EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0774

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról

COM/2020/774 final

Brüsszel, 2020.11.25.

COM(2020) 774 final

2020/0343(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A Bizottság által képviselt Unió az Európai Beruházási Alap (EBA) létrehozása óta az EBA részvényese. Jelenleg a részvények 29,7 %-át birtokolja. A részvények többsége (58,9 %) az Európai Beruházási Bank tulajdonában van. A fennmaradó rész (11,4 %) más pénzügyi intézmények tulajdonában van.

Tekintettel a Covid19-válság várható hatására, valamint annak érdekében, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret részét képező várható InvestEU program végrehajtása révén hozzájáruljon az Unió és az EBA válságra való reagálásához, az EBA igazgatótanácsa [úgy határozott, hogy] tőkeemelést javasol a közgyűlésnek, amelyben az Uniót az EBA részvényeseként képviselő Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy szavazzon a tőkeemelésről.

Az EBA számításai szerint azonnali szükség van az engedélyezett tőke 2 870 000 000 EUR összegű emelésére, ami 1 250 000 000 EUR összegű készpénzinjekciónak felel meg. A Covid19-válságra való eredményes reagálás érdekében a tőkeemelést a lehető leghamarabb el kell végezni.

E javaslat célja, hogy lehetővé tegye a közgyűlésben az Uniót képviselő Bizottság számára, hogy az EBA tőkeemelése mellett szavazzon.

Az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat [2020/0108 (COD), InvestEU rendelet] 32. cikke kimondja az Unió részvételét a tőkeemelésben, és eredetileg implicit jogalapként szolgált volna a Bizottság számára ahhoz, hogy az EBA közgyűlésében a tőkeemelés mellett szavazzon. Az InvestEU rendelet hatálybalépését övező bizonytalanság miatt azonban a Bizottságot előzetesen, külön határozatban kell felhatalmazni arra, hogy a közgyűlésben a tőkeemelés mellett szavazzon annak érdekében, hogy a tőkeemelést érintő jegyzési időszak időben megkezdődhessen.

Így az EBA Unión kívüli részvényesei közvetlenül a jegyzési időszak kezdete után képesek lesznek a szükséges tőketámogatást nyújtani, noha a jegyzési időszak hosszabb ideig tart, lehetővé téve valamennyi részvényes számára, hogy saját szabályaiknak és eljárásaiknak megfelelően dönthessenek a részvételükről. Az Unió a részvételét szabályozó, a társjogalkotók által elfogadandó jogalap (az InvestEU rendelet) hatálybalépését követően és azzal összhangban vehet részt a tőkeemelésben, illetve jegyezhet részvényeket. Az EBA alapokmányának 5. cikke (3) bekezdésével összhangban minden tagnak jogában áll az emelésből a tag által jegyzett részvények és a jegyzett EBA-részvények teljes száma között a tőkeemelés előtt fennálló aránynak megfelelő hányadot jegyezni.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A tőkeemelés lehetővé teszi az EBA számára, hogy az InvestEU rendeletben megnevezett kulcsfontosságú partnerként végrehajtsa a várható InvestEU programot, ezáltal hozzájáruljon az Unió versenyképességének, társadalmi-gazdasági konvergenciájának és kohéziójának javításához, és ezzel egyidejűleg támogassa a Covid19-világjárvány által előidézett gazdasági válságból való kilábalást, különösen az innovatív kkv-k támogatása révén. Az EBA így hozzájárulhat az innovációhoz és a digitalizációhoz, az erőforrásoknak a körforgásos gazdaságra vonatkozó célkitűzésekkel összhangban történő hatékony felhasználásához, az Unió gazdasági növekedésének fenntarthatóságához és inkluzivitásához, valamint – többek között az uniós tőkepiacok széttöredezettségét csökkentő és az uniós vállalkozások finanszírozási forrásait diverzifikáló megoldások révén – az uniós tőkepiacok rezilienciájához és integrációjához. Emellett a tőkeemelés lehetővé teszi az EBA szerepének továbbfejlesztését a nemzeti és regionális programok irányításában, hozzájárulva ezáltal a kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférésének javítására, a regionális fejlesztés előmozdítására és a tőkepiaci unió célkitűzéseinek támogatására irányuló uniós szakpolitikai célkitűzésekhez.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A 94/375/EK tanácsi határozat 3. cikke külön rendelkezést tartalmaz a tőkeemelésekre vonatkozóan, amelynek értelmében az EBA esetleges tőkeemelésével és a tőkeemelésben való részvételével kapcsolatos uniós álláspontot a Tanács határozza meg egyhangúlag, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően. Azonban ez a rendelkezés nem nyújt jogalapot az EBA tőkeemeléséről történő szavazásról és az Uniónak az EBA tőkeemelésében való részvételéről szóló új határozathoz, tekintettel a Bíróság ún. „másodlagos jogalapokkal” kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának 1 alakulására. A javaslatnak ehelyett az elsődleges jogon kell alapulnia.

Tekintettel az EBA alapokmányban és irányító testületeinek alapokmány szerinti határozataiban megállapított céljaira és tevékenységeire, valamint a tőkeemelés elsődleges céljára, nevezetesen a kkv-k, az innováció és a munkahelyteremtés támogatására és az egyéb – például az éghajlatváltozással, a Covid19-válság kezelésével és az uniós gazdaság digitalizálásával kapcsolatos – sürgető szükségletek kielégítésére, amely különösen a várható InvestEU program végrehajtásával és ezáltal az uniós ipart támogató fellépésekkel valósítható meg, az EUMSZ 173. cikkének (3) bekezdése a megfelelő jogalap a Bizottságnak a tőkeemelés melletti szavazás tekintetében történő javasolt felhatalmazásához.

Az Európai Uniónak az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való részvételéről szóló, 2014. május 15-i 562/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 156., 2014.5.24., 1. o.) szintén az EUMSZ 173. cikkének (3) bekezdésén alapult.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Az EBA részvényeseként a Bizottság által képviselt Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy szavazzon az EBA tőkeemeléséről szóló határozatokról.

Arányosság

Az EBA részvényesei által jegyzett további engedélyezett tőke biztosítja az EBA számára az uniós célkitűzésekhez való hozzájáruláshoz szükséges tőkét.

3.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslatnak nincsenek költségvetési vonzatai, mivel az EBA tőkeemeléséről történő közgyűlési szavazás nem kötelezi az Uniót részvények jegyzésére. Költségvetési vonzatai csak az InvestEU rendeletnek lesznek, amely jogalapot biztosít az Unió tőkeemelésben való részvételére.

2020/0343 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 173. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 2 , ––

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)Az Európai Beruházási Alap (a továbbiakban: az Alap) alapokmányának 5. cikke (2) bekezdése értelmében az Alap engedélyezett tőkéje a közgyűlés határozatával, a leadott szavazatok 85 %-os többsége mellett növelhető.

(2)Tekintettel a Covid19-válság várható hatására, valamint annak érdekében, hogy az Alap a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret részét képező várható InvestEU program 3 végrehajtásával és az EBA nemzeti és regionális programok irányításában betöltött szerepének továbbfejlesztésével hozzájáruljon az Unió és az Alap válságra való reagálásához, az Alap számításai szerint azonnali szükség van az engedélyezett tőkéjének 2 870 000 000 EUR összegű emelésére.

(3)Az igazgatótanács [úgy határozott, hogy] a közgyűlés jóváhagyását kéri az Alap engedélyezett tőkéjének 2 870 darab új részvény kibocsátása révén történő, 2 870 000 000 EUR összegű emeléséhez, továbbá az említett tőkeemelést érintő fizetési szabályokhoz és egyéb modalitásokhoz. A tőkeemelés jóváhagyása esetén minden új részvény névértéke 1 000 000 EUR lesz, a befizetési arány minden egyes jegyzett részvény esetében a névérték 20 %-a. A közgyűlés az Alap alapokmányának 7. cikke (3) bekezdésében meghatározott feltételek mellett követelheti a hátralevő 80 % befizetését. Minden meglévő vagy újonnan kibocsátott részvény egyenlő értékű, és minden szempontból egyenlő jogokat hordoz.

(4)Az igazgatótanács javaslata szerint az újonnan engedélyezett részvényeket egyetlen jegyzési időszakban bocsátják jegyzésre, mely a tőkeemelés közgyűlés általi jóváhagyását követően azonnal megkezdődik és 2021. szeptember 30-án ér véget. Az Unió a közgyűlés határozatában megállapított feltételek szerint vehet részt a jegyzésben, miután az Unió tőkeemelésben való részvételét jóváhagyó jogalap hatályba lépett.

(5)Annak érdekében, hogy az Unió képviselője a közgyűlésben a lehető leghamarabb szavazhasson a tőkeemelésről, ezt a határozatot sürgősséggel kell elfogadni. Ezért helyénvalónak tűnik kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak és tíznapos időszak alól.

(6)Ugyanezen okból e határozatnak a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Uniót képviselő Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Beruházási Alap közgyűlésében a 2 870 000 000 EUR összegű javasolt tőkeemelés mellett szavazzon.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)    A Bíróság 2008. május 6-i ítélete, Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa, C-133/06, ECLI:EU:C:2008:257.
(2)    HL C , , . o.
(3)    Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az InvestEU program létrehozásáról, 2020/0108 (COD).
Top