Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1088

A Bizottság 1088/2010/EU rendelete ( 2010. november 23. ) a 976/2009/EU rendeletnek a letöltési szolgáltatások és az átalakítási szolgáltatások tekintetében történő módosításáról

OJ L 323, 8.12.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 230 - 239

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1088/oj

8.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 323/1


A BIZOTTSÁG 1088/2010/EU RENDELETE

(2010. november 23.)

a 976/2009/EU rendeletnek a letöltési szolgáltatások és az átalakítási szolgáltatások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1)

A 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hálózati szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, 2009. október 19-i 976/2009/EK bizottsági rendelet (2) közös műszaki előírásokat és működési („teljesítési”) minimumkövetelményeket állapít meg a hálózati szolgáltatások két típusára: a megtekintési és a keresőszolgáltatásokra vonatkozóan.

(2)

A hálózati szolgáltatások a letöltési szolgáltatásokat és az átalakítási szolgáltatásokat is magukban foglalják. A letöltési szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek révén a felhasználók hozzáférhetnek a 2007/2/EK irányelvben meghatározott téradattémákhoz tartozó téradatkészletekben található információkhoz. A letöltési szolgáltatások révén hozzáférhetővé tett téradatkészleteknek meg kell felelniük az 1089/2010/EU bizottsági rendeletben (3) foglalt követelményeknek. Az átalakítási szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek révén biztosítható, hogy a téradatkészletek megfeleljenek az említett rendeletben foglalt követelményeknek.

(3)

A tagállamok által létrehozott térinformációs infrastruktúra interoperabilitásának biztosítása érdekében indokolt meghatározni a letöltési szolgáltatásokra és az átalakítási szolgáltatásokra vonatkozó közös műszaki előírásokat és működési minimumkövetelményeket.

(4)

A 976/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 976/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk második albekezdése a következő 12. ponttal egészül ki:

„12.   »közvetlen hozzáférésen alapuló letöltés«: téradatkészletekben található térbeli objektumokhoz lekérdezés alapján hozzáférést biztosító letöltési szolgáltatás.”

2.

A 3. cikk a következő c) és d) ponttal egészül ki:

„c)

a letöltési szolgáltatások az I. és a IV. mellékletben meghatározott vonatkozó különös követelményeknek és jellemzőknek;

d)

az átalakítási szolgáltatások az I. és az V. mellékletben meghatározott vonatkozó különös követelményeknek és jellemzőknek.”

3.

A 4. cikk a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A tagállamok legkésőbb 2010. június 28-ig kezdeti műveleti képességgel gondoskodnak a letöltési szolgáltatásokról.

(4)   A tagállamok legkésőbb 2010. december 28-ig e rendeletnek megfelelően gondoskodnak a letöltési szolgáltatásokról.

(5)   A tagállamok legkésőbb 2010. június 28-ig kezdeti műveleti képességgel gondoskodnak az átalakítási szolgáltatásokról.

(6)   A tagállamok legkésőbb 2010. december 28-ig e rendeletnek megfelelően gondoskodnak az átalakítási szolgáltatásokról.”

4.

Az I. melléklet helyébe az e határozat I. mellékletében található szöveg lép.

5.

A rendelet az e rendelet II. mellékletében található IV. melléklettel egészül ki.

6.

A rendelet az e rendelet III. mellékletében található V. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

(2)  HL L 274., 2009.10.20., 9. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 11 oldalát.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE

Az áttételes hatásokból fakadó esetleges minőségromlás megelőzése érdekében a 2007/2/EK irányelv 12. cikke értelmében harmadik félnek nyújtott kapcsolódó hálózati szolgáltatásokat a szolgáltatás minőségének megállapításakor nem kell figyelembe venni.

A működési jellemzők (»teljesítés«), a kapacitás és az elérhetőség vonatkozásában a következő szolgáltatásminőségi követelmények alkalmazandók:

1.   MŰKÖDÉS

»Normál körülmények« alatt a legnagyobb terhelésű időszakokon kívüli időszakokat kell érteni. Normál körülmények az idő 90 %-ában állnak fenn.

A keresőszolgáltatás esetében a kezdeti válasz elküldéséhez normál körülmények között szükséges válaszidőnek legfeljebb 3 másodpercnek kell lennie.

A megtekintési szolgáltatás esetében, 470 kilobájt méretű (például 800 × 600 képpontot tartalmazó, 8 bit színmélységű) kép esetén a Térkép lekérdezése (Get Map) kérésre adott kezdeti válasz elküldéséhez normál körülmények között szükséges válaszidőnek legfeljebb 5 másodpercnek kell lennie.

A Letöltési szolgáltatások metaadatainak lekérdezése (Get Download Service Metadata) művelet esetében a kezdeti válasz elküldéséhez normál körülmények között szükséges válaszidőnek legfeljebb 10 másodpercnek kell lennie.

A Téradatkészlet lekérdezése (Get Spatial Data Set) és a Térbeli objektum lekérdezése (Get Spatial Object) művelet, valamint kizárólag befoglaló téglalapból álló lekérdezés esetében a kezdeti válasz elküldéséhez normál körülmények között szükséges válaszidőnek legfeljebb 30 másodpercnek kell lennie, majd ezt követően – továbbra is normál körülmények között – a letöltési szolgáltatásnak másodpercenként 0,5 megabájtnál vagy másodpercenként 500 térbeli objektumnál nagyobb sebességű folyamatos választ kell szolgáltatnia.

A Téradatkészlet leírása (Describe Spatial Data Set) és a Térbeli objektum leírása (Describe Spatial Object) művelet esetében a kezdeti válasz elküldéséhez normál körülmények között szükséges válaszidőnek legfeljebb 10 másodpercnek kell lennie, majd ezt követően – továbbra is normál körülmények között – a letöltési szolgáltatásnak másodpercenként 0,5 megabájtnál vagy másodpercenként 500 térbeliobjektum-leírásnál nagyobb sebességű folyamatos választ kell szolgáltatnia.

2.   KAPACITÁS

A keresőszolgáltatásnak a működésre vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények teljesítése mellett másodpercenként legalább 30 egyidejű kérést kell kiszolgálnia.

A megtekintési szolgáltatásnak a működésre vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények teljesítése mellett másodpercenként legalább 20 egyidejű szolgáltatás iránti kérést kell kiszolgálnia.

A letöltési szolgáltatásnak a működésre vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények teljesítése mellett másodpercenként legalább 10 egyidejű kérést kell kiszolgálnia. A párhuzamosan feldolgozott kérések száma 50-ben korlátozható.

Az átalakítási szolgáltatásnak a működésre vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények teljesítése mellett másodpercenként legalább 5 egyidejű kérést kell kiszolgálnia.

3.   RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

A hálózati szolgáltatásoknak időben 99 % valószínűséggel rendelkezésre kell állniuk.”


II. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

LETÖLTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

A.   RÉSZ

Letöltési műveletek

1.   MŰVELETEK

A 2007/2/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt követelmény teljesítése érdekében a letöltési szolgáltatásnak legalább az e melléklet 1. táblázatában felsorolt műveleteket kell biztosítania.

1.   táblázat

Művelet

Funkció

Letöltési szolgáltatás metaadatainak lekérdezése (Get Download Service Metadata)

A művelet megadja a szolgáltatásra vonatkozó összes szükséges információt és a hozzáférhető téradatkészleteket, és ismerteti a szolgáltatás képességeit.

Téradatkészlet lekérdezése (Get Spatial Data Set)

A Téradatkészlet lekérdezése művelet téradatkészlet beolvasását teszi lehetővé.

Téradatkészlet leírása (Describe Spatial Data Set)

A művelet a téradatkészletben található összes térbeli objektum típusának leírását adja meg.

Letöltési szolgáltatás hozzákapcsolása (Link Download Service)

A művelet lehetővé teszi a hatóság vagy harmadik személy számára, hogy nyilatkozzék a téradatkészletek vagy – ha megvalósítható – térbeli objektumok letöltésére szolgáló azon letöltési szolgáltatásról, amely a hatóság vagy harmadik személy által üzemeltetett letöltési szolgáltatás fenntartása mellett a tagállam letöltési szolgáltatásán keresztül hozzáférhető.

A műveletek kérési és válaszadási paraméterei kiegészítik az egyes műveletek leírását, és szerves részét képezik a letöltési szolgáltatásra vonatkozó műszaki előírásoknak.

2.   LETÖLTÉSI SZOLGÁLTATÁS METAADATAINAK LEKÉRDEZÉSE (GET DOWNLOAD SERVICE METADATA) MŰVELET

2.1.   Letöltési szolgáltatás metaadatainak lekérdezése kérés

2.1.1.   A Letöltési szolgáltatás metaadatainak lekérdezése kérés paramétere

A Letöltési szolgáltatás metaadatainak lekérdezése kérés paraméterének azt a természetes nyelvet kell tartalmaznia, amelyen a Letöltési szolgáltatás metaadatainak lekérdezése válaszban a tartalmat szolgáltatni kell.

2.2.   Letöltési szolgáltatás metaadatainak lekérdezése válasz

A Letöltési szolgáltatás metaadatainak lekérdezése válasznak a következő paramétereket kell tartalmaznia:

Letöltési szolgáltatás metaadatai,

Műveletek metaadatai,

Nyelvek,

Téradatkészletek metaadatai.

2.2.1.   Letöltési szolgáltatás metaadatai paraméter

A Letöltési szolgáltatás metaadatai paramétereknek legalább a letöltési szolgáltatás INSPIRE-metaadatelemeit kell tartalmazniuk.

2.2.2.   Műveletek metaadatai paraméter

A Műveletek metaadatai paraméter a letöltési szolgáltatásban rendelkezésre álló műveletekről szolgáltat metaadatokat. Tartalmaznia kell legalább az összes művelet leírását, ezen belül legalább a kicserélt adatok leírását és a hálózatcímet.

2.2.3.   Nyelvek paraméter

A nyelvekkel kapcsolatban a válasznak a következő két paramétert kell tartalmaznia:

a Válasz nyelve paramétert, amely a Letöltési szolgáltatás metaadatainak lekérdezése válasz paramétereinek természetes nyelvét jelöli meg,

a Támogatott nyelvek paramétert, amely a letöltési szolgáltatás által támogatott természetes nyelvek listáját tartalmazza.

2.2.4.   Téradatkészletek metaadatai paraméterek

E paramétereknek a rendelkezésre álló téradatkészletek INSPIRE-metaadatelemeit kell tartalmazniuk. Ezen túlmenően minden egyes téradatkészletre vonatkozóan tartalmazniuk kell az 1089/2010/EU rendelet szerinti rendelkezésre álló koordináta-rendszerek listáját is.

3.   TÉRADATKÉSZLET LEKÉRDEZÉSE (GET SPATIAL DATA SET) MŰVELET

3.1.   Téradatkészlet lekérdezése kérés

A Téradatkészlet lekérdezése kérésnek a következő paramétereket kell tartalmaznia:

Nyelv,

Téradatkészlet azonosítója,

Koordináta-rendszer.

3.1.1.   Nyelv paraméter

A Nyelv paraméternek azt a természetes nyelvet kell megjelölnie, amelyen a téradatkészletet szolgáltatni kell.

3.1.2.   Téradatkészlet azonosítója paraméter

A Téradatkészlet azonosítója paraméternek a téradatkészlet egyedi forrásazonosítóját kell tartalmaznia.

3.1.3.   Koordináta-rendszer paraméter

A Koordináta-rendszer paraméternek a rendelkezésre álló koordináta-rendszerek 2.2.4. pont szerinti listáján található koordináta-rendszerek valamelyikét kell tartalmaznia.

3.2.   Téradatkészlet lekérdezése válasz

3.2.1.   A Téradatkészlet lekérdezése válasz paramétere

A Téradatkészlet lekérdezése válasz paraméterének – a kért nyelven és a kért koordináta-rendszerben – a kért téradatkészletet kell tartalmaznia.

4.   TÉRADATKÉSZLET LEÍRÁSA (DESCRIBE SPATIAL DATA SET) MŰVELET

4.1.   Téradatkészlet leírása kérés

A Téradatkészlet leírása kérésnek a következő paramétereket kell tartalmaznia:

Nyelv,

Téradatkészlet azonosítója.

4.1.1.   Nyelv paraméter

A Nyelv paraméternek azt a természetes nyelvet kell megjelölnie, amelyen a térbeli objektumok típusának leírását szolgáltatni kell.

4.1.2.   Téradatkészlet azonosítója paraméter

A Téradatkészlet azonosítója paraméternek a téradatkészlet egyedi forrásazonosítóját kell tartalmaznia.

4.2.   Téradatkészlet leírása válasz

4.2.1.   A Téradatkészlet leírása válasz paramétere

A Téradatkészlet lekérdezése válasz paraméterének – a kért nyelven – a kért téradatkészletben található térbeli objektumok leírását kell tartalmaznia.

5.   LETÖLTÉSI SZOLGÁLTATÁS HOZZÁKAPCSOLÁSA (LINK DOWNLOAD SERVICE) MŰVELET

A Letöltési szolgáltatás hozzákapcsolása művelet lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy nyilatkozzék az e rendelet követelményeit kielégítő azon erőforrás-letöltési szolgáltatásról, amely – a szolgáltató által üzemeltetett erőforrások fenntartása mellett – a tagállam letöltési szolgáltatásán keresztül hozzáférhető.

5.1.   Letöltési szolgáltatás hozzákapcsolása kérés

5.1.1.   A Letöltési szolgáltatás hozzákapcsolása kérés paramétere

A Letöltési szolgáltatás hozzákapcsolása kérés paraméterének minden olyan információt tartalmaznia kell a hatóság vagy harmadik személy által üzemeltetett, e rendelet követelményeit kielégítő letöltési szolgáltatásról, amelynek révén a tagállam letöltési szolgáltatása hozzáférést biztosíthat a hatóság vagy harmadik személy letöltési szolgáltatásában rendelkezésre álló téradatkészletekhez és – ha magvalósítható – térbeli objektumokhoz.

B.   RÉSZ

Közvetlen hozzáférésen alapuló letöltési műveletek

6.   MŰVELETEK

Ha a lekérdezési szolgáltatás közvetlen hozzáférést biztosít a téradatkészletekhez, akkor az 1. táblázatban felsorolt műveletek mellett az e melléklet 2. táblázatában felsorolt műveleteket is biztosítania kell.

2.   táblázat

Művelet

Funkció

Térbeli objektum lekérdezése (Get Spatial Object)

A művelet térbeli objektum beolvasását teszi lehetővé lekérdezés alapján.

Térbeliobjektum-típus leírása (Describe Spatial Object Type)

A művelet leírást ad a megadott térbeliobjektum-típusokról.

A műveletek kérési és válaszadási paraméterei kiegészítik az egyes műveletek leírását, és szerves részét képezik a letöltési szolgáltatásra vonatkozó műszaki előírásoknak.

7.   TÉRBELI OBJEKTUM LEKÉRDEZÉSE (GET SPATIAL OBJECT) MŰVELET

7.1.   Térbeli objektum lekérdezése (Get Spatial Object) kérés

A Térbeli objektum lekérdezése kérésnek a következő paramétereket kell támogatnia:

Nyelv,

Téradatkészlet azonosítója,

Koordináta-rendszer,

Lekérdezés.

7.1.1.   Nyelv paraméter

A Nyelv paraméternek azt a természetes nyelvet kell megjelölnie, amelyen a térbeli objektumokat szolgáltatni kell.

7.1.2.   Téradatkészlet azonosítója paraméter

A Téradatkészlet azonosítója paraméternek a kért téradatkészlet egyedi forrásazonosítóját kell tartalmaznia. Ha a paraméter nincs megadva, akkor azt kell feltételezni, hogy a lekérdezés az összes rendelkezésre álló téradatkészletre vonatkozik.

7.1.3.   Koordináta-rendszer paraméter

A Koordináta-rendszer paraméternek az 1089/2010/EU rendelet szerinti koordinátarendszer-listán található koordináta-rendszerek valamelyikét kell tartalmaznia.

7.1.4.   Lekérdezés paraméter

A Lekérdezés paramétert a C. részben felsorolt keresési feltételekből kell összeállítani.

7.2.   Térbeli objektum lekérdezése válasz

A Térbeli objektum lekérdezése válasznak a következő paramétereket kell tartalmaznia:

Térbeliobjektum-készlet,

Térbeliobjektum-készlet metaadatai.

7.2.1.   Térbeliobjektum-készlet paraméter

A Térbeliobjektum-készlet paraméternek – a kért nyelven és a kért koordináta-rendszerben – azokat a térbeli objektumokat kell tartalmaznia, amelyek teljesítik az 1089/2010/EU rendelet követelményeit, és kielégítik a lekérdezésben megadott keresési feltételeket.

7.2.2.   Térbeliobjektum-készlet metaadatai

A Térbeliobjektum-készlet metaadatai paraméternek legalább a térbeli objektumok INSPIRE-metaadatelemeit kell tartalmaznia.

8.   TÉRBELIOBJEKTUM-TÍPUS LEÍRÁSA (DESCRIBE SPATIAL OBJECT TYPE) MŰVELET

8.1.   Térbeliobjektum-típus leírása kérés

A Térbeliobjektum-típus leírása kérésnek a következő paramétereket kell tartalmaznia:

Nyelv,

Térbeliobjektum-típus.

8.1.1.   Nyelv paraméter

A Nyelv paraméternek azt a természetes nyelvet kell megjelölnie, amelyen a térbeliobjektum-típus leírását szolgáltatni kell.

8.1.2.   Térbeliobjektum-típus paraméter

A Térbeliobjektum-típus paraméternek az 1089/2010/EU rendelet értelmében a térbeliobjektum-típus nyelvfüggetlen nevét kell tartalmaznia. Ha a paraméter nincs megadva, akkor azt kell feltételezni, hogy a lekérdezés az összes térbeliobjektum-típusra vonatkozik.

8.2.   Térbeliobjektum-típus leírása válasz

8.2.1.   A Térbeliobjektum-típus leírása válasz paramétere

A Térbeliobjektum-típus leírása válasz paraméterének az 1089/2010/EU rendeletnek megfelelően a térbeliobjektum-típus leírását kell tartalmaznia.

C.   RÉSZ

Keresési feltételek a Térbeli objektum lekérdezése művelethez

A letöltési szolgáltatás Térbeli objektum lekérdezése műveletének a következő feltételek szerint kell keresést biztosítania:

a téradatkészlet egyedi forrásazonosítója,

az összes releváns alapvető attribútum, a térbeli objektumok közötti viszony az 1089/2010/EU rendeletnek megfelelően; így különösen az egyedi térbeliobjektum-azonosító és az időbeli dimenzióra vonatkozó jellemzők, beleértve a frissítés napját is,

a befoglaló téglalap az 1089/2010/EU rendeletben felsorolt koordináta-rendszerek bármelyikében,

a téradattéma.

Annak érdekében, hogy a térbeli objektumok a keresési feltételek különböző kombinációi szerint is kereshetők legyenek, a keresésnek logikai és összehasonlítási operátorokat is támogatnia kell.”


III. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

ÁTALAKÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Átalakítási műveletek

1.   MŰVELETEK

A 2007/2/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének d) pontjában foglalt követelmény teljesítése érdekében az átalakítási szolgáltatásnak biztosítania kell az e melléklet 1. táblázatában felsorolt műveleteket.

1.   táblázat

Művelet

Funkció

Átalakítási szolgáltatás metaadatainak lekérdezése (Get Transformation Service Metadata)

A művelet megadja a szolgáltatásra vonatkozó összes szükséges információt és ismerteti a szolgáltatás képességeit, így különösen a támogatott átalakítási kategóriákat, a támogatott átalakításokat, az elfogadott bemenetiadat-típusokat, a támogatott modelldefiníciókat és a leképezési nyelveket.

Átalakítás (Transform)

A művelet végrehajtja az átalakítást.

Átalakítási szolgáltatás hozzákapcsolása (Link Transformation Service)

A művelet lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy nyilatkozzék a téradatkészletek átalakítására szolgáló azon átalakítási szolgáltatásról, amely a hatóság vagy harmadik személy által üzemeltetett átalakítási szolgáltatás fenntartása mellett a tagállam átalakítási szolgáltatásán keresztül hozzáférhető.

A műveletek kérési és válaszadási paraméterei kiegészítik az egyes műveletek leírását, és szerves részét képezik az átalakítási szolgáltatásra vonatkozó műszaki előírásoknak.

2.   ÁTALAKÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS METAADATAINAK LEKÉRDEZÉSE (GET TRANSFORMATION SERVICE METADATA) MŰVELET

2.1.   Átalakítási szolgáltatás metaadatainak lekérdezése kérés

2.1.1.   Az Átalakítási szolgáltatás metaadatainak lekérdezése kérés paramétere

Az Átalakítási szolgáltatás metaadatainak lekérdezése kérés paraméterének azt a természetes nyelvet kell tartalmaznia, amelyen az Átalakítási szolgáltatás metaadatainak lekérdezése válaszban a tartalmat szolgáltatni kell.

2.2.   Átalakítási szolgáltatás metaadatainak lekérdezése válasz

Az Átalakítási szolgáltatás metaadatainak lekérdezése válasznak a következő paramétereket kell tartalmaznia:

Átalakítási szolgáltatás metaadatai,

Műveletek metaadatai,

Nyelvek.

2.2.1.   Átalakítási szolgáltatás metaadatai paraméter

Az Átalakítási szolgáltatás metaadatai paraméternek legalább az átalakítási szolgáltatás INSPIRE-metaadatelemeit kell tartalmaznia.

2.2.2.   Műveletek metaadatai paraméter

A Műveletek metaadatai paraméter az átalakítási szolgáltatásban rendelkezésre álló műveletekről szolgáltat metaadatokat.

Tartalmaznia kell az összes művelet leírását, ezen belül legalább a kicserélt adatok leírását és a hálózatcímet, továbbá fel kell sorolnia:

az Átalakítás művelet által elfogadott átalakítási kategóriákat,

az Átalakítás művelet által elfogadott kódolást a bemeneti téradatelem vonatkozásában,

az Átalakítás művelet által elfogadott adatmodellnyelveket,

az Átalakítás művelet által elfogadott modell-leképezési nyelveket.

2.2.3.   Nyelvek paraméter

A válasznak a következő két paramétert kell tartalmaznia:

a Válasz nyelve paramétert, amely az Átalakítási szolgáltatás metaadatainak lekérdezése válasz paramétereinek természetes nyelvét jelöli meg,

a Támogatott nyelvek paramétert, amely az átalakítási szolgáltatás által támogatott természetes nyelvek listáját tartalmazza.

3.   ÁTALAKÍTÁS (TRANSFORM) MŰVELET

3.1.   Átalakítás kérés

Az Átalakítás kérésnek a következő paramétereket kell tartalmaznia:

Bemeneti téradatkészlet,

Forrásmodell,

Célmodell,

Modell-leképezés.

3.1.1.   Bemeneti téradatkészlet paraméter

A Bemeneti téradatkészlet paraméternek az átalakítani kívánt téradatkészletet kell megjelölnie.

3.1.2.   Forrásmodell paraméter

A Forrásmodell paraméternek a bemeneti téradatkészlet modelljét kell megadnia.

3.1.3.   Célmodell paraméter

A Célmodell paraméternek azt a modellt kell megadnia, amelybe a téradatkészletet transzformálni kell.

3.1.4.   Modell-leképezés paraméter

A Modell-leképezés paraméternek a forrásmodell és a célmodell közötti leképezést kell megadnia.

3.2.   Átalakítás válasz

3.2.1.   Az Átalakítás válasz paramétere

Az Átalakítás válasz paraméterének az 1089/2010/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően átalakított téradatkészletet kell tartalmaznia.

4.   ÁTALAKÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS HOZZÁKAPCSOLÁSA (LINK TRANSFORMATION SERVICE OPERATION) MŰVELET

4.1.   Átalakítási szolgáltatás hozzákapcsolása kérés

4.1.1.   Az Átalakítási szolgáltatás hozzákapcsolása kérés paramétere

Az Átalakítási szolgáltatás hozzákapcsolása kérés paraméterének minden olyan információt tartalmaznia kell a hatóság vagy harmadik személy által üzemeltetett, e rendelet követelményeit kielégítő átalakítási szolgáltatásról, amelynek révén a tagállam átalakítási szolgáltatása igénybe veheti a hatóság vagy harmadik személy átalakítási szolgáltatását.”


Top