EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/794 rendelet a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol)

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Megállapítja az Europol működésére vonatkozó szabályokat, ideértve azt a rendszert is, amelynek keretén belül az ügynökség tevékenységének politikai ellenőrzését az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel közösen végzi. Ezenkívül az Europol külkapcsolatait a Lisszaboni Szerződéshez igazítja.
 • A rendelet összehangolja az Europolra vonatkozó jelenlegi tanácsi határozatot a Lisszaboni Szerződéssel.

FŐBB PONTOK

Célkitűzések

Az Europol célja, hogy támogassa és megerősítse:

 • az uniós országok hatóságainak fellépését;
 • az uniós országok közötti kölcsönös együttműködést a terrorizmus, két vagy több uniós országot érintő súlyos bűncselekmények, valamint az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűncselekményformák terén.

Az Ügynökség feladatai

A rendelet számos konkrét feladatot határoz meg, többek között a következőket:

 • információk – ideértve a bűnüldözési operatív információkat is – gyűjtése, tárolása, kezelése, elemzése és cseréje;
 • az uniós országok haladéktalan értesítése az Europol nemzeti egységein keresztül minden velük kapcsolatos információról, valamint az őket érintő bűncselekmények közötti kapcsolatokról;
 • nyomozások és operatív tevékenységek koordinálása, szervezése és végrehajtása az uniós országok illetékes hatóságai fellépéseinek támogatása és megerősítése érdekében;
 • fenyegetettségértékelések, stratégiai és operatív elemzések, valamint általános helyzetjelentések készítése;
 • közös nyomozócsoportokban történő részvétel;
 • az egyes bűncselekménytípusok elleni küzdelem céljából speciális szakértelemmel rendelkező uniós központok kialakítása, például a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ;
 • támogatja az uniós országokat azon bűncselekményformák elleni küzdelemben, amelyek elősegítésére, támogatására vagy elkövetésére az internet felhasználásával került sor.

Ellenőrzés

Az Europol hatáskörét adatvédelmi biztosítékok és parlamenti ellenőrzés egészíti ki:

 • Az európai adatvédelmi biztos nyomon követi az Europol személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatát, és az uniós jogszabályok világos eljárást tesznek lehetővé az állampolgárok számára a kérelmeik benyújtása érdekében.
 • Az Europol munkáját egy közös parlamenti ellenőrző csoport vizsgálja meg, amelynek tagjai a nemzeti parlamentekből és az Európai Parlamentből érkeznek.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2017. május 1-jén lép életbe, kivéve a 71. cikket (a 2009/371-es határozat keretében meghatározott jogi megállapodások és szerződések), a 72. cikket (az igazgatótanácsra vonatkozó átmeneti intézkedések), valamint a 73. cikket (a személyzetre vonatkozó átmeneti intézkedések), amelyek 2016. június 13 -án lépnek hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53–114. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2002/465/IB kerethatározata (2002. június 13.) a közös nyomozócsoportokról (HL L 162., 2002.6.20., 1–3. o.)

A Tanács 2009/371/IB határozata (2009. április 6.) az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37–66. o.)

utolsó frissítés 04.05.2020

Top