Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1494

A Bizottság (EU) 2015/1494 rendelete (2015. szeptember 4.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a benzol tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 233, 5.9.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1494/oj

5.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 233/2


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1494 RENDELETE

(2015. szeptember 4.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a benzol tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 131. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete 5. bejegyzésének (3) bekezdése tiltja a benzol anyagként vagy 0,1 tömegszázalékban vagy annál nagyobb koncentrációban más anyagok vagy keverékek összetevőjeként való forgalomba hozatalát.

(2)

Geológiai sajátosságok következtében egyes tárolókban a földgáz benzoltartalma 0,1 tömegszázaléknál nagyobb, de 0,1 térfogatszázaléknál kisebb.

(3)

Az ilyen földgáz benzoltartalmának 0,1 tömegszázalék alá történő csökkentésére szolgáló módszerek közel 1 milliárd EUR tőkekiadással és mintegy 60 millió EUR éves működési költséggel járnának.

(4)

A holland Rijksinstituut voor Volksgezondheit en Milieu (Nemzeti Népegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet) 2013-ban elvégzett kockázatelemzése megállapította, hogy a lakossági fogyasztásra forgalomba hozott, 0,1 tömegszázalékot meghaladó, de 0,1 térfogatszázaléknál kevesebb benzolt tartalmazó földgáz nem jelent elfogadhatatlan egészségügyi kockázatot.

(5)

2014. november 28-i véleményében (2) az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) kockázatértékelési bizottsága is megerősítette, hogy a 0,1 tömegszázalékot meghaladó, de 0,1 térfogatszázaléknál kevesebb benzolt tartalmazó földgáznak való expozíció nem jelent nem megfelelően ellenőrzött kockázatot a fogyasztók egészségére.

(6)

A földgáz benzolkoncentrációjának 0,1 tömegszázalék alá csökkentése aránytalanul magas költségekkel járna, és az ECHA kockázatértékelési bizottsága által készített vélemény fényében a kockázatkezelés szempontjából ez nem is szükséges. Az 1907/2006/EK rendeletet ezért módosítani kell oly módon, hogy engedélyezze a 0,1 térfogatszázalékot nem meghaladó koncentrációban benzolt tartalmazó földgáz forgalomba hozatalát.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében az 5. bejegyzés 2. oszlopának 4. pontja a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

lakossági felhasználásra forgalomba hozott földgáz, melynek benzolkoncentrációja 0,1 térfogatszázalék alatt marad”.


Top