EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_068_R_0032_01

2005/206/: 2005/206/EK:
A Tanács határozata (2005. február 28.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából
Kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállama, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából

OJ L 68, 15.3.2005, p. 32–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 208–215 (MT)

15.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/32


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. február 28.)

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából

(2005/206/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 310. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával,

tekintettel a 2003-as csatlakozási okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2004. április 26-án a Tanács az Európai Közösség és tagállamai nevében felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat folytasson Dél-Afrikával az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvéről (1) a tíz új tagállam Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele érdekében.

(2)

E tárgyalások a Bizottság megelégedésére zárultak.

(3)

A Dél-afrikai Köztársasággal megtárgyalt jegyzőkönyv 10. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a jegyzőkönyv hatálybalépés előtti ideiglenes alkalmazásáról.

(4)

A jegyzőkönyvet, figyelemmel annak megkötésére, a Közösség nevében alá kell írni, és ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a Közösség és annak tagállamai nevében, az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének aláírására jogosult személy(eke)t, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.

A kiegészítő jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A kiegészítő jegyzőkönyvet, figyelemmel annak megkötésére, ideiglenesen alkalmazni kell.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN


(1)  HL L 127., 2004.4.29., 109. o.


KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösség és tagállama, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából

 

A BELGA KIRÁLYSÁG,

 

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

 

A DÁN KIRÁLYSÁG,

 

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

 

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

 

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

 

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

 

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

 

ÍRORSZÁG,

 

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

 

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

 

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

 

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

 

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

 

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

 

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

 

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

 

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

 

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

 

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

 

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

 

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

 

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „tagállamok”, akiket az Európai Unió Tanácsa képvisel

és

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

(a továbbiakban: „Közösség”),

valamint

a DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

(a továbbiakban együttesen: „a Szerződő felek”),

MIVEL az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemi, fejlesztési és együttműködési megállapodást 1999. október 11-én Pretoriában aláírták és az 2004. május 1-jén hatályba lépett (a továbbiakban „TDCA”);

MIVEL a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést 2003. április 16-án Athénban aláírták, és az 2004. május 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a 2003-as csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése szerint az új Szerződő Feleknek a TDCA-hoz történő csatlakozásáról e megállapodást kiegészítő jegyzőkönyv megkötésével kell megállapodni,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban „az új tagállamok”) Szerződő Feleivé válnak a TDCA-nak, és a Közösség más tagállamaihoz hasonló módon, elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ahhoz fűzött mellékletek, jegyzőkönyvek és nyilatkozatok szövegét.

I. FEJEZET

A TDCA SZÖVEGÉNEK MÓDOSÍTÁSAI, MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT IS BELEÉRTVE

2. cikk

Nyelvek és eredeti példányok

A TDCA 108. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

„108. cikk

E megállapodás két-két eredetei példányban készül angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén és svéd nyelveken, valamint a Dél-afrikai Köztársaság hivatalos nyelvein, az angol kivételével, azaz sepedi, sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isiNdebele, isiXhosa és isiZulu nyelveken, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.”

3. cikk

Vámkontingens

A TDCA I. mellékletének 6. jegyzékében feltüntetett „global prepared fruit” és „global mixed prepared fruit” esetében a vámkontingenseket 1 225 tonnára, illetve 340 tonnára emelik.

4. cikk

Származási szabályok

A TDCA 1. jegyzőkönyve a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványokon az alábbi megjegyzések valamelyikét kell feltüntetni:

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

»VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

»TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

»EMITIDO A POSTERIORI”

SL

»IZDANO NAKNADNO”

SK

»VYDANÉ DODATOČNE”

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND””

;

2.

A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az így kiállított másodlaton a következő szavak valamelyikét kell feltüntetni:

ES

»DUPLICADO”

CS

»DUPLIKÁT”

DA

»DUPLIKAT”

DE

»DUPLIKAT”

ET

»DUPLIKAAT”

EL

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

»DUPLICATE”

FR

»DUPLICATA”

IT

»DUPLICATO”

LV

»DUBLIKĀTS”

LT

»DUBLIKATAS”

HU

»MÁSODLAT”

MT

»DUPLIKAT”

NL

»DUPLICAAT”

PL

»DUPLIKAT”

PT

»SEGUNDA VIA”

SL

»DVOJNIK”

SK

»DUPLIKÁT”

FI

»KAKSOISKAPPALE”

SV

»DUPLIKAT””

3.

A IV. mellékletet helyébe a következő szöveg lép:

„IV. MELLÉKLET

SZÁMLANYILATKOZAT

A számlanyilatkozatot, amelynek szövege az alábbiakban szerepel, a lábjegyzetekkel összhangban kell kitölteni. A lábjegyzeteket azonban nem kell megismételni.

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1).] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Olasz változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lett változat

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

Litván változat

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugál változat

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Szlovák változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Szlovén változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Dél-afrikai változatok

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Kelt)

 (4)

(Az exportőr aláírása, az okmányt aláíró személy nevét nyomtatott betűkkel is fel kell tüntetni)

II. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Konzultációk

A Dél-afrikai Köztársaság vállalja, hogy a Közösség bővítésével kapcsolatosan nem nyújt be igényt, kérelmet, illetve beterjesztést, és nem módosít vagy von vissza engedményt a GATT XXIV.6. és XXVIII. cikke értelmében. 2004. július végéig a Közösségnek azonban szándékában állhat további konzultációk tartása a TDCA 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

6. cikk

Tranzit- és ideiglenes raktározáson lévő áruk

(1)   A megállapodás rendelkezései alkalmazhatók azokra a Dél-Afrikából valamely új tagállamba, illetve valamely új tagállamból Dél-Afrikába behozott olyan árukra is, amelyek megfelelnek az 1. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás időpontjában Dél-Afrikában vagy az érintett új tagállamban úton vannak, vagy ideiglenes raktározáson, vámraktáron vagy vámszabadterületen találhatók.

(2)   Ilyen esetekben preferenciális elbánást kell biztosítani, amennyiben az exportáló ország vámhatóságai által visszamenőleges hatállyal kibocsátott származási igazolást a csatlakozás időpontját követő négy hónapon belül benyújtják az importáló ország vámhatóságaihoz.

7. cikk

2004-es kontingensek

A 2004-re a meglévő vámkontingensek volumennövekedését az alapvolumenek arányában kell kiszámítani, a 2004. május 1-jét megelőzően eltelt időszakra jutó rész figyelembe vételével.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Ez a jegyzőkönyv a TDCA elválaszthatatlan részét képezi.

9. cikk

(1)   Ezt a jegyzőkönyvet az Európai Közösség, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, és a Dél-afrikai Köztársaság saját eljárásaiknak megfelelően jóváhagyja.

(2)   A Szerződő Felek hivatalosan értesítik egymást az (1) bekezdésben említett megfelelő eljárások lezárásáról. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

10. cikk

(1)   Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének időpontját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2)   Ezt a jegyzőkönyvet 2004. május 1-jétől ideiglenesen kell alkalmazni.

11. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredetei példányban készül angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén és svéd nyelveken, valamint a Dél-afrikai Köztársaság hivatalos nyelvein, az angol kivételével, azaz sepedi, sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isiNdebele, isiXhosa és isiZulu nyelveken, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

a tagállamok részéről

az Európai Közösség részéről

a Dél-afrikai Köztársaság részéről


(1)  Amennyiben a számlanyilatkozatot a jegyzőkönyv 20. cikke értelmében elfogadott exportőr állítja ki, ezen a helyen kell feltüntetni az elfogadott exportőr vámfelhatalmazási számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni.

(2)  A termékek származását jelölni kell. Amennyiben egy számlanyilatkozat teljes egészében vagy részben a jegyzőkönyv 36. cikke értelmében Ceutáról és Melilláról származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek azokat »CM« jelöléssel egyértelműen meg kell jelölnie azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozatot kiállítják.

(3)  Ezek feltüntetése kihagyható, ha az információ szerepel magán az okmányon.

(4)  Lásd a jegyzőkönyv 19. cikkének (5) bekezdését. Abban az esetben, ha az exportőr nem köteles aláírni, az aláírás alóli felmentés az aláíró nevének feltüntetésére is vonatkozik.”


Top