EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0108_01

2007/823/EK: A Tanács határozata ( 2007. november 8. ) az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

HL L 334., 2007.12.19, p. 108–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/108


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. november 8.)

az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről

(2007/823/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjára, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott a Montenegrói Köztársasággal a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásról.

(2)

A 2007. szeptember 18-án elfogadott tanácsi határozattal összhangban a megállapodást az Európai Közösség nevében 2007. szeptember 18-án írták alá, figyelemmel annak későbbi időpontban való esetleges megkötésére is.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

A megállapodás igazgatása céljából a megállapodás vegyes bizottságot állít fel, amely elfogadhatja eljárási szabályzatát. Helyénvaló megállapítani az ilyen esetre vonatkozó közösségi álláspont kialakítására irányuló egyszerűsített eljárást.

(5)

Az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel és a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvvel – amelyeket az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékeltek – összhangban az Egyesült Királyság és Írország nem vesz részt e határozat elfogadásában, és e határozat rájuk nézve nem kötelező erejű, és azt nem kötelesek alkalmazni.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékelt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel összhangban Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, és ezért az rá nézve nem kötelező, illetve nem alkalmazható,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodást a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A megállapodás 14. cikke (1) bekezdésében meghatározott értesítést a Tanács elnöke küldi meg (2).

3. cikk

A megállapodás 12. cikke által létrehozott szakértői vegyes bizottságban a tagállamok szakértőinek támogatása mellett a Közösséget a Bizottság képviseli.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a megállapodás 12. cikke (4) bekezdésében előírtak szerint a Közösségnek a vegyes szakértői bizottság keretében képviselendő álláspontját az eljárási szabályzat elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. PEREIRA


(1)  2007. október 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

és

A MONTENEGRÓI KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: a Felek;

TEKINTETTEL a Montenegrói Köztársaság európai kilátásaira, a Stabilizációs és Társulási Megállapodásra irányuló, az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti tárgyalásokra;

MEGERŐSÍTVE a Stabilizációs és Társulási megállapodásnak a Montenegrói Köztársaság és az Európai Unió közötti vízumrendszer liberalizálását szolgáló jövőbeni struktúrái keretrendszerében történő szoros együttműködés szándékát, összhangban a 2003. június 21-én Thesszalonikiben tartott EU–Nyugat-Balkán találkozó következtetéseivel;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, HOGY A VÍZUMMENTES UTAZÁS FELÉ TETT ELSŐ LÉPÉSKÉNT megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez szükséges feltételnek tekintett, emberek közötti közvetlen kapcsolatokat azáltal, hogy megkönnyítik a vízumkiadást a Montenegrói Köztársaság állampolgárai számára;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy az összes uniós polgár mentes a vízumkötelezettség alól, ha 90 napot meg nem haladó időtartamra utaznak a Montenegrói Köztársaságba, vagy a Montenegrói Köztársaság területén átutaznak;

FELISMERVE, hogy amennyiben a Montenegrói Köztársaság az uniós polgárok számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy kölcsönösségi alapon a megállapodás által a Montenegrói Köztársaság állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan az uniós polgárokra is;

FELISMERVE, hogy a vízumok kiadásának megkönnyítése nem eredményezhet illegális migrációt, és külön figyelmet szentelve a biztonságnak és a visszafogadásnak;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, valamint a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazhatók;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései a Dán Királyságra nem alkalmazhatók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás célja és hatálya

(1)   E megállapodás célja, hogy megkönnyítse a Montenegrói Köztársaság állampolgárai számára történő vízumkiadást a 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladóra tervezett tartózkodás esetében.

(2)   Amennyiben a Montenegrói Köztársaság az uniós polgárok számára vagy azok bizonyos kategóriáira ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy kölcsönösségi alapon a megállapodás által a Montenegrói Köztársaság állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan az uniós polgárokra is.

2. cikk

Általános záradék

(1)   Az e megállapodásban előírt vízumkönnyítések csak annyiban alkalmazandók a Montenegrói Köztársaság állampolgáraira, amennyiben ezek a Közösség vagy a tagállamok törvényei és rendeletei, e megállapodás vagy egyéb nemzetközi megállapodások alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól.

(2)   Az e megállapodás rendelkezéseiben nem érintett kérdésekre – mint például a vízumkiadás megtagadása, az úti okmányok elismerése, a megfelelő megélhetés bizonyítása, a belépés elutasítása, illetve kiutasítási intézkedések – a Montenegrói Köztársaság vagy a tagállamok nemzeti joga, illetve a közösségi jog alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„tagállam”: az Európai Közösség bármely tagállama, a Dán Királyság, az Ír Köztársaság és az Egyesült Királyság kivételével;

b)

„az Európai Unió polgára”: az a) pontban meghatározott valamely tagállam állampolgára;

c)

„a Montenegrói Köztársaság állampolgára”: olyan személy, aki a Montenegrói Köztársaság állampolgárságával rendelkezik;

d)

„vízum”: valamely tagállam által az alábbiak céljából kiadott engedély vagy hozott határozat:

az adott tagállamba vagy több tagállamba összesen legfeljebb 90 napra tervezett tartózkodás céljából történő belépés,

az adott tagállam vagy több tagállam területére átutazás céljából történő belépés;

e)

„jogszerűen tartózkodó személy”: a Montenegrói Köztársaság olyan állampolgára, akinek – a közösségi vagy nemzeti jogszabályok alapján – engedélyezték, illetve akit feljogosítottak arra, hogy több mint 90 napon át valamely tagállam területén tartózkodjon.

4. cikk

Az utazás célját igazoló dokumentumok

(1)   A Montenegrói Köztársaság állampolgárainak alábbi kategóriái esetében a következő dokumentumok elegendőek a másik fél területére történő beutazás céljának indokolásához:

a)

hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik a Montenegrói Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt:

a Montenegrói Köztársaság hatóságának levele annak megerősítésére, hogy a kérelmező a fenti eseményeken történő részvétel céljából a tagállamok területére utazó küldöttség tagja, valamint a hivatalos meghívó másolata;

b)

üzletemberek és üzleti szervezetek képviselői:

a fogadó jogi személy vagy vállalat, vagy az ilyen jogi személy vagy vállalat irodája vagy kirendeltsége, a tagállamok állami és helyi hatóságai, vagy a tagállamok területén kereskedelmi és ipari kiállítások, konferenciák és tudományos tanácskozások szervezőbizottságai által küldött írásbeli kérelem, és a Montenegrói Köztársaság Kereskedelmi Kamarájától, a Munkáltatók Szövetségétől vagy a Montenegrói Vállalkozók Szövetségétől származó megerősítés;

c)

a tagállamok területére szállító, a Montenegrói Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői részére:

a Montenegrói Köztársaság nemzetközi közúti közlekedést biztosító fuvarozóinak nemzeti szövetsége által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

d)

a tagállamok területére belépő vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai esetében:

a Montenegrói Köztársaság illetékes vasúti társasága által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

e)

újságírók:

szakmai szervezet által kiállított igazolás vagy egyéb dokumentum annak igazolására, hogy az érintett személy szakképzett újságíró, valamint munkáltatója által kiállított dokumentum arról, hogy az utazás célja újságírói munka végrehajtása;

f)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme az említett tevékenységeken történő részvétel céljából;

g)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramokat, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységeket – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok:

írásbeli kérelem vagy a fogadó egyetemre, akadémiára, főiskolára, illetve iskolába történő beiratkozás igazolása vagy diákigazolványok vagy az elvégzendő kurzusok igazolása;

h)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme: a tagállamok illetékes hatóságai, nemzeti sportszövetségei vagy Nemzeti Olimpiai Bizottsága;

i)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői:

a városok közigazgatási vezetőjének/polgármesterének írásbeli kérelme;

j)

olyan közeli hozzátartozók – házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák –, akik a Montenegrói Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg:

a fogadó személy írásbeli kérelme;

k)

katonai és polgári temetőket látogató személyek:

a sírhely létezését és megőrzését, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolatot megerősítő hivatalos dokumentum;

l)

orvosi indokokból utazó személyek és szükség esetén az azokat kísérő személyek:

az egészségügyi intézmény hivatalos dokumentuma, amely megerősíti az adott intézményben való egészségügyi ellátás szükségességét, a kísérő személyek szükségességét, valamint az egészségügyi ellátás kifizetéséhez szükséges anyagi fedezet bizonyítása;

m)

temetésre utazó hozzátartozók:

a halál tényét megerősítő hivatalos dokumentum, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolat igazolása.

n)

a civil társadalom szervezeteinek – beleértve a csereprogramokat – képzés, szemináriumokon, konferenciákon való részvétel céljából utazó képviselői:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, annak megerősítése, hogy a személy civil társadalmi szervezetet képvisel, valamint a nemzeti jogszabállyal összhangban az állami hatóság által kiadott igazolás a szervezet bejegyzéséről;

o)

a szellemi szabadfoglalkozású szakmák tagállamok területén megrendezett nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken részt vevő képviselői:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, mely megerősíti az érintett személy eseményen történő részvételét;

p)

a tagállamok területén megrendezett nemzetközi csereprogramokon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy hasonló képzéseken részt vevő bírók:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme az említett tevékenységeken történő részvétel céljából;

q)

a vallási közösségek képviselői a Montenegrói Köztársaságban:

a Montenegrói Köztársaságban nyilvántartott vallási közösség által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

r)

turisztikai célból utazó személyek:

a helyi konzuli együttműködés keretében a tagállamok által akkreditált utazási ügynökség vagy utazásszervező által kiállított, a szervezett utazás foglalását bizonyító igazolás vagy utalvány.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett írásbeli kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a)

a meghívott személy esetében – vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, a személyazonosító igazolvány száma, az utazás ideje és célja, a belépések száma, valamint a meghívott személlyel utazó házastárs és gyermekek neve;

b)

a meghívó személy esetében – vezetéknév, keresztnév és cím; vagy

c)

a meghívó jogi személy, vállalat vagy szervezet esetében – teljes név és cím, valamint

amennyiben a meghívót szervezet állítja ki, a meghívót aláíró személy neve és beosztása,

amennyiben a meghívó személy jogi személy vagy társaság, illetve annak valamely tagállam területén lévő irodája vagy kirendeltsége, az érintett tagállam nemzeti joga által megkövetelt cégnyilvántartási szám.

(3)   A személyek e cikk (1) bekezdésében említett kategóriái esetében valamennyi vízumtípust egyszerűsített eljárásban állítják ki, a tagállamok jogszabályai által előírt bármely egyéb indokolás, meghívó vagy az utazási cél jóváhagyásának megkövetelése nélkül.

5. cikk

Többszöri beutazásra jogosító vízum kiadása

(1)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb öt évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek alábbi kategóriái részére:

a)

a nemzeti kormány tagjai, parlamenti képviselők, az Alkotmánybíróság vagy felsőfokú bíróságok tagjai, a fellebbviteli bíróság elnöke, a közigazgatási bíróság elnöke – amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól – feladataik ellátásához, hivatali idejük érvényességének időtartamára korlátozva, amennyiben az kevesebb mint 5 év;

b)

hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik a Montenegrói Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken rendszeresen vesznek részt;

c)

házastársak és 21. életévüket még be nem töltött vagy eltartott gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), akik a Montenegrói Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg, a meglátogatott személy tartózkodási engedélye érvényességének időtartamára korlátozott érvényességi időtartammal.

(2)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb egy évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot állítanak ki a személyek alábbi kategóriái részére, feltéve hogy a megelőző egy évben legalább egy vízumot szereztek, azt a meglátogatott államba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel, és a többszöri belépésre jogosító vízum iránti kérelmüket megindokolják:

a)

hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik a Montenegrói Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken rendszeresen vesznek részt;

b)

üzletemberek vagy üzleti szervezetek képviselői, akik rendszeresen utaznak a tagállamokba;

c)

a tagállamok területére szállító, a Montenegrói Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői részére;

d)

a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai;

e)

a szellemi szabadfoglalkozású szakmák nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, szimpóziumokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken résztvevő, a tagállamokba rendszeresen utazó képviselői részére;

f)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek, akik rendszeresen utaznak a tagállamokba;

g)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

h)

újságírók;

i)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;

j)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve a csereprogramok keretében történő utazást is – utazó diákok és posztgraduális hallgatók;

k)

orvosi indokokból rendszeresen utazó személyek és szükség esetén az azokat kísérő személyek;

l)

a tagállamokba rendszeresen utazó, a Montenegrói Köztársaságban nyilvántartott vallási közösségek képviselői;

m)

a civil társadalom szervezeteinek képzés, szemináriumokon, konferenciákon történő részvétel céljából – beleértve a csereprogramok keretében történő utazást – a tagállamokba rendszeresen utazó képviselői;

n)

nemzetközi csereprogramokon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy hasonló képzéseken részt vevő bírók, akik rendszeresen utaznak a tagállamokba.

(3)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legalább 2 és legfeljebb 5 évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek e cikk (2) bekezdésében említett kategóriái részére, feltéve hogy azok a megelőző két évben a meglátogatott államba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel az egyéves időtartamú, többszöri belépésre jogosító vízumot, és a többszöri belépésre jogosító vízum kérelmezésének okai még mindig fennállnak.

(4)   Az e cikk (1)–(3) bekezdésében említett személyek tagállamok területén történő tartózkodásának teljes időtartama nem haladhatja meg 180 napos időszakonként a 90 napot.

6. cikk

A vízumkérelmek feldolgozásának díja

(1)   A Montenegrói Köztársaság állampolgárai vízumkérelmeinek feldolgozási díja 35 EUR.

A fenti összeg a 14. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálható.

Amennyiben a Montenegrói Köztársaság az uniós polgárok számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, a Montenegrói Köztársaság által kiszabott díj nem haladhatja meg a 35 EUR-t, illetve a megállapított összeget, amennyiben a díjat a 14. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálták.

(2)   A személyek alábbi kategóriái mentesülnek a vízumkérelem feldolgozásának díja alól:

a)

a nemzeti kormány tagjai, parlamenti képviselők, az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság tagjai, a fellebbviteli bíróság elnöke, a közigazgatási bíróság elnöke, az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek, amennyiben ez a megállapodás nem mentesíti őket a vízumkötelezettség alól;

b)

olyan közeli hozzátartozók – házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák –, akik a Montenegrói Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg;

c)

hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik a Montenegrói Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt;

d)

tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok, akik tanulmányok vagy képzés céljából utaznak;

e)

fogyatékkal élő személyek és szükség esetén kísérőik;

f)

olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolták humanitárius okokból – beleértve sürgős orvosi ellátás érdekében, az ilyen személy kísérőjével, illetve közeli rokon temetésén történő részvétel vagy súlyosan beteg közeli rokon meglátogatása céljából – történő utazásuk szükségességét;

g)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

h)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek;

i)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;

j)

újságírók;

k)

nyugdíjasok;

l)

nemzetközi csereprogramokon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy hasonló képzéseken részt vevő bírók;

m)

a Montenegrói Köztársaságban nyilvántartott vallási közösségek képviselői;

n)

a civil társadalom szervezeteinek találkozókon, szemináriumokon, csereprogramokban vagy képzéseken történő részvétel céljából utazó képviselői;

o)

a szellemi szabadfoglalkozású szakmák tagállamok területén megrendezett nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken részt vevő képviselői;

p)

a tagállamok területére szállító, a Montenegrói Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői részére;

q)

a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai;

r)

6 év alatti gyermekek.

7. cikk

A vízumkérelmek feldolgozási eljárásainak időtartama

(1)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei a vízumkérelem és a vízum kiadásához szükséges dokumentumok kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül döntenek a vízumkérelemről.

(2)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartamát egyéni esetekben 30 naptári napra terjeszthetik ki, különösen akkor, ha a kérelem további ellenőrzést tesz szükségessé.

(3)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartamát sürgős esetekben 3 vagy annál kevesebb munkanapra csökkenthetik.

8. cikk

Távozás elvesztett vagy ellopott okmányok esetén

Az Európai Unió azon polgárai és a Montenegrói Köztársaság azon állampolgárai, akik – a Montenegrói Köztársaság vagy a tagállamok területén történő tartózkodásuk alatt – elveszítették személyazonosító okmányaikat, vagy akiktől ezen okmányokat ellopták, a tagállamok vagy a Montenegrói Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletei által kiállított, a határátlépésre jogosító érvényes személyazonosító okmányokkal vízum vagy egyéb engedély nélkül elhagyhatják az adott ország területét.

9. cikk

A vízumok meghosszabbítása kivételes körülmények között

A Montenegrói Köztársaság azon állampolgárai esetében, akik vis maior okokból nem tudják a vízumukban megállapított időn belül elhagyni a tagállamok területét, a fogadó állam által alkalmazott jogszabályokkal összhangban és a tartózkodási helyük szerinti államba történő visszatérésükhöz szükséges időszakra díjmentesen meghosszabbítják vízumaik érvényességét.

10. cikk

Diplomata útlevelek

(1)   A Montenegrói Köztársaság érvényes diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be, hagyhatják el, vagy utazhatnak át a tagállamok területén.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett személyek 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó ideig tartózkodhatnak a tagállamok területén.

11. cikk

A vízumok területi érvényessége

A tagállamok nemzetbiztonsággal kapcsolatos nemzeti szabályaira és előírásaira, valamint a korlátozott területi érvényességű vízumokkal kapcsolatos uniós szabályokra is figyelemmel a Montenegrói Köztársaság állampolgárai az Európai Unió polgáraival azonos feltételek mellett utazhatnak a tagállamok területén.

12. cikk

A megállapodás igazgatására felállított vegyes bizottság

(1)   A Felek az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság képviselőiből álló szakértői vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. A Közösséget tagállami szakértők segítsége mellett az Európai Közösségek Bizottsága képviseli.

(2)   A bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

felügyeli e megállapodás végrehajtását;

b)

javaslatot tesz e megállapodás módosításaira vagy kiegészítéseire;

c)

dönt az e megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákban.

(3)   A bizottság valamely szerződő fél kérésére szükség esetén, de legalább évente egyszer ülésezik.

(4)   A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

13. cikk

E megállapodás kapcsolata a tagállamok és a Montenegrói Köztársaság közötti kétoldalú megállapodásokkal

(1)   E megállapodás – hatálybalépésétől kezdve – elsőbbséget élvez bármely olyan, az egyes tagállamok és a Montenegrói Köztársaság közötti két- vagy többoldalú megállapodással vagy egyezménnyel szemben, amennyiben ez utóbbi megállapodások vagy egyezmények rendelkezései e megállapodásban tárgyalt kérdéseket érintenek.

(2)   A tagállamok és a Montenegrói Köztársaság között 2007. január 1-je előtt aláírt, a szolgálati útlevelek birtokosainak vízumkötelezettség alóli mentesítéséről szóló kétoldalú megállapodások vagy egyezmények e megállapodás hatálybalépésétől számítva 5 évig maradnak érvényben, ami nem érinti az érintett tagállamok vagy a Montenegrói Köztársaság arra irányuló jogát, hogy az 5 éves időszak alatt ezeket a kétoldalú megállapodásokat felmondja vagy felfüggessze.

14. cikk

Záró rendelkezések

(1)   E megállapodást a Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e megállapodás azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást, hogy az említett eljárások befejeződtek.

(2)   E cikk (1) bekezdésétől eltérően e megállapodás csak az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti, a személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépésekor lép hatályba, amennyiben ez az időpont az e cikk (1) bekezdésében előírt időpont után van.

(3)   E megállapodást határozatlan időre kötik, kivéve ha e cikk (6) bekezdésével összhangban felmondják.

(4)   E megállapodás a Felek írásbeli megállapodásával módosítható. A módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(5)   E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Fél felfüggesztheti a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével vagy a közegészség védelmével kapcsolatos okokból. A felfüggesztéssel kapcsolatos döntésről a másik Felet annak hatálybalépése előtt legalább 48 órával értesítik. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet, amint a felfüggesztés okai megszűntek.

(6)   E megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. E megállapodás az ilyen értesítés napját követő 90 nap elteltével hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év szeptember havának tizennyolcadik napján, két példányban a Felek valamennyi hivatalos nyelvén, melyek mindegyike egyenértékűen hiteles szöveg.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image

MELLÉKLET

A MEGÁLLAPODÁSHOZ CSATOLT JEGYZŐKÖNYV A SCHENGENI VÍVMÁNYOKAT NEM TELJESKÖRŰEN ALKALMAZÓ TAGÁLLAMOKRÓL

Azon tagállamok, amelyekre a schengeni vívmányok kötelezőek, de amelyek a Tanács vonatkozó határozatára várva még nem adnak ki schengeni vízumot, nemzeti vízumokat adnak ki, amelyek érvényessége saját területükre korlátozott.

E tagállamok egyoldalúan elismerhetik a 895/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban a területükön való átutazásra kiadott schengeni vízumokat és tartózkodási engedélyeket.

A 895/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat nem vonatkozik Romániára és Bulgáriára; az Európai Bizottság hasonló rendelkezéseket fog javasolni, melyek lehetővé teszik, hogy ezek az országok egyoldalúan elismerhessék a schengeni térségbe teljes mértékben még be nem tagozódott más tagállamok által a területükön való átutazásra kiadott schengeni vízumokat, tartózkodási engedélyeket és más hasonló dokumentumokat.

EGYÜTTES NYILATKOZAT DÁNIÁRÓL

A Felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás nem alkalmazandó a Dán Királyság diplomáciai és konzuli képviseletei által a vízumkiadáskor követett eljárásokra.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy a Dán Királyság és a Montenegrói Köztársaság hatóságai késedelem nélkül az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel kétoldalú megállapodásokat kössenek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGRÓL ÉS ÍRORSZÁGRÓL

A Felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás az Egyesült Királyság és Írország területére nem alkalmazandó.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy az Egyesült Királyság, Írország és a Montenegrói Köztársaság hatóságai kétoldalú megállapodásokat kössenek a vízumkiadás megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRÓL ÉS NORVÉGIÁRÓL

A Felek tudomásul veszik az Európai Közösség, valamint a Norvégia és Izland között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel ezen országoknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló, 1999. május 18-i megállapodására.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy Norvégia, Izland és a Montenegrói Köztársaság hatóságai késedelem nélkül az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel kétoldalú megállapodásokat kössenek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉGRŐL ÉS LIECHTENSTEINRŐL

(amennyiben szükséges)

Amennyiben az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról aláírt megállapodás, valamint az ezen megállapodás Liechtensteinre vonatkozó jegyzőkönyvei akkor lépnek hatályba, amikorra befejezték a Montenegrói Köztársasággal folytatott tárgyalásokat, hasonló nyilatkozatot kell kiadni Svájc és Liechtenstein vonatkozásában is.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A SZOLGÁLATI ÚTLEVELEK BIRTOKOSAIRA VONATKOZÓ VÍZUMKÖTELEZETTSÉG FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Mivel a tagállamok és a Montenegrói Köztársaság közötti, 2007. január 1-jét megelőzően aláírt kétoldalú megállapodásokban vagy egyezményekben a szolgálati útlevelek birtokosainak biztosított vízummentesség az ezen megállapodás hatálybalépésétől számított 5 évig marad érvényben, az érintett tagállamok vagy a Montenegrói Köztársaság arra irányuló jogának sérelme nélkül, hogy az 5 éves időszak alatt ezeket a kétoldalú megállapodásokat felmondja vagy felfüggessze, az Európai Közösség legkésőbb az ezen megállapodás hatálybalépésétől számított 4 év után újból értékeli a szolgálati útlevelek birtokosainak helyzetét a megállapodás lehetséges módosítása céljából, összhangban a 14. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárással.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A VÍZUMKÉRELMEZŐK INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRŐL, A RÖVID TÁVÚ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUMOK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ILYEN VÍZUMOK KÉRELMEZÉSEKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL

Felismerve az átláthatóság fontosságát a vízumkérelmezők számára, az Európai Közösség emlékeztet arra, hogy 2006. július 19-én az Európai Bizottság elfogadta a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kiadott, vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasítást átdolgozó jogalkotási javaslatot, amely azzal a kérdéssel is foglalkozik, hogy a vízumkérelmezők milyen feltételekkel fordulhatnak a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteihez.

A vízumkérelmezők számára nyújtandó információkra tekintettel az Európai Közösség szerint meg kell hozni az alábbi megfelelő intézkedéseket:

Általában össze kell állítani a kérelmezők számára a vízumkérelmezési eljárásokkal és a kérelmezés feltételeivel, valamint a vízumok érvényességével kapcsolatos alapvető információkat.

Az Európai Közösség összeállítja a minimumkövetelmények jegyzékét annak biztosítása érdekében, hogy következetes és egységes alapvető információkat bocsássanak a Montenegrói Köztársaság kérelmezői rendelkezésére, valamint hogy elvileg ugyanazon igazoló dokumentumok benyújtását kérjék tőlük.

A fent említett információkat, beleértve a helyi konzuli együttműködés keretében akkreditált utazási ügynökségek és utazásszervezők listáját, széles körben kell terjeszteni (a konzulátusok hirdetőtábláján, szórólapokon, internetes oldalakon stb.).

A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei információkat nyújtanak arról, hogy a schengeni vívmányok értelmében milyen lehetőségek vannak a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának eseti alapon történő megkönnyítésére.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A CSALÁDTAGOKRA ÉS A JÓHISZEMŰ KÉRELMEZŐKRE VONATKOZÓ KÖNNYÍTÉSEKRŐL

Az Európai Közösség tudomásul veszi a Montenegrói Köztársaság javaslatát a vízumok kiadásának megkönnyítésében részesülő családtagok fogalmának kiszélesítésére irányulóan, valamint tudomásul veszi azt a jelentőséget, amit a Montenegrói Köztársaság a személyek ezen kategóriája mozgása egyszerűsítésének tulajdonít.

Annak érdekében, hogy megkönnyítsék azon személyek mozgását, akiket családi kötelék (különösen lány- és fiútestvérek és azok gyermekei) fűz a Montenegrói Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraihoz, az Európai Közösség felkéri a tagállamok konzuli hivatalait, hogy teljes mértékben használják ki a személyek ezen kategóriái esetében a vízumok kiadásának megkönnyítésére irányuló „közösségi vívmányokat”, ideértve különösen a kérelmezőktől megkövetelt igazoló dokumentumok egyszerűsítését, a feldolgozási díjak alóli mentességet és adott esetben a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadását.

Az Európai Közösség emellett arra is felkéri a tagállamok konzuli hivatalait, hogy teljes mértékben alkalmazzák ezeket a lehetőségeket a jóhiszemű kérelmezőknek történő vízumkiadás egyszerűsítése érdekében.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A TENGERÉSZEKRŐL

Összhangban a civil hajók személyzete mobilitásáról szóló nemzetközi megállapodásokkal, az Európai Közösség felkéri a tagállamok konzuli hivatalait, hogy teljes mértékben használják ki a montenegrói tengerészek esetében a vízumok kiadásának megkönnyítésére irányuló „közösségi vívmányokat”. Ez kiterjed különösen a kérelmezőktől megkövetelt igazoló dokumentumok egyszerűsítésére, és a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadására.


Top