EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0166

2008/166/EK: A Bizottság határozata ( 2007. november 13.) – Állami támogatás C 39/06 (ex NN 94/05) – Az első részvényesek támogatási rendszerének megvalósítása az Egyesült Királyságban (az értesítés a C(2007) 5398. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 55, 28.2.2008, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/166(1)/oj

28.2.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 55/27


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 13.)

Állami támogatás C 39/06 (ex NN 94/05) – Az első részvényesek támogatási rendszerének megvalósítása az Egyesült Királyságban

(az értesítés a C(2007) 5398. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű változat hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/166/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 88. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére és 14. cikkére,

miután felszólították az érdekelt harmadik feleket, hogy az említett cikkeknek (2) megfelelően nyújtsák be észrevételeiket,

mivel:

I.   ELJÁRÁS

(1)

Egy egyesült királyságbeli állampolgár 2004. június 15-én kelt levelében arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Shetland Islands Council, az Egyesült Királyság Shetland-szigeteki hatósága jogellenes támogatást nyújtott. A Bizottság 2004. augusztus 24-én, 2005. február 4-én, 2005. május 11-én és 2005. december 16-án kelt levelében felszólította az Egyesült Királyságot, hogy szolgáltasson információt e támogatásról. Az Egyesült Királyság a Bizottságnak 2004. december 10-én, 2005. április 6-án, 2005. szeptember 8-án és 2006. január 31-én kelt levelében nyújtott további tájékoztatást.

(2)

A Bizottság 2006. szeptember 13-án kelt levelében tájékoztatta az Egyesült Királyságot azon határozatáról, hogy a támogatás tekintetében megindítja az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárást. Az Egyesült Királyság 2006. október 16-án kelt levelében közölte a támogatással kapcsolatos észrevételeit.

(3)

Az eljárás megindításáról szóló bizottsági határozatot 2006. november 30-án hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3). A Bizottság felkérte az érdekelt feleket a támogatással kapcsolatos észrevételeik megtételére. Ilyen észrevétel nem érkezett.

II.   RÉSZLETES LEÍRÁS

(4)

A Shetland Island Council két, az 1970-es évek óta hatályban lévő általános támogatási intézkedés – az „Aid to the Fish Catching and Processing Industry” (a halászati és halfeldolgozási ágazat számára nyújtandó támogatás), valamint az „Aid to the Fish Farming Industry” (a haltenyésztési ágazat számára nyújtandó támogatás) – keretében teljesített kifizetéseket a halászati ágazatnak: ezek tulajdonképpen több különféle típusú támogatási rendszerből álltak. E rendszerek egyike az úgynevezett „First time shareholders scheme” (az első részvényesek támogatási rendszere) (a továbbiakban: a rendszer) volt. Az 1982-től 2005. január 14-ig hatályban lévő rendszer keretében támogatások odaítélésére került sor meglévő vagy új halászhajókban való részesedés megszerzéséért a saját pénzügyi hozzájárulásnak megfelelő hozzájárulásként. Támogatást csak olyan 18 év feletti személyek részére nyújtottak, akik még nem szereztek részesedést halászhajóban.

(5)

A támogatást a részvényszerzési költségek 50 %-ára nyújtották, meglévő hajók esetében legfeljebb 7 500 GBP, új hajók esetében pedig legfeljebb 15 000 GBP összegben. A fennmaradó 50 %-ot a kedvezményezettek csak saját hozzájárulásból – megtakarításból vagy családi kölcsönből – finanszírozhatták. A támogatás összege semmiképpen sem haladhatta meg a hajó értékének 25 %-át.

(6)

A támogatás odaítélésének feltétele az volt, hogy a hajót a kedvezményezett az elkövetkezendő öt év során teljes mértékben halászati célra használja, és hogy a hajóban való részesedését a támogatás felvételétől számított öt éven belül megőrizze.

(7)

A Bizottságnak komoly fenntartásai voltak arra vonatkozóan, hogy a rendszer keretében használt hajóban először részesedést szerző magánszemélyeknek nyújtott támogatás összeegyeztethető-e a halászati és az akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatáról szóló 1994., 1997. és 2001. évi iránymutatások (4) 2.2.3.3. pontjában meghatározott követelményekkel. E fenntartások különösen a rendszer azon feltételnek való megfelelőségét érintették, amely szerint támogatás csak 10 (5), illetve 20 (6) évnél nem régebbi – további 10 évig még használható – hajók tekintetében nyújtható. Ezen túlmenően a Bizottságnak fenntartásai voltak a rendszer keretében nyújtott támogatás mértékének – a hajó valós beszerzési költségének 25 %-a – összeegyeztethetősége tekintetében, mivel az a jelek szerint nem felelt meg a 2001. július 1-jével kezdődően a meglévő támogatási rendszerekre alkalmazandó, csak legfeljebb 20 %-os támogatási arányt lehetővé tevő (7) 2001. évi iránymutatásnak.

Az új hajókban való részesedés szerzésére nyújtható támogatás tekintetében a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a rendszer a jelek szerint nem tesz említést sem a halászflotta méretével kapcsolatos referenciaszintről, sem a higiénés és biztonsági követelményekről, sem a hajóval kapcsolatos flottanyilvántartásba vételi kötelezettségről, összhangban a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló, a 2002. december 20-i 2369/2002/EK rendelettel (8) módosított, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (9) III. mellékletének 6., 7., 9. és 10. cikkében megállapított feltételekkel. Ezen túlmenően a rendszer a jelek szerint nem tartalmazott semmiféle rendelkezést a 2369/2002/EK rendelettel módosított 2792/1999/EK rendeletben meghatározott kiegészítő követelmények tekintetében.

III.   AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉSZREVÉTELEI

(8)

2006. október 16-án kelt válaszában az Egyesült Királyság további információkat szolgáltatott a rendszer keretében nyújtott támogatásokról. Rámutatott, hogy a rendszer keretében teljesített összes kifizetés 581 750 GBP volt, nem pedig a Bizottság által az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindítására vonatkozó határozatban említett 8 000 000 GBP. Az Egyesült Királyság rámutatott továbbá, hogy 2001. július 1. után nem nyújtottak támogatást új hajó tekintetében, ennélfogva e dátumtól kezdődően a rendszer nem megfelelőségének kérdése nem releváns.

(9)

A használt hajóban szerzett részesedéshez nyújtott támogatás tekintetében az Egyesült Királyság megerősítette, hogy a rendszer nem tartalmazott sem a hajó korára vonatkozó feltételt, sem azt előíró rendelkezést, hogy a hajó még legalább tíz évig használható legyen. Mindamellett az Egyesült Királyság érvelése szerint a rendszer a támogatás nyújtása tekintetében kikötött egy ötéves időszakra vonatkozó feltételt, ez a rendelkezés pedig azt a bennfoglalt kötelezettségvállalást rejti magában, hogy a hajót legalább ennyi ideig továbbra is halászatra használják.

(10)

Az Egyesült Királyság közreadta mind a 78 olyan – egyenként 7 500 GBP összegű – egyedi támogatás listáját, amelyet 1996. április 25. és 2003. július 15. között nyújtottak használt hajóban való részesedés szerzésére, részletezve a kedvezményezett nevét, valamint a hajó nevét és korát. A támogatás aránya 0,12 % és 25 % között változott. 2001. január 1. után ez az arány soha nem volt magasabb 3,75 %-nál.

(11)

Az Egyesült Királyság rámutatott, hogy e 78 támogatásból 36 tűnik nem megfelelőnek, azonban ezek közül 28 már visszatérítésre került vagy visszatérítés alatt áll, miután az érintett hajó elveszett, azt elkobozták, eladták vagy leszerelték. A nyolc fennmaradó tételből két esetben nem kezdeményezték a visszatérítést, mivel a veszteség az ötéves támogatási időszak leteltével történt. Ezért az Egyesült Királyság arra a következtetésre jutott, hogy mindössze hat esetlegesen nem megfelelő, még üzemben lévő vagy olyan további hajókat érintő támogatás maradt fenn, amelyekre a szóban forgó támogatást átruházták.

(12)

Az Egyesült Királyság végül fenntartotta, hogy amennyiben a Bizottság nemleges határozatot hoz, nem követelhető a 2003. június 3. előtt nyújtott támogatások visszafizetése, mivel ez ellentétes lenne a jogos elvárások védelmének elvével. Ilyen tekintetben az Egyesült Királyság a halászati kvóták Shetland-szigeteken (Egyesült Királyság) történő megvásárlására nyújtott kölcsönökről szóló, 2003. június 3-i 2003/612/EK bizottsági határozatra (10) és a Shetland Leasing and Property Developments Ltd Shetland-szigeteken (Egyesült Királyság) tett beruházásairól szóló, 2005. december 7-i 2006/226/EK bizottsági határozatra (11) hivatkozva kijelentette, hogy 2003. június 3-ig a Shetland Islands Council joggal tekintette az ilyen támogatás nyújtására használt alapot inkább magánalapnak, mint állami alapnak.

IV.   A TÁMOGATÁS ÉRTÉKELÉSE

(13)

Először azt kell meghatározni, hogy az intézkedés állami támogatásnak tekinthető-e, és ha igen, az összeegyeztethető-e a közös piaccal.

(14)

A támogatást korlátozott számú, a halászati ágazatban tevékenykedő társaságnak nyújtották, így az szelektív természetű. A támogatást a Shetland Islands Council állami forrásokból nyújtotta olyan társaságoknak, amelyek mind az Egyesült Királyságon belül, mind más tagállamokban közvetlen versenyben állnak más, a halászati ágazatban tevékenykedő társaságokkal. Ennélfogva a támogatás torzítja vagy torzíthatja a versenyt, és az az EK-Szerződés 87. cikke értelmében állami támogatásnak tekinthető.

(15)

Az Egyesült Királyság szerint a (4) preambulumbekezdésben említett két általános rendszert már az Egyesült Királyság Európai Gazdasági Közösséghez való csatlakozása előtt is alkalmazták. A Bizottság megjegyzi azonban, hogy a nyújtott információk szerint az első részvényesek támogatási rendszerét csak 1982-ben hozták létre. Mindenesetre múltbeli feljegyzések hiányában az Egyesült Királyság nem tudta bizonyítani, hogy a támogatás már az Egyesült Királyság Európai Gazdasági Közösséghez való csatlakozása előtt is létezett. Ezen túlmenően az Egyesült Királyság megerősítette, hogy a támogatási rendszerek az évek során változtak, és e változásokról a Bizottságot soha nem értesítették az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésével (régebben a 93. cikk (3) bekezdése) összhangban. Következésképpen a támogatást új támogatásnak kell tekinteni.

(16)

A 659/1999/EK rendelet az e rendelet 1. cikke f) pontjának meghatározása szerinti „jogellenes támogatás” – azaz olyan új támogatás, amelyet azt megelőzően vezettek be, hogy a Bizottság következtetésre juthatott volna annak a közös piaccal való összeegyeztethetőségéről – tekintetében nem állapít meg jogvesztő határidőt. Az említett rendelet 15. cikke ugyanakkor kiköti, hogy a Bizottság támogatás-visszatéríttetésre vonatkozó hatásköre tízéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető, továbbá a jogvesztő határidő azon a napon kezdődik, amikor a jogellenes támogatást a kedvezményezettnek odaítélik, valamint hogy a határidőt fel kell függeszteni, ha a Bizottság bármilyen keresetet nyújt be. Következésképpen a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ebben az esetben nem szükséges megvizsgálni a jogvesztő határidő által érintett támogatásokat, azaz azokat, amelyeket a Bizottság által bármely, azokkal kapcsolatban meghozott intézkedésnél több mint tíz évvel korábban ítéltek oda.

(17)

A Bizottság úgy véli, hogy ebben az esetben a jogvesztő határidő felfüggesztésre került az Egyesült Királyság részére 2004. augusztus 24-én elküldött, felvilágosítást kérő levéllel. Ennek megfelelően a jogvesztő határidő azokra a támogatásokra vonatkozik, amelyeket 1994. augusztus 24. előtt ítéltek oda a kedvezményezetteknek. Következésképpen a Bizottság értékelését az 1994. augusztus 24. és 2005. január között nyújtott támogatásokra korlátozza.

(18)

Az állami támogatás a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítható, amennyiben megfelel az EK-Szerződésben előírt valamely kivételnek. A halászati ágazatra vonatkozó állami támogatás tekintetében az ilyen állami támogatási intézkedések abban az esetben tekinthetők a közös piaccal összeegyeztethetőnek, ha azok összhangban állnak a halászati és az akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatáról szóló iránymutatásban foglalt feltételekkel. A 2004. évi iránymutatás 5.3. pontja második bekezdésének megfelelően „a 659/1999/EK rendelet 1. cikke f) pontja értelmében a »jogellenes támogatást« azon iránymutatással összhangban kell nevesíteni, amely akkor van hatályban, amikor a támogatást engedélyező hatósági intézkedés életbe lépett.” Ez összhangban áll a jogellenes állami támogatások értékelésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló bizottsági közleményben (12) kifejezett általános szabályokkal is. Így a támogatást annak az 1994., 1997. és 2001. évi iránymutatásokkal való összeegyeztethetősége alapján kell értékelni.

(19)

Az új hajóban való részesedés szerzésére nyújtott támogatás tekintetében a Bizottság az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindítására vonatkozó határozatában rámutatott, hogy a 2001. július 1. előtt nyújtott támogatás a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető. Ezen időpont után azonban a rendszer feltételei már nem tűnnek összeegyeztethetőnek az alkalmazandó feltételekkel, ezért a Bizottságnak komoly fenntartásai voltak az ezen időpont után nyújtott ilyen támogatások összeegyeztethetősége tekintetében.

(20)

Az Egyesült Királyság által közölt információkból megállapítható, hogy 2001. július 1. után nem nyújtottak támogatást új hajóban való részesedés szerzésére, és hogy 2005. január 14. óta a rendszer már nem hatályos.

(21)

Az 1994., 1997. és 2001. évi iránymutatások 2.2.3.3. pontjának értelmében a támogatás csak akkor tekinthető a közös piaccal összeegyeztethetőnek, ha a hajó még legalább 10 évig használható. Ezen túlmenően az 1994. és 1997. évi iránymutatások értelmében a hajónak legalább 10 évesnek, a 2001. évi iránymutatás értelmében pedig legalább 20 évesnek kell lennie.

(22)

A rendszer nem tartalmaz semmiféle feltételt a hajók korának vonatkozásában, és az Egyesült Királyság megerősítette, hogy semmiféle egyéb feltétel vagy cselekvés nem biztosíthatta az e feltételnek való megfelelőséget. Ezenfelül a rendszer nem írta elő, hogy a hajókat még legalább tíz évig használják. Emiatt a rendszer egyértelműen összeegyeztethetetlen az 1994., 1997. és 2001. évi iránymutatásokkal.

(23)

Ez az összeegyeztethetetlenség nem oldható fel a rendszerben foglalt azon követelménnyel, hogy a hajóban való részesedést még legalább öt évig meg kell tartani, és ez idő alatt a hajót halászat céljára kell használni. Ez a rendelkezés csupán az első öt évre – azaz az irányelvekben előírt időtartam mindössze feléig – biztosította a hajók üzemben maradását.

(24)

Ennélfogva úgy ítélik meg, hogy a rendszer keretében használt hajóban való részesedés szerzésére nyújtott támogatás a közös piaccal összeegyeztethetetlen.

(25)

A 659/1999/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése értelmében amennyiben a jogellenes támogatások esetében elutasító határozat születik, a Bizottság dönt arról, hogy az érintett tagállam hozza meg a szükséges intézkedéseket a támogatásnak a kedvezményezettől történő visszavételére.

(26)

Az Egyesült Királyság felvetette, hogy a Bizottságnak nem kell a támogatás visszatérítését követelnie akkor, ha ez ellentétes lenne a jogos elvárások védelmének elvével, és azt állítja, hogy erre az ügyre ez az elv alkalmazandó.

(27)

A rendszer finanszírozására használt alap ugyanaz, mint a Bizottság által a 2003/612/EK és a 2006/226/EK határozatban hozott, az e határozat (13) preambulumbekezdésében említett elutasító határozatok tárgyát képező támogatásokhoz használt alap. Ezekben az esetekben a Bizottság megítélése szerint ezen alapokat az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában állami forrásoknak kellett tekinteni. Ugyanakkor a Bizottság elismerte, hogy a szóban forgó esetekben fennálló egyedi körülmények között a Shetland-szigetek hatóságai és az érintett szervek több elem kombinációja által a szóban forgó alap magántermészetével kapcsolatos jogos elvárásokat támasztottak, amelyek együttesen kizárták az összeegyeztethetetlen állami támogatás visszatéríttetését.

(28)

A Bizottság mindamellett úgy véli, hogy ebben az esetben a 2003/612/EK és a 2006/226/EK határozatban figyelembe vett elemek nem alkalmazhatók ugyanolyan módon, és nem támasztottak jogos elvárásokat. A Bizottság különösen felhívja a figyelmet az Egyesült Királyság azon fellépéseire és kijelentéseire, amelyek egyértelműen igazolják, hogy az egyes támogatások nyújtásának időpontjában a felelős hatóságok meg voltak győződve arról, hogy a rendszer valójában állami támogatási rendszer és arra az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

(29)

E következtetés igazolására a Bizottság megjegyzi, hogy a 2003/612/EK és a 2006/226/EK határozatok tárgyát képező támogatásokkal ellentétben a szóban forgó rendszert rendes támogatási rendszerként hozták létre, és az közvetlenül a Shetland Islands Council által a halászoknak nyújtandó közvetlen támogatásra vonatkozik. Ezen túlmenően ezen ügy egyedi körülményei egyértelműen arra mutatnak, hogy az Egyesült Királyság megítélése szerint az állami támogatásokra vonatkozó szabályok voltak alkalmazandók, mivel a rendszer keretében tett kifizetések áttekintését folyamatosan belefoglalták az Egyesült Királyság által a Bizottságnak a közösségi kötelezettségekkel összhangban benyújtott éves állami támogatási jelentésekbe. A Bizottság által feltett kérdésekre válaszolva az Egyesült Királyság 2004. december 10-én kelt levelében a következő kijelentést tette: „a rendszerek keretében tett kifizetéseket több éven át a követelményeknek megfelelően belefoglaltuk az állami támogatások éves jegyzékébe és évente megküldtük a Bizottságnak”, 2005. április 6-án kelt levelében pedig kijelentette: „hatóságaim sok éven keresztül jó hiszemben és abban a meggyőződésben jártak el, hogy a rendszerek megfelelnek az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásoknak”.

(30)

Tekintettel e kijelentésekre és az ügy körülményeire, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a támogatás visszavétele nem tekinthető a közösségi jog valamely általános elvével ellentétesnek. Ennélfogva a Bizottság a 659/1999/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban úgy ítéli meg, hogy (tekintet nélkül a már megtett fellépésekre) az Egyesült Királyságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a támogatásnak a rendszer kedvezményezettjeitől történő visszavételére, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet (13) hatálya alá tartozó esetek kivételével.

(31)

E tekintetben rá kell mutatni arra, hogy a 659/1999/EK határozat 14. cikkének (2) bekezdésével összhangban – a valós verseny helyreállításának biztosítása érdekében – a visszatérítésre kerülő támogatásnak kamatot is magában kell foglalnia. E kamatokat a 794/2004/EK bizottsági rendelet (14) V. fejezetével összhangban kamatos kamattal kell kiszámítani. Ezért az Egyesült Királyságnak biztosítania kell, hogy a már végrehajtott vagy még folyamatban lévő visszatérítések is megfeleljenek e feltételnek, és amennyiben ilyen kamatot nem vettek figyelembe a visszatérítés tekintetében, meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az adott kamatmennyiségnek a kedvezményezettektől történő visszavétele érdekében is.

(32)

A Bizottság megkéri az Egyesült Királyságot a visszatérítési eljárás jelenlegi állásáról szóló mellékelt kérdőív visszajuttatására és a visszatérítések által érintett kedvezményezettek listájának összeállítására.

V.   KÖVETKEZTETÉS

(33)

A IV. szakaszban végzett értékelés fényében a Bizottság úgy találja, hogy az Egyesült Királyság az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdését megszegve a rendszer keretében jogellenesen nyújtott támogatást.

(34)

A Bizottság megítélése szerint a rendszer keretében nyújtott támogatás a használt halászhajóban való első részesedés szerzésére nyújtott támogatás tekintetében nem összeegyeztethető a közös piaccal.

(35)

Mivel 2001. július 1. után új halászhajóban való első részesedés szerzésére nem nyújtottak támogatást, a rendszer keretében nyújtott minden ilyen támogatást a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekintenek.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az Egyesült Királyság által az első részvényesek támogatási rendszere (a továbbiakban: a rendszer) keretében nyújtott támogatás az új halászhajóban való első részesedés szerzésére nyújtott támogatás tekintetében összeegyeztethető a közös piaccal.

(2)   Az Egyesült Királyság által a rendszer keretében nyújtott támogatás a használt halászhajóban való első részesedés szerzésére nyújtott támogatás tekintetében nem összeegyeztethető a közös piaccal.

2. cikk

Az e határozat 1. cikkének (2) bekezdésében említett egyedi támogatás nem minősül támogatásnak, amennyiben eleget tesz a 875/2007/EK rendelet feltételeinek.

3. cikk

(1)   Az Egyesült Királyság megtesz minden szükséges intézkedést a 2. cikkben említett támogatás kivételével az 1. cikk (2) bekezdésében említett rendszer keretében nyújtott összeegyeztethetetlen támogatásnak a kedvezményezettektől történő visszavétele érdekében.

(2)   A visszakövetelendő támogatásra kamatokat kell felszámítani attól az időponttól kezdődően, amikor a támogatást a kedvezményezett rendelkezésére bocsátották, egészen a tényleges visszafizetésig.

(3)   A kamatokat a 794/2004/EK bizottsági rendelet V. fejezetével összhangban kamatos kamattal kell kiszámítani.

(4)   Az Egyesült Királyság megszünteti az 1. cikk (2) bekezdésében említett rendszer keretében nyújtott támogatás valamennyi függőben lévő kifizetését, az e határozat elfogadásától számított hatállyal.

4. cikk

(1)   1.Az 1. cikk (2) bekezdésében említett rendszer keretében nyújtott támogatást azonnal és hatékonyan vissza kell téríteni.

(2)   Az Egyesült Királyság biztosítja e határozatnak az arról szóló értesítéstől számított négy hónapon belüli végrehajtását.

5. cikk

(1)   Az Egyesült Királyság az e határozatról szóló értesítéstől számított két hónapon belül benyújtja a Bizottságnak az alábbi információkat:

a)

az e határozat 1. cikkében említett, a 875/2007/EK rendeletben meghatározott feltételeknek meg nem felelő támogatásban részesült kedvezményezettek listája és a részükre nyújtott támogatás összegei egyénenkénti bontásban;

b)

az egyes kedvezményezettek által visszafizetendő teljes összeg (a támogatás összege és a kamatok);

c)

az e határozat teljesítése érdekében tett és tervezett intézkedések részletes leírása; valamint

d)

olyan dokumentumok, amelyek igazolják, hogy elrendelték a támogatásnak a kedvezményezettek általi visszafizetését.

(2)   Az Egyesült Királyság folyamatosan tájékoztatja a Bizottságot az e határozat végrehajtása érdekében elfogadott nemzeti intézkedések előrehaladásáról az 1. cikk (2) bekezdésében említett rendszer keretében nyújtott támogatás visszavételének teljesítéséig.

Haladéktalanul benyújtja az e határozat teljesítése érdekében tett és tervezett intézkedésekre vonatkozó, a Bizottság által kért információkat.

Ezen túlmenően az Egyesült Királyság a kedvezményezettektől már behajtott támogatási összegekre és kamatokra vonatkozóan is részletes tájékoztatást nyújt.

6. cikk

E határozat címzettje Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 13-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 83., 1999.3.27., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 291., 2006.11.30., 5. o.

(3)  HL C 291., 2006.11.30., 5. o.

(4)  HL C 260., 1994.9.17., 3. o.; HL C 100., 1997.3.27., 12. o.; és HL C 19., 2001.1.20., 7. o.

(5)  Az 1994. és 1997. évi iránymutatások.

(6)  A 2001. évi iránymutatás.

(7)  A halászati és az akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatáról szóló 2001. évi iránymutatás 2.2.3.3. bekezdésének (c) pontja.

(8)  HL L 358., 2002.12.31., 49. o.

(9)  HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb az 1421/2004/EK rendelettel (HL L 260., 2004.8.6., 1. o.) módosított rendelet.

(10)  HL L 211., 2003.8.21., 63. o.

(11)  HL L 81., 2006.3.18., 36. o.

(12)  HL C 119., 2002.5.22., 22. o.

(13)  HL L 193., 2007.7.25., 6. o.

(14)  HL L 140., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1935/2006/EK rendelettel (HL L 407., 2006.12.30.) módosított rendelet.


Top