Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0148

2014/148/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. március 17. ) az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2011/130/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 1640. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 80, 19.3.2014, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/148/oj

19.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 80/7


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. március 17.)

az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2011/130/EU határozat módosításáról

(az értesítés a C(2014) 1640. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/148/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/123/EK irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatóknak az egyablakos ügyintézési pontokon keresztül elektronikus úton eleget kell tudniuk tenni a tevékenységeikre való jogosultsághoz, illetve azok gyakorlásához kapcsolódó eljárásoknak és alaki követelményeknek. A 2006/123/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében megszabott határokon belül továbbra is előfordulhat, hogy a szolgáltatóknak ezen eljárások és alaki követelmények teljesítése során eredeti dokumentumokat, illetve hiteles másolatokat és fordításokat kell benyújtaniuk. Ezekben az esetekben megtörténhet, hogy a szolgáltatóknak az illetékes hatóságok által elektronikusan aláírt dokumentumokat kell benyújtaniuk.

(2)

Az eljárásoknak a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti egyablakos ügyintézési pontokon keresztül elektronikus eszközökkel történő teljesítését lehetővé tevő rendelkezések meghatározásáról szóló, 2009. október 16-i 2009/767/EK bizottsági határozat (2) lehetővé tette a minősített tanúsítvánnyal kísért, fokozott biztonságú elektronikus aláírás határon átnyúló használatát, valamint többek között arra kötelezte a tagállamokat, hogy mielőtt a szolgáltatóktól elektronikus aláírásokat kérnek be, végezzenek kockázatelemzéseket, illetve szabályokat állapított meg a minősített tanúsítványon alapuló, biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel vagy anélkül létrehozott, fokozott biztonságú elektronikus aláírások tagállamok általi elfogadásáról. A 2009/767/EK határozat azonban nem állapítja meg, hogy az elektronikus aláírások mely formátumai alkalmazhatók az illetékes hatóságok által kiállított azon dokumentumokban, amelyeket a szolgáltatóknak a vonatkozó eljárások és alaki követelmények teljesítése során be kell nyújtaniuk.

(3)

Tekintve, hogy a tagállami illetékes hatóságok a dokumentumok elektronikus aláírásakor jelenleg a fokozott biztonságú elektronikus aláírások többféle formátumát alkalmazzák, a bekérő tagállamoknak a dokumentumok feldolgozása során technikai nehézségeket okozhat a használt aláírási formátumok sokfélesége. Mivel a szolgáltatók számára lehetővé kell tenni az országhatáron átnyúló eljárások, illetve alaki követelmények elektronikus úton való teljesítését, gondoskodni kell róla, hogy a tagállamok a különböző formátumú fokozott biztonságú elektronikus aláírásoknak legalább egy részét technikailag kezelni tudják, amikor elektronikusan aláírt dokumentumokat kapnak más tagállamok illetékes hatóságaitól. Ha megállapításra kerülnek a fokozott biztonságú elektronikus aláírások azon formátumai, amelyeket a bekérő tagállamoknak technikailag fel kell tudniuk dolgozni, az fokozott automatizálást tesz lehetővé, és javítja az elektronikus folyamatok országhatárokon átnyúló interoperabilitását.

(4)

A határozat eredetileg a fokozott biztonságú elektronikus aláírásoknak csak az alapszintű, ETSI szabványnak megfelelő formátumaira terjedt ki. Helyénvaló belefoglalni a határozatba az ETSI szabványnak megfelelő formátumok azon hosszabb távú szintjeit is, amelyek elősegítik az elektronikus aláírások érvényességgel kapcsolatos információinak hosszabb ideig tartó megőrzését.

(5)

Az ETSI a fokozott biztonságú elektronikus aláírások alapszintű profiljaira vonatkozóan új technikai leírást tett közzé, amely korlátozza a kapcsolódó standardok közötti választási lehetőségeket és ezáltal fokozza az országhatárokon átnyúló interoperabilitást. E profilok az alapszinttől kezdve a hosszú távúig valamennyi megfelelőségi szintre kiterjednek.

(6)

Ha egy tagállam illetékes hatóságai az általában megszokottól eltérő elektronikus aláírási formátumot alkalmaznak, akkor valószínűleg bevezettek olyan ellenőrzési eszközöket is, amelyek révén aláírásaik a határokon túl is ellenőrizhetők. Ebben az esetben az ellenőrzési eszközökről – hogy a bekérő tagállam is igénybe vehesse azokat – könnyen hozzáférhető módon tájékoztatást kell nyújtani, kivéve, ha az ellenőrzéshez szükséges információkat maga az elektronikus dokumentum, az elektronikus aláírás vagy az elektronikus dokumentum hordozója tartalmazza.

(7)

Ez a határozat nem érinti az eredeti példány, a hiteles másolat, illetve a hiteles fordítás fogalmának tagállami meghatározását. A határozat célja kizárólag az, hogy lehetővé tegye az elektronikus aláírások ellenőrzését azokban az eredeti példányokban, hiteles másolatokban és hiteles fordításokban, amelyeket a szolgáltatóknak az egyablakos ügyintézési pontokon keresztül esetleg be kell nyújtaniuk.

(8)

Annak érdekében, hogy a tagállamok kiépíthessék a szükséges technikai eszközöket, helyénvaló, hogy e határozat 2014. december 1-jétől legyen alkalmazandó.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a szolgáltatási irányelvvel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/130/EU bizottsági határozat (3) módosítása

A 2011/130/EU határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges technikai intézkedéseket, hogy fel tudják dolgozni azokat az elektronikusan aláírt dokumentumokat, amelyeket a szolgáltatók az eljárások és alaki követelmények teljesítése során a 2006/123/EK irányelv 8. cikkének megfelelően egyablakos ügyintézési pontokon keresztül nyújtanak be, és amelyeket más tagállamok illetékes hatóságai bármely megfelelőségi szinten XML, CMS vagy PDF formátumú, fokozott biztonságú, elektronikus aláírással láttak el, vagy alapszinten kapcsolódó aláírás-konténer (associated signature container ASiC) használatával írtak alá, a mellékletben felsorolt technikai leírásokkal összhangban.”

2.

A melléklet helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2014. december 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 17-én.

a Bizottság részéről

Michel BARNIER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

(2)  HL L 274., 2009.10.20., 36. o.

(3)  HL L 53., 2011.2.26., 66. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

AZ XML, CMS VAGY PDF FORMÁTUMÚ, FOKOZOTT BIZTONSÁGÚ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSRA VONATKOZÓ TECHNIKAI LEÍRÁSOK JEGYZÉKE ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALÁÍRÁS-KONTÉNER

A határozat 1. cikkének (1) bekezdésében említett fokozott biztonságú elektronikus aláírásoknak meg kell felelniük az alábbi ETSI technikai leírások egyikének:

XAdES Baseline Profile

ETSI TS 103171 v.2.1.1 (1)

CAdES Baseline Profile

ETSI TS 103173 v.2.2.1 (2)

PAdES Baseline Profile

ETSI TS 103172 v.2.2.2 (3)

A határozat 1. cikkének (1) bekezdésében említett kapcsolódó aláírás-konténernek meg kell felelnie az alábbi ETSI technikai leírásnak:

Associated Signature Container Baseline Profile

ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4)


(1)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

(2)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf

(3)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf

(4)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf”


Top