Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0629

A Bizottság 629/2008/EK rendelete ( 2008. július 2.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 173, 3.7.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 192 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/629/oj

3.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/6


A BIZOTTSÁG 629/2008/EK RENDELETE

(2008. július 2.)

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok határértékéről, beleértve az ólom, a kadmium és a higany nehézfémekre vonatkozó határértékeket is.

(2)

A közegészség védelme érdekében alapvető fontosságú a szennyező anyagok olyan szinten tartása, mely egészségügyi aggodalmakra nem ad okot. Az ólomra, a kadmiumra és a higanyra vonatkozó határértékeknek biztonságosnak kell lenniük, és azokat a helyes előállítási, illetve mezőgazdasági/halászati gyakorlattal ésszerűen elérhető legalacsonyabb értéken kell tartani.

(3)

Egyes újabb megállapítások szerint bizonyos vízben élő fajok és gombák esetében nem lehetséges a helyes mezőgazdasági és halászati gyakorlattal olyan alacsony szinten tartani az ólom, a kadmium és a higany értékét, hogy az megfeleljen az 1881/2006/EK rendelet mellékletében megkövetelt szintnek. Ezért a fogyasztók egészségének magas szintű védelmének biztosítása mellett felül kell vizsgálni az említett szennyező anyagokra vonatkozó határértékeket.

(4)

Az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 2. cikkében meghatározott bizonyos étrend-kiegészítőkben magas ólom-, kadmium- illetve higanyértéket mértek, amelyről értesítés érkezett az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszeren (RASFF) keresztül. Ezek az étrend-kiegészítők bizonyítottan jelentős hatással vannak az emberi szervezet ólom, kadmium és higany általi terhelésére. A közegészségügy védelme érdekében meg kell határozni az étrend-kiegészítőkben található ólomra, kadmiumra és higanyra vonatkozó határértékeket. Ezeknek a határértékeknek biztonságosnak kell lenniük, és azokat a helyes előállítási gyakorlattal ésszerűen elérhető legalacsonyabb értéken kell tartani.

(5)

A tengeri alga/moszat természetes módon vesz fel kadmiumot. A kizárólag vagy főként szárított tengeri algából/moszatból vagy tengeri algából/moszatból származó termékekből álló étrend-kiegészítőkben ennélfogva a kadmium szintje magasabb lehet, mint más étrend-kiegészítőkben. Mindezek figyelembevételével a kizárólag vagy főként szárított tengeri algából/moszatból álló étrend-kiegészítőkre magasabb kadmium-határértéket kell megállapítani.

(6)

A tagállamoknak és az élelmiszer-ipari vállalkozóknak időt kell biztosítani az étrend-kiegészítőkre vonatkozó új határértékekhez való alkalmazkodásra. Az étrend-kiegészítőkre vonatkozó határértékeket ennélfogva csak egy későbbi időponttól kezdődően kell alkalmazni.

(7)

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 1. lábjegyzetét módosítani kell annak egyértelműsítése érdekében, hogy a gyümölcsökre vonatkozó határérték nem vonatkozik a fán termő héjas gyümölcsűekre.

(8)

A furán élelmiszerekben való előfordulásának ellenőrzéséről szóló, 2007. március 28-i 2007/196/EK bizottsági ajánlás (4) és az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről szóló, 2007. május 3-i 2007/331/EK bizottsági ajánlás (5) új ajánlásokat vezetett be az ellenőrzés tekintetében. Az 1881/2006/EK rendelet ellenőrzésre és jelentésre vonatkozó rendelkezéseit ennek értelmében ki kell egészíteni az új ajánlásokra vonatkozó utalásokkal. A 2005/108/EK bizottsági ajánlásban (6) megfogalmazott, a policiklikus aromás szénhidrogénekre vonatkozó ellenőrzési gyakorlatot már véglegesítették. Ennélfogva el lehet hagyni az ezen ellenőrzési gyakorlatot tartalmazó ajánlásra vonatkozó utalást.

(9)

Az 1881/2006/EK rendeletet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1881/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak az aflatoxinokra, dioxinokra, dioxinszerű PCB-kre és a nem dioxinszerű PCB-kre vonatkozó megállapításaikról a 2006/504/EK bizottsági határozatban (7) és a 2006/794/EK bizottsági ajánlásban (8) meghatározottak szerint. A tagállamok jelentést tesznek az akrilamidra és a furánra vonatkozó megállapításaikról a 2007/196/EK bizottsági ajánlásban (9) és a 2007/331/EK bizottsági ajánlásban (10) meghatározottak szerint.

2.

A melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A melléklet 3.1.18., 3.2.19., 3.2.20. és 3.3.3. pontjában meghatározott határértékek 2009. július 1-jétől alkalmazandók. Nem alkalmazandók azon termékekre, melyeket 2009. július 1-je előtt hoztak jogszerűen forgalomba. Az élelmiszer-ipari vállalkozóra hárul a bizonyítási teher arra vonatkozóan, hogy a termékeket mikor hozták forgalomba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 2-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 364., 2006.12.20., 5. o. Az 1126/2007/EK rendelettel (HL L 255., 2007.9.29., 14. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 183., 2002.7.12., 51. o. A 2006/37/EK bizottsági irányelvvel (HL L 94., 2006.4.1., 32. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 88., 2007.3.29., 56. o.

(5)  HL L 123., 2007.5.12., 33. o.

(6)  HL L 34., 2005.2.8., 43. o.

(7)  HL L 199., 2006.7.21., 21. o.

(8)  HL L 322., 2006.11.22., 24. o.

(9)  HL L 88., 2007.3.29., 56. o.

(10)  HL L 123., 2007.5.12., 33. o.”


MELLÉKLET

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 3.1. alszakasz (Ólom) 3.1.11. pontja helyébe a következő szöveg lép, valamint kiegészül egy új, 3.1.18. ponttal:

„3.1.11

Káposztafélék, leveles zöldségek és a következő gombák (27): Agaricus bisporus (közönséges gomba), Pleurotus ostreatus (kagylógomba), Lentinula edodes (Shiitake gomba)

0,30

3.1.18

Étrend-kiegészítők (1)

3,0

2.

A 3.2. alszakasz (Kadmium) helyébe a következő szöveg lép:

„3.2

Kadmium

 

3.2.1

Szarvasmarhafélék, juh, sertés, és baromfi húsa (a belsőségek kivételével) (6)

0,050

3.2.2

Lóhús, a belsőségek kivételével (6)

0,20

3.2.3

Szarvasmarhafélék, juh, sertés, baromfi és ló mája (6)

0,50

3.2.4

Szarvasmarhafélék, juh, sertés, baromfi és ló veséje (6)

1,0

3.2.5

Halak színhúsa (24)(25), kivéve a 3.2.6., a 3.2.7. és a 3.2.8. pontban felsorolt fajokat

0,050

3.2.6

Az alábbi halfajták színhúsa (24)(25):

 

bonitófélék (Sarda sarda)

 

kétsávos gyűrűskeszeg (Diplodus vulgaris)

 

angolna (Anguilla anguilla)

 

húsosajkú tengeri pér (Mugil labrosus labrosus)

 

fattyúmakréla (Trachurus species)

 

ezüstkirály (Luvarus imperialis)

 

makréla (Scomber species)

 

szardínia (Sardina pilchardus)

 

a Sardinops nembe tartozó szardínia fajok (Sardinops species)

 

tonhalfélék (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

karcsú nyelvhal (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Az alábbi halfajták színhúsa (24)(25):

harántsávos tonmakréla (Auxis species)

0,20

3.2.8

Az alábbi halfajták színhúsa (24)(25):

 

szardella (Engraulis species)

 

kardhal (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Rákfélék, kivéve a tarisznyarák barna húsát, valamint a homár és a hasonló nagy rákfélék (Nephropidae és Palinuridae) fejének és fejtorának a húsát (26)

0,50

3.2.10

Kéthéjú kagylók (26)

1,0

3.2.11

Lábasfejűek (zsigerek nélkül) (26)

1,0

3.2.12

Gabonafélék a korpa, csíra, búza és rizs kivételével

0,10

3.2.13

Korpa, csíra, búza és rizs

0,20

3.2.14

Szójabab

0,20

3.2.15

Zöldség és gyümölcs, kivéve a leveles zöldségeket, friss fűszernövényeket, gombákat, szárukért termesztett zöldségeket, gyökérzöldségeket és burgonyát (27)

0,050

3.2.16

Szárukért termesztett zöldségek, gyökérzöldségek és burgonya, a gumós zeller kivételével (27). A burgonya esetében a felső határérték a hámozott burgonyára alkalmazandó.

0,10

3.2.17

Leveles zöldségek, friss fűszernövények, zellerfélék és a következő gombák (27): Agaricus bisporus (közönséges gomba), Pleurotus ostreatus (kagylógomba), Lentinula edodes (Shiitake gomba)

0,20

3.2.18

Gomba, a 3.2.17. pontban felsoroltak kivételével (27)

1,0

3.2.19

Étrend-kiegészítők (2), kivéve a 3.2.20. pontban felsorolt étrend-kiegészítőket

1,0

3.2.20

Kizárólag vagy főként szárított tengeri algákból/moszatból vagy tengeri algákból/moszatból származó termékekből álló étrend-kiegészítők (2)

3,0

3.

A 3.3. alszakasz (Higany) 3.3.2. pontja helyébe a következő szöveg lép, valamint kiegészül egy új, 3.3.3. ponttal:

„3.3.2

Az alábbi halfajták színhúsa (24)(25):

 

ördöghalfélék (Lophius species)

 

pásztás farkashal (Anarhichas lupus)

 

bonitófélék (Sarda sarda)

 

angolnafélék (Anguilla species)

 

csillagos hal (Hoplostethus species)

 

gránátoshal (Coryphaenoides rupestris)

 

óriás laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

 

kingklip (Genypterus capensis)

 

nyársorrúhal-félék (Makaira species)

 

nyelvhal (Lepidorhombus species)

 

tengeri márnák (Mullus species)

 

tengeri angolna (Genypterus blacodes)

 

csuka (Esox lucius)

 

karcsú palamida (Orcynopsis unicolor)

 

törpe tőkehal (Trisopterus minutus)

 

portugál cápa (Centroscymnes coelolepis)

 

rájafélék (Raja species)

 

vörös álsügér, mélyvízi vörös álsügér, kis álsügér (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

amerikai vitorláshal (Istiophorus platypterus)

 

villásfarkú abroncshal, fekete abroncshal (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

vörös durbincs, pandora (Pagellus species)

 

cápa (valamennyi faj)

 

kígyómakréla vagy olajhal (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

kecsegefélék (Acipenser species)

 

kardhal (Xiphias gladius)

 

tonhalfélék (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Étrend-kiegészítők (3)

0,10

4.

A (1). lábjegyzet a következő mondattal egészül ki:

„A gyömölcsökre vonatkozó határértékek nem vonatkoznak a fán termő héjas gyümölcsűekre.”

5.

A (8). lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„(8)

A 2006/141/EK bizottsági irányelvben (HL L 401., 2006.12.30., 1. o.) meghatározottak szerint e kategóriában felsorolt élelmiszerek.”


(1)  A határérték a forgalomba hozott étrend-kiegészítőkre mint olyanokra vonatkozik.”

(2)  A felső határérték a forgalomba hozott étrend-kiegészítőkre mint olyanokra vonatkozik.”

(3)  A felső határérték a forgalomba hozott étrend-kiegészítőkre mint olyanokra vonatkozik.”


Top