EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0808

A Bizottság 808/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 17. ) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról

OJ L 227, 31.7.2014, p. 18–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj

31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 227/18


A BIZOTTSÁG 808/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 17.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére, 12. cikkére, 14. cikke (6) bekezdésére, 41. cikkére, 54. cikke (4) bekezdésére, 66. cikke (5) bekezdésére, 67. cikkére, 75. cikke (5) bekezdésére és 76. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott uniós vidékfejlesztési támogatásra vonatkozóan az 1305/2013/EU rendelet általános szabályokat állapít meg, melyek kiegészítik az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) második részében meghatározott, az európai strukturális és beruházási alapokat érintő közös rendelkezéseket. A szóban forgó rendeletekkel létrehozott új jogi keret zökkenőmentes működése és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy bizonyos szabályokat fogadjon el e jogi keret végrehajtását érintően.

(2)

Elsősorban az 1305/2013/EU rendelet 8. cikkének és az 1303/2013/EU rendelet 27. cikkének rendelkezései alapján szabályokat kell megállapítani a vidékfejlesztési programok tartalmának ismertetésére. Meg kell határozni továbbá, hogy az ismertetéssel kapcsolatos szabályok közül melyek vonatkozzanak egyúttal az 1303/2013/EU rendelet 28. cikke szerinti, az EBB által végrehajtott, tőketartalék felszabadítását biztosító, felső határ nélküli garanciákkal és értékpapírosítással kapcsolatos közös eszközökkel foglalkozó programokra is. Emellett meg kell határozni a nemzeti keretszabályozások tartalmára vonatkozó szabályokat is.

(3)

Meg kell állapítani továbbá a nemzeti keretszabályozások jóváhagyási eljárásait és menetrendjét.

(4)

A vidékfejlesztési programok módosításainak rendszerezése érdekében meg kell határozni azokat a szabályokat, amelyek a programok benyújtására és a módosítások gyakoriságára vonatkoznak. Mindezt úgy kell megtenni, hogy az adminisztratív terhek lehető legnagyobb mértékben csökkenjenek, ugyanakkor a jól meghatározott sürgősségi esetek és különleges helyzetek rugalmasan kezelhetők legyenek.

(5)

Meg kell állapítani a nemzeti keretszabályozások módosításának szabályait, többek között az időzítésre vonatkozóan és mindenekelőtt a regionális programokat végrehajtó tagállamok nemzeti keretszabályozásai módosításának megkönnyítése céljából.

(6)

Az EMVA-források hatékony felhasználása érdekében utalványrendszereket vagy azokkal egyenértékű rendszereket kell meghatározni a tudásátadással és a tájékoztatási tevékenységekkel kapcsolatos résztvevői költségek kifizetésére oly módon, hogy biztosítva legyen a megtérített kiadások egyértelmű kapcsolata a résztvevőnek nyújtott konkrét, támogatható képzéssel vagy tudásátadással.

(7)

A tanácsadói szolgáltatást nyújtó hatóságok vagy szervek kiválasztása során az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési szabályokat kell követni annak biztosítására, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő szolgáltató kerüljön kiválasztásra.

(8)

Mivel a végső kifizetésre csak az üzleti terv pontos végrehajtását követően kerülhet sor, meg kell határozni az erre vonatkozó értékelés egységes paramétereit. Ezenkívül annak megkönnyítése érdekében, hogy azon fiatal mezőgazdasági termelők, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodni, az 1305/2013/EU rendelet 19. cikkében említett, a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztésével kapcsolatos intézkedések keretében más intézkedésekhez is hozzáférhessenek, szabályokat kell megállapítani több intézkedésnek az üzleti tervbe való beépítése céljából, valamint a kapcsolódó kérelmekre vonatkozó jóváhagyási eljárást érintően.

(9)

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az agrár-környezetvédelemhez és az éghajlathoz, az ökológiai gazdálkodáshoz és az állatjóléthez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra nyújtott támogatásokat ezen kötelezettségvállalások különleges jellege miatt az 1305/2013/EU rendelet II. mellékletében meghatározott egységektől eltérő egységek alapján számolják ki. Szabályokat kell megállapítani a megengedett legnagyobb összegek betartása, az állategységenként történő kifizetésekre vonatkozó kivétel, valamint a különböző állatkategóriák állategységekre való átváltása tekintetében is.

(10)

Annak biztosítására, hogy az 1305/2013/EU rendelet 28–31. cikke, 33. cikke és 34. cikke szerinti intézkedések miatti többletköltségek és elmaradó bevételek kiszámítása átlátható és ellenőrizhető legyen, meg kell határozni a kiszámítás bizonyos, minden tagállamra egységesen vonatkozó elemeit.

(11)

A túlkompenzálás és a megnövekedett adminisztratív terhek elkerülése érdekében szabályokat kell meghatározni egyes intézkedések összekapcsolására.

(12)

A nemzeti vidékfejlesztési hálózatok tekintetében szabályokat kell hozni azok beindítására és szerkezetére vonatkozóan, biztosítva e hálózatok hatékony, kellő időben történő és a programok végrehajtását megfelelően támogató működését.

(13)

Az EMVA-támogatásban részesülő vidékfejlesztési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében ez a rendelet részletesen meghatározza az irányító hatóság ezzel kapcsolatos teljesítendő feladatait. Az irányító hatóság rendszerszerű stratégiába foglalja általános tájékoztatási és közzétételi tevékenységét, és saját honlapot vagy portált hoz létre a vidékfejlesztési politikával kapcsolatos tudatosság fokozása és a finanszírozási lehetőségekre vonatkozó információk elérhetőségének és átláthatóságának növelése érdekében. Rendelkezni kell a kedvezményezettek arra vonatkozó felelősségéről, hogy a projektre nyújtott EMVA-támogatással kapcsolatban tájékoztatást adjanak.

(14)

Az egységes monitoring- és értékelési rendszer felállításának megkönnyítése érdekében meg kell határozni e rendszer közös elemeit, többek között egyes mutatókat és az értékelési tervet.

(15)

Meg kell határozni az 1305/2013/EU rendelet 75. cikke szerinti éves végrehajtási jelentés központi elemeit és az 1303/2013/EU rendelet 56. cikke szerinti értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelményeket.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az 1305/2013/EU rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat állapít meg a vidékfejlesztési programok ismertetése, a vidékfejlesztési programok és nemzeti keretszabályozások jóváhagyására és módosítására vonatkozó eljárások és menetrendek, a nemzeti keretszabályozások tartalma, a vidékfejlesztési programokkal kapcsolatos tájékoztatás és közzététel, bizonyos vidékfejlesztési intézkedések végrehajtása, a monitoring és értékelés, valamint a jelentéstétel tekintetében.

2. cikk

A vidékfejlesztési programok és a nemzeti keretszabályozások tartalma

A vidékfejlesztési programoknak az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke és az 1303/2013/EU rendelet 27. cikke szerinti tartalmát, az 1303/2013/EU rendelet 28. cikke szerinti, az Európai Beruházási Bank (EBB) által végrehajtott, tőketartalék felszabadítását biztosító, felső határ nélküli garanciákkal és értékpapírosítással kapcsolatos közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programok tartalmát, valamint az 1305/2013/EU rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti nemzeti keretszabályozások tartalmát e rendelet I. mellékletének megfelelően kell ismertetni.

3. cikk

A nemzeti keretszabályozások elfogadása

Az 1305/2013/EU rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében említett nemzeti keretszabályozásokat az 1303/2013/EU rendelet 29. cikkének megfelelően kell elfogadni.

4. cikk

A vidékfejlesztési programok módosítása

(1)   A vidékfejlesztési programok és a nemzeti vidékfejlesztési hálózatok létrehozását és működtetését célzó egyedi programok módosítására irányuló javaslatok különösen az alábbi adatokat tartalmazzák:

a)

a javasolt módosítás típusa;

b)

a módosítást indokló okok és/vagy végrehajtási problémák;

c)

a módosítás várt hatásai;

d)

a változás mutatókra gyakorolt hatása;

e)

összefüggés a változás és az 1303/2013/EU rendelet II. címének II. fejezete szerinti partnerségi megállapodás között.

(2)   Az 1305/2013/EU rendelet 11. cikke a) pontjának i. alpontja szerinti programmódosítás a programozási időszak során legfeljebb háromszor javasolható.

Az összes többi módosítástípus tekintetében egyszeri javaslat nyújtható be naptári évenként és programonként, kivéve 2023-ban, amikor több javaslat is előterjeszthető azon módosítások tekintetében, amelyek kizárólag a finanszírozási terv kiigazítását érintik, ideértve a mutatókat tartalmazó terv kapcsolódó változásait is.

Az első és második albekezdés nem alkalmazandó:

a)

ha az illetékes nemzeti közigazgatási szerv által hivatalosan természeti katasztrófának vagy katasztrófaeseménynek minősített esemény miatt sürgősségi intézkedéseket kell hozni; vagy

b)

ha az uniós jogi keret változása miatt módosításra van szükség; vagy

c)

az 1303/2013/EU rendelet 21. cikkében említett eredményességi felülvizsgálatot követően; vagy

d)

az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése h) pontjának i. alpontja szerinti, az egyes évekre tervezett teljes EMVA-hozzájárulásban bekövetkezett olyan változás esetén, amely a szóban forgó rendelet 58. cikkének (7) bekezdésében említett, tagállamonkénti éves bontásokban történő változások következménye.

(3)   A tagállamok az 1305/2013/EU rendelet 11. cikke a) pontjának iii. alpontja szerinti típusú legutóbbi programmódosításukat 2020. szeptember 30-ig benyújtják a Bizottságnak.

A más típusú programmódosításokat 2023. szeptember 30-ig kell benyújtani a Bizottságnak.

(4)   Ha egy programmódosítás miatt megváltozik az 1305/2013/EU rendelet 6. cikke (3) bekezdése második albekezdésében meghatározott táblázatban foglalt bármely adat, a programmódosítás jóváhagyásának magában kell foglalnia az említett táblázat megfelelő felülvizsgálatát is.

5. cikk

A nemzeti keretszabályozások módosítása

(1)   Az 1303/2013/EU rendelet 30. cikkét, az 1305/2013/EU rendelet 11. cikkét és e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontját értelemszerűen alkalmazni kell a nemzeti keretszabályozások módosításaira is.

(2)   Az 1305/2013/EU rendelet 6. cikke (3) bekezdése második albekezdésében említett táblázatot is magában foglaló nemzeti keretszabályozás benyújtását választó tagállamok módosításokat nyújthatnak be a Bizottságnak a nemzeti keretszabályozásban szereplő táblázatra vonatkozóan, figyelembe véve különféle programjaik végrehajtási szintjét.

(3)   A (2) bekezdésben említett módosítások jóváhagyását követően a Bizottság kiigazítja az érintett programok 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése h) pontjának i. alpontja szerinti finanszírozási terveit, feltéve ha:

a)

az EMVA-hozzájárulás teljes összege programonként a teljes programozási időszak tekintetében nem módosul;

b)

az érintett tagállamnak nyújtott EMVA-juttatás teljes összege nem módosul;

c)

a felülvizsgálat évét megelőző évekre vonatkozó program éves bontásai nem módosulnak;

d)

az érintett tagállamnak nyújtott éves EMVA-juttatásra vonatkozó előírást betartják;

e)

az 1305/2013/EU rendelet 59. cikkének (6) bekezdése szerinti, a környezetvédelemhez és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó intézkedések támogatására nyújtott teljes EMVA-finanszírozásra vonatkozó előírást betartják.

(4)   Az illetékes nemzeti közigazgatási szerv által hivatalosan természeti katasztrófának vagy katasztrófaeseménynek minősített események miatti sürgősségi intézkedések esetének, a jogi keretet érintő változások esetének vagy az 1303/2013/EU rendelet 21. cikkében említett eredményességi felülvizsgálatból eredő változások esetének kivételével a nemzeti keretszabályozás (2) bekezdésben említett módosításaira vonatkozó kéréseket csak naptári évenként egyszer, április 1-je előtt lehet benyújtani. A 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdésétől eltérve, a programokat érintő, az említett felülvizsgálatból fakadó változtatások az ugyanazon évben benyújtott egyszeri módosítási javaslaton túlmenően is végrehajthatók.

(5)   A módosítást jóváhagyó végrehajtási aktust időben kell elfogadni oly módon, hogy a vonatkozó költségvetési kötelezettség még azon év vége előtt módosítható legyen, amelyben a felülvizsgálatot előterjesztették.

6. cikk

Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek

(1)   A tagállamok rendelkezhetnek annak lehetőségéről, hogy az 1305/2013/EU rendelet 14. cikke szerinti, tudásátadásra és tájékoztatásra irányuló tevékenységekben részt vevők utazási és szállásköltségeit, valamint napidíját érintő kiadások, továbbá a mezőgazdasági termelők helyettesítésének kapcsolódó költségei utalványrendszerek vagy azokkal egyenértékű rendszerek révén kerüljenek kifizetésre.

(2)   Az (1) bekezdésben említett rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok:

a)

gondoskodnak arról, hogy az utalvány vagy az azzal egyenértékű eszköz érvényességi ideje ne haladja meg az egy évet;

b)

meghatározzák az utalványokhoz vagy az azokkal egyenértékű eszközökhöz való hozzájutás szabályait, előírva különösen azt, hogy azoknak egy adott tevékenységhez kell kapcsolódniuk;

c)

meghatározzák azon speciális feltételeket, amelyek mellett az utalványok visszatéríthetők a képzés nyújtója vagy a tudásátadásra vagy tájékoztatásra irányuló egyéb tevékenység végzője részére.

7. cikk

Tanácsadási szolgáltatást nyújtó hatóságok vagy szervezetek kiválasztása

Az 1305/2013/EU rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett pályázati felhívásoknak meg kell felelniük az alkalmazandó uniós és nemzeti közbeszerzési szabályoknak. A pályázat keretében kellően figyelembe kell venni, hogy a pályázó milyen mértékben felel meg a szóban forgó cikkben említett képesítéseknek.

8. cikk

Üzleti tervek

(1)   Az 1305/2013/EU rendelet 19. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában a tagállamok a szóban forgó rendelet 19. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpontja szerinti támogatás esetében értékelik az ugyanezen rendelet 19. cikkének (4) bekezdésében említett üzleti terv megvalósítását a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) (5) cikkének (1) bekezdésében említett tevékenységek megfelelő végrehajtása tekintetében.

(2)   Az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerinti támogatás esetében, amennyiben az üzleti terv a szóban forgó rendelet hatálya alá eső más vidékfejlesztési intézkedések alkalmazását is tartalmazza, a tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a támogatási kérelem jóváhagyása hozzáférést biztosítson az említett intézkedésekkel kapcsolatos támogatáshoz is. Ha egy tagállam él ezzel a lehetőséggel, akkor biztosítania kell, hogy a támogatási kérelem tartalmazza az említett intézkedésekkel kapcsolatos jogosultság értékeléséhez szükséges információkat.

9. cikk

Egységek átváltása

(1)   Ha az 1305/2013/EU rendelet 28., 29. és 34. cikke szerinti kötelezettségek az ugyanezen rendelet II. mellékletében meghatározottaktól eltérő egységekben vannak kifejezve, a tagállamok a kifizetéseket az eltérő egységek alapján számíthatják ki. Ilyen esetben a tagállamok biztosítják a szóban forgó mellékletben meghatározott, EMVA-támogatással támogatható évenkénti maximális összegekre vonatkozó előírás betartását.

(2)   Az 1305/2013/EU rendelet 28. cikke (10) bekezdésének b) pontja szerinti, a tenyésztésből való kivonás veszélye által fenyegetett helyi fajták tenyésztésére irányuló kötelezettségvállalásokra vonatkozó kifizetések kivételével a szóban forgó rendelet 28., 29. és 34. cikke szerinti kifizetések nem történhetnek állategységenként.

A különböző állatkategóriák állategységekre való átváltását a II. melléklet határozza meg.

10. cikk

A többletköltségekre és az elmaradt bevételre vonatkozó általános feltevések

(1)   A többletköltségekre és az elmaradt bevételre vonatkozó általános feltevések alapján a tagállamok rögzíthetik az 1305/2013/EU rendelet 28–31., 33. és 34. cikke szerinti intézkedések vagy művelettípusok tekintetében történő kifizetések összegét.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett számítások és a kapcsolódó támogatások:

a)

kizárólag ellenőrizhető elemeket tartalmazzanak;

b)

megfelelő szakértelemmel kiszámított számadatokon alapuljanak;

c)

egyértelműen megjelöljék a felhasznált számadatok forrását;

d)

a regionális vagy a helyi feltételek és a tényleges földhasználat figyelembevétele érdekében adott esetben differenciáltak legyenek;

e)

ne tartalmazzanak beruházási költségekhez kapcsolódó elemeket.

11. cikk

Kötelezettségek kombinálása és intézkedések kombinálása

(1)   Az 1305/2013/EU rendelet 28. cikke szerinti, agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos különböző kötelezettségvállalások, a 29. cikk szerinti, ökológiai gazdálkodáshoz, a 33. cikk szerinti, állatjóléthez kapcsolódó kötelezettségvállalások, valamint a 34. cikk szerinti, erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások kombinálhatók, feltéve, ha egymást kiegészítik és egymással összeegyeztethetőek. A tagállamok vidékfejlesztési programjaikhoz mellékelik az engedélyezett kombinációk listáját.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdés szerinti intézkedések, vagy az ugyanazon vagy különböző intézkedésekhez tartozó kötelezettségvállalások kombinálásra kerülnek, a tagállamok a támogatási szint meghatározása során figyelembe veszik a kombinálás miatt elmaradt bevételeket és az abból adódó többletköltségeket.

(3)   Ha egy művelet két vagy több intézkedéshez kapcsolódik, vagy két vagy több művelettípushoz tartozik, a tagállamok a kiadást a domináns intézkedéshez vagy a domináns művelettípushoz rendelik. Ebben az esetben a domináns intézkedés vagy művelettípus szerinti hozzájárulási mértéket kell alkalmazni.

12. cikk

Nemzeti vidékfejlesztési hálózat

(1)   A vidékfejlesztési programnak vagy – megfelelő esetben – a nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozását és működtetését célzó egyedi programnak a Bizottság általi jóváhagyását követő 12 hónapon belül a tagállamok rendelkeznek az 1305/2013/EU rendelet 54. cikke szerinti nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozásáról és működtetéséről, valamint cselekvési tervének végrehajtásáról.

(2)   A nemzeti vidékfejlesztési hálózat működtetéséhez szükséges struktúrát vagy a nemzeti vagy regionális illetékes hatóságokon belül, vagy pályázati eljárás keretében történő külső kiválasztás útján, vagy pedig a két módszer kombinálásával kell létrehozni. E struktúrának alkalmasnak kell lennie legalább az 1305/2013/EU rendelet 54. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenységek elvégzésére.

(3)   Amennyiben egy tagállam a nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozását és működtetését célzó egyedi program mellett döntött, a programnak magában kell foglalnia az e rendelet I. mellékletének 3. részében meghatározott elemeket.

13. cikk

Tájékoztatás és nyilvánosság

(1)   Tájékoztatás céljából az irányító hatóság megküldi a monitoringbizottságnak tájékoztatási és közzétételi stratégiáját, valamint az erre vonatkozó módosításokat. A stratégiát legkésőbb hat hónappal a vidékfejlesztési program elfogadását követően kell megküldeni. Az irányító hatóság legalább évente egyszer tájékoztatja a monitoringbizottságot a tájékoztatási és közzétételi stratégia végrehajtásának előrehaladásáról, az eredmények elemzéséről, valamint a következő évben végrehajtandó tervezett tájékoztatási és közzétételi tevékenységről.

(2)   Az irányító hatóságnak és a kedvezményezetteknek a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos feladataira vonatkozó részletes szabályokat a III. melléklet határozza meg.

14. cikk

Monitoring- és értékelési rendszer

(1)   Az 1305/2013/EU rendelet 67. cikkében említett közös monitoring- és értékelési rendszernek a következő elemeket kell magában foglalnia:

a)

a prioritások, a kiemelt területek és az intézkedések közötti kölcsönhatásokat megjelenítő beavatkozási logika;

b)

közös kontextus-, eredmény- és kimeneti mutatók, ideértve a számszerűsített célokra vonatkozó, kiemelt jelentőségű vidékfejlesztési területekkel kapcsolatos mutatókat is; az eredményességi felülvizsgálat előre meghatározott mutatói;

c)

egységes értékelési kérdések az V. mellékletben meghatározottak szerint;

d)

adatgyűjtés, -tárolás és -továbbítás;

e)

a monitoring- és értékelési tevékenységek rendszeres jelentése;

f)

értékelési terv;

g)

előzetes és utólagos értékelések, valamint a vidékfejlesztési programokhoz kapcsolódó minden egyéb értékelési tevékenység, ideértve azokat, amelyek az 1303/2013/EU rendelet 50. cikkének (4) és (5) bekezdésében, illetve az 1305/2013/EU rendelet 75. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett, 2017-ben és 2019-ben benyújtandó éves végrehajtási jelentésre vonatkozó szigorúbb követelmények teljesítéséhez szükségesek;

h)

a monitoringért és értékelésért felelős szereplők segítése feladataik ellátásában.

(2)   A vidékfejlesztési politikában alkalmazott közös kontextus-, eredmény- és kimeneti mutatókat a IV. melléklet határozza meg. Az említett melléklet rögzíti a kiemelt jelentőségű vidékfejlesztési területek vonatkozásában számszerűsített célok megállapítására alkalmazott mutatókat is. Az eredményességmérési keret 1303/2013/EU rendelet II. melléklete 2. pontjában említett részcéljainak és céljainak meghatározásához a tagállamok vagy az e rendelet IV. mellékletének 5. pontja szerinti előre meghatározott eredményességmérésikeret-mutatókat alkalmazzák, vagy kiegészítik és/vagy helyettesítik ezeket a mutatókat a vidékfejlesztési programban meghatározott más releváns kimeneti mutatókkal.

(3)   A VI. mellékletben meghatározott technikai segítségnyújtási dokumentumok a monitoring- és értékelési rendszer részét képezik.

(4)   Azon művelettípusokat érintően, amelyeknél az e rendelet I. melléklete 1. része 11. pontjának c) alpontjában említett táblázat az 1305/2013/EU rendelet 5. cikke első bekezdése (2) pontjának a) alpontja, 5. cikke első bekezdése (5) pontjának a)–d) pontja, valamint 5. cikke első bekezdése (6) pontjának a) alpontja szerinti kiemelt területekhez való lehetséges hozzájárulást tüntet fel, az 1305/2013/EU rendelet 70. cikkében említett műveletek elektronikus formában történő rögzítésekor zászlóval (zászlókkal) meg kell jelölni azokat az eseteket, amelyeknél a művelet egy eleme az említett kiemelt területek közül egyet vagy többet támogat.

15. cikk

Éves végrehajtási jelentés

Az 1305/2013/EU rendelet 75. cikkében említett éves végrehajtási jelentés ismertetését e rendelet VII. melléklete határozza meg.

16. cikk

Értékelési terv

Az 1303/2013/EU rendelet 56. cikkének (1) bekezdésében említett értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelményeket e rendelet I. melléklete 1. részének 9. pontja határozza meg.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 487. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(3)  A Bizottság 2014. március 11-i 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és átmeneti rendelkezések bevezetéséről (Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.).


I. MELLÉKLET

I.   RÉSZ

A vidékfejlesztési programok tartalmának ismertetése

1.   A vidékfejlesztési program címe

2.   Tagállam vagy közigazgatási terület

a)

A program által lefedett földrajzi terület

b)

A terület osztályozása

3.   Előzetes értékelés

Nem alkalmazandó az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programokra

a)

A folyamat leírása a vidékfejlesztési program lebonyolításának fő szakaszait illetően, beleértve a fő események és az időközi jelentések ütemezését

b)

Az előzetes értékelés ajánlásait és azok figyelembevételének módját feltüntető strukturált táblázat

c)

A vidékfejlesztési programhoz az előzetes értékelés teljes szövegét (beleértve a stratégiai környezeti vizsgálat – SKV – követelményeit) csatolni kell.

4.   Gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek (GYELV) és a kielégítendő igények

Nem alkalmazandó az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programokra

a)

A GYELV-elemzés a következő szerkezeti elemeket tartalmazza:

i.

a program által lefedett terület jelenlegi helyzetének átfogó, általános leírása közös és programspecifikus kontextusmutatók és más naprakész minőségi adatok alapján;

ii.

a program által lefedett terület erősségei;

iii.

a program által lefedett terület gyengeségei;

iv.

a program által lefedett területen feltárt lehetőségek;

v.

a program által lefedett területen azonosított veszélyek;

vi.

a közös és programspecifikus kontextusmutatókhoz kapcsolódó adatokat tartalmazó strukturált táblázat.

b)

Az igények értékelése a GYELV-elemzés adatai alapján az egyes uniós vidékfejlesztési prioritások (a továbbiakban: prioritás) és kiemelt területek tekintetében, illetve a három átfogó célkitűzés tükrében (környezetvédelem – beleértve a Natura 2000 területek sajátos szükségleteit az intézkedések fontossági sorrendben történő végrehajtására irányuló tervnek (1) megfelelően –, az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás, innováció).

5.   A stratégia leírása

a)

Annak megindoklása, hogy a regionális fejlesztési programnak miért kell foglalkoznia a kiválasztott szükségletekkel, valamint a célkitűzések, a prioritások, a kiemelt területek és a célmeghatározás (a GYELV és a szükségletértékelés adatai alapján). Adott esetben a program tematikus alprogramjainak megindoklása. Az indoklásban különösen az 1307/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. és iv. alpontjában foglalt követelmények teljesülését kell igazolni.

b)

Az egyes kiemelt területeken belül a vidékfejlesztési intézkedések kombinációja és indoklása, beleértve a pénzügyi források intézkedések közötti elosztásának indoklását és annak bemutatását, hogy a támogatások kielégítik a megjelölt célkitűzések megvalósításához szükséges feltételeket, az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. és iii. alpontjában foglaltaknak megfelelően. A program beavatkozási logikájából kiinduló intézkedéskombinációnak a GYELV-elemzés adatain, valamint a szükségletek a) pontban említett indoklásán és rangsorolásán kell alapulnia.

c)

Az átfogó célkitűzések megvalósításának leírása, beleértve az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontjának v. alpontjában foglalt különleges követelmények teljesítését is.

d)

A beavatkozási logikát bemutató összefoglaló táblázat, amely feltünteti a regionális fejlesztési program keretében kiválasztott prioritásokat és kiemelt területeket, a számszerűsített mutatókat, valamint az azok megvalósítása érdekében alkalmazott intézkedések kombinációját, beleértve a tervezett kiadásokat. Az összefoglaló táblázatot az 5. pont b) alpontjában és a 11. pontban megjelölt információk alapján, a 184/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) 4. cikkének a) és b) pontjában említett elektronikus adatcsere-rendszer (a továbbiakban: SFC2014) jellemzőinek felhasználásával automatikusan kell generálni.

e)

A szabályozási követelményekre és az innovációval kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó kielégítő tanácsadást és támogatást biztosító tanácsadási kapacitás leírása az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontjának vi. alpontjában előírt intézkedések végrehajtásának igazolására.

6.   Az előfeltételek értékelése az alábbi strukturált táblázatok segítségével:

a)

Az előfeltételek alkalmazhatóságának értékelésére vonatkozó információk.

b)

Az egyes alkalmazandó általános, illetve prioritáshoz kapcsolódó előfeltételek esetében egyetlen táblázatban fel kell tüntetni a következőket:

i.

a teljesítés értékelése, valamint

ii.

azon prioritások/kiemelt területek és intézkedések jegyzéke, amelyekre az előfeltétel vonatkozik. Az egyes előfeltételek szempontjából különös jelentőséggel bíró prioritások/kiemelt területek és intézkedések indikatív jegyzékét a 4. rész tartalmazza;

iii.

a vonatkozó kritériumok jegyzéke és teljesülésük értékelése;

iv.

a stratégiákra, jogi aktusokra vagy egyéb releváns dokumentumokra történő hivatkozások, beleértve az egyes kritériumok teljesülését alátámasztó részekre és cikkekre történő hivatkozásokat is.

c)

Egy-egy táblázat azoknak az alkalmazandó általános előfeltételeknek, illetve prioritásokkal kapcsolatos előfeltételeknek a vonatkozásában, amelyek egyáltalán nem, vagy csak részben teljesülnek; mindkét táblázat tartalmazza a következő információkat:

i.

a nem teljesült kritériumok megnevezése;

ii.

a szóban forgó kritériumok teljesítése érdekében meghozandó intézkedések;

iii.

az említett intézkedésekre vonatkozó határidők; valamint

iv.

a teljesítésért felelős szervek.

7.   Az eredményességmérési keret leírása

Nem alkalmazandó az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programokra

a)

Adott esetben a 14. cikk (2) bekezdésében említett mutatók, a részcélok és a kulcsfontosságú végrehajtási lépések kiválasztására, valamint az eredményességi tartalék kiosztására vonatkozó információk. A célok meghatározását a stratégia keretében – az 5. szakasz a) pontjának megfelelően – meg kell indokolni.

b)

Az eredményességi tartalék kiosztását az egyes prioritásokra vonatkozóan feltüntető táblázat, amely minden mutató esetében megadja a következőket:

i.

a 2023-ig elérendő célok. A célok meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a 12. pontban említett kiegészítő nemzeti finanszírozást, valamint a 13. pontban említett, kiegészítő nemzeti finanszírozás formájában nyújtott állami támogatást;

ii.

a célok alapján 2018-ra meghatározott részcélok.

Az eredményességi tartalék számára kiosztott összeg indoklása, ha az eltér a partnerségi megállapodásban foglalt, az EMVA eredményességi tartalékához történő összes nemzeti hozzájárulás valamennyi nemzeti és regionális program részére történő arányos elosztásától (3) (nem ideszámítva az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programokat, valamint az 1305/2013/EU rendelet 54. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozását és működtetését célzó egyedi programokat).

8.   A kiválasztott intézkedések ismertetése

(1)

A két vagy több intézkedésre alkalmazandó általános feltételek leírása, beleértve adott esetben a vidéki térség meghatározását, a kiindulási adatokat, a kölcsönös megfeleltetést, a pénzügyi eszközök és az előlegek tervezett felhasználását, valamint a beruházásokra vonatkozó közös rendelkezéseket, beleértve az 1305/2013/EU rendelet 45. és 46. cikkének rendelkezéseit.

A regionális fejlesztési programhoz adott esetben mellékelni kell egy listát, amely feltünteti a kötelezettségvállalások 11. cikk (1) bekezdése szerinti megengedett kombinációit.

(2)

Az egyes intézkedések ismertetése, ideértve a következőket:

a)

jogalap;

b)

az intézkedés általános leírása, beleértve az arra vonatkozó beavatkozási logikát, valamint a kiemelt területekhez és az átfogó célkitűzésekhez nyújtott hozzájárulást;

c)

az intézkedés alkalmazási köre, a támogatható kedvezményezettek, valamint adott esetben a támogatás összegének vagy mértékének kiszámításához használt módszer, szükség esetén alintézkedések és/vagy művelettípusok szerinti bontásban. Az egyes művelettípusok esetében a támogatható költségek, a támogathatósági feltételek, az alkalmazandó összegek és támogatási mértékek, valamint a kritériumok megállapítására irányadó elvek;

d)

az intézkedések és/vagy művelettípusok igazolható és ellenőrizhető jellegének leírása:

i.

az intézkedések és/vagy művelettípusok végrehajtásával járó kockázat(ok);

ii.

kockázatcsökkentő intézkedések;

iii.

az intézkedések és/vagy művelettípusok átfogó értékelése.

Az 1305/2013/EU rendelet 28. cikkének hatálya alá tartozó intézkedés esetében a leírásnak tartalmaznia kell egy táblázatot, amely bemutatja az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások, illetve az azok igazolási és ellenőrzési módszerei között fennálló kapcsolatot.

e)

az egyes intézkedések és/vagy művelettípusok leírása a következők szerint:

1.   Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (az 1305/2013/EU rendelet 14. cikke)

a személyzet képesítése és rendszeres képzése révén tudásátadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek feladataik elvégzéséhez szükséges megfelelő kapacitásának meghatározása;

a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkében említett üzemvezetési és erdőgazdálkodási csereprogramok, valamint üzemlátogatások és erdőlátogatások időtartamának és tartalmának meghatározása.

2.   Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások (az 1305/2013/EU rendelet 15. cikke)

általános elvek a megfelelő erőforrások – azaz a rendszeres képzésben részesülő és megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyzet, valamint a tanácsadási tevékenység által lefedett szakterületeken a tanácsadási tapasztalat és a megbízhatóság – biztosítása céljából. A tanácsadás tárgyát képező elemek megnevezése.

3.   A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei (az 1305/2013/EU rendelet 16. cikke)

a nemzeti szinten elismert, mezőgazdasági termékekre, gyapotra vagy élelmiszerekre vonatkozó támogatható minőségrendszerek megnevezése – a mezőgazdaságiüzem-tanúsítási rendszereket is beleértve –, valamint annak igazolása, hogy az említett minőségrendszerek megfelelnek az 1305/2013/EU rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt kritériumoknak;

azon támogatható önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsítási rendszerek, amelyeket a tagállam a bevált gyakorlatokra vonatkozó uniós iránymutatásoknak megfelelőként ismer el.

4.   Beruházások tárgyi eszközökbe (az 1305/2013/EU rendelet 17. cikke)

a nem termelő beruházások meghatározása;

a kollektív beruházások meghatározása;

az integrált projektek meghatározása;

a támogatható Natura 2000 területek és az egyéb, magas természeti értéket képviselő területek meghatározása és azonosítása;

a mezőgazdasági üzemeknek nyújtott támogatás célzottságának leírása az 1305/2013/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésében említett prioritással kapcsolatban végzett GYELV-elemzésnek megfelelően;

az uniós jogszabályok által támasztott azon új követelmények listája, amelyek teljesítéséhez az 1305/2013/EU rendelet 17. cikke (6) bekezdése szerinti támogatás nyújtható;

adott esetben a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkének c) pontjában említett minimális energiahatékonysági követelmények;

adott esetben a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkének e) pontjában említett küszöbértékek meghatározása.

5.   A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése (az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke)

az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett mezőgazdasági kisüzemek meghatározása;

az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésében említett felső és alsó küszöbértékek meghatározása;

a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás különleges feltételei abban az esetben, ha e termelők a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően nem a mezőgazdasági üzem vezetőjeként kezdik meg tevékenységüket;

információ a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett türelmi időszak alkalmazására vonatkozóan;

az üzleti tervvel kapcsolatos követelmények összefoglalása;

a különböző intézkedések ötvözésére vonatkozó lehetőség kihasználása az ezen intézkedésekhez a fiatal mezőgazdasági termelő számára hozzáférést biztosító üzleti terven keresztül;

a diverzifikálás által lefedett területek.

6.   Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (az 1305/2013/EU rendelet 20. cikke)

A kisméretű infrastruktúra meghatározása, beleértve az 1305/2013/EU rendelet 20. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett kisméretű turisztikai infrastruktúrát is;

adott esetben egyedi eltérés, amely lehetővé teszi a széles sávú rendszer és a megújuló energia terén végrehajtott beruházásokat a nagyobb méretű infrastruktúra támogatása érdekében;

a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkének c) pontjában említett minimális energiahatékonysági követelmények;

a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkének e) pontjában említett küszöbértékek meghatározása.

7.   Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke)

azon erdőgazdálkodási üzemméret meghatározása és megindoklása, amely felett a támogatás odaítélésének feltétele egy, a fenntartható erdőgazdálkodással összhangban lévő erdőgazdálkodási üzemterv vagy azzal egyenértékű eszköz benyújtása;

az „egyenértékű eszköz” meghatározása;

Erdőtelepítés és fásítás

A nem megfelelő erdősítés elkerülése céljából alkalmazott fajok, területek és módszerek a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének a) pontja szerint, beleértve azon területek környezeti és éghajlati adottságainak leírását, amelyeken az említett rendelet 6. cikke b) pontjának megfelelően erdő telepítését tervezik;

a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében említett környezetvédelmi minimumkövetelmények meghatározása.

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

Az 1305/2013/EU rendelet 23. cikke (2) bekezdése szerinti ültetendő fák és a megtartandó kifejlett fák hektáronkénti legalacsonyabb és legmagasabb számának, valamint az alkalmazandó erdei fajoknak a meghatározása;

a támogatott rendszerek várható környezeti előnyei.

Az erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott károk megelőzése és helyreállítása

Adott esetben a növényeket károsító szervezetek azon fajainak jegyzéke, amelyek katasztrófát idézhetnek elő;

a megfelelő erdővédelmi tervben közepesen vagy erősen tűzveszélyesnek minősített erdőterületek meghatározása;

a kártevőfertőzésekkel és betegségekkel kapcsolatos megelőző intézkedések esetében a vonatkozó katasztrófa bekövetkezési kockázatának tudományos bizonyítékokkal alátámasztott ismertetése, beleértve adott esetben a tudományos szervezetek által a kártevőfertőzések és betegségek kezelésével kapcsolatban tett ajánlásokat.

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

A támogatható beruházástípusok meghatározása, valamint azok várható környezeti hatásai és/vagy közjóléti értéke.

8.   Termelői csoportok és szervezetek létrehozása (az 1305/2013/EU rendelet 27. cikke)

A csoportok és szervezetek elismerését szolgáló hivatalos eljárás leírása.

9.   Agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos műveletek (az 1305/2013/EU rendelet 28. cikke)

A vonatkozó referenciaelemek azonosítása és meghatározása; idetartoznak az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) VI. címének I. fejezete alapján meghatározott kötelező előírások, az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 4. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. és iii. alpontja alapján meghatározott vonatkozó kritériumok és minimumtevékenységek, a műtrágya és a növényvédő szerek használatára vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott egyéb, kötelező erejű követelmények;

a műtrágyákra vonatkozó minimumkövetelményeknek tartalmazniuk kell többek között a 91/676/EGK tanácsi irányelvvel (6) a nitrátérzékeny területeken kívüli gazdaságokra vonatkozóan bevezetett helyes gyakorlatra vonatkozó szabályzatokat és a foszforszennyezésre vonatkozó követelményeket; a növényvédő szerek használatára vonatkozó minimumkövetelményeknek tartalmazniuk kell többek között a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (7) bevezetett integrált növényvédelmi alapelveket, a termékek használatára jogosító engedély megszerzésének és a képzési kötelezettségek teljesítésének követelményét, a biztonságos tárolásra vonatkozó követelményeket, a szerek kijuttatására szolgáló gépek ellenőrzését, valamint a növényvédő szerek víz és egyéb érzékeny területek közelében történő felhasználására vonatkozó, nemzeti jogszabályokban meghatározott szabályokat;

az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások és a vonatkozó, szokásos mezőgazdasági gyakorlatok közötti kapcsolatot, valamint a referenciaszint megfelelő elemeit (referenciaelemek) bemutató táblázat (jó mezőgazdasági és környezeti állapot, jogszabályi gazdálkodási követelmények, műtrágyákra és növényvédő szerekre vonatkozó minimumkövetelmények, egyéb vonatkozó nemzeti/regionális követelmények, minimumtevékenységek).

a gazdálkodásból való kivonás veszélye által fenyegetett helyi fajták és a génerózióval fenyegetett növénygenetikai források listája;

azon módszertan, valamint azon agronómiai feltevések és paraméterek ismertetése – beleértve az 1305/2013/EU rendelet 28. cikkének (3) bekezdésében említett minimumkövetelmények ismertetését –, amelyek az egyes kötelezettségvállalás-típusok szempontjából lényegesek, és amelyeket a vállalt kötelezettségből eredő többletköltségeknek és elmaradt jövedelemnek, valamint a tranzakciós költségek szintjének kiszámításánál támpontként alkalmaznak; a kettős finanszírozás elkerülése érdekében az említett módszertannak adott esetben figyelembe kell vennie az 1307/2013/EU rendelet alapján nyújtott támogatásokat, beleértve az éghajlat és a környezet védelme szempontjából kedvező mezőgazdasági gyakorlatok finanszírozását; adott esetben az e rendelet 9. cikkének megfelelően a más egységekre való átváltáshoz használt módszer.

10.   Ökológiai gazdálkodás (az 1305/2013/EU rendelet 29. cikke)

A vonatkozó alapkövetelmények azonosítása és meghatározása; idetartoznak az 1306/2013/EU rendelet VI. címének I. fejezete alapján meghatározott kötelező előírások, az 1307/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. és iii. alpontja alapján meghatározott vonatkozó kritériumok és minimumtevékenységek, a műtrágya és a növényvédő szerek használatára vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott egyéb, kötelező erejű követelmények;

Azon módszertan, valamint azon agronómiai feltevések és paraméterek ismertetése – beleértve az 1305/2013/EU rendelet 29. cikkének (2) bekezdésében említett minimumkövetelmények ismertetését –, amelyek az egyes kötelezettségvállalás-típusok szempontjából lényegesek, és amelyeket a vállalt kötelezettségből eredő többletköltségeknek és elmaradt jövedelemnek, valamint a tranzakciós költségek szintjének kiszámításánál támpontként alkalmaznak; a kettős finanszírozás elkerülése érdekében az említett módszertannak adott esetben figyelembe kell vennie az 1307/2013/EU rendelet alapján nyújtott támogatásokat, beleértve az éghajlat és a környezet védelme szempontjából kedvező mezőgazdasági gyakorlatok finanszírozását; adott esetben az e rendelet 9. cikkének megfelelően a más egységekre való átváltáshoz használt módszer.

11.   Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések (az 1305/2013/EU rendelet 30. cikke)

A Natura 2000 kifizetések esetében: a 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) végrehajtása céljából kijelölt területek, valamint a mezőgazdasági termelőket érintő, a megfelelő nemzeti és/vagy regionális irányítási rendelkezésekből eredő kötelezettségek;

amennyiben az intézkedés keretében történő támogatásra olyan egyéb, körülhatárolt természetvédelmi területeket választanak ki, amelyeken környezetvédelmi korlátozások vannak érvényben, a területek meghatározása és a 92/43/EGK irányelv 10. cikkének a végrehajtásához való hozzájárulás;

a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések esetében: a földhasználat fajtáját érintő jelentős változtatások leírása, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) (víz-keretirányelv) 13. cikke szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terv intézkedési programjaival való kapcsolat bemutatása;

a referenciaelemek azonosítása és meghatározása; a Natura 2000 kifizetések esetében idetartoznak az 1306/2013/EU rendelet 94. cikkében és II. mellékletében említett jó mezőgazdasági és környezeti állapot, valamint az 1307/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. és iii. alpontjában említett, vonatkozó kritériumok és minimumtevékenységek; a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések esetében idetartoznak az 1306/2013/EU rendelet VI. címének I. fejezete alapján megállapított kötelező előírások, valamint az 1307/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. és iii. alpontja alapján meghatározott vonatkozó kritériumok és minimumtevékenységek;

az intézkedés végrehajtása, illetve az intézkedések fontossági sorrendben történő végrehajtására irányuló terv (lásd a 92/43/EGK irányelv 8. cikkének (4) bekezdését) között fennálló kapcsolat leírása;

azon korlátozások/hátrányok megnevezése, amelyek alapján támogatás adható, valamint a kötelező gyakorlatok megnevezése;

azon módszertan, valamint azon agronómiai feltevések ismertetése – beleértve az 1305/2013/EU rendelet 30. cikkének (3) bekezdésében (a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelvre vonatkozóan) és az említett rendelet 30. cikkének (4) bekezdésében (a víz-keretirányelvre vonatkozóan) említett minimumkövetelmények ismertetését –, amelyeket az érintett területeken a 92/43/EGK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a víz-keretirányelv végrehajtásával összefüggő hátrányok következtében felmerülő többletköltségeket és elmaradt bevételt igazoló számításoknál támpontként alkalmaznak; a kettős finanszírozás elkerülése érdekében az említett módszertannak adott esetben figyelembe kell vennie az éghajlat és a környezet védelme szempontjából kedvező mezőgazdasági gyakorlatok számára az 1307/2013/EU rendeletnek megfelelően nyújtott finanszírozást.

12.   Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések (az 1305/2013/EU rendelet 31. cikke)

a mezőgazdasági üzemek területére vonatkozó azon küszöbérték meghatározása, amelynek alapján a tagállam a fokozatos csökkenő kifizetések összegét meghatározza;

A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek kijelölése

a területmeghatározás tekintetében a helyi egység szintjének megadása;

azon módszer alkalmazásának leírása, beleértve az 1305/2013/EU rendelet 32. cikkében említett kritériumok alkalmazását is, amelyet a szóban forgó cikkben említett három területkategória meghatározására alkalmaznak, beleértve a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező, hegyvidéki területektől eltérő területek meghatározásával kapcsolatos finomhangolás leírását és eredményeit.

13.   Állatjólét (az 1305/2013/EU rendelet 33. cikke)

az 1306/2013/EU rendelet VI. címének I. fejezete alapján megállapított kötelező előírásoknak megfelelő nemzeti és uniós követelmények meghatározása és azonosítása;

Azon módszertan, valamint azon agronómiai/tenyésztéstechnikai feltevések és paraméterek ismertetése – beleértve az 1305/2013/EU rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett minimumkövetelmények ismertetését –, amelyek az egyes kötelezettségvállalás-típusok szempontjából lényegesek, és amelyeket a vállalt kötelezettségből eredő többletköltségeknek és elmaradt jövedelemnek a kiszámításánál támpontként alkalmaznak.

14.   Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzés (az 1305/2013/EU rendelet 34. cikke)

Azon erdőgazdálkodási üzemméret meghatározása és megindoklása, amely felett a támogatás odaítélésének feltétele egy erdőgazdálkodási üzemterv vagy azzal egyenértékű eszköz benyújtása;

az „egyenértékű eszköz” meghatározása;

a nemzeti erdészeti törvényben vagy más megfelelő nemzeti jogszabályban megállapított vonatkozó kötelező követelmények leírása;

azon módszertan, valamint azon feltevések és paraméterek ismertetése – beleértve az 1305/2013/EU rendelet 34. cikkének (2) bekezdésében említett minimumkövetelmények ismertetését –, amelyek az egyes kötelezettségvállalás-típusok szempontjából lényegesek, és amelyeket a vállalt kötelezettségből eredő többletköltségeknek és elmaradt jövedelemnek a kiszámításánál támpontként alkalmaznak.

15.   Együttműködés (az 1305/2013/EU rendelet 35. cikke)

A kísérleti projektek, klaszterek, hálózatok, rövid ellátási láncok és helyi piacok jellemzőinek meghatározása.

16.   Kockázatkezelés (az 1305/2013/EU rendelet 36., 37. és 38. cikke)

A túlzott mértékű kártalanítás elkerülésére alkalmazott mechanizmusok leírása.

Termény-, állat- és növénybiztosítás

A támogatásra jogosult biztosítási szerződésekre vonatkozó feltételek leírása; ez legalább a következő elemeket tartalmazza:

a)

a konkrét kockázatok, amelyekre biztosítást kötöttek;

b)

a fedezett konkrét gazdasági veszteségek;

a mezőgazdasági termelő átlagos éves termése elpusztított arányának kiszámításához alkalmazott szabályok.

Kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állat- és növénybetegségek, kártevőfertőzések, valamint környezeti események esetére létrehozott kölcsönös kockázatkezelési alapok

A kölcsönös kockázatkezelési alapok finanszírozásának, létrehozásának és irányításának alapelvei; ezek különösen a következőket foglalják magukban:

a)

azon kedvezőtlen éghajlati események, állat- vagy növénybetegségek, kártevőfertőzések, illetve környezeti események jegyzéke, amelyek bekövetkezte miatt a mezőgazdasági termelőknek kártérítés nyújtható, adott esetben megadva a földrajzi kiterjedést is;

b)

az annak értékelésére szolgáló kritériumok, hogy egy adott esemény indokolja-e a mezőgazdasági termelőknek szánt kompenzáció kifizetését;

c)

a gazdasági veszteséget képező többletköltségek kiszámítására szolgáló módszerek;

d)

az adminisztratív költségek kiszámítása;

e)

a mezőgazdasági termelő átlagos éves termése elpusztított arányának kiszámításához alkalmazott módszer;

f)

a pénzügyi hozzájárulásra jogosult költségek bármely korlátozása;

amennyiben a kölcsönös kockázatkezelési alapokból kifizetendő pénzügyi ellentételezés kereskedelmi hitelből valósul meg, a kereskedelmi hitel minimális és maximális futamideje.

Jövedelemstabilizáló eszköz

A mezőgazdasági termelőknek nyújtott kompenzációs kifizetéseket szolgáló kölcsönös kockázatkezelési alapok finanszírozásának, létrehozásának és irányításának alapelvei; ezek különösen a következőket foglalják magukban:

a)

az adminisztratív költségek kiszámítása;

b)

a jövedelem visszaesésének kiszámításánál alkalmazott szabályok;

c)

a pénzügyi hozzájárulásra jogosult költségek bármely korlátozása;

amennyiben a kölcsönös kockázatkezelési alapokból kifizetendő pénzügyi ellentételezés kereskedelmi hitelből valósul meg, a kereskedelmi hitel minimális és maximális futamideje.

17.   Közösségvezérelt helyi fejlesztés (LEADER) (az 1303/2013/EU rendelet 35. cikke, az 1305/2013/EU rendelet 43. és 44. cikke)

a közösségvezérelt kötelező helyi fejlesztés LEADER-intézkedést alkotó elemeinek leírása: előkészítő támogatás, a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia műveleteinek végrehajtása, a hely akciócsoport együttműködési tevékenységeinek előkészítése és végrehajtása, valamint a működési költségek és szervezés, az 1303/2013/EU rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében említetteknek megfelelően;

adott esetben az 1305/2013/EU rendelet 43. cikkében említett, különleges előkészítő támogatásként alkalmazott „LEADER kezdőcsomag” alkalmazásának leírása;

az 1305/2013/EU rendelet 44. cikkének (3) bekezdésében említett LEADER együttműködési projektekkel kapcsolatos folyamatos pályázati rendszer leírása;

a helyi fejlesztési stratégiák kiválasztására vonatkozó eljárás és határidő;

azon földrajzi területek helyi fejlesztési stratégia végrehajtása céljából történő kiválasztásának indoklása, amelyek népessége kívül esik az 1303/2013/EU rendelet 33. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határértékeken;

az egyéb európai strukturális és beruházási alapokkal (a továbbiakban: ESB-alapok) való összhang biztosítása a közösségvezérelt helyi fejlesztés tekintetében, többek között a vezető alap felhasználására vonatkozóan alkalmazott lehetséges megoldás, valamint az ESB-alapok egymás közötti általánosan kiegészítő jellege az előkészítő támogatás finanszírozása terén;

annak feltüntetése, hogy adott-e az előlegfizetés lehetősége;

az irányító hatóság, a kifizető ügynökség és a LEADER keretében működő helyi akciócsoportok feladatainak meghatározása, különös tekintettel a kiválasztási eljárás hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható jellegére, valamint az 1303/2013/EU rendelet 34. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett, a művelet kiválasztásával kapcsolatos objektív kritériumokra;

az előirányzott koordinációs mechanizmusoknak és az egyéb vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatott műveletekkel biztosított kiegészítő jellegnek a bemutatása, mindenekelőtt a következők tekintetében:

a nem mezőgazdasági tevékenységekre irányuló beruházások és az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatások az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke alapján;

az 1305/2013/EU rendelet 20. cikke alapján végrehajtott beruházások; valamint

az 1305/2013/EU rendelet 35. cikke alapján folytatott együttműködés, különösen a helyi fejlesztési stratégiáknak a köz- és a magánszféra közötti partnerségek által történő végrehajtása.

9.   Értékelési terv, amely a következő szerkezeti elemeket tartalmazza:

Nem alkalmazandó az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programokra

(1)   Rendeltetés és célkitűzések

Az értékelési terv céljáról és célkitűzéseiről szóló nyilatkozat; ennek alapját az elegendő számú és megfelelő értékelési tevékenység végrehajtásának biztosítása jelenti, különös tekintettel a programirányításhoz, a 2017-ben és 2019-ben benyújtandó éves végrehajtási jelentésekhez, valamint az utólagos értékeléshez szükséges információ biztosítására, valamint annak garantálására, hogy a regionális fejlesztési program értékeléséhez szükséges adatok rendelkezésre álljanak.

(2)   Irányítás és koordináció

A regionális fejlesztési program monitoring- és értékelési intézkedéseinek rövid leírása, megnevezve a fő érintett szerveket és azok feladatait. Annak kifejtése, hogy az értékelési tevékenységek tartalom és ütemezés tekintetében miként kapcsolódnak a regionális fejlesztési program végrehajtásához.

(3)   Értékelési témakörök és tevékenységek

Az értékelési témakörök és a tervezett tevékenységek indikatív ismertetése, ideértve többek között az 1303/2013/EU és az 1305/2013/EU rendeletben előírt értékelési követelmények teljesítését. Az ismertetés a következőkre terjed ki:

a)

azok a tevékenységek, amelyek szükségesek annak értékeléséhez, hogy az 1305/2013/EU rendelet 5. cikkében említett egyes uniós vidékfejlesztési prioritások milyen mértékben járulnak hozzá az említett rendelet 4. cikkében meghatározott vidékfejlesztési célok megvalósításához; továbbá az eredmény- és hatásmutatók szerinti értékek elemzése, a nettó hatások elemzése, tematikus kérdések (beleértve az alprogramokat is), átfogó kérdések, nemzeti vidékfejlesztési hálózat, a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák által biztosított hozzájárulás,

b)

a helyi akciócsoport szintjén végzett értékeléshez nyújtandó tervezett támogatás;

c)

programspecifikus elemek, például a módszertan kidolgozásához vagy az egyes szakpolitikai területek megközelítéséhez szükséges tevékenység.

(4)   Adatok és információk

A regionális fejlesztési program végrehajtásával kapcsolatos statisztikai adatok rögzítését, tárolását, kezelését és jelentését biztosító rendszernek, valamint az értékeléshez szükséges monitoringadatok szolgáltatásának a rövid leírása. A felhasználandó adatforrások, az adathiányok, az adatszolgáltatással kapcsolatos intézményi kérdések és a javasolt megoldások ismertetése. Ebben a részben igazolni kell, hogy a megfelelő adatkezelési rendszerek kellő időben működőképesek lesznek.

(5)   Határidők

A programozási időszak fő mérföldkövei, valamint az eredmények megfelelő időben való biztosítását szolgáló ütemezés tájékoztató leírása.

(6)   Kommunikáció

Annak bemutatása, hogy az értékelés megállapításairól hogyan tájékoztatják a potenciális kedvezményezetteket, beleértve az értékelési eredmények felhasználásának nyomon követésére létrehozott mechanizmusok leírását.

(7)   Erőforrások

Az értékelési terv végrehajtásához szükséges alkalmazandó erőforrások leírása, ideértve az adminisztratív kapacitásokat, az adatokat, a pénzügyi forrásokat és az informatikai igényeket. Az értékelési terv teljes körű végrehajtását biztosító kapacitásépítési tevékenységek leírása.

10.   Finanszírozási terv, amely a következő strukturált táblázatokat tartalmazza:

a)   Az EMVA éves hozzájárulása

i.

az 1305/2013/EU rendelet 59. cikkének (3) bekezdésében említett valamennyi régiótípus vonatkozásában,

ii.

az 1305/2013/EU rendelet 59. cikke (4) bekezdésének f) pontjában említett összegek, illetve a szóban forgó rendelet 58. cikkének (6) bekezdésében említett, az EMVA-ba átcsoportosított pénzeszközök vonatkozásában,

iii.

az 1303/2013/EU rendelet 20. cikkének megfelelően az eredményességi tartalék céljára elkülönített források vonatkozásában;

b)   Az EMVA hozzájárulásának egységes valamennyi intézkedésre alkalmazandó mértéke az 1305/2013/EU rendelet 59. cikke (3) bekezdésében említett régiótípusok szerinti bontásban;

c)   Meghatározott mértékű EMVA-hozzájárulással támogatott intézkedés vagy művelettípus szerinti bontás:

i.

teljes uniós hozzájárulás, az EMVA-hozzájárulás mértéke, valamint a teljes uniós hozzájárulás kiemelt területek szerinti indikatív bontása (10),

ii.

az 1305/2013/EU rendelet 17. és 30. cikkében említett intézkedések esetében a szóban forgó rendelet 59. cikkének (6) bekezdésében említett műveletek számára fenntartott teljes uniós hozzájárulás,

iii.

technikai segítségnyújtás esetében: a teljes uniós hozzájárulás és az 1305/2013/EU rendelet 51. cikke (3) bekezdésének megfelelően alkalmazott EMVA-hozzájárulási mérték,

iv.

a kedvezményezettek javára az 1698/2005/EK rendelet szerinti intézkedések keretében tett azon jogi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kiadások esetében, amelyeknek nincs megfelelőjük a 2014–2020 közötti programozási időszakban: a teljes uniós hozzájárulás és az EMVA-hozzájárulás mértéke.

Amennyiben a meghatározott mértékű EMVA-hozzájárulással támogatott intézkedés vagy művelettípus az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi eszközökhöz járul hozzá, a táblázatban külön fel kell tüntetni a pénzügyi eszközökhöz és az egyéb műveletekhez nyújtott hozzájárulás mértékét, valamint a pénzügyi eszközhöz nyújtandó tervezett hozzájárulásnak megfelelő indikatív EMVA-összeget.

Az 1305/2013/EU rendelet 17. cikkében említett intézkedés esetében az említett rendelet 59. cikke (6) bekezdésének hatálya alá eső műveletek számára fenntartott EMVA-hozzájárulás az intézkedés által az említett rendelet 5. cikkének (4) és (5) bekezdésében megállapított prioritások megvalósításához tett hozzájárulásnak felel meg.

d)   Az egyes alprogramok esetében az intézkedésekhez nyújtott teljes uniós hozzájárulás intézkedések szerinti indikatív bontása

11.   Mutatókat tartalmazó terv, amely a következő strukturált táblázatokat tartalmazza:

a)

számszerűsített célok kiemelt területek szerint, megadva a kiemelt területhez kiválasztott intézkedések várt eredményeit és az azokra fordítandó, tervezett közkiadások teljes összegét;

b)

mezőgazdaság és erdőgazdálkodás: az 1305/2013/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésében és (5) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó célok pontos kiszámítása;

c)

minőségi szempontból az intézkedések által egyéb kiemelt területekhez nyújtott kiegészítő hozzájárulás.

12.   Kiegészítő nemzeti finanszírozás:

Az EUMSZ 42. cikkének hatálya alá eső intézkedések és műveletek esetében a kiegészítő nemzeti finanszírozást intézkedésenként feltüntető táblázat az 1305/2013/EU rendelet 82. cikkének megfelelően, feltüntetve az egyes intézkedésekhez tartozó összegeket és az említett rendeletben foglalt kritériumok teljesülését.

13.   Az állami támogatások értékeléséhez szükséges elemek:

Az EUMSZ 42. cikkének hatályán kívül eső intézkedések és műveletek esetében egy táblázat, amely tartalmazza az 1305/2013/EU rendelet 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, a programok végrehajtását segítő támogatási rendszereket, feltüntetve a támogatási rendszer megnevezését, az EMVA-hozzájárulást, a nemzeti társfinanszírozást és a kiegészítő nemzeti finanszírozást. A program teljes futamideje alatt biztosítani kell az állami támogatásra vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelést.

A táblázathoz csatolni kell a tagállam arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdésével összhangban ezen intézkedések mindegyikét bejelenti, amennyiben ezt az állami támogatásra vonatkozó jogszabályok vagy az állami támogatást jóváhagyó határozatban foglalt egyedi feltételek megkövetelik.

14.   A kiegészítő jellegre vonatkozó információk, amelyek a következő szerkezeti elemeket tartalmazzák:

Nem alkalmazandó az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programokra

(1)

A következőkkel fennálló kiegészítő jelleget és összhangot biztosító eszközök bemutatása:

egyéb uniós eszközök, valamint különösen az európai strukturális és beruházási alapok és a közös agrárpolitika első pillére, beleértve a környezetbarátabbá tételt és a KAP egyéb eszközeit;

amennyiben a tagállam úgy döntött, hogy az 1305/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti nemzeti programot és regionális programokat nyújt be, arra vonatkozó információ, hogy azok miként egészítik ki egymást.

(2)

Adott esetben információ az egyéb uniós eszközök – beleértve a LIFE programot (11) – tekintetében fennálló kiegészítő jellegről.

15.   A program végrehajtására vonatkozó intézkedések, amelyek a következő szerkezeti elemeket tartalmazzák:

Az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programok esetében csak az alábbi szakasz a), b) és c) pontja alkalmazandó

a)

az 1305/2013/EU rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében említett valamennyi hatóság kijelölése a tagállam által és a program irányítási és kontrollrendszerének összefoglaló leírása az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése m) pontja i. alpontjának megfelelően, valamint az 1303/2013/EU rendelet 74. cikkének (3) bekezdése szerinti intézkedések;

b)

a monitoringbizottság tervezett összetétele;

c)

a program megismertetésének a többek között a nemzeti vidékfejlesztési hálózaton keresztül történő biztosítását szolgáló rendelkezések, hivatkozva a 13. cikkben említett tájékoztatási és közzétételi stratégiára is;

d)

azon mechanizmusok bemutatása, amelyek biztosítják a koherenciát a LEADER keretében végrehajtott helyi fejlesztési stratégiák, az 1305/2013/EU rendelet 35. cikkében említett együttműködési intézkedés keretében előirányzott tevékenységek, az említett rendelet 20. cikkében említett, a vidéki térségekben az alapvető szolgáltatások biztosítása és a falvak megújulásának elősegítése érdekében végrehajtandó intézkedés, valamint egyéb európai strukturális és beruházási alapok között;

e)

az 1303/2013/EU rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében említett azon tevékenységek bemutatása, amelyek a kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhek csökkentését célozzák;

f)

a technikai segítségnyújtás igénybevételének leírása, beleértve a programhoz kapcsolódó előkészítési, irányítási, monitoring-, értékelési, tájékoztatási, és kontrollintézkedéseket, valamint a program végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket, továbbá az előző és a következő programozási időszakra vonatkozó tevékenységeket, az 1303/2013/EU rendelet 59. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

16.   A partnerek bevonása érdekében hozott intézkedések

Nem alkalmazandó az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programokra

A partnerek bevonása érdekében hozott intézkedések jegyzéke, a megfelelő konzultációk tárgya és eredményeinek összefoglalása.

17.   Nemzeti vidékfejlesztési hálózat

Nem alkalmazandó az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programokra

A következők leírása:

a)

a nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozására irányuló eljárás és menetrend;

b)

a nemzeti vidékfejlesztési hálózat tervezett felépítése, vagyis a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezetek és közigazgatási szervek – beleértve a partnereket is az 1305/2013/EU rendelet 54. cikke (1) bekezdésének megfelelően – bevonásának és a hálózatépítési tevékenységek elősegítésének módja;

c)

összefoglaló leírás a nemzeti vidékfejlesztési hálózat fő tevékenységi területeiről a program célkitűzéseinek megfelelően;

d)

a nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozásához és működtetéséhez rendelkezésre álló források.

18.   Előzetes igazolhatósági, ellenőrizhetőségi és hibakockázat-értékelés

Nem alkalmazandó az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programokra

az irányító hatóság és a kifizető ügynökség nyilatkozata a regionális fejlesztési program keretében támogatott intézkedések igazolhatóságáról és ellenőrizhetőségéről;

az 1305/2013/EU rendelet 62. cikkének (2) bekezdésében említett funkcionálisan független szervezet nyilatkozata arról, hogy az átalányköltségek, a többletköltségek és az elmaradt bevételek számítása helytálló és pontos.

19.   Átmeneti intézkedések

Nem alkalmazandó az 1303/2013/EU rendelet 28. cikkében említett, az EBB által végrehajtott, közös eszközökkel foglalkozó nemzeti programokra

az átmeneti feltételek leírása intézkedések szerint;

az átviteleket tartalmazó indikatív táblázat.

20.   Tematikus alprogramok

20.1.   GYELV és a kielégítendő igények azonosítása

a)

A GYELV-módszeren alapuló elemzés, amely az alábbi szerkezeti elemeket tartalmazza:

i.

az alprogram témájának átfogó, általános leírása közös és programspecifikus kontextusmutatók, valamint minőségi információk alapján;

ii.

az alprogram témájával kapcsolatban feltárt erősségek;

iii.

az alprogram témájával kapcsolatban feltárt gyengeségek;

iv.

az alprogram témájával kapcsolatban feltáruló lehetőségek;

v.

az alprogram témájával kapcsolatban felmerülő veszélyek;

b)

az egyes prioritások és kiemelt területek, illetve a tematikus program által képviselt három átfogó célkitűzés (környezetvédelem, innováció és az éghajlatváltozás mérséklése) vonatkozásában az igények GYELV-elemzés adatain alapuló értékelése.

20.2.   A stratégia leírása

a)

Amennyiben a tematikus alprogram keretében nem elégíthető ki a 20.1. szakasz b) pontjában felsorolt valamennyi igény, a kiválasztott igényeknek, valamint a célkitűzések, prioritások és kiemelt területek meghatározásának indoklása a GYELV-elemzés és az igényértékelés adatainak alapján;

b)

A tematikus alprogram egyes kiemelt területein belül a vidékfejlesztési intézkedések kombinációja és indoklása, beleértve a pénzügyi források intézkedések közötti elosztásának indoklását és annak bemutatását, hogy a támogatások kielégítik a megjelölt célkitűzések megvalósításához szükséges feltételeket, az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. és iii. alpontjában foglaltaknak megfelelően. A program beavatkozási logikájában foglalt intézkedéskombinációnak a GYELV-elemzés adatain, valamint adott esetben az a) pontban megnevezett prioritások indoklásán és rangsorolásán kell alapulnia;

c)

Az átfogó témakörök kezelésének leírása, beleértve az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontjának v. alpontjában foglalt különleges követelmények teljesítését is;

d)

a beavatkozási logikát bemutató összefoglaló táblázat, amely feltünteti az alprogram keretében meghatározott prioritásokat és kiemelt területeket, a számszerűsített mutatókat, valamint az azok megvalósítása érdekében alkalmazott intézkedések kombinációját, beleértve a tervezett kiadásokat. Az összefoglaló táblázatot az 5. pont b) alpontjában és a 11. pontban megjelölt információk alapján, az SFC2014 jellemzőinek felhasználásával automatikusan kell generálni.

20.3.   Mutatókat tartalmazó terv, amely a következő strukturált táblázatokat tartalmazza:

a)

Számszerűsített célok kiemelt területek szerint, megadva a kiemelt területhez kiválasztott intézkedések várt eredményeit és az azokra fordítandó, tervezett közkiadások teljes összegét;

b)

a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás terén az 1305/2013/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésében és (5) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó célkitűzések részletes kiszámítása.

2.   RÉSZ

A nemzeti keretszabályozások tartalmának ismertetése

1.   A nemzeti keretszabályozás megnevezése

2.   Tagállam

a)

A nemzeti keretszabályozás által érintett földrajzi terület;

b)

A terület osztályozása.

3.   A nemzeti keretszabályozás, a partnerségi megállapodás és a regionális fejlesztési programok közötti kapcsolatok általános ismertetése

4.   A tagállam számára biztosított teljes EMVA-hozzájárulást a teljes programozási időszak vonatkozásában régiónkénti és évenkénti bontásban összefoglaló táblázat

5.   Az intézkedések ismertetése

(1)

Az egynél több intézkedésre alkalmazandó általános feltételek leírása, beleértve adott esetben a vidéki térség meghatározását, a kiindulási adatokat, a kölcsönös megfeleltetést, valamint a pénzügyi eszközök és az előlegek tervezett felhasználását.

(2)

Az egyes intézkedések ismertetése, beleértve a következőket:

a)

Jogalap.

b)

az intézkedés általános leírása, beleértve beavatkozási logikájának alapelveit, valamint a kiemelt területekhez és az átfogó célkitűzésekhez nyújtott hozzájárulást.

c)

Az intézkedés alkalmazási köre, a támogatható kedvezményezettek, valamint adott esetben a támogatás mértékének kiszámításához használt módszer, szükség esetén alintézkedések és/vagy művelettípusok szerinti bontásban. Az egyes művelettípusok esetében a támogatható költségek, a támogathatósági feltételek, az alkalmazandó összegek és támogatási mértékek, valamint a kritériumok megállapítására irányadó elvek;

d)

Az intézkedések igazolhatóságát és ellenőrizhetőségét biztosító alapelvek, valamint adott esetben a támogatási összeg kiszámításához használt módszer.

e)

Megfelelő esetben az 1. rész 8. pontjának (2) bekezdésében említett egyes intézkedések leírása.

6.   Adott esetben a kiegészítő nemzeti finanszírozás:

Az EUMSZ 42. cikkének hatálya alá eső intézkedések és műveletek esetében a kiegészítő nemzeti finanszírozást intézkedésenként feltüntető táblázat az 1305/2013/EU rendelet 82. cikkének megfelelően, feltüntetve az említett rendeletben foglalt kritériumok teljesülését.

7.   Adott esetben az állami támogatások értékeléséhez szükséges elemek:

Az EUMSZ 42. cikkének hatályán kívül eső intézkedések és műveletek esetében egy táblázat, amely tartalmazza az 1305/2013/EU rendelet 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, a programok végrehajtását segítő támogatási rendszereket, feltüntetve a támogatási rendszer megnevezését és referenciaértékeit, az EMVA-hozzájárulást, a nemzeti társfinanszírozást és a kiegészítő nemzeti finanszírozást. Az érintett program teljes futamideje alatt biztosítani kell az állami támogatásra vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelést.

A táblázathoz csatolni kell a tagállam arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdésével összhangban ezen intézkedések mindegyikét bejelenti, amennyiben ezt az állami támogatásra vonatkozó jogszabályok vagy az állami támogatást jóváhagyó határozatban foglalt egyedi feltételek megkövetelik.

Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az intézkedés/művelet részesülhet-e a nemzeti keretszabályozás vagy az érintett vidékfejlesztési programok keretében állami támogatásban.

3.   RÉSZ

A nemzeti vidékfejlesztési hálózati program tartalmának ismertetése

1.   Az egyedi nemzeti vidékfejlesztési hálózati program megnevezése

2.   Tagállam vagy közigazgatási terület

a)

a program által lefedett földrajzi terület;

b)

a terület osztályozása.

3.   Előzetes értékelés

a)

a folyamat leírása a nemzeti vidékfejlesztési hálózati program lebonyolításának fő szakaszait illetően, beleértve a fő események és az időközi jelentések ütemezését

b)

Az előzetes értékelés ajánlásait és azok végrehajtását feltüntető strukturált táblázat

c)

Az előzetes értékelés teljes szövegét csatolni kell a nemzeti vidékfejlesztési hálózati programhoz.

4.   Értékelési terv, amely a következő szerkezeti elemeket tartalmazza:

(1)   Rendeltetés és célkitűzések

Az értékelési terv rendeltetéséről és célkitűzéseiről szóló nyilatkozat; ennek alapját az elegendő számú és megfelelő értékelési tevékenység végrehajtásának biztosítása jelenti, különös tekintettel a programirányításhoz, a 2017-es és 2019-es éves végrehajtási jelentésekhez, valamint az utólagos értékeléshez szükséges információ biztosítására, valamint annak garantálására, hogy a nemzeti vidékfejlesztési hálózati program értékeléséhez szükséges adatok rendelkezésre álljanak.

(2)   Irányítás és koordináció

A nemzeti vidékfejlesztési hálózati program monitoring- és értékelési intézkedéseinek rövid leírása, megnevezve a fő érintett szerveket és azok feladatait. Annak kifejtése, hogy az értékelési tevékenységek tartalom és ütemezés tekintetében miként kapcsolódnak a nemzeti vidékfejlesztési hálózati program végrehajtásához.

(3)   Értékelési témakörök és tevékenységek

A nemzeti vidékfejlesztési hálózathoz kapcsolódó értékelési témakörök és a tervezett tevékenységek indikatív ismertetése, ideértve többek között az 1303/2013/EU és az 1305/2013/EU rendeletben előírt értékelési követelmények teljesítését. Ebben ki kell térni azokra a tevékenységekre, amelyek a nemzeti vidékfejlesztési hálózat célkitűzéseihez nyújtott programhozzájárulások értékeléséhez szükségesek, valamint az eredménymutatók szerinti értékek és a nettó hatások elemzésére. Programspecifikus elemek, például a módszertan kidolgozásához vagy az egyes szakpolitikai területek megközelítéséhez szükséges tevékenység.

(4)   Adatok és információk

A nemzeti vidékfejlesztési hálózati program végrehajtásával kapcsolatos statisztikai adatok rögzítését, tárolását, kezelését és jelentését biztosító rendszernek, valamint az értékeléshez szükséges monitoringadatok szolgáltatásának a rövid leírása. A felhasználandó adatforrások, az adathiányok, az adatszolgáltatással kapcsolatos intézményi kérdések és a javasolt megoldások ismertetése. Ebben a részben igazolni kell, hogy a megfelelő adatkezelési rendszerek kellő időben működőképesek lesznek.

(5)   Határidők

A programozási időszak fő mérföldkövei, valamint az eredmények megfelelő időben való biztosításához szükséges ütemezés tájékoztató leírása.

(6)   Kommunikáció

Annak bemutatása, hogy az értékelés megállapításairól hogyan tájékoztatják a potenciális kedvezményezetteket, beleértve az értékelési eredmények felhasználásának nyomon követésére létrehozott mechanizmusok leírását.

(7)   Erőforrások

Az értékelési terv végrehajtásához szükséges alkalmazandó erőforrások leírása, ideértve az adminisztratív kapacitásokat, az adatokat, a pénzügyi forrásokat és az informatikai igényeket. Az értékelési terv teljes körű végrehajtását biztosító kapacitásépítési tevékenységek leírása.

5.   Finanszírozási terv, amely a következőket tartalmazza:

a)

Az EMVA éves hozzájárulása;

b)

a teljes uniós hozzájárulás és az EMVA-hozzájárulás mértéke.

6.   A program végrehajtására vonatkozó intézkedések, amelyek a következő szerkezeti elemeket tartalmazzák:

a)

Az 1305/2013/EU rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében említett valamennyi hatóság kijelölése a tagállam által és a program irányítási és kontrollrendszerének összefoglaló leírása az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése m) pontja i. alpontjának megfelelően, valamint az 1303/2013/EU rendelet 74. cikkének (3) bekezdése szerinti intézkedések;

b)

a monitoringbizottság tervezett összetétele;

c)

a monitoring- és értékelési rendszer leírása.

7.   Nemzeti vidékfejlesztési hálózat

A következők ismertetése:

a)

a nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozására irányuló eljárás és menetrend;

b)

a nemzeti vidékfejlesztési hálózat tervezett létrehozása és működtetése, vagyis a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezetek és közigazgatási szervek – beleértve az 1305/2013/EU rendelet 54. cikkének (1) bekezdése szerinti partnerségeket – bevonásának és a hálózatépítési tevékenységek elősegítésének módja.

Amennyiben a tagállam úgy döntött, hogy a nemzeti vidékfejlesztési hálózat számára a nemzeti vidékfejlesztési hálózati program és a regionális programok keretében biztosít támogatást, arra vonatkozó információ, hogy azok miként egészítik ki egymást;

c)

összefoglaló leírás a nemzeti vidékfejlesztési hálózat fő tevékenységi területeiről a program célkitűzéseinek megfelelően;

d)

a nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozásához és működtetéséhez rendelkezésre álló források.

4.   RÉSZ

Az 1. rész 6. pontja b) pontjának ii. alpontjában említett (vidékfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó és általános) előfeltételek szempontjából különös jelentőséggel bíró prioritások/kiemelt területek és intézkedések

1.   VIDÉKFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYEDI ELŐFELTÉTELEK

Uniós vidékfejlesztési/a közös rendelkezésekről szóló rendelet szerinti prioritás: tematikus célkitűzés

Előfeltétel

Az előfeltétel teljesülésére vonatkozó kritériumok

A kiemelt területekre és az intézkedésekre való alkalmazhatóság

Az 1305/2013/EU rendelet V. mellékletének megfelelően

Az 1305/2013/EU rendelet V. mellékletének megfelelően

Az 1305/2013/EU rendelet V. mellékletének megfelelően

3. vidékfejlesztési prioritás: az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása

5. tematikus célkitűzés: az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és a kockázatkezelés előmozdítása

3.1.

Kockázatmegelőzés és kockázatkezelés: nemzeti vagy regionális kockázatértékelés megléte katasztrófavédelem céljából, figyelembe véve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást

A következő elemeket tartalmazó nemzeti vagy regionális kockázatértékelés kerül elvégzésre:

a nemzeti kockázatértékelés folyamatának, módszertanának, valamint a kockázatértékeléshez használt módszereknek és nem érzékeny adatoknak, valamint a beruházások rangsorolására szolgáló kockázatalapú kritériumoknak az ismertetése;

az egy- vagy többféle kockázatra vonatkozó forgatókönyvek leírása;

adott esetben az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló nemzeti stratégiák figyelembevétele.

Kiemelt terület: 3B

Az 1305/2013/EU rendelet 18., 24. és 36–39. cikke szerinti intézkedések

4. vidékfejlesztési prioritás: a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

5. tematikus célkitűzés: az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és a kockázatkezelés előmozdítása

6. tematikus célkitűzés: a környezet megóvása és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

4.1.

Jó mezőgazdasági és környezeti állapot: nemzeti szinten meghatározásra kerültek az 1306/2013/EU rendelet VI. címének I. fejezetében említett, a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó előírások

A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások meghatározása szerepel a nemzeti jogszabályokban, és a programok részletesen is meghatározzák ezen előírásokat

Kiemelt terület(ek): 4A, 4B, 4C

Az 1305/2013/EU rendelet 28., 29. és 30. cikke szerinti intézkedések

4.2.

A műtrágyákra és a növényvédő szerekre vonatkozó minimumkövetelmények: nemzeti szinten meghatározásra kerültek az 1305/2013/EU rendelet III. címe I. fejezetének 28. cikkében említett, a műtrágyákra és a növényvédő szerekre vonatkozó minimumkövetelmények

A programok részletesen meghatározzák az 1305/2013/EU rendelet III. címének I. fejezetében említett, a műtrágyákra és a növényvédő szerekre vonatkozó minimumkövetelményeket

Kiemelt terület(ek): 4A, 4B, 4C

Az 1305/2013/EU rendelet 28. és 29. cikke szerinti intézkedések

4.3.

Egyéb vonatkozó nemzeti előírások: az 1305/2013/EU rendelet III. címe I. fejezete 28. cikkének alkalmazásában meghatározásra kerültek a vonatkozó kötelező nemzeti előírások

A programok részletesen meghatározzák a vonatkozó kötelező nemzeti előírásokat

Kiemelt terület(ek): 4A, 4B, 4C

Az 1305/2013/EU rendelet 28. és 29. cikke szerinti intézkedések

5. vidékfejlesztési prioritás: az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban

4. tematikus célkitűzés: a karbonszegény gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása valamennyi ágazatban

6. tematikus célkitűzés: a környezet megóvása és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

5.1.

Energiahatékonyság: Intézkedésekre került sor előmozdítandó az épületek építése vagy felújítása során az energia-végfelhasználás hatékonyságának költséghatékony javítását és az energiahatékonyságba történő költséghatékony beruházást.

Ezen intézkedések a következők:

A 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) 3., 4. és 5. cikke által az épületek energiahatékonysága vonatkozásában előírt minimumkövetelmények alkalmazásának biztosítását célzó intézkedések;

Az épületek energiahatékonyságát tanúsító rendszer létrehozásához szükséges intézkedések, a 2010/31/EU irányelv 11. cikkével összhangban;

Az energiahatékonyságra irányuló stratégiai tervezést biztosító intézkedések, a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) 3. cikkével összhangban;

Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) 13. cikkével összhangban álló intézkedések az egyéni fogyasztásmérőkkel rendelkező végfelhasználók részére történő ellátás biztosítása érdekében, a műszakilag lehetséges, pénzügyileg ésszerű és a potenciális energiamegtakarítással arányos mértékben.

Kiemelt terület(ek): 5B

Az 1305/2013/EU rendelet 17., 19., 20. és 35. cikke szerinti intézkedések

5.2.

Vízügyi ágazat: a) olyan vízdíj-megállapítási szakpolitika megléte, amely alkalmas arra, hogy a felhasználókat a vízforrások hatékony használatára ösztönözze, és b) annak biztosítása, hogy a különféle vízhasznosítási célok megoszlása megfelelően hozzájáruljon a vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez a programok által támogatott beruházások céljára készített, jóváhagyott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott mértékben.

Az EMVA által támogatott ágazatokat illetően a tagállam biztosította, hogy a különböző vízfelhasználók hozzájárulnak a vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez minden ágazatban, a víz-keretirányelv 9. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban, tekintettel adott esetben a megtérülés társadalmi, környezeti és gazdasági hatásaira, valamint az érintett régió vagy régiók földrajzi és éghajlati adottságaira.

Kiemelt terület: 5A

Az 1305/2013/EU rendelet 17. és 35. cikke szerinti intézkedések

5.3.

Megújuló energia: intézkedésekre került sor a megújuló energiaforrások előállításának és elosztásának ösztönzése érdekében (15).

A 2009/28/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésével, valamint 16. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban átlátható támogatási rendszerek, a távvezeték-rendszerhez való elsőbbségi hozzáférés vagy garantált hozzáférés és elsőbbségi terheléselosztás, valamint a műszaki átalakítások költségeinek viselésére és megosztására vonatkozó egységes szabályok vannak érvényben;

A tagállam a megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervet fogadott el a 2009/28/EK irányelv 4. cikkével összhangban.

Kiemelt terület: 5C

Az 1305/2013/EU rendelet 17., 19., 20. és 35. cikke szerinti intézkedések

6. vidékfejlesztési prioritás: a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

2. tematikus célkitűzés: az információs és kommunikációs technológiák hozzáférésének, használatának és minőségének javítása (szélessávra vonatkozó cél)

6.1.

Új generációs hálózat (NGN) infrastruktúrája: Olyan nemzeti vagy regionális NGA-tervek rendelkezésre állása, amelyek figyelembe veszik az Unió nagysebességű internetelérési céljainak megvalósítására tett regionális intézkedéseket olyan területekre összpontosítva, ahol a piac nem tud nyílt infrastruktúrát biztosítani elérhető árakon és megfelelő minőségben a versenyre és állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban, valamint biztosítják a lakosság kiszolgáltatott csoportjai számára a szolgáltatások elérhetőségét.

Rendelkezésre áll egy nemzeti vagy regionális NGN-terv, amely a következőket tartalmazza:

infrastruktúra-beruházási terv, amely a meglévő magán- és állami infrastruktúrákon és tervezett beruházásokon alapul;

olyan fenntartható beruházási modellek, amelyek erősítik a versenyt és hozzáférést biztosítanak a nyílt, megfizethető, jó minőségű és időtálló infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz;

a magánberuházásokat ösztönző intézkedések.

Kiemelt terület: 6C

Az 1305/2013/EU rendelet 20. és 35. cikke szerinti intézkedések


2.   ÁLTALÁNOS ELŐFELTÉTELEK

Előfeltétel

Az előfeltétel teljesülésére vonatkozó kritériumok

A kiemelt területekre és az intézkedésekre való alkalmazhatóság

Az 1303/2013/EU rendelet XI. melléklete II. részének megfelelően

Az 1303/2013/EU rendelet XI. melléklete II. részének megfelelően

1.   Megkülönböztetésmentesség

Az ESB-alapok terén a hátrányos megkülönböztetés elleni uniós jogszabályok végrehajtását és alkalmazását biztosító adminisztratív kapacitások megléte.

Intézkedések a tagállamok intézményi és jogi keretével összhangban a mindenkire kiterjedő egyenlő bánásmód előmozdításáért felelős szervek bevonására a programok elkészítése és megvalósítása során, beleértve az egyenlőséggel kapcsolatos tanácsadást az ESB-alapok tevékenysége terén;

Intézkedések a hatóságok ESB-alapok kezelésében és irányításában részt vevő személyzetének képzésére a hátrányos megkülönböztetés elleni uniós jogszabályok és szakpolitika terén.

Kiemelt terület: 6B

Az 1305/2013/EU rendelet 14., 15. és 35. cikke szerinti intézkedések, LEADER

2.   Nemek közötti egyenlőség

Az ESB-alapok terén a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó uniós jogszabályok végrehajtását és alkalmazását biztosító adminisztratív kapacitások megléte.

Intézkedések a tagállamok intézményi és jogi keretével összhangban a nemek közötti egyenlőség előmozdításáért felelős szervek bevonására a programok elkészítése és megvalósítása során, beleértve a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tanácsadást az ESB-alapok tevékenysége terén;

Intézkedések a hatóságok ESB-alapok kezelésében és irányításában részt vevő személyzetének képzésére a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó uniós jogszabályok és szakpolitika, valamint a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése terén.

Kiemelt terület(ek): 6A, 6B

Az 1305/2013/EU rendelet 14., 15., 19., 20. és 35. cikke szerinti intézkedések, LEADER

3.   Fogyatékosság

Az ESB-alapok terén a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását és alkalmazását biztosító adminisztratív kapacitások megléte a 2010/48/EK tanácsi határozatnak (16) megfelelően.

Intézkedések a tagállamok intézményi és jogi keretével összhangban a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelméért felelős szervekkel vagy az őket képviselő szervezetekkel és egyéb érintett felekkel folytatott tanácskozásra és bevonásukra a programok elkészítése és megvalósítása során;

Intézkedések a hatóságok ESB-alapok kezelésében és irányításában részt vevő személyzetének képzésére a fogyatékossággal kapcsolatos uniós jogszabályok és szakpolitika terén, beleértve az akadálymentesítést és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény gyakorlati alkalmazását az uniós és adott esetben a nemzeti jogszabályoknak megfelelően;

Intézkedések a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikke végrehajtásának figyelemmel kísérésére az ESB-alapokkal kapcsolatban a programok elkészítése és megvalósítása során.

Kiemelt terület(ek): 6A, 6B

Az 1305/2013/EU rendelet 19., 20. és 35. cikke szerinti intézkedések, LEADER

4.   Közbeszerzés

Az ESB-alapok terén az uniós közbeszerzési jog tényleges alkalmazását biztosító rendelkezések megléte.

Az uniós közbeszerzési jogszabályok megfelelő mechanizmusok révén történő tényleges alkalmazását szolgáló intézkedések;

A szerződések odaítélési eljárásának átláthatóságát biztosító intézkedések;

Az ESB-alapok támogatásainak megvalósításában részt vevő munkatársak képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések;

Az uniós közbeszerzési szabályok végrehajtását és alkalmazását szolgáló adminisztratív kapacitások biztosítására vonatkozó intézkedések.

Kiemelt terület(ek): 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Az 1305/2013/EU rendelet 14., 15., 17., 19. és 20. cikke, 21. cikkének e) pontja és 35. cikke szerinti intézkedések

5.   Állami támogatás

Az ESB-alapok terén az állami támogatásra vonatkozó uniós jog tényleges alkalmazását biztosító intézkedések megléte.

Az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok tényleges alkalmazását szolgáló intézkedések;

Az ESB-alapok támogatásainak megvalósításában részt vevő munkatársak képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések;

Az állami támogatásra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtását és alkalmazását szolgáló adminisztratív kapacitások biztosítására vonatkozó intézkedések.

Valamennyi kiemelt terület és intézkedés, feltéve, hogy a hozzájuk tartozó műveletekre nem terjed ki az EUMSZ 42. cikkének hatálya.

6.   A környezeti hatásvizsgálattal (EIA) és a stratégiai környezeti vizsgálattal (SEA) kapcsolatos környezetvédelmi jogszabályok

A környezeti hatásvizsgálattal és a stratégiai környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos uniós környezetvédelmi jogszabályok tényleges alkalmazását biztosító intézkedések megléte.

A 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (17) (EIA) és a 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (18) (SEA) tényleges alkalmazását biztosító intézkedések?

Az EIA és SEA vizsgálatokra vonatkozó irányelvek végrehajtásában részt vevő munkatársak képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések;

A megfelelő adminisztratív kapacitások rendelkezésre állását biztosító intézkedések.

Kiemelt terület(ek): 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Az 1305/2013/EU rendelet 17., 19., 20., 21. és 28–35. cikke szerinti intézkedések

7.   Statisztikai rendszerek és eredménymutatók

A programok eredményességének és hatásának felméréséhez szükséges statisztikai alap megléte.

Olyan eredménymutató-rendszer megléte, amely szükséges a várt eredmények eléréséhez leghatékonyabban hozzájáruló intézkedések kiválasztásához, az előrehaladás monitoringjához és a hatásvizsgálat elvégzéséhez.

Intézkedések vannak érvényben a statisztikai adatok időben történő begyűjtésére és összesítésére vonatkozóan, amelyek kiterjednek a következőkre:

a források és a mechanizmusok azonosítása a statisztikai hitelesség biztosítása érdekében;

az összegyűjtött adatok közzétételére és nyilvános hozzáférhetőségére vonatkozó intézkedések;

Az eredménymutatók hatékony rendszere, amely magában foglalja:

az egyes programok vonatkozásában kiválasztott eredménymutatókat, feltüntetve azt is, hogy milyen indokkal esett a választás a program keretében finanszírozott szakpolitikai intézkedésekre;

az említett mutatók célértékeinek meghatározását;

a következő követelményekkel való összhangot minden mutató esetében: az adatok megbízhatóak és statisztikailag igazolhatóak, egyértelmű normatív értelmezéssel rendelkeznek, a szakpolitikai elvárásoknak megfelelően alkalmazhatóak és időszerűek;

eljárások rendelkezésre állását annak biztosítására, hogy a program által finanszírozott minden művelet esetében hatékony mutatókat alkalmaznak.

Alkalmazandó, de már teljesült, közös monitoring- és értékelési rendszer

5.   RÉSZ

Az intézkedések és alintézkedések kódja

Az 1305/2013/EU rendelet vagy az 1303/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó intézkedések

Az intézkedés kódja e rendelet szerint

Alintézkedés a programozási célok szem előtt tartásával

Az alintézkedés kódja e rendelet szerint

Az 1305/2013/EU rendelet 14. cikke

Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek

1

Szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységekhez nyújtott támogatás

1.1

Demonstrációs és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás

1.2

Rövid időtartamra szóló mezőgazdasági üzemvezetési és erdőgazdálkodási csereprogramok, valamint üzem- és erdőlátogatások lebonyolításához nyújtott támogatás

1.3

Az 1305/2013/EU rendelet 15. cikke

Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások

2

Az igénybe vett tanácsadási szolgáltatások hasznosításának elősegítéséhez nyújtott támogatás

2.1

Az üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozásához nyújtott támogatás

2.2

A tanácsadók képzéséhez nyújtott támogatás

2.3

Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikke

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei

3

A minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás

3.1

A termelői csoportok által a belső piacon végrehajtott tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás

3.2

Az 1305/2013/EU rendelet 17. cikke

Beruházások tárgyi eszközökbe

4

A mezőgazdasági üzemekbe történő beruházásokhoz nyújtott támogatás

4.1

Mezőgazdasági termékek feldolgozásába/forgalmazásába és/vagy kifejlesztésébe történő beruházások támogatása

4.2

A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás

4.3

Az agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos célok teljesítéséhez kapcsolódó nem termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás

4.4

Az 1305/2013/EU rendelet 18. cikke

A természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése

5

Olyan megelőző intézkedésekre irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás, amelyek célja a valószínűsíthető természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófaesemények következményeinek mérséklése

5.1

Olyan beruházásokhoz nyújtott támogatás, amelyek a természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági földterületek és termelési potenciál helyreállítására irányulnak

5.2

Az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke

Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése

6

Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás fiatal mezőgazdasági termelők számára

6.1

Induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatás

6.2

Induló vállalkozások által mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységekhez nyújtott támogatás

6.3

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

6.4

Kifizetések a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer keretében támogatásra jogosult azon mezőgazdasági termelők részére, akik mezőgazdasági üzemüket véglegesen átruházzák egy másik mezőgazdasági termelőre

6.5

Az 1305/2013/EU rendelet 20. cikke

Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben

7

A vidéki térségekben található települések és falvak, valamint az általuk biztosított alapvető szolgáltatások fejlesztésére, valamint a Natura 2000 területek és egyéb, magas természeti értéket képviselő területek védelmére és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozásához és naprakésszé tételéhez nyújtott támogatás

7.1

A kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bővítése terén – beleértve a megújuló energiával és az energia-megtakarítással kapcsolatos beruházásokat is – végrehajtott beruházásokhoz nyújtott támogatás

7.2

A széles sávú infrastruktúrához, beleértve annak létrehozását, fejlesztését és kiterjesztését is, és a passzív széles sávú infrastruktúrához nyújtott támogatás, valamint a széles sávú szolgáltatások és nyilvános e-kormányzati megoldások elérésének biztosítása

7.3

A vidéki népesség számára biztosított helyi alapvető – többek között szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos – szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére, illetve kiterjesztésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

7.4

A rekreációs infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a kisméretű turisztikai infrastruktúrák tekintetében megvalósított közhasznú beruházásokhoz nyújtott támogatás

7.5

A falvak kulturális és természeti örökségének, a vidéki tájaknak és a nagy természeti értékű területeknek a megőrzésével, helyreállításával és korszerűsítésével – beleértve az ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági szempontokat, valamint a környezettudatosságot célzó intézkedéseket is – kapcsolatos tanulmányokhoz/beruházásokhoz nyújtott támogatás

7.6

Olyan beruházásokhoz nyújtott támogatás, amelyek tevékenységek áthelyezésére és a vidéki településeken vagy azok közelében található épületek vagy más létesítmények átalakítására irányulnak, tekintettel az életminőség javítására vagy a település környezeti teljesítményének növelésére

7.7

Egyéb

7.8

Az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások

8

Erdőtelepítéshez/fásításhoz nyújtott támogatás

8.1

Agrárerdészeti rendszerek létrehozásához és fenntartásához nyújtott támogatás

8.2

Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez nyújtott támogatás

8.3

Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok helyreállításához nyújtott támogatás

8.4

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás

8.5

Az erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mozgatására és forgalmazására irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

8.6

Az 1305/2013/EU rendelet 27. cikke

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

9

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban

9

Az 1305/2013/EU rendelet 28. cikke

Agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos műveletek

10

Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítéséhez biztosított kifizetések

10.1

A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzéséhez, valamint fenntartható használatához és fejlesztéséhez nyújtott támogatások

10.2

Az 1305/2013/EU rendelet 29. cikke

Ökológiai gazdálkodás

11

Az ökológiai gazdálkodási gyakorlatokra és módszerekre való áttéréshez biztosított kifizetések

11.1

Az ökológiai gazdálkodási gyakorlatok és módszerek fenntartásához biztosított kifizetések

11.2

Az 1305/2013/EU rendelet 30. cikke

Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések

12

A Natura 2000 mezőgazdasági területek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések

12.1

A Natura 2000 erdőterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések

12.2

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági területek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések

12.3

Az 1305/2013/EU rendelet 31. cikke

Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések

13

Hegyvidéki területek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések

13.1

Egyéb, jelentős természeti hátrányokkal küzdő területek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések

13.2

Egyéb, sajátos hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések

13.3

Az 1305/2013/EU rendelet 33. cikke

Állatjólét

14

Az állatjóléttel kapcsolatban biztosított kifizetések

14

Az 1305/2013/EU rendelet 34. cikke

Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, természetmegőrzés

15

Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítéséhez biztosított kifizetések

15.1

Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzésére és támogatására nyújtott támogatás

15.2

Az 1305/2013/EU rendelet 35. cikke

Együttműködés

16

A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó operatív EIP-csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás

16.1

Kísérleti projektek részére, valamint új termékek, gyakorlatok, folyamatok és technológiák kifejlesztéséhez nyújtott támogatás

16.2

Kis gazdasági szereplők között a közös munkafolyamatok megszervezése és az eszközök és források megosztása terén, valamint a vidéki turizmus fejlesztése és marketingje tekintetében folytatott együttműködés

16.3

Az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése a rövid ellátási láncok és a helyi piacok létrehozása és fejlesztése, valamint a rövid ellátási láncok és helyi piacok fejlesztésével kapcsolatos, helyi vonatkozású promóciós tevékenységek céljából

16.4

Az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös fellépésekhez, illetve a környezetvédelmi projektekre és alkalmazásban lévő környezetvédelmi gyakorlatokra irányuló közös megközelítésekhez nyújtott támogatás

16.5

Az ellátási lánc szereplőinek együttműködéséhez nyújtott támogatás az élelmiszer- és az energiatermelésben, valamint az ipari folyamatokban való felhasználásra szánt biomassza fenntartható biztosítása terén

16.6

A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáktól eltérő stratégiákhoz nyújtott támogatás

16.7

Erdőgazdálkodási üzemtervek vagy azokkal egyenértékű eszközök kidolgozásához nyújtott támogatás

16.8

A mezőgazdasági termelői tevékenységeknek az egészségügyi ellátással, a szociális integrációval, a közösség által támogatott mezőgazdasággal és a környezeti és élelmiszerügyi oktatással kapcsolatos tevékenységekre bontás formájában végzett diverzifikálásához nyújtott támogatás

16.9

Egyéb

16.10

Az 1305/2013/EU rendelet 36. cikke

kockázatkezelés

17

Termény-, állat- és növénybiztosítási díjak

17.1

Kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állat- és növénybetegségek, kártevőfertőzések, valamint környezeti események esetére létrehozott kölcsönös kockázatkezelési alapok

17.2

Jövedelemstabilizáló eszköz

17.3

Az 1305/2013/EU rendelet 40. cikke

A kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések finanszírozása Horvátország esetében

18

A kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések finanszírozása Horvátország esetében

18

Az 1303/2013/EU rendelet 35. cikke

A LEADER keretében megvalósuló helyi fejlesztéshez (közösségvezérelt helyi fejlesztés) nyújtott támogatás

19

Előkészítő támogatás

19.1

A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia műveleteinek végrehajtásához nyújtott támogatás

19.2

A hely akciócsoport együttműködési tevékenységeinek előkészítése és végrehajtása

19.3

A működési költségekhez és a szervezéshez nyújtott támogatás

19.4

Az 1305/2013/EU rendelet 51–54. cikke

Technikai segítségnyújtás

20

Technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás (a nemzeti vidékfejlesztési hálózat kivételével)

20.1

A nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás

20.2

6.   RÉSZ

Az Unió vidékfejlesztési prioritásai és a kiemelt területek kódjai

Prioritás

Az 1305/2013/EU rendelet vonatkozó cikke/a kiemelt terület kódja

Kiemelt terület

1. prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben

5. cikk (1) bekezdés a) pont = 1A kiemelt terület

Az innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése a vidéki térségekben

5. cikk (1) bekezdés b) pont = 1B kiemelt terület

A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és az erdőgazdálkodás, valamint a kutatás és az innováció között, egyebek mellett a környezetgazdálkodás és a környezeti teljesítmény javítása céljából

5. cikk (1) bekezdés c) pont = 1C kiemelt terület

Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban

2. prioritás: a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása

5. cikk (2) bekezdés a) pont = 2A kiemelt terület

Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából

5. cikk (2) bekezdés b) pont = 2B kiemelt terület

A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése

3. prioritás: az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása

5. cikk (3) bekezdés a) pont = 3 A kiemelt terület

Az elsődleges termelők versenyképességének javítása a következők segítségével: a termelők hatékonyabb integrációja minőségrendszerek révén az agrár-élelmiszer-ipari láncba, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, továbbá promóció a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, a termelői csoportokban és szervezetekben, valamint a szakmaközi szervezetekben

5. cikk (3) bekezdés b) pont = 3 B kiemelt terület

A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása

4. prioritás: a mezőgazdasággal és az erdészettel összefüggő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

5. cikk (4) bekezdés a) pont = 4 A kiemelt terület

A biológiai sokféleség helyreállítása, megőrzése és javítása, többek között a Natura 2000 területeken és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

5. cikk (4) bekezdés b) pont = 4 B kiemelt terület

A vízgazdálkodás javítása, beleértve a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is

5. cikk (4) bekezdés c) pont = 4C kiemelt terület

A talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása

5. prioritás: az erőforrás-hatékonyság előmozdításának, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulásnak a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban történő támogatása szempontjából különös jelentőséggel bíró intézkedések

5. cikk (5) bekezdés a) pont = 5 A kiemelt terület

A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása

5. cikk (5) bekezdés b) pont = 5 B kiemelt terület

A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása

5. cikk (5) bekezdés c) pont = 5C kiemelt terület

A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése

5. cikk (5) bekezdés d) pont = 5D kiemelt terület

A mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és ammónia kibocsátásának csökkentése

5. cikk (5) bekezdés e) pont = 5E kiemelt terület

A széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban

6. prioritás: a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

5. cikk (6) bekezdés a) pont = 6 A kiemelt terület

A diverzifikálásnak, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése

5. cikk (6) bekezdés b) pont = 6 B kiemelt terület

A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben

5. cikk (6) bekezdés c) pont = 6C kiemelt terület

Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekben


(1)  A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.) 8. cikkének (4) bekezdése.

(2)  A Bizottság 2014. február 25-i 184/2014/EU végrehajtási rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU rendelet szerint a tagállamok és a Bizottság közötti elektronikus adatcsere-rendszerekre alkalmazandó feltételeinek meghatározásáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatással kapcsolatos beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra elfogadásáról (HL L 57., 2014.2.27., 7. o.).

(3)  Az egyes érintett programokhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás teljes összege alapján.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608 o.).

(6)  A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/128/EK irányelve a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 71. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

(10)  A teljes uniós hozzájárulás kiemelt területek szerinti indikatív bontása a vidékfejlesztési programnak az 1303/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában említett tematikus és éghajlat-változási célkitűzésekhez való hozzájárulásával, a kifizetéseknek az ugyanazon rendelet 19. cikkének (5) bekezdésében és 22. cikkének (6) bekezdésében említett felfüggesztésével, valamint adott esetben az 1305/2013/EU rendelet 59. cikkének (6) bekezdése alapján fenntartandó összegek kiszámításával összefüggésben alkalmazandó.

(11)  A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 185. o.) 8. cikkének (3) bekezdése.

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. május 19-i 2010/31/EU irányelve az épületek energiahatékonyságáról (HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/27/EU irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).

(14)  Az Európai Parlament és Tanács 2006. április 5-i 2006/32/EK irányelve az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 114., 2006.4.27., 64. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

(16)  A Tanács 2009. november 26-i határozata a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről (HL L 23., 2010.1.27., 35. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 197., 2001.7.21., 30. o.).


II. MELLÉKLET

Az állatok számosállat-egységekre (száe) történő átváltásának arányai (a 9. cikk (2) bekezdése)

Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, valamint hat hónapnál idősebb lófélék

1,0 száe

Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig

0,6 száe

Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék

0,4 száe

Juh- és kecskefélék

0,15 száe

50 kg-nál nagyobb tenyészkocák

0,5 száe

Egyéb sertés

0,3 száe

Tojótyúk

0,014 száe

Egyéb baromfi (1)

0,03 száe

Az átváltási arányok növelhetők, figyelemmel a vidékfejlesztési programok keretében közzétett és megfelelően alátámasztott tudományos bizonyítékokra.

Kivételes esetben a felsorolás kiegészíthető további állatkategóriákkal. Az átváltási arányokat valamennyi kategória tekintetében a sajátos körülményekre és a vidékfejlesztési program keretében közzétett és megfelelően alátámasztott tudományos bizonyítékokra figyelemmel kell megállapítani.


(1)  E kategória tekintetében az átváltási arány tudományos adatok alapján növelhető; az említett adatokat a vidékfejlesztési program keretében ismertetni és megfelelően igazolni kell.


III. MELLÉKLET

Tájékoztatás és nyilvánosság (13. cikk)

1.   RÉSZ

Tájékoztatási és közzétételi tevékenységek

1.   Az irányító hatóság felelőssége

1.1.   Tájékoztatási és közzétételi stratégia

Az irányító hatóság biztosítja, hogy a tájékoztatási és közzétételi tevékenységek végzése összhangban legyen tájékoztatási és közzétételi stratégiájával, mely legalább a következőkre kiterjed:

a)

a stratégia céljai és célcsoportjai;

b)

a tájékoztatási és közzétételi tevékenységek tartalmának ismertetése;

c)

a stratégia indikatív költségvetése;

d)

a tájékoztatási és közzétételi tevékenységek végrehajtásáért felelős igazgatási szervek leírása, a személyi erőforrások feltüntetésével;

e)

a nemzeti vidékfejlesztési hálózat szerepének ismertetése és annak leírása, hogy a hálózatnak az 1305/2013/EU rendelet 54. cikke (3) bekezdésének vi. pontja szerinti kommunikációs terve miként járul hozzá a stratégia megvalósításához;

f)

annak leírása, hogy miként értékelendők a tájékoztatási és közzétételi tevékenységek a szakpolitikai keret, a programok és a műveletek láthatósága és az irántuk való figyelemfelkeltés, valamint az EMVA és az Unió szerepe szempontjából;

g)

a következő évben végrehajtandó tájékoztatási és közzétételi tevékenységeket tartalmazó éves frissítés.

1.2.   A potenciális kedvezményezettek tájékoztatása

Az irányító hatóság biztosítja, hogy a potenciális kedvezményezettek hozzáférjenek legalább az alábbiakkal kapcsolatos releváns információkhoz, ideértve szükség esetén a frissített információkat is (figyelembe véve bizonyos potenciális kedvezményezettek esetében az elektronikus és más kommunikációs szolgáltatások rendelkezésre állását):

a)

a vidékfejlesztési programok keretében meghirdetett finanszírozási lehetőségek és pályázati felhívások;

b)

a vidékfejlesztési programok keretében meghirdetett finanszírozásra való jogosultság megszerzése érdekében követendő adminisztratív eljárások;

c)

a finanszírozási kérelemre vonatkozó vizsgálati eljárások;

d)

a támogathatósági feltételek és/vagy a finanszírozandó projektek kiválasztására és értékelésére vonatkozó kritériumok;

e)

azon személyek és más nemzeti, regionális és helyi szintű kapcsolattartók nevei, akik be tudják mutatni a vidékfejlesztési programok működését, valamint a műveletek kiválasztására és értékelésére vonatkozó kritériumokat;

f)

a kedvezményezettek azon kötelezettsége, hogy az 1. rész 2. pontjával összhangban tájékoztassák a nyilvánosságot a művelet céljáról és a művelet számára az EMVA-ból nyújtott támogatásról. Az irányító hatóság felkérheti a potenciális kedvezményezetteket, hogy pályázatukban javasoljanak olyan indikatív kommunikációs tevékenységeket, amelyek arányban állnak a művelet méretével;

g)

az 1303/2013/EU rendelet 74. cikkének (3) bekezdése szerinti, panaszok kivizsgálására vonatkozó eljárások.

1.3.   A nyilvánosság tájékoztatása

Az irányító hatóság tájékoztatja a nyilvánosságot a vidékfejlesztési program tartalmáról, a programnak a Bizottság általi elfogadásáról és annak naprakésszé tett változatairól, a program végrehajtásában elért főbb eredményekről és annak lezárásáról, valamint arról, hogy a program milyen mértékben járul hozzá a partnerségi megállapodásban meghatározott uniós prioritások eléréséhez.

Az irányító hatóság gondoskodik egy saját honlap vagy portál létrehozásáról az 1.1. és 1.2. pont, valamint az e pont első bekezdése szerinti információk rendelkezésre bocsátása érdekében. A saját honlap létrehozása nem akadályozhatja az EMVA zökkenőmentes végrehajtását, és nem korlátozhatja a potenciális kedvezményezettek és érdekeltek információhoz jutását. A nyilvánosság tájékoztatására irányuló tevékenységeknek magukban kell foglalniuk a 2. rész 1. pontjában meghatározott elemeket.

1.4.   Közvetítőként működő szervek bevonása

Az irányító hatóság – többek között a nemzeti vidékfejlesztési hálózat révén – biztosítja, hogy azok a szervek, amelyek közvetítőként működhetnek, részt vehessenek a potenciális kedvezményezetteket tájékoztató tevékenységekben; e szervek különösen:

a)

az 1303/2013/EK rendelet 5. cikke szerinti partnerek;

b)

az európai tájékoztatási központok, valamint a Bizottságnak a tagállamban működő képviseleti irodái és az Európai Parlamentnek a tagállamokban működő tájékoztatási irodái;

c)

oktatási és kutatási intézmények.

1.5.   Értesítés a támogatás odaítéléséről

Az irányító hatóság gondoskodik arról, hogy a támogatás odaítéléséről szóló értesítésben tájékoztassák a kedvezményezetteket egyfelől arról, hogy a műveletet az EMVA által részfinanszírozott program keretében támogatják, másfelől az adott vidékfejlesztési programhoz kapcsolódó prioritásokról és intézkedésekről.

2.   A kedvezményezettek kötelességei

2.1.   Tájékoztatási és kommunikációs tevékenysége során a kedvezményezett mindenkor elismeri, hogy a művelet EMVA-támogatásban részesül; e célból feltünteti:

a)

az Unió emblémáját;

b)

az EMVA-támogatásra történő hivatkozást.

Amennyiben a tájékoztatási vagy közzétételi tevékenység egynél több alap által társfinanszírozott műveletre vagy műveletekre vonatkozik, a b) pontban előírt hivatkozás helyébe az ESB-alapokra utaló hivatkozás léphet.

2.2.   A művelet végrehajtása közben a kedvezményezett a következő módon tájékoztatja a nyilvánosságot az EMVA-támogatásról:

a)

A kedvezményezett a szakmai felhasználásra szánt honlapján, amennyiben van ilyen, a támogatás mértékével arányos rövid leírást közöl a műveletről, amely bemutatja a honlap célja és a műveletre nyújtott támogatás közötti kapcsolatot, megemlítve a szóban forgó művelet céljait, az elért eredményeket, továbbá kiemelve az Uniótól kapott pénzügyi támogatás tényét.

b)

A c) pont hatálya alá nem eső azon műveletek esetében, amelyek közpénzekből nyújtott támogatásának teljes összege meghaladja a 10 000 EUR-t, és attól függően, hogy milyen támogatott műveletről van szó (például a falvak megújulásáról szóló 20. cikk szerinti művelet vagy a LEADER-programba tartozó műveletek), legalább egy, a művelettel kapcsolatos információkat tartalmazó plakát (legalább A3-as méretben), amely kiemeli az Uniótól kapott pénzügyi támogatás tényét, és amelyet a nyilvánosság számára jól látható helyen helyeznek el, például egy épület bejáratánál. Amennyiben a vidékfejlesztési program keretében végzett művelet olyan beruházást eredményez (például egy mezőgazdasági üzemben vagy élelmiszer-ipari vállalkozásban), amely esetében a közpénzekből nyújtott támogatás teljes összege meghaladja az 50 000 EUR-t, a kedvezményezett tájékoztató táblát helyez ki a projektre vonatkozóan, amely kiemeli az Uniótól kapott pénzügyi támogatás tényét. Tájékoztató táblát kell kihelyezni a LEADER-programokból finanszírozott helyi akciócsoportok helyiségeiben is.

c)

A nyilvánosság számára jól látható helyen, ideiglenes jelleggel nagyméretű hirdetőtáblát kell elhelyezni minden olyan esetben, amikor a művelethez infrastruktúra vagy építkezés finanszírozására kapcsolódik, és a művelet közpénzekből nyújtott támogatásának teljes összege meghaladja az 500 000 EUR-t.

Legfeljebb három hónappal a művelet végrehajtása után a kedvezményezett a nyilvánosság számára jól látható helyen állandó tájékoztató vagy hirdetőtáblát helyez ki minden egyes olyan műveletre vonatkozóan, amely megfelel a következő követelményeknek:

i.

a művelet közpénzekből nyújtott támogatásának teljes összege meghaladja az 500 000 EUR-t;

ii.

a művelet egy fizikai tárgy beszerzésére vagy infrastruktúra finanszírozására vagy építkezésre vonatkozik.

A hirdetőtáblán fel kell tüntetni a művelet megnevezését és célját, és ki kell emelni az Uniótól kapott pénzügyi támogatás tényét.

A hirdetőtáblákon, a plakátokon, a tájékoztató táblákon és az internetes oldalakon ismertetni kell a projektet/műveletet és a 2. rész 1. pontja szerinti elemeket. A hirdetőtábla, plakát vagy internetes oldal felületének legalább 25 %-át a szóban forgó információk számára kell fenntartani.

2.   RÉSZ

A tájékoztatási és közzétételi tevékenységek technikai jellemzői

1.   Logó és jelmondat

Valamennyi tájékoztatási és közzétételi tevékenység során fel kell tüntetni a következő elemeket:

a)

Az Unió emblémája a http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm címen meghatározott grafikus szabványoknak megfelelően, az Unió szerepére utaló alábbi jelmondattal együtt:

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”.

b)

A LEADER-programok által finanszírozott tevékenységek és intézkedések esetében a LEADER-logó:

++ LEADER-logó++

2.   Tájékoztatási és kommunikációs anyagok

Az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedésekre és műveletekre vonatkozó kiadványok (például ismeretterjesztő füzetek, brosúrák és hírlevelek) és plakátok a címoldalukon egyértelműen feltüntetik az Unió részvételét, valamint a nemzeti vagy regionális jelkép használata esetén az Unió emblémáját. A kiadványok hivatkozásokat tartalmaznak a tartalomért felelős testületre, valamint a kérdéses EMVA- és/vagy nemzeti támogatás végrehajtására kijelölt irányító hatóságra vonatkozóan.

Az elektronikus úton (internetes oldalakon, a potenciális kedvezményezettek adatbázisaiban) vagy audiovizuális anyagok felhasználásával rendelkezésre bocsátott információkra hasonlóképpen érvényesek az első bekezdésben foglaltak.

Az EMVA-ra vonatkozó internetes oldalaknak:

a)

legalább a kezdőoldalon meg kell említeniük az EMVA-hozzájárulást;

b)

hivatkozást kell tartalmazniuk a Bizottság EMVA-ra vonatkozó internetes oldalára.


IV. MELLÉKLET

Közös kontextus-, eredmény- és kimeneti mutatók (a 14. cikk (2) bekezdése szerint)

1.   Kontextusmutatók (C)

C1.

Népesség

C2.

Korszerkezet

C3.

Terület

C4.

Népsűrűség

C5.

Foglalkoztatási ráta (1)

C6.

Önfoglalkoztatási ráta

C7.

Munkanélküliségi ráta

C8.

Egy főre jutó GDP (1)

C9.

Szegénységi ráta (1)

C10.

A gazdaság szerkezete

C11.

A foglalkoztatás szerkezete

C12.

Munkatermelékenység gazdasági ágazatonként

C13.

Foglalkoztatás gazdasági tevékenységenként

C14.

Munkatermelékenység a mezőgazdaságban

C15.

Munkatermelékenység az erdészetben

C16.

Munkatermelékenység az élelmiszeriparban

C17.

Mezőgazdasági üzemek (gazdaságok)

C18.

Mezőgazdasági terület

C19

Ökológiai gazdálkodás alá vont terület

C20.

Öntözött területek

C21.

Számosállat-egységek

C22.

Mezőgazdasági munkaerő

C23.

Mezőgazdasági üzemvezetők korszerkezete

C24.

Mezőgazdasági üzemvezetők mezőgazdasági képzettsége

C25.

Mezőgazdasági tényezőjövedelem (1)

C26.

Mezőgazdasági vállalkozói jövedelem (1)

C27.

Teljes mezőgazdasági tényezőtermelékenység (1)

C28.

Bruttó állóeszköz-felhalmozás a mezőgazdaságban

C29.

Erdő és egyéb fás terület

C30.

Idegenforgalmi infrastruktúra

C31.

Felszínborítás

C32.

Kedvezőtlen helyzetű területek

C33.

A gazdálkodás intenzitása

C34.

Natura 2000 területek

C35.

Mezőgazdasági biodiverzitás indikátor (farmland birds index) (1)

C36.

Mezőgazdasági élőhelyek védettségi helyzete (legelő)

C37.

Jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás (1)

C38.

Védett erdő

C39.

Mezőgazdasági célú vízkivétel (1)

C40.

Vízminőség (1)

C41.

A szántóföldek talajának szervesanyag-tartalma (1)

C42.

Víz által előidézett talajerózió (1)

C43.

Mezőgazdasági és erdészeti eredetű biomasszából származó megújuló energia termelése

C44.

Energiafelhasználás a mezőgazdaságban, az erdészetben és az élelmiszeriparban

C45.

Mezőgazdaságból származó kibocsátások (1)

2.   Eredménymutatók (R)

R1

:

olyan mezőgazdasági üzemek százalékos aránya, amelyek szerkezetátalakítást vagy korszerűsítést célzó beruházási támogatásban részesültek (2A kiemelt terület)

R2

:

a támogatott gazdaságok mezőgazdasági termelésének/éves munkaegységének (AWU) változása (2A kiemelt terület) (2)

R3

:

olyan mezőgazdasági üzemek százalékos aránya, amelyek vállalkozásfejlesztési terve/beruházásai a vidékfejlesztési program keretében fiatal mezőgazdasági termelőknek szóló támogatásban részesültek (2B kiemelt terület)

R4

:

olyan mezőgazdasági üzemek százalékos aránya, amelyek minőségrendszerekben, helyi piacokban és rövid ellátási láncokban, valamint termelői csoportokban/szervezetekben való részvételük céljából támogatásban részesültek (3A kiemelt terület)

R5

:

olyan gazdaságok százalékos aránya, amelyek kockázatkezelési rendszerekben vesznek részt (3B kiemelt terület)

R6

:

biodiverzitást támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt erdők vagy erdővel borított területek százalékos aránya (4A kiemelt terület)

R7

:

biodiverzitást és/vagy tájvédelmet támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt mezőgazdasági területek százalékos aránya (4A kiemelt terület)

R8

:

a hatékonyabb vízgazdálkodást támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt mezőgazdasági területek százalékos aránya (4B kiemelt terület)

R9

:

a hatékonyabb vízgazdálkodást támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt erdőgazdálkodási területek százalékos aránya (4B kiemelt terület)

R10

:

a hatékonyabb talajgazdálkodást és/vagy erózióvédelmet támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt mezőgazdasági területek százalékos aránya (4C kiemelt terület)

R11

:

a hatékonyabb talajgazdálkodást és/vagy erózióvédelmet támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt erdőgazdálkodási területek százalékos aránya (4C kiemelt terület)

R12

:

hatékonyabb öntözőrendszerekre áttérő öntözött területek százalékos aránya (5A kiemelt terület)

R13

:

javuló hatékonyságú mezőgazdasági vízfelhasználás a vidékfejlesztési programok által támogatott projektek keretében (5A kiemelt terület) (2)

R14

:

javuló hatékonyságú mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozóipari energiafelhasználás a vidékfejlesztési programok által támogatott projektek keretében (5 B kiemelt terület) (2)

R15

:

a támogatott projektek keretében termelt megújuló energia (5C kiemelt terület) (2)

R16

:

az állatállomány kezelésével kapcsolatos, ÜHG- (üvegházhatást okozó gáz-) és/vagy ammóniakibocsátások csökkentését célzó beruházások által érintett számosállat-egységek (száe) százalékos aránya (5D kiemelt terület)

R17

:

az ÜHG- és/vagy ammóniakibocsátások csökkentését célzó gazdálkodási szerződés keretében kezelt mezőgazdasági területek százalékos aránya (5D kiemelt terület)

R18

:

a metán és a dinitrogén-oxid kibocsátásainak csökkenése (5D kiemelt terület) (2)

R19

:

az ammónia kibocsátásainak csökkenése (5D kiemelt terület) (2)

R20

:

a szénmegkötéshez vagy -tároláshoz hozzájáruló gazdálkodási szerződés keretében kezelt erdőterületek százalékos aránya (5E kiemelt terület)

R21

:

a támogatott projektek által létrehozott munkahelyek (6A kiemelt terület)

R22

:

a helyi fejlesztési stratégiák által érintett vidéki népesség százalékos aránya (6B kiemelt terület)

R23

:

a javított szolgáltatás/infrastruktúra előnyeit élvező vidéki népesség százalékos aránya (6B kiemelt terület)

R24

:

a támogatott projektek (LEADER) által létrehozott munkahelyek (6B kiemelt terület)

R25

:

az új vagy javított szolgáltatás/infrastruktúra (információs és kommunikációs technológiák – ikt) előnyeit élvező vidéki népesség százalékos aránya (6C kiemelt terület)

A dőlt betűvel szedett mutatók egyúttal célmutatók is (lásd a 4. pontot).

3.   Vidékfejlesztési kimeneti mutatók (O)

Sorszám

Kimeneti mutatók

Intézkedés kódja (az 1305/2013/EU vagy az 1303/2013/EU rendelet cikke)

O1

Közkiadások összesen  (3)

Minden intézkedés

O2

Beruházások összesen

(1305/2013/EU rendelet) 4 (17. cikk), 5 (18. cikk), 6.4 (19. cikk), 7.2–7.8 (20. cikk), 8.5 és 8.6 (21. cikk)

O3

A támogatott intézkedések/műveletek száma

(1305/2013/EU rendelet) 1 (14. cikk), 2 (15. cikk), 4 (17. cikk), 7 (20. cikk), 8.5 és 8.6 (21. cikk), 9 (27. cikk), 17.2 és 17.3 (36. cikk)

O4

A támogatott üzemek/kedvezményezettek száma

(1305/2013/EU rendelet) 3 (16. cikk), 4.1 (17. cikk), 5 (18. cikk), 6 (19. cikk), 8.1–8.4 (21. cikk), 11 (29. cikk), 12 (30. cikk), 13 (31. cikk), 14 (33. cikk), 17.1 (36. cikk)

O5

Teljes terület (ha)

(1305/2013/EU rendelet) 4 (17. cikk), 8.1–8.5 (21. cikk), 10 (28. cikk), 11 (29. cikk), 12 (30. cikk), 13 (31. cikk), 15 (34. cikk)

O6

Támogatott fizikai terület (ha)

(1305/2013/EU rendelet) 10 (28. cikk)

O7

A támogatott szerződések száma

(1305/2013/EU rendelet) 10 (28. cikk), 15 (34. cikk)

O8

A támogatott számosállat-egységek száma

(1305/2013/EU rendelet) 14 (33. cikk), 4 (17. cikk)

O9

A támogatási rendszerekben részt vevő üzemek száma

(1305/2013/EU rendelet) 9 (27. cikk), 16.4 (35. cikk), 17.2 és 17.3 (36. cikk)

O10

Kifizetésekben részesülő gazdálkodók száma

(1305/2013/EU rendelet) 17.2 és 17.3 (36. cikk)

O11

Képzési napok száma

(1305/2013/EU rendelet) 1 (14. cikk)

O12

A képzésben részt vevők száma

(1305/2013/EU rendelet) 1 (14. cikk)

O13

Tanácsadással segített kedvezményezettek száma

(1305/2013/EU rendelet) 2 (15. cikk)

O14

Képzett tanácsadók száma

(1305/2013/EU rendelet) 2 (15. cikk)

O15

A javított szolgáltatás/infrastruktúra (informatikai vagy egyéb) előnyeit élvező népesség

(1305/2013/EU rendelet) 7 (20. cikk)

O16

Támogatott EIP-csoportok száma, támogatott EIP-műveletek száma és az EIP-csoportokban részt vevő partnerek száma

(1305/2013/EU rendelet) 16 (35. cikk)

O17

Támogatott együttműködési (nem EIP-) műveletek száma

(1305/2013/EU rendelet) 16 (35. cikk)

O18

A helyi akciócsoportok által lefedett népesség

(1303/2013/EU rendelet) 19 (32. cikk)

O19

Kiválasztott helyi akciócsoportok száma

(1303/2013/EU rendelet) 19 (32. cikk)

O20

A támogatott LEADER-projektek száma

(1303/2013/EU rendelet) 19 (35. cikk (1) bekezdés b) pont)

O21

A támogatott együttműködési projektek száma

(1303/2013/EU rendelet) 19 (35. cikk (1) bekezdés c) pont)

O22

Projektgazdák száma és típusa

(1303/2013/EU rendelet) 19 (35. cikk (1) bekezdés b) pont)

O23

Az együttműködési projektekben részt vevő helyi akciócsoportok egyedi azonosítója

(1303/2013/EU rendelet) 19 (35. cikk (1) bekezdés c) pont)

O24

A tematikus információk és elemzési eredmények felek közötti, a nemzeti vidékfejlesztési hálózat támogatásával létrejött cseréinek száma

Hálózatépítés (1305/2013/EU rendelet 54. cikk)

O25

Nemzeti vidékfejlesztési hálózati kommunikációs eszközök száma

Hálózatépítés (1305/2013/EU rendelet 54. cikk)

O26

A nemzeti vidékfejlesztési hálózat bevonásával végzett EMVA-tevékenységek száma

Hálózatépítés (1305/2013/EU rendelet 54. cikk)

4.   Célmutatók (T)

T1

:

az 1305/2013/EU rendelet 14., 15. és 35. cikke szerinti kiadások százalékos aránya a vidékfejlesztési program összes kiadásához viszonyítva (1A kiemelt terület)

T2

:

az együttműködési intézkedés (1305/2013/EU rendelet 35. cikk) keretében támogatott együttműködési műveletek (csoportok, hálózatok/klaszterek, kísérleti projektek stb.) teljes száma (1B kiemelt terület)

T3

:

a 1305/2013/EU rendelet 14. cikke szerinti képzésben részt vevők teljes száma (1C kiemelt terület)

T4

:

olyan mezőgazdasági üzemek százalékos aránya, amelyek a vidékfejlesztési program keretében szerkezetátalakítást vagy korszerűsítést célzó beruházási támogatásban részesültek (2A kiemelt terület)

T5

:

olyan mezőgazdasági üzemek százalékos aránya, amelyek vállalkozásfejlesztési terve/beruházásai a vidékfejlesztési program keretében fiatal mezőgazdasági termelőknek szóló támogatásban részesültek (2B kiemelt terület)

T6

:

olyan mezőgazdasági üzemek százalékos aránya, amelyek minőségrendszerekben, helyi piacokban és rövid ellátási láncokban, valamint termelői csoportokban/szervezetekben való részvételük céljából támogatásban részesültek (3A kiemelt terület)

T7

:

olyan gazdaságok százalékos aránya, amelyek kockázatkezelési rendszerekben vesznek részt (3B kiemelt terület)

T8

:

biodiverzitást támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt erdők és erdővel borított területek százalékos aránya (4A kiemelt terület)

T9

:

biodiverzitást és/vagy tájvédelmet támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt mezőgazdasági területek százalékos aránya (4A kiemelt terület)

T10

:

a hatékonyabb vízgazdálkodást támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt mezőgazdasági területek százalékos aránya (4B kiemelt terület)

T11

:

a hatékonyabb vízgazdálkodást támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt erdőgazdálkodási területek százalékos aránya (4B kiemelt terület)

T12

:

a hatékonyabb talajgazdálkodást és/vagy erózióvédelmet támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt mezőgazdasági területek százalékos aránya (4C kiemelt terület)

T13

:

a hatékonyabb talajgazdálkodást és/vagy erózióvédelmet támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt erdőgazdálkodási területek százalékos aránya (2A kiemelt terület)

T14

:

hatékonyabb öntözőrendszerre áttérő öntözött területek százalékos aránya (5A kiemelt terület)

T15

:

összes energiahatékonysági beruházás (5 B kiemelt terület)

T16

:

összes megújulóenergia-termelési beruházás (5C kiemelt terület)

T17

:

az állatállomány kezelésével kapcsolatos, ÜHG- és/vagy ammóniakibocsátások csökkentését célzó beruházások által érintett számosállat-egységek százalékos aránya (5D kiemelt terület)

T18

:

az ÜHG- és/vagy ammóniakibocsátások csökkentését célzó gazdálkodási szerződés keretében kezelt mezőgazdasági területek százalékos aránya (5D kiemelt terület)

T19

:

a szénmegkötéshez és -tároláshoz hozzájáruló gazdálkodási szerződés keretében kezelt erdőterületek százalékos aránya (5E kiemelt terület)

T20

:

a támogatott projektek által létrehozott munkahelyek (6A kiemelt terület)

T21

:

a helyi fejlesztési stratégiák által lefedett vidéki népesség százalékos aránya (6B kiemelt terület)

T22

:

a javított szolgáltatás/infrastruktúra előnyeit élvező vidéki népesség százalékos aránya (6B kiemelt terület)

T23

:

a támogatott projektek (LEADER) által létrehozott munkahelyek (6B kiemelt terület)

T24

:

az új vagy javított szolgáltatás/infrastruktúra (ikt) előnyeit élvező vidéki népesség százalékos aránya (6C kiemelt terület)

5.   Javasolt, eredményességmérési keret szerinti mutatók (P)

 

Mutatók

Kapcsolódó kimeneti mutató (O)

2. prioritás (P2)

Közkiadások összesen: P2 (EUR)

O1

Azon mezőgazdasági üzemek száma, amelyek szerkezetátalakítást vagy korszerűsítést célzó beruházási támogatásban részesültek (2A kiemelt terület) + azon üzemek száma, amelyek vállalkozásfejlesztési terve/beruházásai a vidékfejlesztési program keretében fiatal mezőgazdasági termelőknek szóló támogatásban részesültek (2B kiemelt terület)

O4

3. prioritás

(P3)

Közkiadások összesen: P3 (EUR)

O1

Azon mezőgazdasági üzemek száma, amelyek minőségrendszerekben, helyi piacokban és rövid ellátási láncokban, valamint termelői csoportokban való részvételük céljából támogatásban részesültek (3A kiemelt terület)

O4, O9

Azon mezőgazdasági üzemek száma, amelyek kockázatkezelési rendszerekben vesznek részt (3 B kiemelt terület)

O4, O9

4. prioritás

(P4)

Közkiadások összesen: P4 (EUR)

O1

A biodiverzitást (4A kiemelt terület) + a hatékonyabb vízgazdálkodást (4B kiemelt terület) + a hatékonyabb talajgazdálkodást és/vagy erózióvédelmet támogató gazdálkodási szerződés keretében kezelt mezőgazdasági területek (4C kiemelt terület)

O5

5. prioritás

(P5)

Közkiadások összesen: P5 (EUR)

O1

Energiamegtakarítási és energiahatékonysági (5B kiemelt terület) + megújulóenergia-termelési (5C kiemelt terület) beruházási műveletek száma

O3

A szénmegkötéshez/-tároláshoz hozzájáruló gazdálkodás keretében kezelt mezőgazdasági és erdőterületek (5E kiemelt terület) + az ÜHG- és/vagy ammóniakibocsátások csökkentését célzó gazdálkodási szerződés keretében kezelt mezőgazdasági területek (5D kiemelt terület) + hatékonyabb öntözőrendszerre áttérő öntözött területek (5A kiemelt terület) (5A kiemelt terület)

O5

6. prioritás

(P6)

Közkiadások összesen: P6 (EUR)

O1

A vidéki térségek alapszolgáltatásainak és infrastruktúrájának javítását célzó, támogatott műveletek száma (6B és 6C kiemelt terület)

O3

A helyi akciócsoportok által lefedett népesség (6B kiemelt terület)

O18


(1)  Olyan kontextusmutatók, amelyek magukban foglalják a közös agrárpolitika (KAP) hatásmutatóit

(2)  Kiegészítő eredménymutatók

(3)  Ez a mutató megfelel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletre vonatkozó szabályoknak az európai strukturális és beruházási alapokat illetően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás módszerei, az eredményességmérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatározása, valamint a beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. március 7-i 215/2014/EU bizottági végrehajtási rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett, eredményességmérési keret szerinti mutatónak (HL L 69 ., 2014.3.8., 65. o.).


V. MELLÉKLET

A vidékfejlesztésre vonatkozó egységes értékelési kérdések

Értékelési kérdések a kiemelt területekkel kapcsolatban

A vidékfejlesztési program kiemelt területeire vonatkozó kérdéseket a 2017-ben és 2019-ben benyújtandó bővített éves végrehajtási jelentésekben, valamint az utólagos értékelési jelentésben kell megválaszolni.

1.

1A kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben mozdították elő a vidéki térségekben az innovációt, az együttműködést és a tudásalap fejlesztését?

2.

1B kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben mozdították elő – többek között a környezetgazdálkodás és a környezeti teljesítmény javítása érdekében – a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és az erdőgazdálkodás, valamint a kutatás és innováció közötti kapcsolatok erősítését?

3.

1C kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben mozdították elő az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés ügyét a mezőgazdasági és erdészeti ágazaton belül?

4.

2A kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben járultak hozzá – különösen a piaci részesedés és a mezőgazdasági diverzifikáció növelése révén – a támogatott mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításához, korszerűsítéséhez és gazdasági teljesítményének javításához?

5.

2B kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben mozdították elő a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépését és ezen belül is különösen a generációs megújulást?

6.

3A kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben járultak hozzá az elsődleges termelők versenyképességének javításához a következők segítségével: a termelők minőségrendszerek révén történő hatékonyabb integrációja az agrár-élelmiszer-ipari láncba, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, a termelői csoportokban és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció?

7.

3B kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben segítették elő a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzést és -kezelést?

8.

4A kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben segítették elő a biodiverzitás helyreállítását, megőrzését és növelését (többek között a Natura 2000 területeken és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken), valamint a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodást és az európai táj megőrzését?

9.

4B kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben segítették elő a vízgazdálkodás hatékonyabbá válását, ideértve a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozását?

10.

4C kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben segítették elő a hatékonyabb talajgazdálkodást és erózióvédelmet?

11.

5A kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben járultak hozzá a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonyabbá válásához?

12.

5B kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben járultak hozzá a mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozóipari energiafelhasználás hatékonyabbá válásához?

13.

5C kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben járultak hozzá a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő rendelkezésre bocsátásához és felhasználásához?

14.

5D kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben járultak hozzá a mezőgazdaságból származó ÜHG- és ammóniakibocsátások csökkentéséhez?

15.

5E kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben mozdították elő a szénmegkötést és széntárolást a mezőgazdasági és erdészeti ágazaton belül?

16.

6A kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben mozdították elő a diverzifikálást, a kisvállalkozások alapítását és fejlesztését, valamint a munkahelyteremtést?

17.

6B kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben mozdították elő a vidéki térségekben a helyi fejlesztéseket?

18.

6C kiemelt terület: A vidékfejlesztési program keretében végrehajtott intézkedések milyen mértékben javították a vidéki térségekben az információs és kommunikációs technológiák (ikt) rendelkezésre állását, használatát és minőségét?

Értékelési kérdések a vidékfejlesztési program egyéb aspektusaival kapcsolatban

Az alábbi kérdéseket a 2017-ben és 2019-ben benyújtandó bővített éves végrehajtási jelentésekben, valamint az utólagos értékelési jelentésben kell megválaszolni.

19.

A prioritások és kiemelt területek közötti szinergiák milyen mértékben fokozták a vidékfejlesztési program hatékonyságát?

20.

A technikai segítségnyújtás milyen mértékben járult hozzá az 1303/2013/EU rendelet 59. cikkében és az 1305/2013/EU rendelet 51. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célok eléréséhez?

21.

A nemzeti vidékfejlesztési hálózat milyen mértékben járult hozzá az 1305/2013/EU rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célok eléréséhez?

Értékelési kérdések az uniós szintű célokkal kapcsolatban

Az alábbi kérdéseket a 2019-ben benyújtandó bővített éves végrehajtási jelentésben, valamint az utólagos értékelési jelentésben kell megválaszolni.

22.

A vidékfejlesztési program milyen mértékben járult hozzá az Európa 2020 stratégia azon kiemelt céljának teljesítéséhez, amely a 20–64 év közötti népesség foglalkoztatási rátájának legalább 75 %-ra való növelésére vonatkozik?

23.

A vidékfejlesztési program milyen mértékben járult hozzá az Európa 2020 stratégia azon kiemelt céljának teljesítéséhez, amely az uniós GDP 3 %-ának a kutatás-fejlesztés és az innováció terén való beruházására vonatkozik?

24.

A vidékfejlesztési program milyen mértékben járult hozzá az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz, valamint az Európa 2020 stratégia azon kiemelt céljának teljesítéséhez, amely az 1990-es szinthez képest az üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak legalább 20 %-os (vagy ha a feltételek adottak, akár 30 %-os) csökkentésére, a megújuló energiaforrások részarányának a végső energiafogyasztás tekintetében történő 20 %-os növelésére, valamint az energiahatékonyság szintén 20 %-os növelésére vonatkozik?

25.

A vidékfejlesztési program milyen mértékben járult hozzá az Európa 2020 stratégia azon kiemelt céljának teljesítéséhez, amely az országos szegénységi küszöb alatt élő európaiak számának csökkentésére vonatkozik?

26.

A vidékfejlesztési program milyen mértékben járult hozzá a környezet állapotának javításához, valamint az Európa 2020 stratégia azon kiemelt céljának teljesítéséhez, amely a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának megállítására, valamint ezek helyreállítására vonatkozik?

27.

A vidékfejlesztési program milyen mértékben járult hozzá a mezőgazdaság versenyképességének előmozdításával kapcsolatos KAP-cél eléréséhez?

28.

A vidékfejlesztési program milyen mértékben járult hozzá a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozással összefüggő fellépések biztosításával kapcsolatos KAP-cél eléréséhez?

29.

A vidékfejlesztési program milyen mértékben járult hozzá azon KAP-cél teljesítéséhez, amely a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területfejlesztésének megvalósításával, ezen belül munkahelyek létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos?

30.

A vidékfejlesztési program milyen mértékben járult hozzá az innováció ösztönzéséhez?


VI. MELLÉKLET

A monitoring- és értékelési rendszer részét képező technikai segítségnyújtási dokumentumok fő elemei

A vidékfejlesztési monitoring- és értékelési rendszer egyik fő eleme az a technikai támogatás, amelyben a tagállamok, az értékelők és az értékelés más érdekeltjei részesülnek az értékelési kapacitás kiépítése, valamint az értékelési tevékenység minőségének javítása és következetességének növelése érdekében. A Bizottság – a tagállamokkal együttműködésben – technikai támogatási dokumentációt állít össze, mely az alábbiakat foglalja magában:

(1)

Minden egyes közös mutató leírása, az adott mutató pontos meghatározásával; a beavatkozási logikával fennálló kapcsolat; a mértékegység; az értékek meghatározásának módszertana; a szükséges adatok és azok forrásai; információk az adatgyűjtésről, ideértve a felelős szervet és az adatgyűjtés gyakoriságát; jelentéstételi kötelezettségek.

(2)

Módszertani útmutató a tagállamok és az értékelők részére annak érdekében, hogy teljesüljenek a monitoring- és értékelési rendszerrel kapcsolatos követelmények; a különböző részegységek ismertetése, ideértve az értékelési módszereket és stratégiákat; támogatásnyújtás különleges esetekben (pl. közösségek szintjén irányított helyi fejlesztés értékelésekor).

(3)

A vidékfejlesztési programok előzetes értékelését segítő útmutató, mely tartalmazza az előzetes értékelés célját, az eljárást, a résztvevők szerepét, valamint az intézkedés hatókörét, továbbá módszertani támogatást nyújt a megfelelő stratégiákhoz és megközelítésekhez, illetve indikatív űrlapok eszköztárát kínálja.

(4)

Útmutató az értékelési terv elkészítéséhez, mely ismerteti az értékelési terv célját és előnyeit, tartalmazza a tervbe belefoglalandó elemeket és az elkészítéséhez szükséges eljárásokra vonatkozó javaslatokat. Egyszersmind tárgyalja az irányítás és a végrehajtás aspektusait is, valamint indikatív űrlapokkal segíti az intézkedés megvalósítását.

(5)

Útmutató olyan közvetett mutatók alkalmazásához és meghatározásához, amelyek elsősorban regionális vidékfejlesztési programokhoz kapcsolódnak; az útmutató tartalmazza a közvetett mutatók céljának és jellemzőinek bemutatását, valamint beazonosítja azokat az adatokat és módszereket, amelyek a megkívánt közvetett mutatókkal együtt használhatók.

(6)

Útmutató a mutatókat tartalmazó tervhez, mely tartalmazza a tervbe belefoglalandó elemeket, az alkalmazandó szabályokat, valamint a mintatáblázatokat.

(7)

Útmutató a monitoringhoz, mely tartalmazza az éves végrehajtási jelentésekbe belefoglalandó elemeket, az alkalmazandó szabályokat, valamint a mintatáblázatokat.

(8)

Az összehasonlító eredménymutatók értékeinek értékelését segítő útmutató, mely beazonosítja a projektek által érintett népességet, a mintagyűjtési stratégiákat, a megfelelő módszereket, adatforrásokat és értékelési technikákat.

(9)

A vidékfejlesztési programok hatásainak értékelését segítő útmutató, mely leírja a hatásmutatók célját és használatát, a vidékfejlesztési politika és más politikák közötti kapcsolatokat, valamint a hatásmutatók értékeit befolyásoló egyéb politikákat és tényezőket, továbbá módszereket javasol a vidékfejlesztési intézkedések hálózati hatásainak értékelésére.

(10)

A vidékfejlesztéssel kapcsolatos egységes értékelési kérdések megválaszolását segítő útmutató, amely felvázolja a beavatkozási logikával és a közös mutatókkal fennálló kapcsolatot; az útmutató felajánl kiegészítő adatokat, értékelési kritériumokat és olyan lehetséges megközelítéseket, amelyek felhasználhatók a kérdések megválaszolásánál.

(11)

A 2014–2020-as vidékfejlesztési programok utólagos értékelését segítő útmutató, mely tartalmazza az intézkedés célját, eljárási jellemzőit és hatókörét, ezenkívül módszertani támogatást nyújt és beazonosítja a bevált gyakorlatokat, illetve indikatív űrlapokkal segíti az intézkedés megvalósítását.


VII. MELLÉKLET

Az éves végrehajtási jelentések felépítése és tartalma (az 1303/2013/EU rendelet 50. cikke és az 1305/2013/EU rendelet 75. cikke)

1.   A program és a prioritások végrehajtására vonatkozó legfontosabb információk

a)   Pénzügyi adatok

A kiadásigazoló nyilatkozatokban bejelentett, felmerülő költségek kimutatását tartalmazó pénzügyi végrehajtási adatok az egyes intézkedések és kiemelt területek tekintetében. Ezek az adatok tartalmazzák az összes felmerülő közkiadást, valamint a tagállamok által az előző naptári évben eszközölt pénzügyi visszatérítéseket és korrekciókat.

b)   Egységes programspecifikus mutatók és számszerűsített célértékek

A vidékfejlesztési program közös és egyedi mutatókkal mért végrehajtásáról szóló információk, ideértve az egyes kiemelt területekre meghatározott célok tekintetében elért haladást; valamint információk a megvalósult eredményekről a mutatókat tartalmazó tervben előre jelzett eredményekkel való összevetésben. Az eredményességmérési keretben (F. táblázat) meghatározott részcélok teljesítése a 2017. évben benyújtandó éves végrehajtási jelentéssel kezdődően. Az intézkedésenkénti és kiemelt területenkénti bontásban megadott, pénzügyi kötelezettségvállalásokra vonatkozó adatok, melyek kiegészítő információkkal szolgálnak a vidékfejlesztési program végrehajtásának állásáról; várható előrehaladás az egyes célok felé.

Táblázatok:

A. táblázat: Kötelezettségvállalásba vett kiadások intézkedésenként és kiemelt területenként

B. táblázat: Megvalósított kimeneti mutatók intézkedésenként és kiemelt területenként

C. táblázat: Az eredmények és intézkedések lebontása területtípusok, nemek és/vagy életkor szerint

D. táblázat: A célok elérésére tett lépések

E. táblázat: Monitoring és átmeneti intézkedések

F. táblázat: Az eredményességmérési keret szerinti mutatók végrehajtása

2.   Az értékelési terv végrehajtásában elért haladást az alábbiak szerint kell ismertetni:

a)

A vidékfejlesztési programhoz kapcsolódó értékelési terv évközbeni módosításainak leírása indoklással együtt.

b)

Az év során végzett értékelési tevékenység leírása (az értékelési terv 3. pontjának tükrében).*

c)

Az adatszolgáltatás és -kezelés terén végzett tevékenységek leírása (az értékelési terv 4. pontjának tükrében).*

d)

A lezárt értékelések listája, melyen fel kell tüntetni az értékelések internetes közzétételeire tett hivatkozásokat is.

e)

A lezárt értékelések összefoglalója, melyben ki kell emelni az értékelések megállapításait.

f)

Az értékelés megállapításainak közzététele terén végzett kommunikációs tevékenységek leírása (az értékelési terv 6. pontjának tükrében).*

g)

Az értékelési eredményeket követő intézkedések leírása (az értékelési terv 6. pontjának tükrében).*

*

Hivatkozni kell az értékelési tervre, fel kell tüntetni a végrehajtás során felmerülő problémákat, valamint a javasolt vagy elfogadott megoldásokat.

3.   A program és az alkalmazott intézkedések teljesítését befolyásoló körülmények

Az irányító hatóság és a monitoringbizottság által a program-végrehajtás minőségének és hatékonyságának biztosítása érdekében hozott, elsősorban a programirányítás során felmerült problémákkal kapcsolatos intézkedések; továbbá minden kiigazító intézkedés, különösen azok, amelyeket a Bizottság észrevételeire válaszul hoztak.

4.   A technikai segítségnyújtásra és a nyilvánosság programmal kapcsolatos tájékoztatására vonatkozó kötelezettségek teljesítését célzó lépések

a)

Ha a technikai segítségnyújtás kiterjed a nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozására és működtetésére, a jelentésbe bele kell foglalni a meghozott intézkedéseket, valamint a hálózat létrehozásának és az erre vonatkozó cselekvési terv végrehajtásának állását;

b)

A nyilvánosság programmal kapcsolatos tájékoztatására irányuló lépések (e rendelet 13. cikke).

5.   Az előfeltételek teljesítését célzó lépések (2017-ben, illetve adott esetben 2016-ban)

Azon alkalmazandó, egy adott prioritással kapcsolatos vagy az általános előfeltételek teljesítésére irányuló cselekvések leírása prioritások/kiemelt területek/intézkedések szerinti bontásban, amelyek a vidékfejlesztési program elfogadásának időpontjában nem vagy csak részlegesen teljesültek. Meg kell nevezni azon kritériumokat, amelyek nem vagy csak részlegesen teljesültek, a kapcsolódó stratégiákat, jogi aktusokat vagy más releváns dokumentumokat (a pontos hivatkozás megadásával), valamint a teljesítésért felelős szerveket. Ha szükséges, a tagállamok magyarázatokkal vagy további információkkal egészíthetik ki a leírást.

6.   Az alprogramok végrehajtásának ismertetése

A 2017-ben és 2019-ben benyújtandó éves végrehajtási jelentéseknek magukban kell foglalniuk a vidékfejlesztési program közös és egyedi mutatókkal mért végrehajtásáról szóló információkat, ideértve a meghatározott célok tekintetében elért haladást (az alprogramok mutatókat tartalmazó tervében előre jelzett célokkal való összevetésben), valamint a megvalósult eredményeket és kiadásokat (az alprogramokban meghatározott tervezett eredményekkel és kiadásokkal való összevetésben).

7.   Az információk és a program céljainak elérésére irányuló folyamat értékelése

A 2017-ben és 2019-ben benyújtandó éves végrehajtási jelentéseknek magukban kell foglalniuk az értékelési tevékenységből származó következő információkat is:

A program eredményeinek jelentése és számszerűsítése, mindenekelőtt a kiegészítő eredménymutatók és a releváns értékelési kérdések vizsgálata révén.

A 2019-ben benyújtandó éves végrehajtási jelentésnek magában kell foglalnia továbbá az értékelési tevékenységből származó következő információkat:

Jelentés a program céljainak elérése felé tett haladásról és arról, hogy miként járult hozzá a program az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiához, többek között a programnak a KAP hatásmutató-értékeinek változásához való nettó hozzájárulásával kapcsolatos vizsgálata és a vonatkozó értékelési kérdések révén.

8.   Az 1303/2013/EU rendelet 6–8. cikkében meghatározott elvek figyelembevételét célzó intézkedések végrehajtása

A 2017-ben és 2019-ben benyújtandó éves végrehajtási jelentéseknek magukban kell foglalniuk a következő információkat is:

a)   A nemek közötti egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítása (az 1303/2013/EU rendelet 7. cikke)

A cselekvések értékelésének biztosítania kell a férfiak és nők közötti egyenlőség és a nemek közötti esélyegyenlőség elve érvényesülésének figyelembevételét és elősegítését a programok előkészítése és végrehajtása során, többek között monitoringjuk, a róluk szóló jelentéstétel és értékelésük tekintetében.

b)   Fenntartható fejlődés (az 1303/2013/EU rendelet 8. cikke)

A cselekvések értékelésének biztosítania kell, hogy az EMVA célkitűzései és végrehajtása összhangban legyenek a fenntartható fejlődés elvével, valamint a környezet minőségének megőrzésére, védelmére és javítására vonatkozó uniós törekvésekkel az EUMSZ 11. cikkében és 91. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, „a szennyező fizet” elv szem előtt tartásával.

Ezenkívül tájékoztatást kell adni az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó célkitűzések teljesítéséhez nyújtott támogatásról (az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások nyomon követése).

c)   Az 1303/2013/EU rendelet 5. cikkében említett partnerek szerepe a program végrehajtásában

A cselekvések értékelésének biztosítania kell, hogy az 1303/2013/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésében említett partnerek részt vegyenek az elért eredményekről szóló jelentés összeállításában, illetve a program végrehajtásának minden szakaszában, többek között a programok 1303/2013/EU rendelet 48. cikke szerinti monitoringbizottságainak munkájában és a nemzeti vidékfejlesztési hálózat tevékenységeiben is.

9.   Előrelépés az integrált megközelítést biztosító folyamatban

A 2019-ben benyújtandó éves végrehajtási jelentésnek magában kell foglalnia ezenkívül a következő információkat:

Az azon integrált megközelítés kidolgozása terén tett előrehaladás ismertetése, amely az EMVA-nak és más uniós pénzügyi eszközöknek a vidéki térségek területi fejlődése érdekében történő felhasználását érinti, akár helyi fejlesztési stratégiák révén is.

10.   Jelentés a pénzügyi eszközök végrehajtásáról (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke)

Az éves végrehajtási jelentéseknek mellékletként magukban kell foglalniuk a következőt:

Külön jelentés a pénzügyi eszközöket magukban foglaló műveletekről. A szóban forgó jelentés tartalmát az 1303/2013/EU rendelet 46. cikkének (2) bekezdése határozza meg, és elkészítéséhez az európai strukturális és beruházási alapok űrlapját kell használni.


Top