Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0594

A Bizottság 594/2012/EU rendelete ( 2012. július 5. ) az 1881/2006/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló ochratoxin-A, nem dioxinszerű PCB-k és melamin szennyező anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 176, 6.7.2012, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 218 - 220

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/594/oj

6.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/43


A BIZOTTSÁG 594/2012/EU RENDELETE

(2012. július 5.)

az 1881/2006/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló ochratoxin-A, nem dioxinszerű PCB-k és melamin szennyező anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeit.

(2)

Az 1881/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1259/2011/EU bizottsági rendelet (3) új, 2012. január 1-jétől alkalmazandó felső határértékeket határozott meg a dioxinszerű PCB-k tekintetében. Helyénvaló úgy rendelkezni, hogy az említett felső határértékek ne vonatkozzanak az említett időpontot megelőzően jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerekre.

(3)

Az 1881/2006/EK rendelet módosításáról szóló 105/2010/EU bizottsági rendelet (4) végleges, a helyes gyakorlat alkalmazásával feltehetően megvalósítható, alacsonyabb felső határértéket határozott meg a fűszerekben előforduló ochratocin-A tekintetében. Annak érdekében, hogy a termelő országok megelőző intézkedéseket tudjanak bevezetni, és a kereskedelmet se érje elfogadhatatlan mértékű zavar, az említett rendelet korlátozott időre magasabb felső határérték alkalmazását írta elő. A rendelet emellett egy értékelés elvégzését írta elő arra vonatkozóan, hogy a világ különböző termelői régióiban helyes gyakorlat alkalmazása mellett elérhetők-e alacsonyabb ochratoxin-A-határértékek. Ezt az értékelést az ochratoxin-A anyagra vonatkozó alacsonyabb felső határértékek bevezetését megelőzően kellett elvégezni. Noha a világ különböző termelői régióiban alkalmazott helyes gyakorlat terén jelentős javulást lehetett megfigyelni, az ochratoxin-A anyagra vonatkozó tervezett alacsonyabb felső határérték folyamatos betartása a Capsicum fajok esetében egyelőre nem biztosított. Helyénvaló ezért elhalasztani az alacsonyabb felső határértéknek a Capsicum spp. esetében történő alkalmazását.

(4)

A búzasikér (búzaglutén) a keményítőgyártásból származó melléktermék. Bizonyítékok arra utalnak, hogy a búzasikérben előforduló ochratoxin-A jelenlegi felső határértéke – különösen a tárolási időszak végén – még a tárolásra vonatkozó helyes gyakorlat szigorú alkalmazása mellett sem tartható be többé, feltehetően a változó éghajlati viszonyok miatt. Helyénvaló ezért olyan szintre módosítani a jelenlegi felső határértéket, amely a helyes gyakorlat alkalmazása mellett betartható, és amellyel továbbra is biztosítható az emberi egészség magas szintű védelme.

(5)

A Bizottság felkérésére az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszerláncba bekerülő szennyezőanyagokkal foglalkozó tudományos testülete az új tudományos információk figyelembevételével 2006. április 4-én egy aktualizált szakvéleményt fogadott el az élelmiszerekben előforduló ochratoxin-A tekintetében (5), és a megengedhető heti bevitelt (TWI) 120 ng/testtömegkilogramm értékben rögzítette. Az EFSA által elfogadott vélemény következtetéseinek megfelelően az e rendeletben az ochratoxin-A tekintetében javasolt módosítások továbbra is biztosítják az emberi egészség magas szintű védelmét.

(6)

Az EFSA a Bizottság felkérése alapján 2010. március 18-án tudományos szakvéleményt fogadott el a melamin élelmiszerekben és takarmányokban való előfordulásáról (6). A szakvélemény megállapításai szerint a melaminnal való érintkezés következtében a húgyutakban kristályok képződhetnek. Ezek a kristályok proximális tubulus károsodást okozhatnak; e károsodást, amely bizonyos esetekben halálos kimenetelű volt, állatoknál és gyermekeknél figyelték meg takarmányok és anyatej-helyettesítő tápszerek melaminnal való szennyezettsége esetén. A Codex Alimentarius Bizottság felső határértékeket határozott meg a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló melamin tekintetében (7). Mivel ezek a felső határértékek összhangban állnak az EFSA szakvéleményének következtetéseivel, a közegészség védelme érdekében e határértékeket helyénvaló felvenni az 1881/2006/EK rendelet szövegébe.

(7)

Következésképpen az 1881/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosító rendelkezések

Az 1881/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)

A 11. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a rendeletet nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket az a)–f) pontokban említett időpontok előtt az adott időpontban alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően hoztak forgalomba:”

b)

a cikk a következő e) és f) ponttal egészül ki:

„e)

2012. január 1. a melléklet 5. szakaszában a nem dioxinszerű PCB-kre vonatkozó felső határértékek tekintetében;

f)

2015. január 1. a melléklet 2.2.11. pontjában a Capsicum spp. fajokban előforduló ochratoxin-A-ra vonatkozó felső határérték tekintetében.”

(2)

A melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni; ez alól kivételt képeznek a melléklet 2.2.11. pontjában foglalt rendelkezések, amelyek 2012. július 1-jétől alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  HL L 364., 2006.12.20., 5. o.

(3)  HL L 320., 2011.12.3., 18. o.

(4)  HL L 35., 2010.2.6., 7. o.

(5)  Az EFSA élelmiszerláncba bekerülő szennyezőanyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM): tudományos szakvélemény az élelmiszerekben előforduló ochratoxin-A tekintetében, EFSA Journal, 2006; 365:1-56. Elérhető a következő internetes címen: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/365.pdf

(6)  Az EFSA élelmiszerláncba bekerülő szennyezőanyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM) és az EFSA élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokkal, enzimekkel, aromaanyagokkal és technológiai segédanyagokkal foglakozó testülete (CEF): tudományos szakvélemény a melamin élelmiszerekben és takarmányokban való előfordulásáról. EFSA Journal, 2010; 8(4): 1573. [145 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Elérhető a következő weboldalon: www.efsa.europa.eu

(7)  A közös FAO/WHO élelmiszerszabvány-program 33. üléséről készített jelentés, Codex Alimentarius Bizottság, Genf, Svájc, 2010. július 5–9. (ALINORM 10/33/REP).


MELLÉKLET

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2.2. szakasz („Ochratoxin-A”) a következőképpen módosul:

a)

A 2.2.2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.2.2.

Feldolgozatlan gabonafélékből származó valamennyi termék, beleértve a feldolgozott gabonakészítményeket és a közvetlen emberi fogyasztásra szánt gabonaféléket, a 2.2.9., 2.2.10. és 2.2.13. pontban felsorolt élelmiszerek kivételével

3,0”

b)

A 2.2.11. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.2.11.

Fűszerek, beleértve a szárított fűszereket

 

Piper spp. (annak termése, beleértve a fehér- és a feketeborsot is)

Myristica fragrans (szerecsendió)

Zingiber officinale (gyömbér)

Curcuma longa (kurkuma)

15 μg/kg

Capsicum spp. (annak szárított termése, egészben vagy őrölve, beleértve a chilipaprikát, a chilipaprikaport, a Cayenne-borsot és a paprikát)

30 μg/kg 2014.12.31-ig

15 μg/kg 2015.1.1-jétől

Az említett fűszerek egyikét tartalmazó fűszerkeverékek

15 μg/kg”

c)

A szöveg a 2.2.12. pont után a következő 2.2.13. ponttal egészül ki:

„2.2.13.

Fogyasztóknak közvetlenül nem értékesített búzasikér

8,0”

2.

A melléklet a következő 7. szakasszal („Melamin és szerkezeti analógjai”) egészül ki:

7. szakasz:   Melamin és szerkezeti analógjai

Élelmiszerek

Felső határértékek

(mg/kg)

7.1.

Melamin

 

7.1.1.

Élelmiszerek az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek kivételével (1)

2,5

7.1.2.

Porított anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek

1


(1)  A felső határérték nem vonatkozik azon élelmiszerekre, amelyek esetében bizonyítható, hogy a 2,5 mg/kg értéket meghaladó melaminszint a kiromazin rovarirtó szerként való engedélyezett használatának a következménye. A melamin szintje nem haladhatja meg a kiromazin szintjét.”


Top