EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_189_R_0024_01

2007/502/EK,Euratom: A Tanács és a Bizottság határozata ( 2007. június 25. ) az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség részéről történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Megállapodás az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről
Záróokmány

OJ L 189, 20.7.2007, p. 24–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/24


A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 25.)

az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség részéről történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2007/502/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 170. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 101. cikke második bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság a Közösségek nevében tárgyalásokat folytatott az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodásról, amely a megállapodásnak a 2007. január 1-jétől való ideiglenes alkalmazásáról is rendelkezik. Az ideiglenes alkalmazás lehetővé teszi a svájci jogalanyok számára, hogy részt vegyenek a hetedik keretprogram szerinti első pályázati felhívásokban.

(2)

A megállapodást 2007. február 27-én parafálták.

(3)

A megállapodást alá kell írni és a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   Az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak és záróokmánynak az aláírása az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség nevében ezennel jóváhagyásra kerül, figyelemmel a nevezett megállapodás megkötésére.

(2)   A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

(1)   A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak és záróokmányának az Európai Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel a nevezett megállapodás megkötésére.

(2)   A Bizottság elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak és záróokmányának az Európai Atomenergia-közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel a nevezett megállapodás megkötésére.

3. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást ideiglenesen alkalmazzák.

4. cikk

(1)   A Bizottság képviseli a Közösség álláspontját az Európai Közösségek és a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló keretmegállapodás (1) 10. cikke által létrehozott Svájc/Közösségek kutatási bizottságban az EK-Szerződés 169. és 171. cikke alapján létrehozott jogi struktúrák megvalósítására vonatkozó szabályok Svájcban való alkalmazásáról szóló, a megállapodás 2. cikkének (1) bekezdése szerinti határozatokban.

(2)   A Bizottság képviseli a Közösség álláspontját az Európai Közösségek és a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló keretmegállapodás 10. cikke által létrehozott Svájc/Közösségek kutatási bizottságban a megállapodás 6. cikkének (2) bekezdése és 6. cikkének (3) bekezdése szerinti olyan döntések tekintetében, amelyek azokat a svájci régiókat határozzák meg, amelyek a „Kapacitások” egyedi program szerinti „Kutatási potenciál” munkaprogram szerinti kutatási intézkedésekből részesülő, támogatásra jogosult régiók lehetnek.

5. cikk

A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. SCHAVAN

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 313., 1985.11.22., 6. o.


MEGÁLLAPODÁS

az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

az Európai Közösség nevében eljárva,

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

(a továbbiakban: a Bizottság),

az Európai Atomenergia-közösség nevében eljárva,

a továbbiakban együttesen: a Közösségek,

egyrészről,

és

A SVÁJCI SZÖVETSÉGI TANÁCS,

a Svájci Államszövetség nevében – a továbbiakban: Svájc – eljárva,

másrészről,

a továbbiakban: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Svájc és az Európai Közösségek közötti szoros kapcsolat a Felek javát szolgálja;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Közösségek és Svájc számára fontos a tudományos és technológiai kutatás, valamint hogy az e területen folytatott együttműködés közös érdekük, a források jobb kihasználása és a párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében;

MIVEL Svájc és az Európai Közösségek közös érdeklődésükre számot tartó területeken jelenleg is hajtanak végre kutatási programokat;

MIVEL az Európai Közösségeknek és Svájcnak egyaránt érdeke, hogy mindkettejük előnyére együttműködjenek e programokban;

FIGYELEMBE VÉVE mindkét Fél azon érdekét, hogy elősegítsék kutatóegységeik bekapcsolódását egyfelől a Svájcban folytatott kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységekbe, másfelől az Európai Közösségek kutatási és technológiai keretprogramjaiba;

MIVEL az Európai Atomenergia-közösség és Svájc 1978-ban megállapodást kötött az ellenőrzött termonukleáris fúziók és a plazmafizika területén folytatott együttműködésről (a továbbiakban: fúziós megállapodás);

MIVEL a Felek 1986. január 8-án keretmegállapodást kötöttek a tudományos és műszaki együttműködésről, amely 1987. július 17-én lépett hatályba (a továbbiakban: a keretmegállapodás);

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az említett keretmegállapodás 6. cikke kimondja, hogy a keretmegállapodásban célként kitűzött együttműködést megfelelő megállapodások útján kell megvalósítani;

MIVEL a Közösségek és Svájc 2004. január 16-án megállapodást írt alá (1) a tudományos és technológiai együttműködésről, amelyet 2004. január 1-je óta ideiglenesen alkalmaztak, és amely 2006. május 16-án lépett hatályba;

MIVEL az említett megállapodás 9. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a megállapodás meghosszabbítását annak érdekében, hogy közös megegyezéssel meghatározott feltételek alapján lehetővé váljon egy új, többéves kutatási és technológiai fejlesztési keretprogramban való részvétel;

MIVEL az 1982/2006/EK európai parlamenti határozattal (2) és az 1906/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3), valamint a 2006/971/EK (4), a 2006/972/EK (5), a 2006/973/EK (6), a 2006/974/EK (7) és a 2006/975/EK (8) tanácsi határozattal elfogadták az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramját (a továbbiakban: az EK hetedik keretprogramja) és a 2006/970/Euratom tanácsi határozattal (9) és az 1908/2006/Euratom tanácsi rendelettel (10), valamint a 2006/976/Euratom (11) és a 2006/977/Euratom (12) tanácsi határozattal elfogadták az Európai Atomenergia-közösségnek (Euratom) az Európai Kutatási Térség létrehozását is előmozdító, hetedik nukleáris kutatási és képzési keretprogramját (2007–2011);

MIVEL az Európai Közösségeket létrehozó szerződések rendelkezéseinek sérelme nélkül, ez a megállapodás és az e megállapodás alapján végzett tevékenységek semmilyen módon nem érintik az Európai Unió tagállamainak azon jogát, hogy Svájccal kétoldalú tudományos, technológiai, kutatási és fejlesztési tevékenységet folytassanak és adott esetben e célból megállapodásokat kössenek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Tárgy

(1)   A hetedik EK- és Euratom-keretprogramok egészének végrehajtásában történő svájci részvétel e megállapodás szerint történik, a fúziós megállapodás előírásainak sérelme nélkül.

A Svájcban letelepedett jogalanyok a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok minden különleges programjában részt vehetnek.

(2)   A svájci jogalanyok részt vehetnek a Közösségek Közös Kutatóközpontja tevékenységeiben, amennyiben e részvételre az (1) bekezdés nem vonatkozik.

(3)   A Közösségekben letelepedett jogalanyok, a Közös Kutatóközpontot is beleértve, részt vehetnek a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok programjaival azonos témájú svájci kutatási programokban és projektekben.

(4)   E megállapodás alkalmazásában „jogalany” bármely, a letelepedés helye szerinti állam nemzeti joga vagy a közösségi jog szerinti természetes vagy jogi személy, aki jogi személyiséggel rendelkezik és jogképes. Ez magában foglalja többek között az egyetemeket, a kutatási egységeket, az ipari vállalkozásokat, a kis- és középvállalkozásokat is beleértve, és a természetes személyeket.

2. cikk

Az együttműködés módja és eszközei

Az együttműködés az alábbi módon jön létre:

1.

A Svájcban letelepedett jogalanyok részvétele a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok alapján elfogadott különleges programokban, a vállalkozásoknak, kutatóközpontoknak és egyetemeknek az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységében, valamint az Európai Atomenergia-közösség kutatási és képzési tevékenységében történő részvételére vonatkozó szabályokkal és feltételekkel összhangban.

Amennyiben a Közösség rendelkezik az Európai Közösséget létrehozó szerződés 169. és 171. cikkének végrehajtásáról, Svájcnak lehetővé kell tenni a részvételt az ilyen rendelkezések alapján létrehozott jogi struktúrákban, az ilyen jogi struktúrák létrehozásához elfogadott szabályokkal összhangban és amennyiben ezek a szabályok Svájcban is alkalmazandók lesznek. A Svájc/Közösségek kutatási bizottság határoz ezen szabályok Svájcban való alkalmazásáról.

A Svájcban letelepedett jogalanyok jogosultak az Európai Közösséget létrehozó szerződés 169. és 171. cikkén alapuló közvetett intézkedésekben való részvételre.

2.

Svájcnak a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok végrehajtása érdekében elfogadott programok költségvetéséhez történő pénzügyi hozzájárulása az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

3.

A Közösségekben letelepedett jogalanyok részvétele a Szövetségi Tanács által elhatározott, a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok programjaival azonos témájú svájci kutatási programokban és/vagy projektekben a vonatkozó svájci szabályozás szerint, az adott projektben részt vevők és az adott svájci program vezetésének beleegyezésével. A Közösségekben letelepedett, a svájci kutatási programokban és/vagy projektekben részt vevő jogalanyok költségeiket maguk viselik, ideértve a projekt általános kezelési és igazgatási költségeihez történő hozzájárulásukat is.

4.

A hetedik EK- és Euratom-keretprogramok és a svájci projektek és/vagy programok végrehajtásával kapcsolatos információk és okmányok rendszeres cseréje mellett a Felek közötti együttműködés az alábbi módokon és eszközökkel is történhet:

a)

rendszeres véleménycsere a kutatási politika irányáról és prioritásairól, valamint a svájci és a közösségi tervekről;

b)

véleménycsere az együttműködés kilátásairól és fejlődéséről;

c)

alkalmankénti információcsere a közösségi és a svájci kutatási programok és projektek végrehajtásáról, valamint az e megállapodás keretében elvégzett munkákról;

d)

együttes ülések;

e)

látogatások, valamint kutatók, mérnökök, technikusok cseréje;

f)

a Felek program- és projektvezetői közötti rendszeres kapcsolat, valamint a másik Fél által végrehajtott programok és projektek folyamatos figyelemmel kísérése;

g)

szakértők szemináriumokon, szimpóziumokon, munkaértekezleteken való részvétele.

3. cikk

Kiigazítás

Az együttműködés a Felek kölcsönös megegyezésével bármikor kiigazítható és továbbfejleszthető.

4. cikk

Szellemi tulajdonjogok és kötelezettségek

(1)   Az A. mellékletre és az alkalmazandó jogra is figyelemmel, a Svájcban letelepedett, az Európai Közösségek kutatási programjaiban részt vevő jogalanyokat az e részvételből származó információk és szellemi tulajdon tulajdonjoga, hasznosítása és terjesztése tekintetében ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a Közösségekben letelepedett jogalanyokat. Ez az előírás nem érinti az e megállapodás ideiglenes alkalmazását megelőzően kezdődött projektek eredményeit.

(2)   Az A. mellékletre és az alkalmazandó jogra is figyelemmel, a Közösségekben letelepedett, a 2. cikk (3) bekezdése szerint svájci kutatási projektekben részt vevő jogalanyokat az e részvételből származó információk és szellemi tulajdon tulajdonjoga, hasznosítása és terjesztése tekintetében ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik meg, mint az e programokban/projektekben részt vevő, Svájcban letelepedett jogalanyokat.

5. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   A Közösségeknek az e megállapodás ideiglenes alkalmazását megelőzően a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok alapján vállalt kötelezettségvállalásai – csakúgy, mint az ezekből származó kifizetések – Svájc számára nem keletkeztetnek hozzájárulási kötelezettséget. Svájcnak a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok végrehajtásában való részvételéből adódó pénzügyi hozzájárulását azon összeg arányában és azon összegen felül kell megállapítani, amely az Európai Unió általános költségvetéséből a Bizottságnak az e megállapodás hatálya alá tartozó programok és tevékenységek végrehajtásához, irányításához és működtetéséhez szükséges munka következtében keletkező pénzügyi kötelezettségeit fedezni hivatott kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében évente rendelkezésre áll.

(2)   Svájcnak a hetedik EK- és Euratom-keretprogramokhoz – a fúziós program kivételével – történő hozzájárulását meghatározó arányossági tényezőt Svájc piaci áron számított bruttó hazai termékének és az Európai Unió tagállamainak piaci áron számított bruttó hazai termékének hányadosa adja. A fúziós programhoz történő svájci hozzájárulást továbbra is a vonatkozó megállapodás alapján kell kiszámítani. Ezeket a hányadosokat az Eurostat legfrissebb, az Európai Közösségek előzetes költségvetési tervezetének közzététele idején hozzáférhető statisztikai adatai alapján kell kiszámítani.

(3)   A Svájc pénzügyi hozzájárulására irányadó szabályokat a B. melléklet tartalmazza.

6. cikk

Svájc/Közösségek kutatási bizottság

(1)   A keretmegállapodással létrehozott Svájc/Közösségek kutatási bizottság vizsgálja, értékeli és biztosítja e megállapodás megfelelő végrehajtását. A megállapodás végrehajtásából vagy értelmezéséből származó kérdéseket a bizottság elé kell utalni.

(2)   A Bizottság Svájc kérésére meghatározhatja azokat a svájci régiókat, amelyek eleget tesznek az 1083/2006/EK tanácsi rendelet (13) 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított kritériumoknak, és amelyek ezért a „Kapacitások” egyedi program szerinti „Kutatási potenciál” munkaprogram szerinti kutatási intézkedésekből részesülő, támogatásra jogosult régiók lehetnek.

(3)   A bizottság határozhat a C. mellékletben található közösségi jogi aktusokra történő hivatkozások módosításáról.

7. cikk

Részvétel

(1)   A 4. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Svájcban letelepedett és a hetedik EK- és Euratom-keretprogramokban részt vevő jogalanyokat ugyanazon szerződéses jogok illetik és kötelezettségek terhelik, mint a Közösségekben letelepedett jogalanyokat.

(2)   A közösségi programok keretében a javaslatok benyújtásának és értékelésének, valamint a támogatási megállapodások és/vagy a szerződések odaítélésének és megkötésének feltételei a Svájcban letelepedett jogalanyok tekintetében megegyeznek az ugyanazon program keretében a Közösségekben letelepedett jogalanyokkal kötött támogatási megállapodások és/vagy szerződések feltételeivel.

(3)   A Svájcban letelepedett jogalanyok jogosultak lesznek azokra a kölcsönökre, amelyeket az EBB a hetedik keretprogram alapján kitűzött kutatási célok támogatása érdekében biztosít.

(4)   A Közösségek kutatási és technológiafejlesztési programjaiban közreműködő értékelők és szakértők kiválasztásakor megfelelő számú svájci szakembert kell tekintetbe venni, figyelembe véve a nekik szánt feladatok ellátásához szükséges képességeket és ismereteket.

(5)   Az 1. cikk (3) bekezdése, a 2. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk (2) bekezdése, valamint a hatályos nemzeti szabályozás és az eljárási szabályok sérelme nélkül, a Közösségekben letelepedett jogalanyok a projektben részt vevő svájci partnerekkel azonos feltételek mellett vehetnek részt a 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott svájci kutatási programokban és/vagy projektekben. A svájci hatóságok legalább egy svájci jogalany közös részvétele alapján részt vehetnek a Közösségekben letelepedett egy vagy több jogalany projektjében.

8. cikk

Mobilitás

A hatályos szabályozással és megállapodásokkal összhangban a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az e megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységekben részt vevő kutatók, és – amennyiben az érintett tevékenység sikeres teljesítéséhez ez nélkülözhetetlen – korlátozott számú kutatói személyzet Svájcba és a Közösségekbe történő belépését és ott tartózkodását.

9. cikk

Felülvizsgálat és jövőbeni együttműködés

(1)   Amennyiben a Közösségek felülvizsgálja vagy kibővíti kutatási programjait, ezt a megállapodást a közösen megállapított feltételek szerint lehet felülvizsgálni vagy kibővíteni. A Felek az ilyen felülvizsgálattal vagy kibővítéssel, valamint minden, a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok keretében folytatott svájci együttműködést közvetlenül vagy közvetve érintő üggyel kapcsolatban információ- és véleménycserét folytatnak. A felülvizsgált vagy kibővített programok pontos tartalmáról a Közösségek az elfogadásuktól számított két héten belül értesíti Svájcot. A kutatási programok ilyen felülvizsgálata vagy kibővítése esetén, Svájc hat hónapos határidővel felmondhatja ezt a megállapodást. A Felek a megállapodás kibővítésének vagy megszüntetésének szándékáról a Közösségek határozatának elfogadásától számított három hónapon belül értesítik egymást.

(2)   Amennyiben a Közösségek új többéves kutatási és technológiafejlesztési keretprogramot fogad el, ez a megállapodás közösen megállapított feltételek szerint meghosszabbítható vagy újratárgyalható. A Felek az ilyen programok vagy más jelenlegi vagy jövőbeni kutatási tevékenységek előkészítéséről információ- és véleménycserét folytatnak a Svájc/Közösségek kutatási bizottságban.

10. cikk

Más nemzetközi megállapodásokhoz fűződő viszony

(1)   E megállapodás nem érinti egy másik, a Felek egyike számára kötelező nemzetközi szerződésből eredő és az e Fél területén letelepedett jogalanyokat illető előnyöket.

(2)   A hetedik EK-keretprogramhoz társult másik országban letelepedett jogalany (társult ország) e megállapodás alapján ugyanazon jogokkal és kötelezettségekkel bír, mint a tagállamban letelepedett jogalanyok, amennyiben az a társult ország, amelyben a jogalany letelepedett, egyetért ugyanezen jogoknak és kötelezettségeknek a svájci jogalanyok számára való biztosításával.

11. cikk

Területi hatály

E megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, ahol a Közösséget létrehozó szerződést alkalmazzák, az abban megállapított feltételek szerint, és másrészről Svájc területén.

12. cikk

Mellékletek

Az A., B. és C. melléklet e megállapodás szerves részét képezi.

13. cikk

Módosítás és felmondás

(1)   E megállapodás a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok időtartamára jön létre.

(2)   E megállapodás csak írásban, a Felek közös megállapodása alapján módosítható. A módosítások hatálybalépése tekintetében az e megállapodás hatálybalépésére vonatkozó eljárást kell alkalmazni.

(3)   E megállapodást bármelyik Fél bármikor felmondhatja hat hónapos határidővel, az erről szóló írásbeli értesítés megküldésével.

(4)   Az e megállapodás felmondásakor és/vagy lejártakor folyamatban lévő tevékenységek és projektek befejezésükig folytatódnak az e megállapodásban előírt feltételek szerint. A felmondás további következményeit a Felek közös megállapodással határozzák meg.

14. cikk

Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

(1)   E megállapodást a Felek vonatkozó eljárásaikkal összhangban kötik és erősítik meg. E megállapodás az ehhez szükséges eljárások befejezéséről szóló utolsó értesítés megküldésének napján lép hatályba. 2007. január 1-jétől kell ideiglenesen alkalmazni.

(2)   Amennyiben az egyik Fél arról értesíti a másikat, hogy a megállapodást nem köti meg, a Felek az alábbiakban egyeznek meg:

a Közösségek visszafizetik Svájcnak a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott, az Európai Unió általános költségvetéséhez való hozzájárulását,

ugyanakkor a Közösségeknek a Svájcban letelepedett jogalanyok közvetett tevékenységekben történő részvételére fordított pénzeszközeit, a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott visszatérítéseket is beleértve, a fent említett visszafizetendő összegből le kell vonni,

a megállapodás ideiglenes alkalmazásának ideje alatt elindított, és a fent említett értesítés idején még folyamatban lévő projekteket és tevékenységeket befejezésükig folytatni kell e megállapodás rendelkezései szerint.

E megállapodás két-két példányban készült, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, és valamennyi szöveg egyaránt hiteles.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

Зa Eвpoпeйcката общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifælleskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

Зa Конфедерация Швейцария

Por la confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vågnar

Image


(1)  HL L 32., 2004.2.5., 22. o.

(2)  HL L 412., 2006.12.30., 1. o.

(3)  HL L 391., 2006.12.30., 1. o.

(4)  HL L 400., 2006.12.30., 87. o.

(5)  HL L 400., 2006.12.30., 244. o.

(6)  HL L 400., 2006.12.30., 271. o.

(7)  HL L 400., 2006.12.30., 300. o.

(8)  HL L 400., 2006.12.30., 369. o.

(9)  HL L 400., 2006.12.30., 61. o.

(10)  HL L 400., 2006.12.30., 1. o.

(11)  HL L 400., 2006.12.30., 405. o.

(12)  HL L 400., 2006.12.30., 435. o.

(13)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

A. MELLÉKLET

A SZELLEMI TULAJDONJOGOK MEGOSZTÁSÁNAK ALAPELVEI

I.   Alkalmazási kör

E megállapodás alkalmazásában „szellemi tulajdon” az 1967. július 14-én, Stockholmban aláírt, a Szellemi Tulajdon Világszervezete létrehozásáról szóló egyezmény 2. cikke szerinti fogalom.

E megállapodás alkalmazásában „ismeret”: szabadalom, formatervezési minta, fajtaoltalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány vagy az oltalom más formája iránti kérelemnek vagy az oltalom megadásának tárgyát képező eredmények, az információt is beleértve, függetlenül attól, hogy állhatnak-e oltalom alatt vagy sem, illetve az ilyen információhoz kapcsolódó szerzői jog vagy jogok.

II.   A Szerződő Felek jogalanyainak szellemi tulajdonjogai

1.

A Felek biztosítják, hogy a másik Fél e megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységekben részt vevő jogalanyainak szellemi tulajdonjogai és az e részvételből származó jogai és kötelezettségei összhangban álljanak a Felek által alkalmazandó, vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, különösen a TRIPS-megállapodással (a Kereskedelmi Világszervezet által igazgatott, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás), a Berni Egyezménnyel (1971-ben, Párizsban felülvizsgált szöveg) és a Párizsi Egyezménnyel (1967-ben, Stockholmban felülvizsgált szöveg).

2.

A Svájcban letelepedett, a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok keretében közvetett tevékenységekben részt vevő jogalanyokat a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek az 1906/2006/EK rendelettel módosított 2321/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1), a 2006. december 18-i 1908/2006/Euratom tanácsi rendelettel módosított 2322/2002/Euratom tanácsi rendeletben (2) és a Közösséggel kötött támogatási megállapodásban és/vagy szerződésben előírtak szerint illetik meg, illetve terhelik, az 1. pontnak megfelelően. Amennyiben Svájc közvetett tevékenységben vesz részt az Európai Közösséget létrehozó szerződés 169. és 171. cikke szerint végrehajtott hetedik EK-keretprogram keretében, Svájcot a szellemi tulajdonnal kapcsolatban ugyanazon jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik, mint az abban részt vevő tagállamokat, amint azt a vonatkozó rendelkezések megállapítják.

3.

Az Európai Unió valamely tagállamában letelepedett és a svájci kutatási programokban és/vagy projektekben részt vevő jogalanyokat ugyanazon szellemi tulajdonjogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik, mint a programban részt vevő, Svájcban letelepedett jogalanyokat, az 1. pontnak megfelelően.

III.   A Szerződő Felek szellemi tulajdonjogai

1.

Ha a Felek eltérően nem állapodnak meg, azon ismeretekre, amelyeket a Felek az e megállapodás 2. cikkének (4) bekezdése szerint végzett tevékenységek során szereznek, a következő szabályokat kell alkalmazni:

a)

az ismeret tulajdonjoga az ismeretszerző felet illeti. Ha nem lehet megállapítani, hogy a Felek milyen arányban vettek részt a tevékenységben, ezen ismeretek a Felek közös tulajdonába kerülnek;

b)

a tulajdonjoggal rendelkező Fél biztosítja a másik Fél számára az ismeretekhez való hozzáférési jogokat, a megállapodás 2. cikke (4) bekezdésében említett tevékenységekre tekintettel. Az ismeretekhez való hozzáférési jogokat díjmentesen kell biztosítani.

2.

Ha a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Felek tudományos művei tekintetében a következő szabályokat kell alkalmazni:

a)

ha az egyik Fél a megállapodás keretében végzett tevékenységből származó adatot, információt, és műszaki vagy tudományos eredményt tesz közzé folyóiratban, újságcikkben, jelentésben, könyvben, az audiovizuális műveket és a szoftvereket is ideértve, a másik Fél számára az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes használati engedélyt biztosít a szóban forgó művek fordítása, feldolgozása, továbbítása és nyilvános terjesztése érdekében;

b)

minden, nyilvánosan terjesztendő, e szakasz alapján létrehozott, szerzői jogi védelemben részesülő adatról és információról készült másolaton fel kell tüntetni a szerző nevét, kivéve ha a szerző kifejezetten elutasítja nevének feltüntetését. A másolatoknak jól láthatóan utalniuk kell a Felek közös támogatására.

3.

Ha a Felek eltérően nem állapodnak meg, a nyilvánosságra nem hozott információ tekintetében a következő szabályokat kell alkalmazni:

a)

az e megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó információk másik Fél részére történő továbbítása során a Felek meghatározzák, hogy mely információt nem kívánják nyilvánosságra hozni;

b)

e megállapodás különleges céljai érdekében az információkat fogadó Fél a nyilvánosságra nem hozandó információkat saját felelősségére a neki alárendelt szervek tudomására hozhatja;

c)

az információt fogadó Fél a nyilvánosságra nem hozandó információt szolgáltató Fél előzetes, írásbeli jóváhagyásával az ilyen információt szélesebb körben is terjesztheti, mint ahogy azt a b) pont egyébként lehetővé tenné. A Felek együttműködnek az információk szélesebb körben történő terjesztéséhez szükséges előzetes jóváhagyás megadására és igénylésére vonatkozó eljárások kidolgozása érdekében, amelynek során mindegyik Fél annyiban adja meg jóváhagyását, amennyiben azt politikája és nemzeti jogszabályai lehetővé teszik;

d)

az e megállapodással összefüggésben rendezett szemináriumokon és más üléseken közölt, nem dokumentum jellegű, nyilvánosságra nem hozott, vagy más bizalmas információt, valamint a személyzet alkalmazásából, a létesítmények használatából vagy a közvetett tevékenységekből származó információt bizalmasan kell kezelni, amennyiben az ilyen, nyilvánosságra nem hozott, vagy más bizalmas, illetve minősített információt fogadó Felet az információ bizalmas jellegéről a közlést megelőzően az a) ponttal összhangban tájékoztatták;

e)

mindegyik Fél biztosítja, hogy a nyilvánosságra nem hozott, az a) és d) ponttal összhangban általa kért információk az e megállapodás előírásai szerinti védelemben részesüljenek. Ha valamelyik Fél megállapítja, hogy az a) és d) pontban foglalt előírásoknak nem képes vagy előreláthatóan nem lesz képes eleget tenni, erről haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Felet. A Felek ezt követően tárgyalnak a megfelelő intézkedésekről.


(1)  HL L 355., 2002.12.30., 23. o.

(2)  HL L 355., 2002.12.30., 35. o.

B. MELLÉKLET

AZ E MEGÁLLAPODÁS 5. CIKKÉBEN EMLÍTETT, SVÁJC HOZZÁJÁRULÁSÁRA IRÁNYADÓ PÉNZÜGYI SZABÁLYOK

I.   A pénzügyi részvétel meghatározása

1.

A Bizottság mielőbb, de legkésőbb minden költségvetési év szeptember 1-jéig, a vonatkozó dokumentumokkal együtt megküldi Svájcnak az alábbiakat:

a)

az Európai Unió előzetes költségvetési tervezete kiadási kimutatásában szereplő, a két keretprogramnak megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatok összege;

b)

a két keretprogramban történő svájci részvételnek megfelelő hozzájárulás előzetes költségvetési tervezet alapján becsült összege. Mindazonáltal, a belső költségvetési eljárások megkönnyítése érdekében a Bizottság szervezeti egységei legkésőbb minden év május 31-éig közlik a vonatkozó indikatív összegeket.

2.

A Bizottság az általános költségvetés végleges elfogadása után azonnal értesíti Svájcot a svájci részvétel tekintetében a kiadási kimutatásban szereplő összegekről.

II.   Fizetési eljárások

1.

A Bizottság minden pénzügyi év júniusában és novemberében fizetési felszólítást bocsát ki Svájcnak, az e megállapodás alapján nyújtandó hozzájárulással kapcsolatban. Ezek a fizetési felszólítások a svájci hozzájárulásnak a fizetési felszólítás hat tizenkettedének a legkésőbb a megfelelő fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 nappal való megfizetésére vonatkoznak. Mindazonáltal a két keretprogram utolsó évében legkésőbb a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30. napig ki kell fizetni Svájc hozzájárulásának teljes összegét.

2.

Svájc hozzájárulását euróban kell meghatározni és kifizetni.

3.

Svájc az e megállapodás szerinti hozzájárulását az 1. bekezdésben foglalt ütemezés szerint fizeti. Késedelmes fizetés esetén a Telerate 248. oldalán szereplő bankközi kínálati kamatlábnak (EURIBOR) megfelelő mértékű késedelmikamat-fizetési kötelezettség keletkezik. Ez a kamatláb minden újabb késedelmes hónapban 1,5 százalékponttal nő. A megemelt kamat a késedelem teljes időtartamára vonatkozik. A kamat azonban csak akkor esedékes, ha a hozzájárulás kifizetésére a fenti 1. bekezdésben meghatározott fizetési határidőt követő harminc napnál később kerül sor.

4.

A svájci képviselőknek és szakértőknek a kutatóbizottságok munkájában történő részvételével kapcsolatban felmerülő költségeit, illetve a két keretprogram végrehajtásában közreműködők utazási költségeit a Bizottság a Közösségek tagállamainak képviselői és szakértői tekintetében jelenleg hatályos eljárások alapján és azokkal összhangban téríti meg.

III.   A végrehajtás feltételei

1.

Az e megállapodás 5. cikkében meghatározott, a két keretprogramhoz történő svájci pénzügyi hozzájárulás rendes körülmények között változatlan marad az adott pénzügyi évre.

2.

A Bizottság az egyes pénzügyi évekre (n) vonatkozó elszámolások lezárásakor a bevételek és kiadások elszámolásának keretében kiigazítja a Svájc részvételére vonatkozó számlákat, figyelembe véve az addigi, akár átutalás, akár törlés, átvitel, vagy pótköltségvetés és költségvetés-módosítás révén bekövetkezett módosításokat.

A számlák kiigazítása az (n + 1) évre vonatkozó első kifizetés időpontjában esedékes. A számlák utolsó kiigazítása legkésőbb a két keretprogram befejezését követő negyedik év júliusában történik. A Svájc által teljesített kifizetéseket az Európai Közösségek programjai javára kell könyvelni bevételként, és az Európai Unió általános költségvetése bevételi kimutatásának megfelelő költségvetési tételében kell jóváírni.

IV.   Tájékoztatás

1.

Legkésőbb minden pénzügyi év (n + 1) május 31-éig el kell készíteni a két keretprogram megelőző pénzügyi évre (n) vonatkozó előirányzati kimutatását és tájékoztatásul meg kell küldeni Svájcnak, a Bizottság bevételi és kiadási számlái alakiságainak megfelelően.

2.

A Bizottság statisztikákat és minden egyéb, a két keretprogram végrehajtására vonatkozó általános pénzügyi adatot közöl Svájccal, amely a tagállamok számára hozzáférhető.

C. MELLÉKLET

AZ E MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK SVÁJCI RÉSZTVEVŐINEK PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE

I.   Közvetlen kapcsolattartás

A Bizottság a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok Svájcban letelepedett résztvevőivel és alvállalkozóikkal közvetlen kapcsolatot tart. E személyek közvetlenül megküldhetnek a Bizottságnak minden információt és dokumentumot, amelyet az e megállapodásban említett jogi aktusok és az ezen aktusok alkalmazása érdekében kötött támogatási megállapodások és/vagy szerződések alapján meg kell küldeniük.

II.   Ellenőrzés

1.

Az 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendelettel (1) módosított 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (2) és a 2006. augusztus 7-i 1248/2006/EK, Euratom rendelettel (3) módosított 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel (4) összhangban, és más, e megállapodásban említett szabállyal összhangban, a programok Svájcban letelepedett résztvevőivel kötött támogatási megállapodások és/vagy szerződések előírhatják, hogy a Bizottság alkalmazottai vagy a Bizottság által megbízott más személyek a résztvevőknél vagy alvállalkozóiknál bármikor tudományos, pénzügyi, technológiai vagy más ellenőrzést végezzenek.

2.

A Bizottság alkalmazottai vagy a Bizottság által megbízott más személyek számára megfelelő hozzáférést kell biztosítani a helyszínekhez, a munkákhoz, a dokumentumokhoz és minden, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges információhoz, az elektronikus információkat is beleértve. E hozzáférési jogot az e megállapodásban említett jogi aktusok alkalmazása érdekében kötött támogatási megállapodásokban és/vagy szerződésekben kifejezetten rögzíteni kell.

3.

Az Európai Számvevőszék a Bizottsággal azonos jogokkal rendelkezik.

4.

Az ellenőrzésekre a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok vagy e megállapodás lejártát követően is sor kerülhet, a támogatási megállapodásokban és/vagy szerződésekben meghatározott feltételek szerint.

5.

A Svájci Szövetségi Számvevőszéket előzetesen értesítik a svájci területen végrehajtott ellenőrzésekről. Ez az értesítés nem képezi az ellenőrzés végrehajtásának jogi feltételét.

III.   Helyszíni ellenőrzés

1.

E megállapodás keretében a Bizottság (OLAF) jogosult helyszíni ellenőrzések svájci területen történő végrehajtására a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet (5) és az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) rendelkezéseivel összhangban.

2.

A helyszíni ellenőrzéseket a Bizottság készíti elő és hajtja végre, szorosan együttműködve a Svájci Szövetségi Számvevőszékkel vagy a Szövetségi Számvevőszék által kinevezett illetékes hatósággal, amelyeket kellő időben tájékoztatnak az ellenőrzés tárgyáról, céljáról és jogalapjáról annak érdekében, hogy megfelelő segítséget tudjanak nyújtani. E célból az illetékes svájci hatóság alkalmazottai a helyszíni ellenőrzésen részt vehetnek.

3.

Ha az érintett svájci hatóságok úgy kívánják, a helyszíni ellenőrzéseket a svájci hatóságok és a Bizottság közösen végezhetik.

4.

Ha a hetedik EK-Euratom keretprogram résztvevői ellenszegülnek a helyszíni ellenőrzésnek, a svájci hatóságok a nemzeti szabályozással összhangban segítséget nyújtanak a Bizottság ellenőreinek, hogy ellenőrzési feladataikat a helyszínen elvégezhessék.

5.

A Bizottság mielőbb közöl a Svájci Szövetségi Számvevőszékkel minden, a helyszíni ellenőrzés során tudomására jutott szabálytalanságra utaló tényt vagy gyanút. A Bizottság minden esetben tájékoztatja a fent említett hatóságot az ilyen helyszíni ellenőrzés eredményéről.

IV.   Információ és konzultáció

1.

E melléklet megfelelő végrehajtása érdekében Svájc és a Közösség illetékes hatóságai rendszeresen információt cserélnek, és bármelyik Fél kérésére konzultációt folytatnak.

2.

A svájci hatóságok késedelem nélkül tájékoztatják a Bizottságot minden tudomásukra jutott, az e megállapodásban említett jogi aktusok alkalmazása érdekében kötött támogatási megállapodások és/vagy szerződések megkötésével és végrehajtásával összefüggő szabálytalanságra utaló tényről és gyanúról.

V.   Titoktartás

Az e melléklet alapján közölt vagy fogadott információ, formájától függetlenül, a szakmai titoktartás hatálya alá tartozik, és ugyanolyan védelemben részesül, mint a hasonló információ a svájci jog és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelő rendelkezések szerint. Ez az információ csak azon személyekkel közölhető, akik a közösségi intézményeknél, a tagállamokban vagy Svájcban hivatali feladataiknál fogva ezekről az információkról tudomást szerezhetnek; ezek az információk csak a Felek pénzügyi érdekeinek hatékony védelme érdekében használhatók fel.

VI.   Igazgatási intézkedések és szankciók

A svájci büntetőjog alkalmazásának sérelme nélkül a Bizottság igazgatási intézkedéseket és szankciókat alkalmazhat az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel módosított 1605/2002/EK, Euratom rendelettel, és az 1248/2006/EK, Euratom rendelettel módosított 2342/2002/EK, Euratom rendelettel, valamint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel (7) összhangban.

VII.   Behajtás és végrehajtás

E megállapodás alkalmazási körében, a hetedik EK-keretprogram alapján hozott bizottsági határozatok, amelyek személyekre, az államok kivételével, vagyoni kötelezettséget rónak, Svájcban végrehajthatók. A végrehajtási okiratot, a kizárólag az okirat valódiságára irányuló vizsgálatot követően, a svájci kormány által kijelölt hatóság bocsátja ki és erről értesíti a Bizottságot. A végrehajtás a svájci eljárási szabályokkal összhangban történik. A végrehajtási okirat jogszerűségének vizsgálata az Európai Közösségek Bírósága hatáskörébe tartozik. Az Európai Közösségek Bíróságának a hetedik EK- és Euratom-keretprogramok keretében kötött szerződésben szereplő választott bírósági kikötés alapján hozott ítéletei végrehajtására ugyanezek a feltételek vonatkoznak.


(1)  HL L 390., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  HL L 227., 2006.8.19., 3. o.

(4)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(5)  HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(6)  HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

(7)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o.


ZÁRÓOKMÁNY

Az EURÓPAI KÖZÖSSÉG

és

a SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

meghatalmazottai,

akik a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján Luxembourgban összeültek, hogy aláírják az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást, elfogadták a következő, a záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatot:

A Szerződő Felek együttes nyilatkozata a szoros párbeszédről, tekintettel az EK-Szerződés 169. és 171. cikkét végrehajtó új struktúrákra.

Ugyancsak tudomásul vették a következő, e záróokmányhoz csatolt nyilatkozatokat:

A Tanács nyilatkozata Svájcnak a bizottságban való részvételéről.

A Közösségek nyilatkozata az EU kutatóira az e megállapodás alapján Svájcban alkalmazandó elbánásról.

A Szerződő Felek együttes nyilatkozata a szoros párbeszédről, tekintettel az EK-Szerződés 169. és 171. cikkét végrehajtó új struktúrákra

A két Fél kijelenti, hogy – tekintettel a megállapodás 2.1. cikke megfelelő végrehajtásának biztosítására – a Svájci Államszövetséget megfelelő időben tájékoztatják az EK-Szerződés 169. és/vagy 171. cikkén alapuló struktúrákkal kapcsolatos, a hetedik keretprogram alapján végrehajtandó előkészületi munkákról.

A Tanács nyilatkozata Svájcnak a bizottságban való részvételéről

A Tanács elfogadja, hogy Svájc képviselői – amennyiben őket érintő témáról van szó – megfigyelőként vehetnek részt a következők ülésén:

a hetedik EK- és Euratom keretprogramok alapján felállított valamennyi bizottság, ideértve a tudományos és műszaki kutatóbizottságot (CREST),

a közös kutatóközpont igazgatótanácsa.

Svájc képviselői nem lehetnek jelen akkor, amikor a bizottságok szavaznak.

A Közösségek nyilatkozata az EU kutatóira az e megállapodás alapján Svájcban alkalmazandó elbánásról

A Közösségek arra számítanak, hogy Svájc az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai rendelkezésére álló tartózkodási engedélyek számára vonatkozó maximális küszöbértéket olyan módon alkalmazza, hogy a részt vevő kutatóknak kibocsátott tartózkodási engedélyek nem számítanak a maximális küszöbérték kiszámításakor. A Közösségek emellett azt várják, hogy a projektekben részt vevő és a Közösségek Közös Kutatóközpontjaiban foglalkoztatott kutatóknak egyenlő mértékben előnyös a szabályozott termonukleáris fúzió és a plazmafizika területén az Euratom és a Svájci Államszövetség között létrejött együttműködési megállapodás (HL L 242., 1978.9.4., 1. o.) 12. cikkének (3) bekezdése.

Svájc kormányának nyilatkozata

Svájc kormánya úgy ítéli meg, hogy a Közösségeknek az EU kutatóira az e megállapodás alapján Svájcban alkalmazandó eljárásról szóló nyilatkozata nem érinti a Szerződő Feleknek a megállapodás és a svájci jogrend szerinti jogait és kötelességeit.


Top