EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0299

2005/299/EK: Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 3/2005 határozata (2005. március 8.) az AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága eljárási szabályzatának elfogadásáról

OJ L 95, 14.4.2005, p. 51–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 362–364 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/299/oj

14.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/51


AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSÁNAK 3/2005 HATÁROZATA

(2005. március 8.)

az AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága eljárási szabályzatának elfogadásáról

(2005/299/EK)

AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSA,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt AKCS–EK partnerségi megállapodásra, és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel

(1)

Az AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága 2001. január 30-i 2/2001 határozatával elfogadta eljárási szabályzatát.

(2)

Bizonyos módosításokra szükség van az új tagállamoknak az Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéhez.

(3)

Ennek megfelelően az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának a botswanai Gaborone-ban 2004. május 6-án tartott 29. ülésén határozat született az eljárási szabályzat módosítására vonatkozóan,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az ülések ideje és helye

(1)   Amint azt az AKCS-EK partnerségi megállapodás (a továbbiakban: AKCS-EK megállapodás) 16. cikkének (2) bekezdése előírja, az AKCS-EK Nagykövetek Bizottsága (a továbbiakban: a bizottság) rendszeresen ülésezik, különösen az AKCS-EK Miniszterek Tanácsa (a továbbiakban: a tanács) üléseinek előkészítése céljából, illetve szükség esetén valamely fél kérésére.

(2)   A bizottságot az elnök hívja össze. Az ülések idejét a felek közös megállapodással állapítják meg.

(3)   A bizottság üléseire vagy az Európai Unió Tanácsának, vagy az AKCS-államcsoport Titkárságának székhelyén kerül sor. Az ülésre sor kerülhet az AKCS-államok területén fekvő valamely városban is, amennyiben erre vonatkozóan különleges döntés születik.

2. cikk

A bizottság feladatai

(1)   Az AKCS-EK megállapodás 16. cikke (2) bekezdésének értelmében a bizottság segíti a tanácsot feladatai ellátásában és végrehajt minden olyan megbízást, melyre a tanács felkéri. Ebben az összefüggésben figyelemmel kíséri az AKCS-EK megállapodás végrehajtását, valamint az abban foglalt célok elérése terén történt előrehaladást.

(2)   A bizottság jelentést tesz a tanácsnak, különösen azokban az ügyekben, melyeket a tanács az ő hatáskörébe utalt.

(3)   A tanácsnak benyújt továbbá minden olyan állásfoglalást, ajánlást vagy véleményt, melyet szükségesnek vagy helyénvalónak ítél.

3. cikk

Az ülések napirendje

(1)   Az előzetes napirendet minden ülés előtt az elnök állítja össze. Ezt az ülés előtt legalább nyolc nappal a bizottság többi tagjával közölni kell.

Az előzetes napirend tartalmazza azokat a napirendi pontokat, amelyek napirendre vételét tíz nappal az ülést megelőzően az elnöktől kérelmezték. Az előzetes napirend csak azokat a napirendi pontokat tartalmazza, amelyeknek a dokumentációját időben benyújtották a tanács titkárságának ahhoz, hogy azt a bizottság tagjainak az ülés előtt legalább nyolc nappal továbbítani tudják.

(2)   A napirendet a bizottság az egyes ülések kezdetén fogadja el. Sürgős esetekben a bizottság határozhat úgy – az AKCS-államok vagy a Közösség kérésére –, hogy olyan napirendi pontokat is napirendre tűz, amelyek tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott határidőt nem tartották be.

4. cikk

Eljárások

(1)   A bizottság egyrészről a Közösség, másrészről az AKCS-államok közös megegyezésével határoz.

(2)   A bizottság eljárásai kizárólag akkor érvényesek, ha a Közösség tagállamai állandó képviselőinek legalább fele, az Európai Közösségek Bizottságának (a továbbiakban: a Bizottság) egy képviselője, valamint az AKCS Nagykövetek Bizottsága tagjainak fele jelen van.

(3)   Akadályoztatás esetén a bizottság tagjai képviseltethetik magukat az üléseken. Ez esetben értesíteniük kell az elnököt és meg kell nevezniük a képviseletükre felhatalmazott személyt vagy delegációt. A képviselő az akadályoztatott tag valamennyi jogát gyakorolja.

(4)   A bizottság tagjait tanácsadók kísérhetik el az ülésekre.

(5)   Az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: a bank) egy képviselőjének jelen kell lennie a bizottság ülésein, amennyiben a bankot érintő ügyek szerepelnek a napirenden.

5. cikk

Írásbeli eljárások, hivatalos közzétételek és a jogi aktusok formája

Az AKCS–EK tanács eljárási szabályzatának 4. cikke, 9. cikkének (3) bekezdése és 14. cikke vonatkozik a bizottság által elfogadott jogi aktusokra.

6. cikk

Megfigyelői státusszal jelen lévő államok

(1)   Az AKCS-EK megállapodás azon aláíró államainak képviselői, melyek a megállapodás hatálybalépéséig még nem teljesítették annak 93. cikke (1) és (2) bekezdésében említett eljárásokat, megfigyelőként részt vehetnek a bizottság ülésein. Ez esetben engedélyt kaphatnak arra, hogy részt vegyenek a bizottság vitáiban.

(2)   Ugyanezen szabály alkalmazandó az AKCS-EK megállapodás 93. cikkének (6) bekezdésében említett országokra.

(3)   A bizottság felhatalmazhatja az AKCS-EK megállapodáshoz csatlakozni kívánó országok képviselőit arra, hogy megfigyelőként részt vegyenek a bizottság eljárásaiban.

7. cikk

Titoktartási szabályok

(1)   Egyéb határozat hiányában a bizottság ülései nem nyilvánosak.

(2)   Az egyéb vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül a bizottság tanácskozásaira a szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik, amennyiben a bizottság másképp nem határoz.

8. cikk

Közlemények és az ülések jegyzőkönyvei

(1)   Az ezen eljárási szabályzatban előírt valamennyi közleményt továbbítani kell a tanács titkárságán keresztül az AKCS-államok képviselőinek, az AKCS-államcsoport Titkárságának, a tagállamok állandó képviselőinek, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának és a Bizottságnak.

Ezeket a közleményeket a bank elnökéhez is meg kell küldeni, amennyiben azok a bankot érintik.

(2)   Minden ülésről jegyzőkönyv készül, mely különösen a bizottság által hozott határozatokat tartalmazza.

A bizottság általi jóváhagyása után a bizottság elnöke és a tanács titkárai aláírják a jegyzőkönyvet, melyet a tanács levéltárában helyeznek el. A jegyzőkönyv másolatait el kell küldeni az (1) bekezdésben felsorolt címzetteknek.

9. cikk

Az elnök

A bizottság elnöki tisztét váltakozva, hat-hat hónapig valamely tagországnak a Közösség által kinevezett állandó képviselője, és az AKCS-államok által kinevezett, valamely AKCS-államot képviselő misszióvezető tölti be.

10. cikk

Levelezés és dokumentáció

(1)   A bizottságnak szóló levelezést az elnökhöz kell eljuttatni a tanács titkárságának székhelyére.

(2)   Egyéb határozat hiányában a bizottság a felek hivatalos nyelvén készült dokumentumok alapján folytatja tanácskozásait.

11. cikk

Bizottságok, albizottságok és munkacsoportok

(1)   A bizottság munkáját segítik:

i.

az AKCS-EK megállapodás V. melléklete 1. jegyzőkönyvének 37. cikkében létrehozott vámegyüttműködési bizottság;

ii.

az AKCS-EK megállapodás V. melléklete 5. jegyzőkönyvének 3. cikkében meghatározott, banánnal foglalkozó állandó közös csoport;

iii.

a kereskedelmi együttműködési albizottság;

iv.

a cukorral foglalkozó albizottság;

v.

az AKCS-EK megállapodás záróokmánya XXIV. nyilatkozatának 5. bekezdésében említett, rizzsel foglalkozó vegyes munkacsoport;

vi.

az AKCS-EK megállapodás záróokmánya XXV. nyilatkozatának 6. bekezdésében említett, rummal foglalkozó vegyes munkacsoport.

(2)   A bizottság további megfelelő bizottságokat, albizottságokat vagy munkacsoportokat hozhat létre azon munkák elvégzésére, melyeket az AKCS-EK megállapodás 16. cikkének (2) bekezdésében foglalt feladatok teljesítése érdekében szükségesnek ítél.

(3)   Ezen bizottságok, albizottságok és munkacsoportok jelentést készítenek munkájukról a bizottság számára.

12. cikk

A bizottságok, albizottságok és munkacsoportok összetétele

(1)   A vámegyüttműködési bizottság kivételével a 11. cikkben említett bizottságok, albizottságok és munkacsoportok AKCS nagykövetekből vagy azok képviselőiből, a Bizottság képviselőiből és a tagállamok képviselőiből állnak.

(2)   A bank egy képviselője is részt vesz a bizottság, albizottság és munkacsoport ülésein, amennyiben napirendjükön a bankot érintő napirendi pontok szerepelnek.

(3)   Ezen bizottságok, albizottságok és munkacsoportok tagjainak munkáját szakértők segíthetik.

13. cikk

A bizottságok, albizottságok és munkacsoportok elnöksége

(1)   A 11. cikkben említett bizottságok, albizottságok és munkacsoportok elnöki tisztét az AKCS-államok részéről egy AKCS nagykövet, a Közösség részéről pedig a Bizottság vagy egy tagállam képviselője együttesen tölti be.

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül a társelnökök kivételes esetekben és közös megegyezéssel bármely általuk kijelölt személlyel képviseltethetik magukat.

14. cikk

A bizottságok, albizottságok és munkacsoportok üléseire vonatkozó eljárások

A 11. cikkben említett bizottságok, albizottságok és munkacsoportok az elnökeikkel folytatott konzultációt követően a két fél egyikének kérésére üléseznek, és az ülésekről hét nappal korábban értesítést kell küldeni, a sürgős esetek kivételével.

15. cikk

A bizottságok, albizottságok és munkacsoportok eljárási szabályzata

A 11. cikkben említett bizottságok, albizottságok és munkacsoportok a bizottság beleegyezésével maguk állapítják meg saját eljárási szabályzatukat.

16. cikk

A titkárság

(1)   A bizottság és a 11. cikkben említett bizottságok, albizottságok és munkacsoportok működéséhez szükséges titkársági és egyéb munkákat (napirendek készítése és a vonatkozó dokumentumok megküldése) a tanács titkársága végzi.

(2)   A titkárság a bizottságok, albizottságok és munkacsoportok egyes üléseit követően a lehető leghamarabb elkészíti ezen ülések jegyzőkönyvtervezetét.

A jegyzőkönyvet a tanács titkársága elküldi az AKCS-államok képviselőinek, az AKCS-államcsoport Titkárságának, a tagállamok állandó képviselőinek, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának és a Bizottságnak.

17. cikk

Ezen határozat megsemmisíti az AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. január 30-i 2/2001 határozatát, és annak helyébe lép.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 8-án.

az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa részéről

az elnök

J. ASSELBORN


Top