Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1312

A Bizottság 1312/2014/EU rendelete ( 2014. december 10. ) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendeletnek a téradat-szolgáltatások interoperabilitása tekintetében történő módosításáról

OJ L 354, 11.12.2014, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1312/oj

11.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/8


A BIZOTTSÁG 1312/2014/EU RENDELETE

(2014. december 10.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendeletnek a téradat-szolgáltatások interoperabilitása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1089/2010/EU bizottsági rendeletben (2) meghatározott technikai előírások csak a téradatkészletek interoperabilitására vonatkoznak.

(2)

A téradat-szolgáltatások interoperabilitását a közöttük folyó adatközlés, adatvégrehajtás és adatátvitel képessége jellemzi. Ennek következtében szükség van a téradat-szolgáltatások további metaadatokkal való dokumentálására. A téradatkészletekre vonatkozó végrehajtási szabályokkal ellentétben a téradat-szolgáltatások interoperabilitása – csekélyebb mértékben – érinti a szolgáltatástartalom harmonizációját is.

(3)

A 2007/2/EK irányelvben előírt végrehajtási szabályok kidolgozásánál először az alapvető szolgáltatások kaptak hangsúlyt: a 976/2009/EK bizottsági rendelet (3) a hálózati szolgáltatások, az 1089/2010/EU rendelet pedig a téradat-készletek interoperabilitása tekintetében határoz meg szabályokat. Az 1089/2010/EU rendeletet ezért indokolt módosítani, azaz a téradat-szolgáltatásokra vonatkozó végrehajtási szabályokkal kiegészíteni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1089/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek és téradat-szolgáltatások interoperabilitására és – adott esetben – harmonizációjára vonatkozó technikai rendelkezések követelményeit határozza meg.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a 976/2009/EK bizottsági rendelet (4) hatálya alá eső hálózati szolgáltatásokra.

2.

A 2. cikk a következő 31–38. ponttal egészül ki:

„31.

a »végpont« (end point) olyan internetcím, amely egy téradat-szolgáltatás által biztosított művelet közvetlen lehívására szolgál;

32.

a »hozzáférési pont« (access point) olyan internetcím, amely a téradat-szolgáltatás részletes leírását tartalmazza, ideértve a végrehajtását lehetővé tévő végpontok listáját;

33.

a »lehívható téradat-szolgáltatás« (invocable spatial data service) az alábbi elemek mindegyikét jelenti:

a)

olyan téradat-szolgáltatás, melynek metaadatai megfelelnek az 1205/2008/EK bizottsági rendelet (5) követelményeinek;

b)

olyan téradat-szolgáltatás, melynek legalább egy helyazonosítója hozzáférési pont;

c)

olyan dokumentált, nyilvánosan hozzáférhető műszaki specifikációknak megfelelő téradat-szolgáltatás, amelyek a szolgáltatás végrehajtásához szükséges információkat biztosítják;

34.

az »interoperábilis téradat-szolgáltatás« (interoperable spatial data service) olyan lehívható téradat-szolgáltatás, amely teljesíti a VI. melléklet követelményeit;

35.

a »harmonizált téradat-szolgáltatás« (harmonised spatial data service) olyan interoperábilis téradat-szolgáltatás, amely teljesíti a VII. melléklet követelményeit;

36.

a »konform téradatkészlet« (conformant spatial data set) olyan téradatkészletet jelent, amely teljesíti e rendelet követelményeit;

37.

a »művelet« (operation) olyan tevékenységet jelent, amelyet téradat-szolgáltatás biztosít;

38.

az »interfész« (interface) azt a megnevezett műveletsort jelenti, amely az ISO 19119:2005 szabvány szerinti entitás viselkedését jellemzi.

3.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe az alábbi szöveg lép:

„Téradatkészletekre vonatkozó kódlisták és felsorolások”

.

b)

Az (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A kódlisták típusai a következő típusok közül kerülnek ki, az I–IV. mellékletekben foglaltak szerint:”

4.

A 8. cikk szövege az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az adatok frissítéseit a (2) bekezdésben meghatározott határidőig minden kapcsolódó téradat-szolgáltatás számára elérhetővé kell tenni.”

5.

A 14. cikk után a rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„14a. cikk

Lehívható téradat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények

Nem később mint 2015. december 10., a tagállamok az V. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően megadják a lehívható téradat-szolgáltatások metaadatait.

14b. cikk

A lehívható téradat-szolgáltatásokra vonatkozó interoperabilitási szabályok és harmonizációs követelmények

Azon lehívható téradat-szolgáltatásoknak, amelyek legalább egy konform téradatkészletben tárolt adatokhoz kapcsolódnak, teljesíteniük kell az V. és VI. mellékletben meghatározott interoperabilitási követelményeket, és ahol lehetséges, a VII. mellékletben meghatározott harmonizációs követelményeket.”

6.

A rendelet új V. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet I. melléklete tartalmazza.

7.

A rendelet új VI. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet II. melléklete tartalmazza.

8.

A rendelet új VII. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet III. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

(2)  A Bizottság 2010. november 23-i 1089/2010/EU rendelete a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 323., 2010.12.8., 11. o.).

(3)  A Bizottság 2009. október 19-i 976/2009/EK rendelete a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hálózati szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 274., 2009.10.20., 9. o.).

(4)  A Bizottság 2009. október 19-i 976/2009/EK rendelete a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hálózati szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 274., 2009.10.20., 9. o.).”

(5)  A Bizottság 2008. december 3-i 1205/2008/EK rendelete a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 326., 2008.12.4., 12. o.).”


I. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A LEHÍVHATÓ TÉRADAT-SZOLGÁLTATÁSOK VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

A. RÉSZ

Írásmóddal kapcsolatos konvenciók

Akárcsak az 1205/2008/EK rendelet esetében, a téradat-szolgáltatások metaadatai tekintetében is az alábbi, írásmóddal kapcsolatos konvenciók használatosak.

Amennyiben a metaadatelemek leírásában található ilyen megkötés, akkor az értéktartományokat a vonatkozó táblázatokban rögzített számosság figyelembevételével kell megadni. Az egyes tartományokon belül minden értéket az alábbiak megadásával kell meghatározni:

numerikus azonosító,

emberek általi felhasználás esetében szöveges név, amely a Közösség hivatalos nyelveire lefordítható,

számítógépek esetében nyelvfüggetlen név (zárójelben megadva),

opcionális leírás vagy meghatározás.

A táblázat az alábbi adatokat tartalmazza:

az első oszlop a melléklet azon bekezdésére utal, amely meghatározza a metaadatelemeket vagy azok csoportjait,

a második oszlop a metaadatelem vagy metaadatelem-csoport nevét tartalmazza,

a harmadik oszlop határozza meg a metaadatelem számosságát. A számosság meghatározása az egységes modellező nyelv (UML) jelölését követi, azaz:

az N azt jelenti, hogy az eredményhalmazban az adott metaadatelemnek csak N előfordulása lehet,

az »1..*« azt jelenti, hogy az adott metaadatelem legalább egyszer előfordul az eredményhalmazban,

a »0..1« azt jelenti, hogy az adott metaadatelem előfordulása az eredményhalmazban feltételes, és legfeljebb egyszeri lehet,

a »0..*« azt jelenti, hogy az adott metaadatelem előfordulása az eredményhalmazban feltételes, és egyszeri vagy többszöri lehet,

ha a számosság jelzése »0..1« vagy »0..*«, a megadott feltétel határozza meg, hogy kötelező-e az adott metaadatelem,

a negyedik oszlop feltételes utasítást tartalmaz arra az esetre, ha az elem számossága nem vonatkozik minden forrástípusra. Egyébként minden elem kötelezőnek tekintendő.

B. RÉSZ

»Kategória« metaadatelem

1.   Kategória

A téradat-szolgáltatás lehívhatóság szempontjából megállapított státusának megadása.

E metaadatelem értéktartományát az alábbiak szerint kell meghatározni:

1.1.   Lehívható (invocable)

Lehívható téradat-szolgáltatásról van szó.

1.2.   Interoperábilis (interoperable)

Interoperábilis lehívható téradat-szolgáltatásról van szó.

1.3.   Harmonizált (harmonised)

Harmonizált interoperábilis téradat-szolgáltatásról van szó.

C. RÉSZ

A metaadatelemek számosságára és feltételeire vonatkozó utasítások

A téradat-szolgáltatást leíró új metaadatok tartalmazzák az 1. táblázatban felsorolt metaadatelemeket vagy metaadatelem-csoportokat.

Az említett metaadatelemeknek vagy metaadatelem-csoportoknak meg kell felelniük az 1. táblázatban rögzített várható számosságnak és a vonatkozó feltételeknek.

Ha egy adott metaadatelemre vonatkozóan nincs rögzítve külön feltétel, akkor az elem használata kötelezőnek tekintendő.

1. táblázat

A lehívható téradat-szolgáltatásokra vonatkozó metaadatok

Hivatkozás

Új metaadatelemek

Számosság

Feltétel

1

Kategória

0..1

lehívható téradat-szolgáltatás esetében kötelező

D. RÉSZ

Az 1205/2008/EK rendeletben meghatározott metaadatokra vonatkozó további követelmények

1.   Forrásazonosító

Az 1205/2008/EK rendeletben foglalt »forrásazonosító« metaadatelem tartalmazza a téradat-szolgáltatást nyújtó szolgáltató összes hozzáférési pontját is; ezeket egyértelműen azonosítani kell.

2.   Specifikáció

Az 1205/2008/EK rendeletben megadott »specifikáció« metaadatelem tartalmaz olyan műszaki specifikációkat vagy azokra történő hivatkozásokat is, például – de nem kizárólag – az INSPIRE műszaki útmutatót (INSPIRE technical guidance), amelyekkel a lehívható téradat-szolgáltatás teljes mértékben összhangban áll, és amelyek megadnak minden olyan szükséges (emberi és adott esetben gépi olvasásra alkalmas) műszaki elemet, amely a szolgáltatás lehívását lehetővé teszi.”


II. MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

A LEHÍVHATÓ TÉRADAT-SZOLGÁLTATÁSOK VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

A. RÉSZ

Az 1205/2008/EK rendeletben meghatározott metaadatokra vonatkozó további követelmények

1.   A használatra és a hozzáférésre vonatkozó általános feltételek

A téradat-szolgáltatáshoz való hozzáférésre és a szolgáltatás használatára alkalmazandó műszaki korlátozásokat az 1205/2008/EK rendeletben meghatározott »AZ ADATHASZNÁLATRA ÉS A HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK« metaadatelemben kell dokumentálni.

2.   Felelős szervezet

Az 1205/2008/EK rendelet szerinti felelős szervezetnek – az említett rendeletben meghatározott szerepkörének megfelelően – tájékoztatást kell adnia legalább az adatgazda felelős szervezetről.

B. RÉSZ

Metaadatelemek

3.   Koordinátareferenciarendszer-azonosító

Ez – releváns esetben – a téradat-szolgáltatás által támogatott koordinátareferencia-rendszerek listáját jelenti.

Minden támogatott koordinátareferencia-rendszert azonosító alkalmazásával kell használni.

4.   A szolgáltatás minősége

Ez a szolgáltatás minimális minőségét jelenti, amelyet a téradat-szolgáltatásért felelős szervezet becsül fel, és amely egy bizonyos időszakon keresztül elvárhatóan érvényes.

4.1.   Kritériumok

Ezek azok a kritériumok, amelyekre a mérések hivatkoznak.

E metaadatelem értéktartománya az alábbiak szerint alakul:

4.1.1.   Rendelkezésre állás (availability)

A szolgáltatás rendelkezésre állásának idejét adja meg százalékos arányban.

4.1.2.   Teljesítés (performance)

A téradat-szolgáltatáshoz beérkező kérés teljesítésének gyorsaságát határozza meg.

4.1.3.   Kapacitás (capacity)

Azon egyidejű kérések maximális száma, amelyeket a megadott teljesítés mellett garantáltan végre lehet hajtani.

4.2.   Mérték

4.2.1.   Leírás

Leírja az egyes kritériumokhoz tartozó mértéket.

E metaadatelem értéktartománya tetszőleges szöveges bejegyzés.

4.2.2.   Érték (value)

Leírja az egyes kritériumokhoz tartozó mérték értékét.

E metaadatelem értéktartománya tetszőleges szöveges bejegyzés.

4.2.3.   Egység (unit)

Leírja az egyes kritériumokhoz tartozó mértékegységet.

E metaadatelem értéktartománya tetszőleges szöveges bejegyzés.

C. RÉSZ

A metaadatelemek számosságára és feltételeire vonatkozó utasítások

Az interoperábilis téradat-szolgáltatást leíró metaadatok tartalmazzák az 1. táblázatban felsorolt metaadatelemeket vagy metaadatelem-csoportokat.

Az említett metaadatelemeknek vagy metaadatelem-csoportoknak meg kell felelniük az 1. táblázatban rögzített várható számosságnak és a vonatkozó feltételeknek.

Ha egy adott metaadatelemre vonatkozóan nincs rögzítve külön feltétel, akkor az elem használata kötelezőnek tekintendő.

1. táblázat

A téradat-szolgáltatásokra vonatkozó metaadatok

Hivatkozás

Új metaadatelemek

Számosság

Feltétel

1

Koordinátareferenciarendszer-azonosító

1..*

Releváns esetben kötelező

2

A szolgáltatás minősége

3..*”

 


III. MELLÉKLET

„VII. MELLÉKLET

AZ INTEROPERÁBILIS TÉRADAT-SZOLGÁLTATÁSOK HARMONIZÁCIÓJÁNAK VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

A. RÉSZ

Jellemzők

1.   A szolgáltatás minősége

A harmonizált téradat-szolgáltatás rendelkezésre állásának valószínűsége 98 %-os kell, hogy legyen.

2.   A kibocsátandó adatok kódolása

A 2007/2/EK irányelv hatálya alá tartozó térbeli objektumokat megjelenítő harmonizált téradat-szolgáltatás esetében a szóban forgó térbeli objektumokat e rendeletnek megfelelően kódolni kell.

B. RÉSZ

Metaadatelemek

3.   »lehívás« metaadat

A »lehívás« metaadatelem a harmonizált téradat-szolgáltatás interfészeit dokumentálja, és a gépek közötti kommunikáció lehetővé tétele érdekében felsorolja a végpontokat.

C. RÉSZ

A metaadatelemek számosságára és feltételeire vonatkozó utasítások

A harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatai tartalmazzák az 1. táblázatban felsorolt metaadatelemeket vagy metaadatelem-csoportokat.

Az említett metaadatelemnek vagy metaadatelem-csoportoknak meg kell felelniük az 1. táblázatban rögzített várható számosságnak és a vonatkozó feltételeknek.

Ha egy adott metaadatelemre vonatkozóan nincs rögzítve külön feltétel, akkor az elem használata kötelezőnek tekintendő.

1. táblázat

Harmonizált téradat-szolgáltatásokra vonatkozó metaadatok

Hivatkozás

Új metaadatelemek

Számosság

Feltétel

1

»lehívás« metaadat

1..*

 

D. RÉSZ

Műveletek

1.   Műveletek jegyzéke

A harmonizált téradat-szolgáltatások a 2. táblázatban szereplő műveleteket végzik.

2. táblázat

Harmonizált téradat-szolgáltatások keretében végzett műveletek

Művelet

Szerepkör

»harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak lekérdezése«

a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi szükséges adat rendelkezésre bocsátása és a szolgáltatás kapacitásainak ismertetése

2.   A »harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak lekérdezése« művelet

2.1.   A »harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak lekérdezése« kérés

2.1.1.   A »harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak lekérdezése« kérési paraméterek

A »harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak lekérdezése« kérési paraméter megadja a »harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak lekérdezése« válasz tartalmának természetes nyelvét

2.2.   A »harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak lekérdezése« válasz

A »harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak lekérdezése« válasz tartalmazza az alábbi paramétercsoportokat:

harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatai,

műveletek metaadatai,

nyelvek.

2.2.1.   Harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak paraméterei

A harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak paraméterei legalább a harmonizált téradat-szolgáltatások e rendelet és az 1205/2008/EK rendelet szerinti INSPIRE metaadatelemeit tartalmazzák.

2.2.2.   »Műveleti metaadat« paraméterek

A műveleti metaadat-paraméter a harmonizált téradat-szolgáltatások műveleteiről bocsát rendelkezésre metaadatokat. Tartalmaznia kell legalább az egyes műveletek leírását, ezen belül legalább a kicserélt adatok leírását és a hálózatcímet.

2.2.3.   »Nyelvek« paraméter

A nyelvek tekintetében a következő két paramétert kell megadni:

a »válasz nyelve« paraméter, amely a »harmonizált téradat-szolgáltatás metaadatainak lekérdezése« válasz paramétereiben használt természetes nyelvet jelöli meg,

a »támogatott nyelvek« paraméter, amely a harmonizált téradat-szolgáltatás által támogatott természetes nyelvek listáját tartalmazza.”


Top