Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1253

A Bizottság 1253/2013/EU rendelete ( 2013. október 21. ) a 2007/2/EK irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendelet módosításáról

OJ L 331, 10.12.2013, p. 1–267 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1253/oj

10.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/1


A BIZOTTSÁG 1253/2013/EU RENDELETE

(2013. október 21.)

a 2007/2/EK irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, 2010. november 23-i 1089/2010/EU bizottsági rendelet (2) meghatározza a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt téradattémákhoz kapcsolódó téradatkészletek interoperabilitására vonatkozó technikai előírásokat.

(2)

A téradatkészletek közötti teljes interoperabilitás érdekében helyénvaló meghatározni a 2007/2/EK irányelv II. és III. mellékletében felsorolt téradattémákhoz kapcsolódó téradatkészletek interoperabilitására vonatkozó technikai előírásokat.

(3)

Az e rendeletben foglalt téradatkészletekre vonatkozó technikai előírások általános egységességének biztosítása érdekében módosítani kell a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt téradattémákhoz kapcsolódó téradatkészletek interoperabilitására jelenleg vonatkozó technikai előírásokat.

(4)

Először is, a kódlistákra vonatkozó követelményeket módosítani kell úgy, hogy lehetővé tegyenek egy olyan rugalmas megközelítést, amellyel a kódlistaértékek különböző szintű részletességgel írhatók le, és rendelkezzenek a bővített kódlisták megosztására vonatkozó technikai előírásokról.

(5)

Másodszor, a térbeli tulajdonságoknak a Simple Feature (Egyszerű jellemző) térbeli sémára való korlátozását fel kell oldani annak érdekében, hogy a két és fél dimenziós adatok is elérhetővé váljanak.

(6)

Harmadszor, be kell vezetni egy újabb, az adathalmazokhoz használt térábrázolás-típus (spatial representation type) azonosítását lehetővé tévő metaadatelemet.

(7)

Negyedszer, a „Földrajzi rácshálózat-rendszerek” téradattémát ki kell bővíteni, így hozzáigazítva azt egy földrajzi koordinátákon alapuló többfelbontású rácshoz.

(8)

Ötödször, a „Közigazgatási egységek” téradattémát ki kell bővíteni a tengeri közigazgatási egységek leírása érdekében.

(9)

Hatodszor, a 2007/2/EK irányelv II. és III. mellékletében felsorolt téradattémákhoz a meghatározott térobjektumtípusokkal való átfedések elkerülése érdekében bizonyos típusjelölteket el kell távolítani a „Közigazgatási egységek” és a „Vízrajz” téradattémákból.

(10)

A 1089/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1089/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat, valamint a mellékletekben foglalt témaspecifikus meghatározásokat kell alkalmazni:”;

b)

a 4. pontot el kell hagyni;

c)

a 6. pontban az „ISO 19103” szövegrész helyébe az „ISO/TS 19103:2005” szöveg lép;

d)

a 9. pontban az „EN ISO 19135” szövegrész helyébe az „EN ISO 19135:2007” szöveg lép;

e)

a 11. pontban az „EN ISO 19128” szövegrész helyébe az „EN ISO 19128:2008” szöveg lép;

f)

a 13. pontban az „EN ISO 19115” szövegrész helyébe az „EN ISO 19115:2005/AC:2008” szöveg lép;

g)

a 15. pontban az „EN ISO 19135” szövegrész helyébe az „EN ISO 19135:2007” szöveg lép;

h)

a 18. pontban az „ISO 19103” szövegrész helyébe az „ISO/TS 19103:2005” szöveg lép;

i)

a cikk a következő 21–30. ponttal egészül ki:

„21.   „tulajdonság” (property): attribútum vagy asszociációs szerep;

22.   „unió típus” (union type): több (tagattribútumként felsorolt) alternatíva közül pontosan egyből álló típus, az ISO/TS 19103:2005 szabvány szerint;

23.   „asszociációs osztály” (association class): két egyéb típus között fennálló kapcsolat további tulajdonságait definiáló típus;

24.   „fedvény” (coverage): függvényként használható térbeli objektum, amely a térbeli, időbeli vagy térbeli-időbeli tartományán belül eső bármely közvetlen pozícióra a saját értéktartományába tartozó értéket ad vissza, az ISO/TS 19123:2007 szabvány szerint;

25.   „tartomány” (domain): az ISO/TS 19103:2005 szabvány szerint jól meghatározott készlet;

26.   „értéktartomány” (range): attribútum-értékek egy függvény által az ISO/TS 19123:2007 szabvány szerint valamely fedvény tartományának elemeihez rendelt készlete;

27.   „javított rács” (rectified grid): a rácskoordinátákat egy adott vonatkoztatási rendszer koordinátáira az EN ISO 19123:2007 szabvány szerint átvinni képes affin transzformációhoz társuló rács;

28.   „vonatkoztatható rács” (referenceable grid): olyan rács, amelyhez egy, a rácskoordináta-értékek külső vonatkoztatási rendszerhez képest megadott koordináták értékeire való átalakítására az EN ISO 19123:2007 szabvány szerinti transzformáció társul;

29.   „tesszelláció” (tessellation): valamely tér felosztása olyan, egymást közvetlenül határoló alterek készletére, amelyek dimenziója a felosztott tér dimenziójával azonos. Kétdimenziós térben a tesszelláció egymást át nem fedő poligonok készletéből áll, amelyek a kijelölt területet teljes egészében lefedik;

30.   „szűkebb érték” (narrower value): olyan érték, amely hierarchikus kapcsolatban áll valamely általánosabb szülőértékkel.”

2.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.   A 2007/2/EK irányelv 4. cikkében megállapított feltételeknek megfelelő adathalmazok térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a tagállamok a II., a III. és a IV. mellékletben az adathalmazokhoz tartozó témákra vonatkozóan meghatározott térobjektumtípusokat és a kapcsolódó adattípusokat, felsorolásokat és kódlistákat használják.”;

b)

a 2. és a 3. pontban a „II. melléklet”-re való valamennyi hivatkozás helyébe a „mellékletek”-re való hivatkozás lép;

c)

a 3. pontban a második mondat helyébe a következő szöveg lép: „A felsorolási és kódlistaértékek azonosítása egyedi, nyelvsemleges számítógépes mnemonikus kódokkal történik. Az értékek nyelvspecifikus, emberi interakciókban való felhasználásra szolgáló nevet is magukban foglalhatnak.”.

3.

Az 5. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

4.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Kódlisták és felsorolások

(1)   A kódlisták típusai a következő típusok közül kerülnek ki, a mellékletekben foglaltak szerint:

a)

olyan kódlisták, amelyek megengedett értékei között csak az e rendeletben meghatározott értékek szerepelnek;

b)

olyan kódlisták, amelyek megengedett értékei között az e rendeletben meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek;

c)

olyan kódlisták, amelyek megengedett értékei között az e rendeletben meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek;

d)

olyan kódlisták, amelyek megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott bármely értékek szerepelnek.

A b), c) és d) pont alkalmazásában – a megengedett értékeken túlmenően – az adatszolgáltatók a vonatkozó INSPIRE műszaki útmutató (INSPIRE Technical Guidance) dokumentumban meghatározott értékeket használhatják, amely dokumentum letölthető a Közös Kutatóközpont INSPIRE weboldaláról.

(2)   A kódlisták lehetnek hierarchikusak. A hierarchikus kódlisták értékeinek lehet általánosabb szülőértéke. Ha a hierarchikus kódlista érvényes értékeit egy e rendeletben szereplő táblázat írja le, a szülőértékek felsorolása az utolsó oszlopban található meg.

(3)   Amennyiben az adatszolgáltató az (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjában említettek szerinti kódlista típusú attribútumnak e rendeletben nem előírt értéket ad, akkor az értéket és annak meghatározását hozzáférhetővé kell tenni a regiszterben.

(4)   A térobjektumtípusok vagy adattípusok kódlista típusú attribútumai és asszociációs szerepei csak a kódlista leírása szerint megengedett értékeket vehetnek fel.

(5)   A térobjektumtípusok vagy adattípusok felsorolás típusú attribútumai vagy asszociációs szerepei csak a felsorolástípus számára meghatározott listákban szereplő értékeket vehetnek fel.”

5.

A 8. cikk (2) bekezdésének és a 11. cikk (1) bekezdésének szövegében a „II. melléklet”-re való hivatkozás helyébe a „mellékletek”-re való hivatkozás lép.

6.

A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Adott téradattémára vagy -típusra vonatkozó eltérő előírás hiányában a térbeli tulajdonságok e rendeletben meghatározott értéktartománya a Simple Feature térbeli sémára korlátozódik a következő kiadványban meghatározottak szerint: Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011.”

b)

a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

az „SI-mértékegységekben” szöveg helyébe az „SI-mértékegységekben vagy a mértékegységek nemzetközi rendszerében való használatra elfogadott nem SI-mértékegységekben” szöveg lép.

7.

A 13. cikk a következő 6. ponttal egészül ki:

„6.

Térábrázolás-típus: A földrajzi adatok térbeli megjelenítésére alkalmazott módszer.”

8.

A 14. cikk a következőképpen módosul:

a)

A 2. bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„b)

a réteg tartalmát alkotó térobjektumtípus(ok) vagy annak (azok) alkészlete.”;

b)

a cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„3.   Azon térobjektumtípusok esetében, amelyek objektumai kódlistaértékű attribútum alkalmazásával tovább osztályozhatók, több réteg is meghatározható. Ezen rétegek mindegyikébe egy adott kódlistaértéknek megfelelő térbeli objektumoknak kell tartozniuk. E rétegkészletek II., III. és IV. melléklet szerinti meghatározása tekintetében a következő követelményeknek kell teljesülniük:

a)

a <Kódlistaérték> helyőrzőnek a vonatkozó kódlista értékeit kell mutatnia, nagy kezdőbetűvel;

b)

az <ember által olvasható> helyőrzőnek a kódlistaértékek ember számára olvasható nevét kell mutatnia;

c)

a térobjektumtípusnak zárójelek közé foglalva tartalmaznia kell a vonatkozó attribútumot és kódlistát;

d)

meg kell adni a rétegek egy-egy példáját.”

9.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

10.

A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

11.

A rendelet III. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet III. melléklete tartalmazza.

12.

A rendelet IV. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet IV. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [huszadik] napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 108., 25.4.2007, 1. o.

(2)  HL L 323., 2010.12.8., 11. o.


I. MELLÉKLET

Az 1089/2010/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép: „Közös típusok, meghatározások és követelmények”.

2.

A melléklet eltérő rendelkezése hiányában az „Ezt a kódlistát a tagállamok nem bővíthetik.” mondat helyébe a szöveg egészében az „E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.” mondat lép.

3.

A kódlistaértékeket leíró valamennyi táblázat fejlécében a „kódlista megengedett értékei” szövegrész helyébe a szöveg egészében a „kódlista értékei” szöveg lép.

4.

A 1. szakasz helyébe a következő szakasz lép:

„1.   EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOKBAN MEGHATÁROZOTT TÍPUSOK

A térobjektumtípusok vagy adattípusok attribútumaiban vagy asszociációs szerepeiben alkalmazott alábbi közös típusok meghatározásai a következők:

1.

Az Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Veloci ty és Volume típusok esetében az ISO/TS 19103:2005 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2.

A DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface és GM_Tin típusok esetében az EN ISO 19107:2005 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

3.

A TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period és TM_Position típusok esetében az EN ISO 19108:2005/AC 2008 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

4.

A GF_PropertyType típus esetében az EN ISO 19109:2006 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

5.

A CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution és URL típusok esetében az EN ISO 19115:2005/AC:2008 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

6.

A CV_SequenceRule típus esetében az EN ISO 19123:2007 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

7.

Az AbstractFeature, Quantity és Sign típusok esetében az EN ISO 19136:2009 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

8.

A LocalisedCharacterString, PT_FreeText és URI típusok esetében a CEN ISO/TS 19139:2009 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

9.

A LC_LandCoverClassificationSystem típus esetében az ISO 19144-2:2012 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

10.

A GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface és SF_SpatialSamplingFeature típusok esetében az ISO 19156:2011 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

11.

A Category, Quantity, QuantityRange és Time típusok esetében a következő kiadványban szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

12.

A TimeValuePair és Timeseries típusok esetében a következőben szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

13.

A CGI_LinearOrientation és CGI_PlanarOrientation típusok esetében a következő kiadványban szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.”

5.

A 2. szakasz a következőképpen módosul:

a)

A 2.1. szakaszból el kell hagyni a következő kényszereket:

Az Identifier adattípus kényszerei

A localID és a namespace attribútum kizárólag a következő karakterkészletet használja: {"A" … "Z", "a" … "z", "0" … "9", "_", ".", "–"}, azaz kizárólag a latin ábécé betűi, a számjegyek, az aláhúzás, a pont és a gondolatjel megengedett.”

b)

A melléklet a következő 2.2–2.7. szakasszal egészül ki:

„2.2   Kapcsolt fél (RelatedParty)

Valamely adott erőforrás viszonylatában szereppel bíró szervezet vagy személy.

A RelatedParty adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

individualName

A kapcsolt személy neve.

PT_FreeText

voidable

organisationName

A kapcsolt szervezet neve.

PT_FreeText

voidable

positionName

A fél pozíciója valamely erőforrás viszonylatában, pl. részlegvezető.

PT_FreeText

voidable

contact

A kapcsolt fél kapcsolattartási adatai.

Contact

voidable

role

A fél szerepei valamely erőforrás viszonylatában, pl. tulajdonos.

PartyRoleValue

voidable

A RelatedParty adattípus kényszerei

Legalább a személy, szervezet vagy pozíció nevét meg kell adni.

2.3   Kapcsolat (Contact)

Kommunikációs csatornák, amelyeken keresztül valaki vagy valami elérhető.

A Contact adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

address

Szabad szövegként megadott cím.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Adott személlyel vagy szervezettel való kapcsolatfelvétel módjára vagy idejére vonatkozó kiegészítő utasítások.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

A szervezet vagy a személy elektronikus postafiókjának címe.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Azok az időszakok, amelyek alatt a szervezet vagy a személy elérhető.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

A szervezet vagy a személy faxszáma.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

A szervezet vagy a személy telefonszáma.

CharacterString

voidable

website

A szervezet vagy a személy által a világhálón közzétett oldalak.

URL

voidable

2.4   Dokumentumhivatkozás (DocumentCitation)

Hivatkozás, amelynek célja, hogy egyértelműen utaljon egy dokumentumra.

A DocumentCitation adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

name

A dokumentum neve.

CharacterString

 

shortName

A dokumentum rövid neve vagy alternatív címe.

CharacterString

voidable

date

A dokumentum létrehozásának, közzétételének vagy módosításának dátuma.

CI_Date

voidable

link

A dokumentum online változatára mutató ugróhivatkozás.

URL

voidable

specificReference

A dokumentum egy adott részére mutató hivatkozás.

CharacterString

voidable

2.5   Jogszabály-hivatkozás (LegislationCitation)

Hivatkozás, amelynek célja, hogy egyértelműen utaljon egy jogi aktusra vagy annak egy részére.

Ez a típus a DocumentCitation altípusa.

A LegislationCitation adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

identificationNumber

A jogi aktus azonosítójaként használt kód.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

A jogi aktus egyedi azonosítójaként használt hivatalos dokumentumszám.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

A jogi aktus hatálybalépésének dátuma.

TM_Position

 

dateRepealed

A jogi aktus hatályon kívül helyezésének dátuma.

TM_Position

 

level

Az a szint, amelyen a jogi aktus elfogadása megtörtént.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Hivatkozás arra a Hivatalos Lapra, amelyben a jogi aktus megjelent.

OfficialJournalInformation

 

A LegislationCitation adattípus kényszerei

Ha a link attribútum értéke üres (void), akkor a laphivatkozási (journalCitation) attribútum értékét meg kell adni.

2.6   Az Európai Unió Hivatalos Lapjára vonatkozó adatok (OfficialJournalInformation)

A Hivatalos Lapban közzétett jogi aktus pontos helyére mutató teljes hivatkozás.

Az OfficialJournalInformation adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

officialJournalIdentification

Azon Hivatalos Lap megfelelő helyére mutató hivatkozás, amelyben a jogi aktus megjelent. Ennek a hivatkozásnak a következő három részből kell állnia:

a lap Hivatalos Lap címe

a lap kötet- és/vagy sorozatszáma

oldalszám(ok)

CharacterString

 

ISSN

Az ISSN-szám (International Standard Serial Number) egy nyolcjegyű szám, amely annak az időszaki kiadványnak az azonosítója, amelyben a jogi aktus megjelent.

CharacterString

 

ISBN

Az ISBN-szám (International Standard Book Number) egy kilencjegyű szám, amely annak a könyvnek az azonosítója, amelyben a jogi aktus megjelent.

CharacterString

 

linkToJournal

A Hivatalos Lap online változatára mutató ugróhivatkozás.

URL

 

2.7   Tematikus azonosító (ThematicIdentifier)

A térbeli objektum egyedi azonosítására szolgál.

A ThematicIdentifier adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

identifier

A térbeli objektumnak a megadott azonosítási rendszeren belüli azonosítására alkalmazott egyedi azonosító.

CharacterString

 

identifierScheme

Az azonosító hozzárendelésére alkalmazott rendszert meghatározó azonosító.

CharacterString”

 

6.

A 4. szakasz a következőképpen módosul:

a)

A 4.1. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„4.1   Létesítmény állapota (ConditionOfFacilityValue)

A létesítmény állapota a kivitelezési szint és a használat tekintetében.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázat értékei és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

A ConditionOfFacilityValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

functional

működő

A létesítmény működik.

projected

tervezett

A létesítmény tervezés alatt áll. Építése még nem kezdődött el.

underConstruction

építés alatt

A létesítmény építés alatt áll, és még nem működik. Ez csupán a létesítmény kezdeti építésére vonatkozik, a karbantartási munkákra nem.

disused

használaton kívül

A létesítmény már nincs használatban, üzemen kívül helyezése azonban nincs folyamatban vagy nem történt meg.

decommissioned

üzemen kívül

A létesítmény már nincs használatban, üzemen kívül helyezése folyamatban van vagy már megtörtént.”

b)

Az „Országkód (CountryCode)” című 4.2. szakaszból el kell hagyni a következő mondatot: „Ezt a kódlistát tagállamok nem bővíthetik.”

c)

A melléklet a következő 4.3–4.6. szakasszal egészül ki:

„4.3   Jogszabályi szint (LegislationLevelValue)

Az a szint, amelyen a jogi aktus vagy egyezmény elfogadása megtörtént.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE műszaki útmutató dokumentumban az INSPIRE Általános koncepciómodellre (INSPIRE Generic Conceptual Model) vonatkozóan megadott értékeket.

4.4   Fél szerepe (PartyRoleValue)

Valamely adott erőforrás viszonylatában szereppel bíró vagy azért felelős felek szerepei.

E kódlista megengedett értékei között a következő kódlisták vagy az adatszolgáltatók által meghatározott egyéb kódlisták értékei szerepelnek:

Szerepkód (CI_RoleCode): Adott felelős fél által az EN ISO 19115:2005/AC:2008 szabványban meghatározottak szerint ellátott funkciók.

Kapcsolt fél szerepe (RelatedPartyRoleValue): A kapcsolt fél szerepének osztályozása az alábbi táblázatban meghatározottak szerint.

A RelatedPartyRoleValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

authority

hatóság

Adott erőforrás és/vagy az ahhoz kapcsolt felek felügyeletére jogilag felhatalmazott fél.

operator

üzemeltető

Adott erőforrást üzemben tartó fél.

owner

tulajdonos

Adott erőforrás tulajdonosa, tehát az a fél, amelyhez az erőforrás jogi értelemben tartozik.

4.5   Szabványos éghajlati és előrejelzési nevek (CFStandardNamesValue)

Megfigyelt meteorológiai és oceanográfiai jelenségek meghatározásai.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE műszaki útmutató dokumentumban az INSPIRE Általános koncepciómodellre (INSPIRE Generic Conceptual Model) vonatkozóan megadott értékeket.

4.6   Nem (GenderValue)

Adott személy vagy személyekből álló csoport neme.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

A GenderValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

female

nőnemű

Nőnemű személy vagy ilyen személyek csoportja.

male

hímnemű

Hímnemű személy vagy ilyen személyek csoportja.

unknown

ismeretlen

Ismeretlen nemű személy vagy ilyen személyek csoportja.”

7.

A szöveg az 5. szakasz után a következő 6., 7., és 8. szakasszal egészül ki:

„6.   FEDVÉNYMODELL (COVERAGE MODEL)

Az INSPIRE fedvénymodell a következő csomagokból áll:

Fedvények (alap) (Coverages (Base))

Fedvények (tartomány és értéktartomány) (Coverages (Domain And Range))

6.1.   Fedvények (alap)

6.1.1.   Térobjektumtípusok

A Fedvények (alap) csomag a Coverage térobjektumtípust tartalmazza.

6.1.1.1.   Fedvény (Coverage)

Függvényként használható térbeli objektum, amely a térbeli, időbeli vagy térbeli-időbeli tartományán belül eső bármely közvetlen pozíciót paraméterként megkapva a saját értéktartományába tartozó értéket ad vissza.

Ez egy absztrakt típus.

A Coverage térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

metadata

A fedvény alkalmazásspecifikus metaadatai.

Any

 

rangeType

A tartományértékek szerkezetének leírása.

RecordType

 

6.2.   Coverages (Domain And Range)

6.2.1.   Térobjektumtípusok

A Fedvények (tartomány és értéktartomány) csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

Fedvény (tartomány- és értéktartomány-ábrázolás) (Coverage (Domain And Range Representation))

Javított rácsfedvény (Rectified Grid Coverage)

Vonatkoztatható rácsfedvény (Referenceable Grid Coverage)

6.2.1.1.   Fedvény (tartomány- és értéktartomány-ábrázolás) (CoverageByDomainAndRange)

A tartományt és az értéktartományt egymástól független tulajdonságokként nyújtó fedvény.

Ez a típus a Coverage altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A CoverageByDomainAndRange térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

coverageFunction

Annak leírása, hogyan érhetők el a fedvénytartományon belüli helyek tartományértékei.

CoverageFunction

 

domainSet

A fedvénytartomány koordinátákkal leírt konfigurációja.

Any

 

rangeSet

A fedvénytartomány elemeihez függvény által társított értékkészlet.

Any

 

A CoverageByDomainAndRange térobjektumtípus kényszerei

A rácsfüggvény kizárólag olyan tartományokra lehet érvényes, amelyek rácshálózatok.

6.2.1.2.   Javított rácsfedvény (RectifiedGridCoverage)

Olyan fedvény, amelynek tartománya javított rácsból áll.

Ez a típus a CoverageByDomainAndRange altípusa.

A RectifiedGridCoverage térobjektumtípus kényszerei

A tartománynak javított rácsnak kell lennie.

A RectifiedGridCoverage térobjektumtípusok rácspontjai minden felbontási szinten egybeesnek a II. melléklet 2.2. szakaszában meghatározott földrajzi rácshálózatok celláinak középpontjaival.

6.2.1.3.   Vonatkoztatható rácsfedvény (ReferenceableGridCoverage)

Olyan fedvény, amelynek tartománya vonatkoztatható rácsból áll.

Ez a típus a CoverageByDomainAndRange altípusa.

A ReferenceableGridCoverage térobjektumtípus kényszerei

A tartománynak vonatkoztatható rácsnak kell lennie.

6.2.2.   Adattípusok

6.2.2.1.   Fedvényfüggvény (CoverageFunction)

Annak leírása, hogyan érhetők el a fedvénytartományon belüli helyek tartományértékei.

Ez egy unió típus.

A CoverageFunction unió típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

ruleDefinition

A fedvényfüggvény szövegként megadott, formális vagy kötetlen leírása.

CharacterString

 

ruleReference

A fedvényfüggvény hivatkozásként megadott, formális vagy kötetlen leírása.

URI

 

gridFunction

Rácsgeometriák leképezési szabálya.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Rácsfüggvény (GridFunction)

Rácsgeometriák explicit leképezési szabálya.

A GridFunction adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

sequenceRule

Annak a leírása, milyen sorrendet vesznek fel a rácspontok a fedvény értéktartomány-halmazán belüli értékek elemeihez való társítás céljára.

CV_SequenceRule

 

startPoint

A fedvény értéktartomány-halmazán belüli első rekordhoz társítandó rácspont.

Integer

 

7.   MEGFIGYELÉSI MODELL (OBSERVATIONS MODEL)

Az INSPIRE megfigyelési modell a következő csomagokból áll:

Megfigyelési hivatkozások (Observation References)

Folyamatok (Processes)

Megfigyelhető tulajdonságok (Observable Properties)

Speciális megfigyelések (Specialised Observations)

7.1.   Megfigyelési hivatkozások

7.1.1.   Térobjektumtípusok

A Megfigyelési hivatkozások csomag az Observation Set térobjektumtípust tartalmazza.

7.1.1.1.   Megfigyeléskészlet (ObservationSet)

Megfigyelések készletére mutat.

Az ObservationSet térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

extent

A térbeli és időbeli kiterjedésre vonatkozó adatok.

EX_Extent

 

Az ObservationSet térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

member

Az ObservationSet készlet egy tagja.

OM_Observation

 

7.2.   Folyamatok

7.2.1.   Térobjektumtípusok

A Folyamatok csomag a Process térobjektumtípust tartalmazza.

7.2.1.1.   Folyamat (Process)

Megfigyelési folyamat leírása.

Ez a típus az OM_Process altípusa.

A Process térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

voidable

name

A folyamat neve.

CharacterString

voidable

type

A folyamat típusa.

CharacterString

voidable

dokumentálás,

A folyamathoz társuló további (online/offline) információk.

DocumentCitation

voidable

processParameter

A folyamat alkalmazását, következésképpen annak kimenetét is szabályozó paraméter.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

A folyamathoz kapcsolódó személy vagy szervezet.

RelatedParty

voidable

7.2.2.   Adattípusok

7.2.2.1.   Folyamatparaméter (ProcessParameter)

Az adott paraméter leírása.

A ProcessParameter adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

name

A folyamatparaméter neve.

ProcessParameterNameValue

 

description

A folyamatparaméter leírása.

CharacterString

 

7.2.3.   Kódlisták

7.2.3.1.   A folyamatparaméter neve (ProcessParameterNameValue)

Folyamatparaméterek neveiből álló kódlista.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

7.3.   Megfigyelhető tulajdonságok

7.3.1.   Adattípusok

7.3.1.1.   Kényszer (Constraint)

Valamely tulajdonságra vonatkozó kényszer, pl. hullámhossz = 200 nm.

A Constraint adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

constrainedProperty

A kényszerrel korlátozott tulajdonság; ha pl. a kényszer „szín = kék”, akkor „szín”.

PhenomenonTypeValue

 

label

A kényszer egészének ember számára olvasható címe.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Kategória kényszer (CategoryConstraint)

Valamely minősítési kategórián alapuló kényszer, pl. „szín = piros”.

Ez a típus a Constraint altípusa.

A CategoryConstraint adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

comparison

Összehasonlító operátor. Kategória kényszer esetében „equalTo” vagy „notEqualTo”.

ComparisonOperatorValue

 

value

A kényszerrel korlátozott tulajdonság értéke, pl. „kék” (ha a kényszerrel korlátozott tulajdonság a szín).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Értéktartományi kényszer (RangeConstraint)

Valamely tulajdonságra vonatkozó numerikus értéktartományi kényszer, pl. hullámhossz ≥ 300 nm és hullámhossz ≤ 600 nm.

Ez a típus a Constraint altípusa.

A RangeConstraint adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

value

A kényszer alatt álló tulajdonság numerikus értéktartománya.

RangeBounds

 

uom

A kényszerben alkalmazott mértékegységek.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Értéktartomány-határok (RangeBounds)

A numerikus értéktartomány alsó és felső határa (pl. alsó ≥ 50, felső ≤ 99)

A RangeBounds adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

startComparison

Az értéktartomány alsó határára vonatkozóan alkalmazott összehasonlító (pl. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Az értéktartomány alsó határa.

Real

 

endComparison

Az értéktartomány felső határára vonatkozóan alkalmazott összehasonlító (pl. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Az értéktartomány felső határa.

Real

 

7.3.1.5.   Skaláris kényszer (ScalarConstraint)

Valamely tulajdonságra vonatkozó numerikus skaláris értéktartományi kényszer, pl. hossz ≥ 1 m.

Ez a típus a Constraint altípusa.

A ScalarConstraint adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

value

A kényszer alatt álló tulajdonság numerikus értéke.

Real

 

comparison

A kényszerben alkalmazandó összehasonlító, pl. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

A kényszerben alkalmazott mértékegységek.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Egyéb kényszer (OtherConstraint)

Strukturált modellbe nem foglalt, a szabad szöveges „description” attribútum használatával azonban leírható kényszer.

Ez a típus a Constraint altípusa.

Az OtherConstraint adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

description

A kényszer leírása.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Statisztikai mérőszám (StatisticalMeasure)

Valamely adott statisztikai mérőszám leírása, pl. „napi maximum”.

A StatisticalMeasure adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

label

A statisztikai mérőszám ember számára olvasható címe.

CharacterString

 

statisticalFunction

Statisztikai függvény, pl. középérték.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Statisztikai számítás által átfogott időbeli értéktartomány, pl. egy nap, egy óra.

TM_Duration

 

aggregationLength

Statisztikai számítás által átfogott egydimenziós térbeli értéktartomány, pl. 1 méter.

Length

 

aggregationArea

Statisztikai számítás által átfogott kétdimenziós térbeli értéktartomány, pl. 1 négyzetméter.

Area

 

aggregationVolume

Statisztikai számítás által átfogott háromdimenziós térbeli értéktartomány, pl. 1 köbméter.

Volume

 

otherAggregation

Bármely más típusú összesítés.

Any

 

A StatisticalMeasure adattípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

derivedFrom

Egyes statisztikai mérőszámok más mérőszámokból származtathatók, pl. a havi legmagasabb hőmérséklet a napi középhőmérsékletekből.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.   Felsorolások

7.3.2.1.   Összehasonlító operátor (ComparisonOperatorValue)

Összehasonlító operátorok (pl. nagyobb, mint) felsorolása.

A ComparisonOperatorValue felsorolás értékei

Érték

Meghatározás

equalTo

pontosan egyenlő

notEqualTo

nem egyenlő

lessThan

kisebb, mint

greaterThan

nagyobb, mint

lessThanOrEqualTo

legfeljebb

greaterThanOrEqualTo

legalább

7.3.3.   Kódlisták

7.3.3.1.   Jelenségtípus (PhenomenonTypeValue)

Jelenségek (pl. hőmérséklet, szélsebesség) kódlistája.

E kódlista megengedett értékei között a következő kódlisták vagy az adatszolgáltatók által meghatározott egyéb kódlisták értékei szerepelnek:

Szabványos éghajlati és előrejelzési nevek (CFStandardNamesValue): Megfigyelt meteorológiai és oceanográfiai jelenségek e melléklet 4.5. szakasza szerinti meghatározásai.

Szelvényelem-paraméter neve (ProfileElementParameterNameValue): A szelvényelem jellemzésének céljából a IV. melléklet 3.3.8. szakasza szerint megfigyelhető tulajdonságok.

Származtatott talajobjektumparaméter-név (SoilDerivedObjectParameterNameValue): A talaj- és egyéb adatokból a IV. melléklet 3.3.9. szakasza szerint származtatható, talajhoz kapcsolódó tulajdonságok.

Talajszelvény-paraméter neve (SoilProfileParameterNameValue): A talajszelvény jellemzésének céljából a IV. melléklet 3.3.12. szakasza szerint megfigyelhető tulajdonságok.

Talajterep-paraméter neve (SoilSiteParameterNameValue): A talajterep jellemzésének céljából a IV. melléklet 3.3.13. szakasza szerint megfigyelhető tulajdonságok.

Európai uniós levegőminőségi hivatkozási összetevő (EU_AirQualityReferenceComponentValue): A levegőminőséget érintő jelenségek meghatározásai az európai uniós jogszabályok értelmében tett adatszolgáltatások összefüggésében, a IV. melléklet 13.2.1.1. szakasza szerint.

WMO GRIB kódok és jelölők, 4.2. táblázat (GRIB_CodeTable4_2Value): Megfigyelt meteorológiai jelenségeknek a IV. melléklet 13.2.1.2. szakasza szerinti meghatározásai.

BODC P01 paraméterhasználat (BODC_P01ParameterUsageValue): Megfigyelt oceanográfiai jelenségeknek a IV. melléklet 14.2.1.1. szakasza szerinti meghatározásai.

7.3.3.2.   Statisztikai függvény típusa (StatisticalFunctionTypeValue)

Statisztikai függvények (pl. maximum, minimum, közép) kódlistája.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

7.4.   Speciális megfigyelések

7.4.1.   Térobjektumtípusok

A Speciális megfigyelések csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

Rácsmegfigyelés (Grid Observation)

Rácssorozat-megfigyelés (Grid Series Observation)

Pontmegfigyelés (Point Observation)

Pontmegfigyelés-gyűjtemény (Point Observation Collection)

Többpontos megfigyelés (Multi Point Observation)

Pont-idő sorozatos megfigyelés (Point Time Series Observation)

Szelvénymegfigyelés (Profile Observation)

Pályagörbe-megfigyelés (Trajectory Observation)

7.4.1.1.   Rácsmegfigyelés (GridObservation)

Rácsozott mezőre vonatkozó, egyetlen időpillanatra korlátozott megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A GridObservation térobjektumtípus kényszerei

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingSolid vagy SF_SamplingSurface típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Instant típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak RectifiedGridCoverage vagy RefererencableGridCoverage típusúnak kell lennie.

7.4.1.2.   Rácssorozat-megfigyelés (GridSeriesObservation)

Változásban lévő rácsozott mezőre vonatkozó, egymást követő időpillanatokra kiterjedő megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A GridSeriesObservation térobjektumtípus kényszerei

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingSolid típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Period típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak RectifiedGridCoverage vagy RefererencableGridCoverage típusúnak kell lennie.

7.4.1.3.   Pontmegfigyelés (PointObservation)

Valamely tulajdonság térben és időben egyetlen pontra korlátozott mérésével tett megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A PointObservation térobjektumtípus kényszerei

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingPoint típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Instant típusúnak kell lennie.

7.4.1.4.   Pontmegfigyelés-gyűjtemény (PointObservationCollection)

Pontmegfigyelések gyűjteménye.

Ez a típus az ObservationSet altípusa.

A PointObservationCollection térobjektumtípus kényszerei

Minden tagnak PointObservation típusúnak kell lennie.

7.4.1.5.   Többpontos megfigyelés (MultiPointObservation)

Pontosan ugyanabban az időpontban, azonban különböző helyeken végzett mérések készletére vonatkozó megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A MultiPointObservation térobjektumtípus kényszerei

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface vagy SF_SamplingSolid típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Instant típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak MultiPointCoverage típusúnak kell lennie.

7.4.1.6.   Pont-idő sorozatos megfigyelés (PointTimeSeriesObservation)

Valamely tulajdonság rögzített térbeli helyen végzett, időben egymást sorozatban követő pontméréseivel tett megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A PointTimeSeriesObservation térobjektumtípus kényszerei

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingPoint típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Period típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak Timeseries típusúnak kell lennie.

7.4.1.7.   Szelvénymegfigyelés (ProfileObservation)

Valamely tulajdonság függőleges térbeli szelvény mentén egyetlen adott időpontban végzett mérésével tett megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A ProfileObservation térobjektumtípus kényszerei

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingCurve típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Instant típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak ReferenceableGridCoverage vagy RectifiedGridCoverage típusúnak kell lennie.

Az eredmény térbeli tartományának egy tengelyre kell kiterjednie, és függőlegesnek kell lennie.

7.4.1.8.   Pályagörbe-megfigyelés (TrajectoryObservation)

Valamely tulajdonság térbeli és időbeli görbe mentén végzett mérésével tett megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A TrajectoryObservation térobjektumtípus kényszerei

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Period típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak Timeseries típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságban leírt pontok mindegyikének TimeLocationValueTriple típusúnak kell lennie.

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_Sampling Curve típusúnak kell lennie.

7.4.2.   Adattípusok

7.4.2.1.   Idő-hely-érték hármas (TimeLocationValueTriple)

Időpont, hely és (mérési) érték hármasát leíró adat. Például egy pályagörbe egy pontja.

Ez a típus a TimeValuePair altípusa.

A TimeLocationValueTriple adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

location

Az a földrajzi hely, amelyre az érték érvényes.

GM_Position

 

7.5.   A Megfigyelésekkel szembeni követelmények

A következő követelmények érvényesek minden olyan esetre, amelyben adatok hozzáférhetővé tételének eszköze az OM_Observation típus vagy annak valamely altípusa:

1.

Az OM_Observation megfigyelés elvégzési eljárását a Process típus alkalmazásával meg kell jelölni.

2.

Az EnvironmentalMonitoringFacility térbeli objektumra hivatkozó OM_Observation objektumok esetében meg kell adni egy olyan parameter attribútumot, amelynek name attribútuma „relatedMonitoringFeature” értékű, value attribútuma pedig AbstractMonitoringFeature típusú.

3.

Bármely adott OM_Observation eredmény egy részére vagy annak egészére alkalmazott valamennyi kódoláshoz tartoznia kell egy olyan nyilvános alkalmazásprogramozási felületnek (API), amellyel a kódolt fájl olvasható. Ennek az API-nak képesnek kell lennie az INSPIRE térbeli objektumok megvalósításához szükséges információk megismertetésére.

4.

Azoknak az OM_Observation objektumoknak a parameter attribútumába, amelyeknek procedure tulajdonságában van jelen processParameter attribútum, bele kell foglalni az utóbbi értékét (egy nevet).

8.   TEVÉKENYSÉGKOMPLEXUM-MODELL

Az INSPIRE tevékenységkomplexum-modell a Tevékenységkomplexum (Activity Complex) csomagot foglalja magába.

8.1.   Tevékenységkomplexum

8.1.1.   Térobjektumtípusok

A Tevékenységkomplexum csomag az Activity Complex térobjektumtípust tartalmazza.

8.1.1.1.   Tevékenységkomplexum (ActivityComplex)

Jogi személy (üzemeltető) irányítása alatt álló, technikai és gazdasági értelemben külön egység, amely az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján létrehozott Eurostat NACE osztályozásban felsorolt tevékenységeket fed le. A tevékenységkomplexumnak az egyazon üzemeltető irányítása alatt álló, azonos vagy eltérő földrajzi helyeket magában foglaló terület egészét ábrázolnia kell, a teljes infrastruktúrával, az összes felszereléssel és nyersanyaggal együtt.

Az ActivityComplex térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

thematicId

A tevékenységkomplexum tematikus azonosítója.

ThematicIdentifier

 

geometry

A tevékenységkomplexum kiterjedésének vagy pozíciójának meghatározásában alkalmazott geometria.

GM_Object

 

function

A tevékenységkomplexum által végzett tevékenységek. A funkciót a tevékenység írja le, és kiegészülhet a bemenetekről az input, valamint a funkció eredményeként kapott kimenetekről az output attribútumban közöltekkel.

Funkció

 

name

A tevékenységkomplexumot leíró név.

CharacterString

voidable

validFrom

Az az időpont, amikor a tevékenységkomplexum a valós világban létrejött.

DateTime

voidable

validTo

Az az időpont, amikor a tevékenységkomplexum a valós világban megszűnt.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

8.1.2.   Adattípusok

8.1.2.1.   Funkció (Function)

Valaminek a tevékenységként, valamint választhatóan bemenetként és/vagy kimenetként kifejezett funkciója.

A Function adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

activity

Magán- vagy köztulajdonban lévő, profit vagy nonprofit jellegű gazdasági egység által fenntartott önálló folyamatról, vagy egymáshoz technikailag kötődő ilyen folyamatok rendezett készletéről szóló, kategorizált leírás.

EconomicActivityValue

 

input

Az adott technikai és gazdasági egységbe annak funkciója szerint belépő osztályozott vagy regisztrált anyagok bármelyike.

InputOutputValue

voidable

output

Az adott technikai és gazdasági egységből annak funkciója szerint kilépő osztályozott vagy regisztrált anyagok bármelyike.

InputOutputValue

voidable

description

A funkció részletesebb leírása.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Kapacitás (Capacity)

Adott tevékenység elvégzésére való tényleges vagy lehetséges, jellemzően nem változó, illetve ritkán vagy nem jelentékeny mértékben változó képesség számszerűsítése.

A Capacity adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

activity

Magán- vagy köztulajdonban lévő, profit vagy nonprofit jellegű gazdasági egység által fenntartott önálló folyamatról, vagy egymáshoz technikailag kötődő ilyen folyamatok rendezett készletéről szóló, kategorizált leírás.

EconomicActivityValue

 

input

Az adott technikai és gazdasági egységbe annak funkciója szerint belépő osztályozott vagy regisztrált anyagok bármelyikére vonatkozó mérhető adat.

InputOutputAmount

 

output

Az adott technikai és gazdasági egységből annak funkciója szerint kilépő osztályozott vagy regisztrált anyagok bármelyikére vonatkozó mérhető adat.

InputOutputAmount

 

time

Az az időtartam, amelyre a megadott kapacitás értendő, pl. az éves kapacitás esetében az 1 év.

TM_Duration

 

description

A kapacitás leírása.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Bemeneti vagy kimeneti mennyiség (InputOutputAmount)

Valamely technikai és gazdasági egységbe belépő vagy onnan kilépő osztályozott vagy regisztrált anyag típusa és adott esetben annak mérhető mennyisége.

Az InputOutputAmount adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inputOutput

Az adott technikai és gazdasági egységbe annak funkciójából adódóan belépő vagy onnan kilépő osztályozott vagy regisztrált anyag.

InputOutputValue

 

amount

A valamely technikai és gazdasági egységbe belépő vagy onnan kilépő osztályozott vagy regisztrált anyag mennyisége (pl. térfogat vagy tömeg).

Measure

voidable

8.1.2.4.   Engedély (Permission)

Hivatalos határozat (formális hozzájárulás), amely engedélyezi a tevékenységkomplexum egészének vagy részének üzemeltetését, figyelemmel azon feltételekre is, amelyek garantálják, hogy az ugyanazon telephelyen ugyanazon üzemeltető által üzemeltetett létesítmények vagy azok részei az illetékes hatóság által rögzített követelményeknek megfelelnek. Az engedély egy vagy több funkcióra vonatkozhat, és kapacitási paramétereket rögzíthet. Hatálytól függően a fogalom kiterjedhet különleges jelentőséggel bíró egyéb típusú tanúsítványokra és dokumentumokra (pl. ISO, EMAS, nemzeti minőségi előírások stb.) is.

A Permission adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

id

Az engedélyt azonosító hivatkozás.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

A tevékenységkomplexum részére nyújtott engedélyhez kapcsolt felek köre nyitott számos különféle szereplő, így pl. az illetékes hatóságok vagy a vállalatok számára.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Az engedély meghatározását kiegészítő időbeli hivatkozás.

DateTime

voidable

dateFrom

Az a dátum, amelytől az engedély hatályos és érvényes.

DateTime

voidable

dateTo

Az a dátum, ameddig az engedély hatályos és érvényes.

DateTime

voidable

description

Az engedély leírása.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Az engedélyezett funkció(k).

Function

voidable

permittedCapacity

A tevékenység bemeneti és/vagy kimeneti mennyiségének az engedély szerinti maximuma.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Tevékenységkomplexum leírása (ActivityComplexDescription)

A tevékenységkomplexumra vonatkozó kiegészítő információk, ideértve annak leírását, címét, a kapcsolattartási adatokat és a kapcsolt feleket.

Az ActivityComplexDescription térobjektumtípus attribútumai

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

description

A tevékenységkomplexum és jellemzőinek kiegészítő meghatározása.

PT_FreeText

voidable

address

A tevékenységkomplexum címe, tehát az a cím, ahol a tevékenységek zajlanak.

AddressRepresentation

voidable

contact

A tevékenységkomplexum kapcsolattartási adatai.

Contact

voidable

relatedParty

A tevékenységkomplexumhoz kapcsolt felekre vonatkozó adatok. A felek köre nyitott számos különféle szereplő, így pl. a tulajdonosok, az üzemeltetők vagy az illetékes hatóságok számára.

RelatedParty

voidable

8.1.3.   Kódlisták

8.1.3.1.   Gazdasági tevékenység (EconomicActivityValue)

Gazdasági tevékenységek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között a következő kódlisták vagy az adatszolgáltatók által meghatározott egyéb kódlisták értékei szerepelnek:

Gazdasági tevékenységek európai uniós osztályozása (EconomicActivityNACEValue): az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) meghatározott Eurostat NACE osztályozási értékek szerinti gazdasági tevékenységek.

Gazdasági tevékenységek európai uniós hulladékstatisztikai osztályozása (EconomicActivityWasteStatisticsValue): gazdasági tevékenységek osztályozása a 2150/2002/EK rendelet (3) I. mellékletének 8. szakasza szerint.

Hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás európai uniós osztályozása (WasteRecoveryDisposalValue): Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek osztályozása a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) I. és II. melléklete szerint.

8.1.3.2.   Bemenet vagy kimenet (InputOutputValue)

Bemenetek és kimenetek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között a következő kódlisták vagy az adatszolgáltatók által meghatározott egyéb kódlisták értékei szerepelnek:

Termékek európai uniós osztályozása (ProductCPAValue): termékek gazdasági tevékenység alapján történő osztályozása a 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) szerint.

Hulladékok európai uniós osztályozása (WasteValue): hulladékok osztályozása a 2000/532/EK határozat (6) szerint.

8.2.   A Tevékenységkomplexum térobjektumtípusokkal szembeni követelmények

Ha az adatszolgáltató az állapotra, a fizikai kapacitásra, az engedélyekre és/vagy a kiegészítő információkra vonatkozó adatok hozzáférhetővé tételében az ActivityComplex térobjektumtípus valamely altípusát alkalmazza, az Activity Complex csomagban foglalt vonatkozó kódlistákat és adattípusokat (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) kell használni.”


(1)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(3)  HL L 332., 2002.12.9, 1. o.

(4)  HL L 312., 2008.11.22, 3. o.

(5)  HL L 145., 2008.6.4., 65. o.

(6)  HL L 226., 2000.9.6., 3. o.


II. MELLÉKLET

Az 1089/2010/EU rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „Ezt a kódlistát a tagállamok nem bővíthetik.” mondat helyébe a szöveg egészében az „E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.” mondat lép.

2.

A kódlistaértékeket leíró valamennyi táblázat fejlécében a „kódlista megengedett értékei” szövegrész helyébe a szöveg egészében a „kódlista értékei” szöveg lép.

3.

Az 1.1. szakasz a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—   »középtengerszint (MSL)« (mean sea level (MSL)): a tenger felszínének valamely árapály-megfigyelő állomásnál az összes árapályfázisra vonatkozóan 19 éves időszak alatt mért átlagmagassága, amelyet rendszerint egy rögzített, előre meghatározott vonatkoztatási szinthez (térképdátum) képest állapítanak meg óránként végzett mérések alapján;

—   »az árapály legalacsonyabb szintje (LAT)« (lowest astronomical tide (LAT)): az árapály legalacsonyabb szintje, amely átlagos időjárási viszonyok között és csillagászati körülmények bármely kombinációja esetén előre jelezhető.”

4.

A 1.3.3. szakasz a következőképpen módosul:

a)

a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

A szabad légkörben lévő magassági összetevő esetében az ISO 2533:1975 szerinti nemzetközi szabvány légkör vagy más lineáris vagy parametrikus vonatkoztatási rendszer használatával magassággá átalakított légköri nyomást kell használni. Az egyéb parametrikus vonatkoztatási rendszereket alkalmazásuk esetén elérhető hivatkozással, az EN ISO 19111-2:2012 szabvány alkalmazásával le kell írni.”

b)

a szakasz a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

Azon tengeri területek esetében, ahol az árapályváltozás jelentős (árapállyal érintett vizek), a függőleges összetevő vonatkoztatási felületeként az árapály legalacsonyabb szintjét (LAT) kell alkalmazni.

Azon tengeri területek esetében, ahol nincs jelentős árapály-változás, továbbá nyílt óceánok és gyakorlatilag a 200 méternél mélyebb vizek esetében a függőleges összetevő vonatkoztatási felületeként a középtengerszintet (MSL) vagy ahhoz közeli, jól definiált szintet kell alkalmazni.”

5.

A 2.2. szakasz a következőképpen módosul:

a)

az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Rács struktúrájú adatoknak az INSPIRE-ban való elérhetővé tételéhez földrajzi vonatkoztatási keretként a 2.2.1. és 2.2.2. szakaszban meghatározott rögzített és egyértelműen meghatározott helyzetű rácshálózatok valamelyikét kell használni, kivéve, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

1.

A II–IV. mellékletben foglalt sajátos téradattémák esetében egyéb rácshálózat is megadható. Ebben az esetben az ilyen témaspecifikus rácshálózat alkalmazásával kicserélt adatok olyan szabványt használnak, amelyben a rácshálózat meghatározása vagy benne foglaltatik az adatokban, vagy hivatkozással kapcsolódik.

2.

A kontinentális Európán kívüli régiókban folyó rácsvonatkoztatás esetén a tagállamok saját rácshálózatot határozhatnak meg, amely egy, az ITRS rendszerrel összhangban lévő geodéziai vonatkoztatási rendszeren és egy Lambert-féle azimutális területtartó vetületen alapul és követi a 2.2.1. szakaszban megállapított rácshálózat vonatkozásában meghatározott alapelveket. Ebben az esetben a vonatkoztatási rendszerre vonatkozó azonosítót kell létrehozni.”

b)

a 2.2.1. szakasz a következőképpen módosul:

1.

a cím helyébe a „Területtartó rács” szöveg lép;

2.

el kell hagyni a következő két mondatot: „Az ebben a pontban meghatározott rácshálózatot olyan földrajzi vonatkoztatási keretként kell használni, amelyben rögzített és egyértelműen meghatározott helyzetű területtartó rácscellákkal rendelkező rácshálózatoknak kell lenniük.” és „A rácscella referenciapontja a rácscella bal alsó sarka lesz.”.

c)

a 2.2.2. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.2.   Zónázott földrajzi rácshálózat

1.

Rács struktúrájú adatoknak az e melléklet 1.3. szakaszában meghatározott módon geodéziai koordináták alkalmazásával való biztosítása esetén az e mellékletben meghatározott többfelbontású rács földrajzi vonatkoztatási keretként használható.

2.

A felbontási szinteket az 1. táblázat adja meg.

3.

A rácsnak az ETRS89-GRS80 geodéziai vonatkoztatási rendszeren kell alapulnia.

4.

A rácshálózat kezdőpontjának egybe kell esnie az Egyenlítő és a greenwichi kezdő hosszúsági kör metszéspontjával (GRS80 szélesség φ=0; GRS80 hosszúság λ=0).

5.

A rácsnak a hosszúsági körök és a GRS80 ellipszoiddal párhuzamos ellipszoidok által kijelölt hálóhoz viszonyítva dél–északi, nyugat–keleti tájolásúnak kell lennie.

6.

A kontinentális Európán kívüli régiókat érintő rácsvonatkoztatás esetén az adatszolgáltatók saját rácshálózatot határozhatnak meg, amely egy, az ITRS rendszerrel összhangban lévő geodéziai vonatkoztatási rendszeren alapul, és a Grid_ETRS89-GRS80zn páneurópai rendszerre vonatkozóan lefektetettekkel azonos alapelveket követ. Ebben az esetben létre kell hozni a vonatkoztatási rendszerre vonatkozó azonosítót, és a rács ez utóbbinak megfelelő azonosítóját.

7.

Ezt a rácsot zónákra kell felosztani. Dél–északi irányban a rácsot egyenlő szögekre kell felosztani. Nyugat–keleti irányban a rács felbontását a szögosztásnak és a zóna 1. táblázatban meghatározott szorzótényezőjének szorzataként kell megállapítani.

8.

A rácsnak a Grid_ETRS89-GRS80zn_res megjelölést kell adni, ahol n a zóna száma, res pedig a szögegységekben kifejezett cellaméret, az 1. táblázatban meghatározottak szerint.

1.   táblázat

Általános Grid_ETRS89-GRS80: Az egyes zónák szélességi osztása (felbontási szintje) és hosszúsági osztása

Felbontási szintek

SZÉLESSÉGI OSZTÁS

(szögmásodperc)

HOSSZÚSÁGI OSZTÁS (szögmásodperc)

Cellaméret

1. zóna

(0°–50° szél.)

2. zóna

(50°–70° szél.)

3. zóna

(70°–75° szél.)

4. zóna

(75°–80° szél.)

5. zóna

(80°–90° szél.)

0. SZINT

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

1. SZINT

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

2. SZINT

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

3. SZINT

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

4. SZINT

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

5. SZINT

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

6. SZINT

120

120

240

360

480

720

2 M

7. SZINT

60

60

120

180

240

360

1 M

8. SZINT

30

30

60

90

120

180

30 S

9. SZINT

15

15

30

45

60

90

15 S

10. SZINT

5

5

10

15

20

30

5 S

11. SZINT

3

3

6

9

12

18

3 S

12. SZINT

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

13. SZINT

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

14. SZINT

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

15. SZINT

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

16. SZINT

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

17. SZINT

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

18. SZINT

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

19. SZINT

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

20. SZINT

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

21. SZINT

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

22. SZINT

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

23. SZINT

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

24. SZINT

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

SZORZÓ

1

2

3

4

6

—”

6.

A 4. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„4.   KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK (ADMINISTRATIVE UNITS)

4.1.   A Közigazgatási egységek téradattéma szerkezete

A Közigazgatási egységek téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

Közigazgatási egységek (Administrative Units)

Tengeri egységek (Maritime Units)

4.2.   Közigazgatási egységek

4.2.1.   Térobjektumtípusok

A Közigazgatási egységek csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

Közigazgatási határ (Administrative Boundary)

Közigazgatási egység (Administrative Unit)

Kondomínium (Condominium)

4.2.1.1.   Közigazgatási határ (AdministrativeBoundary)

A közigazgatási egységek közötti választóvonal.

Az AdministrativeBoundary térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

country

Az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató szerinti kétbetűs országkódok.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

Határvonal geometriai ábrázolása.

GM_Curve

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

legalStatus

E közigazgatási határ jogi formája.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Azon szomszédos közigazgatási egységek hierarchiaszintjei, amelynek ez a határ a részét alkotja.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

A közigazgatási határ technikai állapota.

TechnicalStatusValue

voidable

Az AdministrativeBoundary térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

admUnit

Az e közigazgatási határvonallal elválasztott közigazgatási egységek.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Közigazgatási egység (AdministrativeUnit)

Helyi, regionális és nemzeti közigazgatási egységek, amelyek felett a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak.

Az AdministrativeUnit térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

country

Az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató szerinti kétbetűs országkódok.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

E közigazgatási egység hatáskörébe tartozó terület geometriai ábrázolása.

GM_MultiSurface

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

name

A közigazgatási egység hivatalos nemzeti földrajzi neve, szükség esetén több nyelven is.

GeographicalName

 

nationalCode

Az egyes országokban meghatározott nemzeti közigazgatási kódoknak megfelelő tematikus azonosító.

CharacterString

 

nationalLevel

A nemzeti közigazgatási hierarchia azon szintje, amelyen a közigazgatási egység létrejön.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

A nemzeti közigazgatási hierarchia azon szintjének neve, amelyen a közigazgatási egység létrejön.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

A nemzeti vagy helyi közigazgatás központja.

ResidenceOfAuthority

voidable

Az AdministrativeUnit térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

administeredBy

A nemzeti közigazgatási hierarchia azonos szintjén létrehozott közigazgatási egység, amely ezt a közigazgatási egységet igazgatja.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

E közigazgatási egység és az összes szomszédos közigazgatási egység közötti közigazgatási határ.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

A nemzeti közigazgatási hierarchia azonos szintjén létrehozott közigazgatási egység, amelyet ez a közigazgatási egység társigazgat.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

E közigazgatási egység által igazgatott kondomínium.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

A nemzeti közigazgatási hierarchia alacsonyabb szintjén létrehozott egységek, amelyeket a közigazgatási egység igazgat.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

A nemzeti közigazgatási hierarchia magasabb szintjén létrehozott egység, amelyet ez a közigazgatási egység igazgat.

AdministrativeUnit

voidable

Az AdministrativeUnit térobjektumtípus kényszerei

A kondomínium asszociációs szerep kizárólag azokra a közigazgatási egységekre alkalmazandó, amelyeknél a nationalLevel = »elsőrendű« (országos szint).

A legalacsonyabb szinten lévő egység nem rendelhet hozzá alacsonyabb szinten lévő egységeket.

A legmagasabb szinten lévő egység nem rendelhet hozzá magasabb szinten lévő egységeket.

4.2.1.3.   Kondomínium (Condominium)

Olyan közigazgatási terület, amelyet minden nemzeti közigazgatási területi felosztástól függetlenül hoztak létre, és amelyet két vagy több ország igazgat.

A Condominium térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

E kondomínium hatáskörébe tartozó terület geometriai ábrázolása.

GM_MultiSurface

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

name

E kondomínium hivatalos földrajzi neve, szükség esetén több nyelven is.

GeographicalName

voidable

A Condominium térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

admUnit

A kondomíniumot igazgató közigazgatási egység.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.   Adattípusok

4.2.2.1.   Hatóság székhelye (ResidenceOfAuthority)

Hatósági székhely nevét és pozícióját mutató adattípus.

A ResidenceOfAuthority adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geometry

A hatósági székhely pozíciója.

GM_Point

voidable

name

A hatósági székhely neve.

GeographicalName

 

4.2.3.   Felsorolások

4.2.3.1.   Jogi forma (LegalStatusValue)

A közigazgatási határok jogi formájának leírása.

A LegalStatusValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

agreed

A kontúrillesztett határt a szomszédos közigazgatási egységek elfogadták és jelenleg állandó.

notAgreed

A kontúrillesztett határt a szomszédos közigazgatási egységek még nem fogadták el és még módosítható.

4.2.3.2.   Technikai állapot (TechnicalStatusValue)

A közigazgatási határok technikai állapotának leírása.

A TechnicalStatusValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

edgeMatched

A szomszédos közigazgatási egységek határai megegyező koordinátakészlettel rendelkeznek.

notEdgeMatched

A szomszédos közigazgatási egységek határai nem rendelkeznek megegyező koordinátakészlettel.

4.2.4.   Kódlisták

4.2.4.1.   Közigazgatási hierarchiaszint (AdministrativeHierarchyLevel)

A nemzeti közigazgatási hierarchia közigazgatási szintjei. Ez a kódlista a közigazgatási struktúrák hierarchiapiramisának azt a szintjét tükrözi, amely a területek geometriai összevonásán alapul, illetve nem feltétlenül jellemzi a kapcsolódó közigazgatási hatóságok közötti alá- és fölérendeltséget

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

4.3.   Tengeri egységek

4.3.1.   Térobjektumtípusok

A Tengeri egységek csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

Alapvonal (Baseline)

Tengeri határ (Maritime Boundary)

Tengeri övezet (Maritime Zone)

4.3.1.1.   Alapvonal (Baseline)

Az a vonal, amelytől a parti tenger külső határait és bizonyos egyéb külső határokat mérnek.

A Baseline térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

A Baseline térobjektumtípus asszociációs szerepei

Association role

Definition

Típus

Voidability

segment

Valamely alapvonal szegmense.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Tengeri határ (MaritimeBoundary)

Bármilyen típusú tengeri joghatóság elkülönítését jelölő jelzővonal.

A MaritimeBoundary térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

geometry

A tengeri határ geometriai ábrázolása.

GM_Curve

 

country

Az az ország, amelyhez az ezzel a határral elkülönített tengeri övezet tartozik.

CountryCode

 

legalStatus

E tengeri határ jogi formája.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

A tengeri határ technikai állapota.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Tengeri övezet (MaritimeZone)

Nemzetközi szerződésekben és egyezményekben meghatározott tengersáv, amely felett a parti állam joghatóságot gyakorol.

A MaritimeZone térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

geometry

E tengeri övezethez tartozó terület geometriai ábrázolása.

GM_MultiSurface

 

zoneType

A tengeri övezet típusa.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Az az ország, amelyhez ez a tengeri övezet tartozik.

CountryCode

 

name

A tengeri övezet neve vagy nevei.

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

A MaritimeZone térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

baseline

Az e tengeri övezet lehatárolásában alkalmazott alapvonal vagy alapvonalak.

Baseline

voidable

boundary

E tengeri övezet határa vagy határai.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.   Adattípusok

4.3.2.1.   Alapvonalszegmens (BaselineSegment)

Az alapvonal szegmense, amelytől a parti tenger külső határait és bizonyos egyéb külső határokat mérnek.

A BaselineSegment adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geometry

Az alapvonalszegmens geometriai ábrázolása.

GM_Curve

 

segmentType

Az e szegmenshez használt alapvonaltípus.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.   Kódlisták

4.3.3.1.   Alapvonalszegmens-típus (BaselineSegmentTypeValue)

A parti tenger szélességének mérésében alkalmazott alapvonalak típusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

A BaselineSegmentTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

normal

normál

A parti tenger szélességének mérésében alkalmazott normál alapvonal a part menti apályvonal, ahogy azt a parti állam által hivatalosan elismert nagyléptékű tengeri térképek feltüntetik.

straight

egyenes

A parti tenger szélességének mérésében alkalmazott alapvonal a megfelelő pontok összekötésével kapott egyenes alapvonal.

archipelagic

szigetcsoporti

A parti tenger szélességének mérésében alkalmazott alapvonal a szigetcsoportot alkotó legtávolabbi szigetek és sziklazátonyok legtávolabbi pontjait összekötő egyenes alapvonal.

4.3.3.2.   Tengeriövezet-típus (MaritimeZoneTypeValue)

A tengeri övezet típusa.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

A MaritimeZoneTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

internalWaters

Belvizek

A parti állam parti tengere alapvonalának szárazföld felőli oldalán lévő vizek.

territorialSea

Parti tenger

Meghatározott, az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményével összhangban megállapított alapvonalaktól mérve 12 tengeri mérföldet meg nem haladó szélességű tengersáv.

contiguousZone

Csatlakozó övezet

Valamely parti állam parti tengeréhez csatlakozó övezet, amely a parti tenger szélességének mérésében alkalmazott alapvonalakon legfeljebb 24 tengeri mérfölddel terjedhet túl.

exclusiveEconomicZone

Kizárólagos gazdasági övezet

Valamely parti állam parti tengerén túl lévő és azzal szomszédos terület, amelyre olyan különleges jogi rendszer vonatkozik, amely szerint a parti állam jogait és joghatóságát, továbbá más államok jogait és szabadságait az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

continentalShelf

Kontinentális talapzat

Valamely parti állam parti tengerén túl lévő és azzal szomszédos tengeri övezet, amelynek határát az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének 76. cikkével összhangban határozzák meg.

4.4.   Témaspecifikus követelmények

1.

Az AdministrativeUnit térobjektumtípus valamennyi példánya – kivéve a tagállamot és a társigazgatott egységeket képviselő országos szintű egységet – pontosan egy, a közigazgatási hierarchia magasabb szintjén lévő egységre utal. Ezt a megfelelést az AdministrativeUnit térobjektumtípus upperLevelUnit asszociációs szerepe fejezi ki.

2.

Az AdministrativeUnit térobjektumtípus valamennyi példánya – kivéve a legalacsonyabb szinten lévőket – a vonatkozó alacsonyabb szintű egységeire utal. Ezt a megfelelést az AdministrativeUnit térobjektumtípus lowerLevelUnit asszociációs szerepe fejezi ki.

3.

Ha egy közigazgatási egységet két vagy több másik közigazgatási egység társigazgat, akkor az administeredBy asszociációs szerepet kell alkalmazni. Azok az egységek, amelyek ezt az egységet társigazgatják, a coAdminister inverz szerepet alkalmazzák.

4.

A közigazgatási hierarchia azonos szintjén lévő közigazgatási egységek elvileg nem osztozhatnak közös területeken.

5.

Az AdministrativeBoundary térobjektumtípus példányai megfelelnek a teljes (valamennyi szintet magában foglaló) határdiagram topológiai szerkezetében lévő éleknek.

6.

A kondomínium térbeli kiterjedése nem lehet része a közigazgatási egység térbeli kiterjedését ábrázoló geometriának.

7.

A kondomíniumokat kizárólag országos szintű közigazgatási egységek igazgathatják.

4.5.   Rétegek

A Közigazgatási egységek téradattéma rétegei

Réteg neve

Réteg címe

Térobjektumtípus

AU.AdministrativeUnit

Közigazgatási egység

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Közigazgatási határ

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondomínium

Condominium

AU.Baseline

Alapvonal

Baseline

AU.<Kódlistaérték> (1)

Például: AU.ContiguousZone

<ember által olvasható név>

Például: Csatlakozó övezet

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Tengeri határ

MaritimeBoundary

7.

A 8. szakasz a következőképpen módosul:

a)

A 8.2. szakaszból a „Vízrajzi jelentéstétel” francia bekezdést el kell hagyni.

b)

A 8.5.1. szakaszból el kell hagyni a következő francia bekezdéseket:

Vízerőmű

Elárasztott föld

Óceáni régió

Csővezeték

Szivattyútelep

c)

A 8.5.1.4. szakaszból el kell hagyni a következő mondatot: „Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Természeti kockázati zónák téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.”.

d)

El kell hagyni a „Vízerőmű (HydroPowerPlant)” című 8.5.1.9., az „Elárasztott föld (InundatedLand)” című 8.5.1.10., az „Óceáni régió (OceanRegion)” című 8.5.1.14., a „Csővezeték (Pipe)” című 8.5.1.15., a „Szivattyútelep (PumpingStation)” című 8.5.1.16., az „Elárasztás (InundationValue)” című 8.5.4.3. és a „Vízrajzi jelentéstétel” című 8.6. szakaszt.

e)

A 8.5.1.19. szakasz a következőképpen módosul:

El kell hagyni a következő mondatot: „Ez a típus a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében foglalt A felszín borítása téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.”.

Az attribútumtáblázatban a „geometry” attribútum sorának helyébe a következő sor lép:

geometry

A part geometriája.

GM_MultiSurface

 

f)

A 8.5.1.24. szakasz az „A Watercourse térobjektumtípus kényszerfeltételei” címsor után a következő kényszerrel egészül ki:

„A vízfolyás két oldalán lévő partokat (a bank tulajdonság alkalmazásával) két különálló Shore objektumként kell megadni.”.

g)

A 8.5.1.25. szakaszból el kell hagyni a következő mondatot: „Ez a típus a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében foglalt A felszín borítása téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.”.

h)

A 8.5.4.4. szakaszból el kell hagyni a következő mondatot: „Ez a típus a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében foglalt Természeti kockázati zónák téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.”.

i)

A 8.8. szakaszban a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Rétegtípus

Réteg címe

Térobjektumtípus(ok)

HY.Network

Vízrajzi hálózat

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Víztestek

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Föld–víz határok

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Vízgyűjtők

DrainageBasin, RiverBasin

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Fontos vízrajzi pontok

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Épített objektumok

Crossing, DamOrWeir, Embankment, Lock, Ford, ShorelineConstruction, Sluice

HY. PhysicalWaters.Wetland

Vizes területek

Wetland

HY. PhysicalWaters.Shore

Partok

Shore”


(1)  A 14. cikk (3) bekezdésével összhangban minden egyes kódlistaértékhez egy réteget kell hozzáférhetővé tenni.”


III. MELLÉKLET

Az 1089/2010/EU rendelet a következő III. melléklettel egészül ki:

„III. MELLÉKLET

A 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt téradattémákra vonatkozó követelmények

1.   MAGASSÁGADAT (ELEVATION)

1.1.   Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapított fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   »digitális domborzatmodell (DEM)« (digital elevation model (DEM)): digitális felszínmodell (DSM) (Digital Surface Model (DSM)) vagy digitális terepmodell (DTM) (Digital Terrain Model (DTM));

2.   »digitális felszínmodell (DSM)« (digital surface model (DSM)): a Föld felszínének háromdimenziós alakját az azon elhelyezkedő statikus objektumokkal együtt leíró felület. Az átmeneti jelenségek nem képzik a felület részét, az eltávolításukban rejlő technikai nehézségek miatt azonban e jellemzők közül néhány ugyancsak megjelenhet azon;

3.   »digitális terepmodell (DTM)« (digital terrain model (DTM)): a Föld csupasz felszínének háromdimenziós alakját lehetőleg az azon elhelyezkedő egyéb objektumok nélkül leíró felület;

4.   »magasságadat« (elevation): valamely térbeli objektum olyan függőleges irányú kiterjedési tulajdonsága, amely jól definiált, rendszerint kiindulási alapként vett felülethez vonatkoztatott abszolút mérési értékből áll;

5.   »magasság« (height): a magasság függővonal mentén a Föld nehézségi erőterével ellentétes irányban (felfelé) mért tulajdonsága;

6.   »mélység« (depth): a magasság függővonal mentén a Föld nehézségi erőterével egyező irányban (lefelé) mért tulajdonsága.

1.2.   A Magasságadat téradattéma szerkezete

A Magasságadat téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

Magasságadat – alaptípusok (Elevation – Base Types)

Magasságadat – rácsfedvény (Elevation – Grid Coverage)

Magasságadat – vektorelemek (Elevation – Vector Elements)

Magasságadat – szabálytalan háromszöghálózat (TIN) (Elevation – TIN)

A szárazföldi domborzat morfológiáját leíró téradatkészletek hozzáférhetővé tételekor legalább az Elevation – Grid Coverage csomagban foglalt térobjektumtípusokat alkalmazni kell.

A víz alatti domborzat morfológiáját leíró téradatkészletek hozzáférhetővé tételekor legalább vagy az Elevation – Grid Coverage, vagy az Elevation – Vector Elements csomagban foglalt térobjektumtípusokat alkalmazni kell.

1.3.   Magasságadat – alaptípusok

1.3.1.   Felsorolások

1.3.1.1.   Magasság tulajdonság típusa (ElevationPropertyTypeValue)

A mért vagy számított magasság tulajdonságot meghatározó felsorolástípus.

Az ElevationPropertyTypeValue felsorolás értékei

Érték

Meghatározás

height

Függővonal mentén a Föld nehézségi erőterével ellentétes irányban (felfelé) mért magasság tulajdonság.

depth

Függővonal mentén a Föld nehézségi erőterével egyező irányban (lefelé) mért magasság tulajdonság.

1.3.1.2.   Felülettípus (SurfaceTypeValue)

A magasságfelületet a Föld csupasz felszínéhez való viszonyát meghatározó felsorolástípus.

A SurfaceTypeValue felsorolás értékei

Érték

Meghatározás

DTM

Digitális terepmodell.

DSM

Digitális felszínmodell.

1.4.   Magasságadat – rácsfedvény

1.4.1.   Térobjektumtípusok

A Magasságadat – rácsfedvény csomag az Elevation Grid Coverage térobjektumtípust tartalmazza.

1.4.1.1.   Magassági rácsfedvény (ElevationGridCoverage)

Szabályos négyoldalú rács alapú tesszelláció alkalmazásával leírt folytonos fedvény, amelynél rendszerint ismert az érintett tartományt alkotó minden egyes rácspont magasság tulajdonságának értéke.

Ez a típus a RectifiedGridCoverage altípusa.

Az ElevationGridCoverage térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

domainExtent

A fedvény térbeli-időbeli tartományának kiterjedése.

EX_Extent

 

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

propertyType

A magassági rácsfedvénnyel ábrázolt magasság tulajdonságot meghatározó attribútum.

ElevationPropertyTypeValue

 

surfaceType

A fedvénnyel a Föld csupasz felszínére vonatkoztatva leírt magasságfelület típusát jelző attribútum.

SurfaceTypeValue

 

Az ElevationGridCoverage térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

contributingElevationGridCoverage

Az egyesített magassági rácsfedvényt alkotó magassági rácsfedvényekre mutató hivatkozás.

Az asszociáció az ElevationGridCoverageAggregation asszociációs osztályban meghatározott további tulajdonságokkal bír.

ElevationGridCoverage

 

Az ElevationGridCoverage térobjektumtípus kényszerei

A magassági rácsfedvénynél alkalmazott rácsoknak mindig kétdimenziósnak kell lenniük.

A domainExtent attribútumot legalább az EX_GeographicExtent típus egyik altípusával fel kell tölteni.

A rácsra való hivatkozásban alkalmazott vonatkoztatási rendszert meg kell adni.

A rácstengelyek tájolásának és osztásának az egyazon összesített ElevationGridCoverage térbeli objektum példány által hivatkozott ElevationGridCoverage példányok mindegyikében mindkét irányban egyezőnek kell lennie.

A rács kezdőpontját két dimenzióban kell leírni.

Az értéktartomány-halmazba tartozó értékeket a Float típus alkalmazásával kell leírni.

1.4.2.   Adattípusok

1.4.2.1.   Egyesített magassági rácsfedvény (ElevationGridCoverageAggregation)

Az egyesített magassági rácsfedvény geometriai jellemzői.

Ez a típus asszociációs osztály.

Az ElevationGridCoverageAggregation adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

contributingFootprint

Az egyesített magassági rácsfedvényhez hozzájáruló magassági rácsfedvény földrajzi területét határoló geometriai ábrázolás.

GM_MultiSurface

 

1.5.   Magasságadatok – vektorelemek

1.5.1.   Térobjektumtípusok

A Magasságadatok – vektorelemek csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

Magasságadat vektor objektum (Elevation Vector Object)

Magassági pont (Spot Elevation)

Szintvonal (Contour Line)

Törésvonal (Breakline)

Kitöltetlen terület (Void Area)

Elkülönült terület (Isolated Area)

1.5.1.1.   Magasságadat vektor objektum (ElevationVectorObject)

Egy vektoradat halmaz részét képező magasságadat térbeli objektum, amely egy a valós világban létező felület magasság tulajdonságának leírásában játszik szerepet. Egy azonosítási alapot tartalmaz minden olyan vektoros objektumra, amely egy magassági adathalmaz részbe illeszthető.

Ez egy absztrakt típus.

Az ElevationVectorObject térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

localDepthDatum

Mélységmérések vonatkoztatási alapjaként használt, nyilvántartásban nem szerepelő helyi magassági vonatkoztatási rendszer azonosítója.

ChartDatum

 

propertyType

A magassági vektor objektumot szárazföldi vagy víz alatti magassági térbeli objektumként kategorizáló attribútum. Az objektummal ábrázolt magasság tulajdonságot határozza meg.

ElevationPropertyTypeValue

 

1.5.1.2.   Magassági pont (SpotElevation)

Pont térbeli objektum, amely a Föld felszínének magasságát írja le egy adott helyen. Egyetlen értéket ad meg a magasság tulajdonsághoz.

Ez a típus az ElevationVectorObject altípusa.

A SpotElevation térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

classification

A magassági pont osztálya az Amerikai Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ASPRS) LAS specifikációja szerint.

SpotElevationClassValue

voidable

geographicalName

A magassági pont térbeli objektummal ábrázolt nevesített földterület vagy víztestmeder valós világban elfoglalt helyének azonosítására alkalmazott földrajzi név.

GeographicalName

voidable

geometry

A térbeli objektum geometriai tulajdonságait mutatja.

GM_Point

 

propertyValue

A térbeli objektum magasság tulajdonságának valamely adott magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatott értéke.

DirectPosition

 

spotElevationType

A magassági pont típusa.

SpotElevationTypeValue

voidable

A SpotElevation térobjektumtípus kényszerei

A property value-nak egydimenziósnak kell lennie.

A property value-t magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatva kell kifejezni.

1.5.1.3.   Szintvonal (ContourLine)

Olyan egymással szomszédos helyekből álló lineáris térbeli objektum, amelyeket azonos magasság tulajdonság jellemez. A területen lévő egyéb szintvonalakkal együtt leírást ad a helyi földfelszín morfológiájáról is.

Ez a típus az ElevationVectorObject altípusa.

A ContourLine térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

contourLineType

A szintvonal típusa a szintvonalak alapszintközének tekintetében (ha van ilyen).

ContourLineTypeValue

voidable

downRight

Tulajdonság, amely azt jelzi, hogy a szintvonal térbeli objektum oly módon van digitalizálva, hogy a felszín magassága a vonal jobb oldalán alacsonyabb.

Boolean

voidable

geometry

A térbeli objektum geometriai tulajdonságait mutatja.

GM_Curve

 

propertyValue

A térbeli objektum magasság tulajdonságának valamely adott magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatott értéke.

DirectPosition

 

A ContourLine térobjektumtípus kényszerei

A property value-nak egydimenziósnak kell lennie.

A property value-t magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatva kell kifejezni.

1.5.1.4.   Törésvonal (BreakLine)

Döntő jelentőségű vonal, amely valamely adott domborzati felszín alakját írja le, és jelzi az annak lejtésében mutatkozó folytonossági szakadást (azaz a dőlésszög hirtelen változását). A szabálytalan háromszöghálózatok (TIN) modelljeiben foglalt háromszögeknek soha nem szabad keresztezniük egymást.

Ez a típus az ElevationVectorObject altípusa.

A BreakLine térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

breakLineType

A törésvonal típusa annak a természetes vagy ember által épített, valós világbeli jellemzőjének, amit ábrázol, vagy a digitális domborzatmodell (DEM) számításában betöltött egyedi funkciójának tekintetében.

BreakLineTypeValue

 

geometry

A térbeli objektum geometriai tulajdonságait mutatja.

GM_Curve

 

manMadeBreak

A terepen lévő, ember által épített szerkezetre visszavezethető domborzati törést jelző vonal.

Boolean

voidable

1.5.1.5.   Kitöltetlen terület (VoidArea)

A földfelszín olyan területe, amelynek domborzatmodellje a bemeneti adatok hiánya miatt ismeretlen. Ezt a területet a digitális domborzatmodellekből (DEM) ki kell hagyni.

Ez a típus az ElevationVectorObject altípusa.

A VoidArea térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geometry

A térbeli objektum geometriai tulajdonságait mutatja.

GM_Surface

 

1.5.1.6.   Elkülönült terület (IsolatedArea)

A földfelszín egy olyan területének lehatárolása, amelyen a domborzatmodellnek egy elkülönülten létező része található. Külső környezetére vonatkozóan nincsenek domborzati adatok.

Ez a típus az ElevationVectorObject altípusa.

Az IsolatedArea térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geometry

A térbeli objektum geometriai tulajdonságait mutatja.

GM_Surface

 

1.5.2.   Adattípusok

1.5.2.1.   Térképdátum (ChartDatum)

A mélységmérési értékekre, mint tulajdonságértékekre való hivatkozásokban és azok ilyenként való ábrázolásában alkalmazott helyi magassági vonatkoztatási rendszer.

A ChartDatum adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

datumWaterLevel

A térképdátumra vonatkozó mélységmérési értékek kezdőpontját meghatározó vízszint.

WaterLevelValue

 

offset

Az egyes vonatkoztatási pontok és a térképdátumot meghatározó vízszint magasságértéke közötti relatív különbség.

Measure

 

referencePoint

A következő(k) földrajzi helyzete: – A eset: a térképdátum földrajzi kiterjedésén belüli mélységértékek egyetlen alkalmazott vonatkoztatási pontja. – B eset: a térképdátum vízszintjének megállapítása céljából végzett vízszintmérések helyeit jelölő pontok halmaza.

GM_Point

 

scope

Az a földrajzi kiterjedés, amelyen belül a helyi mélységi dátumot a gyakorlatban alkalmazzák.

EX_Extent

 

1.5.3.   Felsorolások

1.5.3.1.   Szintvonaltípus (ContourLineTypeValue)

Az adathalmazban foglalt alapszintközön alapuló lehetséges szintvonal-kategóriák listája.

A ContourLineTypeValue felsorolás értékei

Érték

Meghatározás

master

Olyan szintvonal, amelynek magassága a névleges méretarányhoz tartozó alapszintköz többszöröse.

ordinary

A névleges méretarányhoz tartozó alapszintköznek megfelelő magasságú szintvonal, amely nem master (fő) szintvonal.

auxiliary

A környező szintvonalak alapján becsült vagy interpolált – a szintvonalak közötti alapszintköznek nem megfelelő –, olyan területekre alkalmazott kiegészítő szintvonal, amely területek magasságadatai nem elégségesek a domborzat feltérképezéséhez vagy digitális domborzatmodell létrehozásához.

1.5.4.   Kódlisták

1.5.4.1.   Törésvonaltípus (BreakLineTypeValue)

Törésvonalak lehetséges, a törésvonal (magasságfelületi) fizikai jellemzőin alapuló típusértékeinek listája.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

A BreakLineTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

bottomOfSlope

lejtő alja

A terepfelszínen egyenletesen, jellemzően mintegy 2° és 40° közötti mértékben lejtő terület alsó határát jelző törésvonal.

changeInSlope

lejtési szög változása

Egymással szomszédos olyan pontokat jelző törésvonal, amelyeknél a terep lejtési szöge hirtelen megváltozik.

flatAreaBoundary

lapos terület határa

A terület olyan elszigetelt részét lehatároló törésvonal, amelyen belül a domborzatmodellt egyazon magasságértékre kell korlátozni.

formLine

alakvonal

Olyan helyi irányt jelző törésvonal, amelyben a leírt magasságfelület lejtése a legnagyobb mértékű.

topOfSlope

lejtő teteje

A terepfelszínen egyenletesen, jellemzően mintegy 2° és 40° közötti mértékben lejtő terület felső határát jelző törésvonal.

1.5.4.2.   Magassági pont osztályozása (SpotElevationClassValue)

A magassági pontok lehetséges osztályozási értékeit, az Amerikai Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ASPRS) által fenntartott LAS specifikáció alapján kell meghatározni.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE magasságadatokról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

1.5.4.3.   Magassági pont típusa (SpotElevationTypeValue)

A felszín valamely szokatlan alakzatát leíró magassági pontok lehetséges értékei.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

A SpotElevationTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

depression

süllyedés

A talajfelszín vagy víztestmeder olyan részét jelző pont, amelynek magassága a környező pontokhoz képest alacsonyabb.

formSpot

alakpont

A környező magassági értékek alapján becsült vagy interpolált, olyan területekre vonatkozó kiegészítő magassági pont, amely területeken a szintvonalak vagy egyéb magasságadatok száma alacsony.

generic

általános

Az aktuális kódlistában szereplő egyéb értékek leírásai közül egyiknek sem megfelelő magassági pont térbeli objektum.

pass

nyereg (hágó)

Egymáshoz illeszkedő hegygerincek közötti süllyedés alacsonyabb, rendszerint a gerincvonal mentén nyitott pontja, amelyen keresztül át lehet jutni az egyik lejtőfelületről a másikra.

summit

hegycsúcs

A talajfelszín vagy víztestmeder valamely kiemelkedésének legmagasabb pontja.

1.6.   Magasságadatok – szabálytalan háromszöghálózat (TIN)

1.6.1.   Térobjektumtípusok

A »Magasságadatok – szabálytalan háromszöghálózat (TIN)« csomag az Elevation TIN térobjektumtípust tartalmazza.

1.6.1.1.   Magasságadatok – szabálytalan háromszöghálózat (TIN) (ElevationTIN)

A tér valamely adott, az ISO 19107:2003 szabványban meghatározott GM_Tin geometria szerinti szabálytalan háromszöghálózaton (TIN) alapuló tesszellációját alkotó magassági térbeli objektumok gyűjteménye. Összetevői közé tartozik egy ismert magasságértékű pontokból álló halmaz, egy törésvonalhalmaz és egy stopvonalhalmaz.

Az ElevationTIN térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometries

A szabálytalan háromszöghálózat (TIN) térbeli objektum geometriai tulajdonságainak gyűjteményét ábrázolja.

GM_Tin

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

propertyType

A szabálytalan háromszöghálózattal (TIN) ábrázolt magasság tulajdonságot meghatározó attribútum.

ElevationPropertyTypeValue

 

surfaceType

A szabálytalan háromszöghálózattal (TIN) leírt magasságfelület típusának a Föld csupasz felszínéhez képesti típusát jelző attribútum.

SurfaceTypeValue

 

1.7.   Témaspecifikus követelmények

1.7.1.   A külső objektumazonosítókkal szembeni követelmények

1.

Ha a magassági adatok új forrásadatokon alapulnak, akkor a frissített objektumoknak új külső objektumazonosítót kell kapniuk.

1.7.2.   A magassági rácsfedvényekkel szembeni követelmények

1.

A II. melléklet 2.2. szakaszában foglalt követelménytől eltérve, magassági rácsadatok elérhetővé tételére alkalmazható bármely olyan rács, amely kompatibilis az alábbi vonatkoztatási rendszerek egyikével:

a II. melléklet 1.2. szakaszában meghatározott és a GRS80 ellipszoidjának paramétereit használó dátumon alapuló kétdimenziós geodéziai koordináták (szélesség és hosszúság);

az ETRS89 Lambert-féle szögtartó kúpvetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;

az ETRS89 transzverzális hengervetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;

A II. melléklet 2.2.1. szakaszában meghatározott rácsot nem lehet alkalmazni.

2.

Minden egyes ElevationGridCoverage példány domainExtent attribútumát legalább az EX_GeographicExtent típus egyik altípusával fel kell tölteni.

3.

Az egyazon ElevationGridCoverage térbeli objektum értéktartomány-halmazán belüli magassági értékeket pontosan egy magassági vonatkoztatási rendszerre kell vonatkoztatni.

4.

A valamely egyesített ElevationGridCoverage példány által hivatkozott ElevationGridCoverage példányok mindegyikének konzisztensnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy értéktartományuk típusának, vonatkoztatási rendszerüknek és felbontásuknak azonosnak kell lennie. Támogatniuk kell a rácsok egymáshoz igazítását is, azaz bármelyik ElevationGridCoverage példány rácspontjainak a többi ElevationGridCoverage példány rácspontjaival párhuzamos vonalakba kell esniük, úgy, hogy a rácscellák ne fedjék át egymást.

5.

Az egyazon egyesített ElevationGridCoverage példány által hivatkozott bármely két ElevationGridCoverage példány hozzájáruló területeinek vagy érinteniük kell egymást, vagy egyáltalán nem lehet közös pontjuk.

6.

Az egyazon egyesített ElevationGridCoverage példány által hivatkozott ElevationGridCoverage példányok hozzájáruló területeinek olyan uniót kell alkotniuk, amely meghatározza az összesített ElevationGridCoverage példány földrajzi kiterjedését (domainExtent).

7.

Az ElevationGridCoverage-csomagot kétdimenziós geometriákra kell korlátozni.

8.

A magassági rácsfedvényekben foglalt adatok begyűjtési dátumaira vonatkozó információk megadásakor a következő módok közül legalább az egyiket kell alkalmazni:

1.1.1.1.

minden egyes térbeli objektum Temporal reference (Időbeli referencia) metaadatelemének az ElevationGridCoverage térobjektumtípus metaadat attribútumán keresztüli megadása;

1.1.1.2.

a 1205/2008/EK rendeletben megkövetelt Temporal reference (Időbeli referencia) időbeli kiterjedésként való megadása.

1.7.3.   A magassági vektorok adatok követelményei

1.

Kétdimenziós geometriák alkalmazásával hozzáférhetővé tett magassági vektor-adathalmazok esetén a magassági összetevőt (a harmadik dimenziót) a propertyValue attribútumon belüli magasság értékekként kell hozzáférhetővé tenni.

2.

Két és fél dimenziós geometriák alkalmazásával hozzáférhetővé tett magassági vektor-adathalmazok esetén a magasságtulajdonsági értékeket csak e geometriák harmadik (Z) koordinátájába szabad belefoglalni.

1.7.4.   A magassági szabálytalan háromszöghálózatokkal (TIN) szembeni követelmények

1.

Az egyazon ElevationTIN térbeli objektumon (TIN modell) belül foglalt tulajdonságértékeket pontosan egy magassági vonatkoztatási rendszerre kell vonatkoztatni.

2.

A stopvonalat keresztező háromszögeket a TIN-felületből el kell távolítani, lyukakat hagyva így a felületen. Az egybeeső felülethatár-háromszögeknek eredményként a felszínhatár módosulását kell kiváltaniuk.

3.

A TIN-gyűjtemény összetevőiként megadott vektor térbeli objektumokra érvényesülnie kell a vektorobjektumokra megadott általános konzisztenciaszabályoknak.

1.7.5.   A vonatkoztatási rendszerek követelményei

1.

Azokon a tengeri területeken, ahol az árapály-változás (dagályszint) jelentős, a tengerfenék mélységének mérésében vonatkoztatási felületként az árapály legalacsonyabb szintjét (LAT) (Lowest Astronomical Tide (LAT)) kell alkalmazni.

2.

Azokon a tengeri területeken, ahol az árapály-változás nem jelentős, nyílt óceánon és minden 200 méternél mélyebb vízterületen a tengerfenék mélységének mérésében vonatkoztatási felületként a középtengerszintet (MSL) (Mean Sea Level (MSL)) vagy ahhoz közeli, jól definiált szintet kell alkalmazni.

3.

A szárazföldi víztestek medrének mélységmérésében alkalmazott vonatkoztatási szint magasságát a nehézségi erőtérhez kapcsolódó függőleges (magassági) vonatkoztatási rendszerhez kell viszonyítani. Az európai magassági vonatkoztatási rendszer (EVRS) (European Vertical Reference System (EVRS)) földrajzi kiterjedésén belüli területek esetében ennek az EVRS-nek kell lennie, az EVRS kiterjedésén kívül pedig a tagállam által azonosított, nehézségi erőtérhez kapcsolódó magassági vonatkoztatási rendszernek.

4.

Integrált szárazföldi-tengeri domborzatmodellek létrehozásakor csak egy magasság tulajdonságot (vagy magasság, vagy mélység) szabad modellezni, és ennek értékeit egyazon magassági vonatkoztatási rendszerre kell vonatkoztatni.

1.7.6.   Az adatminőségre és -konzisztenciára vonatkozó követelmények

1.

Az ISO adatminőségi mérésektől eltérő mérések alapján kiértékelt magasság adatkészletek Lineage (Adattörténet) metaadatelemébe bele kell foglalni az adott mérésekre vonatkozó információkat, valamint, ha lehetséges, egy olyan online forrás hivatkozását is, amelyből részletesebb felvilágosítás kapható.

2.

Az összekötött szintvonal térbeli objektumok magasságértékeinek egyazon magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatva egyenlőnek kell lenniük.

3.

Ha a törésvonal térbeli objektumokhoz harmadik (Z) koordinátaként meg vannak adva a magasságértékek, két törésvonal térbeli objektum metszéspontjában a magasságértékeknek egyenlőnek kell lenniük.

4.

Az egyazon magassági vonatkoztatási rendszerben megadott, egymást metsző szintvonal térbeli objektum és törésvonal térbeli objektum metszéspontjában a két magasságértéknek mindig egyenlőnek kell lennie (feltéve, hogy a törésvonal térbeli objektumok magasságértékeit azok harmadik (Z) koordinátája adja meg).

5.

Az eltérő magasságértékű szintvonal térbeli objektumoknak azonos magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatva sem metszeniük, sem érinteniük nem szabad egymást.

6.

Az elkülönült terület térbeli objektum határai nem érinthetik az azonos magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatott kitöltetlen terület térbeli objektum külső határát.

1.8.   Rétegek

A Magasságadat téradattéma rétegei

Réteg neve

Réteg címe

Térobjektumtípus

EL.BreakLine

Törésvonal

BreakLine

EL.ContourLine

Szintvonal

ContourLine

EL.IsolatedArea

Elkülönült terület

IsolatedArea

EL.SpotElevation

Magassági pont

SpotElevation

EL.VoidArea

Kitöltetlen terület

VoidArea

EL.ElevationGridCoverage

Magassági rácsfedvény

ElevationGridCoverage

EL.ElevationTIN

Magassági szabálytalan háromszöghálózat (TIN)

ElevationTIN

2.   FELSZÍNBORÍTÁS (LAND COVER)

2.1.   Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapított fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   »osztályozási rendszer« (classification system): objektumok osztályokhoz való hozzárendelésének az ISO 19144-1:2012 szabvány szerinti rendszere;

2.   »diszkrét fedvény« (discrete coverage): olyan fedvény, amely az értéktartományán belüli valamely adott térbeli objektumon belül eső közvetlen pozíciók mindegyikére egy adott referencia időpontra vonatkozóan ugyanazokat az objektum attribútum-értékeket adja vissza, az EN ISO 19123:2007 szabvány szerint;

3.   »felszínborítás objektum« (land cover object): az a térbeli objektum (pont, pixel vagy poligon), amelyre a felszínborítási megfigyelés vonatkozik;

4.   »legend« (legend): valamely adott osztályozási rendszer meghatározott térképméretarány és adott adathalmaz használatával való alkalmazása egy adott területen;

5.   »legkisebb térképezési egység« (minimal mapping unit): a valamely adott felszínborítás adathalmazba felvett legkisebb megengedett területű poligon;

6.   »állapot« (situation): valamely adott felszínborítás objektum állapota egy adott időpontban.

2.2.   A Felszínborítás téradattéma szerkezete

A Felszínborítás téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

Felszínborítás nómenklatúra (Land Cover Nomenclature)

Felszínborítás vektor (Land Cover Vector)

Felszínborítás raszter (Land Cover Raster)

2.3.   Felszínborítás nómenklatúra

2.3.1.   Adattípusok

2.3.1.1.   Felszínborítás nómenklatúra (LandCoverNomenclature)

A nemzeti, intézményi vagy helyi szintű felszínborítás nómenklatúrára vonatkozó információk.

A LandCoverNomenclature adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

responsibleParty

A nómenklatúra kidolgozásáért és/vagy fenntartásáért felelős fél.

RelatedParty

 

externalDescription

Az ezen adathalmazban alkalmazott nómenklatúrát leíró dokumentum.

DocumentCitation

voidable

embeddedDescription

Az osztályozási rendszer beágyazott, az ISO 19144-2 szabvány szerint elkódolt változata.

LC_LandCoverClassificationSystem

voidable

nomenclatureCodeList

Az alkalmazott nómenklatúrához csatolt kódlistára mutató http URI.

URI

 

A LandCoverNomenclature adattípus kényszerei

A beágyazott leírást vagy a külső leírást meg kell adni.

2.3.2.   Kódlisták

2.3.2.1.   Felszínborítás osztály (LandCoverClassValue)

Felszínborítás kódlista vagy osztályozás.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE felszínborításról szóló műszaki útmutató dokumentumában a tiszta felszínborítási összetevők kódlistájára (PureLandCoverComponentValue) vonatkozóan meghatározott (a LandCoverGridCoverage objektumok értéktartományába eső adott speciális felszínborítás osztályok ábrázolásában alkalmazandó) értékeket és egészszám-kódokat.

2.4.   Felszínborítás vektor

2.4.1.   Térobjektumtípusok

A Felszínborítás vektor csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

Felszínborítás adathalmaz (Land Cover Data Set)

Felszínborítás egység (Land Cover Unit)

2.4.1.1.   Felszínborítás adathalmaz (LandCoverDataset)

Felszínborítás adatok vektoros ábrázolása.

A LandCoverDataset térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

name

A felszínborítás adathalmaz neve.

CharacterString

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

extent

Az adathalmaz kiterjedését tartalmazza.

EX_Extent

 

nomenclatureDocumentation

Az ezen adathalmazban alkalmazott nómenklatúrára vonatkozó információk.

LandCoverNomenclature

 

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

validFrom

Az az időpont, amikor a jelenség a valós világban létrejött.

DateTime

voidable

validTo

Az az időpont, amikor a jelenség a valós világban megszűnt.

DateTime

voidable

A LandCoverDataset térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

member

Olyan felszínborítás egység, amely tagja az adathalmaznak.

LandCoverUnit

 

2.4.1.2.   Felszínborítás egység (LandCoverUnit)

A felszínborítás adathalmaz önálló, pontként vagy felületként ábrázolt eleme.

A LandCoverUnit térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

Felszínborítás adatok térbeli ábrázolása.

GM_Object

 

landCoverObservation

Adott helyre és időpontra vonatkozó felszínborítás információk.

LandCoverObservation

 

A LandCoverUnit térobjektumtípus kényszerei

A geometriai alakzatoknak pontoknak vagy felületeknek kell lenniük.

2.4.2.   Adattípusok

2.4.2.1.   Felszínborítás megfigyelés (LandCoverObservation)

Adott helyre és időpontra vonatkozóan értelmezett felszínborítás információk.

A LandCoverObservation adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

class

Valamely felszínborítás osztálynak egy adott felszínborítás egységhez való hozzárendelése osztályozási azonosító kódon keresztül.

LandCoverClassValue

 

observationDate

Valamely adott megfigyeléshez társított megfigyelési dátum.

DateTime

voidable

mosaic

Valamely adott felszínborítás egység részleteit leíró, százalékértékekhez társított osztályozási értékek listája.

LandCoverValue

voidable

A LandCoverObservation térobjektumtípus kényszerei

Az egyes LandCoverObservation objektumokhoz csatolt coveredPercentage attribútumok összege nem lehet nagyobb, mint 100.

2.4.2.2.   Felszínborítás (LandCoverValue)

Felszínborítás értéket és százalékarányt támogató általános osztály.

A LandCoverValue adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

class

Valamely felszínborítás térbeli objektumnak egy adott felszínborítás osztályhoz való hozzárendelése osztályozási azonosító kódon keresztül.

LandCoverClassValue

 

coveredPercentage

A LandCoverUnit objektumnak az a töredékrésze, amelyre az osztályozási érték vonatkozik.

Integer

voidable

2.5.   Felszínborítás raszter (Raster)

2.5.1.   Térobjektumtípusok

A Felszínborítás raszter (Raster) csomag a felszínborítás rácsfedvény térobjektumtípust tartalmazza.

2.5.1.1.   Felszínborítás rácsfedvény (LandCoverGridCoverage)

Felszínborítás adatok raszteres ábrázolása.

Ez a típus a RectifiedGridCoverage altípusa.

A LandCoverGridCoverage térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

name

A felszínborítás fedvény neve.

CharacterString

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

extent

Az adathalmaz kiterjedését tartalmazza.

EX_Extent

 

nomenclatureDocumentation

Az ezen fedvényben alkalmazott nómenklatúrára vonatkozó információk.

LandCoverNomenclature

 

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

validFrom

Az az időpont, amikor a jelenség a valós világban létrejött.

DateTime

voidable

validTo

Az az időpont, amikor a jelenség a valós világban megszűnt.

DateTime

voidable

A LandCoverGridCoverage térobjektumtípus kényszerei

Az értéktartomány-halmaz értékei kizárólag integer (egész) típusúak lehetnek.

2.6.   Témaspecifikus követelmények

Azoknak a LandCoverNomenclature típusú adatoknak az esetében, amelyeknek van megadott onlineDescription attribútumuk, a hivatkozott online leírásnak minden egyes osztályra vonatkozóan meghatározást kell adnia legalább egy kódról, egy névről és egy, az ábrázolásban alkalmazandó RGB értékről. A LandCoverGridCoverage objektumok nómenklatúráit leíró online forrásoknak minden egyes osztály egész szám értékű rácskódját is meg kell adniuk. Ezt a kódot kell alkalmazni a megfelelő osztály LandCoverGridCoverage értéktartományban történő ábrázolásakor.

2.7.   Rétegek

A Felszínborítás téradattéma rétegei

Réteg neve

Réteg címe

Térobjektumtípus

LC.LandCoverPoints

Felszínborítás pontok

LandCoverUnit

LC.LandCoverSurfaces

Felszínborítás felületek

LandCoverUnit

LC.LandCoverRaster

Felszínborítás raszter

LandCoverGridCoverage

3.   ORTOFOTÓK (ORTHOIMAGERY)

3.1.   Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapított fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   »mozaik« (mosaic): több egymást átfedő vagy egymással szomszédos fényképből vagy képből összeállított kép;

2.   »ortofotó egyesítés« (orthoimage aggregation): több homogén ortofotófedvény elemeinek új ortofotófedvényt képező kombinációja;

3.   »raszter« (raster): párhuzamos pásztázási vonalak által alkotott, az EN ISO 19123:2007 szabvány szerint katódsugárcsövön megjelenő, vagy ilyennel egyenértékű képpé összeálló, rendszerint derékszögű négyszögletes mintázat.

3.2.   Térobjektumtípusok

Az Ortofotók téradattéma vonatkozásában megadott térobjektumtípusok a következők:

Ortofotófedvény (Orthoimage Coverage)

Mozaikelem (Mosaic Element)

Önálló mozaikelem (Single Mosaic Element)

Egyesített mozaikelem (Aggregated Mosaic Element)

3.2.1.   Ortofotófedvény (OrthoimageCoverage)

A földfelszínről alkotott, a magasságkülönbségekből, az érzékelők elmozdulásából és esetlegesen az érzékelőoptika jellemzőiből adódó torzulások kiküszöbölésével geometriailag helyesbített (»ortokorrigált«) raszterkép.

Ez a típus a RectifiedGridCoverage altípusa.

Az OrthoimageCoverage térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

domainExtent

A fedvény térbeli-időbeli tartományának kiterjedése.

EX_Extent

 

footprint

Az ortofotófedvény érvényes adatait magába záró földrajzi terület.

GM_MultiSurface

voidable

interpolationType

A folytonos fedvények előállításához, azaz a fedvény kiterjedésén belüli bármely pozícióban a fedvény értékeinek megállapításához alkalmazandó matematikai módszer.

InterpolationMethodValue

 

name

Az ortofotófedvény szabad szövegként megadott neve.

CharacterString

voidable

phenomenonTime

A bemeneti kép(ek) észlelési/adatgyűjtési időbeli kiterjedésének leírása.

TM_Period

voidable

beginLifespanVersion

Az az időbeli pozíció, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

TM_Position

voidable

endLifespanVersion

Az az időbeli pozíció, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

TM_Position

voidable

Az OrthoimageCoverage térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

contributingOrthoimageCoverage

A valamely adott egyesített ortofotófedvényt alkotó ortofotófedvényekre mutató hivatkozás.

Az asszociáció az OrthoimageAggregation asszociációs osztályban meghatározott további tulajdonságokkal bír.

OrthoimageCoverage

 

mosaicElement

Mozaikos ortofotófedvény adatgyűjtési idejének térbeli ábrázolása.

MosaicElement

voidable

Az OrthoimageCoverage térobjektumtípus kényszerei

Az ortofotófedvény adatgyűjtési idejét a phenomenonTime attribútumban vagy a mosaicElement asszociációs szerepben meg kell adni.

Az alkalmazott rácsnak mindig kétdimenziósnak kell lennie.

A domainExtent attribútumot legalább az EX_GeographicExtent típus egyik altípusával fel kell tölteni.

A rácsra való hivatkozásban alkalmazott vonatkoztatási rendszert meg kell adni.

A rácstengelyek tájolásának és osztásának az egyazon összesített OrthoimageCoverage példány által hivatkozott OrthoimageCoverage példányok mindegyikében mindkét irányban egyezőnek kell lennie.

A rács kezdőpontját két dimenzióban kell leírni.

Az értéktartomány-halmazba tartozó értékeket az Integer típus alkalmazásával kell leírni.

3.2.2.   Mozaikelem (MosaicElement)

Valamely ortofotó mozaik fedvény generálásához felhasznált egy vagy több bemeneti kép területét és adatgyűjtési idejét egyaránt azonosító absztrakt típus.

Ez egy absztrakt típus.

A MosaicElement térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

geometry

A végleges mozaikot alkotó több bemeneti kép adatgyűjtési dátumát és időpontját térbelileg lehatároló geometriai ábrázolás.

GM_MultiSurface

 

phenomenonTime

A bemeneti kép(ek) észlelési/adatgyűjtési időbeli kiterjedésének leírása.

TM_Period

 

3.2.3.   Önálló mozaikelem (SingleMosaicElement)

Egy önálló bemeneti képhez tartozó mozaikelem.

Ez a típus a MosaicElement altípusa.

A SingleMosaicElement térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

imageSourceReference

A bemeneti képre mutató hivatkozás.

CharacterString

voidable

3.2.4.   Egyesített mozaikelem (AggregatedMosaicElement)

Több, valamely adott meghatározási szinten (pl. nap, hónap) azonos adatbegyűjtési idejű bemeneti képhez kapcsolódó mozaikelem.

Ez a típus a MosaicElement altípusa.

3.3.   Adattípusok

3.3.1.   Egyesített ortofotók (OrthoimageAggregation)

Az egyesített ortofotók geometriai jellemzői.

Ez a típus asszociációs osztály.

Az OrthoimageAggregation adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

contributingFootprint

Az egyesített ortofotófedvényhez tartozó ortofotófedvény földrajzi területét lehatároló geometriai ábrázolás.

GM_MultiSurface

 

3.4.   Kódlisták

3.4.1.   Interpolációs módszer (InterpolationMethodValue)

Az ortofotófedvények létrehozásánál alkalmazható interpolációs módszereket azonosító kódok listája.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

Az InterpolationTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

nearestNeighbour

legközelebbi szomszéd

»Legközelebbi szomszéd« (Nearest neighbour) interpoláció

bilinear

bilineáris

Bilineáris interpoláció

biquadratic

bikvadratikus

Bikvadratikus interpoláció

bicubic

kettős köbös

Kettős köbös interpoláció

3.5.   Témaspecifikus követelmények

3.5.1.   A külső objektumazonosítókkal szembeni követelmények

1.

Ha az ortofotót új forrásadatok alapján frissítették, akkor a frissített objektumoknak új külső objektumazonosítót kell kapniuk.

3.5.2.   Az ortofotófedvényekkel szembeni követelmények

1.

A II. melléklet 2.2. szakaszában foglalt követelménytől eltérve bármely olyan rács alkalmazható rácsos struktúrájú ortofotóadatok elérhetővé tételére, amely kompatibilis az alábbi vonatkoztatási rendszerek egyikével:

a II. melléklet 1.2. szakaszában meghatározott és a GRS80 ellipszoidjának paramétereit használó dátumon alapuló kétdimenziós földrajzi koordináták (szélesség és hosszúság);

az ETRS89 Lambert-féle szögtartó kúpvetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;

az ETRS89 transzverzális hengervetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;

A II. melléklet 2.2.1. szakaszában meghatározott rácsot nem lehet alkalmazni.

2.

Valamely OrthoimageCoverage példány területét a domainExtent tulajdonság alkalmazásával leírt földrajzi kiterjedésnek térbelileg magában kell foglalnia.

3.

Az ISO 19156:2011 szabványban meghatározott Observation and Measurement metaadatmodell alkalmazása esetén az OrthoimageCoverage térobjektumtípus által hordozott metaadat-tulajdonság értékét OM_Observation típusúra kell beállítani.

4.

A valamely adott egyesített OrthoimageCoverage példány által hivatkozott OrthoimageCoverage példányok mindegyikének konzisztensnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy értéktartományuk típusának, vonatkoztatási rendszerüknek és felbontásuknak azonosnak kell lennie. Támogatniuk kell a rácsok egymáshoz igazítását is, azaz bármelyik OrthoimageCoverage példány rácspontjainak a többi OrthoimageCoverage példány rácspontjaival párhuzamos vonalakba kell esniük, úgy, hogy a rácscellák ne fedjék át egymást.

5.

Valamely egyesített OrthoimageCoverage példány által hivatkozott OrthoimageCoverage példány hozzájáruló területének térbelileg saját területébe kell tartoznia.

6.

Az egyazon összesített OrthoimageCoverage példány által hivatkozott bármely két OrthoimageCoverage példány területeinek vagy érinteniük kell egymást, vagy egyáltalán nem lehet közös pontjuk.

7.

Az ugyanazon egyesített OrthoimageCoverage példány által hivatkozott OrthoimageCoverage példányok területeinek olyan uniót kell alkotniuk, amely meghatározza az egyesített OrthoimageCoverage példányt.

3.5.3.   A mozaikelemekkel szembeni követelmények

1.

Az egyazon OrthoimageCoverage példányhoz társított mozaikelemek mindegyikének azonos, azaz vagy SingleMosaicElement, vagy AggregatedMosaicElement típusúnak kell lennie.

2.

A bármely két, egyazon OrthoimageCoverage példányhoz társított MosaicElement példányt lehatároló geometriáknak vagy érinteniük kell egymást, vagy egyáltalán nem lehet közös pontjuk.

3.

Az ugyanazon OrthoimageCoverage példányhoz társított valamennyi MosaicElement példányt lehatároló geometriák uniójának magába kell foglalnia a saját területét, ugyanakkor nem terjedhet túl a saját földrajzi tartományának kiterjedésén.

3.5.4.   A vonatkoztatási rendszerekkel szembeni követelmények

1.

Az Ortofotók téradattémához társuló adatokat két dimenzióra kell korlátozni.

2.

Az INSPIRE ortofotó-adatkészletek ábrázolásában kizárólag kétdimenziós vonatkoztatási rendszereket szabad alkalmazni.

3.5.5.   Az adatminőségre vonatkozó követelmények

1.

Az ortofotóadatok adathelyzetének kiértékeléséhez alkalmazott X-tengely irányú középhiba (root mean square error in X) (RMSE-x) és Y-tengely irányú középhiba (root mean square error in Y) (RMSE-y) mértékét együtt kell megadni.

3.6.   Rétegek

Az Ortofotók téradattéma rétegei

Réteg neve

Réteg címe

Térobjektumtípus

OI.OrthoimageCoverage

ortofotófedvény

OrthoimageCoverage

OI.MosaicElement

mozaikelem

MosaicElement

4.   FÖLDTAN (GEOLOGY)

4.1.   A Földtan téradattéma szerkezete

A Földtan téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

Földtan (Geology)

Geofizika (Geophysics)

Hidrogeológia (Hydrogeology)

4.2.   Földtan

4.2.1.   Térobjektumtípusok

A Földtan csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

Antropogén geomorfológiai alakzat (Anthropogenic Geomorphologic Feature)

Fúrólyuk (Borehole)

Redő (Fold)

Földtani gyűjtemény (Geologic Collection)

Földtani esemény (Geologic Event)

Földtani alakzat (Geologic Feature)

Földtani szerkezet (Geologic Structure)

Földtani egység (Geologic Unit)

Geomorfológiai alakzat (Geomorphologic Feature)

Feltérképezett alakzat (Mapped Feature)

Feltérképezett szintköz (Mapped Interval)

Természetes geomorfológiai alakzat (Natural Geomorphologic Feature)

Nyírásos eltolódási szerkezet (Shear Displacement Structure)

4.2.1.1.   Antropogén geomorfológiai alakzat (AnthropogenicGeomorphologicFeature)

Olyan geomorfológiai alakzat (azaz morfológiai képződmény), amely emberi tevékenység révén jött létre.

Ez a típus a GeomorphologicFeature altípusa.

Az AnthropogenicGeomorphologicFeature térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

anthropogenicGeomorphologicFeatureType

Geomorfológiai alakzatok típusait leíró fogalmak.

AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue

 

4.2.1.2.   Fúrólyuk (Borehole)

A fúrólyuk általános fogalma lefed minden földbe-kőzetbe fúrt hengeres lyukat.

A Borehole térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

boreholeLength

A fúrólyuk menti hossz.

Quantity

voidable

elevation

A fúrólyukszáj függőleges dátum szerinti magassága.

DirectPosition

voidable

location

A fúrólyukszáj elhelyezkedése.

GM_Point

 

purpose

A fúrólyuk létrehozásának célja.

BoreholePurposeValue

voidable

downholeGeometry

A fúrólyuk geometriája lefelé vezető irányban.

GM_Curve

voidable

A Borehole térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

logElement

Egydimenziós MappedFeature példányok, amelyek az adott fúrólyuk vizsgált (értelmezett) szintközök.

MappedInterval

voidable

4.2.1.3.   Redő (Fold)

Egy vagy több rendszerszerűen ívelt réteg, felület vagy vonal egy adott kőzettestben.

Ez a típus a GeologicStructure altípusa.

A Fold térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

profileType

A redő típusa.

FoldProfileTypeValue

voidable

4.2.1.4.   Földtani gyűjtemény (GeologicCollection)

Földtani vagy geofizikai objektumok, minták gyűjteménye.

A GeologicCollection térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

name

A gyűjtemény neve.

CharacterString

 

collectionType

A gyűjtemény típusa.

CollectionTypeValue

 

reference

A gyűjtemény hivatkozása.

DocumentCitation

voidable

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

A GeologicCollection térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

geophObjectSet

A földtani gyűjtemény GeophObjectSet típusú tagja.

GeophObjectSet

voidable

geophObjectMember

A földtani gyűjtemény GeophObjectMember típusú tagja.

GeophObject

voidable

boreholeMember

A földtani gyűjtemény Borehole típusú tagja.

Borehole

voidable

mapMember

A földtani gyűjtemény MappedFeature típusú tagja.

MappedFeature

voidable

4.2.1.5.   Földtani esemény (GeologicEvent)

Olyan beazonosítható esemény, amelynek során egy vagy több földtani folyamat hatására földtani entitások módosulnak.

A GeologicEvent térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

name

A földtani esemény neve.

CharacterString

voidable

eventEnvironment

Az a fizikai környezet, amelyben a földtani eseményre sor kerül.

EventEnvironmentValue

voidable

eventProcess

A földtani esemény során végbement folyamat(ok).

EventProcessValue

voidable

olderNamedAge

A földtani esemény korának idősebb, alsó határa.

GeochronologicEraValue

voidable

youngerNamedAge

A földtani esemény korának fiatalabb, felső határa.

GeochronologicEraValue

voidable

4.2.1.6.   Földtani alakzat (GeologicFeature)

Olyan konceptuális földtani alakzat, amely feltehetően az egész világon koherensen létezik.

Ez egy absztrakt típus.

A GeologicFeature térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

name

A földtani alakzat neve.

CharacterString

voidable

A GeologicFeature térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

themeClass

A földtani alakzat tematikus osztályozása.

ThematicClass

voidable

geologicHistory

Olyan asszociáció, amely valamely adott földtani alakzathoz egy vagy több földtani eseményt kapcsolva leírja annak vagy azoknak a korát vagy földtani történetét.

GeologicEvent

voidable

4.2.1.7.   Földtani szerkezet (GeologicStructure)

Olyan alakzat a Földön, amely leírható módon inhomogén, mintázatot vagy törést tartalmaz.

Ez a típus a GeologicFeature altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

4.2.1.8.   Földtani egység (GeologicUnit)

Jól megkülönböztethető jellemzőkkel bíró kőzettömeg.

Ez a típus a GeologicFeature altípusa.

A GeologicUnit térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geologicUnitType

A földtani egység típusa.

GeologicUnitTypeValue

 

A GeologicUnit térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

composition

A földtani egység összetételének leírása.

CompositionPart

voidable

4.2.1.9.   Geomorfológiai alakzat (GeomorphologicFeature)

A Föld talajfelszínének (azaz valamely morfológiai képződménynek) alakját és jellegét leíró absztrakt térobjektumtípus.

Ez a típus a GeologicFeature altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

4.2.1.10.   Térképezett alakzat (MappedFeature)

Valamely adott GeologicFeature objektum térbeli ábrázolása.

A MappedFeature térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

shape

A feltérképezett alakzat geometriája.

GM_Object

 

mappingFrame

Az a felület, amelyre a térképezett alakzatot kivetítik.

MappingFrameValue

 

A MappedFeature térobjektumtípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

specification

Olyan leíró hozzárendelési viszony, amely a feltérképezett alakzatot adott fogalmi földtani alakzathoz kapcsolja.

GeologicFeature

 

4.2.1.11.   Térképezett intervallum szakasz (MappedInterval)

Különleges fajtájú feltérképezett, vonalmenti alakzat, amely az azt magában foglaló fúrólyuk térreferencia-rendszerét (SRS) használja.

Ez a típus a MappedFeature altípusa.

4.2.1.12.   Természetes geomorfológiai alakzat (NaturalGeomorphologicFeature)

Olyan geomorfológiai alakzat (azaz morfológiai képződmény) amely a Föld természetes folyamatainak révén alakult ki.

Ez a típus a GeomorphologicFeature altípusa.

A NaturalGeomorphologicFeature térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

naturalGeomorphologicFeatureType

A természetes geomorfológiai alakzat típusa.

NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue

 

activity

A természetes geomorfológiai alakzat aktivitásának szintje.

GeomorphologicActivityValue

voidable

4.2.1.13.   Nyírásos eltolódási szerkezet (ShearDisplacementStructure)

A ridegtől a képlékeny szerkezeti jellegig terjedő skálán bárhol elhelyezhető olyan szerkezet, amelyeknek mentén elmozdulás ment végbe.

Ez a típus a GeologicStructure altípusa.

A ShearDisplacementStructure térobjektumtípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

faultType

A nyírásos eltolódási szerkezet típusát leíró fogalmak szószedetére mutató hivatkozás.

FaultTypeValue

 

4.2.2.   Adattípusok

4.2.2.1.   Összetételi rész (CompositionPart)

Valamely adott földtani egység litológiai összetevők szerint meghatározott összetétele.

A CompositionPart adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

material

A földtani egység egy részét vagy annak egészét alkotó anyag.

LithologyValue

 

proportion

Mennyiségi érték, amely leírja a földtani egység hányad része áll egy bizonyos anyagból.

QuantityRange

voidable

role

A rész összetételének viszonya a földtani egység egészének összetételéhez.

CompositionPartRoleValue

 

4.2.2.2.   Tematikus osztály (ThematicClass)

Általános tematikus osztályozási típus, amelynek rendeltetése az, hogy lehetővé tegye a földtani alakzatok valamely tematikus térképnek megfelelő, felhasználó által meghatározott osztályok szerinti átsorolását.

A ThematicClass adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

themeClass

A tematikus osztály értéke.

ThematicClassValue

 

themeClassification

Az alkalmazott osztályozás.

ThematicClassificationValue

 

4.2.3.   Kódlisták

4.2.3.1.   Antropogén geomorfológiai alakzat típusa (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue)

Antropogén geomorfológiai alakzatok típusai.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Az AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

artificialCollapsedDepression

mesterséges beomlott süllyedék

Olyan beszakadt medence, rendszerint zárt süllyedék, amelynek keletkezését közvetlenül a felszín alatti bányászati vagy alagútfúrási tevékenységgel összefüggésbe hozható felszínsüllyedés okozza.

artificialDrainage

mesterséges vízelvezetés

Elsődlegesen a helyi talajvízszint csökkentésének vagy szabályozásának céljából ember által épített hálózat.

artificialLevee

mesterséges gát

Vízfolyás vagy tengerszoros partja mentén épített mesterséges töltés, melynek rendeltetése a szárazföldet az eláradástól megvédeni, vagy a víz áramlását annak medrére korlátozni.

dredgedChannel

kotort csatorna

Nagyjából lineáris, mély vizű, kotrási művelettel hajózási célokra kialakított terület.

dump

hányó

Egyenletesen vagy egyenetlen halmokban, tömegekben eloszló kőtörmelékkel, földanyaggal vagy általános meddővel borított terület, amelyen jelentős rekultiváció nélkül növényzet nem képes megélni.

fill

feltöltés

Ember által természetes föld- és/vagy hulladékanyagokból készített anyaglerakás, amely süllyedék feltöltését, partnak a vízterület kárára történő kiterjesztését, vagy gát építését szolgálja.

impactCraterAnthropogenic

becsapódási kráter (antropogén)

Általában kör vagy ellipszis alakú süllyedék, amely kísérleti elröpített tárgy vagy lövedék föld- vagy kőanyagba nagy sebességgel való becsapódása által jön létre.

landfillSite

földfeltöltéses hulladéklerakó hely

Hulladékok felszíni vagy felszínalatti elhelyezésére szolgáló hulladéklerakó hely.

levelledLand

kiegyenlített földfelszín

Gazdálkodási gyakorlatok, pl. árasztásos öntözés elősegítésének céljával mechanikus úton lelapított vagy elegyengetett földterület, rendszerint mező.

openpitMine

külszíni bánya

Felszíni bányászati tevékenységgel összefüggő anyagkitermelés és fedőréteg-áthelyezés eredményeként létrejövő, viszonylag nagy méretű süllyedék.

pit

gödör

Kavics, homok vagy egyéb utak és más szerkezetek építésében felhasznált anyag kitermelésének céljával kiásott bemélyedés, árok vagy gödör – az anyaggödrök egyik típusa.

quarry

kőfejtő

Külszíni fejtési területek, amelyekben rendszerint kőzetek kitermelése zajlik.

reclaimedLand

újrahasznosított földterület

Feltöltő földanyagból álló, a természetes formákat megközelítő módon elhelyezett és formált földterület, amely rendszerint a bányászati tevékenységet követő termőföld-rekultivációs erőfeszítések révén jön létre. Lehet természetes állapotában víz alatt álló, azonban mezőgazdasági vagy egyéb célra mesterséges szerkezetekkel védett és lecsapolt terület is.

reservoirLake

víztározó medence

Állandó álló, rendszerint édesvizű belvíztest, amely a földfelszín egy gáttal lezárt süllyedékét tölti ki.

spoilBank

hányó

Árkokból, külszíni bányákból és egyéb kivájt üregekből származó kőtörmelékből és lerakott földanyagokból álló pad, halom vagy egyéb mesterséges tömeg.

subsidenceAreaAnthropogenic

süllyedéses terület (antropogén)

Emberi tevékenység, pl. felszínalatti bányászat, alagútfúrás, szénhidrogének vagy felszín alatti víz kitermelése által kiváltott süllyedési folyamattal érintett terület.

4.2.3.2.   Fúrólyuk-rendeltetés (BoreholePurposeValue)

Célok, amelyek érdekében a fúrást lemélyítették.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

A BoreholePurposeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

Parent

geologicalSurvey

földtani térképezés

Valamely adott terület földtani sajátosságainak általános vizsgálata.

 

explorationExploitationRawMaterial

nyersanyagok kutatása és kitermelése

Ásványi erőforrások feltárása és beazonosítása, beleértve jelentőségük felbecsülését és gazdasági potenciáljuk értékelését.

 

explorationExploitationEnergyResources

energiaforrások kutatása és kitermelése

A földfelszín alatti rétegek vizsgálata a fosszilis energiaforrások rendelkezésre állásának és azok kitermelésének tervezése szempontjából.

 

hydrocarbonProduction

szénhidrogén-termelés

Nyers kőolaj és/vagy földgáz termelése.

explorationExploitationRawMaterial

hydrocarbonExploration

szénhidrogén-kutatás

Még nem teljes körűen megkutatott területen új mező, új kitermelésre érdemes terület, mélyebben vagy magasabban fekvő telep keresésének céljával végzett kutatás.

explorationExploitationRawMaterial

hydrocarbonAppraisal

szénhidrogén-kiértékelés

Bizonyítottan létező szénhidrogéntelep jellemzőinek felbecsülése.

explorationExploitationRawMaterial

geothermalEnergy

geotermikus energia, geotermikus hőcserélők

Geotermikus energiaforrások hasznosításával és geotermikus hőszivattyúk tervezésével kapcsolatos feltárás.

explorationExploitationRawMaterial

heatStorage

hőtárolás

A felszín alatti térrész hőtárolásban való alkalmazását lehetővé tévő kút.

geothermalEnergy

mineralExplorationExtraction

ásványkincsek kutatása és kitermelése

Földfelszín alatti ásványi erőforrások helyzetének meghatározása és/vagy kitermelése céljából fúrt kút, rendszerint az ásványi anyagot tartalmazó folyadékok besajtolásával és/vagy kiszivattyúzásával működtetve.

explorationExploitationRawMaterial

explorationExploitationNonmetallicMineralDeposits

nemérces ásványkincstelepek kutatása és kitermelése

Olyan kutatás, melynek célja a nemérces ásványi anyagok, főleg az építőiparban alkalmazott építőkövek, a cement- és kerámia- vagy üvegipari alapanyagok rendelkezésre állásának megállapítása és a kitermelésük megtervezése.

explorationExploitationRawMaterial

disposal

ártalmatlanítás

Olyan kút, gyakran kimerült kőolaj- vagy földgázkút, amelybe folyékony hulladékok a biztonságos ártalmatlanítás céljából besajtolhatók.

 

explorationNaturalUndergroundStorage

természetes földalatti tárolóhely kutatása

A felszín alatti tér különféle anyagok tárolására való képességének vizsgálata.

 

waterSupply

vízellátás

Általában vett vízellátás.

 

drinkingWaterSupply

ivóvízellátás

Ivóvizet adó kút kialakítása.

waterSupply

industrialWaterSupply

ipari vízellátás

Ipari vízellátásra szolgáló kút kialakítása.

waterSupply

aquaculture

akvakultúra

Akvakulturális célokat szolgáló vízellátás.

waterSupply

irrigation

öntözés

Öntözési célokat szolgáló kút kialakítása.

waterSupply

emergencyWaterSupply

vészhelyzeti vízellátás

Vészhelyzetben igénybe vehető vizet adó kút kialakítása.

waterSupply

contingencyWaterSupply

vésztartalék vízellátás

Készenléti vízellátás vízhiány esetére.

waterSupply

geophysicalSurvey

geofizikai felmérés

A felszín alatti tér geofizikai tulajdonságainak vizsgálata.

 

shotHole

robbantólyuk

Szeizmikus kutatásokhoz kapcsolódó robbantólyuk.

geophysicalSurvey

flowingShot

vízkitöréses robbantólyuk

A vízkitöréses robbantólyuk olyan szeizmológiai célokra fúrt lyuk, amely megfelelően magas nyomású, túlfolyó felszínalatti réteget tár fel.

shotHole

hydrogeologicalSurvey

hidrogeológiai felmérés, vízkezelés

A felszínalatti víz áramlásának és kémiai tulajdonságainak, valamint a szállított oldott és szilárd anyagok és energia vizsgálata, valamint a fenntartható felszín alatti vízgazdálkodás.

 

geotechnicalSurvey

geotechnikai felmérés, építési területek jellemzése

A talaj és kőzet fizikai és mechanikai tulajdonságaira vonatkozó geotechnikai vizsgálat a földmunkák és alapozások tervezésére a földmunkák által a felszín alatti térben előidézett feszültségek és veszélyhelyzetek elhárítására.

 

geochemicalSurvey

geokémiai felmérés, analízisek

A kőzet kémiai tulajdonságainak és/vagy a pórustérben elhelyezkedő fluidumok vizsgálata.

 

pedologicalSurvey

talajtani felmérés

A talajtípusok jellemzése céljából végzett vizsgálat.

 

environmentalMonitoring

környezeti monitoring

Felszín alatti vizek kémiai összetételének és szintjének monitoringja.

 

pollutionMonitoring

környezetszennyezési monitoring

Ismert környezetszennyező létesítmények monitoringja.

environmentalMonitoring

waterQualityMonitoring

vízminőségi monitoring

A következők felbecsülésének céljából végzett monitoring: a felszínalatti vizekben lévő szennyező és idegen anyagok jellege és eloszlása; a természetesen előforduló kémiai összetevők jellege és eloszlása; a talajfelszín alatti rétegek hidrológiai állapota; valamint a rétegek hidraulikai tulajdonságai a szennyező és idegen anyagok mozgásának tekintetében.

environmentalMonitoring

groundwaterLevelMonitoring

felszínalatti vizek szintjének monitoringja

A felszínalatti vizek szintváltozásainak mérése.

environmentalMonitoring

dewatering

víztelenítés

A víztelenítés a víznek szilárd anyagokból vagy talajból nedves osztályozás, centrifugálás, szűrés vagy a szilárd és a folyékony anyagok egymástól való elkülönítésének hasonló folyamatán keresztüli eltávolítása. Víznek folyóágyból, építkezési területről, keszonból vagy bányaaknából szivattyúzással vagy párologtatással való eltávolítása vagy lecsapolása.

 

mitigation

enyhítés

A felszín alatti víz szintjének csökkentése annak érdekében, hogy az ne érjen el szennyezett területeket.

dewatering

remediation

helyreállítás

Általában vett helyreállítás. A szennyező vagy idegen anyagok eltávolítása felszínalatti vizekből, talajból vagy egyéb kőzetből.

 

thermalCleaning

permetezés, termikus tisztítás

A helyreállítás egy válfaja. In-situ termőföldtisztítás hő, gőz használatával.

helyreállítás

recharge

vízpótlás

a)

Víztartó réteget tápláló kutak: alkalmazásuk célja a kiapadt víztartó rétegek vizének pótlása számos különféle olyan forrásból, mint pl. a tavak, folyamok, háztartási szennyvizet tisztító telepek, más víztartó rétegek stb.

b)

Sós víz behatolását gátló kutak: alkalmazásuk célja az édes vizet tartó rétegekbe vizet besajtolva a sós víznek azokba való bejutását meggátolni.

c)

Süllyedésgátló kutak: alkalmazásuk célja az édesvíz túltermelésével összefüggésbe hozható süllyedés mérséklése vagy kizárása a kőolajat vagy földgázt nem tartalmazó képződményekbe folyadékok befecskendezésével.

 

4.2.3.3.   Gyűjteménytípus (CollectionTypeValue)

Földtani és geofizikai objektumok gyűjteményeinek típusai.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

A CollectionTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

boreholeCollection

fúrólyukgyűjtemény

Fúrólyukak gyűjteménye.

geologicalModel

földtani modell

Háromdimenziós földtani térmodellben alkalmazott objektumok gyűjteménye.

geologicalMap

földtani térkép

Földtani egységeket, szerkezeteket, geomorfológiai alakzatokat stb. leíró, földtani térképen alkalmazott alakzatgyűjtemény.

geophysicalObjectCollection

geofizikai objektumgyűjtemény

Geofizikai objektumok gyűjteménye.

4.2.3.4.   Összetételi rész szerepe (CompositionPartRoleValue)

Valamely adott összetételi rész valamely adott földtani egységben betöltött szerepei.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

A CompositionPartRoleValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

Parent

onlyPart

egyetlen rész

A leírt egység teljes egésze egyetlen részből vagy összetevőből áll.

 

partOf

rész

A földtani egység része által betöltött szerep részletesebben nem ismert.

 

facies

fácies

Olyan adott kőzettestet ábrázol, amely egy kőzetrétegtani egység oldalirányú variánsa, vagy valamely litodemikus egység variánsa.

partOf

inclusion

zárvány

A földtani egység összetevője valamilyen más anyag állománya által körülzárt, attól éles határvonalak mentén különváló tömegekként van jelen.

partOf

lithosome

litoszóma

Olyan típusú kőzettest, amely egyetlen földtani egységen belül többször is előfordul. Geometriája, összetétele és belső szerkezete szerint jellemezve egységes kőzettömeg.

partOf

stratigraphicPart

rétegtani rész

Földtani egység olyan része, amely a földtani egységen belül meghatározott rétegtani pozíciót foglal el.

partOf

unspecifiedPartRole

meghatározatlan szerepű rész

Földtani egység olyan része, amelynek szerepe meghatározatlan.

partOf

4.2.3.5.   Eseménykörnyezet (EventEnvironmentValue)

A földtani eseményeknek helyet adó földtani környezeteket leíró fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az ehhez a kódlistához az INSPIRE földtanról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott szűkebb értékeket is.

Az EventEnvironmentValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

earthInteriorSetting

a Földön belüli környezet

A Föld szilárd talajának felszíne alatti földtani környezetek.

earthSurfaceSetting

földfelszíni környezet

A Föld szilárd talajának felszínén található földtani környezetek.

extraTerrestrialSetting

Földön kívüli környezet

A Földön és atmoszféráján kívüli helyről származó anyag.

tectonicallyDefinedSetting

tektonikailag meghatározott környezet

A Föld felszínén, vagy annak belsejében lévő tektonikai lemezek közötti viszonyok által meghatározott környezet.

4.2.3.6.   Eseményfolyamat (EventProcessValue)

A valamely adott esemény során végbement egy vagy több folyamatot meghatározó fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az ehhez a kódlistához az INSPIRE földtanról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott szűkebb értékeket is.

Az EventProcessValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

bolideImpact

bolidabecsapódás

Földön kívüli test becsapódása a Föld felszínébe.

deepWaterOxygenDepletion

mélyvízi oxigénkimerülés

Az a folyamat, amelynek során az oxigén valamely víztest mély részéből eltávozik.

deformation

deformáció

Kőzettestek törészónában vagy nyírózónában végbemenő eltolódással történő mozgása, vagy a földi anyagból álló test alakváltozása.

diageneticProcess

diagenetikus folyamat

A mállási folyamatok és a metamorfizmus kivételével az üledékes földi anyagra a kezdeti lerakódás után, a kőzetté válás során vagy azt követően ható kémiai, fizikai vagy biológiai folyamat.

extinction

kihalás

Valamely adott faj vagy magasabb taxon eltűnésének az a folyamata, amelyből adódóan sehol, a későbbi ősmaradványanyagokban sem lelhető fel.

geomagneticProcess

földmágneses folyamat

A Föld mágneses mezejének megváltozását eredményező folyamat.

humanActivity

emberi tevékenység

Olyan folyamat, amelynek során a Föld ember általi módosítása révén földtani alakzatok jönnek létre.

magmaticProcess

magmatikus folyamat

Olvadt kőzetet (magmát) érintő folyamat.

metamorphicProcess

metamorf folyamat

Szilárd kőzetek ásványtani, kémiai és szerkezeti átalakulása olyan fizikai és kémiai körülmények között, amelyek eltérnek azoktól, amelyek között a kőzet keletkezett, és általában a mélyben, a felszíni mállási és cementálódási zónák alatt jelentkeznek.

seaLevelChange

tengerszintváltozás

A középtengerszint adott dátumhoz viszonyított változásának folyamata.

sedimentaryProcess

üledéki folyamat

A földfelszínen vagy annak közelében lévő üledék eloszlását vagy fizikai tulajdonságait megváltoztató jelenség.

speciation

fajképződés

Új faj megjelenését eredményező folyamat.

tectonicProcess

tektonikus folyamat

A Föld kérgét alkotó szilárd lemezek közti kölcsönhatást vagy azok deformálódását érintő folyamat.

weathering

mállás

Olyan folyamat vagy folyamatok csoportja, amely(ek) során, a Föld felszínén vagy annak közelében lévő, a légköri tényezőknek kitett földanyagok színe, kőzetszövete, összetétele, szilárdsága vagy alakja a nélkül változik meg, hogy a meglazult vagy megváltozott anyag nagyobb távolságra kerülne át. E folyamatok közé tartozik jellemzően az oxidáció, a hidratáció és az oldható összetevők kilúgozódása.

4.2.3.7.   Töréstípus (FaultTypeValue)

A nyírásos eltolódási szerkezetek típusait leíró fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az ehhez a kódlistához az INSPIRE földtanról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott szűkebb értékeket is.

Ez a kódlista hierarchikus.

A FaultTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

Parent

fault

törés

Diszkrét felület vagy diszkrét felületek zónája, amely bizonyos vastagságban elválaszt egymástól két kőzettömeget, és amelyek mentén az egyik tömeg a másikhoz képest elcsúszott.

 

extractionFault

extrakciós törés

Olyan törés, amelynek két oldala a törésre merőleges irányban jelentősen megközelítette egymást.

fault

highAngleFault

meredek törés

Olyan törés, amely beazonosított kiterjedésének felénél nagyobb – egyértelműen meghatározott elcsúszás vagy elválás nélküli – része mentén legalább 45 fokos szögben dől.

fault

lowAngleFault

lapos törés

Olyan törés, amely beazonosított kiterjedésének felénél nagyobb része mentén 45 foknál kisebb szögben dől.

fault

obliqueSlipFault

ferdén csúszó törés

Olyan törés, amelynek feltérképezett nyomvonala mentén az elcsúszási vektor legalább egy helyen egymással 10:1 és 1:10 közötti arányban lévő csapásirányú (vízszintes) és normál irányú összetevőkre bontható fel.

fault

reverseFault

feltolódás

Olyan törés, amelynek feltérképezett nyomvonala mentén az elcsúszási vektor normál irányú összetevője legalább egy helyen több mint 10-szerese a vektor csapásirányú (vízszintes) összetevőjének, azzal együtt, hogy a törés feltérképezett nyomvonalának legalább a fele mentén – a fedőoldalnak a feküoldalhoz képesti felfelé való eltolódásából adóan – a dőlés konzisztensen azonos irányú.

fault

scissorFault

ollós törés

Olyan törés, amelynek csapása mentén egy kezdeti, elmozdulásmentes ponttól két egymással ellenkező irányba távolodva két egyaránt növekvő, ám egymáshoz képest fordított irányú elmozdulás található.

fault

strikeSlipFault

oldalirányú eltolódás

Olyan törés, amelynek feltérképezett nyomvonala mentén az elcsúszási vektor csapásirányú (vízszintes) összetevője legalább egy helyen több mint 10-szerese a vektor normál irányú összetevőjének.

fault

4.2.3.8.   Redőprofiltípus (FoldProfileTypeValue)

A redő típusát meghatározó fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

A FoldProfileTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

anticline

redőboltozat

Olyan, rendszerint felfelé irányulóan konvex redő, amelynek magja tartalmazza a rétegtanilag idősebb kőzeteket.

antiform

antiform

Bármely felfelé irányulóan konvex, lefelé irányulóan konkáv redő.

syncline

redőteknő

Olyan – rendszerint felfelé irányulóan konkáv – redő, amelynek magja tartalmazza a rétegtanilag fiatalabb kőzeteket.

synform

szinform

Bármely olyan redő, amelynek szárnyai alul összezáródnak.

4.2.3.9.   Geokronológiai kor (GeochronologicEraValue)

Beazonosított földtani időegységeket meghatározó fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között, az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek mellett, a következő kiadványban meghatározott értékek szerepelnek: Cohen, K.M., Finney, S. & Gibbard, P.L., International Chronostratigraphic Chart, August 2012, International Commission on Stratigraphy of the International Union of Geological Sciences, 2012.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE földtanról szóló műszaki útmutató dokumentumában a prekambriumi kőzetekre és a negyedidőszaki egységekre vonatkozóan meghatározott további értékeket is.

4.2.3.10.   Földtani egység típusa (GeologicUnitTypeValue)

Földtani egységek típusait leíró fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

A GeologicUnitTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

Parent

geologicUnit

földtani egység

Az ismeretlen, meghatározatlan, nem releváns típusú vagy a szószedetben nem szereplő típusba tartozó földtani egységek típusa.

 

allostratigraphicUnit

allosztratigráfiai egység

Határolófelületek által meghatározott földtani egység. Nem feltétlenül rétegezett.

geologicUnit

alterationUnit

átalakulási egység

Átalakulási folyamat által meghatározott földtani egység.

geologicUnit

biostratigraphicUnit

biosztratigráfiai egység

Fosszíliatartalom alapján meghatározott földtani egység.

geologicUnit

chronostratigraphicUnit

kronosztratigráfiai egység

A valamely adott földtörténeti időszakban keletkezett kőzetek mindegyikét magában foglaló földtani egység.

geologicUnit

geophysicalUnit

geofizikai egység

Geofizikai tulajdonságai által meghatározott földtani egység.

geologicUnit

magnetostratigraphicUnit

magnetosztratigráfiai egység

Mágneses jellemzők által meghatározott földtani egység.

geophysicalUnit

lithogeneticUnit

litogenetikai egység

Keletkezése által meghatározott földtani egység. A keletkezés az anyagi tulajdonságokban nyilvánul meg, ugyanakkor azonban a meghatározó tulajdonság nem az anyag.

geologicUnit

artificialGround

mesterséges talaj

Anyaglerakás vagy -módosítás céljából végzett közvetlen emberi tevékenységgel összefüggő keletkezés által meghatározott földtani egység.

lithogeneticUnit

excavationUnit

kivájt egység

Olyan földtani egység, amelyet kitermeléssel összefüggő emberi tevékenységből fakadó keletkezés határoz meg.

lithogeneticUnit

massMovementUnit

tömegmozgási egység

Anyagok gravitációs erő hatására lejtőn lefelé való elmozdulása által létrejött olyan földtani egység, amelyet a lerakódást kiváltó mozgás típusa és a lerakódásban megtestesülő egyes mozgástípusok egymáshoz való térbeli és időbeli viszonyulásának módja jellemez.

lithogeneticUnit

lithologicUnit

kőzettani egység

A más egységekhez való viszonytól függetlenül kőzettanilag meghatározott földtani egység.

geologicUnit

lithostratigraphicUnit

kőzetrétegtani egység

Megfigyelhető és megkülönböztető jellegű kőzettani tulajdonságok vagy kőzettani tulajdonságok és rétegtani viszonyok kombinációja alapján meghatározott földtani egység.

geologicUnit

lithodemicUnit

litodemikus egység

Rétegződés nélküli kőzetrétegtani egység.

lithostratigraphicUnit

lithotectonicUnit

litotektonikus egység

Szerkezeti vagy deformációs alakzatok, kölcsönös viszonyok, keletkezés vagy történeti fejlődés alapján meghatározott földtani egység. A tartalmazott anyag lehet magmatikus, üledékes vagy metamorf.

geologicUnit

deformationUnit

deformációs egység

A deformáció jellege vagy a kibukkanásban megfigyelhető jellegzetes földtani szerkezet által meghatározott litotektonikus egység.

lithotectonicUnit

pedostratigraphicUnit

pedosztratigráfiai egység

A (megszilárdult vagy megszilárdulatlan) rétegek sorozatán belül egyetlen talajtani szintet jelző földtani egység.

geologicUnit

polarityChronostratigraphicUnit

polaritás-kronosztratigráfiai egység

Olyan földtani egység, amelyet a kőzet valamely adott földtörténeti időszak folyamán lezajlott lerakódásakor vagy kristályosodásakor az elsődleges mágneses polaritásra vonatkozóan rögzült emlék határoz meg.

geologicUnit

4.2.3.11.   Geomorfológiai tevékenység (GeomorphologicActivityValue)

A geomorfológiai alakzatok aktivitási szintjét jelző fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

A GeomorphologicActivityValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

active

aktív

Aktuálisan működő állapotban lévő vagy egyezményesen rövidnek tekintett időszak után reaktiválódott geomorfológiai folyamat.

dormant

szunnyadó

Olyan geomorfológiai folyamat, amely egy egyezményesen rövidnek tekintett időszak óta nem mutatta aktivitás jelét, amelyet ugyanakkor eredeti okai reaktiválhatnak, vagy ismételten kiválthatnak mesterségesen előidézett okok is, úgymint az emberi tevékenység.

reactivated

reaktiválódott

A reaktiválódott geomorfológiai folyamatok olyan aktív geomorfológiai folyamatok, amelyek korábban szunnyadtak.

stabilised

stabilizálódott

A stabilizálódott geomorfológiai folyamatok olyan inaktív folyamatok, amelyeket eredeti okaiktól helyreállító intézkedések védenek.

inactive

inaktív

Reliktumi vagy fosszilis geomorfológiai folyamat.

4.2.3.12.   Kőzettan (LithologyValue)

Kőzettani leíró fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az ehhez a kódlistához az INSPIRE földtanról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott szűkebb értékeket is.

Ez a kódlista hierarchikus.

A LithologyValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

Parent

compoundMaterial

összetett anyag

Földi anyagok, köztük esetlegesen más összetett anyagok szemcséinek aggregációjából álló földi anyag.

 

anthropogenicMaterial

antropogén anyag

Tudottan mesterséges (emberhez köthető) eredetű anyag; a részletesebb osztályozáshoz az információk nem elégségesek.

compoundMaterial

anthropogenicConsolidatedMaterial

megszilárdult antropogén anyag

Tudottan mesterséges (emberhez köthető) eredetű, megszilárdult anyag.

anthropogenicMaterial

anthropogenicUnconsolidatedMaterial

megszilárdulatlan antropogén anyag

Tudottan mesterséges (emberhez köthető) eredetű, megszilárdulatlan anyag.

anthropogenicMaterial

breccia

breccsa

Szögletes, tört kőtörmelékből álló durva szemű anyag, jellemzően éles peremű, hegyes sarkú törmelékdarabokkal.

compoundMaterial

compositeGenesisMaterial

kompozit eredetű kőzet

Meghatározatlan szilárdsági állapotú, előzetesen létező anyagokból a magmatikus és az üledékesedési folyamatok körén kívül eső földtani módosulások által kialakult anyag.

compoundMaterial

compositeGenesisRock

kompozit eredetű kőzet

Előzetesen létező kőzetekből a magmatikus és az üledékesedési folyamatok körén kívül eső földtani módosulások által kialakult kőzet.

compositeGenesisMaterial

faultRelatedMaterial

töréssel kapcsolatba hozható anyag

Rideg törés eredményeképpen kialakult, alapanyagot 10 %-nál magasabb arányban tartalmazó anyag, amelynek alapanyaga tektonikus szemcseméret-csökkenés révén finom szeművé vált anyag.

compositeGenesisMaterial

impactGeneratedMaterial

becsapódás által generált anyag

Földön kívüli bolida becsapódásának eredményeként értelmezett, sokk-metamorfózisra utaló alakzatokat, pl. a mikroszkopikus síkoknak a szemcséken belüli vagy a repedési kúpoknál lévő deformálódását mutató anyag. Lehet breccsa vagy olvadt kőzet is.

compositeGenesisMaterial

materialFormedInSurficialEnvironment

felszíni környezetben kialakult anyag

Olyan anyag, amely előzetesen létező kőzetekre ható mállasztó folyamatok eredményeképpen alakul ki, hasonló a hidrotermális és a metaszomatikus környezetekben lévő kőzetekhez, azonban földfelszíni környezeti hőmérséklet- és nyomásviszonyok között jön létre.

compositeGenesisMaterial

rock

kőzet

Egy vagy több földi anyag megszilárdult aggregátuma, vagy meg nem különböztetett ásványi anyagból, illetve szilárd szerves anyagból álló test.

compoundMaterial

aphanite

afanit

A részletesebb kategorizáláshoz túlságosan finom szemcséjű kőzet.

kőzet

sedimentaryRock

üledékes kőzet

Olyan cementálódott anyagból formálódott kőzet, amelynek eredete a következők egyike: szilárd töredékanyag levegő, víz vagy jég által való felhalmozása; olyan egyéb természetes közegek által eredményezett anyag, mint pl. az oldatokból való kicsapódás és a szerves anyagok felgyülemlése; biogén folyamatok során létrejött anyag, ideértve az élő szervezetek kiválasztását is.

rock

tuffite

tufit

Vagy piroklasztikus, vagy epiklasztikus eredetű, de nem egyértelműen meghatározható szemcséket 50 %-nál nagyobb, ugyanakkor tisztán piroklasztikus eredetű szemcséket 75 %-nál kisebb arányban tartalmazó kőzet.

rock

sedimentaryMaterial

üledékes anyag

Levegő, víz vagy jég által felhalmozott, szilárd töredékanyag, vagy olyan egyéb természetes közegek által felhalmozott anyag, mint pl. az oldatokból való kémiai kicsapódás és az élő szervezetek kiválasztása.

compoundMaterial

carbonateSedimentaryMaterial

karbonátos üledékanyag

Olyan üledékes anyag, amelyen belül az elsődleges és/vagy átkristályosodott összetevőknek legalább az 50 %-a az üledékgyűjtőn belülről származó szemcsékben lévő karbonátos kőzetekből, azaz a kalcit, az aragonit és a dolomit közül egyből vagy többől áll.

sedimentaryMaterial

chemicalSedimentaryMaterial

kémiai üledékes anyag

Olyan üledékes anyag, amely legalább 50 %-os arányban az üledékgyűjtő medencén belül lezajlott szervetlen kémiai folyamatok által létrejött anyagokból áll. Ide tartoznak a szervetlen kovás, a karbonátos, az evaporitos, a vasban gazdag és a foszfátos üledékek osztályai.

sedimentaryMaterial

clasticSedimentaryMaterial

klasztikus üledékes anyag

Olyan meghatározatlan szilárdsági állapotú üledékes anyag, amelyet legalább 50 %-os arányban előzetesen létező földanyagok eróziójából, mállásából vagy csuszamlásából származó, és a lerakódás helyére mechanikus közegek, p. víz, szél, jég vagy a gravitáció által átszállított szemcsék alkotnak.

sedimentaryMaterial

nonClasticSiliceousSedimentaryMaterial

nem klasztikus kovás üledékes anyag

Olyan üledékes anyag, amely legalább 50 %-os arányban a szilikátok közé tartozó, vagy kémiai, biológiai folyamatok révén közvetlenül a lerakódási felületre jutott, vagy az üledékgyűjtő medencén belül lezajlott kémiai, biológiai folyamatok által kialakult szemcsékben lévő ásványi anyagból áll.

sedimentaryMaterial

organicRichSedimentaryMaterial

szerves vegyületekben gazdag üledékes anyag

Olyan üledékes anyag, amelyen belül az elsődleges üledékanyag legalább 50 %-os arányban szerves szénből áll.

sedimentaryMaterial

igneousMaterial

magmatikus anyag

Magmatikus folyamatok, pl. a magmának a kéregbe való betörése és kihűlése, vagy vulkánkitörés eredményeképpen létrejött földanyag.

compoundMaterial

fragmentalIgneousMaterial

magmatikus töredékanyag

Olyan meghatározatlan szilárdsági állapotú magmatikus anyag, amelynek kőzete 75 %-nál nagyobb arányban magmatikus kőzetformáló folyamatok eredményeképpen létrejött törmelékből áll.

igneousMaterial

acidicIgneousMaterial

savas magmatikus anyag

SiO2-t 63 %-nál nagyobb arányban tartalmazó magmatikus anyag.

igneousMaterial

basicIgneousMaterial

magmatikus alapú anyag

SiO2-t 45–52 % közötti arányban tartalmazó magmatikus anyag.

igneousMaterial

igneousRock

magmatikus kőzet

Magmatikus folyamatok, pl. a magmának a kéregbe való betörése és kihűlése, vagy vulkánkitörés eredményeképpen létrejött kőzet.

igneousMaterial

intermediateCompositionIgneousMaterial

köztes összetételű magmatikus anyag

SiO2-t 52–63 % közötti arányban tartalmazó magmatikus anyag.

igneousMaterial

unconsolidatedMaterial

megszilárdulatlan anyag

Olyan szemcsék aggregátumából álló CompoundMaterial összetett anyag, amelyek nem tapadnak egymáshoz elég erősen ahhoz, hogy az aggregátum önmagában véve szilárdnak tekinthető legyen.

compoundMaterial

naturalUnconsolidatedMaterial

természetes megszilárdulatlan anyag

Tudottan természetes, azaz nem emberi tevékenység eredményeként kialakult megszilárdulatlan anyag.

unconsolidatedMaterial

sediment

üledék

A földfelszínen rétegeket alkotó olyan megszilárdulatlan anyag, amely levegő, víz vagy jég által szállított vagy lerakott szemcsék aggregátumából áll, vagy egyéb természetes közegek, pl. kémiai kicsapódás révén halmozódik fel.

naturalUnconsolidatedMaterial

4.2.3.13.   Feltérképezési keret (MappingFrameValue)

A MappedFeature példány kivetítési felületét jelző fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

A MappingFrameValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

baseOfQuaternary

negyedidőszaki alap

Főként a negyedidőszakban létrejött, megszilárdulatlan üledékes anyagból álló alap.

surfaceGeology

földtani felszín

Olyan szálban álló kőzet és felszíni lerakódások, amelyek a fedő talajréteg eltávolításával láthatóvá válnának, vagy a domborzati felszínen szabadon vannak.

topOfBasement

aljzat teteje

A földkéreg üledékes vagy vulkáni lerakódások alatti felszíne, vagy tektonikusan továbbított kőzetegység.

topOfBedrock

szálban álló kőzet teteje

Annak az általában szilárd kőzetnek a felső felülete, amely állhat a domborzati felszínen szabadon, de amelyet boríthatnak egyéb megszilárdulatlan lerakódások is.

4.2.3.14.   Természetes geomorfológiai alakzat típusa (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue)

Természetes geomorfológiai alakzatok típusait leíró fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

A NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue kódlista értékei

Érték

Név

Meghatározás

naturalGeomorphologicFeature

természetes geomorfológiai alakzat

A természet mozgató erői által létrehozott geomorfológiai alakzat.

drainagePattern

vízhálózat

A valamely adott területen belüli vízfolyásmedrek elrendezése, ideértve a vízmosásokat, az elsőrendű csatornázottságot, a magasabb rendű mellékfolyókat és a folyamokat is.

constructionalFeature

épülő alakzat

Olyan helyszín vagy morfológiai képződmény, amely eredetét, alakját, helyzetét vagy általános jellegét lerakódási (felfelé építő) folyamatoknak, pl. üledék felgyülemlésének köszönheti.

destructionalFeature

pusztuló alakzat

Olyan helyszín vagy morfológiai képződmény, amely eredetét, alakját, helyzetét vagy általános jellegét a talajfelszín le- vagy elkopása által eredményezett eróziós és mállási (degradációs) folyamatokból adódó anyageltávolítódásnak köszönheti.

degradationFeature

degradált alakzat

A földfelszín természetes mállási és eróziós folyamatok általi le- vagy elkopásának, illetve általános süllyedésének és csökkenésének eredményeképpen keletkező geomorfológiai alakzat, amelyek esetlegesen üledéktovábbítási folyamatokat is maguk után vonhatnak.

relic

reliktum

Olyan morfológiai képződmény, amely bomlást vagy aprózódást vészelt át, vagy anyaga nagyobb részének eltűnése után maradt vissza, mint pl. egy maradványsziget.

exhumedFeature

kitakart alakzat

Korábban eltakart morfológiai képződmény, geomorfológiai felszín vagy paleoszol, amely a takaróköpeny eróziója révén ismét a felszínre került.

buriedFeature

eltemetett alakzat

Fiatalabb üledékek által eltakart morfológiai képződmény, geomorfológiai felszín vagy paleoszol.

pediment

hegylábfelszín

Hátráló lejtőjű domb vagy hegy lábánál kialakult olyan, leggyakrabban felülről kissé konkáv profilú, enyhén ereszkedő eróziós felszín, amely átvágja a környező fennsíkok kőzet- vagy üledékrétegeit.

erosional

eróziós alakzatok

Eróziós hatás, különösen folyóvíz által alakított talajfelszín.

hill

domb

A talajfelszín olyan kiemelkedő területeire vonatkozó általános fogalom, amelyek legalább 30, legfeljebb 300 méterrel nyúlnak a környező síkságok fölé, emellett rendszerint a határoló lejtőkhöz viszonyított névleges csúcsterülettel, jól kivehető, kerek körvonallal és a 15 százalékos értéket általában túllépő lejtőkkel bírnak.

interfluve

völgyközi hát

Dombok olyan geomorfológiai összetevője, amely azok legfelső, viszonylag sík vagy enyhén ereszkedő területéből áll; előfordul, hogy a párhuzamosan hátráló domblejtők vállai a fennsíkot összeszűkítik, vagy erősen konvex alakzatot eredményezve egyesülnek.

crest

gerinc

Dombok (szintvonalra merőleges) konvex lejtőkből álló geomorfológiai összetevője – alkotó lejtői képzik azt a keskeny, nagyjából lineáris felső dombterületet, hátságot vagy egyéb fennsíkot, amelynél a vállak olyan mértékben egyesültek, hogy csúcs alig vagy egyáltalán nem maradt; az erózió, a lejtővályog, a tömegmozgási folyamatok és az üledékek uralják.

headSlope

forráslejtő

Dombok (szintvonalra merőleges) oldalirányban konkáv domboldalterületből álló geomorfológiai összetevője, amely különösen vízfolyások útvonalainak forrásánál összetartó felszíni vízlefolyást eredményez.

sideSlope

homloklejtő

Dombok oldalirányban sík domboldalterületből álló geomorfológiai összetevője, amely döntően párhuzamos felszíni vízlefolyást eredményez. A szintvonalak rendszerint egyenesen haladnak.

noseSlope

hegyorrlejtő

Domboknak a domboldal kiszögellő végéből (oldalirányban konvex területéből) álló geomorfológiai összetevője, amely döntően széttartó felszíni vízlefolyást eredményez; a szintvonalak rendszerint konvex görbéket képeznek.

freeFace

csupasz fal

Dombok kibukkanó csupasz kőzetből álló geomorfológiai összetevője, amelyről kőzettörmelékek, egyéb üledékek válnak le, majd hullanak a közvetlenül alatta lévő kolluviális lejtőre, és amely az utóbbi rézsűhajlásánál általában meredekebben áll; leginkább vállaknál és a lankásabb oldalaknál lévő helyzetekben található meg, előfordulhat, hogy hegyorrlejtő vagy homloklejtő egy részét, vagy akár egészét alkotja.

baseSlope

lábazati lejtő

Dombok (szintvonalra merőleges) konkávtól a lineárisig terjedő alakú lejtőkből álló geomorfológiai összetevője, amely valamely adott domboldal alján – az oldalirányú alaktól függetlenül – kolluviális és lejtővályog-folyamatok, valamint üledékek által uralt törmeléklejtőt vagy prizmát képző terület.

mountain

hegy

A talajfelszín olyan kiemelkedő területeire vonatkozó általános fogalom, amelyek 300 méternél többel nyúlnak a környező síkságok fölé, emellett rendszerint a határoló lejtőkhöz viszonyított névleges csúcsterülettel és általában meredek (a 25 százalékos értéket túllépő) lejtőkkel bírnak; előfordulhat, hogy bírnak jelentős szabadon lévő, csupasz kőzetfelületekkel is, de az is, hogy nem.

mountaintop

hegytető

Hegyek olyan geomorfológiai összetevője, amely azok legfelső, viszonylag sík vagy enyhén ereszkedő területéből áll, és amelyet viszonylag rövid, egyszerű, csupasz kőzetből, maradványokból vagy kis távolságra elhordott kolluviális üledékekből álló lejtők jellemeznek.

mountainslope

hegylejtő

A hegyek csúcs és láb közötti része.

mountainflank

hegyoldal

Hegyek olyan geomorfológiai összetevője, amelyet igen hosszú, összetett lankásabb oldalak jellemeznek; ez utóbbiak gradiense viszonylag magas, igen sok különféle kolluviális üledéktakaróból, kibukkanó kőzetből vagy szerkezeti párkányból állhatnak.

mountainbase

hegylábazat

Hegyek erősen konkávtól az enyhén konkávig terjedő alakú, kolluviális törmeléklejtőből vagy prizmából álló, a hegylejtő aljánál lévő geomorfológiai összetevője.

depression

süllyedék

A földfelszín bármely viszonylag lesüllyedt része, különösen a magasabb területekkel körülvett alacsonyan fekvő területek.

plain

síkság

Bármely alacsonyan fekvő, akár kicsi, akár nagy lapos terület; közelebbről véve, olyan kiterjedt régió, amelynek felszíne viszonylag egyenletes és sík, vagy enyhén hullámzó, alacsony számú, vagy nem kiugró egyenetlenségekkel szabdalt, amely régió lejtése ugyanakkor esetenként jelentős, és amely a környező területekhez képest általában alacsony fekvésű.

tectonicStructural

tektonikai és szerkezeti alakzatok

Regionális vagy helyi szálban álló kőzetszerkezetekhez, vagy kéregmozgáshoz köthető terepfelszínek és morfológiai képződmények, továbbá döntően víz által okozott erózióhoz, de nem állandó (azaz folyóvízi, fluvioglaciális) medervízhozamhoz, vagy szél által okozott erózióhoz köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

volcanic

vulkanikus alakzatok

Azokhoz a mélyben zajló (magmatikus) folyamatokhoz köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények, amelyek által a magma és a társuló gázok felemelkednek a földkérgen keresztül, majd kiömlenek a földfelszínre és az atmoszférába.

hydrothermal

hidrotermális alakzatok

Hidrotermális folyamatokhoz köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

erosionSurface

erodálódott felszín

Döntően víz által okozott erózióhoz, de nem állandó (azaz folyóvízi, fluvioglaciális) medervízhozamhoz, vagy szél által okozott erózióhoz köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

slopeGravitational

lejtős és gravitációs alakzatok

Lejtős környezetekhez kapcsolódó, valamit a gravitációs erő működésének hatására kialakult geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

nivalPeriglacialPermafrost

havasi, periglaciális és állandóan fagyott alakzatok

Hóhoz, nem glaciális hideg éghajlatú környezethez köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények; gleccserek és jégtakarók közelében előforduló geomorfológiai terepfelszínek és képződmények; a 0 °C-os hőmérsékletet legalább két éven át nem elérő földhöz, talajhoz vagy kőzethez köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

glacial

glaciális, fluvioglaciális, glaciolakusztris és glaciomarin alakzatok

Glaciális, fluvioglaciális, glaciolakusztris és glaciomarin környezetekhez köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

eolian

eolikus alakzatok

Szél által uralt környezetekhez köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

marineLittoralCoastalWetland

tengeri, árapályövi és part menti vizes területek alakzatai

A tengeri, sekély tengeri, partközeli és árapályövi környezetekben kialakult hullámzási vagy árapályi erők dinamikájához, valamint a növényzetnek otthont adó és/vagy sekély vizes területekhez köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

karstChemicalWeathering

karsztkorróziós és kémiai mállási alakzatok

Ásványok feloldódása, emellett általában vízlefolyás által uralt geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

alluvialFluvial

alluviális és folyóvízi alakzatok

Döntően koncentrált vízáramláshoz (medervízhozamhoz) köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

lacustrine

tavi alakzatok

Szárazföldi víztestekhez (tavakhoz) köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

impact

becsapódási alakzatok

Földön kívüli anyag földfelszínbe való becsapódásához köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

4.2.3.15.   Tematikus osztály (ThematicClassValue)

Földtani alakzatok tematikus osztályozásához használható értékek.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

4.2.3.16.   Tematikus osztályozás (ThematicClassificationValue)

Földtani alakzatok tematikus osztályozásainak listája.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

4.3.   Geofizika (Geophysics)

4.3.1.   Térobjektumtípusok

A Geofizika csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

Kampány (Campaign)

Geofizikai mérés (Geophysical Measurement)

Geofizikai objektum (Geophysical Object)

Geofizikai objektumkészlet (Geophysical Object Set)

Geofizikai szelvény (Geophysical Profile)

Geofizikai állomás (Geophysical Station)

Geofizikai mérősáv (Geophysical Swath)

4.3.1.1.   Kampány (Campaign)

Térben és időben korlátozott tevékenység, melynek célja hasonló geofizikai mérések,