EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0708

A Bizottság 708/2006/EK rendelete ( 2006. május 8. ) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IAS 21 Nemzetközi Számviteli Standard és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 7 értelmezése tekintetében történő módosításáról ( (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 122, 9.5.2006, p. 19–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 394–398 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/708/oj

9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/19


A BIZOTTSÁG 708/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IAS 21 Nemzetközi Számviteli Standard és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 7 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK (1) európai parlamenti és tanácsi rendeletre, és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1725/2003/EK (2) bizottsági rendelettel egyes 2002. szeptember 14-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések elfogadásra kerültek.

(2)

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) 2005. november 24-énAz újra-megállapítás megközelítésének alkalmazása az IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerint címmel közzétette az IFRIC 7 értelmezést, a továbbiakban: IFRIC 7. Az IFRIC 7 tisztázza az IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerinti követelményeket a vállalatok azon problémáival kapcsolatban, hogy az IAS 29 szerint hogyan kell újra megállapítaniuk pénzügyi kimutatásaikat abban az első évben, amikor a vállalat hiperinfláció létezését állapítja meg a funkcionális pénzneme szerinti gazdaságban.

(3)

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2005. december 15-én a gazdálkodó egység külföldi érdekeltségbe történő befektetésére vonatkozó követelmények tisztázására kibocsátotta az IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standard Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés című módosítását. A vállalatok ugyanis aggodalmuknak adtak hangot a külföldi érdekeltségbe történő befektetéseik részét képező kölcsönökkel kapcsolatban, mivel az IAS 21 rendelkezései szerint a kölcsönt a vállalat vagy a külföldi érdekeltség funkcionális pénznemében kell meghatározni azért, hogy a felmerülő árfolyam-különbözeteket a konszolidált pénzügyi kimutatások saját tőkére vonatkozó részében lehessen megjeleníteni. A gyakorlatban azonban előfordulhat, hogy a kölcsönt egy másik (harmadik) pénznemben határozták meg. Az IASB arra a következtetésre jutott, hogy nem állt szándékában előírni ezt a korlátozást, és emiatt közzétette e módosítást a kölcsön harmadik pénznemben való meghatározásának engedélyezésére.

(4)

A terület szakértőivel folytatott konzultáció során bebizonyosodott, hogy az IFRIC 7 és az IAS 21 módosítása megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében az elfogadáshoz megállapított szakmai kritériumoknak.

(5)

Az 1725/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1725/2003/EK rendelet Melléklete a következőképpen módosul:

1.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 7 Az újra-megállapítás megközelítésének alkalmazása az IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerint értelmezése az e rendelet Mellékletében foglaltaknak megfelelően beillesztésre kerül;

2.

az IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standard Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés című módosításával összhangban az IAS 21 Nemzetközi Számviteli Standard az e rendelet Mellékletében foglaltaknak megfelelően módosításra kerül.

2. cikk

(1)   Az IFRIC 7-et az e rendelet Mellékletében foglaltaknak megfelelően valamennyi vállalatnak legkésőbb a 2006-os pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell, kivéve a januári vagy februári kezdőnappal rendelkező vállalatokat, amelyeknek legkésőbb a 2007-es pénzügyi évük kezdőnapjától kell alkalmazniuk az IFRIC 7-et.

(2)   Az IAS 21 módosítását az e rendelet Mellékletében foglaltaknak megfelelően valamennyi vállalatnak legkésőbb a 2006-os pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 261., 2003.10.13., 1. o. A legutóbb a 108/2006/EK (HL L 24., 2006.1.27., 1. o.) rendelettel módosított rendelet.


MELLÉKLET

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

IFRIC 7

IFRIC 7 értelmezés: Az újra-megállapítás megközelítésének alkalmazása az IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerint

IAS 21

Az IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standard Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés című módosítása

„Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Minden meglévő jog fenntartva az EGT-n kívül, kivéve a személyes felhasználás vagy más jogszerű eljárás céljából történő sokszorosítás jogát. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.”

IFRIC 7 ÉRTELMEZÉS

Az újra-megállapítás megközelítésének alkalmazása az IAS 29

Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerint

Hivatkozások

IAS 12 Nyereségadók

IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban

Háttér

1

Ezen értelmezés iránymutatást nyújt arra nézve, hogy hogyan kell alkalmazni az IAS 29 követelményeit olyan beszámolási időszakban, amelyben a gazdálkodó egység hiperinfláció létezését állapítja meg (1) a funkcionális pénzneme szerinti gazdaságban, amely a megelőző időszakban nem volt hiperinflációs, és a gazdálkodó egység emiatt az IAS 29-cel összhangban újra megállapítja pénzügyi kimutatásait.

Kérdések

2

Ezen értelmezés a következő kérdéseket érinti:

a)

hogyan kell az IAS 29 8. bekezdésében szereplő „a mérlegfordulónapon érvényes értékelési egységben való megállapítás” követelményét értelmezni akkor, amikor a gazdálkodó egység a standardot alkalmazza?

b)

hogyan kell a gazdálkodó egységnek elszámolnia a halasztott adótételek nyitását az újra-megállapított pénzügyi kimutatásaiban?

Konszenzus

3

Abban a beszámolási időszakban, amelyben a gazdálkodó egység hiperinfláció létezését állapítja meg a funkcionális pénzneme szerinti, a megelőző időszakban nem hiperinflációs gazdaságban, a gazdálkodó egységnek úgy kell alkalmaznia az IAS 29 követelményeit, mintha a gazdaság mindig is hiperinflációs lett volna. Emiatt az eredeti bekerülési értéken értékelt nem monetáris tételek vonatkozásában a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásokban bemutatott legkorábbi időszak kezdő időpontjához tartozó nyitómérlegét újra meg kell állapítani az infláció hatásának azon időszakban történő figyelembe vételére, amely az eszközök megszerzésének illetve a kötelezettségek felmerülésének vagy vállalásának időpontjától a beszámolási időszak zárómérlegének fordulónapjáig tart. A nyitómérlegben a megszerzés vagy felmerülés időpontjától eltérő időpontokban érvényes értékeken nyilvántartott nem monetáris tételek vonatkozásában az újra-megállapításnak az infláció azon időszakban jelentkező hatását kell figyelembe vennie, amely a könyv szerinti értékek meghatározásának időpontjától a beszámolási időszak zárómérlegének fordulónapjáig tart.

4

A zárómérleg fordulónapján a halasztott adótételek elszámolása és értékelése az IAS 12-vel összhangban történik. A beszámolási időszak nyitómérlegének halasztott adóra vonatkozó számadatait azonban a következőképpen kell megállapítani:

a)

a gazdálkodó egység az IAS 12-vel összhangban újraértékeli a halasztott adótételeket, miután újra megállapította a nem monetáris tételeinek a beszámolási időszak nyitómérlegének fordulónapjára vonatkozó nominális könyv szerinti értékeit, e fordulónap értékelési egységének alkalmazásával.

b)

az a) ponttal összhangban újraértékelt halasztott adótételeket újra megállapítják az értékelési egység azon változására nézve, amely a beszámolási időszak nyitómérlegének fordulónapjától a beszámolási időszak zárómérlegének fordulónapjáig tart.

A gazdálkodó egység az a) és a b) pont megközelítését alkalmazza minden olyan összehasonlító időszak nyitómérlege halasztott adótételeinek újra-megállapításakor, amely azon beszámolási időszak újra-megállapított pénzügyi kimutatásaiban szerepel, amelyben a gazdálkodó egység az IAS 29-et alkalmazza.

5

Miután a gazdálkodó egység újra megállapította a pénzügyi kimutatásait, a későbbi beszámolási időszak pénzügyi kimutatásaiban szereplő összes megfelelő értéket – ideértve a halasztott adótételeket is – újra megállapítja úgy, hogy a későbbi beszámolási időszakban az értékelési egység változását csak a megelőző beszámolási időszak újra-megállapított pénzügyi kimutatásaira alkalmazzák.

Hatálybalépés napja

6

A gazdálkodó egységnek ezen értelmezést a 2006. március 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás javasolt. Amennyiben valamely gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaira egy 2006. március 1-je előtt kezdődő időszakban alkalmazza az értelmezést, ezt a tényt közzé kell tennie.

Az IAS 21

Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standard módosítása

Ez a dokumentum ismerteti az IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standard módosításait. A módosítások véglegesítik azokat a javaslatokat, amelyek a 2005 szeptemberében közzétett, az IAS 21 standard Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés című javasolt módosításai elnevezésű, 1. Technikai Korrekciós tervezetben szerepeltek.

A gazdálkodó egységnek az e dokumentumban szereplő módosításokat a 2006. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás javasolt.

Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés

Beszúrásra kerül a 15A bekezdés a következőképpen:

„15A

Az a gazdálkodó egység, amely olyan monetáris tétellel rendelkezik, amely követelés vagy kötelezettség a 15. bekezdésben ismertetett külföldi érdekeltség felé, a csoport bármelyik leányvállalata is lehet. Rendelkezzen egy gazdálkodó egység például két leányvállalattal, A-val és B-vel. B leányvállalat egy külföldi érdekeltség. Az A leányvállalat kölcsönt nyújt a B leányvállalatnak. Az A leányvállalat B leányvállalattal szembeni kölcsön-követelése a gazdálkodó egység B leányvállalatban lévő nettó befektetésének részét képezi abban az esetben, ha a kölcsön visszafizetését nem tervezik, és arra valószínűleg nem is kerül sor a belátható jövőben. Ugyanez lenne igaz akkor is, ha az A leányvállalat maga is külföldi érdekeltség volna.”

Az árfolyam-különbözet megjelenítése

A 33. bekezdés a következőképpen módosul:

„33

Amikor egy monetáris tétel a beszámolót készítő gazdálkodó egység külföldi érdekeltségben történő nettó befektetése részét képezi, és az a beszámolót készítő gazdálkodó egység funkcionális pénznemében került meghatározásra, a 28. bekezdésnek megfelelően árfolyam-különbözet keletkezik a külföldi érdekeltség különálló pénzügyi kimutatásaiban. Amennyiben ugyanez a tétel a külföldi érdekeltség funkcionális pénznemében van kifejezve, a 28. bekezdés alapján a beszámolót készítő gazdálkodó egység egyedi pénzügyi kimutatásaiban keletkezik árfolyam-különbözet. Ha ezt a tételt olyan pénznemben határozták meg, amely eltér mind a beszámolót készítő gazdálkodó egység, mind a külföldi érdekeltség funkcionális pénznemétől, a beszámolót készítő gazdálkodó egység egyedi pénzügyi kimutatásaiban és a külföldi érdekeltség különálló pénzügyi kimutatásaiban a 28. bekezdéssel összhangban árfolyam-különbözet keletkezik. Az ilyen árfolyam-különbözetet átvezetik a saját tőke elkülönült elemébe azokban a pénzügyi kimutatásokban, amelyek a külföldi érdekeltséget és a beszámolót készítő gazdálkodó egységet is tartalmazzák (azaz azon pénzügyi kimutatásokban, amelyekben a külföldi érdekeltség konszolidálásra kerül, arányosan konszolidálják, vagy a tőkemódszer alapján kerül elszámolásra). ”

Beszúrásra kerül az 58A bekezdés a következőképpen:

„58A

Az IAS 21 standard Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés című, 2005 decemberében kibocsátott módosításával beillesztésre került a 15A bekezdés és módosult a 33. bekezdés. A gazdálkodó egységnek ezeket a módosításokat a 2006. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás javasolt.”


(1)  A hiperinfláció megállapítása az IAS 29 3. bekezdése kritériumainak gazdálkodó egység általi megítélésén alapul.


Top