Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0917

A Bizottság (EU) 2015/917 végrehajtási rendelete (2015. június 15.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EU rendelet I. mellékletének Banglades tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2015/3918

OJ L 149, 16.6.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/917/oj

16.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 149/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/917 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. június 15.)

az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EU rendelet I. mellékletének Banglades tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

Tekintettel az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2004/68/EK irányelv megállapítja többek között az élő patás állatok Unióba történő behozatalára, valamint az Unión történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket. E követelmények szerint csak olyan harmadik országokból engedélyezhető az élő patás állatok Unióba történő behozatala, valamint az Unión történő átszállítása, amelyek szerepelnek a Bizottság által összeállított jegyzékek egyikén.

(2)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (2) meghatározza többek között az engedélyezett szervezetekből, intézményekből vagy központokból származó vagy ezek részére szánt élő patás állatok adott rendeltetési tagállam által engedélyezendő szállítmányainak az Unióba történő behozatalára vonatkozó feltételeket. Az említett rendelet 3a. cikke (1) bekezdésének b) pontja felsorolja azon harmadik országok, e harmadik országok területeinek vagy részeinek jegyzékeit, amelyekből ilyen állatok szállítmányai az Unió területére behozhatók.

(3)

A 206/2010/EU előírásai szerint a tagállamok csak abban az esetben engedélyezhetik az ilyen szállítmányok területükre történő behozatalát, ha minden egyes szállítmányra elvégezték az esetleges állat-egészségügyi kockázatok értékelését, valamint az adott harmadik ország szerepel a 3a. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt jegyzékek egyikén.

(4)

Ciprus tájékoztatta a Bizottságot és a többi tagállamot a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának keretében, hogy engedélyezni kívánja az Elephas ssp. fajhoz tartozó élő patás állatok egy bangladesi engedélyezett szervezettől, intézményből vagy központból származó szállítmányának egy ciprusi engedélyezett szervezethez, intézményhez vagy központhoz történő behozatalát.

(5)

Ciprus elvégezte az adott szállítmány által jelentette állat-egészségügyi kockázatok értékelését, továbbá megvizsgálta, hogy az adott bangladesi szervezet, intézmény vagy központ megfelel-e a 206/2010/EU rendelet 3c. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételeknek, amely vizsgálat kielégítő eredménnyel zárult.

(6)

Mivel Banglades nem olyan ország, ahonnan ilyen szállítmány az Unió területére behozható, és a 206/2010/EU rendelet 3a. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt jegyzékek egyikén sem szerepel, Ciprus kérte, hogy az Elephas ssp. fajhoz tartozó élő patás állatokból álló, egy bangladesi engedélyezett szervezettől, intézményből vagy központból származó szállítmány egy ciprusi engedélyezett szervezethez, intézményhez vagy központhoz történő behozatalának lehetővé tétele érdekében Bangladest vegyék fel a 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő jegyzékre.

(7)

Tekintettel Banglades állat-egészségügyi helyzetére, az adott szállítmány által jelentette állat-egészségügyi kockázatok értékelésére, valamint az engedélyezett szervezet, intézmény vagy központ uniós feltéteknek való megfelelésére, az engedély hatálya Banglades területének csak egy részére terjedhet ki.

(8)

Ezért módosítani kell a 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő, a harmadik országok, területeik és részeik jegyzékét, amelyre Bangladest – az Elephas ssp. fajhoz tartozó élő patás állatokból álló, egy bangladesi engedélyezett szervezettől, intézményből vagy központból származó szállítmány egy ciprusi engedélyezett szervezethez, intézményhez vagy központhoz történő behozatalának lehetővé tétele érdekében – korlátozott időbeli hatállyal fel kell venni.

(9)

A 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 1. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Mivel Ciprus kérése egy konkrét szállítmányra vonatkozik, az engedélyezésre időbeli korlátot kell megállapítani, lehetővé téve az Elephas ssp. fajhoz tartozó élő patás állatok e bizonyos szállítmányának Ciprusra történő behozatalát.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 1. része a Kanadára vonatkozó bejegyzés előtt a következő, Bangladesre vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

„BD – Bangladesh (******)

BD-0

A Chittagong Safari Park területe

TRE-A (*******)

 

 

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet 2015. augusztus 17-ig alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 321. o.

(2)  A Bizottság 2010. március 12-i 206/2010/EU rendelete az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.).

(******)  Ez a bejegyzés 2015. augusztus 17-ig alkalmazandó.

(*******)  Kizárólag az Elephas ssp. fajhoz tartozó élő patás állatoknak egy bangladesi engedélyezett szervezettől, intézményből vagy központból egy ciprusi engedélyezett szervezethez, intézményhez vagy központhoz történő behozatalára.”


Top