EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_337_R_0033_01

2006/872/EK: A Tanács határozata ( 2006. november 17. ) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA) szóló jegyzőkönyvnek a Közösség részéről történő aláírásáról
Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és ennek tagállamai, másrészről Románia közötti társulást létrehozó Európa-megállapodáshoz a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA)

OJ L 337, 5.12.2006, p. 33–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/33


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. november 17.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA) szóló jegyzőkönyvnek a Közösség részéről történő aláírásáról

(2006/872/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia között társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodás (1)1995. február 1-jén hatályba lépett.

(2)

Az Európa-megállapodás 75. cikke előírja, hogy a szabványok és a megfelelőségértékelési eljárások területén történő együttműködés célja a kölcsönös elismerésről szóló megállapodások megkötése.

(3)

Az Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló jegyzőkönyvet a Közösség részéről a Bizottság tárgyalta.

(4)

A későbbi időpontban történő megkötésre is figyelemmel, a 2006. április 18-án Brüsszelben parafált, az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA) szóló jegyzőkönyvet alá kell írni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Későbbi megkötésének lehetőségére figyelemmel, a Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a Közösség részéről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA) szóló jegyzőkönyv aláírására jogosult személyt.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

Kelt Luxembourgban, 2006. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. TUOMIOJA


(1)  HL L 357., 1994.12.31., 2. o.


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és ennek tagállamai, másrészről Románia közötti társulást létrehozó Európa-megállapodáshoz a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ROMÁNIA,

a továbbiakban: a Felek,

MIVEL Románia európai uniós tagsági kérelmet nyújtott be, és e tagsággal együtt jár az Európai Közösség vívmányainak hatékony végrehajtása,

FELISMERVE, hogy a közösségi jog Románia általi fokozatos elfogadása és végrehajtása lehetőséget nyújt a belső piac egyes előnyeinek kiterjesztésére, valamint arra, hogy az ország csatlakozása előtt egyes ágazatokban biztosítsa a belső piac hatékony működését,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az e jegyzőkönyv alkalmazási körébe tartozó ágazatokban a román nemzeti jog jelentős arányban átveszi a közösségi jog rendelkezéseit,

FIGYELEMBE VÉVE a Felek közös kötelezettségvállalását az áruk szabad mozgásával és a termékminőség javításával kapcsolatos elvek iránt annak érdekében, hogy biztosítani tudják polgáraik egészségét és biztonságát, valamint a környezet védelmét, beleértve a technikai segítségnyújtást és a közöttük megvalósuló együttműködés egyéb formáit,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy aláírják az egyrészről az Európai Gazdasági Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia között társulás létesítéséről szóló Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: e jegyzőkönyv), amely a Felek bármelyikének piacán a törvényes forgalomba hozatal feltételeit teljesítő ipari termékek kölcsönös elfogadása mellett előírja a közösségi vagy a nemzeti jogszabály hatálya alá tartozó ipari termékeken elvégzett megfelelőségértékelés eredményeinek kölcsönös elismerését is, tudomásul véve, hogy az Európa-megállapodás 75. cikke adott esetben előírja a kölcsönös elismerésről szóló megállapodás megkötését,

TUDOMÁSUL VÉVE az Európai Közösség, illetve Izland, Liechtenstein és Norvégia között az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás által kialakult szoros kapcsolatot, amelynek okán indokolt egy, az ezzel a jegyzőkönyvvel egyenértékű, a megfelelőségértékelésről szóló, párhuzamos európai megállapodás megkötését fontolóra venni Románia és a fent említett országok között,

SZEM ELŐTT TARTVA a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodás szerződő feleként betöltött státuszukat és különösen a Kereskedelmi Világszervezetnek a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodása szerinti kötelezettségeiknek tudatában,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

E jegyzőkönyv célja, hogy megkönnyítse az ipari termékek kereskedelmét gátló technikai akadályok Felek általi felszámolását. Ennek feltétele, hogy Románia a közösségi joggal egyenértékű nemzeti jogszabályokat fogadjon el.

E jegyzőkönyv az alábbiakról rendelkezik:

a)

az ipari termékek kölcsönös elfogadásáról szóló mellékletekben szereplő azon ipari termékek kölcsönös elfogadása, amelyek teljesítik a Felek bármelyikének piacán történő törvényes forgalomba hozatal előírásait;

b)

a közösségi jog és az azzal egyenértékű román nemzeti jog hatálya alá tartozó, valamint a megfelelőségértékelés eredményeinek kölcsönös elismeréséről szóló mellékletekben szereplő ipari termékek megfelelőségértékelésével kapcsolatos eredmények kölcsönös elismerése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a)

„ipari termékek” az Európa-megállapodás 9. cikkében, és annak 2. jegyzőkönyvében meghatározott termékek;

b)

„közösségi jogszabály” az Európai Közösség minden olyan jogi aktusa és végrehajtó gyakorlata, amely egy adott helyzet, kockázat, vagy ipari termékkategória esetében alkalmazható, az Európai Közösségek Bíróságának értelmezése szerint;

c)

„nemzeti jogszabály” minden olyan jogi aktus és végrehajtó gyakorlat, amellyel Románia átveszi az egy adott helyzet, kockázat vagy ipari termékkategória esetében alkalmazandó közösségi jogszabályt.

Az e jegyzőkönyvben használt kifejezések meghatározása megfelel a közösségi és a román jogszabályokban használatos meghatározásoknak.

3. cikk

Jogszabályok összehangolása

E jegyzőkönyv alkalmazásában Románia hozzájárul ahhoz, hogy – az Európai Közösségek Bizottságával konzultálva – meghozza a megfelelő intézkedéseket a közösségi jog átvételének folytatása vagy befejezése érdekében, különösen a szabványosítás, a mérésügy, az akkreditáció, a megfelelőségértékelés, a piackutatás, az általános termékbiztonság és a gyártói felelősség terén.

4. cikk

Az ipari termékek kölcsönös elfogadása

A Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönös elfogadás érdekében az ipari termékek kölcsönös elfogadásáról szóló mellékletekben szereplő, és az egyik Fél piacán való törvényes forgalomba hozatal előírásait teljesítő ipari termékek minden további korlátozás nélkül forgalomba hozhatók a másik Fél piacán. Ez nem sérti az Európa-megállapodás 36. cikkét.

5. cikk

A megfelelőségértékelési eljárások eredményeinek kölcsönös elismerése

A Felek megállapodnak abban, hogy elismerik a megfelelőségértékelési eljárások eredményeinek kölcsönös elismeréséről szóló mellékletekben felsorolt közösségi vagy nemzeti jogszabályok értelmében elvégzett megfelelőségértékelési eljárások eredményeit. A megfelelőség elfogadásához a Felek nem kérik az eljárások megismétlését, és nem támasztanak további követelményeket.

6. cikk

Védzáradék

Amennyiben bármely fél arra a megállapításra jut, hogy piacán e jegyzőkönyv értelmében forgalomba hozott, és rendeltetésének megfelelően használt ipari termék veszélyeztetheti a felhasználók vagy egyéb személyek biztonságát, egészségét, vagy sérti a mellékletekben meghatározott jogszabály által védett bármely egyéb legitim érdeket, meghozhatja a megfelelő intézkedéseket e termék piacról való visszavonása, forgalomba hozatalának, működésbe helyezésének, illetve használatba vételének megtiltása, valamint szabad mozgásának korlátozása érdekében. Az ilyen esetekre vonatkozó részletes eljárásokat a mellékletek írják elő.

7. cikk

Alkalmazási kör kiterjesztése

Amint Románia elfogadja és saját nemzeti jogába átülteti a közösségi jogszabályokat, a Felek a 14. cikkben meghatározott eljárással összhangban módosíthatják a mellékleteket vagy új mellékleteket hozhatnak létre.

8. cikk

Származás

E jegyzőkönyv rendelkezései az ipari termékekre vonatkoznak, tekintet nélkül származásukra.

9. cikk

A Felek hatóságaikra és szervezeteikre vonatkozó kötelezettségei

A Felek biztosítják, hogy a hatáskörükbe tartozó és a közösségi, illetve a nemzeti jogszabályok hatékony végrehajtásáért felelős hatóságok folyamatosan alkalmazzák azokat. Emellett a Felek biztosítják, hogy e hatóságok az ipari termékek a közösségi és a nemzeti jogszabályok előírásainak való megfelelése érdekében adott esetben a szervezeteket kijelölhessék, működésüket felfüggeszthessék, a felfüggesztést feloldhassák, és a kijelölést visszavonhassák, illetve előírhassák a termékek piacról való kivonását.

A Felek biztosítják, hogy a mellékletekben meghatározott közösségi vagy nemzeti előírásoknak való megfelelőségértékelés elvégzésére saját hatáskörükben kijelölt szervezetek folyamatosan megfelelnek a közösségi vagy a nemzeti jogszabályok előírásainak. Emellett a Felek minden szükséges lépést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy e szervezetek továbbra is rendelkezzenek a kijelölésük értelmében rájuk háruló feladatok elvégzéséhez szükséges hatáskörrel.

10. cikk

Kijelölt szervezetek

Első lépésben az e jegyzőkönyv alkalmazásában kijelölt szervezetek megegyeznek a Románia és a Közösség által a hatálybalépési eljárások befejezését megelőzően egymással kicserélt listákon szereplő szervezetekkel.

Ezt követően a mellékletekben meghatározott közösségi vagy nemzeti jogszabályok előírásainak való megfelelőséget értékelő szervezeteket az alábbi eljárás szerint kell kijelölni:

a)

az adott Fél a kijelölését írásban közli a másik Féllel;

b)

a másik Fél írásbeli megerősítését követően a szervezetet ettől az időponttól kezdve kijelöltnek és a mellékletekben meghatározott előírásoknak való megfelelőségértékelés elvégzésére alkalmasnak kell tekinteni;

Amennyiben bármely Fél saját hatáskörében a szervezet kijelölésének visszavonásáról határoz, arról a másik Felet írásban értesítenie kell. A szervezet legkésőbb visszahívásának időpontjától felfüggeszti a mellékletekben szereplő rendelkezéseknek való megfelelés értékelését. Mindazonáltal az említett időpont előtt elvégzett megfelelőségértékelés – a Társulási Tanács ellentétes határozatáig – érvényes marad.

11. cikk

A kijelölt szervezetek ellenőrzése

Bármely Fél kérelmezheti a másik Félnél a hatáskörében kijelölt szervezet technikai kompetenciájának és megfelelőségének ellenőrzését. E kérelmeket indoklással kell ellátni annak érdekében, hogy a kijelölésért felelős Fél elvégezhesse a kért ellenőrzést, és mihamarabb jelentést küldhessen a másik Félnek. A Felek – a vonatkozó hatóságok részvétele mellett – közösen is ellenőrizhetik a szervezetet. Ehhez a Felek biztosítják a hatáskörükbe tartozó szervek teljes körű együttműködését. A Felek minden megfelelő lépést megtesznek és minden szükséges eszközt felhasználnak a feltárt problémák megoldása érdekében.

Amennyiben a problémákat nem lehet mindkét Fél kölcsönös megelégedésére megoldani, a Felek egyet nem értésüket indokolva értesíthetik a Társulási Tanács elnökét. A megfelelő intézkedésről a Társulási Tanács dönt.

A Társulási Tanács ezzel ellenkező döntéséig a szervezet kijelölését és a mellékletben szereplő közösségi vagy nemzeti jogszabályoknak való megfelelés értékelésével kapcsolatos hatáskörének elismerését részlegesen vagy teljesen fel kell függeszteni attól az időponttól kezdve, amikor a Felek egyet nem értésükről értesítették a Társulási Tanács elnökét.

12. cikk

Információcsere és együttműködés

E jegyzőkönyv helyes és egységes alkalmazásának és értelmezésének biztosítása érdekében a Felek, hatóságaik és kijelölt szervezeteik:

a)

a jogszabályok és a gyakorlat végrehajtásával – ideértve különösen a kijelölt szervezetek megfelelőségét biztosító eljárásokkal – kapcsolatos minden vonatkozó információt kicserélnek egymással;

b)

adott esetben részt vesznek a Felek vonatkozó tájékoztatási, koordinációs és egyéb ehhez kapcsolódó tevékenységeiben;

c)

együttműködésre ösztönzik szervezeteiket a kölcsönös és önkéntes elismerésről szóló megállapodások megkötése érdekében.

13. cikk

Titoktartás

A Szerződő Felek képviselői, szakértői és egyéb meghatalmazottai hivatali tevékenységük megszűnése után sem fedhetik fel az e jegyzőkönyv keretében szerzett olyan jellegű információkat, amelyekre a szakmai titoktartás kötelezettsége vonatkozik. Ez az információ nem használható az e jegyzőkönyv által kitűzött céloktól eltérő célokra.

14. cikk

A jegyzőkönyv végrehajtása

Az Európa-megállapodás 106. cikkének értelmében e jegyzőkönyv hatékony alkalmazásáért a Társulási Tanács felel. A Társulási Tanács különösen az alábbiak tekintetében hozhat döntéseket:

a)

a mellékletek módosítása;

b)

új mellékletek hozzáadása;

c)

közös szakértői csoport vagy csoportok felállítása a kijelölt szervezet technikai kompetenciájának és a rendelkezéseknek való megfelelésének ellenőrzésére;

d)

információ kicserélése a mellékletekben szereplő közösségi és nemzeti jogszabályok javasolt és tényleges módosításaival kapcsolatban;

e)

valamely melléklet hatálya alá tartozó ágazatot érintő új vagy további megfelelőségértékelési eljárások indítása;

f)

e jegyzőkönyv alkalmazásával kapcsolatos kérdések megoldása.

Az e jegyzőkönyvben megállapított fenti felelősségi köröket a Társulási Tanács az Európa-megállapodás 110. cikkének (2) bekezdése értelmében átruházhatja.

15. cikk

Technikai együttműködés és segítségnyújtás

Az Európai Közösség szükség esetén technikai együttműködést és segítségnyújtást kínálhat fel Romániának e jegyzőkönyv hatékony végrehajtásának és alkalmazásának elősegítése érdekében.

16. cikk

Egyéb országokkal kötött megállapodások

Bármely Fél által e jegyzőkönyv aláírói között nem szereplő másik országgal kötött megfelelőségértékelési megállapodások a másik Félre nézve nem jelenthetnek kötelezettséget az említett harmadik országban elvégzett megfelelőségértékelési eljárások eredményeinek elfogadása tekintetében, kivéve, ha a Felek a Társulási Tanácsban erről kifejezetten meg nem egyeznek.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amelyen a Felek e jegyzőkönyv hatálybalépésére vonatkozó eljárásaik befejezését megerősítő diplomáciai jegyzékeket kicserélték.

18. cikk

A jegyzőkönyv státusza

Ez a jegyzőkönyv az Európa-megállapodás szerves részét képezi.

E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint román nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Hecho en Bucarest, el veintisiete de octubre de dos mil seis.

V Bukurešti dne dvacátého sedmého října dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bukarest, den syvogtyvende oktober totusind og seks.

Geschehen zu Bukarest am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsechs.

Koostatud kahe tuhande kuuenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Bukarestis.

Έγινε στο Βουκουρέστι, στις είκοσι επτά Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες έξι.

Done at Bucharest on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and six.

Fait à Bucarest, le vingt-sept octobre de l’an deux mille six.

Fatto a Bucarest, addì ventisette ottobre duemilasei.

Bukarestē, divi tūkstoši sestā gada divdesmit septītajā oktobrī

Priimta du tūkstančiai šeštų metų spalio dvidešimt septintą dieną Bukarešte

Kelt Bukarestben, a kétezerhatodik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Bukarest fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Boekarest, de zevenentwintigste oktober tweeduizend zes.

Sporządzono w Bukareszcie, dnia dwudziestego siódmego października dwa tysiące szóstego roku.

Feito em Bucareste, aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e seis.

V Bukurešti dňa dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícšesť.

V Bukarešti, sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč šest

Tehty Bukarestissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Utfärdat i Bukarest den tjugosjunde oktober år tjugohundrasex.

Întocmit la București în a douăzeci și șaptea zi a lunii octombrie anul două mii șase.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Por Rumanía

Za Rumunsko

For Rumænien

Für Rumänien

Rumeenia nimel

Για τη Ρουμανία

For Romania

Pour la Roumanie

Per la Romania

Rumānijas vārdā

Rumunijos vardu

Románia részéről

Għar-Rumanija

Voor Roemenië

W imieniu Rumunii

Pela Roménia

Za Rumunsko

Za Romunijo

Romanian puolesta

För Rumänien

Pentru România

Image

MELLÉKLET

MELLÉKLET

az ipari termékek kölcsönös elfogadásáról szóló

(emlékeztetőül)

MELLÉKLET

a megfelelőségértékelés eredményeinek kölcsönös elismeréséről szóló

Tartalomjegyzék

1.

Nyomástartó berendezések

Nyomástartó berendezések

I.   SZAKASZ

KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI JOGSZABÁLYOK

Közösségi jogszabály

:

Az Európai Parlament és a Tanács 1997. május 29-i 97/23/EK irányelve a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről.

Nemzeti jogszabály

:

A 584/2004. számú, azóta módosított kormányrendelet a nyomástartó berendezések forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek megállapításáról.

II.   SZAKASZ

KIJELÖLŐ HATÓSÁGOK

Európai Közösség

Belgium

:

Ministère des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Cseh Köztársaság

:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Németország

:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Észtország

:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Görögország

:

Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

Spanyolország

:

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Franciaország

:

Ministère de l’emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.

Írország

:

Department of Enterprise and Employment.

Olaszország

:

Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.

Lettország

:

Ekonomikas ministrija.

Magyarország

:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.

Málta

:

Under the authority of the Government of Malta: Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority.

Ausztria

:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Lengyelország

:

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Szlovénia

:

Ministrstvo za gospodarstvo.

Szlovák Köztársaság

:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Finnország

:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

Svédország

:

Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

Egyesült Királyság

:

Department of Trade and Industry.

Románia

:

Ministerul Economiei si Comertului – Ministry of Economy and Commerce.

III.   SZAKASZ

KIJELÖLT SZERVEZETEK

Európai Közösség

Az Európai Közösség tagállamai által az I. szakaszban szereplő közösségi jogszabály értelmében kijelölt, és e jegyzőkönyv 10. cikke értelmében Romániának bejelentett szervezetek.

Románia

A Románia által az I. szakaszban szereplő román nemzeti jogszabály értelmében kijelölt, és e jegyzőkönyv 10. cikke értelmében az Európai Közösségnek bejelentett szervezetek.

IV.   SZAKASZ

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

Védzáradékok

A.   Az ipari termékekkel kapcsolatos védzáradék:

1.

Amennyiben bármely Fél intézkedést hozott az alábbi termékek szabad piacrajutásának megtagadására: e melléklet alkalmazási körébe tartozó, CE-jelöléssel ellátott ipari termék,

vagy:

az e melléklet alkalmazási körébe tartozó és a 97/23/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében vagy 14. cikkében szereplő ipari termékek, sorrendben megfelelve az 584/2004. számú kormányrendelet 10. és 17. cikkének, amelyek esetében azonban a CE-jelölés nem követelmény;

e döntéséről azonnali hatállyal értesíti a másik Felet, felsorolva döntésének indokait és a meg nem felelés felmérésének módszerét.

2.

A Felek megvizsgálják a kérdést és a tudomásukra hozott bizonyítékokat, majd vizsgálataik eredményéről tájékoztatják egymást.

3.

Jogsértés estén a Felek meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy e termékek ne kerüljenek forgalomba.

4.

E vizsgálatok kimenetelével kapcsolatos egyet nem értés esetén az ügyet a Társulási Tanács elé kell tárni, amely szakértői vizsgálat elvégzését kérheti.

5.

Amennyiben a Társulási Tanács megállapítja, hogy az intézkedés:

a)

indokolatlan, az intézkedést hozó Fél nemzeti hatósága visszavonja azt;

b)

indokolt, a Felek meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy e termékek ne kerüljenek forgalomba.

B.   Harmonizált szabványokkal kapcsolatos védzáradék:

1.

Amennyiben Románia úgy ítéli meg, hogy az e mellékletben meghatározott jogszabályban szereplő harmonizált szabvány nem teljesíti a jogszabály alapvető követelményeit, tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

2.

A Társulási Tanács megvizsgálja a kérdést, és felkérheti a Közösséget arra, hogy az e mellékletben meghatározott közösségi jogszabályban előírt eljárással összhangban lépjen fel.

3.

A Közösség folyamatosan tájékoztatja a Társulási Tanácsot és a másik Felet a fejleményekről.

4.

Az eljárás kimeneteléről a másik Felet tájékoztatni kell.

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A ROMÁN KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGI GYŰLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

Annak érdekében, hogy a közösségi vívmányok alkalmazásának gyakorlati szempontjai közérthetőbbé váljanak, a Közösség kijelenti, hogy Romániát a következő feltételek mellett meghívják a nyomástartó berendezésekről szóló közösségi jogszabályokban említett vagy azáltal létrehozott bizottságok üléseire.

A részvétel olyan ülésekre, vagy azok egy részére korlátozódik, amelyeken a közösségi vívmányok alkalmazását tárgyalják, nem foglalja magában az olyan üléseken való részvételt, amelyek célja a Tanács által a Bizottságra ruházott végrehajtási vagy igazgatási hatáskörökkel kapcsolatos vélemények előkészítése és kinyilvánítása. E meghívás eseti elbírálás alapján kiterjeszthető a Bizottság által összehívott szakértői csoportokra.


Top