Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1040

A Tanács 1040/2003/EK rendelete (2003. június 11.) az 1255/97/EK rendeletnek a megállóhelyek használata tekintetében történő módosításáról

OJ L 151, 19.6.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 168 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1040/oj

32003R1040Hivatalos Lap L 151 , 19/06/2003 o. 0021 - 0023


A Tanács 1040/2003/EK rendelete

(2003. június 11.)

az 1255/97/EK rendeletnek a megállóhelyek használata tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére és 14. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

mivel:

(1) A 91/628/EGK irányelv szerint az állatok szállítása során azokat előírt időszakonként ki kell rakodni, pihentetni, itatni és etetni kell.

(2) A megállóhelyekre vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról szóló, 1997. június 25-i 1255/97/EK tanácsi rendelet [3] egészségügyi intézkedéseket határoz meg a betegségek átvitelének megakadályozása érdekében. Továbbá előírja az állatok mozgásának rögzítésére vonatkozó kötelezettséget.

(3) A ragadós száj- és körömfájás egyes kitörései a Közösségben 2001-ben az állatok megállóhelyeken történő keveredésére vezethetők vissza. A kitörések vizsgálata felfedte, hogy az egészségügyi intézkedéseket és az állatok mozgásának rögzítésére vonatkozó kötelezettséget figyelmen kívül hagyták.

(4) A 2001/327/EK bizottsági határozat [4] ideiglenesen felfüggesztette a megállóhelyek használatát a ragadós száj- és körömfájás járvány közösségbeli elterjedésének megakadályozása érdekében. Mivel ezen intézkedés ideiglenes jellegű, megfelelő állandó intézkedésekkel kell helyettesíteni.

(5) A megállóhelyek használata állat-egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen, ha a megállóhelyeket állat-egészségügyi szempontból nem működtetik megfelelően. Ezért a megállóhelyekre alkalmazandó állat-egészségügyi szabályokat meg kell erősíteni, különösen a takarítás és fertőtlenítés tekintetében.

(6) A szerzett tapasztalatok fényében ugyancsak szükségesnek tűnik előírni, hogy a megállóhelyeken csak olyan állatok haladjanak át, amelyek megfelelnek azon fajra vonatkozó közösségi egészségügyi követelményeknek, amelynek tekintetében a megállóhelyet jóváhagyták, és amelyek az egyetlen gazdaságban eltöltött kötelező tartózkodás teljesítését követően egyetlen engedélyezett gyűjtőállomáson haladtak át.

(7) Az arányosság elvével összhangban, a közösségi állat-egészségügyi állapot védelme általános céljának elérése érdekében szükséges és megfelelő szabályokat meghatározni a megállóhelyek használatára vonatkozóan. E rendelet nem lépi túl a Szerződés 5. cikkének harmadik bekezdésében meghatározott célok eléréséhez szükséges mértéket.

(8) A közösségi állat-egészségügyi helyzet fejlődése szükségessé teheti a megállóhelyek használatára vonatkozó feltételek kiigazítását. Ezért meg kell határozni azon eljárást, amely által az 1255/97/EK rendelet technikai rendelkezései kiigazíthatók a közösségi állat-egészségügyi helyzet figyelembevétele érdekében.

(9) Az 1255/97/EK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [5] összhangban kell elfogadni.

(10) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az 1255/97/EK rendelet rendelkezéseinek megsértésére alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(11) Az 1255/97/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/97/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az illetékes hatóság minden megállóhelynek jóváhagyási számot állapít meg. Ez a jóváhagyás meghatározott fajokra, illetve bizonyos állatfajtákra és egészségügyi állapotra korlátozható.

A tagállamok értesítik a Bizottságot a jóváhagyott megállóhelyek listájáról, és annak minden frissítéséről.

A tagállamok továbbá értesítik a Bizottságot a 4. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában hozott részletes szabályokról, különösen a megállóhelyként történő használat időtartamáról és a jóváhagyott helyiségek kettős rendeltetéséről. A Bizottság ezen információkat az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Bizottság keretén belül hozza a tagállamok tudomására."

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

(1) A megállóhelyek kizárólag az átszállítás alatt álló állatok fogadására, etetésére, itatására, pihentetésére, elhelyezésére, ellátására és útnak indítására használhatók.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve azonban, a tagállamok megállóhelyként jóváhagyhatják a 64/432/EGK irányelv 2. cikkének o) pontjában és a 91/68/EGK irányelv 2. cikke b) pontjának 3. alpontjában meghatározott gyűjtőállomások teljes területét, feltéve, hogy azok megállóhelyként történő működésük teljes időtartama alatt megfelelnek e cikk (3) bekezdésének, valamint e rendelet I. melléklete A. 4. pontjának.

(3) Állatok kizárólag akkor lehetnek egyidejűleg jelen egy megállóhelyen, ha:

a) azokat azonos egészségügyi állapotúnak minősítették, beleértve adott esetben a közösségi jogszabályokkal összhangban nyújtott bármely kiegészítő biztosítékot; és

b) azok egészségügyi állapotát igazolják:

i. vagy a 90/425/EGK irányelv A. mellékletében felsorolt közösségi állat-egészségügyi jogszabályokban az érintett fajhoz tartozó állatok kategóriájára megállapított követelményekkel összhangban.

A vonatkozó állat-egészségügyi követelmények eltérő rendelkezése hiányában, kiegészítő igazolásnak kell biztosítania, hogy az állatok az adott gazdaságból közvetlenül, vagy egyetlen engedélyezett gyűjtőállomáson való áthaladással történő feladás előtt legalább 21 napig egyetlen gazdaságban, vagy – ha az állatok 21 naposnál fiatalabbak – születésük óta a származási gazdaságban tartózkodtak, és juhok és kecskék esetében megfelelnek 91/68/EGK irányelv 4b. cikke (4) bekezdése követelményeinek; vagy

ii. harmadik országba történő kivitelre szánt szarvasmarhafélék és sertésfélék esetében a 93/444/EGK határozat 2. cikkének (1) bekezdése szerint [6];

c) az állatok azon kategóriájához tartoznak, amelynek tekintetében a megállóhelyet jóváhagyták."

3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) a b) pontot el kell hagyni;

b) a h) pont helyébe a következő szöveg lép:

"h) az I. melléklet C. 7. pontjában meghatározott adatokról a szállítmány elindulását követő egy munkanapon belül az illetékes hatóságot értesíteni, azokról nyilvántartást vagy adatbázist vezetni, és legalább három éven keresztül azt megőrizni, és az illetékes hatóság számára hozzáférhetővé tenni;"

4. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

"6a. cikk

E rendelet I. mellékletének bármely módosítását, amely az állat-egészségügyi helyzethez történő hozzáigazításához szükséges, a 91/628/EGK irányelv 17. cikkével összhangban kell elfogadni.

6b. cikk

A tagállamok a 91/628/EGK irányelv 18. cikkének rendelkezéseit alkalmazzák e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtásának biztosítására. A tagállamok legkésőbb 2004. május 1-ig értesítik a Bizottságot ezen intézkedésekről, és haladéktalanul tájékoztatják az azokat érintő bármely későbbi módosításról."

5. Az I. melléklet A. szakasza a következő szöveggel egészül ki:

"5. Az állatok fogadása előtt a megállóhelyek kötelesek:

a) az e rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban korábban ott tartott minden állat elindulását követő 24 órán belül megkezdeni a takarítást és fertőtlenítést;

b) állatok nélkül lenni, amíg a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a takarítást és fertőtlenítést megfelelően elvégezték."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2003. június 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Drys

[1] HL L 340., 1991.12.11, 17. o. A legutóbb 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

[2] HL C 291., 2002.11.26., 179. o.

[3] HL L 174., 1997.7.2., 1. o.

[4] HL L 115., 2001.4.25., 12. o. A legutóbb a 2002/1004/EK határozattal (HL L 349., 2002.12.24., 108. o.) módosított határozat.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[6] HL L 208., 1993.8.19., 34. o.

--------------------------------------------------

Top