EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0090

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/90/EK irányelve ( 2006. január 18. ) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkilencedik alkalommal történő módosításáról (karcinogén, mutagén és teratogén – c/m/r besorolású anyagok) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 33, 4.2.2006, p. 28–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 315 - 368
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 315 - 368

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/90/oj

4.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/28


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/90/EK IRÁNYELVE

(2006. január 18.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkilencedik alkalommal történő módosításáról (karcinogén, mutagén és teratogén – c/m/r besorolású anyagok)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az ebben az irányelvben szereplő intézkedések a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban (3) elfogadott cselekvési terv körébe tartoznak. Az említett határozat szerint az elkerülhető megbetegedések, az idő előtti elhalálozás és a tevékenységet korlátozó rokkantság számának csökkentése érdekében a Közösség elkötelezte magát az egészség elősegítése és javítása, a betegségek megelőzése, valamint az egészségre ható potenciális veszélyek elhárítása terén.

(2)

A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (4) I. mellékletében szereplő, az 1. vagy 2. karcinogén-kategóriába besorolt anyagok rákot okozhatnak. A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében szereplő, az 1. vagy 2. mutagén-kategóriába besorolt anyagok örökölhető genetikai károsodást okozhatnak. A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében szereplő, az 1. vagy 2. teratogén-kategóriába besorolt anyagok születési rendellenességeket okozhatnak, illetve károsíthatják a fogamzóképességet vagy nemzőképességet.

(3)

Az egészségvédelem és a fogyasztói biztonság javítása érdekében szabályozni kell az 1. vagy 2. karcinogén, mutagén vagy teratogén kategóriába újonnan besorolt anyagok felhasználását, és az ilyen anyagok, valamint az azokat tartalmazó készítmények lakossági forgalomba hozatalára korlátozásokat kell alkalmazni.

(4)

Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv (5) korlátozásokat állapít meg egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalát illetően, többek között az emberi egészség védelmének és a fogyasztói biztonságnak a javítása céljából.

(5)

A 76/769/EGK irányelv tizennegyedik módosításáról szóló 94/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) egy listát iktatott be az 1. és 2. kategóriájú karcinogén, mutagén és teratogén besorolású anyagokról a 76/769/EGK irányelv I. mellékletének függelékeként. Ezen anyagok és az ezeket tartalmazó készítmények lakossági forgalomba hozatalára korlátozásokat kell alkalmazni.

(6)

A 94/60/EK irányelv előírja, hogy legfeljebb hat hónappal azt követően, hogy kihirdetik a 67/548/EGK irányelv I. mellékletének műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítását az Európai Unió Hivatalos Lapjában – amely az 1. vagy 2. karcinogén-, mutagén- és teratogén-kategóriába sorolt anyagokat tartalmazza – a Bizottság egy irányelvjavaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé ezen újonnan besorolt anyagok szabályozásáról, a 76/769/EGK irányelv I. melléklete függelékének naprakésszé tétele céljából. Ez a bizottsági javaslat számításba veszi az újonnan besorolt anyagok kockázatait és előnyeit, valamint a Közösségnek a veszélyelemzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseit is.

(7)

A 67/548/EGK tanácsi irányelvnek, a műszaki fejlődéshez történő huszonkilencedik hozzáigazításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/73/EK bizottsági irányelv, amely különösen annak I. mellékletét igazította ki, magában foglal 146 tételt, amely az 1. karcinogén-kategóriába újonnan besorolt anyagot tartalmaz, 21 tételt, amely a 2. karcinogén-kategóriába újonnan besorolt anyagot tartalmaz, 152 tételt, amely a 2. mutagén-kategóriába újonnan besorolt anyagot tartalmaz és 24 tételt, amely a 2. teratogén-kategóriába újonnan besorolt anyagot tartalmaz.

(8)

A 2004/73/EK irányelv emellett módosítja az azonosítással, besorolással és címkézéssel kapcsolatos megjegyzéseket is négy anyagnál, amelyet az 1. karcinogén-kategóriába soroltak, harminchat tételnél, amely a 2. karcinogén-kategóriába besorolt anyagot tartalmaz, hat tételnél, amely a 2. mutagén-kategóriába besorolt anyagot tartalmaz, két tételnél, amely a 1. teratogén-kategóriába besorolt anyagot tartalmaz és három tételnél, amely a 2. teratogén-kategóriába besorolt anyagot tartalmaz. A 76/769/EGK irányelv I. mellékletének függelékében szereplő listákat ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A 2004/73/EK irányelv által az 1. vagy 2. karcinogén-, mutagén- vagy teratogén-kategóriába újonnan besorolt anyagok kockázatait és előnyeit felmérték, különös figyelemmel azon anyagokra, amelyeknek a lakosság számára forgalomba hozott anyagokban és készítményekben történő felhasználására vonatkozóan (a korábbi besorolás alapján) még nem voltak érvényben korlátozások. E felmérés eredménye az volt, hogy ezeket az újonnan besorolt anyagokat be lehet iktatni a 76/769/EGK irányelv I. mellékletének függelékébe.

(10)

Ez az irányelv a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvben (7), továbbá az ezen alapuló egyedi irányelvekben, különösen a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (8) szereplő, a munkavállalók védelmére minimum-követelményeket megállapító közösségi jogszabályok sérelme nélkül alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. mellékletének függeléke ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2007. február 24 előtt megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az azok és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2007. augusztus 24-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozások módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2006. január 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORREL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

H. WINKLER


(1)  HL C 255., 2005.10.14., 33. o.

(2)  Az Európai Parlament 2005. június 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. december 8-i határozata.

(3)  HL L 271., 2002.10.9., 1. o. A 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított határozat.

(4)  HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 2004.4.30., 1. o. Helyesbítve: HL L 216., 2004.6.16., 3. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 2004/98/EK bizottsági irányelvvel (HL L 305., 2004.10.1., 63. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 365., 1994.12.31., 1. o.

(7)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

(8)  HL L 158., 2004.4.30., 50. o. Helyesbítve: HL L 229., 2004.6.29., 23. o.


MELLÉKLET

1.

Az előszó „Megjegyzések” című része a következőképpen módosul:

a)

Az említett rész az alábbi megjegyzésekkel egészül ki:

„A. megjegyzés:

Az anyag nevét a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében megadott megnevezések egyikének formájában kell szerepeltetni a címkén (lásd a 23. cikk (2) bekezdésének a) pontját).

A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében helyenként a »…vegyületek« vagy »…sók« általános megnevezés szerepel. Ilyen esetben az ilyen anyagot gyártó vagy forgalmazó személynek fel kell tüntetnie a címkén a pontos nevet, kellő figyelmet fordítva az előszó »Nómenklatúra« című fejezetében foglaltakra.

A 67/548/EGK irányelv azt is előírja, hogy az egyes anyagokra használt veszélyszimbólumok és jelek, R-mondatok és S-mondatok megfeleljenek az I. mellékletben közölteknek (lásd a 23. cikk (2) bekezdésének c), d) és e) pontját).

Azon anyagok esetében, amelyek a 67/548/EGK irányelv I. mellékletben szereplő anyagcsoportok egyikéhez tartoznak, az egyes anyagokra használt veszélyszimbólumoknak és jeleknek, R-mondatoknak és S-mondatoknak meg kell felelniük az I. melléklet megfelelő tételeiben feltüntetetteknek.

Azon anyagok esetében, amelyek a 67/548/EGK irányelv I. mellékletben szereplő anyagcsoportok közül egynél többhöz is tartoznak, az egyes anyagokra használt veszélyszimbólumoknak és jeleknek, R-mondatoknak és S-mondatoknak meg kell felelniük az I. melléklet mindkét megfelelő tételében feltüntetetteknek. Azokban az esetekben, ahol ugyanazon veszély tekintetében a két tételben két különböző besorolás van megadva, a szigorúbb veszélybesorolást tükröző besorolást kell az anyaghoz rendelni.”

„D. megjegyzés:

A spontán polimerizálódásra vagy bomlásra hajlamos egyes anyagokat általában stabilizált állapotban hozzák forgalomba. Ezek a 67/548/EGK irányelv I. mellékletének listáján ebben a formában szerepelnek.

Egyes esetekben azonban az ilyen anyagokat nem stabilizált formában hozzák forgalomba. Ebben az esetben az anyag gyártójának vagy bármely olyan személynek, aki az anyagot forgalomba hozza, a címkén az anyag neve mellett fel kell tüntetnie a »nem stabilizált« szavakat.”

„E. megjegyzés:

Az emberi egészséget veszélyeztető hatásokkal járó anyagok (lásd a 67/548/EGK irányelv VI. melléklet 4. fejezetét), amelyek 1. vagy 2. karcinogén-, mutagén- és/vagy teratogén- kategóriájúként vannak besorolva, az E. megjegyzés hatálya alá tartoznak, ha egyben nagyon mérgező (T+), mérgező (T) vagy ártalmas (Xn) minősítésűek. Az ilyen anyagok esetében az R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (ártalmas) mondatokat, az R48 és R65 mondatot, valamint az ilyen R-mondatok valamennyi kombinációját a »Továbbá« szóval kell kezdeni.”

„H. megjegyzés:

Ezen anyag osztályozása és címkézése az R-mondat(ok) által jelzett veszélyes tulajdonság(ok)ra vonatkozik, a feltüntetett veszélykategóriákkal kombinálva. A 67/548/EGK irányelv 6. cikkében előírt, az ilyen anyag gyártóival, eladóival és importőreivel szembeni követelmények az osztályozás és címkézés minden más szempontjára is vonatkoznak. A végleges címkének meg kell felelnie a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének 7. szakaszában foglalt követelményeknek.

Ez a megjegyzés a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében feltüntetett bizonyos szén- és olajszármazékokra és egyes anyagcsoport-tételekre vonatkozik.”

„S. megjegyzés:

Ezt az anyagot nem szükséges a 67/548/EGK irányelv 23. cikkének megfelelő címkével ellátni (lásd a VI. melléklet 8. részét).”

b)

A K. megjegyzés szövegének helyébe a következő lép:

„K. megjegyzés:

A karcinogénként vagy mutagénként történő besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaz. Ha az anyag nincs karcinogénként vagy mutagénként besorolva, akkor legalább a (2–)9–16 S-mondatokat szerepeltetni kell. E megjegyzés a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében szereplő bizonyos összetett kőolajszármazékokra vonatkozik.”

2.

A „29. pont – Karcinogén anyagok: 1. kategória” cím alatti lista a következőképpen módosul:

a)

A lista az alábbi tételekkel egészül ki:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám

Megjegyzések

„Trietil arzenát

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin propánmentesítő fejtermék, C3-ban gazdag savmentes; Ásványolaj-gáz

(Katalitikusan krakkolt és a savas szennyeződések eltávolítása érdekében kezelt szénhidrogének frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. C2–C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C3-at.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló, C1-5-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C1–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1–C5 szénszámúakat.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus polim. benzin stabilizáló fejtermék, C2-4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Katalitikusan polimerizált benzin frakcionált stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. C2–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C2–C4 szénatomszámúakat.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus reformáló, C1-4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus reformálási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1–C4 szénatomszámúakat.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gázok (ásványolaj), C3-5 olefines-paraffinos alkilálási betáp.; Ásványolaj-gáz

(C3–C5 szénatomszámú olefin- és paraffin-szénhidrogének összetett elegye, melyet alkilálási kiindulási anyagnak használnak. A környezeti hőmérséklet általában meghaladja a kritikus hőmérsékletüket.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gázok (ásványolaj), C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus frakcionálási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C4-et.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gázok (ásványolaj), etánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg etánt és etilént tartalmaz.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gázok (ásványolaj), izobután-mentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(Bután-butilén áram atmoszferikus desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gázok (ásványolaj), propánmentesítő száraz, propánban gazdag; Ásványolaj-gáz

(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg propilént és némi etánt és propánt tartalmaz.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gázok (ásványolaj), propánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gázok (ásványolaj), gázvisszanyerő propánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(Vegyes szénhidrogén-áramok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, ezen belül főként propánt.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gázok (ásványolaj), Girbatol-egység betáp.; Ásványolaj-gáz

(Szénhidrogének összetett elegye, melyet a Girbatol-egységbe táplálnak be a hidrogén-szulfid eltávolítása céljából. Főleg C2–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gázok (ásványolaj), izomerizált benzin frakcionáló, C4-ben gazdag, hidrogénszulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuum-maradék frakcionálási reflux dob; Ásványolaj-gáz

(Katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuum-maradék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin stabilizáló abszorber; Ásványolaj-gáz

(Katalitikusan krakkolt benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló, katalitikus reformáló és hidro-kénmentesítési kombinált frakcionáló; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási, katalitikus reformálási és hidrogénező-kénmentesítési eljárásokból származó termékek frakcionálásából kapott, a savas szennyezések eltávolítására kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin frakcionálási stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(Katalitikusan reformált benzin frakcionált stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Véggáz (ásványolaj), telített gáz üzem vegyes áram, C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Közvetlen lepárlású benzin, desztillációs véggáz és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból és izobutánból áll.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Véggáz (ásványolaj), telített gáz visszanyerő üzem, C1-2-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Desztillált véggáz, közvetlen lepárlású benzin és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban metánból és etánból áll.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Véggáz (ásványolaj), vákuum-maradékok termikus krakkolása; Ásványolaj-gáz

(Vákuum-maradékok termikus krakkolásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, ásványolaj desztillátum; Ásványolaj-gáz

(Nyersolaj desztillálásával és kondenzálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C5, de elsősorban C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gázok (ásványolaj), teljes közvetlen lepárlású benzin hexánmentesítő; Ásványolaj-gáz

(A teljes közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrokrakkolás propánmentesítő, szénhidrogénben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Hidrogénező krakkolási eljárásban kapott termékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll. Tartalmazhat kis mennyiségű hidrogént és hidrogénszulfidot is.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(Könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C6 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Maradékok (ásványolaj), alkilálási lehasító, C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Egyes finomítói műveletek anyagáramainak desztillálásából kapott összetett maradék. C4–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból áll, forráspont tartomány: közelítőleg –11,7 és 27,8 C° között.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Szénhidrogének, C1-4; Ásványolaj-gáz

(Termikus krakkolási és abszorpciós műveletekkel, valamint nyersolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 164 és –0,5 C° között.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Szénhidrogének, C1-4, kéntelenített; Ásványolaj-gáz

(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg – 164 és –0,5 C° között.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Szénhidrogének, C1-3; Ásványolaj-gáz

(Összetett szénhidrogén-elegy, mely jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg – 164 és –42 C° között.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Szénhidrogének, C1-4, butánmentesítő frakció; Ásványolaj-gáz

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gázok (ásványolaj), C1-5, nedves; Ásványolaj-gáz

(Nyersolaj desztillálásával és/vagy toronygáz-olaj krakkolásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Szénhidrogének, C2-4; Ásványolaj-gáz

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Szénhidrogének, C3; Ásványolaj-gáz

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gázok (ásványolaj), alkilálás kiindulási anyag; Ásványolaj-gáz

(Gázolaj katalitikus krakkolásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gázok (ásványolaj), propánmentesítő fenéktermék frakcionálás; Ásványolaj-gáz

(Propánmentesítő fenéktermékek frakcionálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban butánból, izobutánból és butadiénből áll.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gázok (ásványolaj), finomítói keverék; Ásványolaj-gáz

(Különböző eljárásokból nyert összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkolás; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási termékek desztillálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Gázok (ásványolaj), C2-4, kéntelenített; Ásványolaj-gáz

(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C2–C4 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg –51 C° és –34 C° között.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gázok (ásványolaj), nyersolaj frakcionálás kéménygáz; Ásványolaj-gáz

Nyersolaj frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gázok (ásványolaj), hexánmentesítő; Ásványolaj-gáz

(Kombinált benzin-anyagáramok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(Könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gázok (ásványolaj), benzin egyesítő egység, kénmentesítő kigőzölés; Ásványolaj-gáz

(Szénhidrogének összetett elegye, melyet egy benzin egyesítő egység kéntelenítési folyamatból és a benzintermékből kigőzöléssel nyerünk. Főleg C1–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformáló; Ásványolaj-gáz

(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával és a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Metánból, etánból és propánból áll.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló lehasító fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(A C3–C4 lehasító töltetének frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3 szénhidrogénekből áll.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású stabilizáló kéménygáz; Ásványolaj-gáz

(A nyersolaj desztillálásánál használt első kolonnából származó folyadék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin butánmentesítő; Ásványolaj-gáz

(A katalitikus krakkolt benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt desztillátum és benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolt benzin és desztillátum frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt desztillátum, gázolaj és benzin abszorber; Ásványolaj-gáz

(Termikusan krakkolt benzin és gázolaj desztillátumok elválasztásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt szénhidrogén frakcionáló stabilizáló, ásványolaj kokszolás; Ásványolaj-gáz

(Ásványolaj kokszolási eljárásból származó termikusan krakkolt szénhidrogének frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gázok (ásványolaj), enyhén vízgőz-pirolizált, butadiénben dúsított; Ásványolaj-gáz

(Termikus krakkolási folyamatból származó termékek desztillálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C4 szénhidrogénekből áll.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformáló stabilizáló fejtermék; Ásványolaj-gáz

(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával és a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Szénhidrogének, C4; Ásványolaj-gáz

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkánok, C1-4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gázok (ásványolaj), vízgőz-pirolízis C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz

(Vízgőz-pirolízisből származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg propilénből és némi propánból áll, forráspont tartomány: közelítőleg –70 C° és 0 C° között.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Szénhidrogének, C4, vízgőz-pirolízis desztillátum; Ásványolaj-gáz

(Vízgőz-pirolízisből származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C4 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban 1-buténből és 2-buténből áll, de tartalmaz butánt és izobutánt is, forráspont tartomány: közelítőleg –12 C° és 5 C° között.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített, C4 -frakció; Ásványolaj-gáz

(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy cseppfolyósított ásványolaj-gázkeveréket a merkaptánok oxidálására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítésnek vetünk alá. Főleg telített és telítetlen C4 szénhidrogénekből áll)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinátumok (ásványolaj), vízgőz-pirolizált C4-frakció réz(I)-ammónium-acetátos extrakció, C3-5 és C3-5 telítetlen, butadién-mentes; Ásványolaj-gáz

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gázok (ásványolaj), amin-rendszer kiindulási anyag; Finomító gáz

(Az amin-rendszerbe a hidrogén-szulfid eltávolítása céljából betáplált gáz. Elsősorban hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-szulfid és C1–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogének szintén jelen lehetnek benne.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénező-kénmentesítés kéménygáz; Finomítói gáz

(A benzol-egység által termelt kéménygázok. Elsődlegesen hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid és főként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének, a benzolt is beleértve, szintén jelen lehetnek benne.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

(A benzol-egység gázainak recirkulálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gázok (ásványolaj), kevert olaj, hidrogénben-nitrogénben gazdag; Finomítói gáz

(Kevert olaj desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből és nitrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid és főként C1–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogének vannak jelen.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin lehasító fejtermékek; Finomítói gáz

(A katalitikusan reformált benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C4 szénatomszámú telített szénhidrogénekből áll.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformálás recirkulálás; Finomítói gáz

(A C6-8 kiindulási anyag katalitikus reformálási és a hidrogén megőrzését célzó recirkulálási termékeinek desztillálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg hidrogénből áll. Tartalmazhat még kis mennyiségben szén-monoxidot, szén-dioxidot, nitrogént és főként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformáló; Finomítói gáz

(A C6-8 kiindulási anyag katalitikus reformálási termékeinek desztillálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformálás recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gázok (ásványolaj), C2 visszavezetett anyagáram; Finomítói gáz

(Összetett szénhidrogének elegy, melyet a hidrogén kivonásával nyerünk abból a gázáramból, mely elsődlegesen hidrogénből áll, mellette kis mennyiségben nitrogén, szén-monoxid, metán, etán és etilén van. Főleg szénhidrogénekből (metán, etán és etilén) áll, mellette kis mennyiségű hidrogén, nitrogén és szén-monoxid van.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gázok (ásványolaj), száraz savanyú, gázkoncentráló egység; Finomítói gáz

(A gázkoncentráló egységből származó száraz gázok összetett elegye. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és főként C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gázok (ásványolaj), gázkoncentráló reabszorber deszt.; Finomítói gáz

(A gáz-reabszorberben egyesített gázáramok desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, szén-monoxidból, szén-dioxidból, nitrogénből, hidrogén-szulfidból és C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogén-abszorber; Finomítói gáz

(A hidrogén egy hidrogénben gazdag gázáramból való abszorpciója során nyert összetett elegy. Hidrogénből, szén-monoxidból, nitrogénből metánból és kis mennyiségben C2 szénhidrogénekből áll.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénben-gazdag; Finomítói gáz

(Szénhidrogén-gázokból hűtéssel gázként leválasztott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, nitrogén, metán és C2 szénhidrogének.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezett kevert olaj recirkulálás, hidrogénben-nitrogénben gazdag; Finomítói gáz

(Recirkulált hidrogénezett kevert olajból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és nitrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid és főként C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gázok (ásványolaj), recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

(Recirkuláltatott reaktorgázokból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-szulfid és telített alifás, C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kikészítő, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

(Reformálókból nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező; Finomítói gáz

(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból és etánból áll, mellette kis mennyiségű hidrogén-szulfid és alifás, jellemzően C3–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező, hidrogénben-metánban gazdag; Finomítói gáz

(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén és telített alifás, jellemzően C2–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező kikészítő, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gázok (ásványolaj), termikus krakkolás deszt.; Finomítói gáz

(Termikus krakkolási eljárás termékeinek desztillációjából nyert összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, szén-monoxidból, szén-dioxidból és főként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló refrakcionáló abszorber; Finomítói gáz

(Katalitikus krakkolási termékek refrakcionálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin elválasztó; Finomítói gáz

(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin stabilizáló; Finomítói gáz

(Katalitikusan reformált benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidrogénezés elválasztó; Finomítói gáz

(Krakkolt desztillátumok katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Véggáz (ásványolaj), hidro-kénmentesített közvetlen lepárlású benzin elválasztó; Finomítói gáz

(Közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált közvetlen lepárlású benzin stabilizáló fejtermékek; Finomítói gáz

(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával, majd a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kilépő termék nagynyomású flesselés; Finomítói gáz

(A reformáló reaktorból kilépő termék nagynyomású flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kilépő termék kisnyomású flesselés; Finomítói gáz

(A reformáló reaktorból kilépő termék kisnyomású flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gázok (ásványolaj), olajfinomítói gázok deszt.; Finomítói gáz

(Összetett elegy, melyet egy hidrogént, szén-dioxidot, szén-monoxidot és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó, vagy etán és propán krakkolásából kapott gázáram desztillálásával nyerünk. Főleg C1–C2 szénatomszámú szénhidrogéneket, hidrogént, nitrogént és szén-monoxidot tartalmaz).

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénező pentánmentesítő fejtermék; Finomítói gáz

(Összetett elegy, melyet a benzol-egység kiindulási anyagának katalitikus hidrogénezésével, majd pentánmentesítésével nyerünk. Elsősorban hidrogénből, etánból és propánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid, szén-dioxid és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének. Nyomokban tartalmazhat benzolt is).

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gázok (ásványolaj), szekunder abszorber kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló fejtermék frakcionáló; Finomítói gáz

(Katalitikus krakkolási eljárás fejtermékeinek fluidizált katalitikus krakkolóban végzett frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, nitrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Ásványolaj-termékek, finomítói gázok; Finomítói gáz

(Összetett elegy, mely elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénező krakkolás kisnyomású elválasztó; Finomítói gáz

(A hidrogénező krakkoló reaktor kilépő termékének folyadék-gőz elválasztásával kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és telített, jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gázok (ásványolaj), finomító; Finomítói gáz

(Különböző ásványolaj-finomítási műveletek során kapott összetett elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gázok (ásványolaj), platformáló termék leválasztó; Finomítói gáz

(Naftének aromásokká való kémiai reformálásából kapott összetett elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C2–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savanyú kerozin pentánmentesítő stabilizáló; Finomítói gáz

(Hidrogénezett kerozin pentánmentesítő stabilizálásából nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, hidrogén-szulfid, szén-monoxid és főként C4–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savas kerozin expanziós tartály; Finomítói gáz

(Savas kerozin katalitikus hidrogénezésénél az expanziós tartályból nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid és főként C2–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gázok (ásványolaj), desztillátum egyesített kéntelenítése kigőzöléssel; Finomítói gáz

(Az egyesített kéntelenítési eljárás folyékony termékéből kigőzöléssel nyert összetett elegy. Hidrogén-szulfidból, metánból, etánból és propánból áll.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló frakcionálás kéménygáz; Finomítói gáz

(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejtermékének frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, nitrogénből és főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkolással nyert termékek mosása szekunder abszorber; Finomítói gáz

(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejgázának kimosásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, nitrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gázok (ásványolaj), nehéz párlat hidrogénező kéntelenítése, kigőzölés; Finomítói gáz

(A nehéz párlat hidrogénező finomítással történő kéntelenítésével előállított folyékony termék kigőzölésével nyert komplex elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és főként C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gázok (ásványolaj), platformált termékek stabilizálása, könnyű frakciók szakaszos lepárlása; Finomítói gáz

(A platformáló egység platina-reaktoraiból nyert könnyű frakciók szakaszos lepárlásával előállított komplex elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gázok (ásványolaj), előflesselő kolonna kéménygáz, nyersolaj deszt.; Finomítói gáz

(A nyersolaj desztilláció első kolonnájából nyert összetett elegy. Nitrogénből és telített alifás főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gázok (ásványolaj), kátrány kigőzölés; Finomítói gáz

(Redukált nyersolaj frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gázok (ásványolaj), egyesítő kigőzölő elvezetés; Finomítói gáz

(Metán és hidrogén elegye, melyet az egyesítő egységből jövő termékek frakcionálásával nyerünk.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus hidrogénező-kéntelenített benzin elválasztó; Finomítói gáz

(Benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kéntelenítő; Finomítói gáz

(Közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gázok (ásványolaj), szivacsos abszorber kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló és gázolaj kéntelenítő fejtermék frakcionálás; Finomítói gáz

(A fluidizált katalitikus krakkolóból és a gázolaj kéntelenítőből származó termékek frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gázok (ásványolaj), nyersolaj deszt. és katalitikus krakkolás; Finomítói gáz

(A nyersolaj desztillációból és a katalitikus krakkolási folyamatokból nyert összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, nitrogénből, szén-monoxidból valamint főleg C1–C6 paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gázok (ásványolaj), gázolaj dietanol-aminos mosása; Finomítói gáz

(Gázolajok dietanolaminos kéntelenítésével kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogén-szulfidból, hidrogénből, valamint alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénező-kénmentesítési kilépő termék; Finomítói gáz

(A hidrogénező reakció kilépő termék folyadék-fázisának leválasztásával kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, hidrogén-szulfidból, valamint alifás főleg C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénező-kénmentesítés öblítés; Finomítói gáz

(A hidrogénező reaktor öblítéséből és a reformálóból származó gázok összetett elegye. Elsősorban hidrogénből, valamint alifás főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénező kilépő termék expanziós tartály; Finomítói gáz

(A hidrogénező reakció után a kilépő termékek flesseléséből kapott összetett gázelegy. Elsősorban hidrogénből, valamint alifás főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gázok (ásványolaj), benzin vízgőz-pirolízise nagynyomású maradékgáz; Finomítói gáz

(A benzin vízgőz-pirolízisével nyert termékek nem kondenzálható részeinek és a további termékek előállítása során nyert maradék gázoknak a keverékeként kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, valamint jellemzően C1–C5 szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll, földgázzal keverhető.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gázok (ásványolaj), maradék viszkozitás-csökkentés; Finomítói gáz

(Maradékok kemencében történő viszkozitás-csökkentéséből kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogén-szulfidból, valamint jellemzően C1–C5 szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gázok (ásványolaj), C3-4; Ásványolaj-gáz

(Nyersolaj krakkolásából nyert termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban propánból és propilénből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –51 C° és –1 C° között.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt desztillátum és katalitikus krakkolt benzin frakcionáló abszorber; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási desztillátum és katalitikusan reformált benzin desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus polimerizáció benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(A benzin polimerizációjából származó termékek frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin frakcionáló stabilizáló, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

(A katalitikusan reformált és amin kezeléssel hidrogén-szulfid mentesített benzin szakaszos lepárlásos stabilizálásával nyert komplex szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidrogénező finomítása, kigőzölés; Ásványolaj-gáz

(Termikusan krakkolt desztillátumok katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg telített, jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású desztillátum hidrogénező-kénmentesítés, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

(Aminkezeléssel hidrogén-szulfid mentesített, közvetlen lepárlású desztillátum katalitikus hidrogénező kéntelenítésével nyert komplex szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Véggáz (ásványolaj), gázolaj katalitikus krakkolás abszorber; Ásványolaj-gáz

(Gázolaj katalitikus krakkolási termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem; Ásványolaj-gáz

(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem etánmentesítő; Ásványolaj-gáz

(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített desztillátum és hidrogénezéssel kénmentesített benzin frakcionáló, savmentes; Ásványolaj-gáz

(Savas szennyezésektől mentesített, hidrogénezéssel kéntelenített benzin és szénhidrogén párlatok szakaszos lepárlásával nyert komplex szénhidrogén elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített vákuumgázolaj kigőzölés, hidrogén-szulfidmentes; Ásványolaj-gáz

(A katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített vákuumgázolaj kigőzöléses stabilizásásából és a hidrogén-szulfid aminnal történő eltávolításával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin stabilizáló, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

(A hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt közvetlen lepárlású benzin frakcionálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Véggáz (ásványolaj), propán-propilén alkiláló kiindulási termék etánmentesítő; Ásványolaj-gáz

(Propán propilén reakciótermékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel-kénmentesített vákuum gázolaj, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

(Aminkezeléssel hidrogén-szulfid mentesített vákuum gázolaj katalitikus hidrogénezéssel történő kéntelenítésével nyert komplex szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –48 C° és 32 C° között.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkánok, C1-2, Ásványolaj-gáz

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkánok, C2-3, Ásványolaj-gáz

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkánok, C3-4, Ásványolaj-gáz

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkánok, C4-5, Ásványolaj-gáz

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Fűtőgázok; Ásványolaj-gáz

(Könnyű gázokból álló összetétel. Elsődlegesen hidrogénből és/vagy kis mólsúlyú szénhidrogénekből áll.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Fűtőgázok, nyersolaj desztillátumok; Ásványolaj-gáz

(Nyersolaj desztillációjából és benzin katalitikus reformálásából kapott könnyű gázok összetett elegye. Hidrogénből és jellemzően C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg – 217 C° és –12 C° között.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Szénhidrogének, C3-4, Ásványolaj-gáz

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Szénhidrogének, C4-5, Ásványolaj-gáz

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Szénhidrogének, C2-4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított; Ásványolaj-gáz

(Nyersolaj desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –40 C° és 80 C° között.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített; Ásványolaj-gáz

(Cseppfolyós ásványolaj gáz keveréknek a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyezések eltávolítása érdekében történő kéntelenítésével nyert komplex szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –40 C° és 80 C° között.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gázok (ásványolaj), C3-4, izobutánban gazdag; Ásványolaj-gáz

(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogének, jellemzően bután és izobután, desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C4 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből, főleg izobutánból áll.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Desztillátumok (ásványolaj), C3-6, piperilénben gazdag; Ásványolaj-gáz

(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen alifás szénhidrogének desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatom-számú telített és telítetlen szénhidrogénekből, főleg piperilénekből áll.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gázok (ásványolaj), bután lehasító fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(A bután anyagáram desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Alifás, jellemzően C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gázok (ásványolaj), C2-3; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus frakcionálási folyamatból származó termékek desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg etánból, etilénből, propánból és propilénből áll.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt gázolaj propánmentesítő fenéktermékek, C4-ben gazdag, savmentes; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolt gázolaj szénhidrogén-áram frakcionálásából kapott és a hidrogén-szulfid és más savas komponensek eltávolítása érdekében kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, jellemzően C4-ből áll.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin butánmentesítő fenéktermékek, C3-5-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolt benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogénekből áll.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Véggáz (ásványolaj), izomerizált benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(Izomerizált benzin termékek frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

b)

A 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 és 612-042-00-2 indexszámú tételek helyébe a következők lépnek:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám

Megjegyzések

„króm(VI)-trioxid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

benzol

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-naftil-amin; béta-naftil-amin

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

benzidin; 4,4′-diaminobifenil; bifenil-4,4′-ilén-diamin; 1,1′-bifenil-4,4′-diamin

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E”

3.

A „29. pont – Karcinogén anyagok: 2. kategória” cím alatti lista a következőképpen módosul:

a)

A lista az alábbi tételekkel egészül ki:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám

Megjegyzések

„izobutil-nitrit

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

kadmium-szulfid

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

kadmium (öngyulladó)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

izoprén (stabilizált)

2-metil-1,3-butadién

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

kloroprén (stabilizált)

2-klórbuta-1,3-dién

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-triklórpropán

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α, α, α, 4-tetraklórtoluol

p-klórbenzotrikolorid

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4′-bisz(dimetilamino)benzofenon

Michler-keton

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

oxiránmetanol, 4-metilbenzolszulfonát, (S)-

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-nitrotoluol

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(metilénbisz(4,1-fenilénazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridinium-diklorid dihidroklorid

611-099-00-0

401-500-5

 

diaminotoluol, technikai termék - a [2] és a [3] keveréke

metil-fenilén-diamin [1]

4-metil-m-fenilén-diamin [2]

2-metil-m-fenilén-diamin [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-klór-o-toluidin [1]

4-klór-o-toluidin hidroklorid [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-trimetilanilin [1]

2,4,5-trimetilanilin hidroklorid [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-tiodianilin [1] és sói

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-oxidianilin [1] és sói

p-aminofenil-éter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-diaminoanizol [1]

4-metoxi-m-fenilén-diamin

2,4-diaminoanizol-szulfát [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metiléndianilin

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Basic Violet 3 plusz ≥ 0.1 % Michler- keton (EK-szám: 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-metoxi-m-toluidin

p-krezidin

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Az 1,3,5-trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion keveréke;

a 3,5-bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomereinek keveréke

613-199-00-x

421-550-1

 

kreozot-olaj, acenaftén frakció

mosóolaj

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

kreozot-olaj

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

kreozot

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H”

b)

A 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 és 649-006-00-0 indexszámú tételek helyébe a következők lépnek:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám

Megjegyzések

„hidrazin

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-dimetilhidrazin

007-013-00-0

540-73-8

E

dimetil-szulfát

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

kálium-dikromát

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

ammónium-dikromát

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

nátrium-dikromát, vízmentes

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

nátrium-dikromát, dihidrát

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

kobalt-diklorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

kobalt-szulfát

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

kadmium-oxid

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

kadmium-fluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

kadmium-klorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

kadmium-szulfát

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-dibrómetán; etilén-dibromid

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-diklórbut-2-én

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-epoxipropán-1-ol; glicidol oxiránmetanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-allil-1,3-benzodioxol; szafrol

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

akrilnitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-dinitrotoluol; dinitrotoluol, technikai minőségű [1] dinitrotoluol [2];

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-dinitrotoluol

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

azobenzol

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

trinátrium-[4′-(8-acetilamino-3,6-diszulfonáto-2-naftilazo)-4′′-(6-benzoilamino-3-szulfonáto-2-naftilazo)bifenil-1,3′,3′′,1′′′-tetraoláto-O,O′,O′′,O′′′] réz(II)

611-063-00-4

413-590-3

 

2-metoxianilin; o-anizidin,

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-diaminodifenilmetán; 4,4′-metiléndianilin

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrozo-dimetil-amin; dimetilnitrózamin

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-metilaziridin; propilén-imin

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Kreozot-olaj, acenaftén-frakció, acenaftén-mentes; Mosóolaj-redesztillátum

(Kőszénkátrányból származó acenaftén-olajból az acenaftén kristályosítással történő eltávolítása után visszamaradt olaj. Elsősorban naftalinból és alkilnaftalinokból áll.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

Maradékok (kőszénkátrány), kreozot-olaj deszt.; Mosóolaj redesztillátum

(Mosóolaj frakcionált desztillálásának maradéka, forrásponttartomány: közelítőleg 270 C° és 330 C°. Főleg kétgyűrűs aromásokból és heterociklikus szénhidrogénekből áll.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

Kreozot-olaj, magas forráspontú desztillátum; Mosóolaj

(A bitumenes szén magas hőmérsékletű elszenesítéséből kapott magas forráspontú desztillációs frakció, melyet tovább finomítunk a feleslegben lévő kristályos sók eltávolítására. Elsősorban kreozot-olajat tartalmaz, a normál többmagos aromás sók [melyek a kőszénkátrány desztillátumok összetevői] eltávolítva. Közelítőleg 5 C°-on kristálymentes.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

Extrahálási maradékok (kőszén), kreozot-olaj savas; Mosóolaj extrakciós maradék

(A kőszénkátrány desztillációjából származó bázismentes összetett szénhidrogén-elegy, forráspont tartomány 250–280 C°. Főleg bifenilből és izomer difenilnaftalinokból áll.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

Kreozot-olaj, alacsony forrpontú desztillátum; Mosóolaj

(Bitumenes kőszén magas hőmérsékletű szenesítéséből kapott alacsony forrpontú desztillációs frakció, melyet tovább finomítanak a fölös kristályos sók eltávolítása céljából. Elsősorban kreozot-olajat tartalmaz, néhány normál többmagos aromás só (melyek a kőszénkátrány desztillátumok összetevői) eltávolítva. Közelítőleg 38 C°-on kristálymentes.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Extraktumok (ásványolaj), könnyű nafténes oldószer desztillátum

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Extraktumok (ásványolaj), nehéz paraffinos oldószer desztillátum

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Extraktumok (ásványolaj), könnyű paraffinos oldószer desztillátum

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Extraktumok (ásványolaj), nehéz nafténes oldószer desztillátum

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Extraktumok (ásványolaj), könnyű vákuum gáz olaj oldószer

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

C26-55 szénhidrogének, aromásokban gazdag

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H”

c)

A 611-063-00-4 indexszámú tételnél a „CAS-szám” rovat kiegészül a „164058-22-4” számmal.

d)

A 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 és 649-210-00-X indexszámú tételeket el kell hagyni.

4.

A „30. pont – Mutagén anyagok: 2. kategória” cím alatti lista a következőképpen módosul:

a)

A lista az alábbi tételekkel egészül ki:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám

Megjegyzések

„króm(VI)-trioxid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

kadmium-szulfát

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

benzol

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-nitrotoluol

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-oxidianilin [1] és sói

p-aminofenil éter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

Karbendazim (ISO)

metilbenzimidazol-2-il-karbamát

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomil (ISO)

metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-il-karbamát

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin propánmentesítő fejtermék, C3-ban gazdag savmentes; Ásványolaj-gáz

(Katalitikusan krakkolt és a savas szennyeződések eltávolítása érdekében kezelt szénhidrogének frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. C2–C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C3-at.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főként C1–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló, C1-5-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C1–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1–C5 szénszámúakat.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan polimerizált benzin stabilizáló fejtermék, C2-4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Katalitikusan polimerizált benzin frakcionált stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. C2–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C2–C4 szénatomszámúakat.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus reformáló, C1-4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus reformálási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1–C4 szénatomszámúakat.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gázok (ásványolaj), C3-5 olefines-paraffinos alkilálási betáp.; Ásványolaj-gáz

(C3–C5 szénatomszámú olefin- és paraffin-szénhidrogének összetett elegye, melyet alkilálási kiindulási anyagnak használnak. A környezeti hőmérséklet általában meghaladja a kritikus hőmérsékletüket.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gázok (ásványolaj), C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus frakcionálási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C4-et.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gázok (ásványolaj), etánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg etánt és etilént tartalmaz.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gázok (ásványolaj), izobutánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(Bután-butilén áram atmoszferikus desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gázok (ásványolaj), propánmentesítő száraz, propánban gazdag; Ásványolaj-gáz

(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg propilént és némi etánt és propánt tartalmaz.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gázok (ásványolaj), propánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gázok (ásványolaj), gázvisszanyerő propánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(Vegyes szénhidrogén-áramok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, ezen belül főként propánt.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gázok (ásványolaj), Girbatol-egység betáp.; Ásványolaj-gáz

(Szénhidrogének összetett elegye, melyet a Girbatol-egységbe táplálnak be a hidrogén-szulfid eltávolítása céljából. Főleg C2–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gázok (ásványolaj), izomerizált benzin frakcionáló, C4-ben gazdag, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuum maradék frakcionálási reflux dob; Ásványolaj-gáz

(Katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuum-maradék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin stabilizáló abszorber; Ásványolaj-gáz

(Katalitikusan krakkolt benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló, katalitikus reformáló és hidro-kénmentesítéső kombinált frakcionáló; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási, reformálási és hidrogénező-kénmentesítési eljárásokból kapott termékek frakcionálásából nyert, a savas szennyezések eltávolítására kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin frakcionálási stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(Katalitikusan reformált benzin frakcionált stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Véggáz (ásványolaj), telített gáz üzem vegyes áram, C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Közvetlen lepárlású benzin, desztillációs véggáz és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból és izobutánból áll.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Véggáz (ásványolaj), telített gáz visszanyerő üzem, C1-2-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Desztillált véggáz, közvetlen lepárlású benzin és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban metánból és etánból áll.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Véggáz (ásványolaj), vákuum-maradékok termikus krakkolása; Ásványolaj-gáz

(Vákuum-maradékok termikus krakkolásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, ásványolaj desztillátum; Ásványolaj-gáz

(Nyersolaj desztillálásával és kondenzálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C5, de elsősorban C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gázok (ásványolaj), teljes közvetlen lepárlású benzin hexánmentesítő; Ásványolaj-gáz

(A teljes közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrokrakkolás propánmentesítő, szénhidrogénben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Hidrogénező krakkolási eljárásban kapott termékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll. Tartalmazhat kismennyiségű hidrogént és hidrogén-szulfidot is.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(Könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C6 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Maradékok (ásványolaj), alkilálási lehasító, C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Egyes finomítói műveletek anyagáramainak desztillálásából kapott összetett maradék. C4–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból áll, forráspont tartomány: közelítőleg –11,7 C° és 27,8 C° között.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Szénhidrogének, C1-4; Ásványolaj-gáz

(Termikus krakkolási és abszorpciós műveletekkel, valamint nyersolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 164 és –0,5 C° között.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Szénhidrogének, C1-4, kéntelenített; Ásványolaj-gáz

(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 164 C° és –0,5 C° között.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Szénhidrogének, C1-3; Ásványolaj-gáz

(Összetett szénhidrogén-elegy, mely jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 164 és –42 C° között.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Szénhidrogének, C1-4, butánmentesítő frakció; Ásványolaj-gáz

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gázok (ásványolaj), C1-5, nedves; Ásványolaj-gáz

(Nyersolaj és/vagy toronygáz-olaj desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Szénhidrogének, C2-4; Ásványolaj-gáz

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Szénhidrogének, C3; Ásványolaj-gáz

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gázok (ásványolaj), alkilálás kiindulási anyag; Ásványolaj-gáz

(Gázolaj katalitikus krakkolásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gázok (ásványolaj), propánmentesítő fenéktermék frakcionálás; Ásványolaj-gáz

(Propánmentesítő fenéktermékek frakcionálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban butánból, izobutánból és butadiénből áll.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gázok (ásványolaj), finomítói keverék; Ásványolaj-gáz

(Különböző eljárásokból nyert összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és főként C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkolás; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási termékek desztillálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Gázok (ásványolaj), C2-4, kéntelenített; Ásványolaj-gáz

(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C2–C4 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –51 C° és –34 C° küzött.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gázok (ásványolaj), nyersolaj frakcionálás; Ásványolaj-gáz

Nyersolaj frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gázok (ásványolaj), hexánmentesítő; Ásványolaj-gáz

(Kombinált benzin-anyagáramok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(Könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gázok (ásványolaj), benzin egyesítő kénmentesítése, kigőzölés; Ásványolaj-gáz

(Szénhidrogének összetett elegye, melyet egy benzin egyesítő kéntelenítési folyamatból és a benzinből kigőzöléssel nyerünk. Főleg C1–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformáló; Ásványolaj-gáz

(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával és a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Metánból, etánból és propánból áll.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló; Ásványolaj-gáz

(A C3–C4 lehasító töltetének frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3 szénhidrogénekből áll.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(A nyersolaj desztillálásánál használt első kolonnából származó folyadék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin butánmentesítő; Ásványolaj-gáz

(A katalitikus krakkolt benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt desztillátum és benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolt benzin és desztillátum frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt desztillátum, gázolaj és benzin abszorber; Ásványolaj-gáz

(Termikusan krakkolt benzin és gázolaj desztillátumok elválasztásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt szénhidrogén frakcionáló stabilizáló, ásványolaj kokszolás; Ásványolaj-gáz

(Ásványolaj kokszolási eljárásból származó termikusan krakkolt szénhidrogének frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gázok (ásványolaj), enyhén vízgőz-pirolizált, butadiénben koncentrált; Ásványolaj-gáz

(Termikus krakkolási folyamatból származó termékek desztillálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformáló stabilizáló fejtermék; Ásványolaj-gáz

(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával és a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Szénhidrogének, C4; Ásványolaj-gáz

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkánok, C1-4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gázok (ásványolaj), vízgőz-pirolízis C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz

(Vízgőz-pirolízisből származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg propilénből és némi propánból áll, forráspont tartomány: közelítőleg –70 C° és 0 C° között.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Szénhidrogének, C4, vízgőz-pirolízis desztillátum; Ásványolaj-gáz

(Vízgőz-pirolízisből származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C4 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban 1-buténből és 2-buténből áll, de tartalmaz butánt és izobutánt is, forráspont tartomány: közelítőleg –12 C° és 5 C° között.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített, C4 -frakció; Ásványolaj-gáz

(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy cseppfolyósított ásványolaj-gázt a merkaptánok oxidálására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítő eljárásnak vetünk alá. Főleg telített és telítetlen C4 szénhidrogénekből áll)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinátumok (ásványolaj), vízgőz-pirolizált C4-frakció réz(I)-ammónium-acetátos extrakció, C3-5 és C3-5 telítetlen, butadién-mentes; Ásványolaj-gáz

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gázok (ásványolaj), amin-rendszer kiindulási anyag; Finomító gáz

(Az amin-rendszerbe a hidrogén-szulfid eltávolítása céljából betáplált gáz. Elsősorban hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-szulfid és alifás, elsősorban C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének szintén jelen lehetnek benne.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénező-kénmentesítés; Finomítói gáz

(A benzol-egység által termelt kéménygázok. Elsődlegesen hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid és elsősorban C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének, a benzolt is beleértve, szintén jelen lehetnek benne.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

(A benzol-egység gázainak recirkulálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gázok (ásványolaj), kevert olaj, hidrogénben-nitrogénben gazdag; Finomítói gáz

(Kevert olaj desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből és nitrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid és C1–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogének vannak jelen.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin lehasító fejtermékek; Finomítói gáz

(A katalitikusan reformált benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből és jellemzően C1–C4 szénatomszámú telített szénhidrogénekből áll.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformálás recirkulálás; Finomítói gáz

(A C6-8 kiindulási anyag katalitikus reformálási és a hidrogén megőrzését célzó recirkulálási termékeinek desztillálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg hidrogénből áll. Tartalmazhat még kis mennyiségben szén-monoxidot, szén-dioxidot, nitrogént és főként C1–C6 szszénatomszámú szénhidrogéneket.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformáló; Finomítói gáz

(A C6-8 kiindulási anyag katalitikus reformálási termékeinek desztillálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformálás recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gázok (ásványolaj), C2 visszavezetett anyagáram; Finomítói gáz

(Összetett szénhidrogének elegye, melyet a hidrogén kivonásával nyerünk abból a gázáramból, mely elsődlegesen hidrogénből áll, mellette kis mennyiségben nitrogén, szén-monoxid, metán, etán és etilén van. Főleg szénhidrogénekből mint metán, etán és etilén áll, mellette kis mennyiségű hidrogén, nitrogén és szén-monoxid van.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gázok (ásványolaj), száraz savanyú, gázkoncentráló egység; Finomítói gáz

(A gázkoncentráló egységből származó száraz gázok összetett elegye. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és főleg C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gázok (ásványolaj), gázkoncentráló reabszorber deszt.; Finomítói gáz

(A gáz-reabszorberben egyesített gázáramok desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, szén-monoxidból, szén-dioxidból, nitrogénből, hidrogén-szulfidból és C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogén-abszorber kéménygáz; Finomítói gáz

(A hidrogén egy hidrogénben gazdag gázáramból való abszorpciója során nyert összetett elegy. Hidrogénből, szén-monoxidból, nitrogénből metánból és kis mennyiségben C2 szénhidrogénekből áll.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénben-gazdag; Finomítói gáz

(Szénhidrogén-gázokból hűtéssel gázként leválasztott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, nitrogén, metán és C2 szénhidrogének.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezett kevert olaj recirkulálás, hidrogénben-nitrogénben gazdag; Finomítói gáz

(Recirkulált hidrogénezett kevert olajból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és nitrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid és főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gázok (ásványolaj), recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

(Recirkuláltatott reaktorgázokból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-szulfid és telített alifás, C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kikészítő, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

(Reformálókból nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező; Finomítói gáz

(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból és etánból áll, mellette kis mennyiségű hidrogén-szulfid és alifás, jellemzően C3–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező, hidrogénben-metánban gazdag; Finomítói gáz

(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén és telített alifás, jellemzően C2–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező kikészítő, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gázok (ásványolaj), termikus krakkolás deszt.; Finomítói gáz

(Termikus krakkolási eljárás termékeinek desztillációjából nyert összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, szén-monoxidból, szén-dioxidból és főként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló refrakcionáló abszorber; Finomítói gáz

(Katalitikus krakkolási termékek refrakcionálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin elválasztó; Finomítói gáz

(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin stabilizáló; Finomítói gáz

(Katalitikusan reformált benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidrogénezés elválasztó; Finomítói gáz

(Krakkolt desztillátumok katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Véggáz (ásványolaj), hidro-kénmentesített közvetlen lepárlású benzin elválasztó; Finomítói gáz

(Közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált közvetlen lepárlású benzin stabilizáló fejtermékek; Finomítói gáz

(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával, majd a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kilépő termék nagynyomású flesselés; Finomítói gáz

(A reformáló reaktorból kilépő termék nagynyomású flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kilépő termék kisnyomású flesselés; Finomítói gáz

(A reformáló reaktorból kilépő termék kisnyomású flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gázok (ásványolaj), olajfinomítói gázok deszt. kéménygáz; Finomítói gáz

(Összetett elegy, melyet egy hidrogént, szén-dioxidot, szén-monoxidot és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó, vagy etán és propán krakkolásából kapott gázáram desztillálásával nyerünk. Főleg C1–C2 szénatomszámú szénhidrogéneket, hidrogént, nitrogént és szén-monoxidot tartalmaz).

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénező pentánmentesítő fejtermék; Finomítói gáz

(Összetett elegy, melyet a benzol-egység kiindulási anyagának katalitikus hidrogénezésével, majd pentánmentesítésével nyerünk. Elsősorban hidrogénből, etánból és propánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid, szén-dioxid és főként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének. Nyomokban tartalmazhat benzolt is).

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gázok (ásványolaj), szekunder abszorber kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló fejtermék frakcionáló; Finomítói gáz

(Katalitikus krakkolási eljárás fejtermékeinek fluidizált katalitikus krakkolóban végzett frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, nitrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Ásványolaj-termékek, finomítói gázok; Finomítói gáz

(Összetett elegy, mely elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénező krakkolás kisnyomású elválasztó; Finomítói gáz

(A hidrogénező krakkoló reaktor kilépő termékének folyadék-gőz elválasztásával kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és telített, jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gázok (ásványolaj), finomító; Finomítói gáz

(Különböző ásványolaj-finomítási műveletek során kapott összetett elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gázok (ásványolaj), platformáló termék leválasztó; Finomítói gáz

(Naftének aromásokká történő kémiai reformálásából kapott összetett elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C2–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savanyú kerozin pentánmentesítő stabilizáló; Finomítói gáz

(Hidrogénezett savas kerozin pentánmentesítő stabilizálásából nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, hidrogén-szulfid, szén-monoxid és főként C4–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savas kerozin expanziós tartály; Finomítói gáz

(Savas kerozin katalitikus hidrogénezésénél az expanziós tartályból nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid és főként C2–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gázok (ásványolaj), desztillátum egyesítő kéntelenítés, kigőzölés; Finomítói gáz

(Az egyesítő kéntelenítési eljárás folyékony termékéből kigőzöléssel nyert összetett elegy. Hidrogén-szulfidból, metánból, etánból és propánból áll.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló frakcionálás; Finomítói gáz

(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejtermékének frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, nitrogénből és főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló kimosó szekunder abszorber; Finomítói gáz

(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejgázának kimosásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, nitrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gázok (ásványolaj), nehéz desztillátum hidrogénező kéntelenítés, kigőzölés; Finomítói gáz

(A nehéz párlat hidrogénező finomítással történő kéntelenítésével előállított folyékony termék kigőzölésével nyert komplex elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és telített alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gázok (ásványolaj), platformáló stabilizáló, könnyű végtermék frakcionálás; Finomítói gáz

(A platformáló egység platina-reaktoraiból nyert könnyű frakciók szakaszos lepárlásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gázok (ásványolaj), előflesselő kolonna kéménygáz, nyersolaj deszt.; Finomítói gáz

(A nyersolaj desztilláció első kolonnájából nyert összetett elegy. Nitrogénből és telített alifás, főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gázok (ásványolaj), kátrány kigőzölés; Finomítói gáz

(Redukált nyersolaj frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gázok (ásványolaj), egyesítő; Finomítói gáz

(Metán és hidrogén elegye, melyet az egyesítő egységből jövő termékek frakcionálásával nyerünk.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus hidrogénező-kéntelenített benzin elválasztó; Finomítói gáz

(Benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kéntelenítő; Finomítói gáz

(Közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gázok (ásványolaj), szivacsos abszorber kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló és gázolaj kéntelenítő fejtermék frakcionálás; Finomítói gáz

(A fluidizált katalitikus krakkolóból és a gázolaj kéntelenítőből származó termékek frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gázok (ásványolaj), nyersolaj deszt. és katalitikus krakkolás; Finomítói gáz

(A nyersolaj desztillációból és a katalitikus krakkolási folyamatokból nyert összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, nitrogénből, szén-monoxidból valamint főként C1–C6 szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gázok (ásványolaj), gázolaj dietanolamin kimosó; Finomítói gáz

(Gázolajok dietanolaminos kéntelenítésével kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogén-szulfidból, hidrogénből, valamint alifás, C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénező-kénmentesítési kilépő termék; Finomítói gáz

(A hidrogénező reakció kilépő termék folyadék-fázisának leválasztásával kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, hidrogén-szulfidból, valamint alifás, jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénező-kénmentesítés öblítés; Finomítói gáz

(A hidrogénező reaktor öblítéséből és a reformálóból származó gázok összetett elegye. Elsősorban hidrogénből, valamint alifás, főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénező kilépő termék expanziós tartály; Finomítói gáz

(A hidrogénező reakció után a kilépő termékek flesseléséből kapott összetett gázelegy. Elsősorban hidrogénből, valamint alifás, főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gázok (ásványolaj), benzin vízgőz-pirolízis nagynyomású maradékgáz; Finomítói gáz

(A benzin vízgőz-pirolízis termékeinek nem kondenzálódó részeinek és a további termékek készítése során nyert maradék-gázok keverékeként kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, valamint jellemzően C1–C5 szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll, földgázzal keverhető.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gázok (ásványolaj), maradék viszkozitás-csökkentés; Finomítói gáz

(Maradékok kemencében történő viszkozitás-csökkentéséből kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogén-szulfidból, valamint jellemzően C1–C5 szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gázok (ásványolaj), C3-4; Ásványolaj-gáz

(Nyersolaj krakkolásából nyert termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban propánból és propilénből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –51 C° és –1 C° között.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt desztillátum és katalitikus krakkolt benzin frakcionáló abszorber; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási desztillátum és katalitikusan reformált benzin desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus polimerizáció benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(A benzin polimerizációjából származó termékek frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin frakcionáló stabilizáló, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

(A katalitikusan reformált benzin – melyből a hidrogén-szulfidot aminnal eltávolították – frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidrogénezés, kigőzölés; Ásványolaj-gáz

(Termikusan krakkolt desztillátumok katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg telített, jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású desztillátum hidrogénező-kénmentesítés, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

(Közvetlen lepárlású desztillátumok – melyekből a hidrogén-szulfidot aminnal eltávolították – katalitikus hidrogénező-kénmentesítésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Véggáz (ásványolaj), gázolaj katalitikus krakkolás abszorber; Ásványolaj-gáz

(Gázolaj katalitikus krakkolási termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem; Ásványolaj-gáz

(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem etánmentesítő, Ásványolaj-gáz

(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített desztillátum és hidrogénezéssel kénmentesített benzin frakcionáló, savmentes; Ásványolaj-gáz

(Hidrogénezéssel kénmentesített benzin és desztillált szénhidrogén-anyagáramok frakcionálásával kapott, a savas szennyeződések eltávolítására kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített vákuum gázolaj, kigőzölés, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített vákuum gázolaj – melyből a hidrogén-szulfidot aminkezeléssel eltávolították – kigőzölő stabilizásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Véggáz (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizáló, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

(A hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Véggáz (ásványolaj), propán-propilén alkiláló kiindulási termék etánmentesítő; Ásványolaj-gáz

(Propán propilén reakciótermékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Véggáz (ásványolaj), hidrogénező-kénmentesített vákuum gázolaj, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített és a hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt vákuum gázolajból nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –48 C° és 32 C° között.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkánok, C1-2, Ásványolaj-gáz

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkánok, C2-3, Ásványolaj-gáz

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkánok, C3-4, Ásványolaj-gáz

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkánok, C4-5, Ásványolaj-gáz

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Fűtőgázok; Ásványolaj-gáz

(Könnyű gázokból álló összetétel. Elsődlegesen hidrogénből és/vagy kis mólsúlyú szénhidrogénekből áll.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Fűtőgázok, nyersolaj desztillátumok; Ásványolaj-gáz

(Nyersolaj desztillációjából és benzin katalitikus reformálásából kapott könnyű gázok összetett elegye. Hidrogénből és jellemzően C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 217 C° és –12 C° között.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Szénhidrogének, C3-4, Ásványolaj-gáz

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Szénhidrogének, C4-5, Ásványolaj-gáz

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Szénhidrogének, C2-4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított; Ásványolaj-gáz

(Nyersolaj desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –40 C° és 80 C° között.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített; Ásványolaj-gáz

(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy cseppfolyósított szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C3–C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –40 és 80 C° között.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gázok (ásványolaj), C3-4, izobutánban gazdag; Ásványolaj-gáz

(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogének, jellemzően bután és izobután, desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből, főleg izobutánból áll.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Desztillátumok (ásványolaj), C3-6, piperilénben gazdag; Ásványolaj-gáz

(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen alifás szénhidrogének desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatom-számú telített és telítetlen szénhidrogénekből, főleg piperilénekből áll.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gázok (ásványolaj), bután lehasító fejtermékek; Ásványolaj-gáz

(A bután anyagáram desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Alifás, jellemzően C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gázok (ásványolaj), C2-3; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus frakcionálási folyamatból származó termékek desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg etánból, etilénből propánból és propilénből áll.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt gázolaj propánmentesítő fenéktermékek, C4-ben gazdag, savmentes; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolt gázolaj szénhidrogén-áram frakcionálásából kapott és a hidrogén-szulfid és más savas komponensek eltávolítása érdekében kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, jellemzően C4-ből áll.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin butánmentesítő fenéktermékek, C3-5-ben gazdag; Ásványolaj-gáz

(Katalitikus krakkolt benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 alifás szénhidrogénekből áll.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Véggáz (ásványolaj), izomerizált benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz

(Izomerizált benzin termékek frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

b)

A 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 és 048-008-00-3 indexszámú tételek helyébe a következők lépnek:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám

Megjegyzések

„kálium-dikromát

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

ammónium-dikromát

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

nátrium-dikromát, vízmentes

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

nátrium-dikromát, dihidrát

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

kadmium-fluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

kadmium-klorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E”

5.

A „31. pont – Teratogén: 1. kategória” cím alatti listában a 082-001-00-6 és 082-002-00-1 indexszámú tételek helyébe a következők lépnek:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám

Megjegyzések

„Ólomvegyületek, e mellékletben másutt megadottak kivételével

082-001-00-6

A, E

Ólom-alkilek

082-002-00-1

A, E”

6.

A „31. pont – Teratogén anyagok: 2. kategória” cím alatti lista a következőképpen módosul:

a)

A lista az alábbi tételekkel egészül ki:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám

Megjegyzések

„linuron (ISO)

3-(3,4-diklórfenil)-1-metoxi-1-metilkarbamid

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

kálium-dikromát

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

ammónium-dikromát

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

nátrium-dikromát, vízmentes

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

nátrium-dikromát, dihidrát

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

nátrium-kromát

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

kadmium-szulfát

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-brómpropán

propil-bromid

n-propil-bromid

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-triklórpropán

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

difenil-éter; oktabróm-származék

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

1,2-dimetoxietán

etilénglikol-dimetil-éter

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

1,2-bisz(2-metoxietoxi)etán

TEGDME;

trietilén-glikol dimetil-éter;

Triglim

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

tetrahidrotiopirán-3-karboxaldehid

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

1,2-benzoldikarbonsav-dipentil-észter, elágazott és lineáris [1]

n-pentil-izopentil-ftalát [2]

di-n-pentil-ftalát [3]

di-izopentil-ftalát [4]

607-426-00-1

284-032-2 [1]-[2]

205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0 [1]-[2]

131-18-0 [3]

42925-80-4 [4]

 

benzil-butil-ftalát

BBP

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

1,2-benzoldikarbonsav

di-C7-11-elágazott és lineáris alkil-észterek

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

A dinátrium-4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-hidroxi-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)-benzolszulfonát és a trinátrium-4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-oxido-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)-benzolszulfonát keveréke

607-487-00-4

402-660-9

 

Dinokap (ISO)

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

E

2-[2-hidroxi-3-(2-klórfenil)karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroxi-3-(3-metilfenil)karbamoil-1-naftilazo]-fluorén-9-on

611-131-00-3

420-580-2

 

Azafenidin

611-140-00-2

68049-83-2

 

Karbendazim (ISO)

metil-benzimidazol-2-il-karbamát

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomil (ISO)

metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-il-karbamát

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidin

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Az 1,3,5-trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion keveréke;

az 3,5-bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomereinek keveréke

613-199-00-x

421-550-1

—”

 

b)

A 048-006-00-2, 048-008-00-3 és 603-063-00-8 indexszámú tételek helyébe a következők lépnek:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám

Megjegyzések

„kadmium-fluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

kadmium-klorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-epoxipropán-1-ol; glicidol

oxiránmetanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E”


Top