EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A vegyi anyagok és keverékek osztályba sorolása, csomagolása és címkézése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1272/2008/EK rendelet — az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP jogalkotás)

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet egyöntetű követelményeket határoz meg a vegyi anyagok és keverékek osztályba sorolása, címkézése és csomagolása számára, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globálisan Harmonizált Rendszerével összhangban (GHS). Megköveteli a cégektől, hogy megfelelő módon sorolják osztályokba, címkézzék és csomagolják a veszélyes vegyi anyagokat, mielőtt azokat a piacra vinnék.

A főbb területek, amelyekkel ez a rendelet nem foglalkozik, a következők: radioaktív anyagok és keverékek, kozmetikumok, gyógyszerek és bizonyos orvosi eszközök, ételek és a veszélyes anyagok szállítása.

FŐBB PONTOK

Osztályozás

Az anyagokat és keverékeket konkrét veszélyességi osztályokba (veszélytípus) és kategóriákba sorolják (veszélyszint):

 • fizikokémiai veszély (pl. tűzveszélyes folyadék);
 • egészségügyi veszély (pl. akut toxicitás);
 • környezetvédelmi veszély (pl. az ózonréteg számára).

Az I. melléklet meghatározza a veszélyes anyagok és keverékek osztályba sorolásának és címkézésének kritériumait.

Címkézés

Az anyagokat és keverékeket címkével kell ellátni, amely a következő információkat tartalmazza:

 • a szállító személyazonossága;
 • az anyag vagy keverék neve és/vagy azonosítási száma;
 • a csomagban lévő termék névleges mennyisége;
 • veszélyt jelző piktogramok (olyan grafikai kompozíciók, amelyek szimbólumokat és más vizuális elemeket kombinálnak);
 • figyelmeztetések a veszély szintjére („Figyelem” vagy „Veszély”);
 • R-mondatok („Tűz vagy kivetés veszélye”, „Lenyelve halálos”, stb.);
 • biztonsági tanács („Az eredeti edényben tartandó”, „Nedvességtől védendő”, „Gyermekektől elzárva tartandó”, stb.).

Csomagolás

A veszélyes anyagok és keverékek csomagolásának a következőnek kell lennie:

 • megakadályozza a tartalom kijutását;
 • olyan anyagokból készül, amelyek ellenállóak a tartalommal való érintkezéskor;
 • erős és szilárd; valamint
 • rögzíthető záróelemekkel rendelkezik.

Bizonyos esetekben előírás a gyermekbiztos zár, vagy a veszélyre felhívó, tapintással érzékelhető figyelmeztetések feltüntetése.

Harmonizálás

Az iparágnak egyetértésre kell jutnia valamennyi anyag osztályozása tekintetében. Különösen komoly veszélyek esetén azonban, pl. a karcinogén, mutagén vagy a reprodukciót károsító anyagoknál az uniós országok javasolhatnak harmonizált osztályozásokat, amelyeket aztán az Európai Bizottság törvényileg kötelezővé tesz.

Értesítés

Bármely forgalomba hozott, a REACH által regisztrált vagy veszélyes anyagot be kell jelenteni az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA), annak az Ügynökség által rendszeresen frissített osztályozási és címkézési jegyzékbe való felvétele céljából.

Mellékletek

A rendeletnek 8 melléklete van:

 • I. melléklet – a veszélyes anyagok és keverékek osztályba sorolásának és címkézésének követelményei;
 • II. melléklet – egyes anyagok és keverékek címkézésére és csomagolására vonatkozó egyedi szabályok;
 • III. melléklet – a veszélyes anyagok és keverékek jegyzéke, kiegészítő veszélyességi információk és kiegészítő elemek a címkéken;
 • IV. melléklet – óvintézkedésekre vonatkozó mondatok jegyzéke;
 • V. melléklet – veszélyt jelző piktogramok;
 • VI. melléklet – harmonizált osztályozás és címkézés bizonyos veszélyes anyagok esetén;
 • VII. melléklet – megfeleltetési táblázat a 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozástól a jelen rendelet szerinti osztályozásig;
 • VIII. melléklet – egészséget érintő vészhelyzettel kapcsolatos harmonizált információk és megelőző intézkedések.

A rendelet felülvizsgálatai

2008-ban történt elfogadása óta a rendeletet több alkalommal módosították, legutóbb az (EU) 2018/1480 rendelettel. A veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését a „Technikai haladáshoz való hozzáigazítás (ATP)” frissítette, amelyet az Európai Bizottság fogad el minden évben, az ECHA Kockázatértékelési Bizottságának véleményét követve. Egyéb változtatásokat a jogi szövegben egy ATP is végrehajthat, ahogyan ez a rendelet VIII. mellékletének hozzáadásakor történt. A rendelet legutóbbi, egységes szerkezetbe foglalt változata 12, a műszaki fejlődéssel kapcsolatos kiigazítást tartalmaz (de az (EU) 2018/1480 rendelet még nem épült be).

A módosítások többsége a rendelet mellékleteivel kapcsolatos.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2009. január 20. óta hatályos. Kötelező érvényű az anyagok esetében 2010. december 1. óta és a keverékek esetében 2015. június 1. óta.

HÁTTÉR

A rendelet kiegészíti a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására irányuló REACH rendszert. A rendelet a vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv, valamint a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv helyébe lép, és hatályon kívül helyezi azokat.

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1-1355. o.)

Az 1272/2008/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2018/1480 rendelete (2018. október 4.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az (EU) 2017/776 bizottsági rendelet helyesbítéséről (HL L 251., 2018.10.5., 1-12. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/27/EU irányelve (2014. február 26.) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 65., 2014.3.5., 1-7. o.)

A Bizottság 440/2010/EU rendelete (2010. május 21.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az Európai Vegyianyag-ügynökségnek fizetendő díjakról (HL L 126., 2010.5.22., 1-5. o.)

utolsó frissítés 03.04.2019

Top