EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0405

A Bizottság (EU) 2021/405 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeinek a megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/1810

OJ L 114, 31.3.2021, p. 118–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj

2021.3.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 114/118


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/405 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. március 24.)

az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeinek a megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet szabályokat állapít meg a tagállamok illetékes hatóságai által végzett azon hatósági ellenőrzésekre és más ellenőrzési tevékenységekre vonatkozóan, amelyek célja az uniós jogszabályoknak többek között az élelmiszer-biztonság területén a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában való megfelelés ellenőrzése. Mindenekelőtt előírja, hogy bizonyos állatok és áruk szállítmányai csak olyan harmadik országból vagy harmadik országbeli régióból léptethetők be az Unióba, amely szerepel a Bizottság e célra összeállított jegyzékében.

(2)

A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2) kiegészíti az (EU) 2017/625 rendeletet a harmadik országokból vagy azok régióiból származó, egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó feltételek tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy az említett állatok és áruk megfeleljenek az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában hivatkozott szabályokban előírt követelményeknek (élelmiszer-biztonság) vagy azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek. Konkrétabban azonosítja azon emberi fogyasztásra szánt állatokat és árukat, amelyekre az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke (2) bekezdésének a) pontjának megfelelően alkalmazandó az a követelmény, hogy jegyzékbe vett harmadik országból vagy harmadik ország jegyzékbe vett régiójából kell érkeznie.

(3)

Az (EU) 2019/626 bizottsági végrehajtási rendelet (3) megállapítja az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkében meghatározott állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeit.

(4)

Az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikkével összhangban e jegyzékek csak azokat a harmadik országokat vagy azoknak azon régióit tartalmazzák, amelyek megfelelő bizonyítékokat és biztosítékokat nyújtottak be arra vonatkozóan, hogy az érintett állatok és áruk megfelelnek az élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós jogszabályok követelményeinek.

(5)

A 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) úgy rendelkezik, hogy a harmadik országokból vagy azok régióiból származó állati eredetű termékeket importáló élelmiszer-vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy a feladás szerinti harmadik ország szerepel azon harmadik országok jegyzékén, amelyekből az ilyen termékek behozatala engedélyezett.

(6)

Az élelmiszerekre és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelésen túl a harmadik országokból az Unióba belépő állatoknak és áruknak meg kell felelniük az uniós állategészségügyi jogszabályoknak is. E célból az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) előírása szerint a tagállamok csak akkor engedélyezhetik állatokat, szaporítóanyagokat és állati eredetű termékeket tartalmazó bizonyos szállítmányoknak az Unióba történő beléptetését harmadik országokból vagy területekről, ha ezek az áruk egy e célból jegyzékbe vett harmadik országból vagy területről származnak.

(7)

Az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet (6) az (EU) 2016/429 rendelet 230. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumokkal és az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (7) meghatározott, vonatkozó állategészségügyi követelményekkel összhangban megállapítja az egyes állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeit.

(8)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2021. április 21-i hatállyal hatályon kívül helyez több, az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékét megállapító bizottsági jogi aktust. E jegyzékek közül az élelmiszer-biztonsági követelményekre vonatkozó jegyzékeket e rendeletben kell megállapítani, 2021. április 21-i hatállyal.

(9)

Azok a harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók, ahonnan engedélyezett egyes állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetése, már megfelelő bizonyítékokat és biztosítékokat nyújtottak annak biztosítására, hogy az Unióba történő beléptetés tekintetében engedélyezett állatok és áruk megfeleljenek az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének a)–e) pontjában meghatározott követelményeknek. Ezért nincs szükség az e követelményeknek való megfelelés újraértékelésére.

(10)

Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének f) pontja úgy rendelkezik, hogy a Bizottság által jóváhagyott, a maradékanyagokkal szembeni védekezésre irányuló program megléte, végrehajtása és az arra vonatkozó tájékoztatás adott esetben előfeltétele annak, hogy a harmadik országokat vagy harmadik országbeli régiókat felvegyék az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett jegyzékbe. A 2011/163/EU bizottsági határozat (8) megállapítja azon harmadik országok jegyzékét, amelyek maradékanyagokkal szembeni védekezésre irányuló programját a Bizottság jóváhagyta.

(11)

Egyes országok jelenleg szerepelnek olyan állatok és áruk tekintetében az (EU) 2019/626 végrehajtási rendeletben, amelyek tekintetében nem szerepelnek a 2011/163/EU határozatban, és következésképpen nem rendelkeznek engedéllyel ezen állatok vagy áruk Unióba történő beléptetésére. Mivel ezek az országok nem felelnek meg az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének f) pontjában foglalt követelményeknek, ebben a rendeletben nem kell felsorolni őket.

(12)

Tekintettel a számos szükséges módosításra, az (EU) 2019/626 végrehajtási rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és e rendeletet kell a helyébe léptetni.

(13)

Mivel az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet 2021. április 21-i hatállyal alkalmazandó, e rendeletet is ettől az időponttól kell alkalmazni.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja azon harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékét, amelyekből az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban engedélyezett az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„friss hús”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.10. pontjában meghatározott friss hús;

2.

„előkészített hús”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.15. pontjában meghatározott előkészített hús;

3.

„háziasított egypatás állatok”: az Equus caballus és Equus asinus fajhoz tartozó állatok és keresztezett fajtáik;

4.

„vadon élő egypatás állatok”: a Hippotigris alnemhez tartozó állatok;

5.

„belsőség”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.11. pontjában meghatározott belsőség.

6.

„hús”: a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 1.1. pontjában meghatározott hús;

7.

„darált hús”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.13. pontjában meghatározott darált hús;

8.

„baromfi”: a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 1.3. pontjában meghatározott baromfi;

9.

„a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok”: nem ember által tartott üregi és mezei nyulak;

10.

„vad”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.5. pontjában meghatározott vadon élő állatok;

11.

„tenyésztett vad”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.6. pontjában meghatározott tenyésztett vad;

12.

„tojás”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 5.1. pontjában meghatározott tojás;

13.

„tojástermékek”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.3. pontjában meghatározott tojástermékek;

14.

„húskészítmények”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.1. pontjában meghatározott húskészítmények;

15.

„kezelt gyomor, hólyag és belek”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.9. pontjában meghatározott kezelt gyomor, hólyag és belek;

16.

„burkolóanyag”: az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke második bekezdésének 45. pontjában meghatározott állati bél;

17.

„kiolvasztott állati zsiradék”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.5. pontjában meghatározott kiolvasztott állati zsiradék;

18.

„töpörtyű”: a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 7.6. pontjában meghatározott töpörtyű;

19.

„kagylók”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott kagylók;

20.

„halászati termék”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 3.1. pontjában meghatározott halászati termék;

21.

„nyers tej”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 4.1. pontjában meghatározott nyers tej;

22.

„tejtermékek”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.2. pontjában meghatározott tejtermékek;

23.

„kolosztrum”: a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakaszának 1. pontjában meghatározott kolosztrum;

24.

„kolosztrumalapú termékek”: a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakaszának 2. pontjában meghatározott kolosztrumalapú termékek;

25.

„békacomb”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 6.1. pontjában meghatározott békacomb, valamint a Ranidae család Pelophylax nemébe és a Dicroglossidae család Limnonectes, Fejervarya és Hoplobatrachus nemébe tartozó állatoktól származó bármely más békacomb;

26.

„csiga”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 6.2. pontjában meghatározott csiga, valamint a Helicidae, a Hygromiidae vagy a Sphincterochilidae családba tartozó bármely más csiga;

27.

„zselatin”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.7. pontjában meghatározott zselatin;

28.

„kollagén”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.8. pontjában meghatározott kollagén;

29.

„méz”: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) II. melléklete IX. részének 1. pontjában meghatározott méz;

30.

„méhészeti termékek”: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete IX. részének 2. pontjában meghatározott méhészeti termékek;

31.

„hüllőhús”: az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkének 2. pontjában meghatározott hüllőhús;

32.

„rovarok”: az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 17. pontjában meghatározott rovarok;

33.

„naposcsibe”: az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 19. pontjában meghatározott naposcsibe;

34.

„hüllőhús”: az (EU) 2016/429 rendelet 4. cikkének 44. pontjában meghatározott hüllőhús;

35.

„tenyészbaromfi”: az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 17. pontjában meghatározott tenyészbaromfi;

36.

„haszonbaromfi”: az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 18. pontjában meghatározott haszonbaromfi;

37.

„vágásra szánt állatok”: az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 13. pontjában meghatározott, vágásra szánt állatok.

3. cikk

Az egypatás állatoktól eltérő patások friss húsát és előkészített húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt, az egypatás állatoktól eltérő patások friss húsát és előkészített húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XIII. mellékletének megfelelően az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett és a 2011/163/EU határozatban felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

4. cikk

A darált hústól eltérő friss húst és háziasított egypatás állatok előkészített húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Darált hústól eltérő friss húst és háziasított egypatás állatok előkészített húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az I. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

5. cikk

A belsőségtől és darált hústól eltérő friss húst és vadon élő egypatás állatok előkészített húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Belsőségtől és darált hústól eltérő friss húst és vadon élő egypatás állatok előkészített húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a II. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

6. cikk

A friss baromfihúst, a laposmellű futómadarak és vadon élő szárnyasvadak friss húsát és baromfik előkészített húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt friss baromfihúst, laposmellű futómadarak és vadon élő szárnyasvadak friss húsát és baromfik előkészített húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XIV. mellékletének megfelelően az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett és a 2011/163/EU határozatban felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

A III. mellékletben felsorolt harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt, nem kopasztott és nem kizsigerelt, vadon élő szárnyasvadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése kizárólag repülőgéppel történő szállítás esetében engedélyezhető.

7. cikk

A tojást és tojástermékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt tojást és tojástermékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XIX. mellékletének megfelelően az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett és a 2011/163/EU határozatban felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

Az 589/2008/EK bizottsági rendelet (10) 2. cikkének megfelelő A. osztályú tojásként történő forgalomba hozatalra szánt tojást tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok olyan harmadik országokból származnak, amelyek a szalmonella-ellenőrzési követelményeknek való megfelelés érdekében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) 10. cikke (6) bekezdésének megfelelően szerepelnek a IV. mellékletben.

8. cikk

A tenyésztett nyulak friss húsát, valamint a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok belsőségektől – kivéve a le nem nyúzott és ki nem zsigerelt vadon élő nyúlfélék esetében – eltérő friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Tenyésztett nyulak friss húsát, valamint a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok emberi fogyasztásra szánt, belsőségektől – kivéve a le nem nyúzott és ki nem zsigerelt vadon élő nyúlfélék esetében – eltérő friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az V. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

9. cikk

A patásoktól és a nyúlféléktől eltérő, vadon élő szárazföldi emlősök belsőségeket nem tartalmazó friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Patásoktól és nyúlféléktől eltérő, vadon élő szárazföldi emlősök emberi fogyasztásra szánt, belsőségeket nem tartalmazó friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a VI. mellékletében felsorolt harmadik országokból származnak.

10. cikk

A húskészítményeket – beleértve a kiolvasztott állati zsiradékot, a töpörtyűt, a húskivonatokat, valamint a burkolóanyagot kivéve a kezelt gyomrot, hólyagot és beleket – tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Nyúlfélékből, egypatás állatokból, valamint patás állatoktól és nyúlféléktől eltérő, vadon élő szárazföldi emlősökből származó, emberi fogyasztásra szánt húskészítményeket – beleértve a kiolvasztott állati zsiradékot, a töpörtyűt, a húskivonatokat, valamint a burkolóanyagot kivéve a kezelt gyomrot, hólyagot és beleket – tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a VII. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

Az első bekezdésben említett fajoktól eltérő fajokból származó, emberi fogyasztásra szánt húskészítményeket – beleértve a kiolvasztott állati zsiradékot, a töpörtyűt, a húskivonatokat, valamint a burkolóanyagot kivéve a kezelt gyomrot, hólyagot és beleket – tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XV. mellékletének megfelelően az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett és a 2011/163/EU határozatban felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

11. cikk

A burkolóanyagot tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt burkolóanyagot tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XVI. mellékletének megfelelően az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett és a 2011/163/EU határozatban felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

12. cikk

Az élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kagylókat, a tüskésbőrűeket, a zsákállatokat és a tengeri haslábúakat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kagylókat, tüskésbőrűeket, zsákállatokat és tengeri haslábúakat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a VIII. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak. Mindazonáltal a tenyésztett víziállatoktól eltérő fésűskagylók zsigerektől és ivarmirigyektől teljesen elkülönített záróizmainak az Unióba történő beléptetését az említett jegyzéken nem szereplő harmadik országokból is engedélyezni kell.

13. cikk

Az egyes halászati termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt halászati termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a IX. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak. Ez nem alkalmazandó a 12. cikk hatálya alá tartozó állatokat és árukat tartalmazó szállítmányokra.

14. cikk

A nyers tejet, kolosztrumot, kolosztrumalapú termékeket és egypatás állatokból származó tejtermékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt nyers tejet, kolosztrumot, kolosztrumalapú termékeket és egypatás állatokból származó tejtermékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a X. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

15. cikk

A ragadós száj- és körömfájás elleni egyedi kockázatcsökkentő kezelés alkalmazási kötelezettsége alá nem tartozó nyers tejet, kolosztrumot, kolosztrumalapú termékeket és tejtermékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

A ragadós száj- és körömfájás elleni egyedi kockázatcsökkentő kezelés alkalmazási kötelezettsége alá nem tartozó, emberi fogyasztásra szánt nyers tejet, kolosztrumot, kolosztrumalapú termékeket és tejtermékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XVII. mellékletének megfelelően az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett és a 2011/163/EU határozatban felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

16. cikk

A ragadós száj- és körömfájás elleni egyedi kockázatcsökkentő kezelés alkalmazási kötelezettsége alá tartozó tejtermékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

A ragadós száj- és körömfájás elleni egyedi kockázatcsökkentő kezelés alkalmazási kötelezettsége alá tartozó, emberi fogyasztásra szánt tejtermékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XVIII. mellékletének megfelelően az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett és a 2011/163/EU határozatban felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

17. cikk

A békacombot és csigát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt békacombot és csigát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a XI. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

18. cikk

A zselatint és kollagént tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

(1)   Szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélékből, valamint egypatás állatokból származó, emberi fogyasztásra szánt zselatint és kollagént tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a XII. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

(2)   Emberi fogyasztásra szánt, baromfiból származó zselatint és kollagént tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a XIII. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

(3)   Halászati termékekből származó, emberi fogyasztásra szánt zselatint és kollagént tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a IX. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

(4)   A nyúlfélékből származó, emberi fogyasztásra szánt zselatint és kollagént tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az V. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

(5)   Patásoktól és nyúlféléktől eltérő, vadon élő szárazföldi emlősökből származó, emberi fogyasztásra szánt zselatint és kollagént tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a VI. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

19. cikk

A zselatin vagy kollagén előállítására szánt nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

(1)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, szarvasmarha-, juh- kecske-, valamint sertésfélékből származó nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok olyan harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak, amelyek tekintetében az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XIII. mellékletének megfelelően engedélyezett az adott patások friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő behozatala.

(2)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, egypatás állatokból származó nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a háziasított egypatás állatok esetében az I. mellékletben, vagy vadon élő egypatás állatok esetében a II. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

(3)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, baromfiból származó nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XIV. mellékletének megfelelően az adott fajok friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

(4)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, halászati termékekből származó nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a IX. mellékletében felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

(5)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, nyúlfélékből származó nyersanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az V. mellékletében felsorolt harmadik országokból származnak.

(6)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, patásoktól és nyúlféléktől eltérő, vadon élő szárazföldi emlősökből származó nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a VI. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

20. cikk

A zselatin vagy kollagén előállítására szolgáló kezelt nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

(1)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélékből, valamint egypatás állatokból származó kezelt nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a XII. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

(2)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, baromfiból származó kezelt nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a XIII. mellékletében felsorolt harmadik országokból származnak.

(3)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, halászati termékekből származó kezelt nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a IX. mellékletében felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

(4)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, nyúlfélékből származó kezelt nyersanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az V. mellékletében felsorolt harmadik országokból származnak.

(5)   Emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló, patásoktól és nyúlféléktől eltérő, vadon élő szárazföldi emlősökből származó kezelt nyersanyagokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a VI. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

(6)   Zselatin és kollagén előállítására szolgáló, a 853/2004/EK rendelet III. melléklete XIV. szakasza I. fejezete 4. b) pontjának iii. alpontja szerinti kezelt nyersanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok az e rendelet 19. cikkének megfelelően az adott árukból származó nyersanyagok tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

21. cikk

A mézet és más méhészeti termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt mézet és más, emberi fogyasztásra szánt méhészeti termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a 2011/163/EU határozatban a méz tekintetében felsorolt harmadik országokból származnak.

22. cikk

Az egyes nagymértékben finomított termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt, nagymértékben finomított kondroitin-szulfátot, hialuronsavat, egyéb hidrolizált porctermékeket, kitozánt, glükózamint, tejoltót, halenyvet és aminosavakat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a következő harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak:

a)

patásokból származó, nagymértékben finomított termékek esetében a XII. mellékletben felsorolt harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók;

b)

halászati termékekből származó, nagymértékben finomított termékek esetében a IX. mellékletben felsorolt harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók;

c)

baromfiból származó, nagymértékben finomított termékek esetében a XIII. mellékletben felsorolt harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók.

23. cikk

A hüllőhúst tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt hüllőhúst tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a XIV. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

24. cikk

A rovarokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt rovarokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a XV. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

25. cikk

Az egyéb, állati eredetű termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

A 3–24. cikkben említetteken kívüli, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a következő harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak:

a)

amennyiben háziasított egypatás állatoktól eltérő háziasított patásokból származnak, az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XIII. mellékletével összhangban a háziasított patások friss húsának Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett és adott esetben a 2011/163/EU határozatban felsorolt harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók;

b)

amennyiben háziasított egypatás állatokból származnak, az I. mellékletben felsorolt harmadik országok;

c)

amennyiben baromfiból származnak, az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XIV. mellékletével összhangban a friss baromfihús Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett és adott esetben a 2011/163/EU határozatban felsorolt harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók;

d)

amennyiben halászati termékekből származnak, a IX. mellékletben felsorolt harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók;

e)

amennyiben nyúlfélékből származnak, az V. mellékletben felsorolt harmadik országok;

f)

amennyiben patásoktól és nyúlféléktől eltérő, vadon élő szárazföldi emlősökből származnak, a VI. mellékletben felsorolt harmadik országok;

g)

amennyiben egynél több fajból származnak, az a)–e) pontnak megfelelően a termékek minden egyes származási faja tekintetében felsorolt harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók.

26. cikk

A Gallus gallus fajba tartozó élő baromfit és az e fajtól származó keltetőtojásokat, valamint élő pulykákat és pulykák keltetőtojásait tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. mellékletében az állategészségügyi követelmények vonatkozásában összeállított jegyzékek sérelme nélkül, a Gallus gallus fajba tartozó élő baromfit és e fajtól származó keltetőtojásokat, valamint élő pulykákat és pulykák keltetőtojásait tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a XVI. mellékletben felsorolt harmadik országokból származnak.

Az e cikk első bekezdésében megállapított jegyzékbe vételi követelmények nem vonatkoznak a 20-nál kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő élő baromfit, azok keltetőtojását és naposcsibéit tartalmazó szállítmányokra, amennyiben az élő baromfit a 2160/2003/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdésében említett elsődleges termelésre, magáncélú belföldi felhasználásra szánják, vagy ha a termelő kis mennyiségű alaptermékekkel való közvetlen ellátást végez.

27. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett végrehajtási rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a XVII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

28. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. április 21-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 24-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 131., 2019.5.17., 18. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/626 végrehajtási rendelete (2019. március 5.) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Európai Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeiről, valamint az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet e jegyzékek tekintetében történő módosításáról (HL L 131., 2019.5.17., 31. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok részei jegyzékének a megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap xx. oldalát).

(7)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(8)  A Bizottság 2011/163/EU határozata (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról (HL L 70., 2011.3.17., 40. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(10)  A Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 163., 2008.6.24., 6. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről (HL L 325., 2003.12.12., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 4. cikkben, a 19. cikk (2) bekezdésében és a 25. cikk b) pontjában említett, darált hústól eltérő friss húst és háziasított egypatás állatok előkészített húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

MEGJEGYZÉSEK

AR

Argentína

 

AU

Ausztrália

 

BR

Brazília

 

CA

Kanada

 

CH

Svájc (1)

 

NZ

Új-Zéland

 

UY

Uruguay

 


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.


II. MELLÉKLET

Az 5. cikkben és a 19. cikk (2) bekezdésében említett, belsőségtől és darált hústól eltérő friss húst és vadon élő egypatás állatok előkészített húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

MEGJEGYZÉSEK

ZA

Dél-Afrika

Kizárólag vadak


III. MELLÉKLET

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a 6. cikk második bekezdésében említett, emberi fogyasztásra szánt, nem kopasztott és nem kizsigerelt, vadon élő szárnyas vadakat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése kizárólag repülőgéppel történő szállítás esetében engedélyezhető

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

MEGJEGYZÉSEK

AR

Argentína

 

BR

Brazília

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

IL

Izrael (1)

 

NZ

Új-Zéland

 

TH

Thaiföld

 

TN

Tunézia

 

US

Egyesült Államok

 


(1)  Izrael állam területe, kivéve az 1967 júniusa óta izraeli közigazgatás alatt álló területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét.


IV. MELLÉKLET

A 7. cikk második bekezdésében említett, A. osztályú tojásként történő forgalomba hozatalra szánt tojást tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

MEGJEGYZÉSEK

CH

Svájc (1)

 

JP

Japán

 

MK

Észak-Macedónia

 

UA

Ukrajna

 


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.


V. MELLÉKLET

A 8. cikkben, a 18. cikk (4) bekezdésében, a 19. cikk (5) bekezdésében és a 20. cikk (4) bekezdésében, valamint a 25. cikk e) pontjában említett, tenyésztett nyulak friss húsát, valamint a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok belsőségektől –kivéve a le nem nyúzott és ki nem zsigerelt vadon élő nyúlfélék esetében – eltérő friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

MEGJEGYZÉSEK

AR

Argentína

 

AU

Ausztrália

Kizárólag a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok

CA

Kanada

 

CH

Svájc  (1)

 

CL

Chile

Kizárólag a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok

CN

Kína

Kizárólag tenyésztett nyulak

MK

Észak-Macedónia

Kizárólag a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok

NZ

Új-Zéland

Kizárólag a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok

RS

Szerbia

Kizárólag a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok

SG

Szingapúr (2)

Kizárólag a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok

TN

Tunézia

Kizárólag a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok

UA

Ukrajna

Kizárólag tenyésztett nyulak

US

Egyesült Államok

 

UY

Uruguay

Kizárólag a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok

ZA

Dél-Afrika

Kizárólag a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.

(2)  Kizárólag az Új-Zélandról származó, az Unióba szánt és Szingapúrban tárolással vagy anélkül kirakodott frisshússzállítmányok esetében, amelyeket a Szingapúron történő átszállítás során egy engedélyezett létesítményben rakodnak be újra.


VI. MELLÉKLET

A 9. cikkben, a 18. cikk (5) bekezdésében, a 19. cikk (6) bekezdésében és a 20. cikk (5) bekezdésében, valamint a 25. cikk f) pontjában említett, a patásoktól és a nyúlféléktől eltérő, vadon élő szárazföldi emlősök belsőségeket nem tartalmazó friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

MEGJEGYZÉSEK

AU

Ausztrália

 

CA

Kanada

 

GL

Grönland

Kizárólag tenyésztett vad

NZ

Új-Zéland

 


VII. MELLÉKLET

A 10. cikk első bekezdésében említett, a nyúlféléktől, egypatás állatoktól, valamint a patásoktól és a nyúlféléktől eltérő, vadon élő szárazföldi emlősökből származó húskészítményeket – beleértve a kiolvasztott állati zsiradékot, a töpörtyűt, a húskivonatokat, valamint a burkolóanyagot kivéve a kezelt gyomrot, hólyagot és beleket – tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

HÁZIASÍTOTT EGYPATÁS ÁLLATOK

TENYÉSZTETT NYULAK

VADON ÉLŐ EGYPATÁS ÁLLATOK

A NYÚLFÉLÉK CSALÁDJÁBA TARTOZÓ, VADON ÉLŐ ÁLLATOK (MEZEI ÉS ÜREGI NYÚL)

VADON ÉLŐ SZÁRAZFÖLDI EMLŐSÖK (A PATÁSOK ÉS A NYÚLFÉLÉK KIVÉTELÉVEL)

AR

Argentína

A

A

NA

A

NA

AU

Ausztrália

A

NA

NA

A

A

BR

Brazília

A

NA

NA

NA

NA

CA

Kanada

A

A

NA

A

A

CH

Svájc (1)

 

CL

Chile

NA

NA

NA

A

NA

CN

Kína

NA

A

NA

NA

NA

GL

Grönland

NA

NA

NA

NA

A (kizárólag tenyésztett vadak)

MK

Észak-Macedónia

NA

NA

NA

A

NA

NZ

Új-Zéland

A

NA

NA

A

A

RS

Szerbia

NA

NA

NA

A

NA

TN

Tunézia

NA

NA

NA

A

NA

UA

Ukrajna

NA

A

NA

NA

NA

US

Egyesült Államok

NA

A

NA

A

NA

UY

Uruguay

A

NA

NA

A

NA

ZA

Dél-Afrika

NA

NA

A (kizárólag vadak)

A

NA

A táblázatban használt kódok értelmezése

A (= nem specifikus kezelés)

Beléptetés engedélyezett. Nincs szükség specifikus kezelésre. Az ilyen húskészítményekben található húsnak azonban olyan kezelésen kell átesnie, hogy metszéslapján a frisshúsjelleg már ne legyen felismerhető, és a felhasznált friss húsnak meg kell felelnie a friss hús Unióba történő beléptetésére alkalmazandó állategészségügyi szabályoknak is.

NA

Beléptetés nem engedélyezett


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.


VIII. MELLÉKLET

A 12. cikkben említett, élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kagylókat, tüskésbőrűeket, zsákállatokat és tengeri haslábúakat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG VAGY ANNAK RÉGIÓI

MEGJEGYZÉSEK

AU

Ausztrália

 

CA

Kanada

 

CH

Svájc (1)

 

CL

Chile

 

GL

Grönland

Kizárólag vadon fogás

JM

Jamaica

Kizárólag vadon kifogott tengeri haslábúak

JP

Japán

Csak fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak.

KR

Dél-Korea

Csak fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak.

MA

Marokkó

Az Acanthocardia tuberculatum fajhoz tartozó feldolgozott kagylókat a következőknek kell kísérnie: a) az (EU) 2020/2235 bizottsági végrehajtási rendelet (2) III. mellékletének 32. fejezetében meghatározott MOL-AT mintának megfelelő kiegészítő egészségügyi igazolás; és b) analitikai eredmények, amelyek igazolják, hogy a puhatestűek nem tartalmaznak a biológiai tesztelési eljárással kimutatható szintű bénulásos kagylómérget (PSP).

NZ

Új-Zéland

 

PE

Peru

Kizárólag akvakultúrából származó, zsigerelt Pectinidae (fésűkagylók)

TH

Thaiföld

Csak fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak.

TN

Tunézia

 

TR

Törökország

 

US

Egyesült Államok

Washington állam és Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnám

Csak fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak.


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelete (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 442., 2020.12.30., 1. o.).


IX. MELLÉKLET

A 13. cikkben, a 18. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (4) bekezdésében, a 20. cikk (3) bekezdésében, valamint a 22. cikk b) pontjában és a 25. cikk d) pontjában említett, bizonyos halászati termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG VAGY ANNAK RÉGIÓI

MEGJEGYZÉSEK

AE

Egyesült Arab Emírségek

Akvakultúra: Kizárólag tagállamokból vagy ilyen nyersanyagok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett egyéb harmadik országokból származó nyersanyag.

AG

Antigua és Barbuda

Kizárólag vadon kifogott élő európai homárok

AL

Albánia

Akvakultúra: kizárólag uszonyos halak

AM

Örményország

Csak vadon élő rákok, hőkezelt, nem tenyésztett rákok, valamint fagyasztott, nem tenyésztett rákok.

AO

Angola

Kizárólag vadon fogás

AR

Argentína

 

AU

Ausztrália

 

AZ

Azerbajdzsán

Kizárólag vadon fogásból származó kaviár

BA

Bosznia-Hercegovina

Akvakultúra: kizárólag uszonyos halak

BD

Banglades

 

BJ

Benin

Kizárólag vadon fogás

BN

Brunei

Csak akvakultúra-termékek

BQ

Bonaire, Sint Eustatius és Saba

Kizárólag vadon fogás

BR

Brazília

 

BS

Bahama-szigetek

Kizárólag vadon fogás

BY

Belarusz

Kizárólag vadon fogás

BZ

Belize

Kizárólag vadon fogás

CA

Kanada

 

CG

Kongó

Kizárólag vadon fogásból származó, tengeren fogott, fagyasztott és végleges csomagolásukba csomagolt halászati termékek

CH

Svájc  (1)

 

CI

Elefántcsontpart

Kizárólag vadon fogás

CL

Chile

 

CN

Kína

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuba

 

CV

Zöld-foki-szigetek

Kizárólag vadon fogás

CW

Curaçao

Kizárólag vadon fogás

DZ

Algéria

Kizárólag vadon fogás

EC

Ecuador

 

EG

Egyiptom

Kizárólag vadon fogás

ER

Eritrea

Kizárólag vadon fogás

FJ

Fidzsi

Kizárólag vadon fogás

FK

Falkland-szigetek

 

GA

Gabon

Kizárólag vadon fogás

GD

Grenada

Kizárólag vadon fogás

GE

Grúzia

Kizárólag vadon fogás

GH

Ghána

Kizárólag vadon fogás

GL

Grönland

Kizárólag vadon fogás

GM

Gambia

Kizárólag vadon fogás

GN

Guinea

Kizárólag vadon fogás Csak olyan halak, amelyek fejeltávolítás, zsigerelés, hűtés vagy fagyasztás kivételével nem estek át más előkészítési vagy feldolgozási műveleten.

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

Kizárólag vadon fogás

HK

Hongkong

Kizárólag vadon fogás

HN

Honduras

 

ID

Indonézia

 

IL

Izrael (2)

 

IN

India

 

IR

Irán

Akvakultúra: kizárólag rákfélék

JM

Jamaica

Kizárólag vadon fogás

JP

Japán

 

KE

Kenya

 

KI

Kiribati

Kizárólag vadon fogás

KR

Dél-Korea

 

KZ

Kazahsztán

Kizárólag vadon fogás

LK

Srí Lanka

 

MA

Marokkó

 

MD

Moldova

Kizárólag kaviár

ME

Montenegró

 

MG

Madagaszkár

 

MK

Észak-Macedónia

 

MM

Mianmar/Burma

 

MR

Mauritánia

Kizárólag vadon fogás

MU

Mauritius

 

MV

Maldív-szigetek

Kizárólag vadon fogás

MX

Mexikó

 

MY

Malajzia

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namíbia

Kizárólag vadon fogás

NC

Új-Kaledónia

Akvakultúra: kizárólag rákfélék

NG

Nigéria

Kizárólag vadon fogás

NI

Nicaragua

 

NZ

Új-Zéland

 

OM

Omán

Kizárólag vadon fogás

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francia Polinézia

Kizárólag vadon fogás

PG

Pápua Új-Guinea

Kizárólag vadon fogás

PH

Fülöp-szigetek

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

Kizárólag vadon fogás

PK

Pakisztán

Kizárólag vadon fogás

RS

Szerbia

 

RU

Oroszország

Kizárólag vadon fogás

SA

Szaúd-Arábia

 

SB

Salamon-szigetek

Kizárólag vadon fogás

SC

Seychelle-szigetek

Kizárólag vadon fogás

SG

Szingapúr

 

SH

Szent Ilona

(A Tristan da Cunha-szigetek és Ascension kivételével)

Kizárólag vadon fogás

Tristan da Cunha-szigetek

(Szent Ilona és Ascension kivételével)

Kizárólag vadon kifogott európai homárok (friss vagy fagyasztott)

SN

Szenegál

Kizárólag vadon fogás

SR

Suriname

Kizárólag vadon fogás

SV

Salvador

Kizárólag vadon fogás

SX

Sint Maarten

Kizárólag vadon fogás

TH

Thaiföld

 

TN

Tunézia

Akvakultúra: kizárólag uszonyos halak

TR

Törökország

 

TW

Tajvan

 

TZ

Tanzánia

 

UA

Ukrajna

 

UG

Uganda

 

US

Egyesült Államok

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnám

 

YE

Jemen

Kizárólag vadon fogás

ZA

Dél-Afrika

Kizárólag vadon fogás

ZW

Zimbabwe

Kizárólag vadon fogás


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.

(2)  Izrael állam területe, kivéve az 1967 júniusa óta izraeli közigazgatás alatt álló területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét.


X. MELLÉKLET

A 14. cikkben említett, nyers tejet, kolosztrumot, kolosztrumalapú termékeket és egypatás állatokból származó tejtermékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

MEGJEGYZÉSEK

AU

Ausztrália

 

BA

Bosznia-Hercegovina

 

CA

Kanada

 

CH

Svájc (1)

 

JP

Japán

 

ME

Montenegró

 

NZ

Új-Zéland

 

US

Egyesült Államok

 


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.


XI. MELLÉKLET

A 17. cikkben említett, békacombokat és csigákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG VAGY ANNAK RÉGIÓI

MEGJEGYZÉSEK

AL

Albánia

 

AU

Ausztrália

 

BA

Bosznia-Hercegovina

Kizárólag csigák

BR

Brazília

Kizárólag békacombok

BY

Belarusz

Kizárólag csigák

CA

Kanada

Kizárólag csigák

CH

Svájc (1)

 

CI

Elefántcsontpart

Kizárólag csigák

CL

Chile

Kizárólag csigák

CN

Kína

 

DZ

Algéria

Kizárólag csigák

EG

Egyiptom

Kizárólag békacombok

GH

Ghána

Kizárólag csigák

ID

Indonézia

 

IN

India

Kizárólag békacombok

MA

Marokkó

Kizárólag csigák

MD

Moldova

Kizárólag csigák

MK

Észak-Macedónia

Kizárólag csigák

NG

Nigéria

Kizárólag csigák

NZ

Új-Zéland

Kizárólag csigák

PE

Peru

Kizárólag csigák

RS

Szerbia

Kizárólag csigák

TH

Thaiföld

Kizárólag csigák

TN

Tunézia

Kizárólag csigák

TR

Törökország

 

UA

Ukrajna

Kizárólag csigák

US

Egyesült Államok

Kizárólag csigák

VN

Vietnám

 

ZA

Dél-Afrika

Kizárólag csigák


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.


XII. MELLÉKLET

A 18. cikk (1) bekezdésében, a 20. cikk (1) bekezdésében és a 22. cikk a) pontjában említett, szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélékből, valamint egypatás állatokból származó zselatint és kollagént tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG VAGY ANNAK RÉGIÓI

MEGJEGYZÉSEK

AL

Albánia

 

AR

Argentína

 

AU

Ausztrália

 

BA

Bosznia-Hercegovina

 

BH

Bahrein

 

BR

Brazília

 

BW

Botswana

 

BY

Belarusz

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Svájc (1)

 

CL

Chile

 

CN

Kína

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuba

 

DZ

Algéria

 

ET

Etiópia

 

FK

Falkland-szigetek

 

GL

Grönland

 

GT

Guatemala

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

IL

Izrael (2)

 

IN

India

 

JP

Japán

 

KE

Kenya

 

KR

Dél-Korea

 

MA

Marokkó

 

ME

Montenegró

 

MG

Madagaszkár

 

MK

Észak-Macedónia

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexikó

 

MY

Malajzia

 

NA

Namíbia

 

NC

Új-Kaledónia

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Új-Zéland

 

PA

Panama

 

PK

Pakisztán

 

PY

Paraguay

 

RS

Szerbia

 

RU

Oroszország

 

SG

Szingapúr

 

SV

Salvador

 

SZ

Szváziföld

 

TH

Thaiföld

 

TN

Tunézia

 

TR

Törökország

 

TW

Tajvan

 

UA

Ukrajna

 

US

Egyesült Államok

 

UY

Uruguay

 

ZA

Dél-Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.

(2)  Izrael állam területe, kivéve az 1967 júniusa óta izraeli közigazgatás alatt álló területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét.


XIII. MELLÉKLET

A 18. cikk (2) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében és a 22. cikk c) pontjában említett, baromfiból származó zselatint és kollagént tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

MEGJEGYZÉSEK

AL

Albánia

 

AR

Argentína

 

AU

Ausztrália

 

BA

Bosznia-Hercegovina

 

BR

Brazília

 

BW

Botswana

 

BY

Belarusz

 

CA

Kanada

 

CH

Svájc (1)

 

CL

Chile

 

CN

Kína

 

GL

Grönland

 

HK

Hongkong

 

IL

Izrael (2)

 

IN

India

 

JP

Japán

 

KR

Dél-Korea

 

MD

Moldova

 

ME

Montenegró

 

MG

Madagaszkár

 

MY

Malajzia

 

MK

Észak-Macedónia

 

MX

Mexikó

 

NA

Namíbia

 

NC

Új-Kaledónia

 

NZ

Új-Zéland

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 

RS

Szerbia

 

RU

Oroszország

 

SG

Szingapúr

 

TH

Thaiföld

 

TN

Tunézia

 

TR

Törökország

 

TW

Tajvan

 

UA

Ukrajna

 

US

Egyesült Államok

 

UY

Uruguay

 

ZA

Dél-Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.

(2)  Izrael állam területe, kivéve az 1967 júniusa óta izraeli közigazgatás alatt álló területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét.


XIV. MELLÉKLET

A 23. cikkben említett, hüllőhúst tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

MEGJEGYZÉSEK

CH

Svájc

 

BW

Botswana

 

VN

Vietnám

 

ZA

Dél-Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 


XV. MELLÉKLET

A 24. cikkben említett, rovarokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

MEGJEGYZÉSEK

CA

Kanada

 

CH

Svájc

 

KR

Dél-Korea

 

TH

Thaiföld

 

VN

Vietnám

 


XVI. MELLÉKLET

A 26. cikk első bekezdésében említett, a Gallus gallus fajba tartozó élő baromfit és az e fajtól származó keltetőtojásokat, valamint élő pulykákat és pulykák keltetőtojásait tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzéke

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

HARMADIK ORSZÁG

AZON TERMÉKEK, AMELYEK TEKINTETÉBEN A HARMADIK ORSZÁG SZEREPEL A JEGYZÉKBEN

 

 

Gallus gallus

Pulyka

BR

Brazília

DOC, HEP

-

CA

Kanada

BPP (*1), DOC (*1), HEP

BPP (*1), DOC, HEP

CH

Svájc  (1)

 

IL

Izrael  (2)

DOC, HEP

DOC, HEP

US

Egyesült Államok

BPP (*1), DOC, HEP

DOC, HEP


(*1)  kizárólag tenyésztésre

BPP: tenyész- vagy haszonbaromfi

DOC: naposcsibék

HEP: keltetőtojások

(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló 1999. június 21-i megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban.

(2)  Izrael állam területe, kivéve az 1967 júniusa óta izraeli közigazgatás alatt álló területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét.


XVII. MELLÉKLET

A 27. cikk második bekezdésében említett megfelelési táblázat

(EU) 2019/626 rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3., 4. és 5. cikk

4. cikk

6. cikk és 7. cikk

5. cikk

8. cikk és 9. cikk

6. cikk

10. cikk

7. cikk

11. cikk

8. cikk

12. cikk

9. cikk

13. cikk

10. cikk

15. cikk és 16. cikk

11. cikk

17. cikk

12. cikk

17. cikk

13. cikk

10. cikk

14. cikk

18. cikk

15. cikk

19. cikk

16. cikk

20. cikk

17. cikk

21. cikk

18. cikk

22. cikk

19. cikk

23. cikk

20. cikk

24. cikk

21. cikk

25. cikk

22. cikk

-

23. cikk

27. cikk

24. cikk

-

25. cikk

28. cikk

I. melléklet

VIII. melléklet

II. melléklet

IX. melléklet

III. melléklet

XI. melléklet

IIIa. melléklet

XV. melléklet

IV. melléklet

-


Top