EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0803(01)

A Bizottság határozata ( 2010. július 30. ) az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórum létrehozásáról

HL C 210., 2010.8.3, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

3.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 210/4


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. július 30.)

az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórum létrehozásáról

2010/C 210/03

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

mivel:

(1)

A Szerződés 173. cikkének (1) bekezdése az Unióra és a tagállamokra ruházta azt a feladatot, hogy biztosítsák az uniós ipar versenyképességéhez szükséges feltételek meglétét, többek között a vállalkozások közötti együttműködés szempontjából kedvező környezet elősegítése révén. A 173. cikk (2) bekezdése nevezetesen arra szólítja fel a tagállamokat, hogy a Bizottsággal kapcsolatot tartva konzultáljanak egymással, és amennyiben szükséges, hangolják össze fellépésüket. A Bizottság minden olyan kezdeményezést megtehet, amely az összehangolás előmozdítása szempontjából hasznos.

(2)

A 2008. április 28-i 2008/359/EK bizottsági határozattal (1) létrehozott, az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport egy jelentésében harminc ajánlást és egy lényeges kezdeményezéseket tartalmazó menetrendet fogalmazott meg az európai élelmiszeripar versenyképességének ösztönzése érdekében.

(3)

„Hatékonyabban működő élelmiszer-ellátási lánc” című közleményében (2) a Bizottság tíz szakpolitikai kezdeményezést ismertetett, amelyek célja, hogy orvosolják az egységes piac felülvizsgálata során az európai élelmiszerágazatban tapasztalt működési zavarokat; a Bizottság vállalta, hogy az érdekeltekkel folytatott megbeszélések alapján jelentést készít a kezdeményezések végrehajtásáról.

(4)

Az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport ajánlásait és a Bizottság kezdeményezéseit nyomon kell követni. Ennek érdekében egy kiterjesztett hatáskörrel rendelkező új szakértői csoportot kell létrehozni: az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórumot, amelynek tagjai között az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének képviselői megtalálhatók. Ez a fórum arra hivatott, hogy biztosítsa az összhangot a Bizottság különféle kezdeményezései között.

(5)

A fórumnak magas rangú, a tagállamokat, valamint a mezőgazdaság, az agrárélelmiszer-feldolgozó ipar és az élelmiszer-forgalmazás ágazatait képviselő személyiségekből kell állnia, valamint olyan nem kormányzati szervezetek képviselőiből, akik az élelmiszer-ellátási lánc területén kellő szakismeretekkel rendelkeznek.

(6)

Meg kell állapítani a fórum tagjaira az információk nyilvánosságra hozatala tekintetében irányadó szabályokat, amelyek nem sérthetik a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (3) mellékletében előírt, biztonságra vonatkozó bizottsági szabályokat.

(7)

A fórum tagjainak személyes adatait a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően kell kezelni.

(8)

A 2008/359/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(9)

E határozat alkalmazását célszerű határozott időtartamhoz kötni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A fórum

Létre kell hozni az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórumot (a továbbiakban: fórum).

2. cikk

Feladatok

A fórum segíti a Bizottságot az agrárélelmiszeripari ágazat iparpolitikájának kidolgozásában. A fórum e célból nyomon követi egyfelől a 2008/359/EK bizottsági határozattal létrehozott, az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport ajánlásait, és másfelől a „Hatékonyabban működő élelmiszer-ellátási lánc” című közleményben a Bizottság által ajánlott kezdeményezéseket.

3. cikk

Konzultáció

A Bizottság az élelmiszer-ellátási lánc versenyképességéhez és a belső piacon történő működéséhez kapcsolódó minden kérdésben konzultálhat a fórummal, hogy az élelmiszer-ellátási lánc fejlődésének függvényében új ajánlásokat fogalmazzon meg.

4. cikk

Tagság – kinevezés

(1)   A fórum legfeljebb 45 tagból áll.

(2)   A fórum részvevői:

a tagállamok élelmiszeripari ágazattal foglalkozó, minisztériumi szintű nemzeti hatóságai,

az agrár-élelmiszeripari ágazat, valamint az élelmiszeripari termékek kereskedelme és forgalmazása területén működő vállalatok,

a mezőgazdaságot, az agrár-élelmiszeripart, a kereskedelmet és az agrár-élelmiszeripari termékek Unión belüli forgalmazását képviselő egyesületek és szövetségek,

az élelmiszer-ellátási lánccal kapcsolatos kérdések terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetek.

(3)   A fórum valamennyi tagja állandó képviselőt nevez ki az 5. cikk (2) bekezdésében említett előkészítő csoportba.

(4)   A tagokat egyéves időszakra nevezik ki, amely meghoszszabbítható; a tagok e cikk (5) bekezdésének megfelelően történő felmentésükig vagy hivatali idejük végéig maradnak hivatalban.

(5)   A tagok a hivatali idejük végéig terjedő időszakra a következő esetekben menthetők fel és válthatók fel mással:

a)

ha lemondanak;

b)

ha már nem képesek hatékonyan hozzájárulni a fórum munkájához;

c)

ha nem tartják tiszteletben a Szerződés 339. cikkének rendelkezéseit.

(6)   A tagok nevét a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság honlapján, valamint a szakértői csoportok bizottsági jegyzékében hozzák nyilvánosságra.

A tagok nevének összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.

5. cikk

Működés

(1)   A fórum elnöki tisztét a Bizottság tölti be. A fórum éves jelentést készít tevékenységéről a Bizottságnak, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek.

(2)   A megbeszéléseket, állásfoglalásokat és véleményeket a fórum éves jelentésének kidolgozásához egy előkészítő csoport (a továbbiakban: „serpacsoport”) készíti elő. Elnöke a Bizottság képviselője.

(3)   A Bizottság a fórum vagy a „serpacsoport” egyetértésével meghatározott feladatkörrel munkacsoportokat hozhat létre egyes konkrét kérdések megvizsgálására. A szóban forgó munkacsoportok megbízatásuk teljesítése után azonnal feloszlanak.

(4)   A Bizottság egy-egy napirenden lévő kérdésben különleges hozzáértéssel rendelkező szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg a fórum munkájában, illetve a „serpacsoport” vagy a munkacsoportok megbeszélésein vagy munkájában való részvételre.

Az Európai Parlament kérésére a Bizottság felkérheti az Európai Parlamentet, hogy jelöljön ki egy vagy több küldöttet a fórum ülésein való részvételre.

(5)   A fórum, a „serpacsoport” és a munkacsoportok a Bizottság által megállapított eljárásoknak és menetrendnek megfelelően rendszerint a Bizottság épületeiben üléseznek. A titkársági feladatokat a Bizottság látja el. A fórum munkája iránt érdeklődő bizottsági tisztviselők részt vehetnek a fórum, a „serpacsoport” és a munkacsoportok ülésein.

(6)   A fórum tagjainak, képviselőiknek, valamint a meghívott szakértőknek és megfigyelőknek meg kell felelniük mind a szerződések és végrehajtási szabályaik által előírt szakmai titoktartási kötelezettségeknek, mind pedig az EU minősített információinak védelmére vonatkozó bizottsági biztonsági rendelkezéseknek, amelyeket a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat melléklete ír elő.

(7)   A Bizottság az interneten az adott dokumentum eredeti nyelvén közzéteheti a fórum bármely összefoglalóját, következtetését, a következtetés részletét, munkadokumentumát, jegyzőkönyveit és jelentéseit.

Amennyiben szükséges, e dokumentumok egészét vagy egyes részeit a Bizottság az Unió valamennyi hivatalos nyelvére lefordíthatja.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2008/359/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

7. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2012. december 31-éig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 30-án.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 120., 2008.5.7., 15. o.

(2)  COM(2009) 591., 2009.10.28.

(3)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

(4)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Top