Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1828

A Tanács (EU) 2015/1828 rendelete (2015. október 12.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

OJ L 266, 13.10.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1828/oj

13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/1


A TANÁCS (EU) 2015/1828 RENDELETE

(2015. október 12.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 36/2012/EU tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2013/255/KKBP határozatban meghatározott legtöbb intézkedést.

(2)

A Tanács 2015. október 12-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot módosító (KKBP) 2015/1836 határozatot (3). A (KKBP) 2015/1836 határozat meghatározza azon kritériumokat, amelyek alapján a személyek, szervezetek és szervek az említett határozat I. és II. mellékletében szereplő jegyzékekbe felvehetők. Az ilyen jegyzékbe vétel indokait a (KKBP) 2015/1836 határozat és a 2013/255/KKBP határozat preambulumbekezdései tartalmazzák.

(3)

A vagyoni eszközök befagyasztására vonatkozó intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – végrehajtásukhoz uniós szintű fellépés szükséges.

(4)

A 36/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 15. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(1a)   A II. mellékletben szereplő jegyzék tartalmazza azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek felsorolását is, akiket vagy amelyeket a Tanács a 2013/255/KKBP tanácsi határozat (4) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozóként azonosított:

a)

Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek;

b)

az Asszád vagy a Makhluf család tagjai;

c)

a szíriai kormány 2011 májusát követően hivatalban lévő miniszterei;

d)

a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagjai;

e)

a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok azon tagjai, akik 2011 májusát követően dolgoztak a szolgálatoknak;

f)

a rezsimhez kötődő milíciák tagjai;

g)

a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő személyek, szervezetek, egységek, ügynökségek, szervek vagy intézmények;

valamint a velük kapcsolatban álló olyan természetes vagy jogi személyek és szervezetek, akikre vagy amelyekre e rendelet 21. cikke nem alkalmazandó.

(1b)   Az (1a) bekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyeket, szervezeteket és szerveket nem veszik fel a személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a II. mellékletben foglalt jegyzékébe, illetve nem tartják őket jegyzéken, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmel, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

(4)  A Tanács 2013/255/KKBP határozata (2013. május 31.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 147., 2013.6.1., 14. o.).”"

2.

A 32. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Tanács közli a jegyzékbe vételre vonatkozó, az e cikk (1) bekezdésében említett határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait is – az érintett személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be. Így különösen, ha egy személyt, szervezetet vagy szervet a személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 15. cikk (1a) bekezdésében meghatározott valamely kategóriába tartozása miatt vették fel a II. mellékletben szereplő jegyzékbe, a személy, szervezet vagy szerv bizonyítékot és észrevételt nyújthat be arra vonatkozóan, hogy az említett kategóriába való tartozása ellenére miért tartja indokolatlannak a jegyzékbe vételét.”

3.

A II. melléklet címének helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

A 14. cikkben, a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 15. cikk (1a) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzéke”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(2)  A Tanács 36/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 16., 2012.1.19., 1. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2015/1836 határozata (2015. október 12.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 75. oldalát).


Top