EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vadon élő madarak védelme

Vadon élő madarak védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

2009/147/EK irányelv a vadon élő madarak védelméről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv célja az összes vadon élő madár megóvása az EU-ban oltalomra, megőrzésre, kezelésre és ellenőrzésre vonatkozó szabályok meghatározásával.
 • Az irányelvet a madarakra, tojásaikra, fészkeikre és élőhelyeikre kell alkalmazni.
 • Az irányelv az eredetileg 1979-ben elfogadott jogszabályt kodifikálja (79/409/EGK irányelv).
 • A 2009/147/EK irányelvet 2019-ben az (EU) 2019/1010 rendelet módosította, amely összehangolja és egyszerűsíti a környezeti jog terén érvényes jelentéstételi kötelezettségeket.

FŐBB PONTOK

A veszélyeztetett fajokra vonatkozó intézkedések

Az uniós országoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy a madárfajok állományait megfelelő szinten fenntartsák, vagy olyan szintre hozzák, amely megfelel különösen az ökológiai, tudományos és kulturális követelményeknek, figyelembe véve a gazdasági és rekreációs követelményeket is.

Valamennyi madárfajra vonatkozó intézkedések

Valamennyi madárfaj esetében meg kell tenni az élőhelyek* megfelelő sokféleségének és nagyságának megőrzéséhez, fenntartásához vagy helyreállításához szükséges intézkedéseket.

Ezek az intézkedések elsősorban a következőket foglalják magukban:

 • védett területek kialakítása;
 • a védett területeken belüli és kívüli élőhelyek ökológiai szempontú fenntartása és kezelése; és
 • a tönkretett biotópok* helyreállítása, és biotópok kialakítása.

Különleges intézkedések

 • Az I. mellékletben említett bizonyos fajok és az I. mellékletben nem említett rendszeresen előforduló vonuló fajok fennmaradásának és szaporodásának biztosítása érdekében elterjedési területükön az élőhelyüket érintő különleges intézkedésekre van szükség.
 • Az uniós országoknak különleges védelmi területté kell minősíteniük a mennyiségük és méretük szerint legalkalmasabb területeket e fajok azon tengeri és szárazföldi területeken történő védelme érdekében, ahol ezt az irányelvet alkalmazni kell. Különleges figyelmet kell fordítani a vizes élőhelyekre. A különleges védelmi területek a védett területekből álló Natura 2000 hálózat részét képezik az élőhelyvédelmi irányelv szerinti különleges természetmegőrzési területekkel együtt.
 • Az uniós országoknak meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket a következők elkerülése érdekében:
  • a fajok élőhelyeinek elpusztítása; és
  • azon fajok zavarása, amelyek különleges védelmi területeken élnek, amennyiben ez a zavar jelentősen befolyásolhatja az irányelv céljait.
 • Az uniós országoknak kizárólag akkor kell egyetérteniük a tervekkel vagy projektekkel, ha a területek megóvási céljai esetleges vonzatainak megfelelő értékelésével megbizonyosodnak arról, hogy azok az érintett különleges védelmi területeket nem hátrányosan befolyásolják.

Általános védelmi intézkedések

 • Az irányelv ezenkívül az Unióban élő valamennyi vadon élő madárfaj általános védelméről is rendelkezik. Különösen a következőket tilos megtenni:
  • a vadon élő madarak szándékos elpusztítása vagy befogása;
  • fészkeik és tojásaik szándékos károsítása;
  • tojásaik begyűjtése vagy birtoklása;
  • szándékos zavarásuk, amely veszélyezteti védelmüket; és
  • olyan fajokhoz tartozó madarak tartása, amelyek vadászata tilos;
 • bizonyos feltételek mellett a fenti szabályok alól kivételek alkalmazhatók.

Madarak vadászata

 • A II. mellékletben felsorolt egyes fajok vadászata – amelyek száma azt lehetővé teszi – engedélyezhető bizonyos elvek tiszteletben tartása mellett:
  • a befogott madarak száma nem veszélyeztetheti az állomány megfelelő szinten tartását, és biztosítani kell az észszerű hasznosítást;
  • költési és fiókanevelési időszakban tilos a madárfajokra vadászni;
  • a vonuló fajokra tilos a költési helyükre való visszatérésük idején vadászni; és
  • a madarak tömeges vagy válogatás nélküli megölési módszereinek alkalmazása tilos;
 • bizonyos feltételek mellett a fenti szabályok alól kivételek alkalmazhatók.

Kutatás

Az uniós országoknak elő kell mozdítaniuk az európai vadon élő madárfajok kezelését, védelmét és megfontolt hasznosítását (pl. a kihalással veszélyeztetett fajok nemzeti listáinak létrehozását) célzó kutatásokat.

Jelentéstétel

 • A 2019. június 26. óta hatályban lévő (EU) 2019/1010 rendelet arra kötelezi az uniós országokat, hogy hatévente jelentést tegyenek az Európai Bizottságnak a 2009/147/EK irányelv végrehajtása érdekében általuk hozott intézkedésekről és azok fő hatásairól.
 • Ezt a jelentést nyilvánossá kell tenni, és annak különösen a következőket kell tartalmaznia:
  • az ezen irányelv által védett vadon élő madárfajok állományainak változási irányára és ingadozásaira vonatkozó információk;
  • az őket fenyegető veszélyek és a rájuk nehezedő nyomás;
  • a védelmük érdekében meghozott intézkedések; és
  • a különleges védelmi területek hálózatának hozzájárulása az irányelv célkitűzéseihez.
 • A Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal határozza meg a jelentés formátumát.
 • A Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével az uniós országoktól kapott információk alapján hatévente elkészít és kiad egy átfogó jelentést.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2010. február 15. óta van hatályban. A 2009/147/EK irányelv kodifikálta és felváltotta a 79/409/EGK irányelvet és annak későbbi módosításait.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Élőhely: olyan természetes hely vagy környezet, ahol bizonyos típusú állat vagy növény rendesen előfordul.
Biotóp: egységes környezeti feltételekkel jellemzett terület, amely állatok és növények meghatározott keveredésének biztosít élőhelyet.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (kodifikált változat) (HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.)

A 2009/147/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1010 rendelete (2019. június 5.) a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 170., 2019.6.25., 115–127. o.)

utolsó frissítés 28.05.2020

Top