Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1021

Az Európai Parlament és a Tanács 1021/2013/EU rendelete ( 2013. október 9. ) az 1999/4/EK és a 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 287, 29.10.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1021/oj

29.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1021/2013/EU RENDELETE

(2013. október 9.)

az 1999/4/EK és a 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére és 114. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A kávé- és a cikóriakivonatokról szóló, 1999. február 22-i 1999/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3), az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről szóló, 2000. június 23-i 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról szóló, 2001. december 20-i 2001/111/EK tanácsi irányelv (5), az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a cukrozott gesztenyekrémről szóló, 2001. december 20-i 2001/113/EK tanácsi irányelv (6), valamint az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről szóló, 2001. december 20-i 2001/114/EK tanácsi irányelv (7) a Bizottságra ruházza az említett irányelvek bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges hatásköröket. A Bizottság e hatásköröket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatban (8) meghatározott eljárásokkal összhangban gyakorolja. Helyénvaló e hatáskör-átruházást a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében hozzáigazítani az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkéhez.

(2)

A 2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv az ezen irányelveknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással kapcsolatos végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatalára vonatkozó hatásköröket ruház a Bizottságra. Ezekre az intézkedésekre jelenleg a 2000/36/EK irányelv esetében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv esetében pedig a szabályozási bizottsági eljárás vonatkozik. Helyénvaló e hatáskör-átruházást a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében hozzáigazítani az EUMSZ 290. cikkéhez, és felül kell vizsgálni e hatáskörök hatályát.

(3)

A 2000/36/EK, a 2001/111/EK és a 2001/113/EK irányelv mellékletei olyan műszaki elemeket tartalmaznak, amelyeket a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembevétele céljából indokolt lehet kiigazítani vagy naprakésszé tenni. A 2000/36/EK és a 2001/111/EK irányelv azonban nem ruház a Bizottságra megfelelő hatáskört ezen irányelvek mellékleteinek az ilyen változásokra tekintettel történő mielőbbi kiigazításához vagy naprakésszé tételéhez. Ezért a 2000/36/EK és a 2001/111/EK irányelv következetes végrehajtásának biztosítása érdekében további hatásköröket kell a Bizottságra ruházni a 2000/36/EK irányelv I. melléklete C. és D. szakaszának, valamint a 2001/111/EK irányelv melléklete B. részének módosítása tekintetében, a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembevétele céljából. Továbbá a 2001/113/EK irányelv a Bizottságra ruházza az ahhoz szükséges hatásköröket, hogy az irányelvet a szabályozási bizottsági eljárással összhangban a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változásokhoz hozzáigazítsa. Helyénvaló e hatáskör-átruházást a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében hozzáigazítani az EUMSZ 290. cikkéhez, és felül kell vizsgálni e hatáskörök hatályát.

(4)

Ezért a műszaki fejlődés és a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan: a 2000/36/EK irányelv I. melléklete C. és D. szakaszának módosítása; a 2001/111/EK irányelv melléklete B. részének módosítása; és a 2001/113/EK irányelv II. mellékletének, valamint III. melléklete B. részének módosítása. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(5)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9), amely az élelmiszer és takarmány termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának minden szakaszára vonatkozik uniós és nemzeti szinten is, közvetlenül alkalmazandó az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv hatálya alá tartozó termékekre. Ezért már nem indokolt, hogy a Bizottság rendelkezzen az említett irányelveknek az élelmiszerekre vonatkozó általános uniós rendelkezésekhez való hozzáigazításához szükséges hatáskörökkel. Ezért az ilyen hatásköröket biztosító rendelkezéseket el kell hagyni.

(6)

Ez a rendelet a hatásköröknek az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv alapján a Bizottságra történt hatályos átruházásnak az EUMSZ 290. cikkéhez való hozzáigazítására, és adott esetben e hatáskörök hatályának felülvizsgálatára korlátozódik. Mivel továbbra is az a helyzet áll fenn, hogy ezen irányelvek céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a céljai eléréséhez szükséges mértéket.

(7)

Ezért az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Mivel az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv módosításai csak a Bizottság hatásköreit érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1999/4/EK irányelv módosításai

A 1999/4/EK irányelv 4. és 5. cikkét el kell hagyni.

2. cikk

A 2000/36/EK irányelv módosításai

A 2000/36/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

A műszaki fejlődés és a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet C. és D. szakaszának módosítására vonatkozóan.”

2.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

(1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2)   A Bizottság 5. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2013. november 18-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)   Az 5. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

3. cikk

A 2001/111/EK irányelv módosításai

A 2001/111/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A műszaki fejlődés és a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet B. részének módosítására vonatkozóan.”

2.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

(1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2)   A Bizottság 4. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2013. november 18-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)   A 4. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

4. cikk

A 2001/113/EK irányelv módosításai

A 2001/113/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

A műszaki fejlődés és a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletnek és a III. melléklet B. részének módosítására vonatkozóan.”

2.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

(1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2)   A Bizottság 5. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2013. november 18-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)   Az 5. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

5. cikk

A 2001/114/EK irányelv módosításai

A 2001/114/EK irányelv 5. és 6. cikkét el kell hagyni.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2013. október 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  HL C 229., 2012.7.31., 143. o.

(2)  Az Európai Parlament 2013. szeptember 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. szeptember 26-i határozata.

(3)  HL L 66., 1999.3.13., 26. o.

(4)  HL L 197., 2000.8.3., 19. o.

(5)  HL L 10., 2002.1.12., 53. o.

(6)  HL L 10., 2002.1.12., 67. o.

(7)  HL L 15., 2002.1.17., 19. o.

(8)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(9)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.


Top