EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0575

A Tanács 2005/575/KKBP együttes fellépése (2005. július 18.) az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF) létrehozásáról

OJ L 194, 26.7.2005, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 249–252 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 23 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 23 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2008; hatályon kívül helyezte: 32008E0550

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/575/oj

26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/15


A TANÁCS 2005/575/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. július 18.)

az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF) létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2003. június 19–20-án, thesszaloniki ülésén a polgári és katonai dimenziókat egyaránt magában foglaló, összehangolt EU képzési politika kidolgozását hagyta jóvá az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) területén.

(2)

A Tanács 2003. november 17-én jóváhagyta az EBVP-re vonatkozó EU képzési politikát, majd ezt követően, 2004. szeptember 13-án jóváhagyta az EBVP-re vonatkozó EU képzési koncepciót, amely magában foglalta az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF) létrehozására vonatkozó elvek meghatározását.

(3)

Az Európai Tanács 2004. december 16-i és 17-i ülésén jóváhagyta az EBVF részletes működési szabályzatának meghatározására irányuló munka megindítását.

(4)

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2005. május 31-i ülésén elfogadta az EBVF részletes működési szabályzatát, beleértve az irányítóbizottság, az oktatási igazgatóság, valamint az állandó titkárság létrehozását, amelyek feladataikat az említett szabályzattal összhangban végzik.

(5)

AZ EBVF-nek kulcsjelentőségű képzési szereplővé kell válni az EBVP területén, különös figyelemmel a stratégiai szintű EBVP tanfolyamokra. Ilyen minőségében aktív partnerré kell válnia az EU átfogó képzési irányításában,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A Főiskola létrehozása

(1)   Létrejön az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF).

(2)   Az EBVF a nemzeti intézetek, főiskolák, akadémiák és az EU-n belül biztonsági és védelmi politikai kérdésekkel foglalkozó intézmények, valamint az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (a továbbiakban: az intézetek) közötti hálózatként működik.

(3)   Az EBVF szoros kapcsolatot alakít ki az EU intézményeivel.

2. cikk

Küldetés

Az EBVF stratégiai szintű képzést nyújt az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) területén annak érdekében, hogy a polgári és katonai személyzet körében fejlessze és előmozdítsa az EBVP-re vonatkozó közös megegyezést, valamint hogy képzési tevékenységén keresztül meghatározza és terjessze az EBVP különböző kérdéseivel kapcsolatos bevált gyakorlatot.

3. cikk

Célkitűzések

Az EBVF célkitűzései a következők:

a)

az európai biztonsági kultúra további javítása az EBVP keretében;

b)

az EBVP-nek a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) lényeges részeként való értelmezésének előmozdítása;

c)

az EBVP valamennyi területén hatékonyan dolgozni képes, tájékozott személyzet biztosítása az EU intézményei részére;

d)

az EU politikáit, intézményeit és eljárásait jól ismerő, tájékozott személyzet biztosítása a tagállamok igazgatási szervei és azok személyzete részére; és

e)

hozzájárulás a képzésben részt vevők közötti szakmai kapcsolatok és a kapcsolattartás előmozdításához.

4. cikk

Az EBVF feladatai

(1)   Küldetésével és célkitűzéseivel összhangban az EBVF legfontosabb feladata képzési programok szervezése és lebonyolítása az EBVP területén.

(2)   Az EBVF képzési programjai a képzési programok alábbi két típusát foglalják magukban:

a)

EBVF magas szintű képzés; és

b)

EBVF orientációs képzés.

Egyéb képzési programokra az 5. cikkben említett irányítóbizottság döntésének megfelelően kerül sor.

(3)   Az EBVF ezenkívül különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

a nemzeti intézetek között kialakítandó kapcsolatok támogatása;

b)

az internetalapú felsőfokú távoktatási rendszer (IDL) kidolgozása és működtetése az EBVF képzési programjainak támogatása érdekében;

c)

az EBVP-re vonatkozó uniós képzések képzési anyagainak kidolgozása és előállítása;

d)

az EBVP-re vonatkozó éves uniós képzési programhoz való hozzájárulás; és

e)

öregdiák-hálózat kialakítása a képzések korábbi résztvevői között.

(4)   Az EBVF képzési programjait az EBVF hálózatát alkotó intézeteken keresztül kell lebonyolítani.

(5)   Az Európai Unió Biztonságpolitikai Intézete (EUISS) – az EBVF hálózatának részeként – támogatja az EBVF képzési programjait, különösen EUISS-kiadványokon keresztül, EUISS-kutatók által tartott előadások biztosítása révén, valamint weboldalának az internetalapú felsőfokú távoktatási rendszeren (IDL) belül, illetve annak céljaira való rendelkezésre bocsátása által.

5. cikk

Szervezet

(1)   Az EBVF-en belül az alábbi szervek jönnek létre:

a)

az EBVF képzési programjainak átfogó koordinációjáért és irányításáért felelős irányítóbizottság;

b)

a képzési programok minőségét és a köztük lévő összhangot biztosító oktatási igazgatóság;

c)

az EBVF állandó titkársága (a továbbiakban: titkárság), amely különösen az irányítóbizottság és az oktatási igazgatóság munkáját segíti.

(2)   Az irányítóbizottság, az oktatási igazgatóság és a titkárság a 6., 7. és 8. cikkben foglalt, rájuk vonatkozó feladatokat végzi.

6. cikk

Az irányítóbizottság

(1)   Az irányítóbizottságot tagállamonként egy, a tagállamok által kinevezett képviselő alkotja. A bizottság valamennyi tagját képviselheti vagy kísérheti póttag. A tagállam által megfelelően hitelesített megbízóleveleket a főtitkárnak/főképviselőnek kell megküldeni.

A csatlakozó államok képviselői aktív megfigyelőként részt vehetnek az irányítóbizottság ülésein.

(2)   Az irányítóbizottság – amely évente legalább egy alkalommal összeül – elnöke a Tanács elnökségét betöltő tagállam képviselője.

(3)   A főtitkár/főképviselő és a Bizottság képviselőit meg kell hívni az irányítóbizottság üléseire.

(4)   Az irányítóbizottság a következő feladatokat látja el:

a)

elkészíti az EBVF éves oktatási programját;

b)

kiválasztja az EBVF képzési programjainak helyt adó tagállamot vagy tagállamokat és a programokat lebonyolító intézeteket;

c)

kidolgozza és elfogadja az éves oktatási programot, valamint az EBVF valamennyi képzési programjának általános tantervét;

d)

elfogadja az EBVF képzési programjaira vonatkozó értékelő jelentéseket és általános éves jelentést, amelyeket a Tanács illetékes szerveinek kell továbbítani; és

e)

minden egyes tanévre kinevezi az oktatási igazgatóság elnökét.

(5)   Az irányítóbizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(6)   Az irányítóbizottság határozatait minősített többséggel hozza. A tagállamok szavazatait az Európai Közösséget létrehozó szerződés 205. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell súlyozni. Az irányítóbizottság határozatainak elfogadásához az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében megállapított számú szavazat szükséges.

7. cikk

Az oktatási igazgatóság

(1)   Az oktatási igazgatóságot az adott tanévben tevékeny intézetek magas beosztású képviselői alkotják.

(2)   Az igazgatóság elnökét az irányítóbizottság nevezi ki az igazgatóság tagjai közül.

(3)   Az EBVF képzési programjaiban a megelőző és a következő tanévben részt vevő intézetek képviselőit, valamint a főtitkár/főképviselő és a Bizottság képviselőit meg kell hívni az igazgatóság üléseire. Az igazgatóság üléseire a nemzeti és európai intézmények oktatási szakértőit és magas beosztású tisztviselőit is meg lehet hívni.

(4)   Az igazgatóság a következő feladatokat látja el:

a)

az EBVF hálózatát alkotó intézeteken keresztül végrehajtja az elfogadott éves oktatási programot;

b)

felügyeli az internet alapú felsőfokú távoktatási rendszert (IDL);

c)

az elfogadott általános tantervekre építve részletes tanterveket dolgoz ki valamennyi EBVF képzési programhoz;

d)

biztosítja az EBVF képzési programjainak valamennyi intézet közötti általános koordinációját;

e)

felülvizsgálja a megelőző tanévben lebonyolított képzési programok színvonalát;

f)

a következő tanév képzési programjaira vonatkozó javaslatokat nyújt be az irányítóbizottságnak; és

g)

elkészíti minden egyes EBVF képzési program értékelő jelentésének tervezetét, és az EBVF tevékenységéről szóló általános éves jelentés tervezetét, amelyeket az irányítóbizottság részére kell továbbítani.

(5)   Az igazgatóság eljárási szabályzatát az irányítóbizottság fogadja el.

8. cikk

A titkárság

(1)   A Tanács Főtitkársága jár el az EBVF titkárságaként.

A személyzetet a Tanács Főtitkársága, a tagállamok és az EBVF hálózatát alkotó intézetek biztosítják.

(2)   A titkárság segíti az irányítóbizottságot és az oktatási igazgatóságot, tevékenységüket segítő adminisztratív feladatokat lát el, és támogatást nyújt az EBVF Brüsszelben megrendezésre kerülő képzési programjainak megszervezéséhez.

(3)   A titkárság szorosan együttműködik a Bizottsággal.

Az EBVF hálózatát alkotó minden egyes intézet titkársági kapcsolattartót nevez ki, aki az EBVF képzési programjainak szervezésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív kérdésekkel foglalkozik.

9. cikk

Az EBVF képzési programjaiban való részvétel

(1)   Az EBVF valamennyi képzési programja nyitva áll a tagállamok és a csatlakozó államok állampolgárai előtt. A képzési programokat szervező és lebonyolító intézetek biztosítják ennek az elvnek a kivétel nélküli alkalmazását.

Az EBVF képzési programjai elvben nyitva állnak a tagjelölt országok és – adott esetben – harmadik államok állampolgárai előtt.

(2)   A résztvevőket az EBVP területén stratégiai kérdésekkel foglalkozó polgári és katonai személyzet alkotja.

Az EBVF képzési programjaira meg lehet hívni többek között nem kormányzati szervezetek, felsőoktatási intézmények, a média, valamint az üzleti közösség képviselőit.

(3)   Az EBVF kurzusát elvégző résztvevő részére a főtitkár/főképviselő által aláírt bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítványra vonatkozó részletes szabályokat az irányítóbizottság határozza meg. A bizonyítványt a tagállamok és az EU-intézmények egyaránt elismerik.

10. cikk

Együttműködés

Az EBVF nemzetközi szervezetekkel és egyéb érintett szereplőkkel – például nem EU-országok nemzeti oktatási intézeteivel – működik együtt, és igénybe veszi azok szakértelmét.

11. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EBVF hálózatát alkotó minden egyes tagállam, EU-intézmény, EU-ügynökség és -intézet maga viseli az EBVF-ben való részvételével kapcsolatos költségeit, beleértve a fizetéseket, juttatásokat, utazási költségeket, valamint az EBVF képzési programjaihoz nyújtott szervezési és adminisztratív támogatással kapcsolatos költségeket.

(2)   A tagállamok és az EBVF hálózatát alkotó intézetek maguk viselik a titkárság részére biztosított személyzettel kapcsolatos költségeiket, beleértve a fizetéseket, juttatásokat és utazási költségeket.

(3)   A Tanács Főtitkársága maga viseli a 8. cikkben meghatározott feladataiból eredő és azzal kapcsolatos valamennyi költséget, beleértve az általa biztosított személyzettel kapcsolatosakat is.

(4)   Az EBVF képzési programjainak résztvevői maguk viselik a részvételükkel kapcsolatos valamennyi költséget.

(5)   A 4. cikk (3) bekezdésében említett konkrét tevékenységeket – különösen az EBVF információsrendszer-hálózatainak és alkalmazásainak kifejlesztését, létrehozását és működtetését – szolgáló, az EBVF hálózatát alkotó tagállamoktól, EU-intézményektől, EU-ügynökségektől és -intézetektől származó önkéntes hozzájárulásokat a Tanács Főtitkársága meghatározott rendeltetésű bevételként kezeli.

(6)   Az (5) bekezdésben említett hozzájárulásokra vonatkozó gyakorlati intézkedésekről az irányítóbizottság határoz.

12. cikk

Biztonsági szabályzat

Az EBVF tevékenységeinek vonatkozásában a Tanács biztonsági szabályzatát kell alkalmazni, amelyet a 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozat (1) tartalmaz.

13. cikk

Felülvizsgálat

Az irányítóbizottság legkésőbb 2007. december 31-én minősített többséggel jelentést fogad el és nyújt be a Tanácsnak az EBVF tevékenységeiről és terveiről – beleértve a részletes pénzügyi szabályokkal kapcsolatos és a titkárságra vonatkozó terveket is – ezen együttes fellépés felülvizsgálatának céljából.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés elfogadása napján lép hatályba.

15. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A 2004/194/EK határozattal (HL L 63., 2004.2.28., 48. o.) módosított határozat.


Top