EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0039

A Bizottság 2008/39/EK irányelve ( 2008. március 6.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 63, 7.3.2008, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2011; hatályon kívül helyezte: 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/39/oj

7.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 63/6


A BIZOTTSÁG 2008/39/EK IRÁNYELVE

(2008. március 6.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/72/EK bizottsági irányelv (2) az 1935/2004/EK rendelet értelmében egyedi irányelv, amely az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokra és műanyag tárgyakra vonatkozó szabályokat hangolja össze.

(2)

A 2002/72/EK irányelv létrehoz egy listát, amely tartalmazza az ilyen műanyagok és műanyag tárgyak gyártásához engedélyezett anyagokról, különösen az adalékanyagokról és monomerekről, ezek használatának korlátozásairól, a címkézésre vonatkozó szabályokról szóló, valamint az ezen anyagok és tárgyak helyes használatának elősegítésére a fogyasztóknak vagy az élelmiszeripari vállalkozóknak nyújtandó információkat.

(3)

Az adalékanyagok 2002/72/EK irányelvben szereplő jelenlegi listája annyiban nem teljes, hogy nem tartalmazza az egy vagy több tagállamban jelenleg elfogadott összes anyagot.

(4)

A 2002/72/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében az adalékanyagok listáját nem teljes listának kell tekinteni mindaddig, amíg a Bizottság a 4a. cikkel összhangban úgy nem határoz, hogy az az engedélyezett adalékanyagok közösségi pozitív listájává váljék.

(5)

A tagállamokban jelenleg engedélyezett adalékanyagoknál az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által az anyagoknak a közösségi listára történő felvétele céljából elvégzendő biztonságossági értékeléshez szükséges adatok benyújtási határideje az említett anyagok esetében 2006. december 31-én lejárt. Így most már meghatározható az az időpont, amikor az adalékanyagok közösségi listája pozitív listává válik. Figyelembe véve azt az időt, amire a Hatóságnak szüksége lesz az összes, időben benyújtott érvényes kérelem értékeléséhez, ez az időpont 2010 januárja lesz.

(6)

Helyénvaló tisztázni továbbá a 2002/72/EK irányelv 4a. cikkének (4) és (5) bekezdésében említett ideiglenes lista jelenlegi szerepét, valamint aktualizálásának módját. Az ideiglenes lista tartalmazza azokat az adalékanyagokat, amelyek esetében a szükséges adatokat a Hatóság által megállapított követelményeknek megfelelően, időben benyújtották ugyan, de még nem született döntés a pozitív listára való felvételükről.

(7)

Ez az ideiglenes lista tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy mely adalékanyagokra terjed ki az értékelés, azoknak az adalékanyagok közösségi listájára történő esetleges felvétele céljából. Mivel nem látható előre, hogy lezárul-e az ideiglenes listán szereplő összes adalékanyag értékelése addig az időpontig, amikor az adalékanyagok listája pozitív listává válik, lehetővé kell tenni, hogy az említett adalékanyagokat továbbra is fel lehessen használni a nemzeti jogszabályoknak megfelelően egészen addig, amíg be nem fejeződik az értékelésük és döntés nem születik az adalékanyagok pozitív listájára történő felvételükről.

(8)

Ha az ideiglenes listán szereplő valamely adalékanyag felvételre kerül az adalékanyagok közösségi listájára, vagy ha olyan döntés születik, hogy nem kerül felvételre a közösségi listára, akkor a szóban forgó adalékanyagot törölni kell az adalékanyagok ideiglenes listájáról.

(9)

Amennyiben az ideiglenes listán szereplő valamely adalékanyagra vonatkozó adatok vizsgálata során a Hatóság kiegészítő információkat igényel, az adalékanyag az ideiglenes listán marad mindaddig, amíg döntés nem születik róla, feltéve hogy az információkat a Hatóság által meghatározott határidőn belül nyújtották be.

(10)

A Hatóság által értékelt monomerek és adalékanyagok kockázatértékeléséből származó új információk alapján (3) a nemzeti szinten engedélyezett egyes adalékanyagokat, valamint az új monomereket és adalékanyagokat fel kell venni az engedélyezett anyagokat tartalmazó, vonatkozó közösségi listákra. Más anyagok esetében a közösségi szinten már megállapított korlátozásokat és/vagy előírásokat ezen új információk alapján módosítani kell. Ennélfogva a 2002/72/EK irányelv II., III., IVa., V. és VI. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

A 2005/79/EK bizottsági irányelvvel (4) felvételre került az adalékanyagok listájára a 30340 hivatkozási számú adalékanyag, 12-(Acetoxi)sztearinsav, 2,3-bisz(acetoxi)propil-észter néven és a 330198-91-9 CAS-szám alatt. Az említett irányelvbe felvett név és CAS-szám csupán a kérelemben szereplő fő összetevőre utal. A Hatóság által megfogalmazott vélemény viszont kiterjed a kérelemben szereplő anyagok keverékére is, nem csupán a fő összetevőre. Az anyagok keverékét felvették a CAS-nyilvántartartásba a 736150-63-3 CAS-szám alatt, Gliceridek, ricinusolaj-mono-, hidrogénezett, acetátok néven. Emiatt helyénvaló a név és a CAS-szám módosítása annak érdekében, hogy a keverékben szereplő összes anyagra kiterjedően aktualizálják az engedélyt. Figyelembe véve a névváltozást, az új, 55910 hivatkozási számot adták ki. Mivel az anyag jelenleg az 55910 hivatkozási szám alatt szerepel, a 30340 hivatkozási számot törölni kell.

(12)

Emiatt aktualizálni kell a 2002/72/EK irányelvet, a Hatóság által értékelt anyagok kockázatértékeléséből származó új információk figyelembevétele, valamint azon időpont meghatározása érdekében, amikor az adalékanyagok listája pozitív listává válik, és az adalékanyagok ideiglenes listája szerepének tisztázása céljából.

(13)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/72/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Azon adalékanyagok közösségi listáját, amelyek műanyagok és műanyag tárgyak előállítására felhasználhatók, a felhasználásukra vonatkozó korlátozásokkal és/vagy előírásokkal együtt a III. melléklet tartalmazza.

Az adalékanyagok közösségi listájára fel nem vett adalékanyagok 2009. december 31-ig felhasználhatók a nemzeti jogszabályok szerint.

2010. január 1-jétől kizárólag az adalékanyagok közösségi listájára felvett adalékanyagok használhatók műanyagok és műanyag tárgyak előállítására (pozitív lista).”

2.

A 4a. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Bizottság legkésőbb 2008. április 11-ig közzéteszi a Hatóság által értékelendő adalékanyagok ideiglenes listáját. A listát rendszeresen frissíteni kell.

(4)   A 4. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve a szóban forgó cikkben említett közösségi listára fel nem vett adalékanyagok 2010. január 1. után továbbra is felhasználhatók a nemzeti jogszabályok szerint mindaddig, amíg felvételre nem kerülnek az ideiglenes listára.”

b)

A cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Valamely adalékanyag akkor törlendő az ideiglenes listáról, ha:

a)

felvételre kerül az adalékanyagok közösségi listájára; vagy

b)

a Bizottság úgy határoz, hogy az anyag nem kerül felvételre az adalékanyagok közösségi listájára; vagy

c)

az adatok vizsgálata során a Hatóság kiegészítő információkat igényel, és ezen információkat a Hatóság által meghatározott határidőn belül nem nyújtották be.”

3.

A II., III., IVa., V. és VI. melléklet ezen irányelv I., II., III., IV. és V. melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2009. március 7-ig meghozzák és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükségesek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A rendelkezéseket oly módon alkalmazzák, hogy:

a)

2009. március 7-től engedélyezik az ezen irányelvvel módosított 2002/72/EK irányelvnek megfelelő, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak kereskedelmét és felhasználását;

b)

2010. március 7-től tiltják az ezen irányelvvel módosított 2002/72/EK irányelvnek nem megfelelő, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak gyártását és a Közösségbe irányuló behozatalát.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen elfogadnak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 6-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

(2)  HL L 220., 2002.8.15., 18. o. A legutóbb a 2007/19/EK irányelvvel (HL L 97., 2007.4.12., 50. o.) módosított irányelv.

(3)  The EFSA Journal (2007) 555– 563, 1–32.

The EFSA Journal (2007) 516–518, 1–12.

The EFSA Journal (2007) 452–454, 1–10.

The EFSA Journal (2006) 418–427, 1–25.

(4)  HL L 302., 2005.11.19., 35. o.


I. MELLÉKLET

A 2002/72/EK irányelv II. mellékletének A. címe a következőképpen módosul:

a)

a szöveg az alábbi, megfelelő számsorrendbe tett monomerekkel és egyéb kiindulási anyagokkal egészül ki:

Hivatkozási szám

CAS-szám

Megnevezés

Korlátozások és/vagy előírások

(1)

(2)

(3)

(4)

„15404

000652-67-5

1,4:3,6-Dianhidroszorbitol

SKH = 5 mg/kg. Csak komonomerként való felhasználásra poli(etilén-ko-izoszorbid-tereftalátban).

19180

000099-63-8

Izoftálsav-diklorid

SKH(T) = 5 mg/kg (43) (izoftálsavként kifejezve)

26305

000078-08-0

Vinil-trietoxi-szilán

SKH = 0,05 mg/kg. Csak felületkezelő szerként való felhasználásra.”

b)

az alábbi monomerek és kiindulási anyagok esetében a „Korlátozások és/vagy előírások” oszlop tartalma a következő szöveggel egészül ki:

Hivatkozási szám

CAS-szám

Megnevezés

Korlátozások és/vagy előírások

(1)

(2)

(3)

(4)

„19150

000121-91-5

Izoftálsav

SKH(T) = 5 mg/kg (43)”


II. MELLÉKLET

A 2002/72/EK irányelv III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. cím a következőképpen módosul:

a)

A táblázat az alábbi, megfelelő számsorrendbe tett adalékanyagokkal egészül ki:

Hivatkozási szám

CAS-szám

Megnevezés

Korlátozások és/vagy előírások

(1)

(2)

(3)

(4)

„38875

002162-74-5

Bisz(2,6-diizopropilfenil) karbodiimid

SKH = 0,05 mg/kg. A PET-réteg mögötti felhasználásra.

45703

491589-22-1

cisz-1,2-Ciklohexán-dikarbonsav, kalciumsó

SKH = 5 mg/kg

48960

9,10-dihidroxi-sztearinsav és oligomerjei

SKH = 5 mg/kg

55910

736150-63-3

Gliceridek, ricinusolaj-mono-, hidrogénezett, acetátok

 

60025

Hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-decénből és/vagy 1-dodecénből és/vagy 1-okténből

Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően. Nem használható zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakhoz.

62280

009044-17-1

Izobutilén-butén kopolimer

 

70480

000111-06-8

Palmitinsav, butil-észter

 

76463

Poliakrilsav, sók

SKH(T) = 6 mg/kg (36) (akrilsavra )

76723

167883-16-1

Polidimetilsziloxán, 3-aminopropil lezárású, polimer diciklohexil-metán-4,4′-diizocianáttal

Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.

76725

661476-41-1

Polidimetilsziloxán, 3-aminopropil lezárású, polimer 1-izocianáto-3-izocianátometil-3,5,5-trimetilciklohexánnal

Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.

77732

Butil 2-ciano 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil) akrilát polietilénglikol (EO = 1–30, tipikusan 5) étere

SKH = 0,05 mg/kg. Csak PET-ben használható fel.

77733

Butil-2-ciano 3-(4-hidroxifenil) akrilát polietilénglikol (EO = 1–30, tipikusan 5) étere

SKH = 0,05 mg/kg. Csak PET-ben használható fel.

77897

Polietilénglikol (EO = 1–50) monoalkil-éter (el nem ágazó és elágazó, C8–C20) -szulfát, sók

SKH = 5 mg/kg

89120

000123-95-5

Sztearinsav, butil-észter

 

95858

Petróleumbázisú vagy szintetikus hidrokarbon alapanyagú finomított gyanták, paraffinok

SKH = 0,05 mg/kg és az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően. Nem használható zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakhoz.”

b)

A következő adalékanyagoknál a táblázat „Korlátozások és/vagy előírások” oszlopa tartalmának helyébe a következő szöveg lép:

Hivatkozási szám

CAS-szám

Megnevezés

Korlátozások és/vagy előírások

(1)

(2)

(3)

(4)

„39815

182121-12-6

9,9-Bisz(metoximetil)-fluorén

SKH = 0,05 mg/kg

66755

002682-20-4

2-metil-4-izotiazol-3-on

SKH = 0,5 mg/kg. Csak vizes polimer-diszperziókban és emulziókban használható olyan koncentrációk mellett, amelyeknek nincs antimikrobiális hatása a polimer felületén vagy nincs ilyen hatása magára az élelmiszerre.”

c)

A táblázatból a következő adalékanyagokat el kell hagyni:

Hivatkozási szám

CAS-szám

Megnevezés

Korlátozások és/vagy előírások

(1)

(2)

(3)

(4)

„30340

330198-91-9

12-(Acetoxi)sztearinsav, 2,3-bisz(acetoxi)propil-észter”

 

2.

A B. cím a következőképpen módosul:

a)

A táblázat az alábbi, megfelelő számsorrendbe tett adalékanyagokkal egészül ki:

Hivatkozási szám

CAS-szám

Megnevezés

Korlátozások és/vagy előírások

(1)

(2)

(3)

(4)

„34130

Alkil, el nem ágazó, páros szénatomszámú (C12–C20) dimetilamin

SKH = 30 mg/kg

53670

032509-66-3

Etilénglikol bisz[3,3-bisz(3-tert-butil-4-hidroxifenil)butirát]

SKH = 6 mg/kg”

b)

A következő adalékanyagoknál a táblázat „Korlátozások és/vagy előírások” oszlopa tartalmának helyébe a következő szöveg lép:

Hivatkozási szám

CAS-szám

Megnevezés

Korlátozások és/vagy előírások

(1)

(2)

(3)

(4)

„72081/10

Kőolajalapú szénhidrogén gyanták (hidrogénezett)

Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.”


III. MELLÉKLET

A 2002/72/EK irányelv IVa. melléklete az alábbi, megfelelő számsorrendbe tett anyagokkal egészül ki:

Hivatkozási szám

CAS-szám

Megnevezés

„34130

Alkil, el nem ágazó, páros szénatomszámú (C12-C20) dimetilamin

39815

182121-12-6

9,9-Bisz(metoximetil)-fluorén

53670

032509-66-3

Etilénglikol bisz[3,3-bisz(3-tert-butil-4-hidroxifenil)butirát]”


IV. MELLÉKLET

A 2002/72/EK irányelv V. mellékletének B. része az alábbi, megfelelő számsorrendbe tett új előírásokkal egészül ki:

Hivatkozási szám

Egyéb előírások

„60025

Előírások:

Viszkozitás legalább = 3,8 cSt (100oC-on)

Átlag molekulasúly > 450

76723

Előírások:

Az 1 000 daltonnál kisebb molekulasúlyú frakció nem haladhatja meg az 1,5 tömeg %-ot

76725

Előírások:

Az 1 000 daltonnál kisebb molekulasúlyú frakció nem haladhatja meg az 1 tömeg %-ot

95858

Előírások:

Az átlag molekulasúly legalább 350

Viszkozitás 100oC-on: legalább 2,5 cSt

A 25-nél kisebb szénatomszámú szénhidrogén-tartalom legfeljebb 40 tömeg %”


V. MELLÉKLET

A 2002/72/EK irányelv VI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 36. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„36.

Ebben az esetben az SKH(T) azt jelenti, hogy az 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 és 76463 hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.”

2.

A szöveg a 43. megjegyzéssel egészül ki:

„43.

Ebben az esetben az SKH(T) azt jelenti, hogy az 19150 és 19180 hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.”


Top