EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_105_R_0033_01

A Tanács 563/2006/EK rendelete ( 2006. március 13. ) az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről
Az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás

OJ L 105, 13.4.2006, p. 33–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/33


A TANÁCS 563/2006/EK RENDELETE

(2006. március 13.)

az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésével és 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Közösség és a Salamon-szigetek tárgyalásokat folytatott, és parafált egy halászatról szóló partnerségi megállapodást, amely halászati lehetőségeket biztosít a közösségi halászoknak azokon a vizeken, melyek a halászat szempontjából a Salamon-szigetek felségterületéhez vagy joghatósága alá tartoznak.

(2)

A megállapodás a halászati ágazatban gazdasági, pénzügyi, műszaki, és tudományos együttműködést ír elő az erőforrások megőrzésének és fenntartható kiaknázásának, valamint a vállalkozások között a halászati ágazatban közös érdekű gazdasági tevékenységek, és az ehhez kapcsolódó tevékenységek kifejlesztését célzó partnerségek kialakításának biztosítása céljából.

(3)

Ezt a megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

Meg kell határozni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztását.

(5)

Azok a tagállamok, amelyek hajói e megállapodás alapján halásznak, a közösségi halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak megfigyelése tekintetében a 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 14-i 500/2001/EK bizottsági rendelettel (2) összhangban értesítik a Bizottságot a Salamon-szigetek halászati övezeten belül fogott egyes halállományok mennyiségéről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodást (a továbbiakban: „a megállapodás”) a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e rendelethez.

2. cikk

A megállapodás jegyzőkönyvében rögzített halászati lehetőségeket a tagállamok között a következőképpen kell felosztani:

Kerítőhálós tonhalhalászó hajók fagyasztóval:

Spanyolország:

a rendelkezésre álló halászati lehetőségek 75 %-a

Franciaország:

a rendelkezésre álló halászati lehetőségek 25 %-a

Felszíni horogsoros halászhajók:

Spanyolország:

6 hajó

Portugália:

4 hajó

Amennyiben a tagállamok engedélykérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben rögzített valamennyi halászati lehetőséget, a Bizottság figyelembe veheti bármely más tagállam engedélykérelmeit is.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARTENSTEIN


(1)  2006. február 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 73., 2001.3.15., 8. o.


Az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: „a Közösség”, és

a Salamon-szigetek kormánya, a továbbiakban: „a Salamon-szigetek”;

a továbbiakban együtt: „a Felek”;

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és a Salamon-szigetek közötti szoros együttműködést és szívélyes kapcsolatokat, és különösen a Loméi és a Cotonou-i Egyezménnyel összefüggésben, valamint azon közös óhajukat, hogy továbbra is fenntartsák és fejlesszék e kapcsolatokat;

FIGYELEMBE VÉVE a Salamon-szigetek azon kívánságát, hogy az együttműködés erősítése révén elősegítse halászati erőforrásainak ésszerű hasznosítását;

EMLÉKEZTETVE ARRA, hogy – különösen a tengeri halászat tekintetében – a Salamon-szigetek a partjaitól 200 tengeri mérföldig terjedő övezet felett gyakorol szuverenitást vagy joghatóságot;

TEKINTETTEL az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezményére, és az Egyesült Nemzeteknek a halállományról szóló megállapodására;

TUDATÁBAN a felelősségteljes halászat vonatkozásában a FAO 1995. évi konferenciáján elfogadott magatartási kódexben megállapított elvek fontosságának;

MEGERŐSÍTVE, hogy az élő erőforrások kiaknázása, megőrzése és kezelése céljából a parti államoknak szuverén jogaikat a nemzetközi jog elveivel és a nemzetközi jogi gyakorlattal összhangban, és a regionális szinten létrehozott gyakorlatok kellő figyelembevételével kell gyakorolniuk a joghatóságuk alatt álló vizeken;

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, HOGY kölcsönös érdekükben együttműködjenek az élő tengeri erőforrások hosszú távú megőrzése és fenntartható kiaknázása fokozásának elősegítésében;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy az ilyen együttműködésnek olyan – akár közösen, akár külön megtett – kiegészítő, a politikával összeegyeztethető kezdeményezések és intézkedések formájában kell megvalósulni, amelyek biztosítják az erőfeszítések összhangját;

ELHATÁROZVA, hogy e célból párbeszédet létesítenek a Salamon-szigeteki ágazati halászati politika meghatározása érdekében, és azonosítják az e politika hatékony végrehajtását, valamint a gazdasági szereplők és a civil társadalom részvételét biztosító megfelelő eszközöket;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy meghatározzák a közösségi hajók által a Salamon-szigetek halászati övezetében végzett halászati tevékenységekre, valamint e halászati övezetben a felelősségteljes halászat fokozása érdekében nyújtott közösségi támogatásra irányadó feltételeket;

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy a halászati iparban és a kapcsolódó területeken szorosabb gazdasági együttműködést érjenek el olyan vegyes vállalatok létrehozásával és fejlesztésével, amelyekben mindkét Fél társaságai érdekeltséggel bírnak,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODOTT MEG:

1. cikk

Hatály

E megállapodás az alábbiakra irányadó elveket, szabályokat és eljárásokat határozza meg:

gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködés a halászati ágazatban a Salamon-szigeteki halászati övezetben a felelősségteljes halászat fokozása, a halászati erőforrások megőrzésének és fenntartható kiaknázásának biztosítása, valamint a Salamon-szigeteki halászati ágazat fejlesztése céljából,

a Közösség halászhajóknak a Salamon-szigetek halászati övezetébe történő bejutására irányadó feltételek,

a Salamon-szigeteki halászati övezetben történő halászat szabályozására vonatkozó szabályok annak biztosítása céljából, hogy betartják a fenti szabályokat és feltételeket,

a halállományok hatékony védelmére és kezelésére vonatkozó intézkedések,

a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megakadályozása,

a halászati ágazatban a gazdasági tevékenységeknek, és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeknek a közös érdekből történő fejlesztését célzó, a társaságok közötti partnerség.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„Salamon-szigeteki hatóságok” a Salamon-szigetek halászati és tengeri erőforrásaival foglalkozó osztály, vagy a Salamon-szigetek halászati és tengeri erőforrásaival foglalkozó osztály állandó halászati titkársága;

b)

„közösségi hatóságok” az Európai Bizottság;

c)

„a Salamon-szigetek halászati övezete” a halászat tekintetében a Salamon-szigetek szuverenitása vagy joghatósága alatt álló, a Salamon-szigetek nemzeti jogszabályai által „a Salamon-szigetek halászati határai”-ként azonosított vizek;

d)

„közösségi hajó”; a Közösség valamely tagállamának lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott halászhajó;

e)

„vegyesvállalat” halászati vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységek folytatása céljából a Felek hajótulajdonosai vagy nemzeti vállalatai által a Salamon-szigeteken létrehozott kereskedelmi társaság;

f)

„vegyes bizottság” a Közösség és a Salamon-szigetek képviselőiből álló bizottság, amelynek feladatait a megállapodás 9. cikke tartalmazza;

g)

„halászat”:

i.

halak keresése, fogása, zsákmányolása, vagy lehalászása;

ii.

halak keresésének, fogásának, zsákmányolásának vagy lehalászásának megkísérlése;

iii.

bármely olyan tevékenység folytatása, amely ésszerűen elvárható módon a halak helyének meghatározását, azok fogását, zsákmányolását vagy lehalászását eredményezi;

iv.

halak csoportosulásának mesterséges előidézésére kialakított búvóhelyek vagy más, ehhez kapcsolódó elektronikus berendezések, mint például a rádiójeladók elhelyezése, felkutatása, vagy visszagyűjtése;

v.

bármely, az i–iv. albekezdésben leírt tevékenység közvetlen támogatására vagy előkészítésére a tengeren végzett művelet;

vi.

bármely más, légi vagy tengeri járműnek az i–v. alpontban leírt tevékenységre – kivéve a személyzet egészségét és biztonságát, vagy a hajó biztonságát érintő vészhelyzetekre – történő felhasználása;

h)

„halászhajó” bármely halászatra használt, vagy halászati célú felhasználásra szánt hajó, beleértve a segítőhajókat, halszállító hajókat, és bármely más, a halászati műveletekben közvetlenül részt vevő hajókat;

i)

„kezelő” bármely olyan személy, aki a halászhajó üzemeltetésével megbízott vagy azért felelős, azt irányítja vagy ellenőrzi, beleértve a tulajdonost, a bérlőt, vagy a kapitányt;

j)

„átrakás” egy halászhajó fedélzetén lévő halak egy részének vagy egészének egy másik halászhajó fedélzetére történő kirakodása, akár a tengeren, akár a kikötőben.

3. cikk

Az e megállapodás végrehajtásában említett elvek és célkitűzések

(1)   A Felek vállalják, hogy az övezetben halászó különböző flották közötti megkülönböztetésmentesség elve alapján a Salamon-szigeteki halászati övezetben elősegítik a felelősségteljes halászatot, a földrajzi régióban lévő fejlődő országok között megkötött megállapodások – beleértve a kölcsönös halászati megállapodásokat – sérelme nélkül.

(2)   A Felek együttműködnek a Salamon-szigeteki halászati övezet ágazati halászati politikájának meghatározása és végrehajtása céljából, és e célból a szükséges reformokról politikai párbeszédet kezdeményeznek. Vállalják, hogy e területen nem fogadnak el intézkedéseket anélkül, hogy egymással konzultáltak volna.

(3)   A Felek az e megállapodás alapján – akár közösen, akár egyoldalúan végzett – végrehajtott intézkedések, programok és fellépések előzetes, folyamatban lévő és utólagos értékeléseinek elvégzésében is együttműködnek.

(4)   A Felek vállalják annak biztosítását, hogy e megállapodást a felelősségteljes gazdasági és társadalmi kormányzás elveivel összhangban hajtják végre.

(5)   A Salamon-szigeteki tengerészeknek a közösségi hajókon történő alkalmazására a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozata az irányadó, amelyet a megfelelő szerződésekhez való jog, és a munkavégzés általános feltételei tekintetében is alkalmazni kell. Ez különösen az egyesülési szabadságra, és a kollektív tárgyalásokhoz való jog hathatós elismerésére, valamint a munkavállalás és foglalkoztatás tekintetében a megkülönböztetés felszámolására vonatkozik.

4. cikk

Tudományos együttműködés

(1)   A megállapodás hatálya alá tartozó időszakban a Közösség és a Salamon-szigetek megfigyelik a Salamon-szigeteki halászati övezet erőforrásainak állapotát; e célból szükség esetén – a Közösségben, illetve a Salamon-szigeteken felváltva – közös tudományos ülést tartanak.

(2)   A tudományos ülés következtetései és a legjobb, rendelkezésre álló tudományos vélemény alapján a Felek a 9. cikkben előírt vegyes bizottságon belül konzultálnak egymással, és amennyiben szükséges, közös megállapodással intézkedéseket hoznak a halászati erőforrások fenntartható kezelésének biztosítása érdekében.

(3)   A Felek – akár közvetlenül, akár az érintett nemzetközi szervezeteken belül – konzultálnak egymással a nyugat- és közép-csendes-óceáni élő erőforrások kezelésének és védelmének biztosítása, illetve a vonatkozó tudományos kutatásban való együttműködés céljából.

5. cikk

A közösségi hajóknak a Salamon-szigeteki halászati övezetben lévő halászterületekhez történő hozzáférése

(1)   A Salamon-szigetek vállalja, hogy e megállapodással – beleértve annak jegyzőkönyvét és mellékletét – összhangban halászati övezeteiben engedélyezi a közösségi hajók számára halászati tevékenységek folytatását.

(2)   Az e megállapodás hatálya alá tartozó halászati tevékenységekre a Salamon-szigetek törvényei és rendeletei vonatkoznak. A Salamon-szigetek az említett törvények bármilyen módosításáról az alkalmazásukat megelőző hat hónapon belül, az említett rendeletek bármilyen módosításáról pedig az alkalmazásukat megelőző egy hónapon belül értesíti a Bizottságot.

(3)   A Salamon-szigetek felelős a jegyzőkönyvben szereplő, a halászterületekre vonatkozó ellenőrzési rendelkezések hatékony végrehajtásáért. A közösségi hajók együttműködnek a Salamon-szigeteknek az ilyen ellenőrzés elvégzéséért felelős hatóságaival. A Salamon-szigetek által a halászati erőforrások megőrzése érdekében a halászat szabályozására megtett lépések objektív és tudományos kritériumokon alapulnak. Ezeket megkülönböztetés nélkül alkalmazni kell a közösségi, Salamon-szigeteki és a külföldi hajókra, az azonos földrajzi régió fejlődő országaival megkötött megállapodások sérelme nélkül, ideértve a kölcsönös halászati megállapodásokat.

(4)   A Közösség megtesz minden, annak biztosításához szükséges megfelelő lépést, hogy hajói megfeleljenek e megállapodásnak, és a Salamon-szigetek halászati övezeteiben lévő halászterületekre irányadó jogszabályoknak és rendeleteknek.

6. cikk

Engedélyek

A hajóra vonatkozó halászati engedély megszerzésére irányuló eljárást, az alkalmazandó díjakat, és a hajótulajdonosok által alkalmazott fizetési módszert a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet állapítja meg.

7. cikk

Pénzügyi hozzájárulás

(1)   A Közösség a Salamon-szigeteknek egyszeri pénzügyi hozzájárulást nyújt a jegyzőkönyvben és a mellékletekben megállapított feltételekkel összhangban. Ezen egyszeri hozzájárulást két kapcsolódó elem alapján számítják ki, nevezetesen:

a)

a közösségi hajóknak a Salamon-szigeteki halászati övezethez történő hozzáférése; és

b)

a Közösség által a felelősségteljes halászat fokozására és a Salamon-szigeteki halászati övezet halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázására nyújtott pénzügyi támogatás.

Az (1) bekezdés b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás egy részét a Felek közötti, a jegyzőkönyvvel összhangban történt közös megegyezésben azonosított, a Salamon-szigeteki ágazati halászati politikával összefüggésben elérendő célkitűzések tükrében, valamint a végrehajtására meghatározott éves és többéves programmal összhangban határozzák meg és kezelik.

(2)   A Közösség által nyújtott pénzügyi hozzájárulást minden évben a jegyzőkönyvvel összhangban, és a megállapodásnak és jegyzőkönyveinek az alábbiak eredményeként a hozzájárulás összegében bekövetkezett bármely változásra vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül fizetik:

a)

a Salamon-szigetek halászati övezetében a halászati tevékenységeket megakadályozó, a természeti jelenségeken kívüli súlyos körülmények (a megállapodás 14. cikkével összhangban);

b)

a közösségi hajóknak nyújtott halászati lehetőségeknek a Felek közös megegyezéssel történő csökkentése az érintett állományok kezelésének céljából, amennyiben ezt – a legjobb, rendelkezésre álló tudományos vélemény alapján – szükségesnek tartják az erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása végett (a jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban);

c)

a közösségi hajóknak nyújtott halászati lehetőségeknek a Felek közös megegyezéssel történő növelése, amennyiben a legjobb, rendelkezésre álló tudományos vélemény egyetért azzal, hogy az erőforrások állapota ezt lehetővé teszi (a jegyzőkönyv 1. és 4. cikkével összhangban);

d)

a Salamon-szigetek ágazati halászati politikája számára a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatás feltételeinek újraértékelése (a jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban), amenynyiben ezt az éves és többéves programok mindkét Fél által megfigyelt eredményei garantálják;

e)

e megállapodásnak a 12. cikk szerinti megszüntetése;

f)

e megállapodás végrehajtásának a 13. cikk szerinti felfüggesztése.

8. cikk

Az együttműködés elősegítése a gazdasági szereplők között és a civil társadalomban

(1)   A Felek ösztönzik a gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködést a halászati ágazatban és a kapcsolódó ágazatokban. Az e célból esetlegesen megtehető különböző intézkedések összehangolása érdekében konzultálnak egymással.

(2)   A Felek ösztönzik a halászati technikákra és a halászfelszerelésre, a halászati termékek tartósítási módszereire és ipari feldolgozására vonatkozó információk cseréjét.

(3)   A Felek törekednek arra, hogy az üzlet- és a beruházásfejlesztés számára kedvező környezet kialakításának ösztönzésével műszaki, gazdasági és kereskedelmi téren kedvező feltételeket teremtsenek a Felek vállalatai közötti kapcsolatok előmozdításához.

(4)   A Felek különösen ösztönzik a vegyes vállalatok létrehozását, ami közös érdekük. A vegyes vállalatok Salamon-szigeteken történő létrehozásakor, és a közösségi hajóknak a vegyes vállalatokra történő átruházásakor szigorúan be kell tartani a Salamon-szigeteki és a közösségi jogszabályokat.

9. cikk

Vegyes bizottság

(1)   E megállapodás végrehajtásának ellenőrzése érdekében vegyes bizottság jön létre. A vegyes bizottság a következő feladatokat látja el:

a)

a megállapodás működésének, értelmezésének, és végrehajtásának ellenőrzése, és különösen a jegyzőkönyv 5. cikkének (2) bekezdésében említett éves és többéves programozás meghatározása, és végrehajtásának értékelése;

b)

a kölcsönös érdeklődésre számot tartó, halászattal kapcsolatos kérdések megválaszolásához szükséges kapcsolatok biztosítása;

c)

megfelelő fórumként való eljárás a megállapodás értelmezéséből vagy végrehajtásából eredő viták békés rendezéséhez;

d)

szükség esetén a halászati lehetőségek és következésképpen a pénzügyi kompenzáció szintjének újraértékelése. A konzultációk a jegyzőkönyv 1., 2., és 3. cikkében megállapított elveken alapulnak;

e)

bármely más, a Felek által kölcsönösen megállapított feladat.

(2)   A vegyes bizottság évente legalább egyszer ülésezik a Közösségben és a Salamon-szigeteken felváltva, és az üléseken az ülésnek otthont adó fél elnököl. Bármelyik Fél kérésére rendkívüli ülést tartanak.

10. cikk

A megállapodás hatálya alá tartozó földrajzi terület

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés – az abban a Szerződésben meghatározott feltételekkel – alkalmazandó, másrészről a Salamon-szigetek területén.

11. cikk

Időbeli hatály

E megállapodást a hatálybalépésének napjától számított három évig kell alkalmazni; a megállapodás további hároméves időszakokra automatikusan megújítható, kivéve a 12. cikkel összhangban történő felmondási értesítés esetén.

12. cikk

Felmondás

(1)   E megállapodást bármelyik fél felmondhatja olyan súlyos körülmények esetén, mint például az érintett állományok degradációja, annak felfedezése, hogy a közösségi hajóknak nyújtott halászati lehetőségek kiaknázása alacsonyabb szinten valósítható meg, vagy a Felek által a jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászat elleni küzdelem tekintetében tett kötelezettségvállalások betartásának elmulasztása.

(2)   Az érintett Fél a kezdeti időszak vagy minden további időszak lejárati időpontja előtt legalább hat hónappal írásban értesíti a másik felet a megállapodás felmondására irányuló szándékáról.

(3)   Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése a Felek általi konzultációkat eredményez.

(4)   A 7. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás kifizetése abban az évben, amelyikben a felmondás hatályba lép, arányosan és időarányosan csökken.

(5)   E megállapodás bármely jegyzőkönyve érvényességi idejének vége előtt a Felek tárgyalásokat folytatnak abból a célból, hogy megegyezéssel megállapítsák, hogy a jegyzőkönyvhöz és a melléklethez milyen módosítások vagy kiegészítések szükségesek.

13. cikk

A pénzügyi hozzájárulás kifizetésének felfüggesztése és felülvizsgálata

(1)   E megállapodás végrehajtása a Felek bármelyikének kezdeményezésére felfüggeszthető a megállapodásban vagy annak jegyzőkönyvében és mellékletében megállapított rendelkezések végrehajtása tekintetében meglévő súlyos egyet nem értés esetén. Az ilyen felfüggesztéshez az érintett Fél erre irányuló szándékáról szóló írásbeli értesítése szükséges, a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három hónappal. Ezen értesítés kézhezvételekor a Felek a különbségek békés rendezése érdekében konzultációt kezdenek.

(2)   A 7. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás kifizetését a felfüggesztés időtartamának megfelelően arányosan és időarányosan csökkentik.

14. cikk

Vis maior miatti felfüggesztés

(1)   Amennyiben a Salamon-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében (KGÖ) a halászati tevékenységeket a természeti jelenségektől eltérő súlyos körülmények megakadályozzák, az Európai Közösség – amennyiben lehetséges, a két Fél közötti konzultációkat követően – felfüggesztheti a jegyzőkönyv 2. cikkében előírt pénzügyi hozzájárulás kifizetését, feltéve hogy a Közösség a felfüggesztés időpontjában esedékes minden összeget teljes egészében kifizetett.

(2)   A pénzügyi hozzájárulás kifizetése újból megkezdődik, amint a Felek – konzultációt követő kölcsönös megállapodással – úgy vélik, hogy a halászati tevékenységeket megakadályozó körülmények már állnak fenn, valamint hogy a helyzet lehetővé teszi a halászati tevékenységek folytatását. E kifizetést a mindkét fél által történő megerősítéstől számított két hónapon belül kell megtenni.

(3)   A közösségi hajóknak a megállapodás 6. cikke és a jegyzőkönyv 1. cikke értelmében nyújtott engedélyek érvényességi idejét azzal az időszakkal megegyező időszakkal hosszabbítják meg, amely időszak alatt a halászati tevékenységeket felfüggesztették.

15. cikk

A jegyzőkönyv és a melléklet a megállapodás szerves részét képezi.

16. cikk

Ez a megállapodás, amely két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az elfogadásához szükséges eljárásaik befejezéséről.

JEGYZŐKÖNYV

az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és kifizetések megállapításáról

1. cikk

Alkalmazási időszak és halászati lehetőségek

(1)   A megállapodás 6. cikke alapján a Salamon-szigetek éves halászati engedélyeket ad közösségi tonhalhalászó hajóknak a nyugat-csendes-óceáni erszényes kerítőhálós halászat igazgatásáról szóló palaui megállapodásban (a továbbiakban: „a Palaui Megállapodás”) megállapított keretekkel összhangban.

(2)   E jegyzőkönyv hatálybalépésének napjával kezdődő hároméves időtartamon keresztül a megállapodás 5. cikkében előírt halászati lehetőségek az alábbiak:

A Salamon-szigetek halászati övezetében éves halászati engedélyeket adnak 4 erszényes kerítőhálós hajó és 10 horogsoros halászhajó számára.

(3)   A jegyzőkönyv alkalmazásának második évétől kezdődően, és a megállapodás 9. cikke (1) bekezdésének d) pontja, valamint a jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, a Közösség kérelmére a jegyzőkönyv 1. cikkének (2) bekezdésében az erszényes kerítőhálós hajók tekintetében nyújtott halászati engedélyek száma növelhető, ha az erőforrások ezt lehetővé teszik, valamint a Palaui Megállapodással az éves korlátozások, és a tonhalállományra vonatkozó, objektív és tudományos kritériumokon alapuló megfelelő értékeléssel összhangban, beleértve a Csendes-óceáni Közösség Titkársága által évente közzétett „A nyugat- és közép-csendes-óceáni tonhalhalászat áttekintő tanulmánya és az állományok helyzete” című kiadványt.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdést a jegyzőkönyv 4., 6. és 7. cikkére is figyelemmel kell alkalmazni.

2. cikk

Pénzügyi hozzájárulás – A fizetés módjai

(1)   A megállapodás 7. cikkében említett egyszeri pénzügyi hozzájárulás 400 000 EUR évente.

(2)   Az (1) bekezdést a jegyzőkönyv 4. cikkére, és a megállapodás 13. és 14. cikkére is figyelemmel kell alkalmazni.

(3)   Ha a Salamon-szigetek halászati övezetében a közösségi hajók éves tonhalfogásának összes mennyisége meghaladja a 6 000 tonnát, az összes éves pénzügyi hozzájárulás a kifogott tonhal minden egyes további tonnájaként 65 EUR-val növekszik. Ennek ellenére a Közösség által fizetendő éves teljes összeg nem haladhatja meg az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulás háromszorosát.

(4)   Az 1. cikk (3) bekezdése alapján a Salamon-szigetek által adott minden további erszényes kerítőhálós engedélyért a Közösség évi 65 000 EUR összeggel megemeli az e jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulást.

(5)   Az első évben a fizetést legkésőbb május 1-jéig, az azt követő években pedig legkésőbb a jegyzőkönyv aláírása időpontjának évfordulóin kell teljesíteni.

(6)   Az 5. cikkre is figyelemmel, a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról a Salamon-szigetek szabad mérlegelése szerint dönt.

(7)   A pénzügyi hozzájárulást a Salamon-szigetek által meghatározott pénzintézetnél nyitott kormányzati bevételi számlára fizetik meg. Ez a számla a Salamon-szigeteki Honiarában, a Salamon-szigetek Központi Bankjánál vezetett 0260-002 számú kormányzati bevételi számlája. A Közösség által a további éves engedélyek nyújtásáért az 1. cikk (3) bekezdése és a 2. cikk (4) bekezdése értelmében cserébe megfizetendő éves pénzügyi hozzájárulást szintén erre a számlára kell megfizetni.

3. cikk

A felelősségteljes halászatra vonatkozó együttműködés

(1)   Mindkét Fél vállalja, hogy a Salamon-szigetek halászati övezetében – az e vizeken halászó különböző flották közötti megkülönböztetésmentesség elve alapján – előmozdítja a felelősségteljes halászatot.

(2)   E jegyzőkönyv időbeli hatálya során, a Közösség és a Salamon-szigetek nyomon követi a Salamon-szigetek halászati övezete erőforrásainak állapotát és fenntarthatóságát.

(3)   A „Palaui Megállapodás” tagjai éves ülésének következtetései és a Csendes-óceáni Közösség Titkársága által a készletekre vonatkozóan végzett éves értékelés alapján a két Fél a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében konzultál, és – amennyiben szükséges, és közös megegyezéssel – intézkedéseket tesznek a halászati erőforrások fenntartható kezelésének biztosítására.

4. cikk

A halászati lehetőségek felülvizsgálata

(1)   Az 1. cikkben említett halászati lehetőségek közös megegyezéssel növelhetők, amennyiben a „Palaui Megállapodás” tagjai éves ülésének következtetései, valamint a Csendes-óceáni Közösség Titkársága által a készletek állapotára vonatkozóan végzett éves felülvizsgálat megerősíti, hogy az emelés nem fogja veszélyeztetni a Salamon-szigetek erőforrásainak fenntartható kezelését. Ebben az esetben a 2. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulás arányosan és időarányosan növekszik.

(2)   Ezzel szemben, ha a Felek megállapodnak, hogy az 1. cikkben előírt halászati lehetőségek csökkenésével járó intézkedéseket fogadnak el, a pénzügyi hozzájárulás arányosan és időarányosan csökken.

(3)   A halászati lehetőségeknek a különböző hajókategóriák közötti szétosztását szintén felülvizsgálhatják a Felek közötti közös megegyezéssel, feltéve, hogy a változtatások megfelelnek az ilyen újraelosztással esetlegesen érintett készletek kezelésével foglalkozó tudományos ülés által tett ajánlásoknak. A Felek megállapodnak a pénzügyi hozzájárulás megfelelő kiigazításáról, ha a halászati lehetőségek újraelosztása ezt indokolja.

5. cikk

A felelősségteljes halászat fokozásának támogatása a Salamon-szigetek vizeiben

(1)   A Salamon-szigetek meghatározza és végrehajtja a Salamon-szigetek ágazati halászati politikáját a vizein történő felelősségteljes halászat fokozása céljából. E jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében említett egyszeri pénzügyi hozzájárulás 30 %-át ezekre a célkitűzésekre különítik el. E hozzájárulást a két Fél között közös megegyezéssel azonosított célkitűzések, valamint az e célkitűzések elérésére irányuló éves és többéves programozás tükrében kezelik.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában, amint e jegyzőkönyv hatályba lép, és ezen időpontot követő legfeljebb három hónapon belül a Közösség és a Salamon-szigetek – a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottságon belül – egy többéves ágazati programról, valamint különösen az alábbiakra kiterjedő részletes végrehajtási szabályokról állapodik meg:

a)

a pénzügyi hozzájárulásnak az (1) bekezdésben említett százaléka felhasználására vonatkozó éves és többéves iránymutatások;

b)

éves és többéves célkitűzések, melyeket úgy kell elérni, hogy az idők során – figyelembe véve a Salamon-szigetek által a nemzeti halászati politikában és más, a felelősségteljes halászat és a fenntartható halászat fokozásával kapcsolatos vagy arra hatással bíró nemzeti politikákban kifejezett prioritásokat – megvalósítsák a felelősségteljes halászatot és a fenntartható halászatot;

c)

a minden évben megkapott eredmények értékelésére vonatkozó kritériumok és eljárások.

(3)   Bármely, a többéves ágazati program tekintetében javasolt módosítást mindkét Félnek a vegyes bizottságon belül kell jóváhagynia.

(4)   A Salamon-szigetek minden évben a többéves program végrehajtásának céljából szétosztja az egyszeri pénzügyi hozzájárulásnak az (1) bekezdésben említett százalékát. A jegyzőkönyv alkalmazásának első évében erről a szétosztásról akkor kell értesíteni a Közösséget, amikor a többéves ágazati programot a vegyes bizottságon belül jóváhagyják. Minden ezt követő évben a szétosztásról a Salamon-szigetek a jegyzőkönyv aláírásának évfordulóját megelőző legkésőbb 45. napig értesíti a Közösséget.

(5)   Az egyszeri pénzügyi hozzájárulásnak az (1) bekezdésben előírt részét (30 %) a halászati és tengeri erőforrásokkal foglalkozó osztály és a pénzügyi és kincstári osztály közösen ellenőrzi.

(6)   Amennyiben a többéves ágazati program végrehajtása során elért fejlődésre vonatkozó éves értékelés ezt indokolja, az Európai Közösség kérheti az egyszeri pénzügyi hozzájárulásnak az e jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésében említett része csökkentését azzal a céllal, hogy a program végrehajtására elhelyezett pénzügyi források tényleges összegét az eredményekkel összhangba hozza.

6. cikk

Jogviták – A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztése

(1)   Bármely, a Felek között a jegyzőkönyv értelmezése vagy annak alkalmazása miatt felmerült jogvitáról a Felek a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében – szükség esetén rendkívüli ülésen – konzultációt folytatnak.

(2)   A 7. cikk sérelme nélkül a jegyzőkönyv végrehajtása bármely Fél kezdeményezésére felfüggeszthető, ha a Felek közötti jogvita komolynak minősül, és az (1) bekezdés értelmében a vegyes bizottságon belül folytatott konzultációk nem vezettek a jogvita békés rendezéséhez.

(3)   A jegyzőkönyv végrehajtásának felfügesztéséhez az érdekelt fél ilyen irányú szándékára vonatkozó írásbeli értesítés szükséges, legalább három hónappal a felfüggesztés hatálybalépésének időpontját megelőzően.

(4)   Felfüggesztés esetén, a Felek a jogvita békés rendezése céljából továbbra is konzultálnak. Amennyiben sikerül a vitát rendezni, a jegyzőkönyv végrehajtása újból megkezdődik, és a pénzügyi hozzájárulás összege arányosan és időarányosan csökken annak az időszaknak megfelelően, amely során a jegyzőkönyv alkalmazását felfüggesztették.

7. cikk

A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztése a kifizetés elmulasztása miatt

A megállapodás 9. cikkére is figyelemmel, ha a Közösség elmulasztja a jegyzőkönyv 2. cikkében előírt kifizetések teljesítését, e jegyzőkönyv végrehajtása a következő feltételek mellett felfüggeszthető:

a)

a Salamon-szigetek hatáskörrel rendelkező hatóságai értesítik az Európai Bizottságot a kifizetés elmulasztásáról. Ez utóbbi megteszi a szükséges vizsgálatokat, és – amennyiben szükséges – az értesítés kézhezvételének időpontjától számított legfeljebb 45 munkanapon belül átutalja az összeget;

b)

ha a kifizetés nem történik meg, és a fizetés elmulasztása az a) pontban előírt időszakon belül megfelelően nem indokolható, a Salamon-szigetek jogosult a jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztésére. Az ilyen cselekményről azonnal tájékoztatják az Európai Bizottságot;

c)

a jegyzőkönyv végrehajtása újból megkezdődik, amint teljesítették a kérdéses kifizetést.

8. cikk

Nemzeti jogszabályok és rendeletek

Az e jegyzőkönyv és melléklete szerint működő hajók tevékenységeire – és különösen az átrakásra, a kikötői szolgáltatások igénybevételére, és az ellátások megvásárlására – a Salamon-szigeteken alkalmazandó nemzeti jogszabályok és rendeletek az irányadók.

9. cikk

Hatálybalépés

(1)   E jegyzőkönyv és annak melléklete azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást arról, hogy befejezték az e célból szükséges eljárásokat.

(2)   E jegyzőkönyvet legkorábban 2005. január 1-jei hatállyal kell alkalmazni.

MELLÉKLET

A közösségi hajók által a Salamon-szigetek halászati övezetében végzett halászati tevékenységekre irányadó feltételek

I. FEJEZET

AZ ALAKISÁGOK ALKALMAZÁSA ÉS AZ ENGEDÉLYEK KIÁLLÍTÁSA

1. SZAKASZ

Az engedélyek kiállítása

1.   Csak a jogosult hajók kaphatnak a Salamon-szigetek halászati övezetében történő halászatra vonatkozó engedélyt.

2.   Ahhoz, hogy a hajó jogosult legyen, sem a tulajdonos, sem a kapitány, sem maga a hajó nem állhat a Salamon-szigeteknél történő halászattól való eltiltás alatt. A Salamon-szigeteki hatóságokkal való kapcsolatuknak rendezettnek kell lennie annyiban, hogy – a Közösséggel megkötött halászati megállapodás értelmében – a Salamon-szigeteken végzett halászati tevékenységekből származó valamennyi korábbi kötelezettségüknek eleget tettek.

3.   A halászati engedélyért folyamodó közösségi hajókat egy, a Salamon-szigeteken állandó lakhellyel rendelkező ügynöknek kell képviselnie. Az ügynök nevét és címét feltüntetik az engedély iránti kérelemben.

4.   A megfelelő közösségi hatóságok a Salamon-szigetekért felelős európai bizottsági küldöttségen (a továbbiakban „a Bizottság küldöttsége” vagy „a küldöttség”) keresztül a megállapodás értelmében halászni kívánó minden egyes hajó esetében legalább 15 nappal az érvényességi idő kérelmezett kezdete előtt a Salamon-szigeteki halászati és tengeri erőforrásokkal foglalkozó osztály állandó titkárságának (a továbbiakban „az állandó titkárság”) kérelmet nyújtanak be.

5.   A kérelmeket az állandó titkársághoz az 1. függelékben szereplő mintával összhangban kidolgozott formanyomtatványon nyújtják be.

6.   Az engedélyre irányuló minden kérelmet az alábbi okmányok kísérik:

az engedély érvényességi idejére vonatkozó díj megfizetésére vonatkozó bizonylat,

a lobogó szerinti tagállam által hitelesített, a hajó űrtartalmát BRT-ben megadó köbözési bizonyítvány másolata,

egy friss, legalább 15 cm × 10 cm méretű, a hajó jelenlegi állapotát oldalnézetből mutató hitelesített színes fénykép,

az érintett hajótípusra az e jegyzőkönyv alapján alkalmazandó különös szabályok értelmében megkövetelt bármely más okmány vagy bizonyítvány.

7.   A díjat az állandó titkárság által meghatározott számlára kell befizetni (Honiarában a Salamon-szigetek Központi Bankjánál vezetett 0260-002 számú kormányzati bevételi számla).

8.   A díjak tartalmaznak minden nemzeti és helyi adót, a kikötői adók, a szolgáltatási díjak és az átrakási díjak kivételével.

9.   Minden hajó esetében az engedélyeket a hajótulajdonos vagy ügynökük számára a Bizottság küldöttségén keresztül állítják ki minden, a 6. pontban említett okmánynak az állandó titkárság által történő kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül.

10.   Ha az engedélyt olyan időpontban írják alá, amikor az Európai Bizottság küldöttségének irodája zárva van, az engedélyt közvetlenül a hajó ügynökének küldik, az engedély másolatát pedig megküldik a küldöttségnek.

11.   Az engedélyeket egy meghatározott hajó vonatkozásában állítják ki, és nem átruházhatók.

12.   Vis maior esetén valamely hajó engedélyét az Európai Közösség kérésére – további díjfizetési kötelezettség nélkül – egy hasonló jellemzőkkel bíró, másik hajó részére kiállított, új engedéllyel helyettesítik. Ilyen esetben nem kell új előleget befizetni. Ha az cserehajó bruttó űrtartalma (BRT) meghaladja az eredeti hajóét, a díjkülönbözetet időarányosan fizetik meg. A mindkét érintett hajó által kifogott összes mennyiséget figyelembe fogják venni, amikor a közösségi hajók által végzett fogások szintjét tekintetbe veszik annak meghatározásakor, hogy a jegyzőkönyv 2. cikkének (3) bekezdése értelmében kell-e a Közösségnek további kifizetéseket teljesíteni.

13.   Az eredeti hajó tulajdonosa vagy ügynöke az Európai Bizottság küldöttségén keresztül eljuttatja a megsemmisített engedélyt az állandó titkárságnak.

14.   Az új engedély azon a napon lép hatályba, amikor a hajó tulajdonosa eljuttatja az érvénytelenített engedélyt az állandó titkárságnak. Az Európai Bizottság Salamon-szigeteki küldöttségét értesítik az engedély átadásáról.

15.   Az engedélyt – e melléklet VII. fejezete 2. pontjának sérelme nélkül – mindig a hajón kell tartani.

2. SZAKASZ

Engedélyezési feltételek – díj- és előlegfizetések

1.   Az engedélyek egy évig érvényesek. Az engedélyek megújíthatók. Az engedélyek a jegyzőkönyvben megállapított, rendelkezésre álló halászati lehetőségek számának függvényében újíthatók meg.

2.   A díj a Salamon-szigetek halászati övezetében kifogott tonnánként 35 EUR.

3.   Az engedélyeket akkor állítják ki, amikor az alábbi állandó összegeket befizették a Honiarában, a Salamon-szigetek Központi Bankjánál vezetett 0260-002 számú kormányzati bevételi számlára:

kerítőhálós tonhalhalászó hajónként, az évente fogott tonhal és tonhalszerű fajok 371 tonnája esetében esedékes díjakkal egyenértékű 13 000 EUR,

felszíni horogsoros halászhajónként, az évente fogott tonhal és tonhalszerű fajok 80 tonnája esetében esedékes díjakkal egyenértékű 3 000 EUR.

4.   A halászati évenként esedékes díjakra vonatkozó végső kimutatást az előző évben fogott összegek tekintetében az Európai Közösségek Bizottsága minden évben június 30-ig készíti el az egyes hajótulajdonosok által tett fogási nyilatkozatok alapján. Az adatokat a közösségi fogási adatok igazolásáért felelős tudományos intézeteknek kell megerősíteniük (Institut de Recherche pour le Développement [IRD], the Instituto Español de Oceanografía [IEO]vagy a Instituto Português de Investigação Maritima [IPIMAR] és a Csendes-óceáni Közösség titkársága [SPC]). A fogási számadatokra vonatkozó megerősített kimutatások alapján a Bizottság megállapítja a minden egyes engedélyezési időszak vonatkozásában esedékes díjakra vonatkozó –35 EUR/fogott tonna alapján kiszámított – kimutatást.

5.   A Bizottság által elkészített díjkimutatást igazolásra és jóváhagyásra továbbítják az állandó titkárságnak.

A Salamon-szigetek hatóságai a kimutatás kibocsátását követő 30 napon belül megkérdőjelezhetik a díjkimutatást, és – egyetértés hiányában – kérhetik a vegyes bizottság összehívását.

Ha a kimutatás kibocsátását követő 30 napon belül nem emelnek kifogást, a díjkimutatást a Salamon-szigetek részéről elfogadottnak kel tekinteni.

6.   A végső díjkimutatást egyidejűleg és haladéktalanul eljuttatják az állandó titkárságnak, az Európai Bizottság küldöttségének, a Csendes-óceáni Közösség titkárságának (SPC), és – nemzeti ügyintézési hivatalaikon keresztül – a hajótulajdonosoknak.

7.   Bármilyen további kifizetéseket a hajótulajdonosok a Salamon-szigetek hatáskörrel rendelkező hatóságai számára a megerősített végső kimutatásról szóló értesítést követő negyvenöt (45) napon belül a Salamon-szigeteknek a Honiarában, a Salamon-szigetek Központi Bankjánál vezetett 0260-002 számú kormányzati bevételi számlájára teljesítenek.

8.   Ha azonban a végső kimutatásban szereplő összeg alacsonyabb, mint az e szakasz 3. pontjában említett előleg, az így létrejött egyenleget nem kell visszatéríteni a hajótulajdonosnak.

II. FEJEZET

HALÁSZATI ÖVEZETEK

1.   A jegyzőkönyv 1. cikkében említett hajók számára engedélyezik a Salamon-szigetek halászati övezetében – a Main Group Archipelago (MGA) körüli harminc (30) tengeri mérföldes körzet, és a többi szigetcsoporthoz tartó szigetközi vizek és felségvizek kivételével – a halászati tevékenységek folytatását. Az MGA és a többi szigetvilág vizeinek (azaz B. vizek, C. vizek, D. vizek és E. vizek) koordinátáit az állandó titkárság a megállapodás hatálybalépése előtt megadja. Az állandó titkárság közli az Európai Bizottsággal – alkalmazásuk előtt legalább két hónappal – az említett zárt halászati övezetekkel kapcsolatos bármilyen módosítást.

2.   A halászat azonban semmi esetre sem engedhető meg bármely olyan, a halak csoportosulásának mesterséges előidézésére kialakított, lerögzített búvóhely 3 tengeri mérföldes körzetén belül, amelyek elhelyezkedésére vonatkozóan az értesítést földrajzi koordinátákkal adják meg.

III. FEJEZET

A FOGÁSOKRA VONATKOZÓ JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

1.   E melléklet alkalmazásában egy közösségi hajó útjának időtartama a következő:

vagy a Salamon-szigetek halászati övezetébe történő belépés és az onnan történő kilépés között eltelt időszak,

vagy a Salamon-szigetek halászati övezetébe történő belépés és az átrakás között eltelt időszak,

vagy a Salamon-szigetek halászati övezetébe történő belépés és a Salamon-szigeteken történő kikötés között eltelt időszak.

Minden, a Salamon-szigetek vizein az e megállapodás értelmében halászni engedélyezett hajó az alábbi módon köteles fogásait az állandó titkársággal közölni:

2.1.   A nyilatkozatok tartalmazzák a hajó által az egyes utak során végzett fogásokat. A nyilatkozatokat minden út végén és – minden esetben – mielőtt a hajó elhagyja a Salamon-szigetek halászati övezetét az állandó titkárságnak elektronikus úton továbbítják, az Európai Bizottság számára szánt másolattal együtt. A kézhezvételről mindkét címzett – a másiknak szánt másolattal együtt – azonnal elektronikus visszaigazolást küld a hajóra.

2.2.   A fenti 2.1. pont értelmében az engedély éves érvényességi ideje alatt elektronikusan elküldött nyilatkozatok eredetijét adathordozó eszközön elküldik az állandó titkárságnak az említett időszakban megtett utolsó út végét követő negyvenöt (45) napon belül. Egyúttal az Európai Közösség számára papíralapú adathordozót küldenek.

2.3.   A hajók a 2. függelékben szereplő mintával összhangban a hajónaplóban szereplő megfelelő formanyomtatványon nyilatkoznak fogásaikról. A „Salamon-szigetek KGÖ-jén kívül” szavakat be kell írni a hajónaplóba azon időszak tekintetében, amely során a hajó nem tartózkodik a Salamon-szigetek vizein.

2.4.   A formanyomtatványokat olvashatóan kell kitölteni, és azokat a kapitánynak alá kell írnia.

3.   Az e fejezet rendelkezéseinek be nem tartása esetén a Salamon-szigetek fenntartja a jogot a jogsértő hajó engedélyének az alakiságok elvégzéséig történő felfüggesztésére, valamint arra, hogy a Salamon-szigetek alkalmazandó jogszabályaiban megállapított szankciókat alkalmazza. Erről tájékoztatják az Európai Bizottságot.

IV. FEJEZET

TENGERÉSZEK A HAJÓN

1.   Minden, a megállapodás értelmében halászó európai közösségbeli hajó vállalja, hogy a legénység tagjaként legalább egy (1) Salamon-szigeteki állampolgárt alkalmaz. A Salamon-szigeteki állampolgárok szolgálati feltételeinek meg kell felelniük a Salamon-szigeteken, az adott iparágban szokásos feltételeknek.

2.   Abban az esetben, ha egy közösségi hajó nincs olyan helyzetben, hogy a legénység tagjaként egy (1) Salamon-szigeteki állampolgárt alkalmazzon, a hajótulajdonosok a Salamon-szigeteki halászati övezet halászati időszakának idejére két legénységi tag fizetésének megfelelő átalányösszeget kötelesek fizetni.

3.   Az összeget Honiarában, a Salamon-szigetek Központi Bankjánál vezetett 0260-002 számú kormányzati bevételi számlára fizetik be.

4.   Hajótulajdonosok az állandó titkárság által benyújtott jegyzéken szereplő nevek közül szabadon választják ki azokat a tengerészeket, akiket hajóikon magukkal visznek.

5.   A hajótulajdonos vagy az ügynök tájékoztatja az állandó titkárságot az érintett hajón magával vitt Salamon-szigeteki tengerész nevéről, valamint a legénységben betöltött tisztségéről.

6.   Az európai közösségbeli hajókra leszerződtetett tengerészek jogai tekintetében a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatát kell alkalmazni. Ez különösen az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokhoz való jog hathatós elismerésére, valamint a munkavállalás és foglalkoztatás tekintetében a megkülönböztetés kizárására vonatkozik.

7.   A Salamon-szigeteki tengerészek munkaszerződései – amelyek egy-egy másolatát átadnak az aláíró feleknek – a hajótulajdonos ügynöke(i) és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik között jönnek létre az állandó titkársággal folytatott konzultációt követően. E szerződések biztosítják a rájuk alkalmazandó szociális biztonsági fedezetet, beleértve az élet-, betegségi és balesetbiztosítást.

8.   A Salamon-szigeteki tengerészek béreit a hajótulajdonosok fizetik meg. A béreket az engedélyek kiállítása előtt a hajótulajdonosok vagy ügynökeik és az állandó titkárság közös megegyezéssel határozzák meg. A Salamon-szigeteki tengerészeknek biztosított bérezési feltételek azonban nem lehetnek alacsonyabbak a Salamon-szigeteki legénységre alkalmazandóknál, és semmi esetre sem lehetnek alacsonyabbak az ILO-normáknál.

9.   A közösségi hajókon alkalmazott minden tengerész a beszállásra javasolt időpontot megelőző napon jelentkezik a kijelölt hajó kapitányánál. Amennyiben egy tengerész nem jelentkezik be a beszállásra megállapított napon és időben, a hajótulajdonosok automatikusan mentesülnek azon kötelezettségük alól, hogy a tengerészt felvegyék a fedélzetre.

10.   Amennyiben az előző pontban említettől eltérő okok miatt nem visznek Salamon-szigeteki tengerészeket a hajón, a hajótulajdonosok kötelesek a fedélzetre fel nem vett tengerészek bérének megfelelő átalányösszeget (a halászati év tekintetében) a lehető leghamarabb megfizetni.

11.   Ezt az összeget a Salamon-szigeteki tengerészek/halászok képzésére fogják felhasználni, és azt a Honiarában, a Salamon-szigetek Központi Bankjánál vezetett 0260-002 számú kormányzati bevételi számlára fizetik be.

V. FEJEZET

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

A hajóknak meg kell felelniük a Csendes-óceáni Közösség Titkársága és a „Palaui Megállapodás” tagjai által a halászfelszerelés és azok műszaki előírásai, valamint minden más, a halászati tevékenységeikre alkalmazandó műszaki intézkedések tekintetében elfogadott intézkedéseknek és ajánlásoknak.

VI. FEJEZET

MEGFIGYELŐK

1.   Az engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában minden érintett közösségi hajó – különösen a megfigyelőprogram céljából – 400 EUR összeggel hozzájárul a Honiarában, a Salamon-szigetek Központi Bankjánál vezetett 0260-002 számú kormányzati bevételi számlához.

A Salamon-szigetek vizein halászatra a megállapodás értelmében feljogosított hajók a Salamon-szigetek által az alábbi feltételeknek megfelelően kijelölt megfigyelőket viszik magukkal:

2.1.   Az állandó titkárság határozza meg minden évben a fedélzeti megfigyelőprogram alkalmazási körét a fennhatósága alá tartozó vizeken való halászatra feljogosított hajók száma és az e hajók által célzott erőforrások állapota alapján. Ennek megfelelően határozza meg halászati kategóriánként azon hajók számát vagy százalékát, amelyek megfigyelőt kötelesek a fedélzetre venni.

2.2.   Az állandó titkárság összeállítja azon hajók jegyzékét, amelyeknek megfigyelőt kell felvenniük a fedélzetre, valamint a kijelölt megfigyelők jegyzékét. E jegyzékeket folyamatosan naprakésszé teszik. E jegyzékeket az összeállításuk után azonnal, és ezután a naprakésszé tételüket követő háromhavonta eljuttatják az Európai Bizottságnak.

2.3.   Az állandó titkárság az engedély kiállításakor vagy a megfigyelő beszállására tervezett időpont előtt legkevesebb tizenöt (15) nappal tájékoztatja az érintett hajótulajdonosokat vagy ügynökeiket arról a szándékáról, hogy kijelölt megfigyelőt kell hajóikra felvenniük, akiknek nevét a lehető leghamarabb közlik.

3.   A megfigyelők által a hajón töltött időt az állandó titkárság határozza meg, de – főszabályként – az nem haladhatja meg a feladataik elvégzéséhez szükséges időt. Az állandó titkárság erről akkor tájékoztatja a hajótulajdonosokat vagy ügynökeiket, amikor értesíti őket az érintett hajóra felveendő, kijelölt megfigyelő nevéről.

4.   Azokról a feltételekről, amelyek szerint a megfigyelőket a hajóra veszik a hajótulajdonosok vagy ügynökeik és az állandó titkárság állapodik meg.

5.   Az érintett hajótulajdonosok két héten belül és tíznapos határidővel közlik, hogy mely Salamon-szigeteki kikötőkben és milyen időpontban szándékozzák a megfigyelőket a hajóra venni.

6.   Ha a megfigyelőket külföldi kikötőben veszik fel a hajóra, utazási költségeiket a hajótulajdonos viseli. Amennyiben egy hajó Salamon-szigeteki megfigyelővel a fedélzetén elhagyja a Salamon-szigetek halászati övezetét, minden intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a megfigyelő a lehető leghamarabb – a hajótulajdonos költségén – visszatérjen a Salamon-szigetekre.

7.   Ha a megfigyelő nincs a megegyezés szerinti időben és helyen, és a megegyezés szerinti időt követő hat (6) órán belül sem jelenik meg, a hajótulajdonos automatikusan mentesül azon kötelezettsége alól, hogy a megfigyelőt a hajó fedélzetére felvegye.

A megfigyelőket tisztként kell kezelni. A megfigyelők a következő feladatokat végzik:

8.1.   megfigyelik a hajó halászati tevékenységét;

8.2.   ellenőrzik a halászati műveleteket végző hajók helyzetét;

8.3.   tudományos programok keretében biológiai mintagyűjtést végeznek;

8.4.   feljegyzik az alkalmazott halászfelszerelést;

8.5.   ellenőrzik a Salamon-szigetek övezetére vonatkozó, a hajónaplóba bejegyzett fogási adatokat;

8.6.   igazolják a járulékos halfogások százalékos arányát, és megbecsülik az értékesíthető úszóshalak, rákfélék, lábasfejűek és tengeri emlősök fajainak visszaengedett mennyiségét;

8.7.   rádión keresztül hetente egyszer jelentik az összesített adatokat, beleértve a hajóról történt halfogások és járulékos halfogások mennyiségét.

9.   A kapitányok lehetőségük szerint mindent megtesznek a megfigyelők testi biztonságának és jólétének – feladataik elvégzése során – történő biztosítása érdekében.

10.   Hasonlóképpen – lehetőség szerint – a megfigyelőknek felajánlják a feladataik elvégzéséhez szükséges minden eszközt. A kapitány hozzáférést biztosít számukra a feladatik ellátásához szükséges kommunikációs eszközökhöz, a hajó halászati tevékenységeire közvetlenül vonatkozó dokumentumokhoz, beleértve különösen a hajónaplót és a navigációs hajónapló, valamint a megfigyelőként végzett feladataik gyakorlásának megkönnyítéséhez szükséges hajórészeket.

A hajón történő tartózkodás során a megfigyelők:

11.1.   minden megfelelő lépést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy a fedélzetre való felvételük körülményei és a fedélzeten való tartózkodásuk ne szakítsa félbe vagy akadályozza a halászati tevékenységet;

11.2.   a fedélzeten lévő anyagokra és eszközökre vigyáznak, és tiszteletben tartják az érintett hajó iratainak bizalmas voltát.

12.   A megfigyelési időszak végén és a hajó elhagyását megelőzően a megfigyelők elkészítik az állandó titkárságnak továbbítandó tevékenységi jelentést az Európai Bizottság küldöttsége részére szánt másolattal együtt. A megfigyelők azt a kapitány jelenlétében írják alá, aki azt – a kapitány aláírásával kísérve – bármilyen fontosnak tartott észrevétellel kiegészítheti vagy kiegészíttetheti. A jelentés egy másolatát át kell adni a kapitánynak, amikor a megfigyelő partra száll.

13.   A hajótulajdonosok viselik a megfigyelők ellátásával kapcsolatos költségeket, a hajón tartózkodó többi tisztre vonatkozó feltételekkel megegyező módon.

14.   A megfigyelő fizetését és társadalombiztosítási hozzájárulásait a Salamon-szigetek kormánya viseli.

VII. FEJEZET

A HAJÓ AZONOSÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÁS

1.   Halászati és tengerbiztonsági okokból minden hajót az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) által a halászhajók megjelölése és azonosítása tekintetében jóváhagyott alapvető előírásokkal összhangban kell megjelölni és azonosítani.

2.   A hajó nevét olvashatóan, latin betűkkel nyomják rá a hajó orrára és tatjára.

3.   Bármely, a nevét és rádióhívójelét vagy jelzőbetűket nem az előírt módon feltüntető hajó további vizsgálat céljából egy Salamon-szigeteki kikötőbe kísérhető.

4.   A hajó kezelője – a halászat kezeléséért, ellenőrzéséért és végrehajtásáért felelős kormányzati hatóságokkal történő kommunikáció megkönnyítése érdekében – biztosítja a nemzetközi vészjelző és hívófrekvencia 2 182 kHz (HF), és/vagy a nemzetközi biztonsági és hívófrekvencia 156,8 MHz (16. csatorna, VHF-FM) folyamatos ellenőrzését.

5.   A hajó kezelője biztosítja, hogy a Nemzetközi jelkódex (INTERCO) legfrissebb és naprakész példánya a hajón van, és az mindenkor hozzáférhető.

VIII. FEJEZET

A SALAMON-SZIGETEK JÁRŐRHAJÓIVAL TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓ

Az engedélyezett hajók és a kormány járőrhajói közötti kommunikáció a nemzetközi kódjeleknek megfelelően, az alábbiak szerint történik:

Nemzetközi kódjel –

Jelentése:

L …

Álljon meg azonnal

SQ3 …

Álljon vagy lassítson, fel szeretnék szállni a hajójára

QN …

Kösse ki hajóját a hajónk jobb oldala mentén

QN1 …

Kösse ki hajóját a hajónk bal oldala mentén

TD2 …

Ez halászhajó?

C …

Igen

N …

Nem

QR …

Nem tudjuk kikötni a hajónkat az Ön hajója mentén

QP …

Ki fogjuk kötni hajónkat az Ön hajója mentén

IX. FEJEZET

ELLENŐRZÉS

1.   Az Európai Közösség naprakész jegyzéket tart fenn azokról a hajókról, amelyek számára e jegyzőkönyv szerint halászati engedélyt állítottak ki. E jegyzékről – amint az elkészül és minden naprakésszé tétel alkalmával – értesítik a Salamon-szigetek halászati vizsgálatokért felelős hatóságait.

2.   A közösségi hajók az előző pontban említett jegyzékre az e melléklet I. fejezete 2. szakaszának 3. pontjában említett, az előlegfizetésre vonatkozó értesítés kézhezvételekor vehetők fel. A hajótulajdonos ekkor beszerezheti e jegyzéknek a hajón – a halászati engedély helyett az engedély kiállításáig – tartandó hitelesített másolatát.

3.   Az övezetbe történő belépés és az onnan való kilépés

3.1.   A közösségi hajók a Salamon-szigetek halászati övezetébe történő be- vagy onnan való kilépési szándékukról legalább 24 órával a be- vagy kilépés előtt értesítik az állandó titkárságot. Amint a hajók belépnek a Salamon-szigetek halászati övezetébe, faxon, e-mailben vagy rádión tájékoztatják az állandó titkárságot.

3.2.   A kilépésre vonatkozó értesítéskor a hajók közlik helyzetüket és a fedélzeten lévő, kifogott halak mennyiségét és fajukat. E közlések lehetőség szerint faxon, de ennek hiányában – faxszal nem rendelkező hajók esetén – e-mailben vagy rádión történnek.

3.3.   Az állandó titkárság tájékoztatása nélkül halászó hajókat engedély nélküli hajóknak tekintik.

3.4.   A hajókat a halászati engedély kiállításakor tájékoztatják a fax- és telefonszámokról, valamint az e-mail címről.

4.   Ellenőrzési eljárások

4.1.   A Salamon-szigetek halászati övezetében halászati tevékenységeket végző közösség halászhajók kapitányai lehetővé teszik és megkönnyítik a halászati tevékenységek vizsgálatáért és ellenőrzéséért felelős bármely Salamon-szigeteki tisztviselőnek a hajóra történő beszállását és feladatainak elvégzését.

4.2.   E tisztviselők nem tartózkodhatnak a fedélzeten a feladataik elvégzéséhez szükséges időnél hosszabb ideig.

4.3.   A vizsgálat befejezésekor a hajókapitány számára igazolást állítanak ki.

5.   A halászhajók feltartóztatása

5.1.   Az állandó titkárság 48 órán belül tájékoztatja az Európai Bizottság küldöttségét a Salamon-szigetek halászati övezetében feltartóztatott és szankciókkal sújtott közösségi hajókról.

5.2.   Az Európai Bizottság küldöttsége ugyanekkor egy rövid, a feltartóztatás körülményeit és az ahhoz vezető indokokat tartalmazó jelentést kap.

6.   Feltartóztatási nyilatkozat

6.1.   A nyilatkozatnak a vizsgáló tisztviselő által történő elkészítését követően, azt a hajókapitány aláírja.

6.2.   Ez az aláírás nem érinti sem a kapitány jogait, sem az állítólagos jogsértés ellen való, általa megtehető védekezést.

6.3.   A kapitány a hajót a vizsgáló tisztviselő által kijelölt kikötőbe viszi. Kisebb jogsértések estén az állandó titkárság engedélyezheti a vizsgált hajónak a halászati tevékenységek folytatását.

7.   A feltartóztatás esetén folytatandó konzultációs ülés

7.1.   Mielőtt fontolóra vennének a hajó kapitányára vagy legénységére vonatkozó bármilyen intézkedést, vagy a hajó rakományára vagy felszerelésére vonatkozó bármilyen fellépést – a vélelmezett jogsértéssel kapcsolatos bizonyíték megóvására vonatkozók kivételével –, a fenti információ kézhezvételétől számított egy munkanapon belül az Európai Bizottság küldöttsége és az állandó titkárság konzultációs ülést tart, amelyen lehetőség szerint részt vesz az érintett tagállam egy képviselője is.

7.2.   Az ülésen a Felek kicserélnek minden, a megállapított tények körülményeinek tisztázását segítő lényeges dokumentációt vagy információt. A hajótulajdonost ügynökét tájékoztatják az ülés kimeneteléről, és a feltartóztatásból eredő bármely intézkedésről.

8.   A feltartóztatás rendezése

8.1.   Bármilyen bírósági eljárás előtt meg kell kísérelni a vélelmezett jogsértés kompromisszumos eljárás keretében történő megoldását. Ezen eljárásnak legkésőbb a feltartóztatást követő négy (4) munkanapon belül kell befejeződnie.

8.2.   Békés rendezés esetén a bírság összegét a Salamon-szigetek jogszabályaival összhangban határozzák meg.

8.3.   Ha az ügy nem rendezhető békés eljárással, és azt az illetékes bírói testület elé kell vinni, a feltartóztatásnak a jogsértésért felelős felek által megfizetendő költségei, a bírságok és a kártérítés fedezésére meghatározott banki biztosítékot a hajótulajdonosnak a Honiarában, a Salamon-szigetek Központi Bankjánál vezetett 0260-002 számú kormányzati bevételi számlára kell befizetnie.

8.4.   A banki biztosíték a bírósági eljárás végéig visszavonhatatlan. Az akkor szabadítható fel, ha a bírósági eljárás elítélés nélkül végződött. Hasonlóképpen, amennyiben az elítélés az elhelyezett biztosítéknál alacsonyabb bírsághoz vezet, az egyenleget a Pénzügyminisztérium állandó titkársága szabadítja fel.

8.5.   Az alábbi esetekben engedik el a hajót, és engedélyezik legénysége számára a kikötő elhagyását:

amikor teljesültek a békés rendezésből fakadó kötelezettségek, vagy

amikor a 8.3. pontban említett banki biztosítékot elhelyezték, és azt az állandó titkárság elfogadta, a bírósági eljárás befejezéséig.

9.   Átrakás

9.1.   A Salamon-szigetek vizeiben kifogott halzsákmányokat átrakni kívánó közösségi hajók az átrakást a Salamon-szigetek kijelölt kikötőiben végzik.

9.2.   Az ilyen hajók tulajdonosainak legalább 48 órával korábban az alábbi információkat kell közölniük az állandó titkársággal:

az átrakó halászhajók neve,

a teherhajók neve,

az átrakandó fajok űrtartalma,

az átrakás napja.

9.3.   Az átrakást a Salamon-szigetek halászati övezetéből történő kilépésnek kell tekinteni. A hajóknak ennélfogva az állandó titkárságnak be kell nyújtaniuk halfogási nyilatkozataikat, és nyilatkozniuk kell arról, hogy szándékukban áll-e folytatni a halászatot, vagy kilépnek a Salamon-szigetek halászati övezetéből.

9.4.   A halfogások fentiekben nem említett átrakása a Salamon-szigetek halászati övezetében tilos. Az e rendelkezést megsértő bármely személy a Salamon-szigetek törvényei szerinti szankciókkal sújtható.

Egy Salamon-szigeteki kikötőben kikötési vagy átrakási műveleteket végző közösségi halászhajók kapitányai lehetővé teszik és megkönnyítik e műveleteknek bármely Salamon-szigeteki ellenőr által történő vizsgálatát. A vizsgálat végén a hajókapitány számára igazolást állítanak ki.

Függelékek

1.

Az engedély iránti kérelem formanyomtatványa.

2.

Hajónapló.

1. Függelék

Image

Image

2a. függelék

Image

2b.függelék

Image


Top