EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1170

A Bizottság (EU) 2020/1170 végrehajtási rendelete (2020. július 16.) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 264, 12.8.2020, p. 1–269 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/08/2021; hatályon kívül helyezte: 32021R1158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1170/oj

12.8.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1170 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. július 16.)

a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a 2014/90/EU irányelv alkalmazási körébe tartozó tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket, illetve vizsgálati előírásokat, valamint azt, hogy mely időponttól kezdődően kell alkalmazni ezeket a vizsgálati előírásokat. A szóban forgó követelményeket és vizsgálati előírásokat a 2014/90/EU irányelvben említett nemzetközi jogi eszközök írják elő.

(2)

A legújabb változások figyelembevétele érdekében célszerű rendszeresen aktualizálni az alkalmazandó nemzetközi jogi eszközök listáját. Annak érdekében, hogy a 2014/90/EU irányelv alkalmazási körébe tartozó termékek jegyzéke teljes körű legyen, az (EU) 2019/1397 bizottsági végrehajtási rendeletet (2) helyénvaló hatályon kívül helyezni.

(3)

A 2014/90/EU irányelv szerinti összehangolt uniós követelmények hatálya alá újonnan bekerülő felszereléseket indokolt új tételként egyértelműen felsorolni e rendelet mellékletének 1. oszlopában.

(4)

Helyénvaló és arányos továbbra is lehetővé tenni az egy adott tagállamban az e rendelet hatálybalépése előtt hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek megfelelő új tételek észszerű hosszúságú átmeneti időszakra történő forgalomba hozatalát, valamint uniós hajók fedélzetén való elhelyezését.

(5)

A 2014/90/EU irányelv összehangolt, gyors és egyszerű végrehajtásának elősegítése érdekében az említett irányelv értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusoknak végrehajtási rendeletek formáját kell ölteniük.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/90/EU irányelvben említett nemzetközi jogi eszközökben előírt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket és vizsgálati előírásokat a tengerészeti felszereléseknek a mellékletben felsorolt minden egyes tételére alkalmazni kell.

2. cikk

Az (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

(1)   A melléklet 1. oszlopában „az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel” megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2018. június 19. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2021. június 19-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

(2)   A melléklet 1. oszlopában „az (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel” megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2019. október 3. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2022. október 3-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

(3)   A melléklet 1. oszlopában „a 2020/1170 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel” megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2020. szeptember 1. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2023. szeptember 1-jéig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 257., 2014.8.28., 146. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelete (2019. augusztus 6., kedd) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 237., 2019.9.13., 1. o.).


MELLÉKLET

Általános megjegyzés: A SOLAS-előírásokon a módosított, az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény rendelkezései értendők.

Betűszavak és rövidítések

A.1.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás

A.2.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás

AC: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés

CAT: az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória

Circ.: körlevél

COLREG: a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok

COMSAR: az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága

EN: európai szabvány

ETSI: Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

FSS: tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata

FTP: tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata

HSC: nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat

IBC: vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

IGC: a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

ITU: Nemzetközi Távközlési Egyesület

LSA: életmentő eszköz

MARPOL: a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény

MED: a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv

MEPC: Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság

MSC: Tengerészeti Biztonsági Bizottság

NOx: nitrogén-oxidok

O2/HC-rendszerek: oxigén/szénhidrogén-ellátó rendszerek

SOLAS: „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény

SOx: kén-oxidok

Reg.: előírás

Res.: határozat

Az e melléklet egészére vonatkozó megjegyzések

a)

Általában: az e mellékletben kifejezetten megemlített tesztelési követelmények mellett a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) megköveteli a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeinek, valamint az IMO vonatkozó határozatainak és körleveleinek való megfelelést. E megfelelésre a 2014/90/EU irányelvben a megfelelőségértékelési modulok utalnak.

b)

3. oszlop: ahol két különböző, „vagy” kötőszóval elválasztott tesztelési előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott összes követelménynek, így megfelel az IMO teljesítési normáknak; ezért csupán az egyik vizsgálata is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (pl. vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás alkalmazandó.

c)

6. oszlop: A hajógyártásra vonatkozó időkeretek figyelembevétele érdekében az adott tengerészeti felszerelések jellemzőitől függően „a fedélzeten való elhelyezés” következő (a dátum után zárójelben feltüntetett) jelentései alkalmazandók:

I.

:

a felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése valamely uniós hajó fedélzetén;

II.

:

a felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése vagy funkcionális pozícióban való elrendezése valamely uniós hajó fedélzetén;

III.

:

A felszereléseknek a hajógyárba történő szállítására a funkcionális pozícióban való első elhelyezést megelőző 30 hónapon belül kerül sor.

d)

Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/3.12) két sor tartozik, a második (alsó) sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak az első (felső) sorban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

e)

A d) pontban említett esetekben és ha az 5. és 6. oszlopban nincs megadva dátum, ez arra utal, hogy nem történt változás a vizsgálati előírásokban, és hogy az érintett tengerészeti felszerelés az alsó (második) sorban feltüntetett követelményeknek felel meg.

f)

Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/3.51a) több mint két sor tartozik, a legalsó sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak a felső sorokban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

1.   Életmentő eszközök

2. oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a 2. oszlopban említett különös utasítások felülírják.

Sorszám és megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Vizsgálati előírások

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

Első forgalomba hozatal

A fedélzeten való utolsó elhelyezés

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Mentőgyűrűk

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz.

1/3. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2022.9.13.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz.

2/3. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

2023.8.12.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.2a

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz.

3/3. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

mentőgyűrűkhöz.

1/3. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2022.9.13.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

mentőgyűrűkhöz.

2/3. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

2023.8.12.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

mentőgyűrűkhöz.

3/3. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

mentőmellényekhez.

1/3. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2022.9.13.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

mentőmellényekhez.

2/3. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

2023.8.12.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

mentőmellényekhez.

3/3. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Mentőgyűrűkre szerelt önműködő füstjelző eszközök

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2023.8.12.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Mentőgyűrűkre szerelt önműködő füstjelző eszközök

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Mentőmellények

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Kihűlés elleni védőeszköz

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika)

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2023.8.12.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.8

Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika)

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Kézi jelzőfény (pirotechnika)

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2023.8.12.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Kézi jelzőfény (pirotechnika)

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Úszó füstjelzők (pirotechnika)

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2023.8.12.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.10

Úszó füstjelzők (pirotechnika)

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Kötélkilövő készülékek

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2023.8.12.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.11

Kötélkilövő készülékek

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Felfújható mentőtutajok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Merev szerkezetű mentőtutajok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14a

Önbeálló mentőtutajok:

felfújható

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.14b

Önbeálló mentőtutajok:

merev szerkezetű

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Átfordítható fedett mentőtutajok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Felúszást elősegítő berendezések mentőtutajokhoz (hidrosztatikus kioldó szerkezetek)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Mentőcsónakok

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok:

részben zárt terű,

teljesen zárt terű.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Mentőcsónakok

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Merev szerkezetű készenléti mentőcsónakok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Felfújható készenléti mentőcsónakok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20a

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

felfújható,

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

módosított IMO Res.MSC.81(70),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

merev szerkezetű

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

merev szerkezetű, felfújható.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Csigás vízrebocsátó berendezések (csónakdaru)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.22 tétel, Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezések túlélési járművekhez a MED /9/1.3-ba került át.

MED/1.23

Gravitációs rendszerű vízre bocsátó berendezések mentőcsónakokhoz

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Vízre bocsátó berendezés mentőtutajokhoz

(csónakdaruk)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Vízre bocsátó berendezések nagy sebességű készenléti mentőcsónakokhoz

(csónakdaruk)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Kioldószerkezet a következőkhöz:

mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás),

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Kioldószerkezet a következőkhöz:

mentőtutajokhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás) Reg.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.26c

Kioldószerkezet a következőkhöz:

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

Tengeri evakuálást szolgáló rendszerek

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Mentésre szolgáló eszközök

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Beszállóhágcsók

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Fényvisszaverő anyagok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.31 – URH adó-vevő készülék túlélési járművekhez – Áthelyezve: MED/5.17 és MED/5.18.

MED/1.32 – 9 GHz-es kereső-mentő adókészülék (SART) – Áthelyezve: MED/4.18.

MED/1.33

Radarreflektor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

(passzív)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.A.384(X),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.164(78).

MED/1.34 – Mágneses tájoló – „B”osztály: mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz – Áthelyezve: MED/4.23.

MED/1.35 – Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz – Áthelyezve: MED/3.38.

MED/1.36

Mentőcsónak és készenléti mentőcsónak hajtómotorja

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Készenléti mentőcsónak hajtómotorja, külső motor

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2022.9.13.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.38

Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Átfordítható nyitott mentőtutajok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) Annex 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) Annex 11.

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) Annex 10,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) Annex 11,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.40 – Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet – Áthelyezve: MED/4.48.

MED/1.41a

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok,

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

mentőtutajok.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

készenléti mentőcsónakok.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

nagy sebességű készenléti mentőcsónakok.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.42 – Révkalauzhágcsó – Áthelyezve: MED/4.49

MED/1.43

Merev szerkezetű/felfújható készenléti mentőcsónakok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Tengerszennyezés megelőzése

Sorszám és megnevezés

Módosított MARPOL 73/78-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Vizsgálati előírások

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

Első forgalomba hozatal

A fedélzeten való utolsó elhelyezés

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Olajszűrő berendezés (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás

módosított IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Olaj/víz-határfelület-érzékelők

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 32. előírás

IMO Res.MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Olajtartalom-mérő műszerek

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás

módosított IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.4 – Meglévő olaj-víz szétválasztó berendezéshez kapcsolódó feldolgozó készülékek (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén) – Szándékosan üresen hagyva

MED/2.5

Olajkibocsátás-ellenőrző és -szabályozó rendszer olajszállító tartályhajókhoz

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 31. előírás

IMO MEPC.1/Circ.858.

módosított IMO Res. MEPC.108(49).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 31. előírás

MED/2.6

Szennyvízkezelő berendezések

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás.

IMO Res.MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

2018.1.1.

(III.)

MED/2.6

Szennyvízkezelő berendezések

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás.

módosított IMO Res.MEPC.227(64).

a)

beleértve a 4.2. szakaszt (személyhajókon való használatra minden területen, beleértve a MARPOL-egyezmény IV. melléklete szerinti különleges területet is),

b)

a 4.2. szakasz kivételével (a személyhajóktól eltérő hajókon való használatra minden területen és a személyhajókon való használatra a MARPOL-egyezmény IV. melléklete szerinti különleges területeken kívül).

B+D

B+E

B+F

G

2017.3.16.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás.

MED /2.7 Hajófedélzeti hulladékégetők

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás.

IMO Res.MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

2018.1.1.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás.

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Hajófedélzeti hulladékégetők

(Legfeljebb 4 000  kW kapacitású hulladékégetők)

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

2017.3.16.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás.

MED/2.8

A fedélzeten állandó jelleggel elhelyezett NOx-elemző készülék fedélzeti használatra a NOx műszaki előírás 2008 szerint

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 13. előírás).

módosított IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx műszaki előírás 2008).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 13. előírás).

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx műszaki előírás 2008),

IMO Res.MEPC.198(62).

MED/2.9 – Az SOx-kibocsátás csökkentésére technológiai megoldásokat alkalmazó berendezések – Áthelyezve: MED/9/2.4.

MED/2.10

Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 4. előírás).

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res.MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

2018.5.15.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 4. előírás).

MED/2.10

Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 4. előírás).

IMO Res.MEPC.259 (68).

IMO Res.MEPC.259(68).

A. rendszer:

B+F

G

B. rendszer:

G

2018.6.19.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 4. előírás).

3.   Tűzvédelmi berendezés

Sorszám és megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Vizsgálati előírások

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

Első forgalomba hozatal

A fedélzeten való utolsó elhelyezés

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Fedélzetek elsődleges burkolatai

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

MED/3.2

Hordozható tűzoltó készülékek

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004, benne: A1:2007,

EN 3-8:2006, benne: AC:2007,

EN 3-9:2006, benne: AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3a

Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet):

Nem hővisszaverő védőöltözet tűzoltáshoz

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469:2005, benne: A1:2006 és AC:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3b

Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet):

Védőöltözet tűzoltáshoz: Hővisszaverő öltözet különleges tűzoltáshoz

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 1486:2007.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3c

Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet):

Védőöltözet tűzoltáshoz: Védőöltözet hővisszaverő külső felülettel

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 15538:2001.

Megjegyzés: 2. szint

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Tűzoltó felszerelés: lábbeli

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Tűzoltó felszerelés: kesztyű

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003, benne: A1:2008 és AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Tűzoltó felszerelés: sisak

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Autonóm túlnyomásos légzőkészülék

Megjegyzés: veszélyes áruval összefüggő baleseteknél kötelező a túlnyomásos maszk használata.

(Hivatkozás a 7.1 tételre)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (tűzoltás – csak tengeri használatra)

1. típusú maszk nem alkalmazható sem a MED/3.7, sem a MED/7.1 esetében.

Megjegyzés: az ISO 23269 4.28. szakaszában előírt kapcsolódó tűzálló mentőkötelet MED/3.44-ként kell MED-tanúsításnak alávetni, továbbá a légzőkészülékkel együtt kell használni, és a kötelet a karabiner segítségével a készülék bekötőhevederéhez vagy egy külön hevederhez kell tudni erősíteni annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a mentőkötél használata során a légzőkészülék leválása.

A B modul tanúsítványával rendelkező légzőkészüléken a MED tűzálló mentőkötelet kötelező kapcsolódó alkatrészként kell feltüntetni.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC.1/Circ.1499,

IMO MSC.1/Circ.1555.

MED/3.8

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Megjegyzés: Ez a felszerelés csak az 1994. évi HSC Code rendelkezéseinek megfelelően megépített nagy sebességű vízi járművekhez használható.

EN 14593-1:2005.

Vagy:

EN 14594:2005, benne: AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

2021.3.13.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.8

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Megjegyzés: Ez a felszerelés csak az 1994. évi HSC Code rendelkezéseinek megfelelően megépített nagy sebességű vízi járművekhez használható.

EN 14593-1:2018.

Vagy:

EN 14594:2018.

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.9

Permetező rendszereknek a SOLAS 74 II-2/12 előírásban említettekkel egyenértékű, lakóterekben, szolgálati tereken és vezérlőállásokon használt részei (szórófejekre és azok teljesítményére korlátozva).

(Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit)

Megjegyzés: Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

módosított IMO Res. A.800(19).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

Megjegyzés: Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

módosított IMO MSC/Circ.1165.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11),

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

„A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak:

„A” osztályú válaszfalak.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,2,

IMO MSC/Circ.1120.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC.1/Circ.1435.

B +D

B +E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,2,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

„A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak:

„B” osztályú válaszfalak.

Megjegyzés: Nem vonatkozik a korlátozások hatálya alá tartozó „B” osztályú válaszfalakra/ajtókra.

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,4,

IMO MSC/Circ.1120.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,4,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1581.

MED/3.12

Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16,

a)

P/V szelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

lángvisszacsapást meggátló berendezések:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2010.

c)

robbanási láng visszacsapását meggátló berendezések:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2010.

d)

nagy sebességű szellőzőszelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Szelepektől eltérő berendezések:

B+D

B+E

B+F

Szelepek:

B+F

 

2019.5.23.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12

Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16,

a)

P/V szelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

b)

lángvisszacsapást meggátló berendezések:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016.

c)

robbanási láng visszacsapását meggátló berendezések:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016.

d)

nagy sebességű szellőzőszelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Szelepektől eltérő berendezések:

B+D

B+E

B+F

Szelepek:

B+F

2018.6.19.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.13

Nem éghető anyagok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.14 – „A” és „B” osztályú válaszfalon átvezetett, nem acélból készült csövek anyaga – A MED/3.26 és MED/3.27 sorszám alatt szerepel.

MED/3.15a

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

műanyag csövek és illesztések

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.A.753(18),

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

szelepek

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

rugalmas csőszerelvények és kompenzátorok

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Rugalmas csőszerelvények:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

2019.7.1.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,