Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0589

A Bizottság (EU) 2018/589 rendelete (2018. április 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a metanol tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2018/2150

OJ L 99, 19.4.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/589/oj

19.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/589 RENDELETE

(2018. április 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a metanol tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2015. január 16-án Lengyelország benyújtott az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (a továbbiakban: az Ügynökség) egy, az 1907/2006/EK rendelet 69. cikke (4) bekezdésének megfelelő dokumentációt (2) (a továbbiakban: a XV. melléklet szerinti dokumentáció), melynek célja az említett rendelet 69–73. cikkeiben előírt korlátozási eljárás kezdeményezése. A XV. melléklet szerinti dokumentáció alapján a szélvédőmosó folyadékokban és a denaturált szeszben található metanolnak való kitettség veszélyt jelent az emberi egészségre nézve, és Lengyelország javasolta ezek forgalomba hozatalának betiltását. A XV. melléklet szerinti dokumentáció igazolja, hogy uniós szintű fellépésre van szükség.

(2)

A XV. melléklet szerinti dokumentációban javasolt korlátozás célja az olyan súlyos metanol-mérgezések gyakoriságának csökkentése, amelyek akkor fordulnak elő, amikor az emberi fogyasztásra szánt alkohol olcsó alternatívájaként a krónikus alkoholisták – és időnként nem alkoholisták is – szélvédőmosó folyadékot vagy denaturált szeszt fogyasztanak. A korlátozás emellett várhatóan elejét venné a szélvédőmosó folyadékok és a denaturált szesz véletlenszerű lenyeléséből eredő metanol-mérgezéseknek, gyermekek esetében is. A XV. melléklet szerinti dokumentációban és a nyilvános konzultáció során is említésre kerültek a szélvédőmosó folyadék fogyasztása által okozott mérgezés dokumentált esetei: hét tagállamban fordult elő ilyen, és legalább két tagállamban történt halálos kimenetelű eset.

(3)

2015. december 4-én az Ügynökség kockázatértékelési bizottsága véleményt fogadott el, melynek értelmében a szélvédőmosó folyadékokban és a denaturált szeszben lévő, 0,6 tömegszázalékos koncentrációt meghaladó mennyiségű metanolnak való kitettség halált, súlyos szemkárosodást vagy egyéb súlyos metanolmérgezéses tüneteket okozhat. A kockázatértékelési bizottság véleménye szerint a javasolt korlátozás mind a hatékonyság, mind a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjából a legmegfelelőbb uniós szintű intézkedés az azonosított kockázatok kezelésére.

(4)

2016. március 11-én az Ügynökség társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága is véleményt fogadott el a javasolt korlátozás kapcsán. Ami a denaturált szeszt illeti, a XV. melléklet szerinti dokumentációban nem szerepeltek és a nyilvános konzultáció során sem merültek fel társadalmi-gazdasági adatok, így a bizottság nem tudta értékelni a denaturált szesszel kapcsolatban javasolt korlátozás várható társadalmi-gazdasági hatásait. A szélvédőmosó folyadékok kapcsán a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság úgy vélte, hogy az azonosított kockázatok kezelésére a javasolt korlátozás a legmegfelelőbb uniós szintű intézkedés annak társadalmi-gazdasági előnyei és költségei alapján. A társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság meglátása szerint a tagállamokban hatályos nemzeti szabályozások különbözőségei torzíthatják a belső piacot.

(5)

A korlátozási eljárás során az Ügynökség végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórumának véleményét is kikérték, és annak ajánlásai figyelembevételre kerültek, nevezetesen hogy a szélvédők jégmentesítésére szolgáló folyadékokat is fel kell venni a javasolt korlátozás körébe.

(6)

2016. április 28-án az Ügynökség benyújtotta a kockázatértékelési és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság véleményeit a Bizottsághoz. (3) E vélemények alapján a Bizottság úgy határozott, hogy a szélvédőmosó folyadékokban és a szélvédők jégmentesítésére szolgáló folyadékokban jelen lévő metanol elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi egészségre nézve, amelyet uniós szinten kell kezelni.

(7)

Az érdekelt felek számára kellő időt kell biztosítani a javasolt korlátozásnak való megfeleléshez szükséges intézkedések megtételére, különösen lehetővé kell tenni a készletek eladását és a szállítói láncon belüli megfelelő kommunikációt. A korlátozás alkalmazását ezért egy későbbi időpontban kell megkezdeni.

(8)

Az 1907/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. április 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„69.

Metanol

CAS-szám: 67-56-1

EK-szám: 200-659-6

2018. május 9. után nem hozható forgalomba lakossági ellátás céljából szélvédőmosó folyadékokban és szélvédők jégmentesítésére szolgáló folyadékokban 0,6 tömegszázalékot elérő vagy meghaladó koncentrációban.”


Top