Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0780

A Bizottság 780/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. augusztus 14. ) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeknek a megállapításáról szóló 206/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 219, 15.8.2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/780/oj

15.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/1


A BIZOTTSÁG 780/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. augusztus 14.)

az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeknek a megállapításáról szóló 206/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdésére, 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, 7. cikkének e) pontjára, 8. cikkének c) pontjára, valamint 13. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (2) az Unióba történő behozatalra vonatkozó követelményeket határoz meg, többek között egyes patás állatokra vonatkozóan. Az említett rendelet nem vonatkozik az 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelv (3) 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott engedélyezett szervezeteknek, intézményeknek vagy központoknak szánt nem háziasított állatokra.

(2)

Az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt patás állatok Unióba történő behozatalára vonatkozó egyedi állat-egészségügyi követelmények hiánya gyakorlati problémákat okoz az ilyen, az említett állatokat behozni kívánó szervezetek számára, és nagymértékben akadályozza tevékenységüket.

(3)

Helyénvaló olyan állat-egészségügyi követelményeket meghatározni engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt patás állatok Unióba történő behozatalára vonatkozóan, amelyek figyelembe veszik az említett állatok sajátos helyzetét. Az uniós jog egyszerűsítése érdekében célszerű ezeket a szabályokat a 206/2010/EU rendeletbe foglalni. Ennek megfelelően az említett rendelet hatályát módosítani kell.

(4)

A 206/2010/EU rendelet előírja, hogy a patás állatok szállítmányainak Unióba történő behozatala csak abban az esetben lehetséges, ha azok az említett rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő táblázatban felsorolt harmadik országokból, e harmadik országok területéről vagy részéről érkeznek.

(5)

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelv (4) előírja, hogy a Bizottság fogadja el azoknak a harmadik országoknak vagy harmadik országok azon régióinak jegyzékét, ahonnan a meghatározott állati eredetű termékek behozatala engedélyezett.

(6)

A lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/156/EK tanácsi irányelv (5) úgy rendelkezik, hogy a lófélék Unióba történő behozatala csak az említett irányelvben leírt eljárás szerint összeállított vagy módosított jegyzékben szereplő harmadik országokból engedélyezett.

(7)

A baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló 2009. november 30-i 2009/158/EK tanácsi irányelv (6) úgy rendelkezik, hogy Unióba behozott baromfi és keltetőtojás csak a Bizottság által az említett irányelvben leírt eljárás szerint összeállított jegyzékben szereplő harmadik országokból származhat.

(8)

Az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt patás állatok Unióba történő behozatalának különösen az élő állatok Unióba történő behozatalára irányadó általános követelményeknek, valamint a további különleges állat-egészségügyi követelményeknek kell eleget tennie, és egyedi garanciákat kell nyújtani, melyek biztosítják, hogy az Unióba behozott állatok nem veszélyeztetik az Unió állat-egészségügyi helyzetét.

(9)

A 2002/99/EK, a 2009/156/EK és a 2009/158/EK irányelvekben felsorolt harmadik országok, e harmadik országok területei vagy részei jelenleg már teljesítik az élő állatok Unióba történő behozatalára irányadó, az állatok egészségének ellenőrzéséért felelős állatorvosi szolgálatok hatékony rendszerének meglétére vonatkozó általános követelményt.

(10)

Ugyanakkor az élő állatok Unióba történő behozatalára vonatkozó általános követelmények nem garantálják, hogy a patás állatok mentesek a betegségektől. Egyes állatok fertőző betegségeket hordozhatnak, amelyek az Unióban elterjedhetnek, és következésképp veszélyt jelentenek az Unió állat-egészségügyi helyzetére. Az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt patás állatok ezért az Unióba csak közvetlenül olyan szervezettől, intézménytől vagy központtól hozhatók be, amely megfelel bizonyos követelményeknek, és annak a harmadik országnak, illetve e harmadik ország területének vagy részének illetékes hatósága jóváhagyásával rendelkezik, amelyben található.

(11)

Helyénvaló, hogy a rendeltetési tagállam valamennyi lényeges információ értékelését követően az ilyen szervezeteket, intézményeket vagy központokat jegyzékbe foglalja.

(12)

Az Unió állat-egészségügyi helyzete védelmének érdekében alapvető fontosságú, hogy az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt, az Unióba behozott patás állatok szállítmányai zárt konténerekben közvetlenül és késedelem nélkül rendeltetési helyükre kerüljenek, és hogy az ilyen állatok Unión belüli további mozgását korlátozzák.

(13)

Kivételes helyzetekben – például állatjóléti vagy veszélyeztetett fajok védelmével kapcsolatos kérdések felmerülése, hirtelen természeti katasztrófák vagy politikai zavargások esetén –, amelyekben valamennyi állat-egészségügyi követelmény alkalmazása nem lehetséges, és különösen olyan helyzetekben, amelyek a származási szervezetek, intézmények vagy központok engedélyezésével kapcsolatosak, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt bizonyos patás állatokat meghatározott feltételek mellett a területükre behozhassanak. Az állat-egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében azonban a behozatalt még az ilyen esetekben is engedélyhez kell kötni.

(14)

Az 206/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

2.

A szöveg a következő 3a. cikkel egészül ki:

„3a cikk

Az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt patás állatok behozatalának feltételei

(1)   A 3. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a IV. melléklet 1. részének 1., 2., és 3. táblázatában felsorolt fajokhoz tartozó patás állatok szállítmányainak területükre történő behozatalát, amennyiben ezeket a szállítmányokat engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánták, és a következő feltételek teljesülnek:

a)

a rendeltetési tagállam illetékes hatósága értékelést végzett minden egyes szállítmány által az Unióra jelentett esetleges állat-egészségügyi kockázatokról;

b)

az érintett szállítmányok a következőkben meghatározott jegyzékek egyikében szereplő harmadik országokból, e harmadik országok területéről vagy részéről származnak:

i.

e rendelet I. mellékletének 1. része vagy II. mellékletének 1. része,

ii.

a 2004/211/EK határozat (7), a 2007/777/EK határozat (8), a 798/2008/EK rendelet (9), a 119/2009/EK rendelet (10), a 605/2010/EU rendelet (11),

c)

a patás állatok olyan, az a) pontban említett, harmadik országokban, e harmadik országok területén vagy részén található szervezettől, intézménytől vagy központtól származnak, amely a 3c. cikk szerint meghatározott jegyzékben szerepel;

d)

a patás állatokat a vonatkozó bizonyítványokban meghatározott időszakban a c) pontban említett szervezet, intézmény vagy központ telephelyén kórokozó-átvivőktől védett létesítményben karanténban tartották;

e)

a patás állatokat közvetlenül az engedélyezett szervezetbe, intézménybe vagy központba juttatják a rendeltetési tagállamban;

f)

a patás állatokat a IV. melléklet 1. részének 1., 2., és 3. táblázatában hivatkozott, és a IV. melléklet 2. részében meghatározott vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta szerint kiállított, megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri;

g)

a patás állatok megfelelnek az f) pontban említett állat-egészségügyi bizonyítványban megállapított követelményeknek.

A patás állatoknak a rendeltetési tagállam területére történő behozatalát megelőzően a rendeltetési tagállam tájékoztatja a Bizottságot és az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban részt vevő többi tagállamot az első albekezdés értelmében megadott engedélyről.

(2)   Amennyiben kivételes körülmények az (1) bekezdés c) és d) pontjának való megfelelést lehetetlenné teszik, a rendeltetési tagállam illetékes hatósága engedélyezheti a IV. melléklet 1. részének 1., 2., és 3. táblázatában felsorolt fajokhoz tartozó patás állatoknak a tagállam területére történő behozatalát olyan egyéb gazdaságokból, amelyek nem felelnek meg az említett pontokban foglalt követelményeknek, feltéve, hogy az (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontjában meghatározott követelmények és az alábbi kiegészítő feltételek teljesülnek:

a)

a tulajdonos, vagy tulajdonost képviselő természetes személy előzetes engedély iránti kérelmet nyújtott be, és a rendeltetési tagállam – miután kockázatértékelést végzett, amely azt jelezte, hogy az érintett patás állatoknak a tagállam területére történő behozatala nem jelent állat-egészségügyi kockázatot az Unió számára – megadta az engedélyt;

b)

a patás állatokat a harmadik országban, illetve e harmadik ország területén vagy részén hatósági felügyelet alatt karanténban tartották az ahhoz szükséges ideig, hogy teljesítsék az f) pontban említett állat-egészségügyi bizonyítványban megállapított állat-egészségügyi követelményeket:

i.

a harmadik országnak, e harmadik ország területének vagy részének illetékes hatósága jóváhagyásával rendelkező helyen;

ii.

az engedélyben előírt rendelkezéseknek megfelelően, amelyek legalább ugyanazokat a garanciákat biztosítják, mint az (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontjában meghatározottak.

Abban az esetben, amikor az első albekezdés értelmében patás állatokat hoznak be az Unióba, azokat a rendeletetési hely elismert szervezeténél, intézményénél vagy központjában az Unió területére való behozatalukat követően legalább hat hónapig karanténozzák, amely időszak alatt az illetékes hatóságok alkalmazhatják a 90/425/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelményeket.

A patás állatoknak az első albekezdés értelmében történő behozatalát engedélyező tagállam a patás állatok területére történő behozatalát megelőzően az engedélyezésről tájékoztatja a Bizottságot és az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban részt vevő többi tagállamot.

3.

A szöveg a következő 3b. cikkel egészül ki:

„3b. cikk

Elismert szervezet, intézmény vagy központ számára szánt patás állatoknak a rendeltetési tagállamtól eltérő tagállamok területén keresztül történő belépésére és továbbítására vonatkozó feltételek

A 3a. cikkben említett patás állatoknak a rendeltetési tagállamtól eltérő tagállamon keresztül történő továbbítása csak abban az esetben engedélyezett, ha a tranzit-tagállam illetékes hatósága erre engedélyt ad. Ilyen engedély – tekintettel a rendeltetési tagállam által benyújtott információra – csak az említett illetékes hatóság kockázatértékelése alapján adható meg.

A rendeltetési tagállam a továbbítást megelőzően – amennyiben az állatok bevitelét a 3a. cikkben meghatározott feltételek szerint engedélyezi – tájékoztatja a Bizottságot és az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban részt vevő többi tagállamot.”

4.

A rendelet a következő 3c. cikkel egészül ki:

„3c. cikk

A harmadik országokban, e harmadik országok területein vagy részein található engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok jegyzéke

(1)   A (2) bekezdésben meghatározott feltételek megfelelőségének értékelését követően minden tagállam létrehozhatja azon szervezeteinek, intézményeinek és központjainak jegyzékét, ahonnan – a 3a. cikk (1) bekezdésének megfelelően – a patás állatoknak területére történő behozatala engedélyezhető.

(2)   Egy harmadik országban, e harmadik ország területén vagy részén található szervezet, intézmény vagy központ csak abban az esetben vehető fel az (1) bekezdésben említett jegyzékbe, ha teljesíti az alábbi feltételeket:

a)

a szervezet, intézmény vagy központ megfelel a VI. melléklet 3. részében megállapított követelményeknek;

b)

a szervezetet, intézményt vagy központot azon harmadik országban, e harmadik ország területén vagy részén található illetékes hatóság engedélyezi, ahol az adott szervezet, intézmény vagy központ található;

c)

egy harmadik ország illetékes hatósága, e harmadik ország területe vagy része megfelelő garanciát nyújt arra, hogy a VI. melléklet 4. részében meghatározott szervezetekre, intézményekre vagy központokra vonatkozó engedélyezési feltételek teljesülnek.

(3)   Egy tagállam az (1) bekezdésben említett jegyzékbe felveheti azokat a harmadik országban található szervezeteket, intézményeket vagy központokat, amelyek már szerepelnek egy másik tagállam által létrehozott hasonló jegyzékben anélkül, hogy értékelné a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését.

(4)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett jegyzéket naprakészen tartják, különös figyelemmel a harmadik országban, e harmadik ország területén vagy részén található illetékes hatóság által az ott található és az említett jegyzékekben szereplő szervezetek, intézmények, központok számára kiadott engedély bármely felfüggesztésére vagy visszavonására.

(5)   A tagállamok internetes tájékoztató oldalakon hozzáférhetővé teszik az (1) bekezdésben említett jegyzéket és ezeket az interneten elérhető információs oldalakat naprakészen tartják.

(6)   A tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal internetes tájékoztató oldaluk internetcímét.”

5.

Az 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A patás állatok egyes szállítmányainak gyűjtőállomásaira vonatkozó feltételek

(1)   A patás állatok több gazdaságból származó élő állatokból álló szállítmányait kizárólag abban az esetben lehet az Unióba behozni, ha azokat a származás szerinti harmadik ország, e harmadik ország területének vagy részének illetékes hatósága által jóváhagyott gyűjtőállomásokon az I. melléklet 5. részében megállapított követelményekkel összhangban gyűjtötték össze.

(2)   A 3a. cikknek és a 6. cikknek megfelelően az Unióba bevitt patás állatok szállítmányai nem származhatnak egynél több gazdaságból és gyűjtőállomásokon nem gyűjthetők össze.”

6.

A 8. cikkben a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

nem rakhatók ki, vagy – légi szállítás esetén – nem rakhatók át másik légi járműre, nem szállíthatók közúton, vasúton vagy lábon olyan harmadik országon, illetve e harmadik ország területén vagy részén keresztül, amelyet az érintett állatok Unióba történő behozatala szempontjából nem engedélyeztek.”

7.

A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Unió területére való behozatalukat követően a 3a. cikkben meghatározott patás állatoktól eltérő állatok szállítmányait kórokozó-átvivőktől védett szállítóeszközzel haladéktalanul a rendeltetési gazdaságba juttatják.

A patás állatok legalább 30 napig e gazdaságban tartózkodnak, kivéve, ha közvetlenül a vágóhídra szállítják őket.”

8.

A rendelet a következő 13a. cikkel egészül ki:

„13a. cikk

A szervezetek, intézmények vagy központok számára szánt patás állatok szállítmányainak behozatalát követően alkalmazandó feltételek

(1)   Az Unió területére történő bevitelüket követően az elismert szervezetek, intézmények vagy központok számára szánt patás állatok szállítmányait haladéktalanul az elismert szervezetekhez, intézményekhez vagy központokba szállítják olyan szállítóeszközzel, amely kórokozó-átvivőktől védett és amelyet úgy alakítottak ki, hogy a járműből vagy a konténerből a szállítás során az állatok ne jussanak ki, valamint hogy abból ürülék, vizelet, alom, takarmány, szemét vagy bármely más anyag ne folyjon vagy hulljon ki.

(2)   Az állatokat a rendeltetési tagállam engedélyezett szervezete, intézménye vagy központja telephelyén kórokozó-átvivőktől védett létesítményekben legalább 30 napig karanténban tartják. A 30 napos karanténidőszakot követően az állatok más engedélyezett szervezethez, intézménybe vagy központba szállíthatók.

(3)   Az engedélyezett szervezet, intézmény vagy központ részére behozott állatok csak akkor mozgathatók az engedélyezett szervezettől, intézménytől vagy központtól eltérő rendeltetési helyre, amennyiben:

a)

legalább hat hónap eltelt az Unió területére való bevitelüket követően, és

b)

a mozgatás a 92/65/EGK irányelv C. melléklete 4. pontjának megfelelően történik.

(4)   A (3) bekezdéstől való eltérés esetén az állatok e bekezdésben előírt hat hónapos időszak vége előtt csak abban az esetben hagyhatják el az engedélyezett szervezetet, intézményt vagy központot, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a)

az állatokat harmadik országba, e harmadik ország területére vagy részébe exportálják;

b)

Az említett kivitel céljából az a) pontnak megfelelően az állatokat olyan szállítóeszközzel szállítják, amely kórokozó-átvivőktől védett és úgy került kialakításra, hogy a járműből vagy a konténerből a szállítás során az állatok ne juthassanak ki, és hogy abból ürülék, vizelet, alom, takarmány, szemét vagy bármely más anyag ne folyjon vagy hulljon ki.”

9.

A rendelet a VI. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 321. o.

(2)  HL L 73., 2010.3.20., 1. o.

(3)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(4)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(5)  HL L 192., 2010.7.23., 1. o.

(6)  HL L 343, 2009.12.22., 74. o.

(7)  HL L 73., 2004.3.11., 1. o.

(8)  HL L 312., 2007.11.30., 49. o.

(9)  HL L 226., 2008.8.23., 1. o.

(10)  HL L 39., 2009.2.10., 12. o.

(11)  HL L 175., 2010.7.10., 1. o.”


MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

1.   RÉSZ

1. táblázat

 

„RUM-A”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta az engedélyezett szervezetekből, intézményekből vagy központokból származó vagy ezek részére szánt, az alábbiakban részletezett fajokra vonatkozóan.

Rend

Család

Nem/Faj

Párosujjú patások

Villásszarvú antilopfélék

Antilocapra ssp.

Szarvasmarhafélék

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (Bibos, Novibos, Poephagus is), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (anoa is), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (Beatragus is), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (Nemorhaedus és Capricornis is), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (Boocerus is).

Tevefélék

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Szarvasfélék

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Zsiráffélék

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Pézsmaszarvasfélék

Moschus ssp.

Kancsilfélék

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.


2. táblázat

 

„SUI-A”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta az engedélyezett szervezetekből, intézményekből vagy központokból származó vagy ezek részére szánt, az alábbiakban részletezett fajokra vonatkozóan.

Rend

Család

Nem/Faj

Párosujjú patások

Sertésfélék

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Pekarifélék

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

 

Vízilófélék

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.


3. táblázat

 

„TRE-A”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta az engedélyezett szervezetekből, intézményekből vagy központokból származó vagy ezek részére szánt, az alábbiakban részletezett fajokra vonatkozóan.

Rend

Család

Nem/Faj

Páratlanujjú patások

Tapírfélék

Tapirus ssp.

 

Orrszarvúfélék

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Ormányosok

Ormányosok

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

2.   RÉSZ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3.   RÉSZ

A harmadik országokban található szervezetekre, intézményekre vagy központokra vonatkozó követelmények

A harmadik országban található szervezet, intézmény vagy központ:

a)

környezetétől egyértelműen elhatárolt és elkülönített;

b)

megfelelő eszközökkel rendelkezik az állatok befogására, elzárására és elkülönítésére, valamint megfelelő karanténlétesítményekkel és engedélyezett szabványos műveleti eljárásokkal rendelkezik az ismeretlen helyekről származó állatok vonatkozásában;

c)

az alábbi követelményeket teljesítő, kórokozó-átvivőktől védett létesítménnyel rendelkezik:

i.

megfelelő fizikai korlátokkal rendelkezik a belépési és kilépési pontokon;

ii.

a kórokozó-átvivőktől való védelem érdekében a kórokozó-átvivőktől védett létesítmény nyílásai olyan hálóval vannak lezárva, amelyet rendszeresen kezelnek jóváhagyott rovarirtó szerrel, a gyártó utasításainak megfelelően;

iii.

a kórokozó-átvivők megfigyelésére és az ellenük való védekezésre irányuló tevékenységeket a kórokozó-átvivőktől védett létesítmény területén és körülötte végzik;

iv.

az intézkedések hatására csökkennek vagy megszűnnek a kórokozó-átvivő szaporodóhelyei a kórokozó-átvivőktől védett létesítmény környezetében;

v.

szabványműveleti előírások vannak érvényben, beleértve a kórokozó-átvivőtől védett létesítmény működtetéséhez és az állatoknak a berakodás helyére való szállításához szükséges tartalék és riasztási rendszerek leírásait;

d)

legalább tíz éves időtartamon keresztül aktualizált jegyzéket vezet a következők megadásával:

i.

a telephelyen jelen levő valamennyi fajhoz tartozó állatok száma és azonosítása (életkor, ivar, faj, és – adott esetben – egyedi azonosítás);

ii.

a telephelyre érkező vagy az azt elhagyó állatok száma és azonosítása (életkor, ivar, faj, és – adott esetben – egyedi azonosítás), a származásukra vagy rendeltetésükre, a szállítóeszközre és az állatok egészségi állapotára vonatkozó információkkal együtt;

iii.

az állatokon a telephelyükön végzett vérvizsgálatok vagy egyéb diagnosztikai eljárások eredményei;

iv.

betegség előfordulása és – adott esetben – az alkalmazott gyógykezelés;

v.

a telephelyen elhullott állatok post mortem vizsgálatainak eredményei, beleértve a halva született állatokat;

vi.

az elkülönítés vagy karantén ideje alatt tett megfigyelések;

e)

legalább három éve mentes a 92/65/EKG irányelv A. mellékletének jegyzékében szereplő, vagy e rendelet VI. mellékletének 2. részében meghatározott állat-egészségügyi bizonyítványokban említett releváns fajokra vonatkozó betegségektől, amit a d) pontnak megfelelően vezetett jegyzék, valamint az állatokon telephelyén elvégzett klinikai és laboratóriumi vizsgálatok eredményei bizonyítanak;

f)

vagy megállapodik az illetékes hatóság egy laboratóriumával a post mortem vizsgálatok elvégzéséről, vagy rendelkezik egy vagy több megfelelő telephellyel, amelyeken e vizsgálatok a feljogosított állatorvos felügyelete alatt elvégezhetők;

g)

biztosítja a betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemeinek ártalmatlanítását;

h)

szerződéssel vagy egyéb jogi eszközzel biztosítja egy, az illetékes hatóság által feljogosított és annak ellenőrzése alatt álló állatorvos szolgálatát, aki legalább az alábbi feladatokat látja el:

i.

biztosítja a szervezet, intézmény vagy központ által alkalmazott megfelelő járványügyi és ellenőrzési intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket azon harmadik ország, e harmadik ország területének vagy részének illetékes hatósága engedélyezi, ahol a szervezet, intézmény vagy központ található, figyelembe véve a járványügyi helyzetet és legalább az alábbi elemeket kell tartalmazniuk:

éves járványfelügyeleti terv, amely magában foglalja a telephelyükön tartózkodó állatok megfelelő ellenőrzését a zoonózisok szempontjából,

a fertőző betegségekre vagy zoonózisokra gyanús állatok klinikai, laboratóriumi és post mortem vizsgálata,

a fertőző betegségekre vagy zoonózisokra gyanús állatok vakcinázása;

ii.

gondoskodik arról, hogy haladéktalanul értesítsék az illetékes hatóságot a gyanús elhullásokról vagy bármely más olyan tünet előfordulásáról, amely azt jelzi, hogy az állatok a 92/65/EKG irányelv A. mellékletének jegyzékében szereplő, vagy e rendelet VI. mellékletének 2. részében meghatározott állat-egészségügyi bizonyítványokban említett releváns fajokra vonatkozó egy vagy több betegséggel fertőzöttek, amennyiben az adott betegség a harmadik országban, e harmadik ország területén vagy részén bejelentési kötelezettség alá tartozik;

iii.

biztosítja, hogy a beérkező állatokat – az illetékes hatóság által adott utasításoknak megfelelően – szükség esetén karanténozzák;

iv.

biztosítja azon állat-egészségügyi követelmények teljesítését, amelyeknek az Unió területére behozni kívánt állatoknak meg kell felelniük.

4.   RÉSZ

A harmadik országokban található szervek, intézmények vagy központok engedélyezésére vonatkozó feltételek

1.

Csak az a szervezet, intézmény vagy központ kaphat engedélyt, amely megfelel a 3. részben megállapított követelményeknek.

2.

Amennyiben kórokozó-átvivőktől való mentességet írnak elő, a létesítmény csak akkor nyilvánítható kórokozó-átvivőktől védettek ha teljesül a 3. rész c) pontjában előírt feltétel. Az engedély odaítélése érdekében az illetékes hatóság a védelmi időszak során legalább három alkalommal (az időszak kezdetén, közben és a végén) ellenőrzi a kórokozó-átvivőktől védő intézkedések eredményességét a kórokozó-átvivőktől védett létesítményben elhelyezett kórokozó-átvivő csapda segítségével.

3.

Minden engedélyezett szervezethez, intézményhez vagy központhoz jóváhagyási számot kell rendelni.

4.

Az engedély addig érvényes, amíg az alábbi feltételek továbbra is fennállnak:

a telephely hatósági állatorvos ellenőrzése alatt áll, akinek legalább az alábbi feladatokat kell ellátnia:

i.

legalább évente egyszer ellenőrzi a szervezet, intézmény vagy központ telephelyeit;

ii.

ellenőrzi a 3. rész h) pontjában említett állatorvos tevékenységét és h) pontja i. alpontjának első francia bekezdésében említett éves járványfelügyeleti terv végrehajtását;

iii.

biztosítja a 3. és a 4. részben meghatározott rendelkezések teljesülését;

(iv)

ellenőrzi, hogy:

teljesülnek-e azon állat-egészségügyi követelmények, amelyeknek az Unió területére behozni kívánt állatoknak meg kell felelniük;

az állatok klinikai, post mortem és laboratóriumi vizsgálatainak eredményei nem mutatták-e ki a 92/65/EKG irányelv A. mellékletének jegyzékében szereplő, vagy e rendelet VI. mellékletének 2. részében meghatározott állat-egészségügyi bizonyítványokban említett releváns fajokra vonatkozó betegségek előfordulását.

5.

Az engedélyt vissza kell vonni abban az esetben, ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a 3. rész feltételei már nem teljesülnek.

6.

Amennyiben a 92/65/EKG irányelv A. mellékletének jegyzékében szereplő, vagy e rendelet VI. mellékletének 2. részében meghatározott állat-egészségügyi bizonyítványokban említett releváns fajokra vonatkozó betegség gyanúját jelentették, az illetékes hatóságnak fel kell függesztenie a szervezet, intézmény vagy központ engedélyét mindaddig, amíg a gyanút hivatalosan ki nem zárják. Az érintett betegségtől és a betegség terjesztésének kockázatától függően a felfüggesztés vonatkozhat a szervezet, intézmény vagy központ egészére vagy csak az érintett betegségre fogékony állatok bizonyos kategóriáira. Az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket a gyanú igazolása vagy kizárása érdekében, és megtegyék a betegség terjedését megakadályozó intézkedéseket.

7.

Amennyiben a 6. pontban feltételezett betegség igazolódik, a szervezet, intézmény vagy központ engedélyét vissza kell vonni.

8.

Amennyiben a szervezet, intézmény vagy központ engedélyét visszavonták, annak visszaállítása csak az alábbi feltételek teljesülése mellett lehetséges:

a)

az érintett szervezet, intézmény vagy központ telephelyein felszámolták a betegséget és a fertőzés forrását;

b)

az érintett szervezet, intézmény vagy központ telephelyeit megfelelően kitakarították és fertőtlenítették;

c)

a szervezet, intézmény vagy központ megfelel a 3. rész a)–d) és f)–h) pontjaiban megállapított követelményeknek.

9.

A szervezetet, intézményt vagy központot jóváhagyó illetékes hatóságnak az engedély felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy visszaállításáról értesítenie kell azt a tagállamot, amely a szervezetet, intézményt vagy központot felvette az engedélyezett szervezetek, intézmények és központok jegyzékébe.”


Top