EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0754

A Tanács 754/2007/EK rendelete ( 2007. június 28. ) az 1941/2006/EK, a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK rendeletnek egyes halállományokra vonatkozó halászati lehetőségek és az ahhoz kapcsolódó feltételek tekintetében történő módosításáról

OJ L 172, 30.6.2007, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/754/oj

30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/26


A TANÁCS 754/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

az 1941/2006/EK, a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK rendeletnek egyes halállományokra vonatkozó halászati lehetőségek és az ahhoz kapcsolódó feltételek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a tőkehalállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 8. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1941/2006/EK tanácsi rendelet (3) egyes halállományok és halállománycsoportok vonatkozásában meghatározza a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeket és kapcsolódó feltételeket a 2007-es évre.

(2)

Az 1941/2006/EK rendelet előírja, hogy a tagállamok által a Balti-tenger egyes alterületein alkalmazandó kiegészítő tilalmi napokat legalább ötnapos időszakokra kell bontani. Az említett rendelkezés ugyanakkor nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kiegészítő tilalmi napokat a rendeletben meghatározott halászati tilalmi időszakokhoz kapcsolják, amennyiben a halászati tilalmi napok teljes időszaka legalább 5 nap. A kiegészítő tilalmi napok elosztását visszamenőleges hatállyal kell meghatározni.

(3)

A kijelölt kikötőkre vonatkozó rendelkezéseket pontosítani kell.

(4)

A sodortatott horogsorokat ki kell zárni a halászati erőkifejtés korlátozásai által érintett halászfelszerelések közül, amennyiben ezt a felszereléstípust nem tőkehal kifogására alkalmazzák.

(5)

Mivel nem tekinthető szükségesnek a 27. alterületre való utalás a balti-tengeri halászati erőkifejtés korlátozásai tekintetében az alterületen kifogott tőkehal minimális mennyisége miatt, az ezen alterületre való utalást el kell hagyni.

(6)

A 2015/2006/EK tanácsi rendelet (4) egyes mélytengeri halállományokra vonatkozóan megállapítja a közösségi halászhajók számára biztosított 2007-es és 2008-as halászati lehetőségeket.

(7)

Az említett rendeletben pontosítani kell egyes halászati tevékenységek leírását, hogy megfelelően azonosítani lehessen azokat a területeket, ahol a kvóták lehalászhatók.

(8)

Egyes fajok tekintetében az említett rendelet nem pontosan jelölte meg a kvótákat és lábjegyzeteket, ezért azokat ki kell igazítani.

(9)

A 41/2007/EK tanácsi rendelet (5) 2007-re megállapítja az egyes halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeket és az ahhoz kapcsolódó feltételeket.

(10)

A harmadik országbeli hajók által a NEAFC szabályozási területén fogott, fagyasztott hal kirakodására vagy átrakodására vonatkozó egyes különös rendelkezéseket pontosítani kell.

(11)

A 41/2007/EK rendelet IA. mellékletének címét és néhány halászati övezet meghatározását pontosítani kell annak érdekében, hogy megfelelően azonosíthatók legyenek azok a területek, ahol a kvóták lehalászhatók.

(12)

A homoki angolnára vonatkozóan a végleges fogási korlátozásokat a IIIa és IV ICES-övezetben, valamint a IIa ICES-övezet közösségi vizein a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság tanácsát követve, valamint a 41/2007/EK rendelet IID. mellékletének 8. pontja alapján kell megállapítani. A homokiangolna északi-tengeri állomány Norvégiával közös, azonban jelenleg nem áll közös gazdálkodás alatt. A végső fogási korlátozások összhangban vannak az EK és Norvégia közötti halászati konzultációk következtetései kölcsönösen elfogadott, 2007. május 22-i jegyzőkönyvével.

(13)

A valódi rájafélékre vonatkozó járulékos fogási kvóta alkalmazásának feltételeit e fajok 200 kg feletti mennyiségére kell korlátozni.

(14)

A halászati tevékenység végleges beszüntetése alapján odaítélt többletnapokban részesülő flották alkalmazásával végrehajtott halászati erőkifejtések számszerűsítésével kapcsolatos referencia-időszak megadása helytelen és azt ki kell javítani.

(15)

Az Ír-tengeren alkalmazandó, a III. mellékletben foglalt technikai intézkedésekkel kapcsolatos területet jelző koordináták megadása helytelen, és azt ki kell javítani.

(16)

A Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság 2006. december 11–15-i harmadik éves ülésén a tonhalállomány védelmére vonatkozó intézkedések és bizonyos területek tekintetében a kardhalra vonatkozó szabályozási intézkedéseket fogadtak el. Ezen intézkedéseket végre kell hajtani a közösségi jogban.

(17)

A Közösség, a Feröer-szigetek, Izland, Norvégia és az Orosz Föderáció a 2007. január 18-án tartott konzultációt követően megállapodásra jutott az Atlanti-óceán északkeleti részén élő atlanti-skandináv (tavasszal ívó norvég) heringállományra vonatkozó halászati lehetőségekről. A megállapodás értelmében a közösségi hajóknak kiadandó engedélyek számát 77-ről 93-ra emelik. A megállapodást végre kell hajtani a közösségi jogban.

(18)

Az 1941/2006/EK, a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1941/2006/EK rendelet módosításai

Az 1941/2006/EK rendelet I., II. és III. mellékletét e rendelet I. mellékletének megfelelően módosítani kell.

2. cikk

Az 2015/2006/EK rendelet módosításai

A 2015/2006/EK rendelet mellékletének 2. részét e rendelet II. mellékletének megfelelően módosítani kell.

3. cikk

A 41/2007/EK rendelet módosításai

A 41/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 51. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2847/93/EGK rendelet 28e. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a valamely kikötőbe belépni, kirakodni vagy átrakodni szándékozó, a 49. cikkben említettek szerinti halat szállító minden halászhajó parancsnokának vagy annak képviselőjének legalább 3 munkanappal várható érkezésük előtt értesíteni kell a használni kívánt kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságait.”

2.

Az 52. cikk az alábbiak szerint módosul:

a)

Az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága csak azt követően adhat engedélyt kirakodásra vagy átrakodásra, hogy a kirakodni vagy átrakodni szándékozó halászhajó lobogó szerinti állama, vagy – amennyiben a hajó átrakodásban vett részt a kikötőn kívül – az átadó hajók szerinti állam vagy államok, az 51. cikk (3) bekezdése szerint továbbított formanyomtatvány B. részének megfelelő kitöltésével és a nyomtatvány egy példányának visszaküldésével megerősítették, hogy:”

b)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága a kirakodási vagy átrakodási engedély megadására vagy megtagadására vonatkozó határozatáról a IV. melléklet I. részében előírt formanyomtatvány szabályszerűen kitöltött C. része egy példányának a Bizottságnak és a NEAFC titkárságának történő továbbítása révén haladéktalanul értesítést ad, amennyiben a kirakodott vagy átrakodott halmennyiségeket a NEAFC-egyezmény által szabályozott területen fogták ki.”

3.

Az 53. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok illetékes hatóságai évente a 49. cikkben említett harmadik országbeli hajók tagállami kikötőkben történő kirakodásainak és átrakodásainak legalább 15 %-át ellenőrzik.”

4.

A 41/2007/EK rendelet IA., IIA., III. és IV. melléklete e rendelet III. mellékletével összhangban módosul.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ugyanakkor az 1. cikket az e rendelet I. mellékletének 1. és 2. pontjában foglalt módosítások vonatkozásában 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GABRIEL


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 70., 2004.3.9., 8. o. A 441/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 104., 2007.4.21., 28. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 367., 2006.12.22., 1. o. A 609/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 141., 2007.6.2., 33. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 384., 2006.12.29., 28. o. A 609/2007/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A legutóbb a 643/2007/EK rendelettel (HL L 151., 2007.6.13., 1. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1941/2006/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 25–32. albontásban (EK-vizek) a tőkehalra vonatkozó bejegyzések alatti 1. lábjegyzetet, valamint a 22–24. albontásban (EK-vizek) felsorolt tőkehalfajtákat el kell hagyni.

b)

Az I melléklet I. függelékét el kell hagyni.

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.1.

A 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló halászeszközzel, illetve 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű, fenéken rögzített kopoltyúhálóval, állítóhálóval és tükörhálóval, vagy fenéken rögzített kötéllel vagy horogsorral – kivéve a sodortatott horogsorokat – történő halászat tilos:

a)

január 1-jétől 7-ig, március 31-től május 1-jéig és december 31-én a 22–24. alterületen; valamint

b)

január 1-jétől 7-ig, április 5-től 10-ig, július 1-jétől augusztus 31-ig és december 31-én a 25–26. alterületen.”

b)

Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.

A tagállamok biztosítják, hogy a lobogójuk alatt közlekedő halászhajók esetében tilos legyen a 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló halászeszközzel, illetve 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű, fenéken rögzített kopoltyúhálóval, állítóhálóval és tükörhálóval, vagy fenéken rögzített horogsorral – kivéve a sodortatott horogsorokat – történő halászat:

a)

77 naptári napig a 22–24. alterületen az 1.1. a) pontban említett időszak kivételével; valamint

b)

67 naptári napig a 25–26. alterületen az 1.1. b) pontban említett időszak kivételével.

A tagállamok az a) és b) pontban említett számú napot legalább ötnapos időszakokra bontják, kivéve ha az a) és b) pontban említett számú napot – december 31-e kivételével – az 1.1. a) és 1.1. b) pontban meghatározott időszakok kapcsolva adják hozzá.”

c)

A cikk a következő ponttal egészül ki:

„1.3.

Sodortatott horogsorokkal végzett halászat esetében az 1.1. és az 1.2. pontokban meghatározott időszakokon belül és napokon a tőkehal nem tárolható a fedélzeten.”

3.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

A 2.7.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.7.1.

Amennyiben valamely tagállam a tőkehal kirakodására kijelölt kikötővel rendelkezik, a 750 kg feletti élősúlyú tőkehalmennyiséget a fedélzetén tartó halászhajók a tőkehalat kizárólag e kijelölt kikötőkben rakodhatják ki.”


II. MELLÉKLET

A 2015/2006/EK rendelet mellékletének 2. része a következőképpen módosul:

1.

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi vizei, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizei tekintetében, a tízujjú nyálkásfejű halakra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Tízujjú nyálkásfejű halak

Beryx spp.

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezetben.

Év

2007

2008

 

Spanyolország

74

74

 

Franciaország

20

20

 

Írország

10

10

 

Portugália

214

214

 

Egyesült Királyság

10

10

 

EK

328

328”

 

2.

A IIIa ICES-övezet és a IIIb, c, d ICES-övezet közösségi vizei tekintetében a gránátoshal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Övezet

:

IIIa és a IIIb, c, d közösségi vizei

Év

2007

2008

 

Dánia

1 002

946

 

Németország

6

5

 

Svédország

52

49

 

EK

1 060

1 000”

 

3.

A VIII, IX, X, XII, XIV és V ICES-övezet (grönlandi vizek) közösségi vizei, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizei tekintetében a gránátoshal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a VIII, IX, X, XII és XIV övezetben.

Év

2007

2008

 

Németország

40

40

 

Spanyolország

4 391

4 391

 

Franciaország

202

202

 

Írország

9

9

 

Egyesült Királyság

18

18

 

Lettország

71

71

 

Litvánia

9

9

 

Lengyelország

1 374

1 374

 

EK

6 114

6 114”

 

4.

Az I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII és XIV ICES-övezet közösségi vizei, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizei tekintetében az atlanti tükörhal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII és XIV övezetben.

Év

2007

2008

 

Spanyolország

4

3

 

Franciaország

23

15

 

Írország

6

4

 

Portugália

7

5

 

Egyesült Királyság

4

3

 

EK

44

30”

 

5.

A VI és VII ICES-övezet közösségi vizei, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizei tekintetében a kék menyhal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a VI és VII övezetben (2).

Év

2007

2008

 

Németország

26

21

 

Észtország

4

3

 

Spanyolország

83

67

 

Franciaország

1 898

1 518

 

Írország

7

6

 

Litvánia

2

1

 

Lengyelország

1

1

 

Egyesült Királyság

482

386

 

Egyéb (1)

7

6

 

EK

2 510

2 009

 

6.

A közösségi vizek és harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek tekintetében a nagyszemű vörösdurbincs fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Övezet

:

X (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek)

Év

2007

2008

 

Spanyolország (3)

10

10

 

Portugália (3)

1 116

1 116

 

Egyesült Királyság (3)

10

10

 

EK (3)

1 136

1 136

 


(1)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a kékmenyhal-halászatot tudományos megfigyelés alatt tartják, különös tekintettel azon halászhajók tevékenységére, amelyek 2005-ben 30 tonnánál több kék menyhalat rakodtak ki. Valamennyi hajónak 5 tonnát meghaladó mennyiségű kékmenyhal kirakodása esetén a kirakodásról előzetes értesítést kell küldenie, és egy adott halászati út végén legfeljebb 25 tonna kék menyhalat rakodhat ki.”

(3)  A 2008-as kvóta legfeljebb 10 %-a 2007. decemberében is kihalászható.”


III. MELLÉKLET

A 41/2007/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az IA. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe a következő szöveg lép:

b)

A IIIa ICES-övezet és a IIa és IV ICES-övezet közösségi vizei tekintetében a homoki angolna fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Homoki angolnafélék

Ammodytidae

Övezet

:

IIIa, IIa és IV (közösségi vizek) (1)

SAN/2A3A4.

Dánia

144 324 (2)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Egyesült Királyság

3 155 (3)

Valamennyi tagállam

5 521 (4)  (5)

EK

153 000 (6)

Norvégia

20 000 (7)

TAC

Nem releváns. (8)

c)

A IV ICES-övezet ÉSZ 53° 30′-től északra fekvő része tekintetében a heringfajokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering (9)

Clupea harengus

Övezet

:

A IV övezet ÉSZ 53° 30′-től északra fekvő közösségi és norvég vizei

HER/04A., HER/04B.

Dánia

50 349

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Németország

34 118

Franciaország

19 232

Hollandia

47 190

Svédország

3 470

Egyesült Királyság

50 279

EK

204 638

Norvégia

50 000 (10)

TAC

341 063

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben

 

Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre (HER/*04N-)

EK

50 000”

d)

Az Vb és VIb ICES-övezet, valamint a VIaN ICES-övezet közösségi vizei tekintetében a hering fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

Közösségi és nemzetközi vizek az Vb, VIb és VIaN övezetben (11)

HER/5B6ANB.

Németország

3 727

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

705

Írország

5 036

Hollandia

3 727

Egyesült Királyság

20 145

EK

33 340

Feröer szigetek

660 (12)

TAC

34 000

e)

A VIb, XII és XIV ICES-övezet tekintetében a foltos tőkehal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

Közösségi és nemzetközi vizek a VIb, XII és XIV övezetben

HAD/6B1214

Belgium

10

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Németország

12

Franciaország

509

Írország

363

Egyesült Királyság

3 721

EK

4 615

TAC

4 615”

f)

A IIa és IV ICES-övezet közösségi vizei tekintetében a valódi rájafélék fajaira vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

valódi rájafélék

Rajidae

Övezet

:

IIa és IV (közösségi vizek)

SRX/2AC4-C

Belgium

369 (13)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

14 (13)

Németország

18 (13)

Franciaország

58 (13)

Hollandia

314 (13)

Egyesült Királyság

1 417 (13)

EK

2 190 (13)

TAC

2 190

2.

A IIA. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 10.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„10.1.

A Bizottság a 2002. január 1-je óta történt, állami támogatás nélküli végleges tevékenységbeszüntetések alapján többletnapokat oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 4.1. pontban említett halászeszközök valamelyikét szállító hajók az adott területen belül tartózkodhatnak. A visszavont és a szóban forgó halászeszközt használó hajók 2001-es, kilowattnapban mért erőkifejtését el kell osztani az adott halászeszközt használó valamennyi hajó 2001-es erőkifejtésével. A többletnapok számát ezután az így kapott hányados és az eredetileg kiosztott napok számának szorzata alapján számítják ki. Az e számítás eredményeként kapott töredéknapot fel kell kerekíteni a legközelebbi egész napra. E pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hajót az 5.2. pontnak megfelelően lecserélték, vagy ha a hajó visszavonását a megelőző években már felhasználták többletnapok szerzésére.”

b)

A 11.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„11.4.

A Bizottság a 2007. február 1. és 2008. január 31. közötti időszakban – a továbbfejlesztett adatszolgáltatással kapcsolatos kísérleti projekt alapján – hat olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 4.1.a)iv. és a 4.1.a)v. pontban említett valamely halászeszközt szállító hajó a 2.1.c) pontban említett területen belül tartózkodhat.”

c)

A 11.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„11.5.

A Bizottság a 2007. február 1. és 2008. január 31. közötti időszakban – a továbbfejlesztett adatszolgáltatással kapcsolatos kísérleti projekt alapján – tizenkét olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 4.1.a)iv. és a 4.1.a)v. pontban említett valamely halászeszközt szállító hajó a 2.1.c) pontban említett területen belül tartózkodhat.”

3.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 8.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„8.1.

A 2007. február 14-tőláprilis 30-ig tartó időszakban tilos fenéken vontatott vonóhálót, kerítőhálót vagy hasonló vontatott hálót, mindenféle kopoltyúhálót, állítóhálót vagy hasonló rögzített hálót, vagy bármilyen, horgokat használó halászeszközt használni a VIIa ICES-övezetnek a következő területekkel határolt részén:

Írország keleti partja és Észak-Írország keleti partja, valamint

a következő földrajzi koordinátákat loxodromákkal összekötő egyenes vonalak:

Észak-Írországban a Ards-félsziget keleti partja az ÉSZ 54° 30′-nál,

ÉSZ 54° 30′, NYH 04° 50′

ÉSZ 53° 15′, NYH 04° 50′

Írország keleti partján, az ÉSZ 53° 15′-nél található pont.”

b)

A 9.4 pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.4.

A 9.3. ponttól eltérve a következő halászeszközök használata engedélyezhető:

a)

a 120 mm-es vagy annál nagyobb, de 150 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók, feltéve, hogy azokat térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben használják, a háló maga pedig legfeljebb 100 hálószem hosszú, merülési aránya legalább 0,5-ös, és úszókkal vagy hasonló tartozékokkal szerelték fel. A hálók legfeljebb 2,5 km hosszan nyúlhatnak el, és az egy időben kivetett összes háló teljes hossza nem haladhatja meg a hajónkénti 25 km-t. A merítési idő legfeljebb 24 óra lehet; vagy

b)

a 250 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű állítóhálók, feltéve, hogy azokat térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben használják, a háló maga pedig legfeljebb 15 hálószem hosszú, merülési aránya legalább 0,33-as, és úszók vagy hasonló tartozékok nincsenek rajta. A hálók legfeljebb 10 km hosszan nyúlhatnak el. Az egy időben kivetett összes háló teljes hossza nem haladhatja meg a hajónkénti 100 km-t. A merítési idő legfeljebb 72 óra lehet.

Ez az eltérés azonban nem alkalmazandó a NEAFC szabályozási területen.”

c)

A 21. pont helyébe a következő szöveg lép:

„21.   A Csendes-óceán nyugati és középső része

21.1.

A tagállamok biztosítják, hogy a Csendes-óceán nyugati és középső részén előforduló, nagy távolságra vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó egyezmény hatálya alá tartozó területen (a továbbiakban: »az egyezmény területe«) a nagy szemű tonhalra, sárgaúszójú tonhalra, bonitóra és a Csendes-óceán déli részén élő germonra irányuló teljes halászati erőkifejtés a Közösség és a térség part menti államai között létrejött halászati partnerségi megállapodásokban előírt erőkifejtésre korlátozódik.

21.2.

Azok a tagállamok, amelyek hajói az egyezmény területén folytatott halászatra engedéllyel rendelkeznek, gazdálkodási tervet készítenek a lehorgonyzott vagy sodortatott úszójú halgyűjtő eszközök (FAD-ok) használatára vonatkozóan. A gazdálkodási tervnek stratégiát kell tartalmaznia a nagyszemű tonhal és a sárgaúszójú tonhal fajokba tartozó fiatal egyedek kifogásának korlátozását illetően.

21.3.

A 21.2. pontban említett gazdálkodási terveket legkésőbb 2007. október 15-ig kell benyújtani a Bizottságnak. A Bizottság a benyújtott gazdálkodási tervek alapján egy közösségi gazdálkodási tervet készít, amelyet legkésőbb 2007. december 31-ig továbbít a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC) titkárságának.

21.4.

Az egyezmény területének a DSZ 20°-tól délre lévő részén kardhalra legfeljebb 14 közösségi halászhajó halászhat. A közösségi részvétel a Spanyolország lobogója alatt halászó hajókra korlátozódik.”

4.

A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

a)

Az I. rész helyébe a következő szöveg lép:

„I.   RÉSZ

Harmadik országok vizein halászó közösségi hajók engedélyeire és halászati engedélyeire vonatkozó mennyiségi korlátozások

Halászterület

Halászat

Az engedélyek száma

Engedélyek elosztása a tagállamok között

Egyidejűleg jelen lévő hajók maximális száma

Norvég vizek és a Jan Mayent körülvevő halászati övezet

Hering, az ÉSZ 62° 00′-től északra

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Tengerfenéken élő fajok, az ÉSZ 62° 00′-től északra

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makréla, az ÉSZ 62° 00′-től délre, erszényes kerítőhálóval folytatott halászat

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

Nem releváns

Makréla, az ÉSZ 62° 00′-től délre, vonóhálóval folytatott halászat

19

Nem releváns

Makréla, az ÉSZ 62° 00′-től északra, erszényes kerítőhálóval folytatott halászat

11 (15)

DK: 11

Nem releváns

Ipari fajok, az ÉSZ 62° 00′-től délre

480

DK: 450, UK: 30

150

A Feröer-szigetek vizei

A Feröer szigeteki alapvonalaktól 12 és 21 mérföld között található övezetben legfeljebb 180 láb hosszúságú hajókkal folytatott valamennyi vonóhálós halászat

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

A tőkehal és a foltos tőkehal legalább 135 mm szembőségű hálóval folytatott, az ÉSZ 62° 28′-től délre és a NYH 6° 30′-től keletre található területre korlátozott célzott halászata

8 (16)

 

4

 

A Feröer szigeteki alapvonalaktól 21 mérföldnél távolabb folytatott vonóhálós halászat. A március 1. és május 31., valamint az október 1. és december 31. közötti időszakban ezek a hajók halászhatnak az ÉSZ 61° 20′ és az ÉSZ 62° 00′ közötti, illetve az alapvonalaktól számított 12 és 21 mérföld között található területen is.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

A kék menyhal legalább 100 mm szembőségű hálóval folytatott vonóhálós halászata az ÉSZ 61° 30′-től délre és a NYH 9° 00′-től nyugatra, a NYH 7° 00′ és a NYH 9° 00′ között az ÉSZ 60° 30′-től délre található területen, továbbá az ÉSZ 60° 30′ és a NYH 7° 00′, valamint az ÉSZ 60° 00′ és a NYH 6° 00′ között húzott vonaltól délnyugatra található területen.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

A fekete tőkehal legalább 120 mm szembőségű hálóval folytatott vonóhálós, célzott halászata, megengedve a körpántok használatát a zsákvég körül.

70

 

22 (18)

A kék puha tőkehal halászata. Az engedélyek száma további négy hajónak kiadható engedéllyel növelhető – annak érdekében, hogy párokat alkothassanak –, amennyiben a Feröer szigeteki hatóságok különleges hozzáférési szabályokat vezetnek be »a kék puha tőkehal fő halászati területének« nevezett területre

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Horgászat

10

UK: 10

6

Közönséges makréla halászata

12

DK: 12

12

A hering halászterületei az ÉSZ 62°-tól északra

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

b)

A II. rész helyébe a következő szöveg lép:

„II.   RÉSZ

A közösségi vizeken halászó harmadik országbeli hajók engedélyeire és halászati engedélyeire vonatkozó mennyiségi korlátozások

Lobogó szerinti állam

Halászat

Az engedélyek száma

Egyidejűleg jelen lévő hajók maximális száma

Norvégia

Hering, az ÉSZ 62° 00′-től északra

20

20

Feröer szigetek

Makréla, VIa (az ÉSZ 56° 30′-tól északra), VIIe, f, h, fattyúmakréla, IV, VIa (az ÉSZ 56° 30′-tól északra), hering, VIa, (az ÉSZ 56° 30′-tól északra)

14

14

Hering, az ÉSZ 62° 00’-től északra

21

21

Hering, IIIa

4

4

A norvég tőkehal és spratt ipari halászata a IV és VIa körzetben (az ÉSZ 56° 30′-től északra): homoki angolna ipari halászata a IV körzetben (beleértve a kék puha tőkehal elkerülhetetlen járulékos fogásait)

15

15

Északi menyhal és norvég menyhal

20

10

Kék puha tőkehal, a II, VIa (az ÉSZ 56° 30′-től északra), VIb, VII (NYH 12° 00′-től nyugatra)

20

20

Kék menyhal

16

16

Venezuela

Csattogóhalak (19) (Francia Guyana vizei)

41

p.m.

Cápák (Francia Guyana vizei)

4

p.m.


(1)  Kivéve az egyesült királysági alapvonalaktól számított 6 mérföldön belüli vizeket Shetlandnél, Fair-szigetnél és Foulánál.

(2)  Ebből legfeljebb 125 459 tonna halászható a IIa és IV övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 18 865 tonna csak a IIIa ICES-övezetben halászható.

(3)  Ebből legfeljebb 2 742 tonna halászható a IIa és IV övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 413 tonna csak a IIIa ICES-övezetből halászható.

(4)  Ebből legfeljebb 4 799 tonna halászható a IIa és IV ICES-övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 722 tonna csak a IIIa ICES-övezetből halászható. A tagállamok Svédország kivételével csak a IIIa ICES-övezet közösségi vizeiből halászhatnak.

(5)  Dánia és az Egyesült Királyság kivételével.

(6)  Ebből legfeljebb 133 000 tonna halászható a IIa és IV ICES-övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 20 000 tonna csak a IIIa ICES-övezetből halászható.

(7)  A IV ICES-övezetben kell lehalászni.

(8)  Legfeljebb 170 000 tonna halászható a IIa és IV ICES-övezetben, az EK és Norvégia közötti, 2007. május 22-i elfogadott jegyzőkönyvvel összhangban.”

(9)  A 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókat alkalmazó halászattal zsákmányolt, kirakodott heringfogások. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot kirakodott heringfogásaikról, megkülönböztetve a IVa és a IVb ICES-övezetben fogott halakat.

(10)  Halászható közösségi vizekben. Az e kvótán belüli fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség (TAC) Norvégiára eső részéből.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben

 

Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre (HER/*04N-)

EK

50 000”

(11)  A következő területek heringállományára történő utalás: a VIa ICES-övezet az ÉSZ 56° 00′-től északra, és a VIa övezet azon része, amely a NYH 07° 00′-től keletre és az ÉSZ 55° 00′-től északra található, a Clyde kivételével.

(12)  Ezt a kvótát kizárólag a VIa ICES-övezet ÉSZ 56° 30′-tól északra található részében lehet lehalászni.”

(13)  Járulékos fogási kvóta. Amennyiben 200 kg feletti az e fajra eső kifogott mennyiség bármely 24 órás időszakban, e fajok a fedélzeten tárolt fogás élősúlyban kifejezett mennyiségének legfeljebb 25 %-át tehetik ki.”

(14)  Ez az elosztás az erszényes és vonóhálós halászatra vonatkozik.

(15)  Az erszényes kerítőhálóval makrélára irányuló halászatra az ÉSZ 62° 00′-től délre kiadott 11 engedélyből kell kiválasztani.

(16)  Az 1999. évi elfogadott jegyzőkönyvnek megfelelően a közönséges tőkehal és a foltos tőkehal célzott halászatára vonatkozó adatokat tartalmazzák »A Feröer szigeteki alapvonalaktól 12 és 21 mérföld között található övezetben legfeljebb 180 láb hosszúságú hajókkal folytatott valamennyi vonóhálós halászat« adatai.

(17)  Ezek az adatok az egyidejűleg jelen lévő hajók maximális számára utalnak.

(18)  Ezeket az adatokat tartalmazzák »A Feröer szigeteki alapvonalaktól számított 21 mérföldön túli vonóhálós halászat« adatai.”

(19)  Kizárólag horogsorral vagy csapdával (csattogóhalak esetében), illetve horogsorral vagy legalább 100 mm szembőségű hálóval, 30 méternél nagyobb mélységben (cápák esetében) halászható. Ezen engedélyek kiállításához bizonyítékot kell bemutatni az engedélyt kérelmező hajótulajdonos és egy Francia Guyanán működő feldolgozó vállalkozás között érvényben lévő szerződésről, valamint arról, hogy a szerződés kötelezi az érintett hajót a teljes csattogóhal-fogás legalább 75 %-ának, illetve a teljes cápafogás legalább 50 %-ának az adott közigazgatási egységben történő kirakodására, hogy az feldolgozásra kerülhessen az adott vállalkozás üzemében.

A fent említett szerződést a francia hatóságoknak záradékkal kell ellátniuk annak biztosítására, hogy a szerződés összhangban legyen mind a szerződő feldolgozó vállalkozás tényleges teljesítményével, mind a guyanai gazdaság fejlesztésére vonatkozó célkitűzésekkel. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megfelelő záradékkal ellátott szerződés másolatát.

Amennyiben a fent említett záradékot a francia hatóságok nem adják meg, az elutasításról és annak indokolásáról értesítik az érintett felet és a Bizottságot.”


Top