EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_082_R_0014_01

2006/230/EK: A Tanács határozata ( 2005. július 18. ) az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, az API- és PNR-adatok feldolgozásáról szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás az Európai Közösség és Kanada kormánya között az utasinformációs és utas-nyilvántartási adatok feldolgozásáról

OJ L 82, 21.3.2006, p. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 344–349 (MT)

21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/14


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. július 18.)

az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, az API- és PNR-adatok feldolgozásáról szóló megállapodás megkötéséről

(2006/230/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

2005. március 7-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Közösség nevében tárgyalásokat folytasson Kanadával az előzetes utasinformációs (API) és utasnyilvántartási (PNR) adatok légi szállítók általi feldolgozásáról és a Kanadai Határszolgálati Ügynökségnek (CBSA) való továbbításáról szóló megállapodásról.

(2)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, az API- és PNR-adatok feldolgozásáról szóló megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t (2).

3. cikk

E határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában hirdetik ki.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és Kanada kormánya között az utasinformációs és utas-nyilvántartási adatok feldolgozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS KANADA KORMÁNYA, a továbbiakban „a felek”:

FELISMERVE az alapvető jogok és szabadságok, különösen a magánélethez való jog tiszteletben tartásának fontosságát, valamint azt, hogy ezen értékeket a terrorizmus, a hozzá kapcsolódó bűncselekmények és más súlyos, nemzetközi jellegű bűncselekmények – beleértve a szervezett bűnözést – megelőzésével és az ellenük való küzdelemmel egyidejűleg kell tiszteletben tartani,

TEKINTETTEL a kanadai kormány követelményére az előzetes utasinformációs és utasnyilvántartási (a továbbiakban: API- és PNR-) adatoknak a Kanadába tartó utasszállító járatok működtetésében érdekelt légi szállítók általi feldolgozásáról és az illetékes kanadai hatóságoknak való továbbításáról, olyan mértékben, ahogyan az a légi szállítók automata foglalási rendszerében és indulás-ellenőrzési rendszerében (DCS) összegyűjtésre és tárolásra került,

TEKINTETTEL a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke c) pontjára,

TEKINTETTEL a vonatkozó illetékes hatóság kötelezettségvállalásaira a légi szállítóktól kapott API- és PNR-adatok feldolgozási módjának tekintetében (a továbbiakban: a kötelezettségvállalások),

TEKINTETTEL a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (6) bekezdése szerinti vonatkozó bizottsági határozatra (a továbbiakban: a határozat), amely által a vonatkozó illetékes kanadai hatóság tekintendő az Európai Közösségtől (a továbbiakban: a Közösség) továbbított, a Kanadába irányuló utasszállítókra vonatkozó API- és PNR-adatok megfelelő biztonsági szintje biztosítójának, összhangban a vonatkozó kötelezettségvállalásokkal, amelyek a vonatkozó határozat mellékletében szerepelnek,

TEKINTETTEL a Vámigazgatások Világszervezete (WCO), a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elfogadott, az API-adatokra vonatkozó átdolgozott iránymutatásokra,

ELKÖTELEZVE a közös munka mellett, hogy segítsék az ICAO-t a kereskedelmi légitársaságoktól származó PNR-adatok továbbítására vonatkozó többoldalú követelményrendszer kidolgozásában,

TEKINTETTEL arra a lehetőségre, hogy e megállapodás I. mellékletén a jövőben egyszerűsített eljárások keretében változtatásokat eszközölhetnek, különös tekintettel a felek közötti kölcsönösség biztosítására,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

(1)   E megállapodás célja annak biztosítása, hogy az engedélyezett útvonalakon utazó személyek API- és PNR-adatai az alapvető jogok és szabadságok, különösen a magánélethez való jog teljes tiszteletben tartása mellett álljanak rendelkezésre.

(2)   Az engedélyezett útvonalon történő utazás a légi szállító által az egyik fél területéről az adatokat kérő fél területére történő utasszállítás.

2. cikk

Illetékes hatóságok

Az adatokat kérő fél illetékes hatósága az engedélyezett útvonalakon utazó személyek API- és PNR-adatainak feldolgozásáért felelős, az e megállapodás szerves részét képező I. mellékletben meghatározott kanadai vagy európai uniós hatóság.

3. cikk

Az API- és PNR-adatok feldolgozása

(1)   A felek megegyeznek abban, hogy az engedélyezett útvonalakon utazó személyek API- és PNR-adatait az API- és PNR adatok birtokába jutó illetékes hatóság kötelezettségvállalásaiban vázoltak szerint dolgozzák fel.

(2)   A kötelezettségvállalások meghatározzák az engedélyezett útvonalakon utazó személyek egy illetékes hatóság rendelkezésére álló API- és PNR-adatainak továbbítására és védelmére vonatkozó szabályokat és eljárásokat.

(3)   Az illetékes hatóság feldolgozza a kapott API- és PNR-adatokat és megkülönböztetés, különösen az állampolgárságon és/vagy a lakóhely szerinti országon alapuló megkülönböztetés nélkül kezeli az engedélyezett útvonalakon utazó személyeket, akikre az API- és PNR-adatok vonatkoznak, a vonatkozó jogszabályokkal és az alkotmányos követelményekkel összhangban.

4. cikk

Hozzáférés, javítás és megjegyzéstétel

(1)   Az illetékes hatóság lehetőséget biztosít azon személyeknek, akik nem tartózkodnak a hatáskörébe tartozó területen, és akikre az e megállapodás szerint feldolgozott API- és PNR-adatok vonatkoznak, az adatokhoz való hozzáférésre, az adatok kijavítására, amennyiben azok tévesek, illetve megjegyzés hozzáfűzésére annak jelzéseként, hogy javítást kérelmeztek.

(2)   Az illetékes hatóságnak a hozzáférés, javítás és megjegyzéstétel lehetőségét ezen adatok vonatkozásában hasonló körülmények között kell biztosítania, mint azon személyek esetében, akik a hatóság hatáskörébe tartozó területen tartózkodnak.

5. cikk

Az API- és PNR-adatok feldolgozására vonatkozó kötelezettség

(1)   E megállapodás Közösségen belüli alkalmazását illetően, mivel a személyes adatok feldolgozására vonatkozik, a Közösségből Kanadába tartó engedélyezett útvonalakon járatokat üzemeltető légi szállítók automata foglalási rendszereikben és indulás-ellenőrzési rendszereikben (DCS) tárolt API- és PNR-adatokat az illetékes kanadai hatóságok által a kanadai törvények értelmében előírtak szerint dolgozzák fel. Az engedélyezett útvonalakon járatokat üzemeltető légi szállítók által a PNR-adatok az illetékes kanadai hatóság számára továbbítandó elemeinek listáját az e megállapodás szerves részét képező II. melléklet tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget csak addig kell alkalmazni, ameddig a határozat alkalmazandó, hatálya megszűnik, ha a határozatot hatályon kívül helyezik, felfüggesztik, vagy meghosszabbítás hiányában hatályát veszti.

6. cikk

Vegyes bizottság

(1)   Vegyes bizottság jön létre a két fél képviselőiből, akiknek kilétéről a két fél diplomáciai úton értesíti egymást. A vegyes bizottság közös megegyezéssel rögzített helyen, időpontban és napirenddel ül össze. Az első ülésre az e megállapodás hatálybalépésétől számított hat hónapon belül kerül sor.

(2)   A vegyes bizottság feladata többek között az, hogy:

a)

kommunikációs csatornaként működjön e megállapodás végrehajtása és az ahhoz kapcsolódó bármely ügy vonatkozásában;

b)

lehetőség szerint megoldja az e megállapodás végrehajtása és az ahhoz kapcsolódó bármely ügy kapcsán esetleg felmerülő jogvitákat;

c)

megszervezze a 8. cikkben tárgyalt közös felülvizsgálatokat és meghatározza a közös felülvizsgálat részletes szabályait;

d)

elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(3)   A vegyes bizottságban képviselt felek megállapodhatnak e megállapodás I. mellékletének módosításairól, melyek az ilyen megállapodás időpontjától lesznek érvényesek.

7. cikk

Jogviták rendezése

A felek haladéktalanul konzultálnak bármelyikük kérésére, bármely olyan jogvitával kapcsolatban, amelyet a vegyes bizottság nem oldott meg.

8. cikk

Közös felülvizsgálatok

Az e megállapodás szerves részét képező III. melléklettel összhangban a felek évente vagy ahogyan megállapodtak, közösen felülvizsgálják e megállapodás végrehajtását és az ahhoz kapcsolódó ügyeket, ideértve az olyan fejleményeket is, mint például a vonatkozó PNR-iránymutatásoknak az ICAO általi meghatározása.

9. cikk

A megállapodás hatálybalépése, módosításai és megszűnése

(1)   E megállapodás a két fél közötti, a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások lezárásáról szóló kölcsönös értesítést követően lép hatályba. E megállapodás a későbbi értesítés időpontjában lép hatályba.

(2)   A 6. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül e megállapodás a felek közötti megállapodással módosítható. A módosítás a felek a vonatkozó belső eljárásaik befejezéséről történő kölcsönös értesítésétől számított kilencvenedik napon lép hatályba.

(3)   E megállapodást bármikor bármely fél írásbeli értesítéssel felmondhatja a javasolt megszűnési időt megelőzően legalább kilencven nappal.

10. cikk

E megállapodásnak nem célja a felek jogszabályaitól való eltérés vagy azok módosítása.

FENTIEK HITELÉÜL a kellően felhatalmazott alulírottak e megállapodást kézjegyükkel látták el.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-ötödik év október havának harmadik napján, két példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely változatok mindegyike egyformán hiteles. Eltérés esetén az angol és a francia szöveg az irányadó.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. A 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

I. MELLÉKLET

Illetékes hatóságok

A 3. cikk alkalmazásában Kanada illetékes hatósága a Kanadai Határszolgálati Ügynökség (CBSA).

II. MELLÉKLET

A PNR-adatok összegyűjtendő elemei

1.

PNR-nyilvántartási helymeghatározó kód

2.

A foglalás időpontja

3.

Az utazás tervezett időpontja(i)

4.

Név

5.

A PNR-ben szereplő egyéb nevek

6.

A fizetés módjával kapcsolatos információk

7.

Számlázási cím

8.

Kapcsolattartó személy(ek) telefonszámai

9.

Az utazás útvonalával kapcsolatos PNR-információk

10.

Törzsutas-adatok (csak a repült mérföldek száma és a cím(ek))

11.

Utazási iroda

12.

Utazási iroda alkalmazottja

13.

Megosztott/kettős PNR-adatok

14.

A jegy kiállításával kapcsolatos információk

15.

A repülőjegy száma

16.

Az ülés száma

17.

A jegy kiállításának időpontja

18.

Jegykezelésre nem jelentkezett (no show) utas

19.

Csomagjegy száma

20.

Foglalás nélkül utazó (go show) utas

21.

Az ülésre vonatkozó információk

22.

Csak odaútra szóló jegy

23.

Összegyűjtött APIS-információk

24.

Betöltetlen helyre váró, várólistás (standby) utasra vonatkozó információk

25.

Utasfelvétel (check-in) során felmerült speciális kérések

III. MELLÉKLET

Közös felülvizsgálat

A felek a közös felülvizsgálat előtt közlik egymással illetékes csoportjaik összetételét, amelyek magukban foglalhatják a magánélet, illetve az adatok védelmével, vámüggyel, bevándorlással, bűnüldözéssel, hírszerzéssel és tiltással foglalkozó illetékes hatóságokat, továbbá a jogérvényesítés, a határbiztonság és/vagy légi biztonság más formáit, beleértve az Európai Unió tagállamainak szakértőit.

Az alkalmazandó jogszabályok alanyaként a felülvizsgálat minden résztvevőjének tiszteletben kell tartania a tárgyalások bizalmas jellegét, és rendelkeznie kell a megfelelő biztonsági engedélyekkel. A bizalmas jelleg ugyanakkor egyik fél esetében sem lesz akadálya annak, hogy megfelelő jelentést készítsen a közös felülvizsgálat eredményeiről a maga illetékes testületeinek, beleértve a kanadai parlamentet és az Európai Parlamentet.

A felek közösen határozzák meg a közös felülvizsgálat részletes szabályait.


Top