EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0466

A Bizottság (EU) 2020/466 végrehajtási rendelete (2020. március 30.) a koronavírus-betegség (COVID-19) következtében a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok fellépése során az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezésére bevezetendő átmeneti intézkedésekről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/2049

OJ L 98, 31.3.2020, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/09/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/466/oj

31.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 98/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/466 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. március 30.)

a koronavírus-betegség (COVID-19) következtében a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok fellépése során az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezésére bevezetendő átmeneti intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 141. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet szabályokat állapít meg többek között a tagállamok illetékes hatóságai által végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tekintetében. Felhatalmazza továbbá a Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén megfelelő átmeneti intézkedéseket fogadjon el többek között az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok visszaszorítása érdekében, amennyiben a Bizottság bizonyítani tudja, hogy egy tagállam ellenőrzési rendszerében súlyos zavar áll fenn.

(2)

A koronavírus-betegséggel (COVID-19) kapcsolatos jelenlegi válság rendkívüli és példa nélküli kihívást jelent a tagállamok kapacitásai számára a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek teljeskörű, az uniós jogszabályoknak megfelelő elvégzése tekintetében.

(3)

Az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatásában (2) a Bizottság hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben mindez nem befolyásolhatja az egységes piac zavartalan működését. Emellett a tagállamoknak továbbra is biztosítaniuk kell az áruk forgalmát.

(4)

Az (EU) 2017/625 rendeletnek megfelelően a tagállamoknak ellenőrzési rendszert kell létrehozniuk, amely a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzésére kijelölt illetékes hatóságokat foglalja magában. Az említett rendelet 5. cikke (1) bekezdése e) pontjának megfelelően az illetékes hatóságoknak elegendő számú, megfelelő képzettséggel és tapasztalattal bíró személyzettel, vagy ilyen személyzethez való hozzáféréssel kell rendelkezniük, hogy a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket hatékonyan és eredményesen lehessen elvégezni.

(5)

A COVID-19-járványhoz kapcsolódó jelenlegi válság során a tagállamok az emberi egészség védelme érdekében a lakosság mozgását jelentős mértékben korlátozó intézkedéseket vezettek be.

(6)

Több tagállam arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az (EU) 2017/625 rendeletben előírt, a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzéséhez szükséges megfelelő személyzet mozgósítására vonatkozó képessége az említett korlátozások következtében nagymértékben csökkent.

(7)

Több tagállam arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy azon hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végrehajtása, amelyekhez elengedhetetlen az ellenőrző személyzet fizikai jelenléte, nehézségekbe ütközik. Különösen az állatok klinikai vizsgálatával, az állati eredetű termékek, növények és növényi termékek, valamint a nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok bizonyos ellenőrzéseivel, továbbá a mintáknak a tagállamok által kijelölt hatósági laboratóriumokban történő vizsgálatával kapcsolatban merülnek fel nehézségek.

(8)

Az élő állatok és szaporítóanyagok egységes piacon belüli kereskedelmét szabályozó uniós jogszabályok, nevezetesen a 64/432/EGK (3), a 88/407/EGK (4), a 89/556/EGK (5), a 90/429/EGK (6), a 91/68/EGK (7), a 92/65/EGK (8), a 2006/88/EK (9), a 2009/156/EK (10) és a 2009/158/EK (11) tanácsi irányelv alapján az állatok és szaporítóanyagok szállítmányait a tagállamok közötti mozgatásuk során az állategészségügyi bizonyítványok eredeti példányainak kell kísérniük.

(9)

Több tagállam arról tájékoztatta továbbá a Bizottságot, hogy a tagállamok között mozgatott vagy az Unióba beléptetett állat- és szaporítóanyag-szállítmányokat kísérő eredeti, papíralapú hatósági bizonyítványok és hatósági tanúsítványok aláírásához és kiállításához szükséges hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek jelenleg nem végezhetők el az uniós jogszabályoknak megfelelően.

(10)

Ezért ideiglenesen alternatívát kell engedélyezni az eredeti, papíralapú hatósági bizonyítványok és hatósági tanúsítványok bemutatása tekintetében, figyelembe véve az (EU) 2019/1715 bizottsági végrehajtási rendeletben (12) említett kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszer (TRACES) regisztrált felhasználók általi használatát és azt, hogy a TRACES technikai okokból jelenleg nem képes az említett végrehajtási rendeletnek megfelelő elektronikus bizonyítványok kiállítására. Ez az alternatíva nem érintheti a vállalkozóknak az (EU) 2017/625 rendelet szerinti kötelezettségét, miszerint eredeti dokumentumokat kell bemutatniuk, ha az technikailag megvalósítható.

(11)

Az említett különleges körülményekre tekintettel intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az illetékes hatóságok személyzetét érintő súlyos egészségügyi kockázatok, biztosítva egyúttal, hogy az állatok, a növények és az azokból készült termékek által az emberek, állatok és növények egészségére jelentett kockázatok és az állatjólétet érintő kockázatok megelőzése ne kerüljön veszélybe. Ugyanakkor biztosítani kell az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályokon alapuló egységes piac megfelelő működését.

(12)

A meglévő ellenőrzési rendszereik működtetése során komoly nehézségekkel szembesülő tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy az e rendeletben meghatározott átmeneti intézkedéseket az ellenőrzési rendszereikben bekövetkezett súlyos zavarok kezeléséhez szükséges mértékben alkalmazzák. A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük az ellenőrzési rendszereikben tapasztalt súlyos zavarok mihamarabbi megszüntetése érdekében.

(13)

Az e rendeletben előírt átmeneti intézkedéseket alkalmazó tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot erről, valamint az (EU) 2017/625 rendelettel összhangban végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek lefolytatása során felmerült nehézségek orvoslására hozott intézkedésekről.

(14)

Ezt a rendeletet két hónapig kell alkalmazni annak érdekében, hogy megkönnyíthető legyen a hatósági ellenőrzéseknek és más hatósági tevékenységeknek a COVID-19-válság során történő tervezése és végrehajtása. Tekintettel a több tagállamtól beérkezett információkra, amelyek alapján arra lehet következtetni, hogy azonnali átmeneti intézkedésekre van szükség, e rendeletnek a kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet átmeneti intézkedéseket állapít meg az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő széles körű kockázatok megfékezésére annak érdekében, hogy a COVID-19-válság kapcsán a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok kezelhetők legyenek.

2. cikk

Az e rendeletben meghatározott átmeneti intézkedéseket alkalmazni kívánó tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot e szándékukról, valamint az (EU) 2017/625 rendelettel összhangban végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek során felmerült nehézségek orvoslására hozott intézkedésekről.

3. cikk

A hatósági ellenőrzések és az egyéb hatósági tevékenységek kivételesen elvégezhetők egy vagy több olyan természetes személy által, akiket képesítésük, képzettségük és gyakorlati tapasztalatuk alapján az illetékes hatóság erre külön felhatalmazott, és akik valamilyen rendelkezésre álló kommunikációs eszköz útján kapcsolatban állnak az illetékes hatósággal, továbbá akiknek az említett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzése során követniük kell az illetékes hatóság utasításait. Az említett személyeknek pártatlanul kell eljárniuk, és esetükben az általuk végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tekintetében nem állhat fenn összeférhetetlenség.

4. cikk

A hatósági ellenőrzések, valamint a hatósági bizonyítványok és tanúsítványok kiállításával kapcsolatos egyéb hatósági tevékenységek kivételesen elvégezhetők az ilyen bizonyítványok vagy tanúsítványok eredeti példányának elektronikus másolatán, illetve a TRACES rendszeren keresztül létrehozott és benyújtott elektronikus bizonyítványon vagy tanúsítványon végzett hatósági ellenőrzés útján, feltéve, hogy a hatósági bizonyítvány vagy tanúsítvány bemutatásáért felelős személy nyilatkozatot mutat be az illetékes hatóságnak, amelyben megerősíti, hogy a hatósági bizonyítvány vagy tanúsítvány eredeti példányát a technikailag lehetséges legrövidebb időn belül be fogja nyújtani. Az említett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végzésekor az illetékes hatóság figyelembe veszi az érintett állatok és áruk meg nem felelésének várható kockázatát, valamint a vállalkozókat és az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett szabályoknak való megfelelésüket érintő korábbi hatósági ellenőrzések eredményeit.

5. cikk

A hatósági ellenőrzések és az egyéb hatósági tevékenységek kivételesen a következőképp is elvégezhetők:

a)

hatósági laboratórium által elvégzendő analízis, teszt vagy diagnosztika esetén az illetékes hatóság által erre a célra ideiglenesen kijelölt bármely laboratórium által;

b)

az (EU) 2017/625 rendelet 14. cikkében említett, hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos módszerek és technikák vonatkozásában a vállalkozókkal és személyzetükkel folytatandó személyes találkozók esetében a rendelkezésre álló távközlő eszközökön keresztül.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. június 1-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  C(2020) 1753 final, 2020. március 16.

(3)  A Tanács 64/432/EGK irányelve (1964. június 26.) a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állategészségügyi problémákról (HL L 121., 1964.7.29., 1977/64. o.).

(4)  A Tanács 88/407/EGK irányelve (1988. június 14.) a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állategészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 194., 1988.7.22., 10. o.).

(5)  A Tanács 89/556/EGK irányelve (1989. szeptember 25.) a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állategészségügyi feltételekről (HL L 302., 1989.10.19., 1. o.).

(6)  A Tanács 90/429/EGK irányelve (1990. június 26.) a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állategészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.).

(7)  A Tanács 91/68/EGK irányelve (1991. január 28.) a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állategészségügyi feltételekről (HL L 46., 1991.2.19., 19. o.).

(8)  A Tanács 92/65/EGK irányelve (1992. július 13.) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állategészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állategészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).

(9)  A Tanács 2006/88/EK irányelve (2006. október 24.) a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről (HL L 328., 2006.11.24., 14. o.).

(10)  A Tanács 2009/156/EK irányelve (2009. november 30.) a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről (HL L 192., 2010.7.23., 1. o.).

(11)  A Tanács 2009/158/EK irányelve (2009. november 30.) a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről (HL L 343., 2009.12.22., 74. o.).

(12)  A Bizottság (EU) 2019/1715 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet) (HL L 261., 2019.10.14., 37. o.).


Top