EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0214(01)

Állami támogatás – Olaszország – C 1/2004 sz. állami támogatás – Az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti C 1/2004 sz. folyamatban lévő eljárás helyesbítéséről és kiterjesztéséről szóló 9/98. sz. tartományi törvény – Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében (EGT vonatkozású szöveg )

OJ C 32, 14.2.2007, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 32/2


ÁLLAMI TÁMOGATÁS – OLASZORSZÁG

C 1/2004 sz. állami támogatás – Az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti C 1/2004 sz. folyamatban lévő eljárás helyesbítéséről és kiterjesztéséről szóló 9/98. sz. tartományi törvény

Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 32/02)

A Bizottság 2006. november 22-i levelében, amelynek hiteles nyelvű másolata megtalálható ezen összefoglalót követően, értesítette Olaszországot az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti C 1/2004 sz. folyamatban lévő eljárás hatályának helyesbítéséről és kiterjesztéséről szóló határozatáról a fent említett intézkedéssel kapcsolatosan.

Az érdekelt felek azon intézkedéssel kapcsolatban teendő megjegyzéseiket, amelynek tekintetében a Bizottság az eljárást helyesbíti és kiterjeszti, ezen összefoglaló és az alábbi levél közzétételének napjától számított egy hónapon belül nyújthatják be az alábbi címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala)

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 12 42

Ezeket az észrevételeket megküldik Olaszországnak. Az észrevételeket benyújtó érdekelt felek írásban, kérésüket megindokolva kérhetik adataik bizalmas kezelését.

AZ ÖSSZEFOGLALÓ SZÖVEGE

ELJÁRÁS ÉS HÁTTÉR

Az N272/98 sz. támogatási program, amelyet 1998-ban hagytak jóvá, az olaszországi Sardegna régió szállodaiparában történő kezdeti befektetések számára nyújtott támogatásokról rendelkezik.

Jóváhagyása után az olasz hatóságok különféle közigazgatási határozatokat tartalmazó végrehajtási rendeleteket fogadtak el, konkrétan a 285/99. sz. rendeletet, a 2000. július 27-i 33/4. sz. deliberazione-t és a vele összefüggő, 2000. július 27-i 33/6. sz. deliberazione-t. A Bizottság figyelmét nem hívták fel a 285/99. sz. rendeletre és a 33/6. sz. deliberazione-ra.

A 285/99. sz. és a 33/6. sz. közigazgatási határozatok szerint támogatás nyújtható olyan beruházások számára, amelyek a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja előtt kezdődtek meg.

Reagálva arra a panaszra, amely szerint támogatást nyújtottak – megsértve a nemzeti regionális támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket – olyan beruházások számára, amelyek esetében a támogatás iránti kérelem benyújtására nem került sor a projekt munkálatainak megkezdése előtt, a Bizottság 2004. február 3-án úgy határozott, hogy hivatalos vizsgálati eljárást kezdeményez az „N 272/98. sz. támogatással való visszaélés – az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárás kezdeményezéséről szóló határozat” ügyben (C 1/2004. sz. ügy).

AZ ELJÁRÁS HELYESBÍTÉSÉNEK ÉS KITERJESZTÉSÉNEK OKAI

A támogatás megítélése során a Bizottság vizsgálata során arra a tényre összpontosított, hogy a fent említett végrehajtási rendeletek közül kettőre nem hívták fel a Bizottság figyelmét. Az egyik kulcsfontosságú végrehajtási rendeletet, a 33/6. sz. deliberazione-t az eljárás megindításáról szóló határozat egyáltalán nem említi.

Ki kell hangsúlyozni, hogy legalább 28 olyan esetet, amikor a támogatás állítólagos odaítélésére a szükségesség elvének megsértésével került sor, a 33/6. sz. deliberazione-hoz, és nem pedig a 33/4. sz. deliberazione-hoz kell kapcsolni, mint ahogy azt a hivatalos eljárás megindításáról szóló határozatban jelezték. A 33/6. sz. deliberazione – „A pályázat első meghirdetésére vonatkozó átmeneti szabályok” – megállapítja, hogy kivételesen az első kérelembenyújtási felhívás esetében, az 1998. április 5. (a 9/98. sz. tartományi törvény hatálybalépésének dátuma) után végzett munkálatok kiadásai támogatásra jogosultak.

Ezen felül a hivatalos eljárás megindításáról szóló határozat említi a jóváhagyott támogatási program alkalmazása során az eljárási szabályzat 16. cikke értelmében való visszaélést. A 16. cikk azonban rendszerint olyan helyzetekre vonatkozik, amikor a jóváhagyott támogatás kedvezményezettje az egyedi támogatást odaítélő határozatban vagy támogatási szerződésben szereplő feltételek megsértésével alkalmazza a támogatást, továbbá e cikk hatálya alá nem tartoznak azok az esetek, amikor egy tagállam – egy már létező támogatási program módosításával – új törvénytelen támogatást hoz létre (az eljárási szabályzat 1. cikkének c) és f) pontja).

ÉRTÉKELÉS

A nemzeti regionális támogatásról szóló iránymutatások (1) (a továbbiakban: iránymutatások) szerint a támogatási rendszereknek elő kell írniuk, hogy a támogatás iránti kérelmet azelőtt kell benyújtani, mielőtt a projekt munkálatai megkezdődnek (4.2. pont).

A támogatási programot jóváhagyó 1998-as bizottsági határozat, amely szintén tartalmazza ezt a kötelezettséget, kimondja, hogy a kedvezményezett a támogatás iránti kérelmet azelőtt köteles benyújtani, mielőtt a projekt munkálatai megkezdődnek.

A fent említett közigazgatási határozatok lehetővé teszik a támogatás odaítélését olyan projektek számára, amelyek a támogatás iránti kérelem időpontja előtt kezdődtek meg. Ezért úgy tűnik, hogy az olasz hatóságok nem feleltek meg sem az 1998-as bizottsági határozatban foglaltaknak, sem pedig az iránymutatásokban meghatározott követelményeknek.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a támogatás ösztönző hatása csökkenhetett, mivel a támogatást nem alkalmazták a projekt munkálatainak tényleges megkezdése előtt. A Bizottság úgy véli, hogy az olyan támogatás, amelyet valamilyen létező támogatási programon kívül és a Bizottságnak való előzetes bejelentés nélkül ítéltek oda, a 659/99/EK rendelet 1. cikkének f) pontja szerint törvénytelen támogatásnak minősül, valamint a Bizottságnak kételyei vannak azon támogatás összeegyeztethetőségével kapcsolatban, amelyet a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja előtt megkezdett beruházási projektek számára ítéltek oda.

Ezen felül az ösztönző hatás hiányában az ilyen támogatást működési támogatásnak kell tekinteni, amely csak a vállalkozások rendes üzleti költségeinek fedezését szolgálja. Az iránymutatások 4.15. pontjával összhangban az ilyen támogatás rendszerint tiltott. Kivételes esetben azonban a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjában foglalt eltérés szerinti régiókban azonban odaítélhetnek ilyen támogatást, ahogyan jelenleg Szardínia esetében, feltéve, ha i) a regionális fejlődéshez való hozzájárulása és a természete szempontjából igazolható, és ii) mértéke az általa enyhíteni kívánt hátrányokkal arányos. Az eljárás jelen szakaszában azonban az olasz hatóságok képtelenek voltak bizonyítani az ilyen hátrányok meglétét, illetve felbecsülni azok fontosságát.

Ennek megfelelően az eljárás jelen szakaszában a Bizottság kétli, hogy a támogatás összeegyeztethetőnek tekinthető a közös piaccal.

A LEVÉL SZÖVEGE

„La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.”


(1)  HL C 74., 1998.3.10.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


Top