EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0923

2006/923/EK: A Bizottság határozata ( 2006. december 13. ) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) leküzdése céljából a Portugáliában felmerült kiadások fedezésére szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulásról a 2006. és 2007. évre (az értesítés a C(2006) 6433. számú dokumentummal történt)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 42–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 811–816 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/923/oj

14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/42


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 13.)

a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) leküzdése céljából a Portugáliában felmerült kiadások fedezésére szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulásról a 2006. és 2007. évre

(az értesítés a C(2006) 6433. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2006/923/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 23. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv szerint közösségi pénzügyi hozzájárulás adható egy tagállamnak olyan kiadások fedezésére, amelyek közvetlenül kapcsolódnak azon szükséges intézkedésekhez, amelyeket a tagállam a harmadik országokból vagy a Közösség más területeiről behurcolt károsító szervezetek leküzdése céljából azok felszámolására, vagy amennyiben ez nem lehetséges, azok megfékezésére hoz vagy tervez hozni.

(2)

A 2001/811/EK (2), a 2002/889/EK (3), a 2003/787/EK (4) és a 2004/772/EK (5) bizottsági határozat értelmében a Közösség már nyújtott pénzügyi hozzájárulást Portugáliának a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge), a továbbiakban a „PWN” ellenőrzését célzó intézkedésekhez az 1999 és 2003 közötti évekre, ami a lehetséges maximális időtartamnak felelt meg. 2003-tól Portugália egy „középtávú felszámolási programot” hajtott végre a PWN (a fenyőfa fonalférge) terjedésének megakadályozására, annak felszámolása céljából.

(3)

A 2000/29/EK irányelv 23. cikkének (6) bekezdése ugyanakkor rendelkezik további intézkedések lehetőségéről, amennyiben az szükséges a PWN leküzdéséhez.

(4)

2006 áprilisában Portugália benyújtotta a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak (a továbbiakban: „a bizottság”) a 2005. november 1-je és 2006. április 1-je között Portugáliában a PWN miatt elkülönített területen végzett felmérés eredményét és a visszaszorítási kampányról szóló áttekintést. Az eredményből kitűnik, hogy az előző években meghozott intézkedések dacára jelentősen megnövekedett azon területek száma, ahol a PWN jelenléte kimutatható.

(5)

Az Európai Bizottság és a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Portugáliának felül kell vizsgálnia a középtávú felszámolási programot, és sürgős intézkedéseket kell meghoznia, mely magában foglal egy intenzív felmérést és az elkülönített terület újbóli meghatározását.

(6)

2006 májusában Portugália benyújtott a bizottságnak egy, a PWN további terjedésének felszámolását célzó intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervet (6). Ezek az intézkedések magukban foglalták az elkülönített terület aktualizált körülhatárolását, e terület összes beteg fáinak kiirtását, a megfigyelés folytatását és egy olyan irtásövezet létesítését, amely mentes a fenyőfa fonalférgét hordozó fáktól, és ami képes megfékezni a fenyőfa fonalférgének a tagállamokba történő továbbterjedését, megvédve ezzel a tagállamokat attól a nagy mértékű veszteségtől, amit a fonalféreg a fenyőerdőkre jelenthet és elkerülve, hogy harmadik országok esetleg kereskedelmi korlátozásokat vezessenek be a tagállamokkal szemben. A terv különösen az ország területének azon részeit határozza meg, ahol az irtásövezetet létrehozzák. E cselekvési terv végleges változatát a bizottság 2006 júliusában hagyta jóvá.

(7)

2006 júliusában Portugália benyújtott egy, a PWN felszámolására irányuló, további intézkedéseket tartalmazó programot és egy ehhez kapcsolódó költségbecslést annak érdekében, hogy a Közösségtől pénzügyi hozzájárulást kapjon. Portugália azon területeit, melyek a megvalósításra kerülő intézkedések által érintettek és amelyek meghatározzák a közösségi pénzügyi hozzájárulásból részesülő földrajzi területeket, a fent említett cselekvési terv tartalmazza.

(8)

A Portugália által rendelkezésre bocsátott program lehetővé tette a Bizottság számára, hogy részletesen és összefüggésében elemezze a helyzetet, és arra a következtetésre jusson, hogy az irányelv 23. cikkének (6) bekezdésében közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtására vonatkozóan meghatározott feltételek teljesülnek. E közösségi pénzügyi hozzájárulást az említett program keretében felmerülő kiadások fedezésére kell nyújtani, mely program elősegíti a Közösség többi részének növény-egészségügyi védelmét a PWN-nek a kijelölt területről kiinduló további elterjedése ellen. Következésképpen a hozzájárulást biztosítani kell minden, a PWN-től mentes irtásövezet létrehozásához közvetlenül kapcsolódó intézkedéshez.

(9)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás általában nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50 %-át. A pénzügyi hozzájárulás azonban meghaladhatja ezt a mértéket abban az esetben, ha a további intézkedések elsősorban az érintett tagállam területén kívüli közösségi területek védelmére irányulnak. Tekintettel a PWN-nek a tűlevelű fákra és a növényekre kifejtett veszélyére, a betegség terjedésének gyorsaságára, a fertőzött zóna és egy másik tagállam közötti közelségre és a betegségnek az európai erdészetre és a nemzetközi fakereskedelemre való lehetséges hatására, ez a feltétel az irtásövezet létrehozására irányuló, a portugál cselekvési tervben előírt intézkedések tekintetében teljesül. Következésképpen helyénvaló a költségek 75 %-át támogató közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítélése.

(10)

A közös mezőgazdasági politika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (7) 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a növény-egészségügyi intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból kell finanszírozni. Ezen intézkedések pénzügyi ellenőrzése céljából az 1290/2005/EK rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(11)

A fenyőfa fonalférgét hordozó fáktól mentes irtásövezet létrehozására irányuló tevékenységeknek meg kell felelniük a vonatkozó közösségi környezetvédelmi jogszabályoknak.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Alapelv

A Bizottság jóváhagyja a 2006. és 2007. évre vonatkozó, a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) leküzdése céljából az I. mellékletben szereplő és a Portugália által benyújtott cselekvési terv keretében meghozott, a Portugáliában felmerült további intézkedések fedezésére szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítélését a 2000/29/EK irányelv 23. cikke (6) bekezdésének értelmében.

2. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulás összege és a támogatható tevékenységek

Az 1. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás teljes összege 8 417 848,95 euro.

A támogatható kiadásokat és a Közösség különböző pénzügyi hozzájárulásainak maximális összegét az I. melléklet határozza meg.

3. cikk

Előleg

E határozat elfogadását követő 30 napon belül Portugália számára 2 000 000 EUR összegű előleget folyósítanak.

4. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulás többi részének folyósítása

Az I. mellékletben meghatározott közösségi pénzügyi hozzájárulás többi részét a következő feltételek teljesülése esetén lehet folyósítani:

a)

a Portugália által a Bizottságnak 2007. január 15-e és 2007. április 15-e között benyújtandó műszaki jelentése és a Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatala által lefolytatott ellenőrző kiküldetések alapján bizonyítható, hogy Portugália legkésőbb 2007. március 31-ig végrehajtotta az I. mellékletben említett intézkedéseket oly módon, hogy teljesítette az 1. cikkben említett célkitűzéseket; illetve

b)

Portugália legkésőbb 2007. augusztus 31-ig benyújtott a Bizottságnak egy hivatalos kifizetési kérelmet, csatolva ehhez az 5. cikkben előírt pénzügyi jelentést és a technikai zárójelentést.

5. cikk

Igazoló dokumentumok

Portugáliának be kell nyújtania egy, az elvégzett intézkedéseket és a felmerülő kiadásokat igazoló

a)

technikai zárójelentést, melyben feltünteti az I. mellékletben említett összes intézkedés végrehajtását, illetve azok befejezésének dátumát;

b)

a II. mellékletben előírt formában benyújtott pénzügyi jelentést – a megfelelő dokumentációval együtt (például számlák vagy nyugták) –, melyben feltünteti a különböző intézkedésekhez kapcsolódó kiadásokat, melyekhez Portugália közösségi pénzügyi hozzájárulást igényelt.

6. cikk

A túlzott mértékű kárpótlás tilalma

Az I. mellékletben meghatározott intézkedésekre a Portugália által kifizetett kiadások nem eredményezhetik a fatulajdonosok túlzott mértékű kárpótlását. A kárpótlás azon az értéken alapul, amit a tulajdonos a fáért kapott volna még azelőtt, hogy az irtásövezetben az intézkedéseket elkezdték volna.

7. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulásnak csökkentése

(1)   Ha bebizonyosodott, hogy az I. mellékletben meghatározott intézkedések nem kerültek megfelelő módon végrehajtásra legkésőbb 2007. március 31-ig, akkor támogatható kiadásoknak a késői végrehajtás által érintett részére vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke az alábbi táblázatban szereplő szintig csökken:

A késedelmi napok száma 2007. április 1-től kezdődően

A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 vagy több

0 %

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben Portugália legkésőbb 2007. augusztus 31-ig nem nyújtja be a 4. cikk b) pontjában előírt fizetési kérelmet és a kísérő jelentéseket, az a közösségi pénzügyi hozzájárulás 25 %-os csökkenését eredményezi a késedelem minden egyes naptári hónapjára.

8. cikk

A többi közösségi politikának való megfelelés

Portugália biztosítja, hogy az 1. cikkben említett további intézkedéseket az alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően hajtsák végre.

9. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 306., 2001.11.23., 25. o.

(3)  HL L 311., 2002.11.14., 16. o.

(4)  HL L 293., 2003.11.11., 13. o.

(5)  HL L 341., 2004.11.17., 27. o.

(6)  Ezek az intézkedések a 2006. augusztus 16-i 815/2006 rendelettel módosított 2006. február 6-i 103/2006 portugál rendeletben szerepelnek.

(7)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A Portugália által a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőfa fonalférge) visszaszorítására benyújtott program különböző tevékenységeire vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulás a 2006. és 2007. évre

(EUR)

Helyszín

Intézkedés

Támogatható kiadás

A közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális mértéke

(a társfinanszírozás mértéke 75 %)

Irtásövezet (1)

A PWN-re vonatkozó felmérések az irtásövezetben

156 000

117 000

A PWN betegséget hordozó fák kivágása és elszállítása

4 666 666

3 499 999,5

A PWN betegséget hordozó fák gallyazása és hántolása

300 000

225 000

A gally és a kéreg ártalmatlanítása

700 000

525 000

Kárpótlás a fa értékéért (2)

4 666 666

3 499 999,5

A kifejezetten az irtásövezetre használt információs rendszer átalakítása

200 000

150 000

Részösszeg

 

10 689 332

8 016 999

Részösszeg

Koordinációs tevékenységek (3)

534 466,6

400 849,95

Összesen

 

11 223 798,60

8 417 848,95

A közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes maximális összege

8 417 848,95


(1)  Az elkülönített terület külső határán elterülő 3 km széles övezet, amint azt a 2006/133/EK bizottsági határozat (HL L 52., 2006.2.23., 34. o.) meghatározza.

(2)  A földtulajdonosnak nyújtott kárpótlás a fa értékéért, mivel a kivágott fák egészségesek voltak és azon vállalatok tulajdonává váltak, amelyek kivágták őket.

(3)  5 %-os átalány a koordinációs tevékenységekért.


II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

A FENYŐFA FAFÉRGÉNEK VISSZASZORÍTÁSÁRA BENYÚJTOTT PORTUGÁL PROGRAM A 2006. ÉS 2007. ÉVRE

ELKÜLÖNÍTETT TERÜLET – IRTÁSÖVEZET

1. intézkedés: Az elkülönített területen végzett felmérések

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


2. intézkedés: A fák kivágása és elszállítása

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


3. intézkedés: A fák gallyazása és hántolása

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


4. intézkedés: A gally és a kéreg ártalmatlanítása

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


5. intézkedés: Kártérítés a fa értékéért

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


6. intézkedés: Az információs rendszer átalakítása

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Összesen:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


7. intézkedés: Koordinációs tevékenységek

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Összesen:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Top