EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0803(01)

Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló tanácsi határozat elfogadása

HL C 210., 2010.8.3, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 210/1


Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló tanácsi határozat elfogadása

2010/C 210/01

Tervezet – A főképviselő  (1) nyilatkozata a politikai elszámoltathatóságról

Az Európai Parlamenthez fűződő viszonyában a főképviselő a külkapcsolatokért felelős korábbi biztos, a korábbi közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő, valamint a Tanács rotációs rendszerű elnöksége által az előző jogalkotási ciklusban vállalt konzultációs, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségekre épít. Szükség esetén ezeket a kötelezettségvállalásokat kiigazítják a parlament politikai ellenőrző szerepének és a főképviselő szerepének a Szerződésekben lefektetett, az EUSz. 36. cikke szerinti újradefiniálása fényében.

E tekintetben:

1.

A KKBP-vel kapcsolatban az EUSz. 36. cikkének megfelelően a főképviselő kikéri az Európai Parlament véleményét e politika fő szempontjairól és alapvető választási lehetőségeiről. A KKBP területén a megbízatások és stratégiák elfogadása előtti valamennyi véleménycserére a megfelelő formában kerül sor, a megvitatott témák érzékenységének és bizalmasságának megfelelően. Ezzel összefüggésben megerősítik az AFET és a COBU elnökségeivel tartott közös egyeztető ülések gyakorlatát is. Az ezen üléseken adott tájékoztatás mindenekelőtt az EU költségvetéséből finanszírozott, jelenleg végrehajtott vagy előkészítés alatt álló KKBP-missziókhoz kapcsolódik majd. Szükség esetén a rendes ülések mellett további közös egyeztető ülésekre is sor kerülhet. Az EKSZ jelenléte (valamennyi ülésen) a Politikai és Biztonsági Bizottság elnöke mellett kiterjed majd a politikáért felelős magas rangú tisztviselőkre is.

2.

Az Európai Parlament és a Bizottság között a nemzetközi megállapodásokról szóló keretmegállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások eredményeit a főképviselő értelemszerűen alkalmazni fogja a saját felelősségi körébe tartozó megállapodásokra is, amennyiben azokhoz a Parlament hozzájárulása szükséges. Az Európai Parlament az EUMSz. 218. cikkének (10) bekezdésével összhangban az eljárás minden szakaszában haladéktalan és teljes körű tájékoztatást kap, ideértve a KKBP terén létrejött megállapodásokat is.

3.

A főképviselő folytatja azt a gyakorlatot, hogy (az Európai Fejlesztési Alap kivételével) a pénzügyi eszközök stratégiai tervezési szakaszaira vonatkozó valamennyi dokumentumról mélyreható párbeszédet tart és megosztja azokat. Ugyanez vonatkozik a tagállamoknak az előkészítés szakaszában megküldött összes konzultációs dokumentumra is. Ezt a gyakorlatot a főképviselő oly módon folytatja, hogy az nem sérti az EUMSz. felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 290. cikkének hatályáról és alkalmazási köréről zajló tárgyalások eredményét.

4.

A KBVP-missziókra és műveletekre vonatkozó bizalmas információk (a 2002-es intézményközi megállapodás által létrehozott európai parlamenti EBVP-különbizottságon keresztül történő) átadásának jelenlegi rendszere nem változik. A főképviselő emellett a szükséges ismeret elve alapján egyéb dokumentumokhoz is hozzáférést biztosíthat a KKBP területén más EP-képviselők számára, akik minősített dokumentumok esetén a vonatkozó szabályokkal összhangban megfelelő biztonsági átvilágításon estek át, amennyiben az érintett személyeknek biztosított hozzáférés – az AFET bizottság elnöke és szükség esetén az EP elnöke kérésére – intézményi funkciójuk gyakorlása érdekében szükséges. Ebben az összefüggésben a főképviselő felülvizsgálja és szükség esetén kiigazítja az Európai Parlament képviselőinek a biztonság- és védelempolitika területével kapcsolatos minősített dokumentumokhoz és adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó hatályos rendelkezéseket (az EBVP-ről szóló 2002-es intézményközi megállapodást). E kiigazítás megtörténtéig a főképviselő olyan átmeneti intézkedéseket hoz, amelyeket szükségesnek ítél ahhoz, hogy az intézményi funkciót gyakorló, megfelelően kijelölt és bejelentett európai parlamenti képviselők könnyebben hozzáférhessenek a fenti információkhoz.

5.

Amennyiben kérés érkezik az Európai Parlamenttől, hogy a Parlament által stratégiai fontosságúnak tartott országokba vagy szervezetekbe delegált, újonnan kinevezett küldöttségvezetők posztjuk elfoglalása előtt véleménycsere céljából (amely nem egyenlő a meghallgatással) jelenjenek meg az AFET bizottság előtt, a főképviselő pozitív választ ad. Ugyanez vonatkozik az EU különleges képviselőire is. Ezekre a véleménycserékre a főképviselővel egyeztetett, a tárgyalt témák érzékenységének és bizalmasságának megfelelő formában kerül sor.

6.

Amennyiben a főképviselő nem tud részt venni az Európai Parlament valamely plenáris vitáján, helyettesítőként valamely uniós intézmény egyik tagját jelöli ki, aki a kizárólag vagy döntően a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek esetén valamelyik biztos, illetve a kizárólag vagy elsősorban a KKBP területéhez tartozó ügyek esetében pedig a Külügyek Tanácsának egyik tagja lesz. Ez utóbbi esetben a helyettes vagy a soros elnökségből, vagy az elnökségi trióból érkezik, a Tanács eljárási szabályzata 26. cikkének megfelelően. Az Európai Parlament tájékoztatást kap a főképviselő helyettesítésről szóló döntéséről.

7.

A főképviselő elő kívánja segíteni, hogy a küldöttségvezetők, az EU különleges képviselői, a KBVP-missziók vezetői és az EKSZ vezető tisztviselői rendszeres tájékoztatásnyújtás céljából megjelenjenek az illetékes parlamenti bizottságok és albizottságok előtt.

8.

A tagállamok által finanszírozott katonai KBVP-missziók esetében a tájékoztatás továbbra is az EBVP-ről szóló 2002-es intézményközi megállapodás szerinti parlamenti különbizottságon keresztül történik, az intézményközi megállapodás a fenti 4. pontban foglaltakkal összhangban történő esetleges felülvizsgálatának függvényében.

9.

Az Európai Parlamenttel a vonatkozó finanszírozási eszköz, az EIDHR feletti parlamenti költségvetési ellenőrzési joggal összhangban konzultációkra kerül majd sor a választási megfigyelő missziók meghatározásáról, tervezéséről és azok nyomon követéséről. Az EU főmegfigyelőinek kinevezése a választási megfigyelő misszió megkezdése előtt kellő időben, a Választási Koordinációs Csoporttal folytatott konzultációt követően történik.

10.

A főképviselő az 1. pontban említett kérdésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások alapján aktív szerepet fog játszani a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006-os intézményközi megállapodásban foglalt, a KKBP finanszírozására vonatkozó jelenlegi rendelkezések aktualizálásáról folytatandó, közelgő tanácskozásokon. A Lisszaboni Szerződés által bevezetett új költségvetési eljárás teljes mértékben alkalmazandó lesz a KKBP költségvetésére. A főképviselő törekszik majd arra, hogy a KKBP-költségvetés átláthatóbb legyen, többek között azáltal, hogy lehetővé válik a nagyobb KBVP-missziók (mint a jelenlegi afganisztáni, koszovói és grúziai missziók) megnevezése a költségvetésben, ugyanakkor megmarad a költségvetés rugalmassága és a már működő missziók fellépései folyamatosságának biztosítása.


(1)  E nyilatkozat a „főképviselő” kifejezést az Európai Bizottság alelnöki, illetve a Külügyek Tanácsának elnöki tisztét is betöltő uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő valamennyi megbízatására alkalmazza, az általa ellátott specifikus megbízatások szerinti egyes feladatkörök sérelme nélkül.


Top