EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1146

A Bizottság 1146/2007/EK rendelete ( 2007. október 2. ) a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2008-as költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatásra vonatkozó terv elfogadásáról

OJ L 257, 3.10.2007, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1146/oj

3.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 257/3


A BIZOTTSÁG 1146/2007/EK RENDELETE

(2007. október 2.)

a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2008-as költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatásra vonatkozó terv elfogadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel az euro bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. október 29-i 3149/92/EGK bizottsági rendelet (3) 2. cikkének megfelelően a Bizottságnak el kell fogadnia egy, a 2008-as költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatokból finanszírozott elosztási tervet. Az említett tervben különösen meg kell határozni – az intézkedést alkalmazó minden egyes tagállamra vonatkozóan – az adott tagállam rendelkezésére álló, a terv rá vonatkozó részének végrehajtásához szükséges maximális pénzügyi forrásokat és az intervenciós hivatalok által tárolt készletekből kivonható termékek típusonkénti mennyiségét.

(2)

A 2008-as költségvetési évre vonatkozó terv által érintett tagállamok a 3149/92/EGK rendelet 1. cikkének megfelelően közölték a kért információkat.

(3)

A források elosztása során tekintettel kell lenni az eddigi tapasztalatokra, valamint arra, hogy a tagállamok milyen mértékben használták fel a megelőző költségvetési években részükre juttatott forrásokat.

(4)

A 3149/92/EGK rendelet 2. cikke (3) bekezdése 1. pontjának c) alpontja szabályozza az intervenciós készletekből ideiglenesen hiányzó egyes termékeknek a piacon történő megvásárlásához nyújtott támogatások odaítélését. Tekintettel arra, hogy az intervenciós hivatalok birtokában levő gabona-, soványtejpor- és rizskészletek jelenleg rendkívül korlátozottak, továbbá arra, hogy már intézkedéseket hoztak egyrészt a piacon történő értékesítésükről, másrészt a 3149/92/EGK rendelet alkalmazásával történő elosztásukról, valamint figyelembe véve, hogy 2007-ben egyáltalán nem tervezik az említett élelmiszerek beszerzését, helyénvaló odaítélni a fent említett támogatásokat, lehetővé téve a 2008-as költségvetési évre alkalmazandó terv végrehajtásához szükséges mennyiségű gabonaféle, sovány tejpor és rizs piacon történő megvásárlását.

(5)

A 3149/92/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése előírja azon termékek tagállamok közötti átszállítását, amelyek nem állnak rendelkezésre egy olyan tagállam intervenciós készleteiben, ahol azokra az éves terv teljesítése érdekében szükség van. A fentiekre tekintettel indokolt engedélyezni a 2008-as terv végrehajtásához szükséges, tagállamok közötti átszállításokat a 3149/92/EGK rendelet 7. cikkében meghatározott feltételek mellett.

(6)

A terv végrehajtása tekintetében a 2799/98/EK rendelet 3. cikkében említett meghatározó ügyleti tény az állami készletek kezelésére vonatkozó költségvetési év kezdő napjának felel meg.

(7)

A 3149/92/EGK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság a terv kidolgozásakor kikérte azon jelentősebb szervezetek tanácsát, amelyek közelebbről ismerik a Közösség legrászorulóbb személyeinek problémáit.

(8)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által előírt határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az élelmiszereknek a 3730/87/EGK rendelet szerinti, a Közösség legrászorulóbb személyei részére történő elosztását a 2008-as év tekintetében az e rendelet I. mellékletében meghatározott éves elosztási terv szerint kell végrehajtani.

2. cikk

Az 1. cikkben említett terv végrehajtásához szükséges gabonafélék, sovány tejpor és rizs piacon történő beszerzése céljából a tagállamoknak odaítélt támogatásokat a II. melléklet tartalmazza.

3. cikk

Az e rendelet III. mellékletben felsorolt termékek tagállamok közötti átszállítása a 3149/92/EGK rendelet 7. cikkében meghatározott feltételekkel engedélyezhető.

4. cikk

Az e rendelet 1. cikkében említett éves terv teljesítése tekintetében a 2799/98/EK rendelet 3. cikkében említett meghatározó ügyleti ténynek 2007. október 1. tekintendő.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 2-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 352., 1987.12.15., 1. o. A 2535/95/EK rendelettel (HL L 260., 1995.10.31., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

(3)  HL L 313., 1992.10.30., 50. o. A legutóbb a 758/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 47. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

ÉVES ELOSZTÁSI TERV A 2008-AS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE

a)

A terv végrehajtása érdekében rendelkezésre bocsátott pénzügyi források az egyes tagállamokban:

(EUR-ban)

Tagállam

Az előirányzatok elosztása

Belgique/België

8 461 690

България

6 883 712

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

48 605 224

Italia

66 367 975

Latvija

153 910

Lietuva

4 249 149

Luxembourg

81 090

Magyarország

7 788 270

Malta

360 603

Polska

47 640 750

Portugal

12 568 188

România

23 126 824

Slovenija

1 429 303

Suomi/Finland

2 631 603

Összesen

294 500 000

b)

A Közösség intervenciós készleteiből az egyes tagállamokban történő elosztás céljára kivonható egyes termékek mennyisége az a) pontban megállapított összeghatárokon belül:

(tonnában)

Tagállam

Cukor

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 544

Malta

397

Polska

14 826

Portugal

1 627

România

15 157

Slovenija

769

Összesen

65 034


II. MELLÉKLET

A tagállamok részére egyes termékeknek a Közösség piacán történő beszerzéséhez nyújtott támogatások az I. melléklet a) pontjában megállapított összeghatárokon belül:

(EUR-ban)

Tagállam

Gabonafélék

Rizs

Sovány tejpor

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

1 990 461

1 768 251

 

Česká republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Elláda

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

30 516 427

Italia

10 637 550

2 800 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 463 223

606 607

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 000 000

Malta

62 275

25 078

82 327

Polska

16 569 956

 

22 164 340

Portugal

1 208 732

1 423 588

8 575 856

România

15 355 270

 

 

Slovenija

173 087

102 509

746 140

Suomi/Finland

1 620 960

 

873 450

Összesen

81 678 645

14 551 214

154 744 304


III. MELLÉKLET

A 2008-as költségvetési évre vonatkozó terv keretében engedélyezett Közösségen belüli cukorátszállítás:

 

Mennyiség

(tonnában)

Jogosult

Címzett

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

14 826

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 157

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

769

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 627

FEGA, España

INGA, Portugal


Top