a (7) bekezdés szerint csökkentik, a meg nem adott mennyiségre vonatkozó biztosítékot haladéktalanul fel kell szabadítani.

(11)   Az 1291/2000/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeken túl, a kiviteli engedélyekkel kapcsolatos biztosíték felszabadítása a rendeltetési helyre való megérkezés bizonyítékának bemutatásától függ, az említett rendelet 35. cikkének (5) bekezdése értelmében.

15. cikk

(1)   Ez a cikk a 2051/96/EK rendelet alapján Kanadába irányuló exportra vonatkozik.

(2)   A 2051/96/EK rendelet 1. cikkében jelzett termékekre vonatkozó engedélykérelmet csak a kanadai hatóságok által megkövetelt egészségügyi feltételeknek megfelelő tagállamokban lehet benyújtani.

(3)   Az engedélykérelem és az engedély 7. rovatában fel kell tüntetni a „Kanada” bejegyzést. Az engedély a kibocsátó tagállamból a rendeltetési hely szerinti tagállamba irányuló export kötelezettségével jár.

(4)   Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésétől eltérően az export mennyisége nem haladhatja meg az engedélyben feltüntetett mennyiséget. Az engedély 19. rovatának tartalmaznia kell egy „0” bejegyzést.

(5)   Az engedély 22. rovatának a VII. melléklet C. részében felsorolt bejegyzések egyikét kell tartalmaznia.

(6)   A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

minden munkanapon legkésőbb 18 óráig (brüsszeli idő szerint) a kérelmek tárgyát képező termékek teljes mennyiségéről;

b)

legkésőbb azon hónap végéig, amelyben a kérelmeket benyújtották, a kérelmezők jegyzékéről.

(7)   Ha a mennyiségek, amelyekre engedélykérelmet adtak be, meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket, a Bizottság a kérelmezett mennyiségekre vonatkozóan egységes elfogadási százalékot állapít meg.

(8)   Az engedélyt a kérelem benyújtásának időpontját követő tizedik munkanapon adják ki. Nem adható ki engedély olyan kérelmekre, amelyeket nem továbbítottak a Bizottsághoz.

(9)   E rendelet 10. cikke (1), (2) és (3) bekezdésétől eltérve az engedély az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének értelmében vett tényleges kiállítás napjától számított 90 napig érvényes, de semmiképpen nem tovább, mint a kibocsátás évének december 31. napja.

(10)   Amennyiben a kérelmezett mennyiségeket a (7) bekezdés szerint csökkentik, a meg nem adott mennyiségre vonatkozó biztosítékot haladéktalanul fel kell szabadítani.

(11)   Az 1291/2000/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeken túl, a kiviteli engedélyekkel kapcsolatos biztosíték felszabadítása a rendeltetési helyre való megérkezés bizonyítékának bemutatásától függ, az említett rendelet 35. cikkének (5) bekezdése értelmében.

16. cikk

(1)   A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

minden pénteken 13 órától:

i.

a 10. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti, előzetesen rögzített mértékű visszatérítésre kiállított, az adott héten hétfő és péntek között benyújtott engedélykérelmekről, vagy arról, hogy nem érkezett ilyen kérelem;

ii.

az 1291/2000/EK rendelet 49. cikkében említett, az adott héten hétfő és péntek között benyújtott engedélykérelmekről, vagy arról, hogy nem érkezett ilyen kérelem;

iii.

azokról a mennyiségekről, amelyekre vonatkozóan e rendelet 12. cikkének (6) bekezdése alapján az adott héten hétfő és péntek között engedélyt adtak ki, vagy arról, hogy ilyen engedély kiadására nem került sor;

iv.

azokról a mennyiségekről, amelyekre vonatkozóan az 1291/2000/EK rendelet 49. cikkében említett engedélykérelmekre válaszul az adott héten hétfő és péntek között engedélyt adtak ki; az értesítésben fel kell tüntetni a kérelem benyújtásának időpontját és a rendeltetési országot is;

v.

azokról a mennyiségekről, amelyek vonatkozásában e rendelet 12. cikkének (5) bekezdése értelmében az adott hét folyamán visszavonták az engedélykérelmet.

b)

minden hónap 15. napja előtt az előző hónap vonatkozásában:

i.

az 1291/2000/EK rendelet 16. cikkében említett engedélykérelmekről;

ii.

azokról a mennyiségekről, amelyekre vonatkozóan e rendelet 10. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alapján engedélyt adtak ki, és azt nem használták fel.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti értesítésekben meg kell határozni a következőket:

a)

a mennyiség a termék tömegében megadva, a 10. cikk (5) bekezdésében említett minden egyes kategória vonatkozásában;

b)

a mennyiség minden egyes kategória vonatkozásában, rendeltetési hely szerinti bontásban.

Az (1) bekezdés b) pontjának ii. alpontjában említett értesítésben fel kell tüntetni a visszatérítés kategóriánkénti összegét.

(3)   Az (1) bekezdésben jelzett valamennyi értesítést, a „nulla” értesítéseket is beleértve, a VIII. mellékletben jelzett formában kell elkészíteni.

IV.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Az 1445/95/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a X. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb a 98/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2008.2.2., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb az 586/2007/EK rendelettel (HL L 139., 2007.5.31., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd a IX. mellékletet.

(4)  HL L 146., 1979.6.14., 15. o. A legutóbb a 2008/61/EK bizottsági határozattal (HL L 15., 2008.1.18., 33. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.12., 52. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1423/2007/EK rendelettel (HL L 317., 2007.12.5., 36. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 308., 2006.11.8., 7. o.

(8)  HL L 274., 1996.10.26., 18. o. A 2333/96/EK rendelettel (HL L 317., 1996.12.6., 13. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(10)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o.

(11)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o.

(12)  HL L 329., 2006.11.25., 7. o.


I. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett jegyzék

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41–0102 90 49

0102 90 51–0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


II. MELLÉKLET

Behozatali engedélyről szóló értesítés (kiadott)

Tagállam: …

A(z) 382/2008/EK rendelet 6. cikkének alkalmazása

Azon termékmennyiségek, amelyekre vonatkozóan behozatali engedélyeket adtak ki

…-tól/-től…-ig

Termékkód(ok) (1)

Mennyiség

(terméktömeg kilogramm vagy élőállat-szám)

 

 


(1)  Termékkategória vagy -kategóriák az V. mellékletben foglaltak szerint


III. MELLÉKLET

Behozatali engedélyről szóló értesítés (felhasználatlan mennyiség)

Tagállam: …

A(z) 382/2008/EK rendelet 6. cikkének alkalmazása

Azon termékmennyiségek, amelyekre vonatkozóan a behozatali engedélyeket nem használták fel

…-tól/-től …-ig

Termékkód(ok) (1)

Felhasználatlan mennyiség

(terméktömeg kilogramm vagy élőállat-szám)

 

 


(1)  Termékkategória vagy -kategóriák az V. mellékletben foglaltak szerint.


IV. MELLÉKLET

A szabad forgalomba helyezett termékek mennyiségéről szóló értesítés

Tagállam: …

A(z) 382/2008/EK rendelet 6. cikkének alkalmazása

A szabad forgalomba helyezett termékek mennyisége (kilogramm vagy élőállat-szám)

Termékkategória az V. mellékletben foglaltak szerint: …

Származási ország

Hónap

A. ország

B. ország

… ország

Z. ország

1. hónap

 

 

 

 

2. hónap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. hónap

 

 

 

 

12. hónap

 

 

 

 

A 12 hónap összesen

 

 

 

 


V. MELLÉKLET

A 7. cikkben említett termékek

Termékkategória

KN-kód

110

0102 90 05

120

0102 90 21 és 0102 90 29

130

0102 90 41 és 0102 90 49

140

0102 90 51–0102 90 79

210

0201 10 00 és 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 és 0206 10 95

310

0202 10 és 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 és 0210 99 90

510

1602 50 10 és 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


VI. MELLÉKLET

A 10. cikk (5) bekezdésében említett jegyzék

Kategória

Termékkód

011

0102 10 10 9140 és 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 és 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 és 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 és 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 és 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 és 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 és 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 és 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 és 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 és 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 és 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 és 1602 50 95 9325


VII. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A 12. cikk (6) bekezdésében említett megjegyzések

:

bolgárul

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

spanyolul

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

csehül

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

dánul

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

németül

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

észtül

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

görögül

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

angolul

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

franciául

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

olaszul

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

lettül

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

litvánul

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

magyarul

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

máltaiul

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

hollandul

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

lengyelül

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

portugálul

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

románul

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

szlovákul

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

szlovénül

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

finnül

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

svédül

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

B.   RÉSZ

A 14. cikk (5) bekezdésében említett megjegyzések

:

bolgárul

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

spanyolul

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

csehül

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

dánul

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

németül

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

észtül

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

görögül

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

angolul

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

franciául

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

olaszul

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

lettül

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

litvánul

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

magyarul

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

máltaiul

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

hollandul

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

lengyelül

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

portugálul

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

románul

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

szlovákul

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

szlovénül

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

finnül

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

svédül

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

C.   RÉSZ

A 15. cikk (5) bekezdésében említett megjegyzések

:

bolgárul

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

spanyolul

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

csehül

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

dánul

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

németül

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

észtül

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

görögül

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

angolul

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

franciául

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

olaszul

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

lettül

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

litvánul

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

magyarul

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

máltaiul

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

hollandul

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

lengyelül

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

portugálul

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

románul

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

szlovákul

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

szlovénül

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

finnül

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

svédül

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


VIII. MELLÉKLET

A(z) 382/2008/EK rendelet alkalmazása

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, DG AGRI/D/2 – Marha- és borjúhúságazat

A kiviteli engedélyekről szóló értesítések – marha- és borjúhús

Feladó:

Dátum:

Tagállam:

Kapcsolattartó:

Tel.:

Fax:

Címzett

:

DG AGRI/D/2

Fax: (32 2) 292 17 22

E-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

A. rész –   Pénteki értesítések

…-tól/-től …-ig tartó időszak

1.

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Kategória

Kérelmezett mennyiség

Rendeltetési hely (1)

 

 

 

2.

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja

Kategória

Kérelmezett mennyiség

Rendeltetési hely (2)

 

 

 

3.

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja

Kategória

A kibocsátott engedélyekben szereplő mennyiség

A kérelem benyújtásának időpontja

Rendeltetési hely (3)

 

 

 

 

4.

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Kategória

A kibocsátott engedélyekben szereplő mennyiség

A kérelem benyújtásának időpontja

Rendeltetési hely (4)

 

 

 

 

5.

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának v. alpontja

Kategória

Kérelmezett mennyiség

Rendeltetési hely (5)

 

 

 

B. rész –   Havi értesítések

1.

A 16. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja

Kategória

Kérelmezett mennyiség

Rendeltetési hely (6)

 

 

 

2.

A 16. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja

Kategória

Fel nem használt mennyiség

Rendeltetési hely (7)

A visszatérítés összege

 

 

 

 


(1)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(2)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(3)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(4)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(5)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(6)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(7)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.


IX. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Bizottság 1445/95/EK rendelete

(HL L 143., 1995.6.27., 35. o.)

 

A Bizottság 2351/95/EK rendelete

(HL L 239., 1995.10.7., 3. o.)

 

A Bizottság 2856/95/EK rendelete

(HL L 299., 1995.12.12., 10. o.)

 

A Bizottság 2051/96/EK rendelete

(HL L 274., 1996.10.26., 18. o.)

Csak a 6. cikk

A Bizottság 2333/96/EK rendelete

(HL L 317., 1996.12.6., 13. o.)

Csak a 2. cikk

A Bizottság 135/97/EK rendelete

(HL L 24., 1997.1.25., 14. o.)

 

A Bizottság 266/97/EK rendelete

(HL L 45., 1997.2.15., 1. o.)

 

A Bizottság 1496/97/EK rendelete

(HL L 202., 1997.7.30., 36. o.)

 

A Bizottság 1572/97/EK rendelete

(HL L 211., 1997.8.5., 39. o.)

 

A Bizottság 2284/97/EK rendelete

(HL L 314., 1997.11.18., 17. o.)

 

A Bizottság 2469/97/EK rendelete

(HL L 341., 1997.12.12., 8. o.)

Csak a 3. cikk és a IV. melléklet

A Bizottság 2616/97/EK rendelete

(HL L 353., 1997.12.24., 8. o.)

 

A Bizottság 260/98/EK rendelete

(HL L 25., 1998.1.31., 42. o.)

Csak az 1. cikk, valamint az I., a II.A. és a II.B. melléklet

A Bizottság 759/98/EK rendelete

(HL L 105., 1998.4.4., 7. o.)

 

A Bizottság 2365/98/EK rendelete

(HL L 293., 1998.10.31., 49. o.)

 

A Bizottság 2648/98/EK rendelete

(HL L 335., 1998.12.10., 39. o.)

 

A Bizottság 1000/2000/EK rendelete

(HL L 114., 2000.5.13., 10. o.)

Csak a 3. cikk (2) bekezdése és a IV. melléklet

A Bizottság 1659/2000/EK rendelete

(HL L 192., 2000.7.28., 19. o.)

 

A Bizottság 24/2001/EK rendelete

(HL L 3., 2001.1.6., 9. o.)

 

A Bizottság 2492/2001/EK rendelete

(HL L 337., 2001.12.20., 18. o.)

 

A Bizottság 118/2003/EK rendelete

(HL L 20., 2003.1.24., 3. o.)

Csak a 4. cikk (2) bekezdése és a III. melléklet

A Bizottság 852/2003/EK rendelete

(HL L 123., 2003.5.17., 9. o.)

 

A Bizottság 360/2004/EK rendelete

(HL L 63., 2004.2.28., 13. o.)

 

A Bizottság 1118/2004/EK rendelete

(HL L 217., 2004.6.17., 10. o.)

Csak az 1. cikk

A Bizottság 1713/2006/EK rendelete

(HL L 321., 2006.11.21., 11. o.)

Csak a 6. cikk

A Bizottság 1749/2006/EK rendelete

(HL L 330., 2006.11.28., 5. o.)

 

A Bizottság 1965/2006/EK rendelete

(HL L 408., 2006.12.30., 27. o.)

Csak az 1. cikk

A Bizottság 586/2007/EK rendelete

(HL L 139., 2007.5.31., 5. o.)

 


X. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1445/95/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

A 2. cikk (1) bekezdése

A 2. cikk (1) bekezdése

A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

A 2. cikk (2) bekezdése

A 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

A 2. cikk (3) bekezdése

3. cikk

3. cikk

4. cikk, bevezető mondat

4. cikk, bevezető mondat

A 4. cikk első francia bekezdése

A 4. cikk a) pontja

A 4. cikk második francia bekezdése

A 4. cikk b) pontja

Az 5. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

Az 5. cikk (1) bekezdése

Az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

Az 5. cikk (2) bekezdése

Az 5. cikk (2) bekezdése

Az 5. cikk (3) bekezdése

6. cikk

6. cikk (új)

6a. cikk

7. cikk (új)

A 6b. cikk első bekezdése

A 8. cikk (1) bekezdése

A 6b. cikk második bekezdése

A 8. cikk (2) bekezdése

6c. cikk

6d. cikk

7. cikk

9. cikk

A 8. cikk (1) bekezdése első albekezdésének bevezető mondata

A 10. cikk (1) bekezdésének bevezető mondata

A 8. cikk (1) bekezdése első albekezdésének első francia bekezdése

A 10. cikk (1) bekezdésének a) pontja

A 8. cikk (1) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdése

A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontja

A 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének bevezető mondata

A 10. cikk (2) bekezdésének bevezető mondata

A 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének első francia bekezdése

A 10. cikk (2) bekezdésének a) pontja

A 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdése

A 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja

A 8. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése

A 10. cikk (3) bekezdése

A 8. cikk (3) bekezdése

A 10. cikk (4) bekezdése

A 8. cikk (4) bekezdése

A 10. cikk (5) bekezdése

A 9. cikk (1) bekezdése

11. cikk

A 10. cikk (1) bekezdése

A 12. cikk (1) bekezdése

A 10. cikk (2) bekezdése

A 12. cikk (2) bekezdése

A 10. cikk (2a) bekezdése

A 12. cikk (3) bekezdése

A 10. cikk (3) bekezdése

A 12. cikk (4) bekezdése

A 10. cikk (4) bekezdésének bevezető mondata

A 12. cikk (5) bekezdésének bevezető mondata

A 10. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése

A 12. cikk (5) bekezdésének a) pontja

A 10. cikk (4) bekezdésének második francia bekezdése

A 12. cikk (5) bekezdésének b) pontja

A 10. cikk (5) bekezdése

A 12. cikk (6) bekezdése

11. cikk

13. cikk

A 12. cikk (1)–(5) bekezdése

A 14. cikk (1)–(5) bekezdése

A 12. cikk (7) bekezdésének bevezető mondata

A 14. cikk (6) bekezdésének bevezető mondata

A 12. cikk (7) bekezdésének első francia bekezdése

A 14. cikk (6) bekezdésének a) pontja

A 12. cikk (7) bekezdésének második francia bekezdése

A 14. cikk (6) bekezdésének b) pontja

A 12. cikk (8) bekezdése

A 14. cikk (7) bekezdése

A 12. cikk (9) bekezdése

A 14. cikk (8) bekezdése

A 12. cikk (10) bekezdése

A 14. cikk (9) bekezdése

A 12. cikk (11) bekezdése

A 14. cikk (10) bekezdése

A 12. cikk (12) bekezdése

A 14. cikk (11) bekezdése

A 12a. cikk (1)–(5) bekezdése

A 15. cikk (1)–(5) bekezdése

A 12a. cikk (7) bekezdésének bevezető mondata

A 15. cikk (6) bekezdésének bevezető mondata

A 12a. cikk (7) bekezdésének első francia bekezdése

A 15. cikk (6) bekezdésének a) pontja

A 12a. cikk (7) bekezdésének második francia bekezdése

A 15. cikk (6) bekezdésének b) pontja

A 12a. cikk (8)–(12) bekezdése

A 15. cikk (7)–(12) bekezdése

13. cikk

16. cikk

14. cikk

17. cikk (új)

15. cikk

18. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. A. melléklet

II. melléklet (új) és V. melléklet (új)

III. melléklet (új)

II. B. melléklet

IV. melléklet (új)

III. melléklet

VI. melléklet

III. A. melléklet

A VII. melléklet A. része

III. B. melléklet

A VII. melléklet B. része

III. C. melléklet

A VII. melléklet C. része

IV. melléklet

VIII. melléklet

IX. melléklet

X. melléklet


Top