EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0121R(01)

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló 1907/2006/EK rendelethez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. december 18-i 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 396., 2006.12.30. )

OJ L 136, 29.5.2007, p. 281–282 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/121/corrigendum/2007-05-29/oj

29.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/281


Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló 1907/2006/EK rendelethez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. december 18-i 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 396., 2006. december 30. )

A 2006/121/EK irányelv helyesen:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/121/EK IRÁNYELVE

(2006. december 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló 1907/2006/EK rendelethez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

Az 1907/2006/EK rendelet (3) elfogadására tekintettel a 67/548/EGK irányelvet (4) ki kell igazítani, és annak a vegyi anyagok bejelentésére és kockázatértékelésére vonatkozó szabályait el kell hagyni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk (1) bekezdésében az a), b) és c) pontot el kell hagyni;

2.

a 2. cikk (1) bekezdésében a c), d), f) és g) pontot el kell hagyni;

3.

a 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Az anyagok tulajdonságainak vizsgálata és értékelése

Az anyagoknak az ezen irányelv keretében elvégzett vizsgálatát a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 13. cikkének követelményei szerint kell végrehajtani.

4.

az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy önmagukban vagy készítményekben előforduló anyagok kizárólag akkor kerülhessenek forgalomba, amennyiben azokat ezen irányelv 22-25. cikkével és ezen irányelv VI. mellékletének kritériumaival összhangban, a regisztrált anyagok esetében pedig az 1907/2006/EK rendelet 12. és 13. cikkének alkalmazásával szerzett információkkal összhangban csomagolták vagy címkézték, kivéve azon készítményeket, amelyekről más irányelvek rendelkeznek.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdés első albekezdésében említett intézkedések addig érvényesek, amíg az anyag szerepel az I. mellékletben megadott listán, vagy amíg a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban határozat nem születik arról, hogy nem kell szerepelnie e listán.”;

5.

a 7-15. cikket el kell hagyni;

6.

a 16. cikket el kell hagyni;

7.

a 17-20. cikket el kell hagyni;

8.

a 27. cikket el kell hagyni;

9.

a 32. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„32. cikk

Hivatkozások

Az ezen irányelv VIIA., VIIB., VIIC., VIID. és VIII. mellékletre való további hivatkozásokat az 1907/2006/EK rendelet megfelelő VI., VII., VIII., IX., X. és XI. mellékletére történő hivatkozásnak kell tekinteni.”;

10.

az V. mellékletet el kell hagyni;

11.

a VI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

e melléklet 1.6.2., 1.7.2., 1.7.3., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 3.1.1., 3.1.5.1., 3.1.5.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5., 3.2.6.1., 3.2.6.2., 3.2.7.2., 4.2.3.3., 5.1.3., 9.1.1.1., 9.1.1.2., 9.3. és 9.5. szakaszában az „V. melléklet” és az „ezen irányelv V. melléklete” helyébe a „az 1907/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, vizsgálati módszerekről szóló bizottsági rendelet” kifejezés lép;

b)

az 1.6.1. pont a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

olyan anyagok tekintetében, amelyekre nézve az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében meghatározott információ kötelező, az osztályozáshoz és címkézéshez szükséges adatok nagy része az »alapkészletben« jelenik meg. Ezt az osztályozást és címkézést szükség esetén felül kell vizsgálni, amennyiben további információ áll rendelkezésre (az 1907/2006/EK rendelet IX. melléklete);”;

c)

az 5.1. szakasz második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az alábbiakban meghatározott követelmények közvetlenül következnek az 1907/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, vizsgálati módszerekről szóló bizottsági rendeletben ismertetett vizsgálati módszerekből, amennyiben azok említést nyernek. Az 1907/2006/EK rendelet VII. és VIII. mellékletében említett »alapkészlethez« szükséges vizsgálati módszerek korlátozottak, és előfordulhat, hogy az ezekből származó információk a megfelelő osztályozáshoz nem elegendők. Az osztályozáshoz szükség lehet az 1907/2006/EK rendelet IX. vagy X. mellékletén alapuló vagy más egyenértékű vizsgálatokból nyert további adatokra. Ezenkívül további új adatok ismeretében a már osztályozott anyagokat is felülvizsgálhatják.”;

d)

az 5.2.1.2. szakasz második bekezdésében a második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az ilyen további tudományos bizonyíték általában az 1907/2006/EK rendelet IX. melléklete által előírt vizsgálatokon vagy ezzel egyénértékű vizsgálatokon alapul, és tartalmazhatja:”;

12.

a VIIA., VIIB., VIIC., VIID. és VIII. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 2008. június 1-ig megfeleljenek ennek az irányelvnek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Az említett rendelkezések tagállami elfogadásakor azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt az irányelvet 2008. június 1-jétől kell alkalmazni.

E cikk második bekezdésétől eltérve az 1. cikk 6. pontját 2008. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

M. VANHANEN


(1)  HL C 294., 2005.11.25., 38. o.

(2)  A Európai Parlament 2005. november 17-i véleménye (HL C 280. E, 2006.11.18, 440. o.), a Tanács 2006. június 27-i közös álláspontja (HL C 276. E, 2006.11.14., 252. o.) és az Európai Parlament 2006. december 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 3. oldalát.

(4)  HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.”;


Top