Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0810

A Bizottság 810/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 15. ) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 243, 16.9.2010, p. 16–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 303 - 323

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/810/oj

16.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/16


A BIZOTTSÁG 810/2010/EU RENDELETE

(2010. szeptember 15.)

az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, 8. cikke (4) bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésére és 9. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdésére, 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, 7. cikkének e) pontjára, 8. cikkére, 10. cikkének első bekezdésére, valamint 13. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (4) megállapítja az élő állatokat vagy friss húst tartalmazó szállítmányok Unióba való behozatalára vonatkozó, az állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelményeket. Megállapítja továbbá azon harmadik országoknak, harmadik országok területeinek és részeinek jegyzékeit, ahonnan e szállítmányok az Unió területére behozhatók.

(2)

A 206/2010/EK rendelet előírása szerint az emberi fogyasztásra szánt friss hús szállítmányainak Unióba való behozatala csak abban az esetben engedélyezett, ha azok az említett rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országokból, e harmadik országok területéről vagy részéről érkeznek, és vonatkozásukban a melléklet említett része tartalmazza az adott szállítmányoknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványmintát. E szállítmányoknak meg kell felelniük továbbá az említett melléklet 2. részében megállapított bizonyítványmintának megfelelően kiállított, a vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványban előírt követelményeknek.

(3)

A 206/2010/EU rendelet előírja továbbá, hogy egyes méhfajok kizárólag azon harmadik országokból vagy területekről hozhatók be az Unió területére, amelyek fel vannak sorolva az említett rendelet II. mellékletének 1. részében, és ahol a kis kaptárbogár (Aethina tumida) megjelenése a harmadik ország teljes területe vagy az érintett terület tekintetében kötelező bejelentés alá esik. Méhek szállítmányai ugyanakkor kizárólag az említett rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok vagy területek olyan részéről hozhatók be az Unió területére, amely a harmadik ország vagy terület földrajzilag és járványtanilag elszigetelt része, valamint szerepel a IV. melléklet 1. részének 1. szakaszában lévő táblázat harmadik oszlopában. Hawaii állam jelenleg ezen harmadik oszlopban szerepel.

(4)

A 206/2010/EU rendelet 2010. június 30-ig tartó átmeneti időszakot írt elő, amely időszakban az emberi fogyasztásra szánt élő állatok és friss hús szállítmányai, amelyeket az említett rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos szabályozás szerint kiállított állat-egészségügyi bizonyítványok kísérik, továbbra is behozhatók az Unió területére.

(5)

A 206/2010/EU rendelet eredetileg kihirdetett változatában, különösen a rendelet mellékleteiben előírt állat-egészségügyi bizonyítványokban előforduló átültetési hibák miatt a rendelet ismét kihirdetésre került a Hivatalos Lapban (5). A 206/2010/EU rendeletben előírt átmeneti időszakot ezért – a rendelet első kihirdetése és a javított változat újbóli kihirdetése között eltelt időszak figyelembe vétele céljából – meg kell hosszabbítani.

(6)

Argentína kérelmezte annak engedélyezését, hogy az EU által a ragadós száj- és körömfájástól vakcinázással mentesnek minősített területről (AR-1) származó vad szarvasfélék csontozott és érlelt húsát exportálhassa az Unióba. Az említett harmadik ország megfelelő állat-egészségügyi garanciákkal támasztotta alá kérelmét. A RUW jelölésű állat-egészségügyi bizonyítványmintát ezért fel kell venni a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében található táblázat 4. oszlopába, az adott rész második oszlopában Argentína területének AR-1 kóddal jelölt része tekintetében.

(7)

Amennyiben az uniós állat-egészségügyi szabályok betartása mellett, különösen pedig egy megfelelő állatazonosítási és nyomonkövethetőségi rendszer által biztosítható, hogy a gyűjtőközpontokban (beleértve a piacokat is) begyűjtött szarvasmarhafélék, valamint juh- és kecskefélék azonos egészségügyi státusszal rendelkezzenek, az Unióba exportálandó friss hús előállítása céljából levágásra szánt állatokat egy gyűjtőközpontból lehetne beszerezni, és ezt követően közvetlenül engedélyezett vágóhídra lehetne küldeni. A Namíbiában működő állatazonosítási és nyomonkövethetőségi rendszer megfelelőnek bizonyult annak biztosítására, hogy az ilyen gyűjtőközpontokban lévő állatok az uniós kiviteli követelmények terén ugyanazon egészségügyi státusszal rendelkezzenek, és teljesíti az említett rendelet II. melléklete 1. részének megfelelő oszlopában szereplő, (J) jelöléssel ellátott kiegészítő garanciákat.

(8)

2010. május 5-én az Egyesült Államok értesítette a Bizottságot arról, hogy Hawaii állam egyes részein megjelent a kis kaptárbogár. Az említett államból származó méhek szállítmányainak behozatala komolyan veszélyeztetheti az uniós méhpopulációt. Ennek megfelelően a 206/2010/EU rendelet IV. melléklete 1. részének 1. szakaszában szereplő táblázat harmadik oszlopából ezen időponttól kezdődően Hawaii államot el kell hagyni.

(9)

A 206/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Átmeneti időszakot kell biztosítani, hogy a tagállamoknak és az ágazatnak elegendő idő álljon rendelkezésükre meghozni a megfelelő intézkedéseket az e rendelettel módosított 206/2010/EU rendelet követelményeinek való megfelelőség biztosítására, kereskedelmi fennakadások nélkül.

(11)

E rendeletnek visszamenőleges hatállyal kell rendelkeznie, hogy el lehessen kerülni minden olyan szükségtelen kereskedelmi fennakadást, amely a főként az állat-egészségügyi bizonyítványokat érintő helyesbítés nemrégiben történő közzétételéből adódhat.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2010/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)

A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„Élő állatok, a Hawaii államból származó méhek kivételével, valamint a 2010. november 30. előtt a 79/542/EGK és a 2003/881/EK határozatok szerint bizonyítványozott, emberi fogyasztásra szánt friss hús szállítmányai a 2011. május 31-ig tartó átmeneti időszakban továbbra is behozhatók az Unió területére.”

(2)

A II. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

(3)

A IV. melléklet 1. részének 1. szakaszában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Ország/terület

Az országrész/terület kódja

Az országrész/terület megnevezése

US – Egyesült Államok

US-A

Hawaii állam (6)

2. cikk

Az emberi fogyasztásra szánt friss hús azon szállítmányai, amelyekre a megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványt az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti módosítások bevezetését megelőzően hatályban lévő 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 2. részében található BOV és az OVI minták alapján 2010. november 30. előtt bizonyítványozták, a 2011. május 31-ig tartó átmeneti időszakban továbbra is behozhatók az Unió területére.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 321. o.

(4)  HL L 73., 2010.3.20., 1. o.

(5)  HL L 146., 2010.6.11., 1. o.

(6)  Felfüggesztve 2010. május 5-től.”


MELLÉKLET

A II. melléklet a következőképpen módosul:

(1)

Az 1. rész helyébe a következő szöveg lép:

„1.   RÉSZ

Harmadik országok, területeik és részeik jegyzéke  (1)

A harmadik ország ISO-kódja és neve

Területkód

A harmadik ország, terület vagy részének megnevezése

Állat-egészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Határidő vége (2)

Határidő kezdete (3)

Minta /minták

KG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albánia

AL-0

Az egész ország

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

Az egész ország

EQU

 

 

 

 

AR-1

A következő tartományok:

 

Buenos Aires,

 

Catamarca,

 

Corrientes (kivéve Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme és San Luís del Palmar tartományt)

 

Entre Ríos,

 

La Rioja,

 

Mendoza,

 

Misiones,

 

Neuquén tartomány egy része (kivéve az AR-4-ben foglalt területet),

 

Río Negro egy része (az AR-4-hez tartozó terület kivételével),

 

San Juan,

 

San Luis,

 

Santa Fe,

 

Tucuman,

 

Cordoba,

 

La Pampa,

 

Santiago del Estero,

 

Chaco, Formosa, Jujuy és Salta, a bolíviai és a paraguayi határtól 25 km szélességben elterülő pufferzóna kivételével, amely Santa Catalina kerülettől (Jujuy tartomány) Laishi kerületig (Formosa tartomány) terjed

BOV

A

1

 

2005. március 18.

RUF

A

1

 

2007. december 1.

RUW

A

1

 

2010. augusztus 1.

AR-2

Chubut, Santa Cruz és Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

2002. március 1.

AR-3

Corrientes: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme és San Luís del Palmar tartomány

BOV, RUF

A

1

 

2007. december 1.

AR-4

Río Negro egy része (a következő területek kivételével: Avellanedában a 7. sz. főúttól északra és a 250. sz. főúttól keletre elhelyezkedő terület, Conesában a 2. sz. főúttól keletre elhelyezkedő terület, El Cuyban a 7. sz. főútnak az Avellaneda megye határának irányába tartó 66. sz. főúttal való kereszteződésétől északra elhelyezkedő terület, valamint San Antonióban a 250. és a 2. sz. főúttól keletre elhelyezkedő terület)

Neuquén egy része (a következő területek kivételével: Confluenciában a 17. sz. főúttól keletre elhelyezkedő terület és Picun Leufúban a 17. sz. főúttól keletre elhelyezkedő terület)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

2008. augusztus 1.

AU – Ausztrália

AU-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA –

Bosznia és Hercegovina

BA-0

Az egész ország

 

 

 

 

BH – Bahrein

BH-0

Az egész ország

 

 

 

 

BR – Brazília

BR-0

Az egész ország

EQU

 

 

 

 

BR-1

 

Minas Gerais állam

 

Espírito Santo állam;

 

Goiás állam;

 

Mato Grosso állam

 

Rio Grande do Sul állam, Mato Grosso do Sul állam (kivéve a Porto Murtinho,Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã és Mundo Novo települések külső határaitól kezdődő 15 km-es, kijelölt, kiemelt felügyelet alá tartozó területet, valamint Corumbá és Ladário települések kijelölt, kiemelt felügyelet alá tartozó területét).

BOV

A és H

1

 

2008. december 1.

BR-2

Santa Catarina állam

BOV

A és H

1

 

2008. január 31.

BR-3

Paraná és São Paulo államok

BOV

A és H

1

 

2008. augusztus 1.

BW – Botswana

BW-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

A 3c., 4b., 5., 6., 8., 9. és 18. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

2007. december 1.

BW-2

A 10., 11., 13. és 14. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

2002. március 7.

BW-3

A 12. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2008. október 20.

2009. január 20.

BY – Belarusz

BY-0

Az egész ország

 

 

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW,

G

 

 

 

CH – Svájc

CH-0

Az egész ország

*

 

 

 

 

CL – Chile

CL-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN – Kína

CN-0

Az egész ország

 

 

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

Az egész ország

EQU

 

 

 

 

CR – Costa Rica

CR-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

 

 

CU – Kuba

CU-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ – Algéria

DZ-0

Az egész ország

 

 

 

 

ET – Etiópia

ET-0

Az egész ország

 

 

 

 

FK –

Falkland-szigetek

FK-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL – Grönland

GL-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Az egész ország

 

 

 

 

HN – Honduras

HN-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

 

 

HR – Horvátország

HR-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

Az egész ország

 

 

 

 

IN – India

IN-0

Az egész ország

 

 

 

 

IS – Izland

IS-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE – Kenya

KE-0

Az egész ország

 

 

 

 

MA – Marokkó

MA-0

Az egész ország

EQU

 

 

 

 

ME – Montenegró

ME-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG – Madagaszkár

MG-0

Az egész ország

 

 

 

 

MK –

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (4)

MK-0

Az egész ország

OVI, EQU

 

 

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Az egész ország

 

 

 

 

MX – Mexikó

MX-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

 

 

NA – Namíbia

NA-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

A nyugat-namíbiai Palgrave Pointtól a kelet-namíbiai Gamig húzódó szalagkerítés-rendszertől délre fekvő terület

BOV, OVI, RUF, RUW

F és J

1

 

 

NC – Új-Kaledónia

NC-0

Az egész ország

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI – Nicaragua

NI-0

Az egész ország

 

 

 

 

NZ – Új-Zéland

NZ-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA – Panama

PA-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Az egész ország

EQU

 

 

 

 

PY-1

Az egész ország, a külső határoktól 15 km-es sávban húzódó, kijelölt, kiemelt felügyelet alá tartozó terület kivételével

BOV

A

1

 

2008. augusztus 1.

RS – Szerbia (5)

RS-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU – Oroszország

RU-0

Az egész ország

 

 

 

 

RU-1

Murmanszk régió, Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet

RUF

 

 

 

 

SV – Salvador

SV-0

Az egész ország

 

 

 

 

SZ – Szváziföld

SZ-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Az Usutu folyótól északi irányban egészen a dél-afrikai határ Nkalashane-tól nyugatra eső részéig húzódó, »vörös vonal« kerítésrendszertől nyugatra fekvő terület

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

A ragadós száj- és körömfájás felügyeleti és vakcinázási ellenőrző területek a 2001-es 51. számú jogi felhívás hatálya alatt közzétett törvényes okmányban foglaltak szerint

BOV, RUF, RUW

F

1

 

2003. augusztus 4.

TH – Thaiföld

TH-0

Az egész ország

 

 

 

 

TN – Tunézia

TN-0

Az egész ország

 

 

 

 

TR – Törökország

TR-0

Az egész ország

 

 

 

 

TR-1

Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat és Kirikkale tartomány

EQU

 

 

 

 

UA – Ukrajna

UA-0

Az egész ország

 

 

 

 

US –

Egyesült Államok

US-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU,SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Az egész ország

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

2001. november 1.

OVI

A

1

 

 

ZA – Dél-Afrika

ZA-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Az ország egész területe, kivéve:

a ragadós száj- és körömfájás elleni járványvédelmi körzet Mpumalanga és az északi tartományok állat-egészségügyi régiójában, Natal állat-egészségügyi régiójának Ingwavuma körzetében, valamint a Botswanával határos terület 28 ° hosszúságtól keletre fekvő része, és

Camperdown körzete KwaZulu-Natal tartományban

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Az egész ország

 

 

 

 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban lévő követelmények.

Nincs előírt bizonyítvány, és a friss hús behozatala tilos (kivéve az ország egész területére vonatkozó sorban jelzett fajok esetében).

»1« Kategóriakorlátozások:

Belsőségek Unióba történő behozatala nem engedélyezett (kivéve a szarvasmarhafélék rekeszizmát és rágóizmait).”

(2)

A 2. rész a következőképpen módosul:

a)

a bevezető felsorolás helyébe a következő szöveg lép:

„2.   RÉSZ

Állat-egészségügyi bizonyítványminták

Minta/minták:

»BOV«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta háziasított szarvasmarhafélék (ideértve a Bison és a Bubalus fajokat, valamint keresztezett fajtáikat is) friss húsához, ideértve a darált húst is.

»OVI«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta háziasított juhfélék (Ovis aries) és háziasított kecskefélék (Capra hircus) friss húsához, ideértve a darált húst is.

»POR«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta háziasított sertésfélék (Sus scrofa) friss húsához, ideértve a darált húst is.

»EQU«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta háziasított egypatások (Equus caballus, Equus asinus és keresztezett fajtáik) friss húsához, kivéve a darált húst.

»RUF«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a párosujjú patások (Artiodactyla) – a szarvasmarhafélék (a Bison és Bubalus fajokat és keresztezett fajtáikat is ideértve), juhfélék (Ovis aries), kecskefélék (Capra hircus), sertésfélék (Suidae) és pekarifélék (Tayassuidae) kivételével – rendjébe, valamint az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó, nem háziasított, tenyésztett állatok friss húsához, kivéve a belsőségeket és a darált húst.

»RUW«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a párosujjú patások (Artiodactyla) – a szarvasmarhafélék (a Bison és Bubalus fajokat és keresztezett fajtáikat is ideértve), juhfélék (Ovis aries), kecskefélék (Capra hircus), sertésfélék (Suidae) és pekarifélék (Tayassuidae) kivételével – rendjébe, valamint az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó, nem háziasított, vadon élő állatok friss húsához, kivéve a belsőségeket és a darált húst.

»SUF«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a sertésfélék (Suidae), a pekarifélék (Tayassuidae) vagy tapírfélék (Tapiridae) családjába tartozó, nem háziasított, tenyésztett állatok friss húsához, kivéve a belsőségeket és a darált húst.

»SUW«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a sertésfélék (Suidae), a pekarifélék (Tayassuidae) vagy tapírfélék (Tapiridae) családjába tartozó, nem háziasított, vadon élő állatok friss húsához, kivéve a belsőségeket és a darált húst.

»EQW«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a zebrafélék (Hippotigris) alnemzetségébe tartozó, vadon élő egypatás állatok friss húsához, kivéve a belsőségeket és a darált húst.

KG (Kiegészítő garanciák)

»A«

:

a BOV (II.2.6. pont), OVI (II.2.6. pont), RUF (II.2.7. pont) és RUW (II.2.4. pont) állat-egészségügyi bizonyítványminta szerint bizonyítványozott friss hús – belsőségek nélkül – érlelésére, pH-értékének mérésére és kicsontozására vonatkozó garanciák

»C«

:

a klasszikus sertéspestis azon hasított állati testeken végzett laboratóriumi vizsgálatára vonatkozó garanciák, amelyekből a SUW (II.2.3. B. pont) állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően bizonyítványozott friss húst kinyerték.

»D«

:

az azon állatok tartási helyéül szolgáló gazdaság(ok)ban feletetett konyhai hulladékra vonatkozó garanciák, amelyekből a POR (II.2.3. d) pont) állat-egészségügyi bizonyítványminta szerint bizonyítványozott friss húst kinyerték.

»E«

:

az azon állatokon elvégzett tuberkulinpróbára vonatkozó garanciák, amelyekből a BOV (II.2.4. d) pont) állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően bizonyítványozott friss húst kinyerték.

»F«

:

a BOV (II.2.6. pont), OVI (II.2.6. pont), RUF (II.2.6. pont) és RUW (II.2.7. pont) állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően bizonyítványozott friss hús – belsőségek nélkül – érlelésére és kicsontozására vonatkozó garanciák.

»G«

:

1) belsőségek és gerincoszlop eltávolítására és 2) a RUF (II.1.7. pont) és RUW (II.1.8. pont) bizonyítványmintában említett idült sorvadásos betegséggel kapcsolatban a szarvasfélék vizsgálatára és eredetére vonatkozó garanciák.

»H«

:

kiegészítő garanciák Brazília tekintetében. Mivel a brazíliai Santa Catarina államban működő vakcinázási programok keretében nem vakcináznak ragadós száj- és körömfájás ellen, a vakcinázási programra való hivatkozás nem alkalmazandó az említett államból származó és ott levágott állatok húsára.

»J«

:

szarvasmarhaféléknek, valamint juh- és kecskeféléknek gazdaságból vágóhídra történő szállítására vonatkozó garanciák, amelyek lehetővé teszik, hogy az állatok a vágóhídra történő közvetlen szállítást megelőzően egy gyűjtőközpontot (a piacokat is ideértve) érintsenek.”

b)

a „BOV minta” helyébe a következő minta lép:

BOV minta

Image Image Image Image Image Image

(c)

Az „OVI minta” helyébe a következő minta lép:

OVI minta

Image Image Image Image Image


(1)  Az Unió és a harmadik országok között létrejött megállapodásokban előírt, egyedi bizonyítványozási követelmények sérelme nélkül.

(2)  A 7. oszlopban jelzett napon vagy azt megelőzően levágott állatok húsa az említett naptól számított 90 napig hozható be az Unióba. Ugyanakkor a nyílt tengeren szállított szállítmányok a bizonyítvány kiállításától számított 40 napig hozhatók be a Közösségbe, ha azt a 7. oszlopban jelzett időpontot megelőzően bizonyítványozták. (A dátummegjelölés hiánya a 7. oszlopban azt jelenti, hogy időbeli korlátozás nem alkalmazandó).

(3)  Kizárólag olyan állatok húsa hozható be az Unióba, melyeket a 8. oszlopban jelzett napon vagy azt követően vágtak le. A dátummegjelölés hiánya a 8. oszlopban azt jelenti, hogy időbeli korlátozás nem alkalmazandó.

(4)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; átmeneti kód, amely semmilyen módon nem sérti az ezen országra vonatkozó végleges nómenklatúrát, amelyet az Egyesült Nemzetek e tárgyban folyó tárgyalásainak befejezését követően állapítanak meg.

(5)  Koszovó kivételével, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján jelenleg nemzetközi irányítás alá tartozik.

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban lévő követelmények.

Nincs előírt bizonyítvány, és a friss hús behozatala tilos (kivéve az ország egész területére vonatkozó sorban jelzett fajok esetében).

»1« Kategóriakorlátozások:

Belsőségek Unióba történő behozatala nem engedélyezett (kivéve a szarvasmarhafélék rekeszizmát és rágóizmait).”


Top