EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2278

A Bizottság 2278/2004/EK rendelete (2004. december 30.) a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2759/1999/EK rendelet módosításáról

OJ L 396, 31.12.2004, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2278/oj

31.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 396/36


A BIZOTTSÁG 2278/2004/EK RENDELETE

(2004. december 30.)

a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2759/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1783/2003/EK rendelettel (2) módosított, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (3) 26. cikkének (1) bekezdésében foglalt egyes rendelkezések nem alkalmazandók közvetlenül az 1268/1999/EK rendelet szerinti kedvezményezett országokra. Így a 2759/1999/EK bizottsági rendelet (4) 3. cikkében már nem lehet az említett 26. cikkre hivatkozni. Ezért a 2759/1999/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésébe különös rendelkezéseket kell felvenni a helyzetnek a csatlakozni kívánó országok tekintetében való figyelembevétele érdekében.

(2)

Az 1268/1999/EK rendelet 8. cikke a közösségi hozzájárulás mértékére és a támogatásintenzitásokra vonatkozik. E cikk (2) bekezdése meghatározza a mezőgazdasági üzemekben, többek között fiatal mezőgazdasági termelők által és/vagy hegyvidéki térségekben megvalósított beruházások esetén nyújtott állami támogatás felső határát. E fogalmakat a tagállamokra alkalmazandó elvekkel összhangban kell meghatározni.

(3)

A 2759/1999/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2759/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Támogatás nyújtható az 1257/1999/EK rendelet 25. cikkében szereplő beruházásokra, amelyek a Szerződés I. mellékletében található mezőgazdasági termékek – beleértve a halászati termékeket is – feldolgozásának és értékesítésének javítására vonatkoznak. A mezőgazdasági termékeknek – kivéve a halászati termékeket – a tagjelölt országokból vagy a Közösségből kell származniuk. A kiskereskedelmi szinten történő beruházások a támogatásból ki vannak zárva.

Támogatás nyújtható azon személyeknek, akik az e rendelet 2. cikke (2) bekezdésének első és második francia bekezdésében előírt feltételeket teljesítő vállalkozásokban megvalósuló beruházások finanszírozásáért végső felelősséggel tartoznak.

Azonban, amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában a környezettel, higiéniával és állatjóléttel kapcsolatos, új közösségi minimumszabványok kerültek bevezetésre, a támogatás nyújtására vonatkozó döntés attól függ, hogy a vállalkozás a beruházás megvalósulásának végén teljesíti-e ezen új követelményeket.”

2.

A 8. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az 1268/1999/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a következő fogalmak alkalmazandók:

a)

»fiatal mezőgazdasági termelő«: a támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalakor a 40. életévét be nem töltött, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező mezőgazdasági termelő;

b)

»hegyvidéki térség«: az 1257/1999/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hegyvidéki térség;

c)

»állami támogatás«: mindenfajta állami támogatás, függetlenül attól, hogy a program keretében nyújtják-e vagy sem.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 1999.6.26., 87. o. A legutóbb a 2008/2004/EK rendelettel (HL L 349., 2004.11.25., 12–13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 70. o.

(3)  HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 331., 1999.12.23., 51. o. A legutóbb a 775/2003/EK rendelettel (HL L 112., 2003.5.6., 9. o.) módosított rendelet.


Top