EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0168_01

2007/827/EK: A Tanács határozata ( 2007. november 22. ) az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

HL L 334., 2007.12.19, p. 168–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/168


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. november 22.)

az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről

(2007/827/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjára, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott a Moldovai Köztársasággal a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásról.

(2)

A 2007. október 9-én elfogadott tanácsi határozattal összhangban e megállapodást az Európai Közösség nevében 2007. október 10-én aláírták, figyelemmel annak későbbi időpontban való esetleges megkötésére is.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

A megállapodás igazgatása céljából a megállapodás felállít egy vegyes bizottságot, amely elfogadhatja eljárási szabályzatát. Helyénvaló megállapítani az ilyen esetre vonatkozó közösségi álláspont kialakítására irányuló egyszerűsített eljárást.

(5)

Az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel, valamint a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvvel – amelyeket az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékeltek – összhangban az Egyesült Királyság és Írország nem vesz részt e határozat elfogadásában, és az rájuk nézve nem kötelező, illetve nem alkalmazható.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékelt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel összhangban Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, és ezért az rá nézve nem kötelező, illetve nem alkalmazható,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz (1).

2. cikk

A megállapodás 15. cikkének bekezdésében előírt értesítést a Tanács elnöke küldi meg (2).

3. cikk

A megállapodás 12. cikke által létrehozott szakértői vegyes bizottságban a Közösséget a tagállamok szakértőinek támogatásával a Bizottság képviseli.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a megállapodás 12. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint a Közösségnek a szakértői vegyes bizottságban képviselt álláspontját az eljárási szabályzat elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. PINHO


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 169 oldalát.

(2)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

és

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: a Felek;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy 2007. január 1-jétől az uniós állampolgárok mentesülnek a vízumkötelezettség alól, ha 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó időtartamra utaznak a Moldovai Köztársaságba, vagy a Moldovai Köztársaság területén átutaznak;

ABBÓL A CÉLBÓL, hogy továbbfejlesszék a Felek közötti baráti kapcsolatokat, valamint azzal az óhajjal, hogy megkönnyítsék emberek közötti kapcsolatokat, mint a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztésének egyik fontos feltételét azáltal, hogy megkönnyítik a moldovai állampolgárok számára történő vízumkiadást;

TEKINTETTEL a jelenlegi EU–Moldova ENP cselekvési tervre, amely megállapította, hogy az EU és Moldova között építő jellegű párbeszédet hoznak létre a vízumokkal kapcsolatos együttműködésről, ideértve a vívmányokkal összhangban a vízumkönnyítés lehetőségeiről való véleménycserét is;

FELISMERVE hosszú távú célként a vízummentes utazási rendszer bevezetését a Moldovai Köztársaság állampolgárai számára;

FELISMERVE, hogy amennyiben a Moldovai Köztársaság az uniós polgárok számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy az e megállapodás által a Moldovai Köztársaság állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan kölcsönösségi alapon az uniós polgárokra is;

FELISMERVE, hogy a vízumkönnyítés nem eredményezhet illegális migrációt, és külön figyelmet szentelve a biztonságra és a visszafogadásra;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, valamint a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazhatók;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései a Dán Királyságra nem alkalmazhatók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél és hatály

E megállapodás célja, hogy megkönnyítse a Moldovai Köztársaság állampolgárai számára történő vízumkiadást a 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás esetén.

2. cikk

Általános záradék

(1)   Az e megállapodásban előírt vízumkönnyítések csak annyiban alkalmazandók a Moldovai Köztársaság állampolgáraira, amennyiben ezek a Közösség vagy a tagállamok törvényei és rendeletei, e megállapodás vagy egyéb nemzetközi megállapodások alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól.

(2)   Az e megállapodás rendelkezései által nem szabályozott kérdésekre – úgymint a vízumkiadás megtagadása, az úti okmányok elismerése, a megélhetéshez szükséges anyagi fedezet bizonyítása, a belépés megtagadása és a kiutasítási intézkedések – a Moldovai Köztársaság vagy a tagállamok nemzeti joga, illetve a közösségi jog alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„tagállam”: az Európai Unió bármely tagállama, a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság kivételével;

b)

„az Európai Unió polgára”: az a) pontban meghatározott valamely tagállam állampolgára;

c)

„a Moldovai Köztársaság állampolgára”: a Moldovai Köztársaság állampolgárságával rendelkező személy;

d)

„vízum”: valamely tagállam által az alábbiak céljából kiadott engedély vagy hozott határozat:

az adott tagállamba vagy több tagállamba 180 napos időszakonként legfeljebb 90 napra tervezett tartózkodás céljából történő belépés,

az adott tagállam vagy több tagállam területére átutazás céljából történő belépés;

e)

„jogszerűen tartózkodó személy”: a Moldovai Köztársaság olyan állampolgára, akinek – a közösségi vagy nemzeti jogszabályok alapján – engedélyezték, illetve akit feljogosítottak arra, hogy több mint 90 napon át valamely tagállam területén tartózkodjon.

4. cikk

Az utazás célját igazoló dokumentumok

(1)   A Moldovai Köztársaság állampolgárainak alábbi kategóriái esetében a következő dokumentumok elegendőek a másik Fél területére történő beutazás céljának indokolásához:

a)

hivatalos küldöttségek azon tagjai esetében, akik a Moldovai Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt:

moldovai hatóság által küldött levél annak megerősítésére, hogy a kérelmező a fenti eseményeken történő részvétel céljából a másik Fél területére utazó küldöttség tagja, valamint a hivatalos meghívó másolata;

b)

a tagállamok területén tartott nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy más hasonló eseményeken részt vevő szakemberek esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, amely megerősíti az érintett személynek az eseményen való részvételét;

c)

üzletemberek és üzleti szervezetek képviselői esetében:

a fogadó jogi személy vagy vállalat, illetve annak irodája vagy kirendeltsége, a tagállamok állami és helyi hatóságai, vagy a tagállamok területén rendezett kereskedelmi és ipari kiállítások, konferenciák és tudományos tanácskozások szervezőbizottságai által küldött írásbeli kérelem, a Moldovai Köztársaság Állami Nyilvántartási Hivatalának hozzájárulásával;

d)

a tagállamok területére szállító, a Moldovai Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői esetében:

a Moldovai Köztársaság nemzetközi közúti közlekedést biztosító fuvarozóinak nemzeti szövetsége által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

e)

a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai esetében:

a Moldovai Köztársaság illetékes vasúti társasága által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

f)

újságírók esetében:

szakmai szervezet által kiállított igazolás vagy egyéb dokumentum annak igazolására, hogy az érintett személy szakképzett újságíró, valamint munkáltatója által kiállított dokumentum arról, hogy az utazás célja újságírói munka végrehajtása;

g)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme az említett tevékenységeken történő részvétel céljából;

h)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok esetében:

írásbeli kérelem vagy a fogadó egyetemre, főiskolára, illetve iskolába történő beiratkozás igazolása vagy diákigazolványok vagy az elvégzendő kurzusok igazolása;

i)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme: a tagállamok illetékes hatóságai, nemzeti sportszövetségei vagy Nemzeti Olimpiai Bizottsága;

j)

testvérvárosok és egyéb települések által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői esetében:

e városok vagy egyéb települések közigazgatási vezetőjének/polgármesterének írásbeli kérelme;

k)

olyan közeli hozzátartozók – házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámokat is), nagyszülők és unokák – esetében, akik a Moldovai Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg:

a fogadó személy írásbeli kérelme;

l)

civil társadalmi szervezeteknek képzés, szemináriumok, konferenciák céljából – beleértve csereprogramok keretében – utazó képviselői esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, annak igazolása, hogy a személy a civil társadalmi szervezetet képviseli, valamint a nemzeti jogszabályokkal összhangban a hatóság által kiállított, az említett szervezet megfelelő nyilvántartásba való bejegyzését igazoló tanúsítvány;

m)

temetésre utazó személyek esetében:

a halál tényét megerősítő hivatalos dokumentum, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolat igazolása;

n)

katonai és polgári temetőket látogató személyek esetében:

a sírhely létezését és megőrzését, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolatot megerősítő hivatalos dokumentum;

o)

orvosi indokokból utazó személyek és szükség esetén az azokat kísérő személyek esetében:

az egészségügyi intézmény hivatalos dokumentuma, amely megerősíti az adott intézményben való egészségügyi ellátás szükségességét és a kísérő személyek szükségességét, valamint az egészségügyi ellátás kifizetéséhez szükséges anyagi fedezet bizonyítása.

(2)   Az (1) bekezdésben említett írásbeli kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a)

a meghívott személy esetében: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, útlevélszám, az utazás ideje és célja, a belépések száma, valamint adott esetben a meghívott személlyel utazó házastárs és gyermekek neve;

b)

a meghívó személy esetében: vezetéknév, keresztnév és cím;

c)

a meghívó jogi személy, vállalat vagy szervezet esetében: teljes név és cím, valamint

amennyiben a kérelmet szervezet vagy hatóság állítja ki, a kérelmet aláíró személy neve és beosztása,

amennyiben a meghívó személy jogi személy vagy társaság, illetve annak valamely tagállam területén lévő irodája vagy kirendeltsége, az érintett tagállam nemzeti joga által megkövetelt cégnyilvántartási szám.

(3)   A személyeknek az (1) bekezdésben említett kategóriái esetében valamennyi vízumtípust egyszerűsített eljárásban állítják ki, a tagállamok jogszabályai által előírt bármely egyéb indokolás, meghívó vagy az utazási cél jóváhagyásának megkövetelése nélkül.

5. cikk

Többszöri beutazásra jogosító vízumok kiadása

(1)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb öt évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek alábbi kategóriái részére:

a)

a nemzeti kormány vagy helyi önkormányzatok tagjai, parlamenti képviselők, az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság tagjai részére – amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól – feladataik ellátásához és hivatali idejükre korlátozva, amennyiben az kevesebb mint 5 év;

b)

hivatalos küldöttségek olyan állandó tagjai, akik a Moldovai Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek rendszeresen részt;

c)

azon házastársak és 21. életévüket még be nem töltött vagy eltartott gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), valamint szülők (beleértve a gyámot is), akik a Moldovai Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg, a meglátogatott személy tartózkodási engedélye érvényességének időtartamára korlátozott érvényességi időtartammal;

d)

üzletemberek vagy üzleti szervezetek képviselői, akik rendszeresen utaznak a tagállamokba;

e)

újságírók.

(2)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb egy évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot állítanak ki a személyek alábbi kategóriái részére, feltéve hogy a megelőző egy évben legalább egy vízumot szereztek, azt a meglátogatott államba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel, és a többszöri belépésre jogosító vízum iránti kérelmüket megindokolják:

a)

hivatalos küldöttségek olyan tagjai, akik a Moldovai Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek rendszeresen részt;

b)

civil társadalmi szervezeteknek képzés, szemináriumok, konferenciák céljából – beleértve csereprogramok keretében – a tagállamokba rendszeresen utazó képviselői;

c)

nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy más hasonló eseményeken részt vevő szakemberek, akik rendszeresen utaznak a tagállamokba;

d)

a tagállamok területére szállító, a Moldovai Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői;

e)

a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai;

f)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek, akik rendszeresen utaznak a tagállamokba;

g)

diákok és posztgraduális hallgatók, akik tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok keretében – rendszeresen utaznak;

h)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

i)

testvérvárosok és egyéb települések által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői.

(3)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legalább 2 és legfeljebb 5 évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek a (2) bekezdésben említett kategóriái részére, feltéve hogy azok a megelőző két évben a meglátogatott államba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel az egyéves időtartamú, többszöri belépésre jogosító vízumot, és a többszöri belépésre jogosító vízum kérelmezésének okai még mindig fennállnak.

(4)   Az (1)–(3) bekezdésben említett személyek tagállamok területén történő tartózkodásának teljes időtartama nem haladhatja meg 180 napos időszakonként a 90 napot.

6. cikk

A vízumkérelmek feldolgozásának díja

(1)   A Moldovai Köztársaság állampolgárai vízumkérelmeinek feldolgozási díja 35 EUR.

A fenti összeg a 15. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálható.

(2)   A személyek alábbi kategóriái mentesülnek a vízumkérelem feldolgozásának díja alól:

a)

a Moldovai Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárainak közeli hozzátartozói – házastárs, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámokat is), nagyszülők és unokák;

b)

a nemzeti kormány vagy helyi önkormányzatok tagjai, parlamenti képviselők, az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

c)

hivatalos küldöttségek olyan tagjai, akik a Moldovai Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt;

d)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok;

e)

fogyatékkal élő személyek és szükség esetén kísérőik;

f)

olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolták humanitárius okokból – beleértve sürgős orvosi ellátás érdekében, az ilyen személy kísérőjeként, illetve közeli hozzátartozó temetésén történő részvétel vagy súlyosan beteg közeli hozzátartozó meglátogatása céljából – történő utazásuk szükségességét;

g)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

h)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek;

i)

testvérvárosok és egyéb települések által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;

j)

újságírók;

k)

18 év alatti gyermekek és 21 év alatti eltartott gyermekek;

l)

nyugdíjasok;

m)

a tagállamok területére szállító, a Moldovai Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői;

n)

a tagállamok területére belépő vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai;

o)

a tagállamok területén tartott nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy más hasonló eseményeken részt vevő szakemberek.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve Bulgária és Románia, akikre a schengeni vívmányok kötelezőek, de akik schengeni vízumokat még nem adnak ki, a Moldovai Köztársaság állampolgárait mentesíthetik a rövid távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumok feldolgozásának díja alól addig a napig, amelyet a Tanácsnak határozattal a vízumpolitikára vonatkozó schengeni vívmányok általuk történő teljes végrehajtására meg kell határoznia.

7. cikk

A vízumkérelmek feldolgozási eljárásainak időtartama

(1)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei a vízumkérelem és a vízum kiadásához szükséges dokumentumok kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül döntenek a vízumkérelemről.

(2)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartama egyedi esetekben 30 naptári napra is kiterjeszthető, különösen akkor, ha a kérelem további vizsgálatot tesz szükségessé.

(3)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartamát sürgős esetekben 2 vagy annál kevesebb munkanapra is lecsökkenthetik.

8. cikk

Távozás elvesztett vagy ellopott okmányok esetén

Az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság azon állampolgárai, akik a Moldovai Köztársaság vagy a tagállamok területén történő tartózkodásuk alatt elveszítették személyazonosító okmányaikat, vagy akiktől ezen okmányokat ellopták, a tagállamok vagy a Moldovai Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviseletei által kiállított, határátlépésre jogosító érvényes személyazonosító okmánnyal vízum vagy egyéb engedély nélkül elhagyhatják az adott állam területét.

9. cikk

A vízum meghosszabbítása kivételes körülmények között

A Moldovai Köztársaság azon állampolgárai esetében, akik vis maior okokból nem tudják a vízumukban megállapított időn belül elhagyni a tagállamok területét, a fogadó állam által alkalmazott jogszabályokkal összhangban és a tartózkodási helyük szerinti államba történő visszatérésükhöz szükséges időszakra díjmentesen meghosszabbítják vízumaik érvényességét.

10. cikk

Diplomata-útlevelek

(1)   A Moldovai Köztársaság érvényes diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be, hagyhatják el vagy utazhatnak át a tagállamok területén.

(2)   Az (1) bekezdésben említett személyek 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó ideig tartózkodhatnak a tagállamok területén.

11. cikk

A vízumok területi érvényessége

A tagállamok nemzetbiztonsággal kapcsolatos nemzeti szabályaira és előírásaira, valamint a korlátozott területi érvényességű vízumokkal kapcsolatos uniós szabályokra is figyelemmel a Moldovai Köztársaság állampolgárai az Európai Unió polgáraival azonos feltételek mellett utazhatnak a tagállamok területén.

12. cikk

A megállapodás igazgatására felállított vegyes bizottság

(1)   A Felek az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság képviselőiből álló szakértői vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. A Közösséget tagállami szakértők segítségével az Európai Közösségek Bizottsága képviseli.

(2)   A bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

felügyeli e megállapodás végrehajtását;

b)

javaslatot tesz e megállapodás módosításaira vagy kiegészítéseire;

c)

dönt az e megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákban.

(3)   A bizottság valamely Fél kérésére szükség esetén, de legalább évente egyszer ülésezik.

(4)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

13. cikk

E megállapodásnak a tagállamok és a Moldovai Köztársaság közötti kétoldalú megállapodásokkal való kapcsolata

E megállapodás – hatálybalépésétől kezdve – elsőbbséget élvez az egyes tagállamok és a Moldovai Köztársaság közötti bármely két- vagy többoldalú megállapodásokkal vagy egyezményekkel szemben, amennyiben ez utóbbi megállapodások vagy egyezmények rendelkezései e megállapodásban tárgyalt kérdéseket érintenek.

14. cikk

Kölcsönösségi záradék

Amennyiben a Moldovai Köztársaság az uniós polgárok vagy azok bizonyos kategóriái számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy az e megállapodás által a Moldovai Köztársaság állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan kölcsönösségi alapon az érintett uniós polgárokra is.

15. cikk

Záró rendelkezések

(1)   E megállapodást a Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e megállapodás azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást, hogy az említett eljárások befejeződtek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve e megállapodás csak az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépésekor lép hatályba, amennyiben ez az időpont az (1) bekezdésben előírt időpont után van.

(3)   E megállapodást határozatlan időre kötik, kivéve ha a (6) bekezdéssel összhangban felmondják.

(4)   E megállapodás a Felek írásbeli megállapodásával módosítható. A módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(5)   E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Fél felfüggesztheti a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével vagy a közegészség védelmével kapcsolatos okokból. A felfüggesztéssel kapcsolatos döntésről a másik Felet annak hatálybalépése előtt legalább 48 órával értesítik. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet, amint a felfüggesztés okai megszűntek.

(6)   E megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. E megállapodás az ilyen értesítés napját követő 90 nap elteltével hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, kétezer-hetedik év október havának tizedik napján, két példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és moldovai nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image

MELLÉKLET

A MEGÁLLAPODÁSHOZ CSATOLT JEGYZŐKÖNYV A SCHENGENI VÍVMÁNYOKAT NEM TELJES KÖRŰEN ALKALMAZÓ TAGÁLLAMOKRÓL

Azon tagállamok, amelyekre a schengeni vívmányok kötelezőek, de amelyek a Tanács vonatkozó határozatára várva még nem adnak ki schengeni vízumot, nemzeti vízumokat adnak ki, amelyek érvényessége saját területükre korlátozott.

E tagállamok a 2006. június 14-i 895/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban a területükön való átutazás céljából egyoldalúan elismerhetik a schengeni vízumokat és tartózkodási engedélyeket.

mivel:a 2006. június 14-i 895/2006/EK határozat nem alkalmazandó Romániára és Bulgáriára, az Európai Bizottság hasonló rendelkezéseket javasol majd annak érdekében, hogy ezen országok a területükön való átutazás céljából egyoldalúan elismerhessék a schengeni vízumokat, a tartózkodási engedélyeket és a schengeni térségbe még nem teljesen integrálódott többi tagállam által kiadott más hasonló dokumentumokat.

EGYÜTTES NYILATKOZAT DÁNIÁRÓL

A Felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás nem alkalmazandó a Dán Királyság diplomáciai és konzuli képviseletei által a vízumkiadáskor követett eljárásokra.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy Dánia és a Moldovai Köztársaság hatóságai az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel haladéktalanul kössenek kétoldalú megállapodást a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGRÓL ÉS ÍRORSZÁGRÓL

A Felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás nem alkalmazandó az Egyesült Királyság és Írország területére.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy az Egyesült Királyság, Írország és a Moldovai Köztársaság hatóságai kétoldalú megállapodásokat kössenek a vízumkiadás megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRÓL ÉS NORVÉGIÁRÓL

A Felek tudomásul veszik az Európai Közösség, valamint Norvégia és Izland között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel ezen országoknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló, 1999. május 18-i megállapodásra.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy Norvégia, Izland és a Moldovai Köztársaság hatóságai az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel haladéktalanul kössenek kétoldalú megállapodásokat a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉGRŐL ÉS LIECHTENSTEINRŐL

Amennyiben az EU, az EK és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás és e megállapodás Liechtensteinre vonatkozó jegyzőkönyvei a Moldovai Köztársasággal folytatott tárgyalások lezárultáig hatályba lépnek, Svájcot és Liechtensteint illetően is hasonló nyilatkozatot kell tenni.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A VÍZUMKÉRELMEZŐK INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRŐL, A RÖVID TÁVÚ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUMOK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ILYEN VÍZUMOK KÉRELMEZÉSEKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL

Felismerve az átláthatóság fontosságát a vízumkérelmezők számára, az Európai Közösség emlékeztet arra, hogy 2006. július 19-én az Európai Bizottság elfogadta a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kiadott, vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasítást átdolgozó jogalkotási javaslatot, amelyet jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyal, és amely azzal a kérdéssel is foglalkozik, hogy a vízumkérelmezők milyen feltételekkel fordulhatnak a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteihez.

A vízumkérelmezők számára nyújtandó információkra tekintettel az Európai Közösség szerint meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket, általánosan, a kérelmezők számára a vízumkérelmezési eljárásokkal és a kérelmezés feltételeivel, valamint a vízumok érvényességével kapcsolatos alapvető információk összeállítása érdekében.

Az Európai Közösség összeállítja a minimumkövetelmények jegyzékét annak biztosítása érdekében, hogy következetes és egységes alapvető információkat bocsássanak a Moldovai Köztársaság kérelmezői rendelkezésére, valamint hogy főszabály szerint ugyanazon igazoló dokumentumok benyújtását kérjék tőlük.

A fent említett információkat széles körben kell terjeszteni (a konzulátusok hirdetőtábláján, szórólapokon, internetes oldalakon stb.).

A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei információkat nyújtanak arról, hogy a schengeni vívmányok értelmében milyen lehetőségek vannak a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának eseti alapon történő megkönnyítésére, különösen jóhiszemű kérelmezők esetében.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A KÉPVISELETRŐL ÉS A KISINYOVI KÖZÖS KÉRELMEZÉSI KÖZPONTRÓL

Felismerve, hogy a schengeni tagállamok korlátozott konzuli jelenléte miatt a moldovai állampolgárok nehézségekbe ütköznek a schengeni vízumok kérelmezése során, az Európai Bizottság erőteljesen ösztönzi a tagállamokat és különösen a schengeni vízumokat kiadó tagállamokat, hogy javítsák a Moldovai Köztársaságban való jelenlétüket a rendelkezésre álló lehetőségek teljes kihasználásával, úgymint saját képviselet felállítása, más tagállam általi képviselet, vagy a kisinyovi közös kérelmezési központ által nyújtandó számos lehetőség teljes kihasználása.

NYILATKOZATOK A KISHATÁRFORGALOMRÓL

ROMÁNIA POLITIKAI NYILATKOZATA A KISHATÁRFORGALOMRÓL

Románia nyilatkozik azon szándékáról, hogy kétoldalú megállapodás megkötése érdekében tárgyalásokat kezd a Moldovai Köztársasággal a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK rendelettel létrehozott kishatárforgalmi rendszer végrehajtása céljából.

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG POLITIKAI NYILATKOZATA A KISHATÁRFORGALOMRÓL

A Moldovai Köztársaság nyilatkozik azon szándékáról, hogy kétoldalú megállapodás megkötése érdekében tárgyalásokat kezd Romániával a kishatárforgalmi rendszer végrehajtása céljából.


Top